Một trong những nguồn vốn bên ngoài của doanh nghiệp:
Khấu hao tài sản cố định.
Lợi nhuận chưa phân phối.
Tiền bán tài sản, vật liệu thừa.
Tín dụng thương mại.
Một trong những nội dung của tài sản ngắn hạn:
Các khoản phải thu dài hạn.
Người mua trả tiền trước.
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước.
Tiền và tương đương tiền.
Một trong những nội dung của tài sản ngắn hạn:
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
Giá trị hao mòn lũy kế.
Khoản phải trả người bán.
Tài sản cố định hữu hình.
Một trong những nội dung của tài sản ngắn hạn:
Bất động sản đầu tư.
Các khoản đầu tư ngắn hạn.
Các khoản phải thu dài hạn.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
Xác định tỷ lệ khấu hao bình quân () của một doanh nghiệp, biết:Tổng nguyên giá tài sản cố định = 1.000 triệu, trong đó :Nhà cửa chiếm tỷ trọng 50%; tỷ lệ khấu hao 5%. Máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng 30%; tỷ lệ khấu hao 15%.Phương tiện vận tải chiếm tỷ trọng 20%; tỷ lệ khấu hao 10%.
check_box 9%
10%
33,33%
90%

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập