Báo cáo chấp nhận toàn phần đưa ra?
Có bất đồng nhỏ với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Phạm vi bị giới hạn ở mức độ nhỏ
Phạm vi kiểm toán không bị giới hạn, Không có bất đồng với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Tất cả các phương án đều đúng
Báo cáo chấp nhận từng phần đưa ra?
Có yếu tố tùy thuộc vào
Phạm vi bị giới hạn ở mức độ nhỏ, Có bất đồng nhỏ với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Tất cả các phương án đều đúng
Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần đưa ra trong điều kiện
check_box Phạm vi kiểm toán không bị giới hạn
Đơn vị không điều chỉnh theo ý kiến KTV
KTV phát hiện còn tồn tại sai phạm trọng yếu
Phạm vi kiểm toán bị giới hạn
Báo cáo trái ngược đưa ra khi?
Có bất đồng nghiệm trọng với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng
Phạm vi kiểm toán không bị giới hạn, Không có bất đồng với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Tất cả các phương án đều đúng
Báo cáo từ chối đưa ra khi?
Phạm vi bị giới hạn ở mức độ nhỏ, Có bất đồng nhỏ với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng
Phạm vi kiểm toán không bị giới hạn, Không có bất đồng với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
Tất cả các phương án đều đúng
Căn cứ để lập kế hoạch tổng thể?
check_box Hệ thống KS nội bộ tại đơn vị được kiểm toán
Lý do kiểm toán
Nhân sự phục vụ kiểm toán
Phạm vi kiểm toán
Chọn mẫu theo kinh nghiệm của KTV là cách chọn mẫu?
check_box Chọn mẫu phi xác suất
Chọn mẫu ngẫu nhiên
Chọn mẫu theo Bảng số ngẫu nhiên
Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ
Chủ thể của kiểm toán độc lập
check_box KTV độc lập
Kế toán trưởng
KTV nhà nước
KTV nội bộ
Chủ thể của kiểm toán là:
Kế toán tổng hợp
Kiểm toán viên
Tất cả các phương án đều đúng
Thanh Tra Nhà nước
Chuẩn bị nhân sự thuộc giai đoạn?
check_box Chuẩn bị kiểm toán
Kết thúc kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán
Thực hiện kiểm toán
Chuẩn mực kiểm toán thường có kết cấu gồm?
Chuẩn mực chuyên môn
Chuẩn mực đạo đức
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng của kiểm toán?
check_box Xác minh và bày tỏ ý kiến
Bày tỏ ý kiến
Kiểm tra
Xác minh
Chương trình kiểm toán được xây dựng trong giai đoạn nào?
check_box Chuẩn bị kiểm toán
Kết thúc kiểm toán
Sau khi ký báo cáo kiểm toán
Trình bày kết luận kiểm toán
Cơ sở dẫn liệu của báo cáo kế toán?
check_box Sự hiện hữu
Sự hiện diện
Sự hữu hiệu
Sự liên tục
Cơ sở để thực hiện kiểm toán?
Chuẩn mực kiểm toán
Ghi chép của nhân viên
Hợp đồng kinh tế
Tài liệu kế toán
CSDL về sự hiện diện là yêu cầu?
check_box Quy chế kiểm soát NB có tồn tại
Quy chế kiểm soát NB có hiệu lực
Quy chế kiểm soát NB không có hiệu lực
Quy chế kiểm soát NB không tồn tại
Đối tượng của kiểm toán là:
Báo cáo tài chính
Hành vi tuân thủ
Hoạt động
Tất cả các phương án đều đúng
Đối tượng chủ yếu hiện nay của kiểm toán tại Việt Nam là:
Báo cáo tài chính
Hành vi tuân thủ
Hoạt động
Tất cả các phương án đều đúng
Đối tượng của kiểm toán
Kiểm toán chứng từ
Kiểm toán độc lập
Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán tài chính
Đối tượng của kiểm toán tài chính?
check_box Báo cáo tài chính
Hoạt động bán hàng
Nghiệp vụ cụ thể
Nghiệp vụ mua hàng
Đối tượng kiểm toán của kiểm toán nội bộ chủ yếu là:
Báo cáo tài chính
Hành vi tuân thủ
Hoạt động
Tất cả các phương án đều đúng
Giai đoạn nào là đầu tiên trong tổ chức kiểm toán?
Chuẩn bị kiểm toán
Kết thúc kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán
Thực hiện kiểm toán
Gian lận là hành vi?
check_box Cố ý tạo sai phạm
Không tạo sai phạm
Vô tình tạo lỗi sai
Vô ý tạo sai phạm
Kế hoạch tổng thể được thực hiện tại giai đoạn?
check_box Chuẩn bị kiểm toán
Kết thúc kiểm toán
Ký hợp đồng kiểm toán
Thực hiện kiểm toán
Kết thúc kiểm toán cần thực hiện hoạt động?
check_box Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán
Chuẩn bị nhân sự
Phân tích tỷ suất
Xem xét lý do kiểm toán
Khách thể của Kiểm toán độc lập?
Tất cả các cá nhân, đơn vị
Tất cả các cá nhân, đơn vị bị bắt buộc phải kiểm toán
Tất cả các cá nhân, đơn vị có nhu cầu kiểm toán
Tất cả các cá nhân, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước
Khách thể của kiểm toán nhà nước?
check_box Đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách.
Công ty cổ phần
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty tư nhân
Khách thể của Kiểm toán Nhà nước?
Tất cả các cá nhân, đơn vị
Tất cả các cá nhân, đơn vị bị bắt buộc phải kiểm toán
Tất cả các cá nhân, đơn vị có nhu cầu kiểm toán
Tất cả các cá nhân, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước
Khách thể của Kiểm toán nội bộ?
Tất cả các cá nhân, bộ phận trong đơn vị
Tất cả các cá nhân, đơn vị
Tất cả các cá nhân, đơn vị có nhu cầu kiểm toán
Tất cả các cá nhân, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước
Khách thể của kiểm toán?
Cá nhân
Doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức xã hội, tổ chức hành chính
Khi nhận thư mời kiểm toán cần xem xét nội dung?
check_box Lý do kiểm toán
Sự hiện diện của quy chế kiểm soát
Tính liêm chính của kế toán viên
Tính liêm chính của nhà quản lý
Kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính… của thông tin.
Chính xác
Hợp lý
Hợp pháp
Tất cả các phương án đều đúng
Kiểm toán bao gồm lĩnh vực?
check_box Thông tin
Công nghệ
Marketing
Tài chính
Kiểm toán có thu phí trên cơ sở thỏa thuận là:
Kiểm toán độc lập
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán nội bộ
Tất cả các phương án đều đúng
Kiểm toán có ý nghĩa với?
Bên thứ ba có lợi ích và nghĩa vụ liên quan
Cơ quan quản lý nhà nước
Nhà quản lý doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Kiểm toán độc lập có thể thực hiện bởi
Kiểm toán viên độc lập
Kiểm toán viên Nhà nước
Kiểm toán viên nội bộ
Tất cả các phương án đều đúng
Kiểm toán giúp?
Cũng cố nề nếp hoạt động Tài chính kế toán
Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
Tạo niềm tin
Tất cả các phương án đều đúng
Kiểm toán hiện đại ra đời từ?
Nền văn minh Ai cập
Nền văn minh La Mã
Những năm đầu thế kỷ 20
Thời Phục hưng
Kiểm toán hoạt động giúp đánh giá?
Tất cả các phương án đều đúng
Tính hiệu lực
Tính hiệu quả
Tính kinh tế
Kiểm toán hoạt động?
Đánh giá thông tin bằng Chuẩn mực kiểm toán
Đánh giá thông tin bằng quy chế của công ty
Đánh giá thông tin bằng quy định của pháp luật
Không có thước đo chung để đánh giá thông tin thước đo sẽ được lựa chọn tùy và loại hoạt động
Kiểm toán là cần thiết để cung cấp?
Đảm bảo quyền lợi của bên cung cấp thông tin
Sự đảm bảo hợp lý về thông tin
Thông tin chính xác
Thông tin khách quan
Kiểm toán là cần thiết với …
Nền kinh tế
Nền kinh tế bao cấp
Nền Kinh tế kế hoạch hóa
Nền Kinh tế thị trường
Kiểm toán là hoạt động
Độc lập với kế toán
Không độc lập với kế toán
Không độc lập với kinh doanh
Phụ thuộc vào kinh doanh
Kiểm toán nội bộ có thể thực hiện bởi?
Chuyên gia về kỹ thuật của đơn vị
Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
Kiểm toán viên độc lập chuyển sang làm kiểm toán viên nội bộ
Tất cả các phương án đều đúng
Kiểm toán sử dụng kỹ thuật của các môn học?
check_box Thống kê
Luật
Ngoại ngữ
Triết học
Kiểm toán tài chính là hình thức?
Hậu kiểm
Kiểm tra trước
Tiền kiểm
Thanh tra
Kiểm toán thực chất là:
Kiểm tra kế toán
Kiểm tra tài chính
Tất cả các phương án đều đúng
Thẩm tra các thông tin cần kiểm toán về mức độ tin cậy
Kiểm toán trước khi thực hiện hoạt động?
check_box Tiền kiểm
Định kỳ
Hậu kiểm
Trọng điểm
Kiểm toán tuân thủ áp dụng khi tìm kiếm bằng chứng kiểm toán về?
check_box Hệ thống kiểm soát nội bộ
Báo cáo tài chính
Quy chế tài chính
Tài liệu kế toán
Kiểm toán tuân thủ bao gồm kỹ thuật?
check_box Điều tra hệ thống
Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ
Kiểm tra số dư
Phân tích tỷ suất
Kiểm toán viên độc lập?
Là viên chức Nhà nước và hưởng lương từ Ngân sách
Phải có chứng chỉ Kế toán viên
Phải có chứng chỉ Kiểm toán viên
Phải có chứng chỉ Thuế
Kiểm toán viên Nhà nước?
Là viên chức Nhà nước và hưởng lương từ Ngân sách
Phải có chứng chỉ Kế toán viên
Phải có chứng chỉ Kiểm toán viên
Phải có chứng chỉ Thuế
Kiểm toán viên nội bộ?
Là nhân viên của đơn vị, am hiểu về đơn vị và kiểm toán
Phải có chứng chỉ Kế toán viên
Phải có chứng chỉ Kiểm toán viên
Phải có chứng chỉ Thuế
Kiểm toán viên phát hiện sai phạm và đơn vị đã điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán viên thì cho báo cáo gì?
Báo cáo chấp nhận toàn phần
Báo cáo chấp nhận từng phần
Báo cáo trái ngược
Báo cáo từ chối
Kiểm tra kế toán được thực hiện qua khâu?
Ghi sổ
Lập Báo cáo tài chính
Lập chứng từ
Lập chứng từ, Ghi sổ, Lập báo cáo tài chính
Kiểm tra kế toán là?
check_box Một chức năng của kế toán
Một chức năng của kiểm toán
Một chức năng của kinh doanh
Một chức năng của quản lý
Lựa chọn nhân sự tham gia kiểm toán thực hiện ở giai đoạn nào?
Chuẩn bị kiểm toán
Kết thúc kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán
Thực hiện kiểm toán
Mô hình của kiểm toán độc lập tại Việt Nam hiện nay là:
Cơ quan Thuộc Bộ Tài chính
Doanh nghiệp kiểm toán
Trực thuộc Chính Phủ
Văn phòng kiểm toán tư
Mô hình của kiểm toán Nhà nước Việt Nam hiện nay là:
Độc lập với các cơ quan trong bộ máy Nhà nước
Thuộc Bộ Tài chính
Trực thuộc Chính Phủ
Trực thuộc Quốc hội
Mô hình của kiểm toán nội bộ tại Việt Nam hiện nay là:
Bộ phận kiểm toán trong đơn vị
Cơ quan Thuộc Bộ Tài chính
Doanh nghiệp kiểm toán
Trực thuộc Chính Phủ
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán có mấy mô hình?
1
2
3
4
Môi trường kiểm soát là?
check_box Các yếu tố bên trong và bên ngoài đơn vị
Các quy chế kiểm soát
Hệ thống kế toán
Hệ thống quản lý
Một trong những hạn chế của kiểm tra kế toán?
Khoảng cách giữa người cung cấp và sử dụng thông tin.
Khối lượng thông tin không nhiều
Thông tin đơn giản
Thông tin được phản ánh đầy đủ trên các tài liệu
Mục tiêu của kiểm toán hoạt động?
check_box Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động
Đánh giá mức độ tin cậy của báo cáo kế toán
Đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu
Đánh giá tính tuân thủ
Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ?
check_box Đánh giá tính tuân thủ
Đánh giá mức độ tin cậy của báo cáo kế toán
Đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu
Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động
Người phải chịu trách nhiệm về gian lận là?
Cơ quan quản lý nhà nước
Không ai phải chịu trách nhiệm
Kiểm toán viên
Nhà quản lý đơn vị được kiểm toán
Người quan tâm tới thông tin được kiểm toán gồm?
Giám đốc đơn vị được kiểm toán
Khách hàng, nhà cung cấp
Ngân hàng, nhà đầu tư, cổ đông
Tất cả các phương án đều đúng
Người thực hiện kiểm toán?
Kế toán viên
Kiểm toán viên
Nhà quản lý
Nhân viên bán hàng
Nội dung của lập kế hoạch kiểm toán gồm?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Lập Kế hoạch chiến lược
Lập kế hoạch tổng thể
Xây dựng chương trình kiểm toán
Nội dung kế hoạch tổng thể?
check_box Phạm vi thực hiện kiểm toán
Nhận xét của nhà quản lý đơn vị
Xác định quy mô tuyệt đối
Ý kiến kiểm toán viên
Phạm vi kiểm toán?
check_box Toàn diện
Ngày ký báo cáo tài chính
Ngày ký hợp đồng kiểm toán
Thời gian sau khi kiểm toán
Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán gồm có mấy loại kiểm toán?
2
3
4
5
Phân loại kiểm toán thành nội kiểm và ngoại kiểm là dựa trên?
Chủ thể kiểm toán
Kỳ kiểm toán
Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán
Tổ chức bộ máy
Phân loại kiểm toán theo mối quan hệ với thời điểm phát sinh hoạt động, sự kiện?
Hậu kiểm
Kiểm toán trong
Tất cả các phương án đều đúng
Tiền kiểm
Phân loại kiểm toán theo tổ chức bộ máy gồm?
Kiểm toán độc lập
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán nội bộ
Tất cả các phương án đều đúng
Phương pháp kiểm toán bao gồm?
check_box Cơ bản và tuân thủ
Cơ bản và hiệu quả
Hiệu quả và hiệu năng
Tuân thủ và nghiệp vụ
Phương pháp kiểm toán là?
check_box Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
Đơn vị thu thập bằng chứng kiểm toán
Phạm vi thu thập bằng chứng kiểm toán
Thời điểm thu thập bằng chứng kiểm toán
Quản lý bao gồm mấy giai đoạn?
1
2
3
4
Quy trình kiểm toán gồm:
Kết thúc kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán
Tất cả các phương án đều đúng
Thực hiện kiểm toán
Rủi ro chọn mẫu là khả năng
check_box KTV chọn mẫu không mang tính đại diện
KTV chọn mẫu mang tính đại diện
KTV không phát hiện sai phạm trọng yếu
KTV không thực hiện chọn mẫu
Rủi ro kiểm toán viết tắt là
check_box AR
CR
DR
IR
Rủi ro tiềm tàng là khả năng?
check_box Xảy ra sai phạm do bản thân đối tượng kiểm toán
Xảy ra sai phạm do hệ thống KSNB
Xảy ra sai phạm do kiểm soát yếu kém.
Xảy ra sai phạm do nhà quản lý
So sánh số kỳ này và kỳ trước là kỹ thuật?
check_box Phân tích xu hướng
Chọn mẫu phi xác suất
Chọn mẫu xác suất
Phân tích tỷ suất
Tài liệu kiểm toán năm được lưu trữ tại?
check_box Hồ sơ kiểm toán năm
Hồ sơ kiểm toán chung
Hồ sơ quản lý
Hồ sơ thuế
Tại Việt Nam hoạt động kiểm toán xuất hiện từ?
check_box Từ những năm 90
Sau 1975
Từ những năm 80
Trước 1975
Tại Việt Nam kiểm toán độc lập được ra đời năm?
1990
1991
1993
1994
Tại Việt Nam kiểm toán Nhà nước được thành lập năm?
1990
1991
1993
1994
Tại Việt Nam, thuật ngữ kiểm toán xuất hiện từ khi nào?
Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20
Những năm đầu thế kỷ 20
Những năm đầu thế kỷ 21
Những năm giữa thế kỷ 20
Thư quản lý được lập khi?
check_box Kết thúc kiểm toán
Bắt đầu kiểm toán
Ký hợp đồng kiểm toán
Thực hiện kiểm toán
Thư quản lý là:
Không bắt buộc
Tất cả các phương án đều đúng
Theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp
Thu thập bằng chứng kiểm toán dựa trên kỹ thuật?
check_box Chọn mẫu
Mô tả
Phân loại
Thống kê
Thực nghiệm là kỹ thuật?
check_box Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát
Chọn mẫu thống kê
Điều tra hệ thống
Phân tích xu hướng
Tiến hành cuộc kiểm toán phải tuân thủ?
Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực kiểm toán
Quy chế của doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Tiêu chuẩn đánh giá tính trọng yếu?
check_box Quy mô tuyệt đối
Người tạo ra sai phạm
Thời điểm kiểm toán
Thời điểm phát hiện sai phạm
Tổ chức công tác kiểm toán là:
Giống nhau giữa kiểm toán nội bộ và độc lập
Giống nhau với mọi tổ chức kiểm toán
Khác biệt nhau giữa các tổ chức kiểm toán
Khác biệt nhau giữa kiểm toán nội bộ và Nhà nước
Tổ chức công tác kiểm toán là:
Tạo mối liên hệ giữa các báo cáo kiểm toán
Tạo mối liên hệ giữa các tài liệu kiểm toán
Tạo mối liên hệ giữa các yếu tố như chuẩn bị kiểm toán, quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, kiểm toán viên …
Tạo mối liên hệ với người làm kiểm toán và chủ doanh nghiệp
Tổ chức kiểm toán?
check_box Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán hiệu năng
Kiểm toán hiệu quả
Kiểm toán tuân thủ
Trách nhiệm để xảy ra DR thuộc về?
check_box Kiểm toán viên
Không ai phải chịu trách nhiệm
Nhà quản lý đơn vị được kiểm toán
Nhân viên kế toán
Trọng yếu là khái niệm?
check_box Đề cập đến quy mô sai phạm
Chỉ ra sai phạm trong kiểm toán
Khả năng nhầm lẫn trong kế toán
Khả năng sai phạm trong quản lý
Văn bản nêu ý kiến chính thức của kiểm toán viên là:
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo tài chính
Tất cả các phương án đều đúng
Thư quản lý
Xác định câu đúng nhất?
Kiểm toán viên phải phát hiện mọi gian lận
Kiểm toán viên phải phát hiện mọi sai phạm
Kiểm toán viên phải phát hiện mọi sai phạm do nhầm lẫn.
Kiểm toán viên phải phát hiện những sai phạm trọng yếu.
Xác định câu đúng nhất?
Trách nhiệm phát hiện gian lận trước hết thuộc về kế toán đơn vị được kiểm toán
Trách nhiệm phát hiện gian lận trước hết thuộc về khách hàng của đơn vị được kiểm toán
Trách nhiệm phát hiện gian lận trước hết thuộc về kiểm toán viên.
Trách nhiệm phát hiện gian lận trước hết thuộc về nhà quản lý đơn vị được kiểm toán.
Xác định câu đúng nhất?
Rủi ro kiểm toán là khả năng kiểm toán viên đưa ra kết luận phù hợp về đối tượng kiểm toán.
Rủi ro kiểm toán là khả năng kiểm toán viên đưa ra kết luận không phù hợp về đối tượng kiểm toán.
Rủi ro kiểm toán là khả năng kiểm toán viên không tìm ra sai phạm không trọng yếu .
Rủi ro kiểm toán là khả năng nhà quản lý đơn vị không tìm ra sai phạm trọng yếu.
Xác định câu đúng nhất?
Mức độ IR phụ thuộc vào môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
Mức độ IR phụ thuộc vào việc thiết kế các thủ tục kiểm soát
Mức độ IR phụ thuộc vào việc thiết kế các thủ tục kiểm toán
Mức độ IR phụ thuộc vào việc vận hành các thủ tục kiểm soát.
Xác định câu đúng nhất?
Kiểm toán viên chỉ có thể điều chỉnh mức độ AR thông qua IR.
Kiểm toán viên có thể điều chỉnh mức độ AR thông qua CR
Kiểm toán viên có thể điều chỉnh mức độ AR thông qua DR
Kiểm toán viên có thể điều chỉnh mức độ AR thông qua IR
Xác định câu đúng nhất?
Hệ thống kế toán là nhân tố duy nhất cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
Môi trường kiểm soát là 1 trong những nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
Môi trường kiểm soát là nhân tố duy nhất cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
Thủ tục kiểm soát là nhân tố duy nhất cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
Xác định câu đúng nhất?
KTV xem xét tính trọng yếu của sai phạm dựa theo quy mô tuyệt đối hoặc quy mô tương đối.
KTV chỉ xem xét tính trọng yếu của sai phạm dựa theo quy mô tương đối
KTV chỉ xem xét tính trọng yếu của sai phạm dựa theo quy mô tuyệt đối
KTV chỉ xem xét tính trọng yếu của sai phạm dựa theo số lũy kế của sai phạm
Xác định câu đúng nhất?
Rủi ro kiểm toán chỉ phụ thuộc vào rủi ro kiểm soát
Rủi ro kiểm toán chỉ phụ thuộc vào rủi ro phát hiện
Rủi ro kiểm toán chỉ phụ thuộc vào rủi ro tiềm tàng
Rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào rủi ro tiềm tàng, kiểm soát và phát hiện
Xác định câu đúng nhất?
Nguyên nhân dẫn đến gian lận là do cơ chế kiểm soát không chặt chẽ.
Nguyên nhân dẫn đến gian lận là do hiểu sai quy định.
Nguyên nhân dẫn đến gian lận là do nhân viên bị áp lực công việc.
Nguyên nhân dẫn đến gian lận là do tác phong làm việc không khoa học
Xác định câu đúng nhất?
check_box Rủi ro kiểm soát là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được sai phạm trọng yếu
Rủi ro phát hiện là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được sai phạm trọng yếu
Rủi ro tiềm tàng là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được sai phạm trọng yếu
Rủi ro tiềm tàng là khả năng kiểm toán viên nội bộ không phát hiện được sai phạm trọng yếu
Xác định câu đúng nhất?
check_box Kiểm toán viên có thể kiểm soát được rủi ro phát hiện.
Kiểm toán viên có thể kiểm soát được rủi ro kiểm soát
Kiểm toán viên có thể kiểm soát được rủi ro tiềm tàng
Kiểm toán viên không thể kiểm soát được rủi ro phát hiện
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hành vi gian lận có thể do nhà quản lý đơn vị được kiểm toán thực hiện
Hành vi gian lận hoàn toàn là do nhà quản lý đơn vị được kiểm toán thực hiện
Hành vi gian lận hoàn toàn là do nhân viên đơn vị được kiểm toán thực hiện
Hành vi gian lận hoàn toàn là kế toán đơn vị được kiểm toán thực hiện
Xác định câu đúng nhất?
check_box CSDL về sự phát sinh yêu cầu nghiệp vụ đã ghi nhận phải có thật
CSDL về sự phát sinh yêu cầu tài sản được phản ánh trên BCTC phải có tồn tại
CSDL về sự phát sinh yêu cầu tài sản được phản ánh trên BCTC phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị
CSDL về sự phát sinh yêu cầu tài sản được phản ánh trên BCTC phải có tồn tại
Xác định câu đúng nhất?
Do sơ suất kế toán tính sai số tiền phải thu của khách hàng không được coi là nhầm lẫn
Do sơ suất kế toán tính sai số tiền phải thu của khách hàng là hành vi có chủ ý tạo nên sai phạm.
Do sơ suất kế toán tính sai số tiền phải thu của khách hàng là hành vi gian lận
Do sơ suất kế toán tính sai số tiền phải thu của khách hàng là hành vi nhầm lẫn.
Xác định câu đúng nhất?
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu chỉ tác động đến cả 3 giai đoạn chuẩn bị , thực hiện và kết thúc kiểm toán
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu chỉ tác động đến giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu chỉ tác động đến giai đoạn kết thúc kiểm toán
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu chỉ tác động đến giai đoạn thực hiện kiểm toán
Xác định câu đúng nhất?
Bằng chứng do giám đốc đơn vị cung cấp là bằng chứng đáng tin cậy nhất.
Bằng chứng do khách hàng cung cấp là bằng chứng đáng tin cậy nhất.
Bằng chứng do KTV tự tạo ra là bằng chứng đáng tin cậy nhất.
Bằng chứng do nhân viên đơn vị cung cấp là bằng chứng đáng tin cậy nhất.
Xác định câu đúng nhất?
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu giúp KTV xác định chính xác chủ thể kiểm toán.
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu giúp KTV xác định chính xác khách thể kiểm toán.
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu giúp KTV xác định chính xác mức độ rủi ro kiểm toán.
Khái niệm Cơ sở dẫn liệu giúp KTV xác định chính xác mục tiêu kiểm toán.
Xác định câu đúng nhất?
Sai phạm trong lĩnh vưc kế toán hoàn toàn là do gian lận.
Sai phạm trong lĩnh vưc kế toán hoàn toàn là do nhầm lẫn.
Sai phạm trong lĩnh vưc kế toán không phải là do gian lận.
Sai phạm trong lĩnh vực kế toán là do nhầm lẫn hoặc gian lận.
Xác định câu đúng nhất?
Chất lượng của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào chi phí kiểm toán
Chất lượng của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào mức độ rủi ro mong muốn.
Chất lượng của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào thời điểm thu thập.
Chất lượng của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào thời gian kiểm toán.
Xác định câu đúng nhất?
CSDL về sự phát sinh yêu cầu nghiệp vụ đã ghi nhận phải có thật
CSDL về sự phát sinh yêu cầu tài sản được phản ánh trên BCTC phải có tồn tại
CSDL về sự phát sinh yêu cầu tài sản được phản ánh trên BCTC phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị
Xác định câu đúng nhất?
Các chủ nợ phải chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát.
Kế toán viên phải chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát.
Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát.
Nhà quản lý phải chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát.
Xác định câu đúng nhất?
CSDL về tính hữu hiệu là xem xét xem quy chế kiểm soát có được thực hiện liên tục không.
CSDL về tính hữu hiệu là xem xét xem quy chế kiểm soát có được xây dựng không.
CSDL về tính hữu hiệu là xem xét xem quy chế kiểm soát có hiệu lực không
CSDL về tính hữu hiệu là xem xét xem quy chế kiểm soát có tồn tại không
Xác định câu đúng nhất?
Gian lận không tạo ra hậu quả nghiêm trọng
Nhầm lẫn có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng
Nhầm lẫn hoàn toàn không tạo ra hậu quả nghiêm trọng
Nhầm lẫn luôn gây ra hậu quả nghiêm trọng
Xác định câu đúng nhất?
Các chính sách kinh tế vĩ mô không ảnh hưởng đến Môi trường kiểm soát của đơn vị
Các thủ tục kiểm toán không ảnh hưởng đến Môi trường kiểm soát của đơn vị
Hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế không ảnh hưởng đến Môi trường kiểm soát của đơn vị
Quy định của pháp luật không ảnh hưởng đến Môi trường kiểm soát của đơn vị
Xác định câu đúng nhất?
Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên chỉ hướng đến cơ sở dẫn liệu về quyền và nghĩa vụ
Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên chỉ hướng đến cơ sở dẫn liệu về sự phát sinh
Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên chỉ hướng đến cơ sở dẫn liệu về tính trọn vẹn
Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên hướng đến cơ sở dẫn liệu về sự hiện hữu
Xác định câu đúng nhất?
Mua hóa đơn đầu vào là hành vi cố ý tạo ra sai phạm
Mua hóa đơn đầu vào là hành vi không cố ý tạo ra sai phạm
Mua hóa đơn đầu vào là hành vi không tạo ra sai phạm
Mua hóa đơn đầu vào là hành vi nhầm lẫn
Xác định câu đúng nhất?
Thủ quỹ biển thủ tiền không phải là hành vi gian lận.
Thủ quỹ biển thủ tiền là do nhầm lẫn
Thủ quỹ biển thủ tiền là hành vi gian lận.
Thủ quỹ biển thủ tiền là hành vi không cố ý.
Xác định câu đúng nhất?
Khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cơ bản, KTV hướng đến CSDL về sự hiện diện của quy chế kiểm soát
Khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cơ bản, KTV hướng đến CSDL về sự phát sinh
Khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cơ bản, KTV hướng đến CSDL về tính hữu hiệu
Khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cơ bản, KTV hướng đến CSDL về tính liên tục
Xác định câu đúng nhất?
Đặc thù quản lý thể hiện qua các kế hoạch sản xuất, tiêu thụ.
Đặc thù quản lý thể hiện qua chính sách tuyển dụng và đào tạo
Đặc thù quản lý thể hiện qua sự phân chia nhiệm vụ và quyền hạn
Đặc thù quản lý thể hiện qua triết lý và phong cách của người lãnh đạo.
Xác định câu đúng nhất?
Thu thập bằng chứng theo phương pháp tuân thủ, KTV hướng đễn cơ sở dẫn liệu về quyền và nghĩa vụ
Thu thập bằng chứng theo phương pháp tuân thủ, KTV hướng đễn cơ sở dẫn liệu về sự hữu hiệu
Thu thập bằng chứng theo phương pháp tuân thủ, KTV hướng đễn cơ sở dẫn liệu về sự phát sinh
Thu thập bằng chứng theo phương pháp tuân thủ, KTV hướng đễn cơ sở dẫn liệu về tính trọn vẹn
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp kiểm toán cơ bản được áp dụng để đánh giá về sự hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát
Phương pháp kiểm toán cơ bản được áp dụng để đánh giá về sự liên tục của các thủ tục kiểm soát.
Phương pháp kiểm toán cơ bản được áp dụng để đánh giá về sự tồn tại của các thủ tục kiểm soát.
Phương pháp kiểm toán cơ bản được áp dụng để đánh giá về tin cậy của BCTC.
Xác định câu đúng nhất?
So sánh giữa chỉ tiêu Lợi nhuận với tổng chi phí để đánh giá về khả năng tự tài trợ.
So sánh giữa chỉ tiêu Nợ phải trả với tổng tài sản để đánh giá về khả năng tự tài trợ.
So sánh giữa chỉ tiêu TSCĐ với tổng nguồn vốn để đánh giá về khả năng tự tài trợ.
So sánh giữa chỉ tiêu TSCĐ với tổng tài sản để đánh giá về khả năng tự tài trợ.
Xác định câu đúng nhất?
Kiểm kê được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của các chứng từ kế toán.
Kiểm kê được sử dụng để kiểm tra sự chính xác của các số liệu kế toán.
Kiểm kê được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của các tài sản tại đơn vị được kiểm toán.
Kiểm kê được sử dụng để lấy xác nhận về các khoản phải thu, phải trả.
Xác định câu đúng nhất?
Khi IR được đánh giá là cao, KTV phải giảm số lượng bằng chứng cần thu thập.
Khi IR được đánh giá là cao, KTV phải mở rộng phạm vi kiểm toán
Khi IR được đánh giá là cao, KTV phải nới lỏng các thủ tục kiểm toán.
Khi IR được đánh giá là cao, KTV phải thu hẹp phạm vi kiểm toán
Xác định câu đúng nhất?
Đánh giá về khả năng sinh lời là một nội dung của điều tra hệ thống.
Đánh giá về khả năng sinh lời là một nội dung của kiểm tra chi tiết số dư.
Đánh giá về khả năng sinh lời là một nội dung của phân tích tỷ suất.
Đánh giá về khả năng sinh lời là một nội dung của phân tích xu hướng.
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ sử dụng để thu thập bằng chứng về độ tin cậy của số liệu kế toán.
Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ sử dụng để thu thập bằng chứng về sự hiệu quả của HTKSNB
Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ sử dụng để thu thập bằng chứng về sự thích hợp của HTKSNB
Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ sử dụng để thu thập bằng chứng về sự tồn tại của HTKSNB
Xác định câu đúng nhất?
Kỹ thuật điều tra hệ thống là việc đối chiếu các chỉ tiêu có quan hệ với nhau
Kỹ thuật điều tra hệ thống là việc kiểm tra chi tiết quá trình hạch toán nghiệp vụ.
Kỹ thuật điều tra hệ thống là việc kiểm tra chi tiết từ đầu đến cuối một loạt các nghiệp vụ cùng loại.
Kỹ thuật điều tra hệ thống là việc lựa chọn một số phần tử để kiểm tra.
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp tuân thủ bao gồm kỹ thuật điều tra hệ thống và thử nghiệm chi tiết về kiểm soát.
Phương pháp tuân thủ bao gồm kỹ thuật kiểm tra chi tiết nghiệp vụ
Phương pháp tuân thủ bao gồm kỹ thuật phân tích tổng quát
Phương pháp tuân thủ bao gồm kỹ thuật phân tích tỷ suất.
Xác định câu đúng nhất?
Đối chiếu số liệu của đơn vị với các đơn vị khác là kỹ thuật phân tích tỷ suất .
Đối chiếu số thực hiện với số kế hoạch là kỹ thuật phân tích tỷ suất .
Đối chiếu trị số của 1 chỉ tiêu giữa các tài liệu khác nhau là kỹ thuật phân tích tỷ suất .
Đối chiếu trị số của 1 chỉ tiêu giữa kỳ này với kỳ trước là kỹ thuật phân tích xu hướng.
Xác định câu đúng nhất?
Phần tử đặc biệt được lựa chọn kiểm tra thường là phần tử không có dấu hiệu gian lận
Phần tử đặc biệt được lựa chọn kiểm tra thường là phần tử có giá trị lớn.
Phần tử đặc biệt được lựa chọn kiểm tra thường là phần tử có giá trị thấp
Phần tử đặc biệt được lựa chọn kiểm tra thường là phần tử không quan trọng
Xác định câu đúng nhất?
Kỹ thuật điều tra hệ thống được áp dụng để đánh giá về độ trung thực của báo cáo kế toán.
Kỹ thuật điều tra hệ thống được áp dụng để đánh giá về độ trung thực của chứng từ kế toán.
Kỹ thuật điều tra hệ thống được áp dụng để đánh giá về độ trung thực của sổ sách kế toán.
Kỹ thuật điều tra hệ thống được áp dụng để đánh giá về mức độ rủi ro kiểm soát.
Xác định câu đúng nhất?
Đặc điểm của phương pháp kiểm toán tuân thủ là mọi thử nghiệm đều dựa trên quy chế kiểm soát.
Đặc điểm của phương pháp kiểm toán tuân thủ là mọi thử nghiệm đều dựa trên tài liệu do bộ phận sản xuất cung cấp.
Đặc điểm của phương pháp kiểm toán tuân thủ là mọi thử nghiệm đều dựa trên tài liệu do kế toán cung cấp.
Đặc điểm của phương pháp kiểm toán tuân thủ là mọi thử nghiệm đều dựa trên tài liệu do phòng kinh doanh cung cấp.
Xác định câu đúng nhất?
Các cuộc kiểm toán luôn tồn tại mức độ rủi ro nhất định do KTV chỉ có thể tìm kiếm 10% bằng chứng.
Các cuộc kiểm toán luôn tồn tại mức độ rủi ro nhất định do KTV chỉ có thể tìm kiếm 20% bằng chứng.
Các cuộc kiểm toán luôn tồn tại mức độ rủi ro nhất định do KTV chỉ có thể tìm kiếm 50% bằng chứng.
Các cuộc kiểm toán luôn tồn tại mức độ rủi ro nhất định do KTV không thể tìm kiếm 100% bằng chứng.
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp kiểm tra 100% phần tử được áp dụng khi CR được đánh giá là thấp.
Phương pháp kiểm tra 100% phần tử được áp dụng với đơn vị có môi trường hoạt động tốt
Phương pháp kiểm tra 100% phần tử được áp dụng với tổng thể có ít phần tử
Phương pháp kiểm tra 100% phần tử được áp dụng với tổng thể có nhiều phần tử
Xác định câu đúng nhất?
Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn mẫu dựa vào kinh nghiệm của KTV
Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn mẫu dựa vào suy đoán của KTV
Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn mẫu khách quan.
Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn mẫu không khách quan.
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để kiểm toán các báo cáo kế toán.
Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để kiểm toán các chứng từ kế toán.
Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để kiểm toán các nghiệp vụ cụ thể.
Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để kiểm toán các sổ sách kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
Thực nghiệm là phương pháp làm lại một hoạt động đã diễn ra.
Thực nghiệm là phương pháp sử dụng các giác quan để đánh giá một số hoạt động.
Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin bằng cách hỏi những người liên quan
Thực nghiệm là phương pháp thu thập, đối chiếu các tài liệu
Xác định câu đúng nhất?
Khi CR được đánh giá là cao, KTV không thay đổi phạm vi kiểm toán
Khi CR được đánh giá là cao, KTV phải giảm bớt số lượng bằng chứng cần thu thập.
Khi CR được đánh giá là cao, KTV phải mở rộng phạm vi kiểm toán
Khi CR được đánh giá là cao, KTV phải thu hẹp phạm vi kiểm toán
Xác định câu đúng nhất?
Rủi ro chọn mẫu là do KTV bị giới hạn về chi phí kiểm toán
Rủi ro chọn mẫu là do KTV bị giới hạn về thời gian kiểm toán
Rủi ro chọn mẫu là do KTV chọn mẫu không mang đặc trưng của tổng thể.
Rủi ro chọn mẫu là do KTV chọn mẫu mang đặc trưng của tổng thể.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập