"Giấy bạc ngân hàng" thực chất là?
Một loại tín tệ.
Tiền được làm bằng giấy.
Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng.
Tiền gửi 3n đầu và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra.
Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới?
Cả 3 phương án đều đúng
Đầu tư và cán cân thương mại quốc tế.
Lãi suất thị trường.
Tổng tiết kiệm quốc gia.
Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm?
Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy mô rất lớn.
Doanh nghiệp Nhà nước dưới hình thức các Tổng công ty.
Hộ gia đình.
Ngân hàng Trung Ương, Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng thương mại thành viên.
Các chức năng chủ yếu của tín dụng ?
Kiểm tra giám sát bằng tiền đối với các hoạt động kinh tế xã hội.
Tạo lập vốn cho nền kinh tế.
Tập trung và phân phối lại vốn, tài sản trên cơ sở có hoàn trả.
Tất cả các phương án đều đúng.
Các chức năng của Ngân hàng trung ương gồm
check_box Chức năng phát hành tiền; Chức năng ngân hàng của các ngân hàng và Chức năng ngân hàng của Nhà nước
Chức năng ngân hàng của Nhà nước
Chức năng ngân hàng của các ngân hàng
Chức năng phát hành tiền
Các cơ quan quản lý Nhà nớc cần phải hạn chế không cho các ngân hàng nắm giữ một số loại tài sản có nào đó nhằm mục đích?
Để các ngân hàng tập trung vào các hoạt động truyền thống.
Để giảm áp lực cạnh tranh giữa các trung gian tài chính trong một địa bàn.
Để hạn chế sự thâm nhập quá sâu của các ngân hàng vào các doanh nghiệp.
Để tạo ra môi trờng cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế và sự an toàn, hiệu quả kinh doanh cho chính bản thân các ngân hàng này.
Các công cụ tài chính bao gồm?
Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.
Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi.
Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (3nk’s Acceptances).
Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm?
Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân và phát hành trái phiếu Chính phủ.
Tăng thuế, phát hành tiền và trái phiếu Chính phủ để vay tiền dân cư.
Tăng thuế, tăng phát hành tiền và vay nợ nước ngoài.
Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc.
Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà nước Việt Nam?
Tất cả các phương án đều sai.
Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.
Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.
Thuế thu nhập cá nhân và các khoản viện trợ không hoàn lại.
Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam là?
check_box Nơi thực hiện chính sách tỷ giá của Ngân hàng trung ương.
Cơ quan tổ chức, điều hành nhằm hình thành thị trường mua - bán ngoại tệ có tổ chức giữa các NHTM.
Cơ quan trung gian trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ để hưởng hoa hồng
Người mua - bán cuối cùng để can thiệp vào thị trường nhằm thực hiện chính sách tiền tệ, tỷ giá của Nhà nước.
Cán cân thanh toán quốc tế là Bảng tổng hợp?
Các khoản thu và chi giữa các tổ chức và cá nhân là người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.
Đối chiều và so sánh những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.
Không có phương án đúng.
Tất cả các giao dịch kinh tế tài chính giữa một nước với một nước khác trong một khoảng thời gian nhất định.
Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là?
Các chủ thể tham gia và lãi suất.
Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.
Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.
Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.
Chế độ tỷ giá thả nổi là chế độ tỷ giá hối đoái mà ở đó mối tương quan về giá giữa các đồng tiền được xác định trên cơ sở?
check_box Tất cả các phương án đều sai.
Cầu tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Cung cầu tiền tệ nhưng chịu sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Cung tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Chi góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh vào các doanh nghiệp được xếp vào khoản mục nào của chi ngân sách nhà nước
check_box Chi đầu tư phát triển
Chi thường xuyên
Chi cho các cơ quan nhà nước
Chi sự nghiệp
Chiết khấu hối phiếu về bản chất là hình thức tín dụng?
Do ngân hàng cấp cho người nhập khẩu
Do ngân hàng cấp cho người vận tải
Do ngân hàng cấp cho người xuất khẩu
Do ngân hàng cấp cho người xuất nhập khẩu
Chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là?
check_box Một loại cho vay có bảo đảm, căn cứ vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn của thương phiếu đó.
Mua đứt thương phiếu đó hay một bộ giấy tờ có giá nào đó với lãi suất chiết khấu.
Ngân hàng cho vay căn cứ vào giá trị của thương phiếu được khách hàng cầm cố tại ngân hàng và ngân hàng không tính lãi.
Ngân hàng cho vay có cơ sở bảo đảm và căn cứ vào giá trị thương phiếu, với lãi suất là lãi suất chiết khấu trên thị trường.
Chính sách Tài khoá được hiểu là?
Chính sách Tài chính Quốc gia.
Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm mới.
Là bộ phận cấu thành chính sách Tài chính Quốc gia, có các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, và các công cụ điều tiết Cung và Cầu tiền tệ.
Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tăng trưởng nền kinh tế thông qua các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước.
Chọn câu trả lời đúng nhất:Cổ đông ưu đãi
check_box Được ưu tiên trong chia cổ tức trước cổ đông thường, ưu tiên được trả nợ trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản công ty
Được đảm bảo chi trả cổ tức bất chấp kết quả lợi nhuận kinh doanh của công ty
Được ứng cử vào hội đồng quản trị
Có quyền hạn về bỏ phiếu cao hơn so với cổ đông thường nắm giữ cùng tỷ lệ cổ phần
Chọn đáp án chính xác nhất: Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng cho thấy, ngân hàng trung ương được hình thành từ:
check_box Ngân hàng thương mại lớn nhất, dần chiếm độc quyền trong cạnh tranh phát hành tiền hình thành nên NHTW và Do yêu cầu của cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường, Nhà nước quyết định thành lập ngân hàng trung ương
Do yêu cầu của cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường, Nhà nước quyết định thành lập ngân hàng trung ương
Ngân hàng thương mại lớn nhất, dần chiếm độc quyền trong cạnh tranh phát hành tiền hình thành nên NHTW
Chọn đáp án chính xác, đầy đủ nhấtTỷ lệ dự trữ bắt buộc
check_box Là một công cụ để Ngân hàng trung ương kiểm soát chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại, là tỷ lệ số tiền mà ngân hàng thương mại phải gửi và duy trì tại ngân hàng trung ương trên tổng số tiền mà ngân hàng huy động được
Là tỷ lệ số tiền mà ngân hàng thương mại phải gửi và duy trì tại ngân hàng trung ương trên tổng số tiền mà ngân hàng huy động được
Là tỷ lệ số tiền mà ngân hàng thương mại phải duy trì bắt buộc tại ngân hàng mình mà không được phép cho vay trên tổng số tiền ngân hàng huy động được
Là một công cụ để Ngân hàng trung ương kiểm soát chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại
Chọn đáp án đúng nhất: Lạm phát vửa phải được đặc trưng bởi các yếu tố
check_box Có thể dự đoán trước được; Giá cả trong nền kinh tế tăng chậm; Tỷ lệ lạm phát hàng năm dưới một con số
Có thể dự đoán trước được
Giá cả trong nền kinh tế tăng chậm
Tỷ lệ lạm phát hàng năm dưới một con số
Chọn đáp án đúng:Tiền đúc bằng kim loại kém giá là
check_box Là một loại tiền dấu hiệu
Tiền đủ giá
Tất cả đều sai
Hóa tệ
Chọn đáp án đúngViệc ngân sách nhà nước vay tiền từ Ngân hàng trung ương để bù đắp bội chi ngân sách:
check_box Nếu được sử dụng phù hợp sẽ đem lại hiệu ứng tích cực, thúc đẩy chi tiêu, đầu tư công, thúc đẩy nền kinh tế phát triển
Tất cả đều sai
Luôn gây ra lạm phát, tác động xấu đến nền kinh tế
Không gây ra tác động xấu
Chọn đáp án sai:Việc chuyển từ tiền hàng hóa (hóa tệ) sang tiền quy ước (dấu hiệu giá trị) được xem là một bước phát triển trong lịch sử tiền tệ là do
check_box Giúp các cơ quan chức năng của Nhà nước dễ dàng kiểm soát lạm phát
Giúp tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ
Chỉ như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hóa trong nền kinh tế
Tiết kiệm được khối lượng vàng đáp ứng cho mục đích sử dụng khác
Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng?
Thu NS – Chi NS > 0.
Thu NS (không bao gồm thu từ đi vay) – Chi NS thường xuyên > 0.
Thu NS = Chi NS.
Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi đầu t + trả nợ (cả tín dụng NN).
Chức năng của thị trường tài chính?
Cả 3 phương án đều đúng
Đảm bảo tính thanh khoản cho tài sản tài chính
Dẫn vốn
Hình thành giá cho các tài sản tài chính
Chức năng duy nhất của thị trường tài chính là?
Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư.
Đáp ứng nhu cầu vay và cho vay của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được quảng bá hoạt động và sản phẩm.
Tổ chức các hoạt động tài chính.
Chức năng giám sát của tài chính
check_box Không đồng nhất với các hoạt động giám sát tiền tệ khác trong xã hội
Chỉ tập trung vào giám sát quá trình phân phối
Đồng nhất với các hoạt động giám sát tiền tệ khác trong xã hội
Tất cả đều sai
Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là quan trọng nhất?
Phương tiện đo lường và biểu hiện giá trị.
Phương tiện lưu giữ giá trị.
Phương tiện thanh toán quốc tế
Phương tiện trao đổi.
Chức năng quan trọng nhất, là cơ sở để ngân hàng thương mại thực hiện các chức năng khác
check_box Chức năng trung gian tín dụng
Chức năng trung gian thanh toán
Chức năng tạo tiền
Các chức năng có vai trò như nhau
Chức năng trung gian tài chính của một ngân hàng thương mại có thể được hiểu là?
Biến các khoản vốn có thời hạn ngắn thành các khoản vốn đầu tư dài hạn hơn.
Cung cấp tất cả các dịch vu tài chính theo quy định của pháp luật.
Làm cầu nối giữa các đối tợng khách hàng và sở giao dịch chứng khoán.
Làm cầu nối giữa người vay và cho vay tiền.
Chứng khoán là?
Các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.
Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu hoặc đòi nợ, và được mua bán trên thị trường.
Cổ phiếu và trái phiếu các loại.
Tín phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.
Cơ số tiền tệ (MB) phụ thuộc vào các yếu tố?
Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại.
Mục tiêu mở rộng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương
Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vượt quá và lượng tiền mặt trong lưu thông.
Cơ sở tiền tệ (MB) phụ thuộc vào các yếu tố?
check_box Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, và lượng tiền mặt trong lưu thông.
Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại.
Mục tiêu mở rộng của Ngân hàng Trung ương.
Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các ngân hàng thơng mại.
Cơ số tiền tệ (MB) sẽ thay đổi như thế nào nếu Ngân hàng Trung ương bán 200 tỷ trái phiếu cho các ngân hàng thương mại trên thị trường mở?
Giảm.
Không có cơ sở xác định về sự thay đổi của cơ số tiền tệ.
Không đổi
Tăng.
Đặc điểm cơ bản của thuế gián thu:
check_box Người nộp thuế và người chịu thuế là cùng một đối tượng
Là một bộ phận cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ nhằm động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng
Tất cả đều đúng
Tác động mạnh vào việc sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ
Đặc trưng nào khiến cho Thị trường Chứng khoán bị coi là có tính chất “may rủi” giống với "sòng bạc"?
Nếu có vốn lớn và bản lĩnh thì sẽ đảm bảo thắng lợi.
Rất nhộn nhịp và hấp dẫn, thích hợp với người ưa thích mạo hiểm và phải có rất nhiều tiền.
Rủi ro cao và tất cả người tham gia đều giầu lên một cách rất nhanh chóng.
Tất cả mọi tính toán đều mang tính tương đối.
Để được coi là ODA vay ưu đãi, với việc có điều kiện ràng buộc kèm theo thì đòi hỏi “yếu tố không hoàn lại” (thành tố hỗ trợ) phải đạt:
check_box Ít nhất 35%
Ít nhất 25%
25%
35%
Để khắc phục tình trạng nợ xấu, các ngân hàng thương mại cần phải?
Cho vay càng ít càng tốt.
Cho vay càng nhiều càng tốt.
Không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, gần gũi và hỗ trợ khách hàng.
Tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt chú trọng vào tài sản thế chấp.
Để khắc phục tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế cần?
Điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng hạn chế nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu
Điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng hạn chế xuất khẩu, tăng cường nhập khẩu
Điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng hạn chế xuất nhập khẩu
Điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng tăng cường xuất nhập khẩu
Để khắc phục tình trạng thặng dư cán cân thanh toán quốc tế cần?
Giảm dự trữ ngoại tệ
Tăng nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất
Tăng nhập khẩu vốn
Tăng tiết kiệm chi tiêu
Điểm quan trọng nhất của lạm phát chi phí đẩy là
check_box Áp lực làm tăng giá cả xuất phát từ sự tăng lên của chi phí sản xuất vượt quá mức tăng của năng suất lao động xã hội
Áp lực làm tăng giá cả xuất phát từ sự tăng lên của chi phí sản xuất thấp hơn mức tăng của năng suất lao động xã hội
Áp lực làm tăng giá cả xuất phát từ mức tăng tiền lương thấp hơn mức tăng năng suất lao động xã hội
Tất cả đều sai
Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:
Cả 3 phương án đều đúng.
Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng.
Được chấp nhận rộng rãi.
Thuận lợi trong việc sản xuất ra hàng loạt và dễ dàng trong việc xác định giá trị.
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, cơ số tiền tệ (MB) sẽ giảm xuống khi nào?
Các ngân hàng thương mại rút tiền từ ngân hàng trung ương.
Không câu nào đúng.
Ngân hàng trung ương mở rộng cho vay chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại.
Ngân hàng trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở.
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi nh thế nào?
Chắc chắn sẽ tăng.
Có thể giảm.
Có thể không tăng.
Có thể tăng.
Giá phát hành của trái phiếu bán ra bao gồm các trường hợp
check_box Gồm cả phát hành ngang giá, theo giá chiết khấu và giá phụ trội
Chỉ phát hành theo giá chiết khấu
Chỉ phát hành ngang mệnh giá
Chỉ phát hành theo giá phụ trội
Giải pháp bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí cơ hội thấp nhất là?
Chỉ cần phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.
Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt là thuế Xuất – Nhập khẩu.
Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp.
Vay tiền của dân cư.
Giao dịch giao ngay là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá trao đổi được hình thành tại thời điểm?
Không có phương án đúng
Ký HĐ nhưng việc thanh toán trong thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày ký HĐ
Ký HĐ và việc thanh toán diễn ra ngày trong ngày ký HĐ
Thanh toán và việc thanh toán trong thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày ký HĐ
Hình thái giản đơn của tiền tệ xuất hiện ở thời kỳ:
check_box Công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã
Thời kỳ phong kiến
Cuộc phân công lao động xã hội lần thứ hai
Cuộc phân công lao động xã hội lần thứ nhất
Hình thái mở rộng của tiền tệ xuất hiện vào thời kỳ:
check_box Xảy ra phân công lao động xã hội lần thứ nhất
Xảy ra phân công lao động xã hội lần thứ hai
Thị trường dân tộc mở rộng vào thị trường thế giới
Công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã
Hình thức phân phối vốn tín dụng trực tiếp là?
Không phương án nào đúng.
Việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng đến chủ thể sử dụng vốn đó.
Việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng đến ngân hàng thương mại.
Việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng đến quỹ tín dụng.
Hình thức vay nợ nước ngoài phổ biến nhất để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước là
check_box Phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ
Vay qua Hiệp định vay nợ song phương, đa phương hay vay nợ từ các tổ chức quốc tế
Vay nợ qua nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA
Hối phiếu là ?
Cam kết trả tiền vô điều kiện của ngân hàng người mua
Cam kết trả tiền vô điều kiện của người mua
Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện của ngân hàng người mua
Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện của người bán
Kênh phát hành tiền quan trọng nhất cà phù hợp với cơ chế phát hành tiền hiện đại của Ngân hàng trung ương là:
check_box Cho vay các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng
Phát hành qua nghiệp vụ thị trường mở
Cho ngân sách nhà nước vay
Phát hành thông qua thị trường vàng và ngoại tệ
Khi lãi suất tăng thì:
check_box Hoạt động đầu tư có xu hướng bị thu hẹp
Tất cả đều sai
Hoạt động đầu tư không bị ảnh hưởng
Hoạt động đầu tư có xu hướng được mở rộng
Khi lãi suất VND tăng lớn hơn lãi suất USD sẽ làm cho?
Cầu về VND tăng và tỷ giá hối đoái giảm
Cầu về VND tăng và tỷ giá hối đoái tăng
Cung về VND tăng và tỷ giá hối đoái giảm
Cung về VND tăng và tỷ giá hối đoái tăng
Khi Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào?
Chắc chắn sẽ tang.
Có thể sẽ giảm
Có thể sẽ tăng
Không thay đổi
Khi Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào?
check_box Có thể tăng.
Chắc chắn tăng.
Có thể giảm.
Không thay đổi.
Khi Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào? (giả định các yếu tố khác không thay đổi)
Giảm
Không thay đổi
Tăng
Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam?
Lệ phí.
Phí.
Sở hữu tài sản: DNNN và các tài sản khác.
Thuế.
Ký chấp nhận Hối phiếu là hình thức tín dụng do?
Ngân hàng cấp cho người nhập khẩu
Ngân hàng cấp cho người vận tải
Ngân hàng cấp cho người xuất khẩu
Ngân hàng cấp cho người xuất nhập khẩu.
Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụ thuộc vào?
Khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên.
Mức độ rủi ro của món vay.
Tất cả các phương án đều đúng.
Thời hạn của món vay dài ngắn khác nhau.
Lãi suất thực sự có nghĩa là?
Lãi suất chiết khấu hay tái chiết khấu
Lãi suất danh nghĩa sau khi đã loại bỏ tỷ lệ lạm phát
Lãi suất ghi trên các hợp đồng kinh tế.
Lãi suất LIBOR, SIBOR hay PIBOR, …
Lãi suất tín dụng thương mại
check_box Không quy định tỷ lệ phần trăm cụ thể mà thường “ẩn hình” trong tổng giá cả hàng hóa đã bán chịu
Tất cả đều đúng
Là lãi suất dài hạn
Bằng 0
Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố?
Mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng.
Nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng.
Nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn của khoản tiền gửi.
Quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi.
Lạm phát cầu kéo là
check_box Tổng chi tiêu của xã hội tăng lên vượt quá mức cung ứng của xã hội dẫn tới áp lực tăng giá cả
Tổng chi tiêu của xã hội không thay đổi nhưng mức cung ứng của xã hội sụt giảm mạnh dẫn đến áp lực tăng giá
Tất cả đều sai
Tổng chi tiêu và tổng cung ứng của xã hội đều tăng nhưng mức tăng của tổng cung ứng lớn hơn mức tăng của tổng chi tiêu
Lạm phát sẽ tác động xấu đến?
Thu nhập cố định của những người làm công
Thu nhập của các chuyên gia nước ngoài.
Thu nhập của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.
Thu nhập của mọi tầng lớp dân cư.
Lệ phí là
check_box Là khoản thu phát sinh ở các cơ quan của bộ máy chính quyền Nhà nước khi cung cấp các dịch vụ công cộng về hành chính, pháp lý cho dân chúng
Tất cả đều đúng
Là khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước
Khoản thu mang tính bù đắp một phần chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng cho xã hội
Lượng tiền cơ sở (MB) sẽ thay đổi như thế nào nếu Ngân hàng Trung ương bán 200 tỷ trái phiếu cho các ngân hàng thương mại trên thị trường mở?
Giảm.
Không có cơ sở xác định về sự thay đổi của cơ số tiền tệ
Không đổi.
Tăng
Lý do khiến cho sự phá sản ngân hàng được coi là nghiêm trọng đối với nền kinh tế là?
Các cuộc phá sản ngân hàng làm giảm lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế.
Một ngân hàng phá sản sẽ gây nên mối lo sợ về sự phá sản của hàng loạt các ngân hàng khác.
Một số lượng nhất định các doanh nghiệp và công chúng bị thiệt hại.
Tất cả các phương án đều sai.
Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây?
Giá trị của tiền là lượng hàng hoá mà tiền có thể mua được
Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lên
Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ
Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng lên
Mệnh giá của trái phiếu được phát hành:
check_box Là giá trị danh nghĩa của trái phiếu được in ngay trên tờ trái phiếu và Là số vốn gốc được hoàn trả cho trái chủ tại thời điểm đáo hạn
Là số vốn gốc được hoàn trả cho trái chủ tại thời điểm đáo hạn
Là giá trị danh nghĩa của trái phiếu được in ngay trên tờ trái phiếu
Cả 2 đáp án đều sai
Mô hình tổ chức của ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay là:
check_box Theo mô hình Ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ
Tất cả đều sai
Theo mô hình Ngân hàng trung ương độc lập với Chính phủ
Theo mô hình Ngân hàng trung ương trực thuộc Quốc hội
Mối quan hệ giữa lãi suất trong nền kinh tế và tỷ suất lợi nhuận bình quân
check_box Lãi suất nhỏ hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân
Tất cả đều sai
Lãi suất lớn hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân
Lãi suất ngang bằng tỷ suất lợi nhuận bình quân
Một trái phiếu trên bề mặt ghi mệnh giá 100.000 đồng, được phát hành với giá 90.000 đồng. Đây là hình thức phát hành:
check_box Phát hành theo giá chiết khấu
Tất cả đều sai
Phát hành theo giá phụ trội
Phát hành ngang mệnh giá
Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi?
Cả ba phương án trên
Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.
Nếu bội chi xảy ra với cán cân thanh toán quốc tế, Chính phủ cần?
Hạn chế xuất nhập khẩu.
Nới lỏng tiền tệ.
Sử dụng quyền rút vốn đặc biệt
Tất cả các phương án đều đúng.
Nếu ngân hàng trung ương hạ thấp mức lãi suất tái chiết khấu, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì
check_box Tỷ giá ngoại tệ/nội tệ tăng lên
Tỷ giá ngoại tệ/nội tệ không đổi
Tỷ giá ngoại tệ/nội tệ giảm xuống
Nếu như ngân hàng trung ương cho vay bằng nguồn vốn phát hành thì các ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu bằng
check_box Nguồn vốn huy động tiền gửi
Nguồn vốn vay trên thị trường liên ngân hàng
Tất cả đều sai
Nguồn vốn vay từ Ngân hàng trung ương
Ngân hàng cấp tín dụng cho người nhập khẩu dưới hình thức?
Chấp nhận Hối phiếu.
Chiết khấu Hối phiếu.
Không có phương án đúng.
Ký hậu Hối phiếu.
Ngân hàng thương mại hiện đại được quan niệm là?
Công ty cổ phần thật sự lớn.
Công ty đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước.
Một loại hình trung gian tài chính.
Một Tổng công ty đặc biệt được chuyên môn hoá vào hoạt động kinh doanh tín dụng.
Ngân sách Nhà nước là
check_box Tất cả đều đúng
Là quỹ tiền tệ tập trung lớn của nhà nước có nguồn hình thành từ GDP và các nguồn tài chính khác được sử dụng cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước
Là khâu chủ đạo trong hệ thống tài chính công, có phạm vi tác động rộng lớn
Tổng số thu và chi của Nhà nước trong một năm nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước do Hiến pháp quy định
Ngày nay việc xác định tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền được xác định thông qua:
check_box Thông qua tỷ giá chéo (đồng tiền trung gian là USD)
Hàm lượng vàng đảm bảo của mỗi đồng tiền
Tất cả đều đúng
Sự so sánh sức mua của hai đồng tiền
Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các doanh nghiệp Việt Nam là?
Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh.
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
Nguồn vốn sẵn có trong các tầng lớp dân cư.
Tín dụng trung và dài hạn từ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng thương mại Nhà nước.
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nhiều nước có thể được tổng hợp lại bao gồm:
Lạm phát do cầu kéo, chi phí đảy và những bất ổn về chính trị như bị đảo chính.
Lạm phát do cầu kéo, chi phí đẩy, bội chi Ngân sách Nhà nước và sự tăng trưởng tiền tệ quá mức.
Lạm phát do chi phí đẩy, cầu kéo, chiến tranh và thiên tai xảy ra liên tục trong nhiều năm.
Những yếu kém trong điều hành của Ngân hàng Trung ương.
Nguyên nhân thất thu Thuế ở Việt Nam bao gồm:
Do chính sách Thuế và những bất cập trong chi tiêu của Ngân sách Nhà nước.
Do hạn chế về nhận thức của công chúng và một số quan chức.
Do những hạn chế của cán bộ Thuế.
Tất cả các phương án đều đúng.
Nguyên tắc cho vay của tín dụng?
Hoàn trả gốc và lãi theo hợp đồng.
Hoàn trả gốc.
Không hoàn trả trực tiếp.
Không hoàn trả.
Nguyên tắc cơ bản nhất của tín dụng là:
check_box Nguyên tắc hoàn trả
Nguyên tắc có đi có lại
Tất cả đều đúng
Nguyên tắc bảo toàn vốn
Nhận định nào sau đây không cùng tiêu chí phân loại lãi suất?
Lãi suất danh nghĩa
Lãi suất tín dụng ngân hàng
Lãi suất tín dụng Nhà nước
Lãi suất tín dụng thương mại
Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của tín dụng tiêu dùng?
Lãi suất tín dụng tiêu dùng thường thấp hơn lãi suất cho vay thương mại.
Người vay thường là cá nhân và các hộ gia đình.
Người vay thường quan tâm đến lãi vay và số tiền họ phải trả.
Nguồn trả nợ của khách hàng được lấy từ thu nhập của họ không nhất thiết phải từ kết quả việc sử dụng những khoản vay này.
Nhận định nào sau đây là hình thức phân phối vốn tín dụng trực tiếp?
Không phương án nào đúng.
Việc phân phối được thực hiện thông qua công ty tài chính.
Việc phân phối được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại.
Việc phân phối được thực hiện thông qua quỹ tín dụng.
Nhận định nào sau đây sai trong ngắn hạn?
Khi lãi suất giảm, chi tiêu tiêu dung tăng.
Khi lãi suất tăng, chi tiêu cho đầu tư sẽ giảm.
Khi lãi suất tăng, chi tiêu cho đầu tư sẽ tăng.
Khi lãi suất tăng, chi tiêu tiêu dùng giảm.
Nhận định nào sau đây sai ?
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là Ngân hàng và bên kia là các chủ thể kinh tế khác.
Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước với dân cư và các tổ chức kinh tế - xã hội khác trong nền kinh tế.
Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa công ty cho thuê tài chính (công ty tài chính), với doanh nghiệp, cá nhân… dưới hình thức cho thuê tài sản.
Tín dụng tiêu dùng là hình thức tài trợ cho mục đích chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình.
Nhận định nào sau đây sai?
Lãi suất giảm sẽ làm tăng xuất khẩu ròng.
Lãi suất tăng sẽ tác động xấu đến tỷ giá hối đoái, gây bất lợi cho nhà xuất khẩu.
Lãi suất trong nước giảm sẽ khuyến khích nhu cầu đầu tư cho xuất khẩu.
Lãi suất trong nước tăng sẽ làm tăng nhu cầu đầu tư cho xuất khẩu.
Nhận định nào sau đây sai?
check_box Tín dụng Nhà nước ngày nay tồn tại với quy mô ngày càng thu hẹp
Hoạt động của tín dụng thương mại thúc đẩy hoạt động của tín dụng ngân hàng
Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước với dân cư và các tổ chức kinh tế - xã hội khác trong nền kinh tế.
Tín dụng Ngân hàng được coi là hình thức tín dụng cơ bản và quan trọng nhất
Nhân tố tác động lên lãi suất?
Chính sách kinh tế của Nhà nước.
Tất cả các phương án đều đúng.
Tỷ lệ lạm phát.
Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế.
Nhiệm vu của trung gian tài chính là?
Đảm bảo an sinh xã hội
Giám sát thị trường tài chính
Huy động nguồn vốn cho phát triển kinh tế
Tạo thêm việc làm cho xã hội
Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là chi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội?
Cả 3 phương án đều đúng
Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
Chi hỗ trợ vốn cho DNNN, và đầu tư vào hạ tầng cơ sở của nền kinh tế.
Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là khồng bắt buộc?
Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
Chi hỗ trợ vốn cho DNNN
Tất cả các phương án đều đúng.
Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm?
Thuế, phí và lệ phí, từ các khoản viện trợ có hoàn lại.
Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, lợi tức cổ phần của Nhà nước.
Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, phát hành trái phiếu chính phủ.
Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí.
Những mệnh đề nào dưới đây được coi là đúng?
Cả 3 phương án đều đúng
Các loại lãi suất thường thay đổi cùng chiều
Lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn
Trên thị trường có nhiều loại lãi suất khác nhau
Nhược điểm của sử dụng dấu hiệu giá trị
check_box Một số loại dấu hiệu giá trị dễ bị làm giả; Dễ xảy ra lạm phát; Phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật, công nghệ và trình độ dân trí của người dân
Phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật, công nghệ và trình độ dân trí của người dân
Dễ xảy ra lạm phát
Một số loại dấu hiệu giá trị dễ bị làm giả
Niêm yết tỷ giá hối đoái trực tiếp là?
Không có phương án đúng.
Một lượng cố định ngoại tệ được biểu diễn bằng một số lượng biến đổi nội tệ
Một lượng cố định ngoại tệ được biểu diễn bằng một số lượng cố định nội tệ
Một lượng cố định nội tệ được biểu diễn bằng một số lượng biến đổi ngoại tệ
Nợ quá hạn là tình trạng chung của các ngân hàng thương mại bởi vì?
Các ngân hàng cố gắng cho vay nhiều nhất có thể.
Các ngân hàng luôn chạy theo rủi ro để tối đa hoá lợi nhuận.
Có những nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến nợ quá hạn.
Có sự can thiệp quá nhiều của Chính phủ.
Phát biểu nào dưới đây đúng
check_box Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình
Tất cả đều đúng
Cổ phiếu quỹ là phần cổ phiếu do các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần nắm giữ
Người nắm giữ cổ phiếu quỹ được tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần, cũng như có quyền bỏ phiếu
Phát biểu nào dưới đây đúng nhất về Thị trường tài chính thứ cấp
check_box Là thị trường mà các công cụ tài chính được mua đi bán lại; Là thị trường không tạo ra vốn mới bổ sung cho nền kinh tế; Là thị trường có số lượng người mua và người bán đông hơn thị trường sơ cấp
Là thị trường mà các công cụ tài chính được mua đi bán lại
Là thị trường không tạo ra vốn mới bổ sung cho nền kinh tế
Là thị trường có số lượng người mua và người bán đông hơn thị trường sơ cấp
Phát biểu nào thể hiện đúng nhất về lạm phát
check_box Lạm phát là hiện tượng giá tăng nhanh và liên tục trong một thời gian dài
Lạm phát là hiện tượng phát hành thừa tiền vào trong lưu thông
Tất cả đều sai
Lạm phát là hiện tượng giá trị của đồng tiền tăng nhanh và liên tục một thời gian dài
Phát hành tiền thông qua kênh tín dụng cho các ngân hàng trung gian là nghiệp vụ phát hành?
Không xác định được
Tạm thời.
Vĩnh viễn
Quá trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng
check_box Độc lập tương đối với sự vận động và phát triển của quá trình tái sản xuất xã hội
Độc lập hoàn toàn với sự vận động và phát triển của quá trình tái sản xuất xã hội
Gắn liền với sự vận động và phát triển của quá trình tái sản xuất xã hội
Tất cả đều sai
Quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính nhằm?
Cả 3 phương án đều đúng
Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường tài chính
Đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Ổn định thị trường tài chính
Quyền lợi của người xuất khẩu trong phương thức nhờ thu trơn ?
Cao hơn trong hình thức nhờ thu kèm chứng từ
Giống như trong hình thức nhờ thu kèm chứng từ
Không có phương án đúng
Thấp hơn trong hình thức nhờ thu kèm chứng từ
Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Right) của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF
check_box Là một đồng tiền tồn tại dưới dạng ghi sổ, xác định qua một rổ tiền tệ
Là một đồng tiền có hình thái vật chất cụ thể
Là đồng tiền do IMF phát hành, sử dụng giữa các thành viên của Quỹ
Tất cả đều sai
Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau?
Ngân phiếu
Tín phiếu kho bạc
Trái phiếu CP
Trái phiếu NH
Số tiền đầu tư tại thời điểm 3n đầu là 10.000USD. Lãi suất là 10% /năm (lãi của kỳ hạn trước không sinh lãi ở kỳ hạn sau trong toàn bộ thời hạn vay mượn). Sau 5 năm số tiền đó sẽ là?
10.000(1 + 10% )5
10.000(1 + 10% * 5)
10.000/(1 + 10% )5
10.000/(1 + 10% *5)
Số tiền đầu tư tại thời điểm ban đầu là 10.000USD. Lãi suất là 10% /năm (lãi phát sinh của kỳ trước được gộp chung vào với gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo). Sau 5 năm số tiền đó sẽ là:Số tiền đầu tư tại thời điểm ban đầu là 5.000 USD. Lãi suất là 10% /năm (lãi của kỳ hạn trước không sinh lãi ở kỳ hạn sau trong toàn bộ thời hạn vay mượn). Sau 5 năm số tiền đó sẽ là:
check_box 5.000(1 + 10% * 5)


5.000/(1 + 10% *5)
Số tiền đầu tư tại thời điểm ban đầu là 5.000USD. Lãi suất là 10% /năm (lãi phát sinh của kỳ trước được gộp chung vào với gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo). Sau 5 năm số tiền đó sẽ là:
check_box 


Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một ngân hàng thương mại có thể đuợc hiểu là?
Có tỷ suất lợi nhuận trên 10% năm và nợ quá hạn dới 8%.
Hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có lợi nhuận và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép.
Không có nợ xấu và nợ quá hạn.
Tuân thủ một cách nghiêm túc tất cả các quy định của Ngân hàng Trung ương.
Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán là vì:
Các ngân hàng sẽ bị phá sản nếu không có hoạt động của thị trường chứng khoán và ngược lại.
Hai “kênh” dẫn truyền vốn này sẽ cạnh tranh tích cực với nhau, và “kênh” có hiệu quả hơn sẽ được tồn tại và phát triển.
Hai “kênh” này sẽ bổ sung cho nhau và do vậy đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu về vốn đầu tư và thoả mãn mọi đối tượng có đặc điểm về ưa chuộng rủi ro của công chúng trong nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán là một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường.
Sự khác nhau căn bản giữa một ngân hàng thương mại và một công ty bảo hiểm là?
Ngân hàng thương mại đợc phép nhận tiền gửi và cho vay bằng tiền, trên cơ sở đó có thể tạo tiền gửi, tăng khả năng cho vay của cả hệ thống.
Ngân hàng thương mại không đợc phép tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng thương mại không được phép dùng tiền gửi của khách hàng để đầu tư trung dài hạn, trừ trường hợp đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp.
Ngân hàng thương mại không được thu phí của khách hàng.
Sự tồn tại và phát triển của tín dụng trong kinh tế thị trường là:
check_box Là một tất yếu khách quan
Một vấn đề có tính chất chủ quan, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể đi vay và chủ thể cho vay
Tất cả đều sai
Bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan
Tại Hà Nội, ngày 9/3/2020 tỷ giá USD/VND = 22.890, đây là cách yết giá:
check_box Gián tiếp
Trực tiếp
Chéo
Tài sản thế chấp cho một món vay phải đáp ứng các tiêu chuẩn?
Có giá trị tiền tệ và đảm bảo các yêu cầu pháp lý cần thiết.
Có giá trị trên 5.000.000 VND và đợc rất nhiều người ưa thích.
Có thời gian sử dụng lâu dài và được nhiều người ưa thích.
Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay vốn và có giá trị từ 200.000 VND.
Tại sao một ngân hàng có quy mô lớn thường dễ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn ngân hàng nhỏ?
Cả 3 phương án đều đúng
Có điều kiện để cải tiến công nghệ, đa dạng hoá hoạt động giảm thiểu rủi ro.
Có lợi thế và lợi ích theo quy mô.
Có tiềm năng lớn trong huy động và sử dụng vốn, có uy tín và nhiều khách hàng.
Tại sao vốn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế lại quan trọng?
Điều kiện để đầu tư và phát triển.
Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh.
Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định
Điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển.
Tại Việt Nam, khi VND mất giá so với EUR làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, chính phủ có thể điều chỉnh tỷ giá bằng cách?
Bán EUR trên thị trường ngoại hối.
Không tham gia thị trường ngoại hối để thị trường tự điều tiết tỷ giả.
Mua EUR trên thị trường ngoại hối.
Vừa mua và bán EUR trên thị trường ngoại hối
Theo J. M. Keynes, cầu tiền tệ trong một nền kinh tế phụ thuộc vào những nhân tố chính sau:
Sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ và thu nhập của công chúng.
Thu nhập, lãi suất, sự ưa chuộng hàng ngoại nhập và mức độ an toàn xã hội.
Thu nhập, mức giá, lãi suất và các yếu tố xã hội của nền kinh tế
Thu nhập, năng suất lao động, tốc độ lưu thông tiền tệ và lạm phát.
Theo tính chất điều tiết thì thuế được chia thành
check_box Thuế trực thu và thuế gián thu
Tất cả đều đúng
Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và thuế tài sản
Thuế, phí và lệ phí
Thị trường ngoại hối không phải là?
Là nơi diễn ra các giao dịch trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ.
Là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng nội tệ.
Tất cả đều sai.
Thị trường tiền tệ trên thực tế được hiểu là?
Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn dưới một năm.
Thị trường chứng khoán.
Thị trường mở.
Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán.
Thị trường vốn là nơi?
Huy động vốn cho thị trường chứng khoán
Mua bán các tài sản tài chính ngắn hạn
Mua bán và trao đổi các tài sản tài chính trung hạn và dài hạn
Tăng vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là?
Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm.
Thị trường chứng khoán.
Thị trường mở.
Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán.
Thuế được coi là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì?
Chính sách Thuế là một trong những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia.
Thuế là công cụ để kích thích nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.
Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước và là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền KTQD.
Việc quy định nghĩa vụ đóng góp về Thuế thường được phổ biến thành Luật hay do Bộ Tài chính trực tiếp 3n hành.
Tín dụng là?
Chuyển giao vốn, có thơi gian hoàn trả và công thêm phần lãi
Là sự hoàn trả có thời hạn.
Phải có thêm một phần dư coi như phí thuê vốn
Sự chuyển giao quyền sở hữu một số tiền từ chủ thể này sang chủ thể khác.
Tín dụng ngân hàng có hạn chế so với các hình thức tín dụng khác là?
Khối lượng tín dụng lớn.
Lãi suất cao.
Phạm vi hoạt động rộng.
Thời hạn tín dụng là đa dạng.
Tín dụng người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu không phải là hình thức?
Chiết khấu hối phiếu
Ký chấp nhận hối phiếu.
Ký L/C trả chậm.
Mở tài khoản.
Tín dụng thương mại
check_box Không thể mở rộng vào tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân
Có thể mở rộng vào tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân
Tín dụng thương mại có thể đầu tư hai chiều
Có phạm vi hoạt động rộng, quy mô tín dụng lớn
Trái phiếu có thể chuyển đổi là loại trái phiếu
check_box Có thể chuyển đổi thành loại chứng khoán khác, thường là cổ phiếu thường của công ty
Tất cả đều đúng
Có thể được mua lại một phần hay toàn bộ trước thời hạn thanh toán
Có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty phát hành trái phiếu
Trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước dưới đây, giải pháp nào sẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ?
Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.
Phát hành trái phiếu Quốc tế.
Phát hành và bán trái phiếu Chính phủ cho các Ngân hàng Thương mại.
Vay dân cư trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc.
Trong các khoản chi sau, khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên?
Chi bù giá hàng chính sách.
Chi dân số KHHGĐ.
Chi khoa học, công nghệ và môi trường.
Chi trợ cấp NS cho Phường, Xã.
Trong các khoản chi sau, khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên?
check_box Chi thể dục thể thao
Chi viện trợ
Chi trả nợ
Cho cho vay chính sách
Trong các nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thì nhóm nguyên nhân nào được coi là quan trọng nhất?
Nhóm nguyên nhân thuộc về bản thân ngân hàng thương mại.
Nhóm nguyên nhân thuộc về Chính phủ.
Nhóm nguyên nhân thuộc về hiệp hội ngân hàng thế giới.
Nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng.
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, việc Ngân hàng trung ương quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm cho
check_box Khả năng cho vay của các NHTM tăng, cung tiền trong nền kinh tế tăng
Khả năng cho vay của các NHTM không đổi, cung tiền trong nền kinh tế không đổi
Tất cả đều sai
Khả năng cho vay của các NHTM giảm, cung tiền trong nền kinh tế giảm
Trong lịch sử phát triển của ngành ngân hàng thì
check_box Ngân hàng thương mại ra đời trước, ngân hàng trung ương ra đời sau
Ngân hàng trung ương ra đời trước, chi phối và tổ chức hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại
Tất cả đều sai
Ngân hàng trung ương thực chất là do ngân hàng thương mại lớn nhất thắng thế trong cạnh tranh ngân hàng phát triển thành
Trong nền kinh tế thị trường, giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lạm phát được dự đoán sẽ tăng lên thì:
Lãi suất danh nghĩa sẽ giảm
Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng
Lãi suất thực có xu hướng giảm
Lãi suất thực sẽ tăng
Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ ?
Không có phương án đúng
Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu là người cam kết trả tiền cho người xuất khẩu
Người nhập khẩu là người cam kết trả tiền cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu
Người nhập khẩu là người cam kết trả tiền cho người xuất khẩu
Trong số các phương tiện thanh toán sau, đâu là không phải là ngoại hối ?
Cả A, B và C.
Ngoại tệ do người cư trú nắm giữ
Nội tệ do người cư trú nắm giữ
Nội tệ do người không cư trú nắm giữ.
Trong thương mại quốc tế, có thể sử dụng các phương tiện thanh toán?
Hối phiếu, kỳ phiếu và Trái phiếu
Hối phiếu, Lệnh phiếu và Ngân phiếu.
Hối phiếu, Lệnh phiếu và Tín phiếu
Hối phiếu, Lệnh phiếu và Trái phiếu
Trong trờng hợp nào thì “giá trị thị trường của một ngân hàng trở thành kém hơn” giá trị trên sổ sách?
check_box Có dấu hiệu phá sản rõ ràng.
Cơ cấu tài sản bất hợp lý.
Đang là bị đơn trong các vụ kiện tụng.
Tình trạng nợ xấu đến mức nhất định và nguy cơ thu hồi nợ là rất khó khăn.
Trung gian tài chính là?
Cả 3 phương án đều đúng
Công ty bảo hiểm
Ngân hàng thương mại
Quỹ đầu tư
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thơng mại nhất thiết phải ?
Bằng 10 % Nguồn vốn huy động.
Bằng 10 % Nguồn vốn.
Bằng 10 % Tiền gửi không kỳ hạn.
Theo quy định của Ngân hàng Trung ương trong từng thời kỳ.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại nhất thiết phải?
Bằng 10 % Nguồn vốn huy động.
Bằng 10 % Nguồn vốn.
Bằng 10 % Tiền gửi không kỳ hạn.
Theo quy định của Ngân hàng Trung ương trong từng thời kỳ
Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của một ngân hàng thương mại được coi là an toàn khi đạt ở mức?
12%
18%
5.3%
8%
Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong thị trường tài chính?
Liên kết tài chính quốc tế
Tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư
Tạo ra các quỹ tiền tệ trong xã hội
Tạo ra sự cạnh tranh trong sử dụng vốn
Vai trò của tín dụng?
Góp phần thúc đẩy sản xuất – lưu thông hàng hóa phát triển.
Ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm ổn định kinh tế xã hội.
Ổn định tiền tệ, ổn định giá cả.
Tất cả các phương án đều đúng.
Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là?
Điều kiện để đầu tư và phát triển.
Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh.
Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định.
Điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển.
Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) đã giúp kích thích sản xuất hàng hóa vì:
Chỉ như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế.
Tăng cường khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế.
Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ.
Tiết kiệm được khối lượng vàng đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác
Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) được xem là một bước phát triển trong lịch sử tiền tệ bởi vì?
Chỉ như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế.
Tăng cường khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế.
Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ.
Tiết kiệm được khối lượng vàng đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác
Việc nghiên cứu những tác động tiêu cực của Thuế có tác dụng?
Để kích thích nhập khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng.
Để kích thích xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng.
Để xây dựng chính sách thuế tối ưu, đảm bảo doanh thu Thuế cho Ngân sách Nhà nước.
Để xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp và công chúng.
Việc thu ngân sách nhà nước
check_box Được thực hiện bằng quyền lực Nhà nước
Được thực hiện trên cơ sở sự tự giác chấp hành và tinh thần tự nguyện của người dân
Tât cả đều sai
Được thực hiện trên cơ chế thỏa thuận giữa Nhà nước và những chủ thể khác trong nền kinh tế
Vốn tín dụng ngân hàng có những vai trò đối với doanh nghiệp cụ thể là?
Bổ sung thêm vốn cố định cho các doanh nghiệp, nhất là các Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Bổ sung thêm vốn cố định cho các doanh nghiệp, nhất là các Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Bổ sung thêm vốn lưu động cho các doanh nghiệp theo thời vụ và củng cố hạch toán kinh tế.
Tăng cường hiệu quả kinh tế và bổ sung nhu cầu về vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Yếu tố nào không được coi là nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay?
Các khoản đầu tư của doanh nghiệp
Quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp
Thặng dư ngân sách của Chính phủ và địa phương
Tiết kiệm của hộ gia đình

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập