Biến giả nhận 1 trong các gía tri là?
0;1;2;3;4
0;1;2
0;1;2;3
0;1
Các câu sau câu nào đúng:
check_box xăng tại một thành phố theo từng tháng là số liệu theo chuỗi thời gian
Doanh số bán hàng của một công ty tính theo từng tháng là số liệu chéo
Giá dầu lửa tại các quốc gia hàng tháng là số liệu theo chuỗi thời gian.
Giá xăng tại các thành phố trong cùng một ngày là số liệu theo chuỗi thời gian
Các Hàm hồi quy dưói đây là các hàm hồi quy tuyến tính, trong các câu sau, câu nào đúng?
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Các hàm hồi quy dưới đây, hàm nào là hàm tuyến tính?Các hàm hồi quy sau không là hàm hồi quy tuyến tính. Trong các câu sau, câu nào đúng?
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Cách viết nào đúng là hàm hồi quy mẫu của Y theo X trong các cách viết sau?Cách viết nào đúng là hàm hồi quy tổng thể của Y theo X trong các cách viết sau?
Yi = β1 + β2Xi


Cách viết nào đúng là mô hình hồi quy mẫu trong các cách viết sau :Cách viết nào đúng là mô hình hồi quy tổng thể trong các cách viết sau :Cách viết nào đúng là phần dư  trong các cách viết sau ?
ei =
ei =
ei =
ei =
Cách viết nào đúng là sai số ngẫu nhiên  trong các cách viết sau ?
Ui =
Ui =
Ui =
Ui =
Cách viết nào đúng trong các cách viết kết quả hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết kết quả hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết kết quả hồi quy sau?


Cách viết nào đúng trong các cách viết kết quả hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết kết quả hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết kết quả hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết sau :Cách viết nào đúng trong các cách viết sau:Cách viết nào đúng trong các cách viết sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết về hàm hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết về hàm hồi quy sau?Cách viết nào đúng trong các cách viết về hàm hồi quy sau?Cách viêt sau cách nào viết đúng?

E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Yi =
Cách viêt sau cách nào viết đúng?

E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Yi =
Cách viêt sau cách nào viết đúng?

E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Yi =
Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?
Có thể thay các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể bằng các số .
Không tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể.
Ta tìm được các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể.
Tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể.
Câu nào đúng trong các câu dưới đây?
Nếu 0 < d < dL thì mô hình hồi quy không có Tự tương quan.
Nếu 4 - dL < d < 4 thì mô hình hồi quy không có Tự tương quan.
Nếu 4 - dU d 4 - dL thì mô hình hồi quy không có Tự tương quan
Nếu dL d dU thì mô hình hồi quy không có Tự tương quan
Câu nào trong những câu sau là đúng?
Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin h .
Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin -h
Khi dùng kiểm định Durbin h nếu –1,96 < h < 1,96 thì kết luận mô hình có tự tương quan bậc nhất
Khi dùng kiểm định Durbin h nếu h < -1,96 hoặc h > 1,96 thì kết luận mô hình không có tự tương quan bậc nhất.
Câu nào trong những câu trên là đúng?
Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định.
Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo.
Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
Chi tiêu về thực phẩm hàng tháng của một người phụ thuộc vào các yếu tố: Thu nhập hàng tháng.Giới tính (nam, nữ )Số con ( 0, 1 ,2 )Nơi làm viêc ( thành thị, nông thôn )Mùa trong năm ( Xuân, Hạ, Thu , Đông )Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?
3
5
6
4
Chi tiêu về trang phục hàng năm của một người phụ thuộc vào các yếu tố: -Thu nhập hàng tháng.- Giới tính (nam, nữ )- Độ tuổi ( thanh niên, trung niên, người cao tuổi )- Nơi sinh sống ( thành thị, nông thôn )- Mùa trong năm ( Xuân, Hạ, Thu, Đông )Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là :
check_box 7
3
4
5
Cho 2 hàm hồi quy với số quan sát n=15:tìm đươc d= 0,8252 tìm được d=0,6629Kết luận nào đúng trong các kết luận sau?
(A) không có Tự tương quan
Cả (A) và (B) đều không có Tự tương quan.
(B) không có Tự tương quan.
Cả (A) và (B) đều có Tự tương quan.
Cho 2 hàm hồi quy với số quan sát n=15:tìm đươc d= 0,8252 tìm được d=0,6629Kết luận nào đúng trong các kết luận sau?
(A) không có Tự tương quan
(B) không có Tự tương quan.
Cả (A) và (B) đều có Tự tương quan.
Cả (A) và (B) đều không có Tự tương quan.
Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:
check_box Ui có phân phối chuẩn
X2 & X3 có quan hệ phụ thuộc tuyến tính.
Sai số ngẫu nhiên Ui có quan hệ tương quan.
Hàm hồi quy tuyến tính với biến số, phi tuyến với tham số.
Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau?
Ui có phân phối chuẩn
Hàm hồi quy tuyến tính với biến số, phi tuyến với tham số.
Sai số ngẫu nhiên Ui có quan hệ tương quan.
X2 & X3 có quan hệ phụ thuộc tuyến tính.
Cho hàm hồi quy mẫu ở câu 25, biết để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ta phải tìm fqs , trong các kết quả sau kết quả nào đúng?
fqs= 20,68
206,826
fqs= 2068,2
fqs= 206,82
Cho hàm hồi quy mẫu ở câu 25, biết để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ta phải tìm fqs, trong các kết quả sau kết quả nào đúng?
check_box = 2068,2
=206,826
= 20,68
= 206,82
Cho hàm hồi quy mẫu ở câu 25, biết , ta phải tìm RSS, trong các kết quả sau kết quả nào đúng?
RSS= 91,4278
RSS= 91,0164
RSS= 910,16427
RSS= 9,101642
Cho hàm hồi quy mẫu : (n=20)Trong đó : R :lượng gạo xuất khẩu , PV : giá gạo trong nước, PW : giá gạo trên thế giới. Cho ) R2 =0,98699. RSS=133,83, Tìm TSS, trong các kết quả sau kết quả nào đúng?
TSS= 102,8670
TSS= 1028,670
TSS= 102867,0254
TSS=10286,7025
Cho hàm hồi quy mẫu : (n=24)Trong đó: C: Tổng chi tiêu khu vực tư nhân, GDP: Tổng sản phẩm quốc nội, R: Lãi suất. Cho, từ đó tìm được , kết quả nào đúng trong các kết quả sau ?
check_box = 0,99495
= 0,09949
= 0,00995
= 0, 94959
Cho hàm hồi quy mẫu : , (n=27) Y : số lượng kỹ sư một khoa đào tạo cung cấp cho thị trường lao động , X: mức độ đào tạo , D=1 nếu số liệu quan sát ở giai đoạn 10 năm đầu , D=0 nếu quan sát ở giai đoạn khácTa kiểm định β3 >0với mức ý nghĩa 0,05, lượng cung của đơn vị đào tạo ở giai đoạn 10 năm đầu cao hơn ở các giai đoạn khác nếu:
check_box >
>
<
>
Cho hàm hồi quy mẫu : ( n=24) Trong đó : C : Tổng chi tiêu khu vực tư nhân, GDP :Tổng sản phẩm quốc nội,R : Lãi suất.Cho ,từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau ?
R2 = 0, 94959
R2 = 0,00995
R2 = 0,09949
R2 = 0,99495
Cho hàm hồi quy mẫu : ( n=24) Trong đó : C : Tổng chi tiêu khu vực tư nhân, GDP :Tổng sản phẩm quốc nội,R : Lãi suất.Cho ,từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau ?
R2 = 0, 94959
R2 = 0,00995
R2 = 0,09949
R2 = 0,99495
Cho hàm hồi quy mẫu : ( n=25) Se : (2,27658) (11,7669) (0,094348) Trong đó S là lượng hàng A bán được tại một cửa hàng, PA :giá đơn vị hàng A, PK : giá hàng thay thế của hàng A Khi kiểm định H0 : β2=0 ta phải tính giá trị tqs. Giá trị nào đúng trong các giá trị sau ?  
tqs= 0,081698
tqs= 0,01698
tqs= 8,1698
tqs= 0,81698
Cho hàm hồi quy mẫu : ( n=25) Se : (2,27658) (11,7669) (0,094348) Trong đó S là lượng hàng A bán được tại một cửa hàng, PA :giá đơn vị hàng A, PK : giá hàng thay thế của hàng A Khi kiểm định H0 : β2=0 ta phải tính giá trị tqs. Giá trị nào đúng trong các giá trị sau ?
tqs= 0,01698
tqs= 0,081698
tqs= 0,81698
tqs= 8,1698
Cho hàm hồi quy mẫu :(n=25)Cho F-statistic F(2,22) 59,4364, ta phải tìm , kết quả nào đúng trong các kết quả sau?
check_box = 0,84343
= 0,064343
= 0,084343
= 0,08343
Cho hàm hồi quy mẫu :(n=25)Cho F-statistic F(2,22) 59,4364, ta phải tìm R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau ?
R2 = 0,064343
R2 = 0,084343
R2 = 0,08343
R2 = 0,84343
Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025 Tìm ESS, trong các kết quả sau kết quả nào đúng?
ESS= 10152,8725
ESS= 1015,2872
ESS= 101,5287
ESS= 10158,272
Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:
check_box = 0,0734908
= 0,78563
= 0,06785
= 0,737557
Cho hàm hồi quy với ESS=652, RSS = 232 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:
R2 = 0,06785
R2 = 0,07375
R2 = 0,737557
R2 = 0,78563
Cho hàm hối quy với 3 biến Y, X2, X3.Nếu X2 =1,5X3 khi đó trong các kết luận sau kết luận nào đúng?
Phương sai, hiệp phương sai của các ước lượng bình phương bé nhất có giá trị nhỏ.
Tìm tỷ số có giá trị lớn.
Dấu của các ước lượng hệ số hồi quy có thể sai, trái với lý thuyết kinh tế và không phù hợp thực tế.
Khi ước lượng khoảng tin cậy thì độ dài khoảng tin cậy ngắn.
Cho hàm hối quy với 4 biến Y, X2, X3,X4. Câu trả lời nào đúng trong các câu sau?
Nếu chỉ X2 và X3 có quan hệ tuyến tính thì hàm hồi quy không có đa cộng tuyến.
Nếu chỉ X2 và X4 có quan hệ tuyến tính thì hàm hồi quy không có đa cộng tuyến.
Nếu chỉ X3 và X4 có quan hệ tuyến tính thì hàm hồi quy không có đa cộng tuyến.
Nếu các biến X2 , X3 và X4 quan hệ tuyến tính thì hàm hồi quy có đa cộng tuyến.
Cho hàm hồi quy : E(Y/X2i,X3i ) = các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
Nếu β2 < 0 có nghĩa là khi X tăng 1đơn vị, X3 không đổi thì trung bình của Y tăng β2 đơn vị.
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1đơn vị ,X3 không đổi thì trung bình của Y tăng β2 đơn vị
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1đơn vị, X3 không đổi thì trung bình của Y giảm β2 đơn vị
Nếu β2 < 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1đơn vị thì trung bình của Y giảm β2 đơn vị
Cho hàm hồi quy 3 biến : Y, X2, X3. Để kiểm định ý kiến cho rằng: Khi X3 tăng 1 đơn vị , X2 không đổi thì trung bình của Y tăng 0,5 đơn vị người ta viết các cặp giả thiết kiểm định sau. Cặp giả thiết nào viết đúng?
check_box H 0 : β3 = 0,5 ; H 1 : β3 ≠ 0,5
H 0 : β3 = 0,5 ; H 1 : β3 0,5
H 0 : β3 =0,5 ; H 1 : β2 ≥ 0,5
H 0 : β3 = -0,5 ; H 1 : β3 ≠ -0,5
Cho hàm hồi quy 3 biến : Y, X2, X3. Để kiểm định ý kiến cho rằng: Khi X3 tăng 1 đơn vị , X2 không đổi thì trung bình của Y tăng 0,5 đơn vị người ta viết các cặp giả thiết kiểm định sau. Cặp giả thiết nào viết đúng?
H 0 : β3 = 0,5 ; H 1 : β3 0,5
H 0 : β3 = -0,5 ; H 1 : β3 ≠ -0,5
H 0 : β3 = 0,5 ; H 1 : β3 ≠ 0,5
H 0 : β3 =0,5 ; H 1 : β2 ≥ 0,5
Cho hàm hồi quy: Để kiểm định ý kiến cho rằng: Khi X tăng 1 đơn vị thì trung bình của Y tăng 1 đơn vị người ta viết các cặp giả thiết kiểm định sau. Cặp giả thiết nào viết đúng?
H 0 : β2 = -1H 0 : β2 ≠ -1
H 0 : β2 = 1H 0 : β2 ≠ 1
H 0 : β2 > -1H 0 : β2 - 1
H 0 : β2 > 1H 0 : β2 1
Cho hàm hồi quy: E(Y/Xi ) = các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X tăng 1% thì trung bình của Y tăng β2 %
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X tăng 1đơn vị thì trung bình của Y giảm β2 đơn vị
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X tăng 1đơn vị thì trung bình của Y tăng β2 đơn vị
Nếu β2 < 0 có nghĩa là khi X tăng 1% thì trung bình của Y tăng β2 %
Cho hàm hồi quy3 biến : Y, X2, X3 : Để kiểm định cặp giả thiết: H 0 : β3 = 0,5 H 1 : β3 ≠ 0,5 Số tqs được tính bằng công thức nào trong các cách sau?Cho hàm hồi quy3 biến: Y, X2, X3. Để kiểm định cặp giả thiết : H 0 : H 1 : Giả thiết Ho bị bác bỏ nếu?
check_box 


Cho hàm hồi quy3 biến: Y, X2, X3. Để kiểm định cặp giả thiết : H 0 : β3 = 0,5 H 1 : β3 ≠ 0,5 Giả thiết Ho bị bác bỏ nếu?
tqs >
│tqs │>
│tqs │>
tqs >
Cho kết quả ước lượng hồi quy như câu 10, tính được Có thể cho rằng với mức ý nghĩa 0,05 , lượng cung của doanh nghiệp không phụ thuộc vào số liệu quan sát ở bất kỳ quý nào trong năm nếu?
tqs >
│tqs│ <
tqs <
tqs <
Cho mô hình hồi quy và khi ước lượng mô hình hồi quy phụ thu được R2 = 0,876, số quan sát n=18. Bước nào sau đây KHÔNG phải để kiểm tra mô hình (*) có đa cộng tuyến?
check_box Kết luận: Không bác bỏ H0: mô hình (*) không có đa cộng tuyến
Nêu giả thiết kiểm định: H0: mô hình (*) không có đa cộng tuyến H1: mô hình (*) có đa cộng tuyến
Tính
So sánhfqs >
Cho mô hình hồi quy (**) và khi ước lưọng mô hình hồi quy phụ như ở câu 22, thu được R2 = 0,876, số quan sát n=20, để kiểm tra mô hình (**) có đa cộng tuyến không, có người thực hiện các bước. Bước nào sai trong các bước sau?
Tính
So sánh fqs >
Nêu giả thiết kiểm định : H0 : mô hình (**) không có đa cộng tuyếnH1: mô hình (**) có đa cộng tuyến
Kết luận : Không bác bỏ H0 : mô hình (**) không có đa cộng tuyến
Cho mô hình hồi quy : lnYi = các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1%, X3 không đổi thì Y tăng β2 %
Nếu β2 < 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1đơn vị X3 không đổi thì Y tăng β2 đơn vị
Nếu β2 < 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1%, X3 không đổi thì Y giảm β2 %
Nếu β2 > 0 có nghĩa là khi X2 tăng 1đơn vị , X3 không đổi thì Y tăng β2 đơn vị
Cho mô hình hồi quy :NX là xuất khẩu ròng: Chọn câu trả lời đúng ?
Có thể ước lượng được mô hình hồi quy trên
Dấu của các ước lượng hồi quy luôn đúng.
Chỉ ước lượng được nếu mẫu có kích thước lớn
Không ước lượng được
Cho mô hình hồi quy :NX là xuất khẩu ròng: Chọn câu trả lời đúng ?
Chỉ ước lượng được nếu mẫu có kích thước lớn
Có thể ước lượng được mô hình hồi quy trên
Dấu của các ước lượng hồi quy luôn đúng.
Không ước lượng được
Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?
Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ.
Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ.
Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ.
Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ.
Cho mô hình hồi quy: Câu nào đúng trong các câu sau?
Y là biến phụ thuộc, X là biến độc lập.
Y và X có quan hệ hàm số.
β1 là hệ số góc, β2 là hệ số chặn
X là biến được giải thích, Y là biến giải thích .
Cho mô hình hồi quy: lnQi = β1 + β2lnKi + β3lnLi +UiQ : sản lượng, K :vốn đầu tư, L: lao động.Câu trả lời nào đúng trong các câu sau?
Khi L tăng 1 đơn vị, K không đổi thì Q tăng β3 đơn vị.
Khi K= 1,5 L thì không ước lượng được mô hình trên.
Khi K tăng 1 đơn vị, L không đổi thì Q tăng β2 đơn vị.
Khi K= 1,5 L thì ước lượng được mô hình trên.
Cho mô hình hồi quy: Mô hình trên đúng với câu nào trong các câu sau?
check_box Y là sản lượng , X là vốn đầu tư cho kỹ thuật, giống và máy móc
Y là năng suất lao động, X là thời gian làm việc trong ngày của công nhân.
Y là lượng tiêu thụ thuốc lá, X là số người mắc các bệnh về hô hấp
Y là nhu cầu về kem dưỡng da , X là giá trung bình một hộp kem dưỡng da
Cho mô hình hồi quy: Mô hình trên đúng với câu nào trong các câu sau?
check_box Y là số xe oto bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng.
Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc.
Y sản lượng, X là năng suất.
Y là số lượng một loại hàng bán được, X là giá hàng thay thế của loại hàng đó.
Cho mô hình hồi quy: Q : Doanh thu, K: vốn đầu tư, L: chi phí tổng hợp.Câu trả lời nào đúng trong các câu sau?
check_box Khi K= 1,5L thì không ước lượng được mô hình trên.
Khi L tăng 1 đơn vị, K không đổi thì Q tăng β3 đơn vị.
Khi K= 1,5L thì ước lượng được mô hình trên.
Khi K tăng 1 đơn vị, L không đổi thì Q tăng β2 đơn vị.
Cho mô hình hồi quy: Q : Doanh thu, K: vốn đầu tư, L: chi phí tổng hợp.với K = 1,5LCâu trả lời nào đúng trong các câu sau:
check_box Mô hình có đa cộng tuyến
Mô hình chỉ có đa cộng tuyến với mẫu nhỏ.
Mô hình không có đa cộng tuyến
Mô hình không có đa cộng tuyến với mẫu lớn.
Cho mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2Xi +Ui , β2 > 0 Mô hình trên đúng với câu nào trong các câu sau?
Y là nhu cầu về thịt lợn, X là giá 1kg thịt lợn.
Y là lượng tiêu thụ thuốc lá, X là số người mắc ung thư phổi.
Y là năng suất lao động, X là vốn đầu tư cho kỹ thuật.
Y là năng suất lao động, X là thời gian làm việc trong ngày của công nhân.
Cho mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2Xi +Ui , β2 < 0 Mô hình trên đúng với câu nào trong các câu sau?
Y là doanh số bán bia Hà Nội, X là giá bia Sài Gòn
Y là mức cầu một loại hàng, X là giá của loại hàng đó.
Y là mức cung một loại hàng, X là giá loại hàng đó.
Y là tiêu dùng , X là thu nhập của một người.
Cho mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2Xi +Ui , β2 < 0 Mô hình trên đúng với câu nào trong các câu sau?
Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó.
Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc.
Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng.
Y sản lượng , X là vốn đầu tư.
Cho mô hình hồi quy:Yi = β1 + β2Xi +Ui , β2 < 0 Mô hình trên đúng với câu nào trong các câu sau?
check_box Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng.
Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó.
Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc.
Y sản lượng , X là vốn đầu tư.
Cho mô hình hồi quylnQi = β1 + β2lnKi + β3lnLi +UiQ : sản lượng, K: vốn đầu tư, L: lao động.Câu trả lời nào đúng trong các câu sau?
Mô hình không có đa cộng tuyến
Mô hình chỉ có đa cộng tuyến với mẫu nhỏ.
Mô hình có đa cộng tuyến
Mô hình không có đa cộng tuyến với mẫu lớn.
Cho mô hình : Người ta dùng mô hình: Câu nào trong những câu sau là đúng?
check_box Đó là mô hình kiểm định Lagrange.
Để phát hiện mô hình hồi quy đã cho có đưa vào biến không cần thiết.
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Đó là mô hình kiểm định Ramsey
Cho mô hình : Câu nào đúng trong các câu sau?
Mô hình đó dùng để phát hiện khuyết tật phưong sai sai số thay đổi
Mô hình đó là mô hình kiểm định Park
Mô hình đó dùng để phát hiện khuyết tật Đa cộng tuyến
Nếu β2 ≠0 thì kết luận mô hình gốc có khuyết tật phương sai sai số thay đổi
Cho mô hình : Để kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến Người ta ước lượng hồi quy phụ: Nếu dùng kiểm định T thì tính Nếu dùng kiểm định F, tính Kết luận mô hình có đa cộng tuyến nếu?
check_box >
>
<
>
Cho mô hình : Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +Ui (***)Để kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến của (***)Người ta ước lượng hồi quy phụ : X2i = α1 + α2X3i +Ui Nếu dùng kiểm định T thì tính Nếu dùng kiểm định F, tính Kết luận (***) có đa cộng tuyến nếu?
tqs >
fqs <
tqs >
fqs >
Cho mô hình : Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +Ui (***)Để kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến của (***)Người ta ước lượng hồi quy phụ : X2i = α1 + α2X3i +Ui Nếu dùng kiểm định T thì tính Nếu dùng kiểm định F, tính Kết luận (***) có đa cộng tuyến nếu?
fqs >
fqs <
tqs >
tqs >
Cho mô hình :  Người ta dùng mô hình:  Câu nào trong những câu sau là đúng?
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Để phát hiện mô hình hồi quy đã cho có đưa vào biến không cần thiết.
Đó là mô hình kiểm định Lagrange.
Đó là mô hình kiểm định Ramsey
Cho mô hình :  Người ta dùng mô hình:  Câu nào trong những câu sau là đúng?
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Để phát hiện mô hình hồi quy đã cho có đưa vào biến không cần thiết.
Đó là mô hình kiểm định Lagrange.
Đó là mô hình kiểm định Ramsey
Cho mô hình :  Người ta dùng mô hình:  Câu nào trong những câu sau là đúng?
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Để phát hiện mô hình hồi quy đã cho có đưa vào biến không cần thiết.
Đó là mô hình kiểm định Lagrange.
Đó là mô hình kiểm định Ramsey
Cho mô hình :  Người ta dùng mô hình:  Câu nào trong những câu sau là đúng?
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Để phát hiện mô hình hồi quy đã cho có đưa vào biến không cần thiết.
Đó là mô hình kiểm định Lagrange.
Đó là mô hình kiểm định Ramsey
Cho mô hình: Và dùng để phát hiện phương sai sai số thay đổi, nguời đã ước lượng mô hìnhĐó là mô hình dùng trong:
check_box Kiểm định Park.
Kiểm định Glejser.
Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.
Kiểm định White.
Cho mô hình:  Để phát hiện phương sai sai số thay đổi, nguời đã ước lượng mô hình:  Đó là mô hình dùng trong?
Trong kiểm định Park.
Trong kiểm định Glejser.
Trong kiểm định White.
Trong kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.
Cho mô hình:  Để phát hiện phương sai sai số thay đổi, nguời đã ước lượng mô hình:  Đó là mô hình dùng trong?
Trong kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.
Trong kiểm định Glejser.
Trong kiểm định Park.
Trong kiểm định White.
Đáp án nào đúng?
check_box Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson, khi đó ta dùng kiểm định Durbin -h
Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson, khi đó ta dùng kiểm định Durbin h.
Khi dùng kiểm định Durbin h nếu –1,96 < h < 1,96 thì kết luận mô hình có tự tương quan bậc nhất
Khi dùng kiểm định Durbin h nếu h < -1,96 hoặc h > 1,96 thì kết luận mô hình không có tự tương quan bậc nhất.
Đáp án nào đúng?
check_box Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson.
Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin.
Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin.
Để phát hiện Đa cộng tuyến của mô hình : Yi = β1 + β2X2i + β3X3i+Ui , người ta ước lượng hồi quy X2 theo X3 được hàm hồi quy phụ : Tính giá trị tqs, giá trị tqs nào sau đây tính đúng để kết mô hình có đa cộng tuyến?
4,1457
3,1933
2,689
3,675
Để phát hiện đa cộng tuyến của mô hình: người ta ước lượng hồi quy X2 theo X3 được hàm hồi quy phụ : Tính giá trị tqs, giá trị tqs nào sau đây tính đúng để kết mô hình có đa cộng tuyến?
check_box 2,785
4,1457
2,689
3,675
Để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu 1 biến độc lập ta sử dụng kiểm định Lagrange. Trong các mô hình sau mô hình nào được sử dụng?
check_box 


Để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut.(*) bị thiếu 1 biến độc lập ta sử dụng kiểm định Lagrange. Trong các mô hình sau mô hình nào được sử dụng?
)│et│ = α1 + α2 X2t + α3 X3t + Vi

e2t = α1 + α2 X2t + α3 X3t +ρ1et-1 + Vi
lnei = α1 + α 2lnX2t + Vi
Để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut.(*) bị thiếu 1 biến độc lập ta sử dụng kiểm định Remsay trong các mô hình sau mô hình nào được sử dụng?
│et│ = α1 + α2 X2t + α3 X3t +ρ1et-1 + Vi
et = α1 + α2 X2t + α3 X3t +ρ1et-1 + Vi
e2t = α1 + α 2 + Vi
dùng để kiếm định sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu được tính theo công thức :
check_box 


Dùng mô hình kiểm định Park : để kiểm định Phương sai sai số thay đổi, có thể kiểm định theo α2 hay theo r2. Câu nào đúng trong các câu sau?
Chỉ dùng được kiểm định F
Chỉ dùng được kiểm định T
Dùng được kiểm định T hoặc F
Không dùng kiểm định T và F
Dùng mô hình kiểm định Park : để kiểm định Phương sai sai số thay đổi, có thể kiểm định theo α2 hay theo r2. Câu nào đúng trong các câu sau?
Chỉ dùng được kiểm định F
Chỉ dùng được kiểm định T
Dùng được kiểm định T hoặc F
Không dùng kiểm định T và F
Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui : Yt = β1 + β2X2t + β3tX3t + Ut tìm được d = 2,3 dùng kiểm định d- Durbin-Watson về tự tương quan của mô hình hồi qui này. Kết luận nào đúng trong các kết luận dưới đây?
Mô hình hồi qui không có tự tương quan.
Mô hình hồi qui có Tự tương quan âm
Không kết luận được
Mô hình hồi qui có Tự tương quan dương
Giá trị của biến giả là:
check_box 0 hoặc 1
0 và 1
0
Nhận 4 giá trị
Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu :Câu nào đúng trong các câu sau?
check_box Với mỗi giá trị của X có tương ứng với 1 giá trị của Y.
Với mỗi giá trị của Y có tương ứng ứng với một bảng phân phối các giá trị của X
Với mỗi giá trị của X có tương ứng ứng với một bảng phân phối các giá trị của Y
Tất cả các phương án đều đúng
Hàm hồi quy 3 biến có tính chất:
check_box Số biến độc lập là 2.
Số biến phụ thuộc là 2.
Số hệ số hồi quy là 2
Số hệ số góc là 3.
Hàm hồi quy bội có đặc điểm là :
check_box Có từ 2 biến độc lập trở lên
Chỉ có 2 biến độc lập
Chỉ có một biến độc lập
Chỉ có 3 biến độc lập
Hàm hồi quy dưới đây là tuyến tính theo tham số là:
check_box E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Hàm hồi quy dưới đây là tuyến tính theo tham số. Trong các câu sau, câu nào đúng?
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Hàm hồi quy mẫu của Y theo X có dạng nào trong các cách viết sau?Hàm hồi quy mẫu của Y theo X2 ,X3 có dạng sau, cách nào viết đúng:Hàm hồi quy nào dưới đây là tuyến tính theo biến số?
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Hàm hồi quy tổng thể của Y theo X có dạng nào trong các cách viết sau?Hàm hồi quy tổng thể của Y theo X2 ,X3. Cách viết nào trong các cách viết trên đúng?Hàm hồi quy tuyến tính theo biến số là:
check_box E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
E(Y/Xi ) =
Hệ số xác địmh bội R2 được tính theo công thức sau, công thức nào đúng :
check_box 


Hệ số xác địmh bội R2 được tính theo công thức sau, công thức nào đúng :Hệ số xác địmh bội R2 được tính theo công thức sau, công thức nào đúng?     -
check_box 


Hệ số xác địmh bội R2 được tính theo công thức sau, công thức nào đúng?     -Hệ số xác định bội được tính:
check_box 


Học phí của sinh viên phụ thuộc vào :- Ngành đào tạo ( công nghệ, xã hội )- Số năm đào tạo (dưới 6 năm, từ 2 năm tới 6 năm, từ 6 năm trở lên )- Nơi đào tạo ( địa phương, trung ương)Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?
check_box 4
5
3
6
Khi kiểm định : H 0 : βJ = 0 H 1 : βJ ≠ 0 Ta bác bỏ H0 , thừa nhận H1 với điều kiện nào trong các điều kiện sau?Khi kiểm định Phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ( 1) số này là số   trong đó R2 là hệ số xác định của mô hình nào sau đây?
Mô hình gốc
Mô hình kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.
Mô hình kiểm định Glejer
Mô hình kiểm định Park.
Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở* D:Heteroscedasticity *CHI-SQ( 1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:
check_box Mô hình kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.
Mô hình kiểm định Park.
Mô hình kiểm định Glejer
Mô hình gốc
Khi kiếm định sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu ta phải tính Fqs nó được tính theo công thức nào trong các công thức sau?Khi kiểm định Tự tương quan của mô hình hồi qui : Yt = β1 + β2 Xt + Ut(1)mô hình dưới đây được dùng trong kiểm định BG?
│et│ = α1 + α 2 Xt +ρ1et-1 + Vt
e2t = α1 + α 2 Xt +ρ1et-1 + Vt
et = α1 + α 2 Xt +ρ1et-1 + Vt
et = α1 + α 2 Yt +ρ1et-1 + Vt
Khi kiểm định Tự tương quan của mô hình hồi qui : Yt = β1 + β2 Xt + Ut(1) ta phải tìm số số này được tính theo các công thức dưới đây, công thức nào đúng?
trong đó R2 là hệ số xác định của hàm hồi quy :
trong đó R2 là hệ số xác định của hàm hồi quy :
Khi kiểm định Tự tương quan của mô hình hồi qui : Yt = β1 + β2 Xt + Ut(1) ta phải tìm số số này được tính theo các công thức dưới đây, công thức nào đúng?
trong đó R2 là hệ số xác định của hàm hồi quy :
trong đó R2 là hệ số xác định của hàm hồi quy :
trong đó R2 là hệ số xác định của hàm hồi quy :
trong đó R2 là hệ số xác định của hàm hồi quy :
Khi kiểm định Tự tương quan của mô hình hồi qui :Bằng kiểm định BG thì sử dụng mô hình nào?
check_box 


Khi kiểm định về quan hệ giữa βJ với 0 ta phải tính Tqs các công thức sau công thức nào tính đúng?


(
Khi kiểm định về quan hệ giữa βJ với số (-1) ta phải tính Tqs các công thức sau công thức nào tính đúng?Khi kiểm định về sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn ta phải tìm số ( là số JB) Ta có:
check_box Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn khi
Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn khi
Sai số ngẫu nhiên theo quy luật chuẩn khi
Sai số ngẫu nhiên theo quy luật chuẩn khi
Khi kiểm định về sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn ta phải tìm số qs2 ( là số JB) Kết luận nào đúng trong các kết luận sau?
thì kết luận sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
thì kết luận sai số ngẫu nhiên theo quy luật chuẩn
thì kết luận sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
thì kết luận sai số ngẫu nhiên theo quy luật chuẩn
Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:
check_box Ước lượng phương sai là ước lượng chệch
Ước lượng phương sai là ước lượng không chệch
Ước lượng bình phương nhỏ nhất là ước lượng tuyến tính không chệch và là ước lượng hiệu quả
Kiểm định T và F vẫn tin cậy
Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?
Ước lượng phương sai là ước lượng không chệch
Ước lượng bình phương nhỏ nhất là ước lượng tuyến tính không chệch và là ước lượng hiệu quả
Kiểm định T và F vẫn tin cậy.
Ước lượng phương sai là ước lượng chệch
Khi ước lượng khoảng tin cậy của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng?Khi ước lượng khoảng tin cậy của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng?Khi ước lượng mô hình: Với n= 20 được R2 = 0,77 và khi ước lượng mô hình: X3i= α1 + α2X2i +Ui Thu được R2=0,765 để kiểm tra khuyết tật Đa cộng tuyến của mô hình (*) ta dùng kiểm định F, tính fqs, giá trị của fqs nào đúng trong các giá trị sau?
check_box =58,6
=15,456
=31,1452
=29,562
Khi ước lượng mô hình: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i+Ui (*) Với n= 20 được R2 = 0,87 và khi ước lượng mô hình: X3i= α1 + α2X2i +Ui Thu được R2=0,865 để kiểm tra khuyết tật Đa cộng tuyến của mô hình (*) ta dùng kiểm định F, tính fqs, giá trị của fqs nào đúng trong các giá trị sau?
fqs=115,333
fqs=12,456
fqs=24,562
fqs=32,1452
Khi ước lượng mô hình: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i+Ui (*)Với n= 20 được R2 = 0,87 và khi ước lượng mô hình: X3i= α1 + α2X2i +Ui được Tính được tqs= 3,5825 với mức ý nghĩa 0,05 có thể kết luận mô hình (*) có khuyết tật đa cộng tuyến. Câu trả lời nào đúng?
tqs >
tqs >
tqs >
│tqs│ >
Khi ước lượng tối đa của Sai, phải sửa α/2 thành α trong các công thức sau, công thức nào viết đúng?Khi ước lượng tối đa của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng?Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)  
(2)
(3)
(4)
(1)
Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)
(2)
(1)
(4)
(3)
Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)
check_box (3)
(4)
(1)
(2)
Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)
check_box (3)
(4)
(1)
(2)
Khi ước lượng tối thiểu của βJ trong các công thức sau, công thức nào viết đúng? 1) 2) 3) 4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Kiểm định BG dùng để kiểm tra?
Khuyết tật dạng hàm hồi quy sai
Khuyết tật phương sai sai số thay đổi
Khuyết tật Tự tương quan
Khuyết tật sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?
Có 2 biến độc lập là biến trễ của 2 biến độc lập khác
Có biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc.
Có biến phụ thuộc là biến trễ của một biến độc lập .
Có biến độc lập là biến trễ của một biến độc lập khác.
Kiểm định Lagrange dùng để kiểm tra?
Khuyết tật dạng hàm hồi quy sai
Khuyết tật phương sai sai số thay đổi
Khuyết tật sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
Khuyết tật Tự tương quan
Kiểm định Park được dùng nếu người ta cho rằng?
check_box Phương sai  là một hàm nào đó của 1 biến độc lập.
Phương sai   là một hàm nào đó của của bình phương biến phụ thuộc.
Phương sai   là một hàm nào đó của biến phụ thuộc.
Phương sai   là một hàm nào đó của bình phương của 1 biến độc lập.
Kiểm định Park được dùng nếu người ta cho rằng?
Phương sai  là một hàm nào đó của 1 biến độc lập.
Phương sai  là một hàm nào đó của biến phụ thuộc.
Phương sai  là một hàm nào đó của bình phương của 1 biến độc lập.
Phương sai  là một hàm nào đó của của bình phương biến phụ thuộc.
Mô hìmh nào đúng là mô hình kiểm định Park trong các mô hình sau?
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi.
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi.
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi
Mô hìmh nào đúng là mô hình kiểm định Park trong các mô hình sau?
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi.
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi.
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi
Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu ?
Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan.
Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan
Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan.
Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan
Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?
Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả.
Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được.
Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch.
Các kiểm định T và F có thể tin cậy được.
Mô hình hồi quy kiểm định dựa trên biến phụ thuộc có dạng sau?Mô hình hồi quy: Yi = β1 +β2X2i + β3X3i + β4X4i + β5Di + UiCâu trả lời nào sau đây là đúng?
Biến định tính có số phạm trù là 2.
Số biến định lượng là 2
Số biến định lượng là 3
Số biến định lượng là 4
Mô hình nào đúng là mô hình kiểm định Park?
check_box Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi.
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi.
Mô hình là mô hình kiểm định Park để phát hiện phương sai sai số thay đổi
Mô hình:  Là mô hình được sử dụng trong kiểm định nào dưới đây?
Trong kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.
Trong kiểm định Glejser.
Trong kiểm định Park.
Trong kiểm định White
Nếu biến định tính ( Biến chất ) có 4 phạm trù(4 thuộc tính ), khi phân tích hồi quy số biến giả cần đưa là?
3
2
1
4
Phần dư được tính theo công thức sau:
check_box 


Phần dư là sai số ngẫu nhiên trong mẫu vì:
check_box ei =
ei =
ei =
ei =
Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Phân tích tương quan đo lường sự phụ thuộc tuyến tính giữa 2 biến ngẫu nhiên X và Y, chúng có tính đối xứng nên không có sự phân biệt biến nào là biến phụ thuộc, biến nào là biến độc lập.
Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc với một hay nhiều biến độc lập khác, nhưng không đòi hỏi giữa chúng có mối quan hệ nhân quả.
Phân tích hồi quy nhằm ước lượng giá trị của một biến dựa trên giá trị đã cho của các biến khác.Trong phân tích hồi quy các biến không có tính chất đối xứng.
Phân tích hồi quy là gì?
check_box Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa một biến (biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập) nhằm ước lượng (dự báo) giá trị trung bình của biến phụ thuộc theo các giá trị đã biết của biến độc lập.
Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa một biến (biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập)
Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa nhiều biến (biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập) nhằm ước lượng (dự báo) giá trị trung bình của biến phụ thuộc theo các giá trị đã biết của biến độc lập.
Tất cả các phương án đều đúng
Phương pháp bình phương tối thiểu cần có giả thiết nào sau đây?
Các sai số ngẫu nhiên không có quan hệ tương quan.
Biến độc lập là biến ngẫu nhiên.
Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi.
Các biến độc lập phụ thuộc tuyến tính.
Sai số ngẫu nhiên được tính như sau:
check_box 


Sau khi điều tra qua một mẫu có người viết ra kết quả hồi quy như sau. Cách viết nào đúng trong các cách viết trên?Sau khi điều tra qua một mẫu về 3 biến Y, X2, X3. Cách viết nào đúng trong các cách viết sau?Sau khi ước lượng mô hình : Yi = β1 + β2X2i + β3X3i+ β4X4 +Ui (**)Người ta kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến bằng cách ước lưọng hồi quy phụ : X2i = α1 + α2X3i+ α3X4 +Ui (*) Giả thiết H0 nào là đúng khi kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến của mô hình (**) ?
α1=0
α2= α3=0
α2=0
α3=0
Tiền lương công nhân phụ thuộc vào :- Giới tính ( nam, nữ )- Số năm làm việc (dưới 10 năm, từ 10 năm tới 19 năm, từ 20 năm trở lên )Nơi làm việc ( ngoại thành, nội thành)Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?
3
4
5
6
Tính chất của hàm hồi quy mẫu (SRF):
check_box SRF đi qua trung bình mẫu (, )
SRF có thể đi qua trung bình mẫu (, )
SRF không liên quan gì đến trung bình mẫu (, )
SRF không đi qua trung bình mẫu ( , )
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * C:Normality *CHI-SQ( 2 )được dùng để kiểm định khuyết tật nàotrong các khuyết tật sau:
Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn.
Phương sai sai số thay đổi.
Dạng hàm sai.
Tự tương quan
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * C:Normality *CHI-SQ(2 ) được dùng để kiểm định khuyết tật :
check_box Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn.
Phương sai sai số thay đổi.
Dạng hàm sai.
Tự tương quan
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * B:Functional Form *CHI- SQ(1)được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau?
Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn.
Dạng hàm sai.
Tự tương quan.
Phương sai sai số thay đổi
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:
Tự tương quan.
Dạng hàm sai.
Phương sai sai số thay đổi
Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn.
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin *A:Serial Correlation *CHI-SQ( 1) được dùng để kiểm định khuyết tật nàotrong các khuyết tật sau:
Dạng hàm sai
Tự tương quan.
Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn.
Phương sai sai số thay đổi
Trong các câu dưới đây, câu nào đúng?
Các biến độc lập là biến ngẫu nhiên thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin .
Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin .
Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson.
Trong các câu sau, câu nào đúng?
Sai số ngẫu nhiên Ui là sai lệch giữa giả trị Yi so với trung bình mẫu
Sai số ngẫu nhiên Ui là sai lệch giữa giả trị Yi so với giá trị ước lưọng của nó là
Sai số ngẫu nhiên Ui là sai lệch giữa giả trị Yi so với trung bình tổng thể E(Y/Xi )
Sai số ngẫu nhiên Ui là sai lệch giữa giả trị Yi so với trung bình mẫu
Trong các câu sau, câu nào đúng?
Phần dư ei là sai lệch giữa giá trị Yi so với trung bình mẫu
Phần dư ei là sai lệch giữa giá trị Yi so với giá trị ước lưọng của nó là
Phần dư ei i là sai lệch giữa giá trị Yi so với trung bình tổng thể E(Y/Xi )
Phần dư ei là sai lệch giữa giá trị Yi so với trung bình mẫu
Trong các câu sau, câu nào đúng?
Lượng điện tiêu thụ các gia đình của một chung cư trong 6 tháng là số liệu hỗn hợp.
Lượng điện tiêu thụ của một gia đình trong 6 tháng là số liệu chéo.
Số liệu thu nhập của các hộ gia đình của một chung cư thu thập theo từng tháng trong 1 năm là số liệu chéo.
Số liệu thu thập của các hộ gia đình của một chung cư thu thập trong các tháng là số liệu chéo.
Trong các câu sau, câu nào đúng?
Giá vàng các ngày trong 1 tháng tại các tỉnh trong nước số liệu hỗn hợp.
Số liệu thu nhập của các hộ gia đình của một chung cư thu thập trong các tháng là số liệu chéo.
Tỷ giá USD hàng ngày trong 1 tháng là số liệu chéo.
Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng là số liệu chéo.
Trong hồi quy 3 biến , câu nào đúng trong các câu sau?
Số biến phụ thuộc là 2.
Số hệ số góc là 3.
Số hệ số hồi quy là 2
Số biến độc lập là 2.
Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?
β1= β2=0
β1= β3=0
β2= β3=0
β2=0 hoặc β3=0
Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?
check_box β2= β3=0
β1= β3=0
β1= β2=0
β2=0 hoặc β3=0
Trong hồi quy 3 biến. Hệ số xác định bội R2 = 0 tương đương với đẳng thức nào trong các đẳng thức sau?
check_box β2= β3=0
β1= β2=0

β1= β3=0
Trong hồi quy 3 biến. Hệ số xác định bội R2 = 0 tương đương với đẳng thức nào trong các đẳng thức sau?

β1= β2=0
β1= β3=0
β2= β3=0
Trong hồi quy 3 biến: Y, X2, X3: giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau?
check_box với

Phương phai sai số ngẫu nhiên nhận giá trị thay đổi
Các biến X2 & X3 là các biến ngẫu nhiên.
Trong hồi quy 3 biến: Y, X2, X3: giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau?
Các biến X2 & X3 là các biến ngẫu nhiên.
với

Phương phai sai số ngẫu nhiên nhận giá trị thay đổi
Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut. Bị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng mô hình hồi quy sau?Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?
Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình không thiếu biến
Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến
Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình không thiếu biến
Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình thiếu biến
Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 theo công thức sau, công thức nào đúng?
qs2 =nR2.
qs2 =(n-1)R2.
qs2 =(n-3)R2
qs2 =(n-2)R2
Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut. bị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng mô hình hồi quy sau?Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quybị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng mô hình hồi quy nào sau đây:
check_box 


Trong kiểm định Ramsey để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng mô hình hồi quy nào sau đây?
check_box 


Trong kiểm định Ramsey để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut. bị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng mô hình hồi quy nào sau đây?Trong kiểm định Ramsey để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut.(*) bị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng hồi quy : (**) và tính . Để kết luận mô hình (*) có bị thiếu biến không , kết luận nào đúng trong các kết luận dưới đây?
mô hình bị không thiếu biến thích hợp
mô hình bị thiếu biến thích hợp
mô hình bị thiếu biến thích hợp
mô hình không bị thiếu biến thích hợp
Trong kiểm định Ramsey để phát hiện mô hình hồi quy Yt = 1 + 2X2t+3X3t +Ut.(*) bị thiếu 1 biến độc lập ta phải ước lượng hồi quy : (**) và tính . Để kết luận mô hình (*) có bị thiếu biến không , kết luận nào đúng trong các kết luận dưới đây?
mô hình bị không thiếu biến thích hợp
mô hình bị thiếu biến thích hợp
mô hình bị thiếu biến thích hợp
mô hình không bị thiếu biến thích hợp
Trong mô hình hồi quy 2 biến, ước lượng của phương sai sai số ngẫu nhiên là được tính theo công thức nào trong các công thức sau?Trong mô hình hồi quy 3 biến , ước lượng của phương sai sai số ngẫu nhiên là được tính theo công thức sau, công thức nào đúng?Trong mô hình hồi quy 3 biến, ước lượng của phương sai sai số ngẫu nhiên là = ?
check_box 


Trong mô hình hồi quy có một biến định tính và các biến định lượng có dạng như sau: Yi = β1 +β2X2i + β3D1i + β4 D2i + β5D3iCâu trả lời nào sau đây là đúng?
Số biến định lượng là 1
Biến định tính có số phạm trù là 2
Biến định tính có số phạm trù là 3
Biến định tính có số phạm trù là 4
Trong phương pháp bình phương tối thiểu hệ số của hàm hồi quy mẫu 2 biến được tính theo công thức nào trong các công thức sau?Trong phương pháp bình phương tối thiểu hệ số của hàm hồi quy mẫu 2 biến được tính theo công thức nào trong các công thức sau?
check_box 


Trong phương pháp bình phương tối thiểu hệ số của hàm hồi quy mẫu 2 biến sẽ được tính theo công thức nào trong các cách sau?Vì sao phải sử dụng ước lượng chính là phần dư?
check_box Do sai số ngẫu nhiên trong tổng thể không thể quan sát được
Do sai số ngẫu nhiên trong tổng thể đôi khi quan sát được
Do sai số ngẫu nhiên trong tổng thể có thể quan sát được
Cả 3 đáp án đều sai
với số quan sát n = 15, ta ước lượng mô hình tìm được các phần dư et, sau đó ước lượng mô hình hồi quy :et = α1 + α2 X2t + α3 X3t +ρ1et-1 + Vt thu được R2==0,5675, với α=1,15. Kết luận nào đúng trong các kết luận sau:
check_box =15*0,5675= 8,5125, (1) có Tự tương quan
=14*0,5675= 7,945 (1) có Tự tương quan
=15*0,5675= 8,5125, (1) không có Tự tương quan
=14*0,5675= 7,945 (1) không có Tự tương quan
Ý nghĩa của hệ số xác định ( mẫu )
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Hệ số đo tỷ lệ hoặc số phần trăm của toàn bộ sự thay đổi của Y được giải thích bởi mô hình hồi quy.
Hệ số xác định (trường hợp hồi quy 2 biến) hoặc (trường hợp hồi quy bội) cho biết đường hồi quy mẫu phù hợp tốt như thế nào với dữ liệu.
= 1 – TSS/RSS Giá trị xác định như trên được gọi là hệ số xác định (mẫu) và nó thường được sử dụng để đo độ phù hợp tốt của một đường hồi quy

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập