Các chỉ tiêu phản khả năng sinh lời hoạt động còn được sử dụng để:
Phân tích mức độ sinh lời của kết quả hoạt động
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp
Tất cả các phương án
Hệ số tự tài trợ tài sản kinh doanh, bằng (=):
Tổng số nguồn vốn, chia cho ( tài sản kinh doanh
Vốn chủ sở hữu, chia cho ( tài sản kinh doanh
Vốn đi vay, chia cho ( tài sản kinh doanh
ROE, bằng (=):
EBIT, chia cho ( tổng vốn bình quân
Không có phương án đúng
Lợi nhuận sau thuế, chia cho ( vốn chủ sở hữu bình quân.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, chia cho ( vốn chủ sở hữu bình quân
Số ngày một vòng quay hàng tồn kho, bằng (=):
Không có phương án đúng
Số ngày theo lịch kỳ phân tích, chia cho ( số vòng quay hàng tồn kho
Số ngày theo lịch kỳ phân tích, chia cho ( Vốn lưu động bình quân
Số ngày theo lịch kỳ phân tích, chia cho ( Vốn lưu động đầu kỳ.
Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu có đơn vị tính là:
check_box Số lần (hay số %).
Không có đơn vị tính
Không có phương án nào đúng
Triệu đồng. Triệu đồng.
Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu phản ánh quan hệ so sánh giữa:
Tất cả các phương án
Vốn chủ sở hữu với vốn vay (hay nợ phải trả)
Vốn vay (hay nợ phải trả) với vốn chủ sở hữu
Tỷ suất EBIT trên vốn vay, bằng (=):
check_box Lợi nhuận trước lãi vay và thuế, chia cho ( nợ phải trả bình quân.
Lãi thuần hoạt động kinh doanh, chia cho ( nợ phải trả cuối kỳ
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế, chia cho ( nợ phải trả cuối kỳ
Tất cả các phương án
Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định, bằng (=):
EBIT, chia cho ( vốn cố định cuối kỳ
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế, chia cho ( vốn cố định bình quân
Tất cả các phương án

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập