Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới?
check_box Cả 3 phương án đều đúng
Đầu tư và cán cân thương mại quốc tế.
Lãi suất thị trường.
Tổng tiết kiệm quốc gia.
Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm?
Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy mô rất lớn.
Doanh nghiệp Nhà nước dưới hình thức các Tổng công ty.
Hộ gia đình.
Ngân hàng Trung Ương, Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng thương mại thành viên.
Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà nước Việt Nam?
check_box Tất cả các phương án đều sai.
Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.
Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.
Thuế thu nhập cá nhân và các khoản viện trợ không hoàn lại.
Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam là?
check_box Nơi thực hiện chính sách tỷ giá của Ngân hàng trung ương.
Cơ quan tổ chức, điều hành nhằm hình thành thị trường mua - bán ngoại tệ có tổ chức giữa các NHTM.
Cơ quan trung gian trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ để hưởng hoa hồng
Người mua - bán cuối cùng để can thiệp vào thị trường nhằm thực hiện chính sách tiền tệ, tỷ giá của Nhà nước.
Cán cân thanh toán quốc tế là Bảng tổng hợp?
check_box Không có phương án đúng.
Các khoản thu và chi giữa các tổ chức và cá nhân là người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.
Đối chiều và so sánh những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.
Tất cả các giao dịch kinh tế tài chính giữa một nước với một nước khác trong một khoảng thời gian nhất định.
Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là?
Các chủ thể tham gia và lãi suất.
Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.
Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.
Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.
Chế độ tỷ giá thả nổi là chế độ tỷ giá hối đoái mà ở đó mối tương quan về giá giữa các đồng tiền được xác định trên cơ sở?
check_box Tất cả các phương án đều sai.
Cầu tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Cung cầu tiền tệ nhưng chịu sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Cung tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng?
Thu NS – Chi NS > 0.
Thu NS (không bao gồm thu từ đi vay) – Chi NS thường xuyên > 0.
Thu NS = Chi NS.
Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi đầu t + trả nợ (cả tín dụng NN).
Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là quan trọng nhất?
Phương tiện đo lường và biểu hiện giá trị.
Phương tiện lưu giữ giá trị.
Phương tiện thanh toán quốc tế
Phương tiện trao đổi.
Cơ số tiền tệ (MB) phụ thuộc vào các yếu tố?
Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại.
Mục tiêu mở rộng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương
Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vượt quá và lượng tiền mặt trong lưu thông.
Cơ số tiền tệ (MB) sẽ thay đổi như thế nào nếu Ngân hàng Trung ương bán 200 tỷ trái phiếu cho các ngân hàng thương mại trên thị trường mở?
Giảm.
Không có cơ sở xác định về sự thay đổi của cơ số tiền tệ.
Không đổi
Tăng.
Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:
Cả 3 phương án đều đúng.
Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng.
Được chấp nhận rộng rãi.
Thuận lợi trong việc sản xuất ra hàng loạt và dễ dàng trong việc xác định giá trị.
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi nh thế nào?
Chắc chắn sẽ tăng.
Có thể giảm.
Có thể không tăng.
Có thể tăng.
Giải pháp bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí cơ hội thấp nhất là?
check_box Vay tiền của dân cư.
Chỉ cần phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.
Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt là thuế Xuất – Nhập khẩu.
Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khi lãi suất VND tăng lớn hơn lãi suất USD sẽ làm cho?
check_box Cầu về VND tăng và tỷ giá hối đoái giảm
Cầu về VND tăng và tỷ giá hối đoái tăng
Cung về VND tăng và tỷ giá hối đoái giảm
Cung về VND tăng và tỷ giá hối đoái tăng
Khi Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào?
Chắc chắn sẽ tang.
Có thể sẽ giảm
Có thể sẽ tăng
Không thay đổi
Khi Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào? (giả định các yếu tố khác không thay đổi)
Giảm
Không thay đổi
Tăng
Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam?
Lệ phí.
Phí.
Sở hữu tài sản: DNNN và các tài sản khác.
Thuế.
Lượng tiền cơ sở (MB) sẽ thay đổi như thế nào nếu Ngân hàng Trung ương bán 200 tỷ trái phiếu cho các ngân hàng thương mại trên thị trường mở?
Giảm.
Không có cơ sở xác định về sự thay đổi của cơ số tiền tệ
Không đổi.
Tăng
Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây?
Giá trị của tiền là lượng hàng hoá mà tiền có thể mua được
Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lên
Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ
Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng lên
Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi?
check_box Cả ba phương án trên
Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nhiều nước có thể được tổng hợp lại bao gồm:
Lạm phát do cầu kéo, chi phí đảy và những bất ổn về chính trị như bị đảo chính.
Lạm phát do cầu kéo, chi phí đẩy, bội chi Ngân sách Nhà nước và sự tăng trưởng tiền tệ quá mức.
Lạm phát do chi phí đẩy, cầu kéo, chiến tranh và thiên tai xảy ra liên tục trong nhiều năm.
Những yếu kém trong điều hành của Ngân hàng Trung ương.
Nguyên tắc cho vay của tín dụng?
Hoàn trả gốc và lãi theo hợp đồng.
Hoàn trả gốc.
Không hoàn trả trực tiếp.
Không hoàn trả.
Nhận định nào sau đây sai trong ngắn hạn?
Khi lãi suất giảm, chi tiêu tiêu dung tăng.
Khi lãi suất tăng, chi tiêu cho đầu tư sẽ giảm.
Khi lãi suất tăng, chi tiêu cho đầu tư sẽ tăng.
Khi lãi suất tăng, chi tiêu tiêu dùng giảm.
Nhận định nào sau đây sai ?
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là Ngân hàng và bên kia là các chủ thể kinh tế khác.
Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước với dân cư và các tổ chức kinh tế - xã hội khác trong nền kinh tế.
Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa công ty cho thuê tài chính (công ty tài chính), với doanh nghiệp, cá nhân… dưới hình thức cho thuê tài sản.
Tín dụng tiêu dùng là hình thức tài trợ cho mục đích chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình.
Nhiệm vu của trung gian tài chính là?
Đảm bảo an sinh xã hội
Giám sát thị trường tài chính
Huy động nguồn vốn cho phát triển kinh tế
Tạo thêm việc làm cho xã hội
Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là khồng bắt buộc?
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
Chi hỗ trợ vốn cho DNNN
Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm?
check_box Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí.
Thuế, phí và lệ phí, từ các khoản viện trợ có hoàn lại.
Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, lợi tức cổ phần của Nhà nước.
Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, phát hành trái phiếu chính phủ.
Những mệnh đề nào dưới đây được coi là đúng?
Cả 3 phương án đều đúng
Các loại lãi suất thường thay đổi cùng chiều
Lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn
Trên thị trường có nhiều loại lãi suất khác nhau
Niêm yết tỷ giá hối đoái trực tiếp là?
check_box Một lượng cố định nội tệ được biểu diễn bằng một số lượng biến đổi ngoại tệ
Không có phương án đúng.
Một lượng cố định ngoại tệ được biểu diễn bằng một số lượng biến đổi nội tệ
Một lượng cố định ngoại tệ được biểu diễn bằng một số lượng cố định nội tệ
Phát hành tiền thông qua kênh tín dụng cho các ngân hàng trung gian là nghiệp vụ phát hành?
Không xác định được
Tạm thời.
Vĩnh viễn
Quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính nhằm?
Cả 3 phương án đều đúng
Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường tài chính
Đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Ổn định thị trường tài chính
Sự khác nhau căn bản giữa một ngân hàng thương mại và một công ty bảo hiểm là?
check_box Ngân hàng thương mại đợc phép nhận tiền gửi và cho vay bằng tiền, trên cơ sở đó có thể tạo tiền gửi, tăng khả năng cho vay của cả hệ thống.
Ngân hàng thương mại không đợc phép tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng thương mại không được phép dùng tiền gửi của khách hàng để đầu tư trung dài hạn, trừ trường hợp đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp.
Ngân hàng thương mại không được thu phí của khách hàng.
Tài sản thế chấp cho một món vay phải đáp ứng các tiêu chuẩn?
check_box Có giá trị tiền tệ và đảm bảo các yêu cầu pháp lý cần thiết.
Có giá trị trên 5.000.000 VND và đợc rất nhiều người ưa thích.
Có thời gian sử dụng lâu dài và được nhiều người ưa thích.
Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay vốn và có giá trị từ 200.000 VND.
Tại sao một ngân hàng có quy mô lớn thường dễ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn ngân hàng nhỏ?
Cả 3 phương án đều đúng
Có điều kiện để cải tiến công nghệ, đa dạng hoá hoạt động giảm thiểu rủi ro.
Có lợi thế và lợi ích theo quy mô.
Có tiềm năng lớn trong huy động và sử dụng vốn, có uy tín và nhiều khách hàng.
Thị trường ngoại hối không phải là?
check_box Là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng nội tệ.
Là nơi diễn ra các giao dịch trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ.
Là nơi diễn ra các giao dịch trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ.
Tất cả đều sai.
Thị trường tiền tệ trên thực tế được hiểu là?
Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn dưới một năm.
Thị trường chứng khoán.
Thị trường mở.
Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán.
Thị trường vốn là nơi?
Huy động vốn cho thị trường chứng khoán
Mua bán các tài sản tài chính ngắn hạn
Mua bán và trao đổi các tài sản tài chính trung hạn và dài hạn
Tăng vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là?
Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm.
Thị trường chứng khoán.
Thị trường mở.
Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán.
Tín dụng ngân hàng có hạn chế so với các hình thức tín dụng khác là?
Khối lượng tín dụng lớn.
Lãi suất cao.
Phạm vi hoạt động rộng.
Thời hạn tín dụng là đa dạng.
Trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước dưới đây, giải pháp nào sẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ?
check_box Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.
Phát hành trái phiếu Quốc tế.
Phát hành và bán trái phiếu Chính phủ cho các Ngân hàng Thương mại.
Vay dân cư trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc.
Trong số các phương tiện thanh toán sau, đâu là không phải là ngoại hối ?
check_box Nội tệ do người cư trú nắm giữ
Cả A, B và C.
Ngoại tệ do người cư trú nắm giữ
Nội tệ do người không cư trú nắm giữ.
Trong thương mại quốc tế, có thể sử dụng các phương tiện thanh toán?
check_box Hối phiếu, Lệnh phiếu và Trái phiếu
Hối phiếu, kỳ phiếu và Trái phiếu
Hối phiếu, Lệnh phiếu và Ngân phiếu.
Hối phiếu, Lệnh phiếu và Tín phiếu
Trung gian tài chính là?
Cả 3 phương án đều đúng
Công ty bảo hiểm
Ngân hàng thương mại
Quỹ đầu tư
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại nhất thiết phải?
Bằng 10 % Nguồn vốn huy động.
Bằng 10 % Nguồn vốn.
Bằng 10 % Tiền gửi không kỳ hạn.
Theo quy định của Ngân hàng Trung ương trong từng thời kỳ
Vai trò của tín dụng?
Góp phần thúc đẩy sản xuất – lưu thông hàng hóa phát triển.
Ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm ổn định kinh tế xã hội.
Ổn định tiền tệ, ổn định giá cả.
Tất cả các phương án đều đúng.
Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là?
Điều kiện để đầu tư và phát triển.
Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh.
Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định.
Điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển.
Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) được xem là một bước phát triển trong lịch sử tiền tệ bởi vì?
Chỉ như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế.
Tăng cường khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế.
Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ.
Tiết kiệm được khối lượng vàng đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác
Việc nghiên cứu những tác động tiêu cực của Thuế có tác dụng?
check_box Để xây dựng chính sách thuế tối ưu, đảm bảo doanh thu Thuế cho Ngân sách Nhà nước.
Để kích thích nhập khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng.
Để kích thích xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng.
Để xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp và công chúng.
Yếu tố nào không được coi là nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay?
Các khoản đầu tư của doanh nghiệp
Quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp
Thặng dư ngân sách của Chính phủ và địa phương
Tiết kiệm của hộ gia đình

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập