Ảnh hưởng thu nhập
Cộng ảnh hưởng thay thế thành ảnh hưởng giá
Cộng với ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay thế
Thường lấn át ảnh hưởng giá
Thường lấn át ảnh hưởng thay thế
Trừ ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay thế
Ảnh hưởng thu nhập của mức tiền công cao hơn là
Cầu đối với nghỉ ngơi sẽ tăng lên
Giá hàng hóa sẽ cao hơn
Họ sẽ làm nhiều hơn
Tất cả đều đúng
Thu nhập tăng lên
Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là
Kinh tế chuẩn tắc
Kinh tế gia đình
Kinh tế thực chứng
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường là do
check_box Thị trường quyết định
Doanh nghiệp quyết định
Hộ gia đình quyết định
Chính phủ quyết định
Cân bằng bộ phận là phân tích
Cầu một hàng hóa
Cung một hàng hóa
Cung và cầu một hàng hóa
Giá trên tất cả thị trường đồng thời
Không điều nào đúng
Cản trở nào dưới đây là cản trở tự nhiên đối với các hãng mới muốn xâm nhập thị trường
Bản quyền
Bằng phát minh
Quy định của chính phủ
Tất cả các điều trên
Tính kinh tế của quy mô
Câu nào sau đây thể hiện công thức đúng về tổng chi phí TC?
check_box TC = VC + FC
TC = VC + AFC
TC = AVC + FC
TC = AVC + AFC
Chi phí cận biên là đại lượng cho biết
Chi phí biến đổi tăng khi thuê thêm một đơn vị đầu vào lao động
Chi phí cố định tăng khi sản xuất thêm một đơn vị sản
Chi phí cố định tăng khi thuê thêm một đơn vị đầu vào lao động
Tổng chi phí tăng khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm
Tổng chi phí tăng khi tăng thêm một đơn vị đầu vào lao động
Chi phí cố định của một hóng 100 triệu đồng. Nếu tổng chi phí để sản xuất một sản phẩm là 120 triệu đồng và hai sản phẩm là 150 triệu, chi phí cận biờn của sản phẩm thứ hai bằng:
120 triệu đồng
150 triệu đồng
20 triệu đồng
21 triệu đồng
30 triệu đồng
Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là
Giá trị 10.000 đồng đối với người thợ cắt tóc
Giá trị thời gian cắt tóc của người thợ
Việc sử dụng tốt nhất 10.000 đồng của người đó vào việc khác
Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 10000 đồng của người đó
Việc sử dụng tốt nhất lượng thời gian cắt tóc vào việc khác
Chi phí cơ hội của một người đi xem phim mất 120.000 đồng là
check_box Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 120000 đồng của người đó
Giá trị 120.000 đồng tiền vé xem phim
Việc sử dụng tốt nhất 120.000 đồng của người đó vào việc khác
Việc sử dụng tốt nhất lượng thời gian xem phim vào việc khác
Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:
Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên.
Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:
Đường cầu dịch chuyển lên trên.
Đường cung dịch chuyển lên trên
Đường cung dịch chuyển xuống dưới
Chi phí nào trong các chi phí dưới đây không có dạng chữ "U":
Chi phí biến đổi trung bình
Chi phí cận biên
Chi phí cố định trung bình
Không câu nào đúng.
Tổng chi phí trung bình
Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần tuý như an ninh quốc gia vì
check_box Vấn đề tiêu dùng tự do xuất hiện
Chính phủ hiệu quả hơn tư nhân trong việc cung cấp hàng hóa đó
Mọi người không đánh giá cao hàng hóa này
Ngành này có lợi nhuận lớn
Tất cả đều đúng
Chính phủ đánh thuế ô nhiễm nhằm
check_box Hạn chế ngoại ứng tiêu cực
Cung cấp hàng hóa công cộng
Phân phối thu nhập
Giảm giá và giảm sản lượng của nhà độc quyền
Chính phủ đánh thuế sản xuất có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động là
check_box Đường cầu lao động về bên trái
Đường cung lao động về bên phải
Đường cung lao động về bên trái
Đường cầu lao động về bên phải
Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu
Giảm giá và giảm sản lượng của nhà độc quyền
Giảm giá và tăng sản lượng của nhà độc quyền
Tăng giá và sản lượng của nhà độc quyền
Tăng lợi nhuận cho nhà độc quyền
Tất cả đều đúng
Cho hàm cầu: P = 85 - Q, và hàm cung là: P = 15 + Q, doanh thu tại giá và lượng cân bằng là:
check_box 1750
1250
1500
2250
Cho hàm cầu: P = 85 - Q, và hàm cung là: P = 15 + Q, giá và lượng cân bằng sẽ là:
check_box P = 35, Q = 50
P = 35, Q = 25
P = 20, Q = 25
P = 35, Q = 10
Cho hàm cầu:  P = 100 - 4Q, và hàm cung là: P = 40 + 2Q, giá và lượng cân bằng sẽ là:
Không câu nào đúng
P = 10, Q = 6
P = 20, Q = 20
P = 40, Q = 6
P = 60, Q = 10
Cung hàng hoá thay đổi khi:
Cầu hàng hoá thay đổi.
Công nghệ sản xuất thay đổi.
Không phải điều nào ở trên.
Sự xuất hiện của người tiêu dùng mới.
Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi.
Cung hàng hoá thay đổi khi:
check_box Chi phí sản xuất thay đổi.
Giá hàng hóa liên quan
Thu nhập người tiêu dùng tăng
Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi.
Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng:
Cả cung và cầu đều giảm.
Cả cung và cầu đều tăng.
Không có điều nào ở trên.
Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung.
Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung.
Điều gì gây ra sự gia tăng của giá cân bằng và sản lượng cân bẳng:
check_box Cầu tăng.
Cung giảm
Cung tăng
Cầu giảm
Điều nào dưới đây chỉ đúng với cạnh tranh hoàn hảo
check_box Sản phẩm đồng nhất
Khó xâm nhập và rút khỏi thị trường
Lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn
Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC
Điều nào dưới đây đúng tại trạng thái tối ưu
check_box Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
Doanh thu cận biên bằng sản phẩm cận biên.
Doanh thu cận biên bằng chi phí các đầu vào nhỏ nhất
Doanh thu cận biên bằng sản phẩm bình quân
Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền một giá, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo
Dễ dàng xâm nhập và rút khỏi thị trường
Không điều nào đúng
Lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn
Sản phẩm đồng nhất
Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC
Điều nào dưới đây đúng với hãng độc quyền mà không đúng đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo
Chi phí cận biên nhỏ hơn doanh thu bình quân
Hãng có thể bán bất cứ lượng nào tại mức giá hiện hành
Hãng là người chấp nhận giá
Hãng tối đa hóa lợi nhuận bằng việc cho doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
Không điều nào đúng
Điều nào dưới đây không đúng tại trạng thái tối đa hóa lợi nhuận
Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
Doanh thu cận biên bằng sản phẩm cận biên.
Không điều nào ở trên
Sản phẩm doanh thu cận biên của yếu tố sản xuất bằng bằng chi phí cận biên của yếu tố
Tất cả điều trên
Điều nào dưới đây không được coi là bộ phận của chi phí cơ hội của việc đi học đại học
Chi phí ăn uống
Chi phí mua sách
Học phí
Tất cả điều trên
Thu nhập lẽ ra có thể kiếm được nếu không đi học
Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò:
Các nhà sản xuất thịt lợn quảng cáo cho sản phẩm của họ.
Giá hàng hoá thay thế cho thịt bò tăng lên.
Giá thịt bò giảm xuống.
Thị hiếu đối với thịt bò thay đổi.
Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên
Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh độc quyền:
check_box Đường cầu nằm ngang
Mỗi hãng tự quyết định sản lượng
Sản phẩm khác nhau
Đường cầu thị trường dốc xuống
Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
Đường cầu hoàn toàn co giãn đối với mỗi hãng
Đường cầu thị trường dốc xuống
Mỗi hãng tự quyết định sản lượng
Rất nhiều hãng, mỗi hãng bán một phần rất nhỏ
Sản phẩm khác nhau
Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng
Các chủ nhà nên được tự do đặt giá tiền thuê nhà
Chính phủ cần kiểm soát các mức tiền thuê do chủ nhà đặt
Lãi suất cao là không tốt đối với nền kinh tế
Tiền thuê nhà quá cao
Tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế cung nhà ở
Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng
check_box Các đánh giá khách quan
Các ý muốn chủ quan
Các khuyến nghị
Luôn luôn đúng
Điều nào sau đây không được tính vào chi phí cơ hội của việc đi học là:
check_box Tiền ăn uống
Học phí
Tiền mua sách
Tiền thuê nhà
Độ dốc của đường ngân sách không phụ thuộc vào:
check_box Thị hiếu của người tiêu dùng
Giá của các hàng hóa X và hàng hóa Y
Giá của các hàng hóa X
Giá của các hàng hóa X
Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào
Giá của các hàng hóa
Không điều nào đúng
Số lượng người sản xuất
Số lượng người tiêu dùng
Thị hiếu của người tiêu dùng
Doanh nghiệp độc quyền bị đánh thuế sản phẩm là t đơn vị thì
check_box Chi phí cận biên tăng t đơn vị
Chi phí tăng t đơn vị
Lợi nhuận giảm t đơn vị
Doanh thu cận biên bằng 0
Doanh nghiệp độc quyền đặt giá cho sản phẩm để tối đa hóa doanh thu khi
check_box Doanh thu cận biên bằng 0
Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
Chi phí tối thiểu
Lợi nhuận tối đa
Doanh nghiệp tăng đầu tư có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động là:
check_box Đường cầu lao động về bên phải
Đường cung lao động về bên phải
Đường cung lao động về bên trái
Đường cầu lao động về bên trái
Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận khi:
check_box Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
Chi phí biến đổi bình quân bằng doanh thu cận biên
Doanh thu cận biên lớn nhất
Tổng chi phí bình quân nhỏ nhất
Độc quyền tự nhiên có đặc điểm là
Có đường chi phí biến đổi bình quân hình chữ U
Có đường chi phí cận biên hình chữ U
Có đường chi phí cận biên thấp hơn đường chi phí bình quân
Có đường chi phí trung bình hình chữ U
Đối với hai hàng hóa thay thế hoàn hảo:
Đường bàng quan có dạng chữ L
Đường bàng quan là đường cong
Đường bàng quan là đường thẳng có độ dốc không thay đổi
Đường bằng quan là đường thẳng đứng
Không câu nào đúng
Đối với hàng hoá bình thường, khi thu nhập tăng:
Chi ít tiền hơn cho hàng hoá đó
Đường cầu dịch chuyển sang phải.
Đường cầu dịch chuyển sang trái.
Lượng cầu giảm
Tất cả đều đúng.
Đối với hàng hoá xa xỉ, khi thu nhập giảm:
check_box Đường cầu dịch chuyển sang trái.
Chi ít tiền hơn cho hàng hoá đó
Lượng cầu giảm
Đường cầu dịch chuyển sang phải.
Dưới đây đâu là ví dụ về tư bản như là yếu tố sản xuất
Không có yếu tố nào ở trên
Nhà máy chế biến thuỷ sản của VNM
Tất cả yếu tố trên
Tiền thuộc VNM
Trái phiếu của VNM
Đường bàng quan không có tính chất nào sau đây:
check_box Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì lợi ích càng thấp
Các điểm nằm trên cùng 1 đường bàng quan sẽ có lợi ích như nhau
Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì lợi ích càng cao
Các đường bàng quan không cắt nhau
Đường cầu thị trường có thể được xác định
Cộng lượng mua của các người mua lớn
Cộng tất cả đường cầu cá nhân theo chiều dọc
Cộng tất cả đường cầu của các cá nhân theo chiều ngang
Không cầu nào đúng
Tất cả đều đúng
Đường cầu thị trường đối với hàng hóa cá nhân được xác định bằng cách
Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều dọc
Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều ngang
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang
Không điều nào đúng
Đường cung lao động cá nhân có xu hướng
check_box Cong về phía sau
Nằm ngang
Thẳng đứng
Dốc lên
Đường cung lao động đối với một hãng trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo là
Cong về phía sau
Dốc lên
Dốc lên và cong về phía sau khi tiền công tăng
Nằm ngang
Thẳng đứng
Đường cung ngắn hạn của ngành là
Là đường nằm ngang tại mức giá hiện hành
Tất cả đều sai
Tổng chiều dọc của các đường cung cá nhân các hãng
Tổng chiều ngang của các đường cung cá nhân các hãng
Tổng lượng bán của các hãng tại mức giá hiện hành
Đường giao thông không bị tắc, nó giống như
Hàng hóa bổ sung
Hàng hóa cá nhân
Hàng hóa công cộng
Hàng hóa thay thế
Tất cả đều đúng
Đường MC cắt
Các đường ATC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường
Các đường ATC, AVC tại điểm cực tiểu của mỗi đường
Các đường ATC, AVC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường
Các đường AVC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường
Các đường TC, VC tại điểm cực tiểu của mỗi đường
Đường MC cắt:
check_box đường AVC tại điểm cực tiểu
đường AVC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường
đường AFC tại điểm cực tiểu
đường ATC, tại điểm bất kỳ
Đường tổng cầu thị trường đối với hàng hóa công cộng được xác định bằng cách
Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều dọc
Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều ngang
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang
Không điều nào đúng
Giá của hàng hóa X là 1500 đồng và giá của hàng hóa Y là 1000 đồng. Một người tiêu dùng đánh giá lợi ích cận biên của Y là 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích đối với việc tiêu dùng X và Y, anh ta phải xem lợi ích cận biên của X là:
15 đơn vị.
20 đơn vị.
30 đơn vị.
45 đơn vị.
Không câu nào đúng.
Giả sử cung yếu tố sản xuất là rất co giãn. Sự tăng lên của cầu đối với yếu tố đó sẽ dẫn đến
check_box Sự tăng lớn của lượng cung và tăng nhỏ của giá
Sự tăng lớn của cung và tăng nhỏ của giá
Sự tăng nhỏ của cung và tăng lớn của giá
Sự tăng nhỏ của cung và tăng nhỏ của giá
Sự tăng nhỏ của lượng cung và tăng lớn của giá
Giả sử giá của các hàng hóa và thu nhập cùng tăng gấp ba. Câu nào sau đây là đúng?
Điểm kết hợp tiêu dùng tối ưu vẫn giữ nguyên
Độ dốc của đường ngân sách giảm xuống
Độ dốc của đường ngân sách tăng lên
Đường ngân sách dịch chuyển thành một đường ngân sách mới
Không câu nào đúng
Giá thay đổi sẽ gây ra:
Ảnh hưởng làm giảm lượng hàng hóa tiêu dùng
Ảnh hưởng làm tăng lợi ích cận biên
Ảnh hưởng làm tăng tổng lợi ích
Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập
Không câu nào đúng
Hàm sản xuất Q = K1/2 L1/3 là hàm sản xuất có:
check_box Hiệu suất giảm theo qui mô
Hiệu suất tăng theo qui mô
Hiệu suất không đổi theo qui mô
Sản lượng tối ưu
Hàm tổng chi phí TC=Q2+3Q+100 thì:
check_box AFC = 100/Q
ATC = Q + 3
AVC = Q + 100
MC = 3Q + 100
Hạn hán có thể sẽ
Gây ra cầu tăng làm cho giá lúa gạo cao hơn.
Gây ra sự vân động dọc theo đường cung lúa gạo tới mức giá cao hơn.
Làm cho cầu đối với lúa gạo giảm xuống
Làm cho đường cung đối với lúa gạo dịch chuyển lên trên sang bên trái.
Làm giảm giá hàng hoá thay thế cho lúa gạo.
Hàng hóa cấp thấp là hàng hóa có mức:
Tiêu dùng giảm khi thu nhập tăng.
Tiêu dùng giữ nguyên khi giá thay đổi.
Tiêu dùng tăng khi giá giảm.
Tiêu dùng tăng khi giá tăng.
Tiêu dùng tăng khi thu nhập tăng.
Hàng hóa nào dưới đây có tính không loại trừ trong tiêu dùng
Ngọn đèn hải đăng
Phòng tranh triển lãm mất phí
Tất cả đều đúng
Viện bảo tàng
Xe buýt công cộng
Hoa có thể chọn đi xem phim hoặc đi chơi tennis. Nếu như Hoa quyết định đi xem phim thì giá trị của việc chơi tennis là
Bằng giá trị của xem phim
Bằng không
Không so sánh được với giá trị của xem phim
Là chi phí cơ hội của việc xem phim
Lớn hơn giá trị của xem phim
Khi cả giá và thu nhập thay đổi cùng một tỷ lệ như nhau thì:
Không điều nào đúng.
Làm thay đổi sản lượng cân bằng nhưng không làm thay đổi giá cân bằng.
Trạng thái cân bằng của người tiêu dùng không thay đổi.
Trạng thái cân bằng của người tiêu dùng thay đổi dịch lên trên so với ban đầu.
Trạng thái cân bằng của người tiêu dùng thay đổi dịch xuống dưới so với ban đầu.
Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ:
Bổ sung
Cuối cựng
Khụng quan trọng
Vừa đủ
Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ:
check_box Bổ sung
Vừa đủ
Cuối cùng
Không quan trọng
Khi chi phí nhân công giảm thì:
check_box Đường AVC, ATC dịch chuyển xuống dưới
Đường AVC và FC đều dịch chuyển lên trên
Đường AVC, AFC dịch chuyển xuống dưới
Đường FC, VC và dịch chuyển lên trên
Khi chi phí thuê nhà xưởng tăng thì:
check_box Đường FC, ATC và dịch chuyển lên trên
Đường AVC và FC đều dịch chuyển xuống dưới
Đường AVC, AFC dịch chuyển xuống dưới
Đường AVC, ATC dịch chuyển xuống dưới
Khi chính phủ quyết định sử dụng nguồn lực để xây dựng một con đê, nguồn lực đó sẽ không còn để xây đường cao tốc. Điều này minh họa khái niệm
Chi phí cơ hội
Cơ chế thị trường
Hợp tác
Kinh tế đóng
Kinh tế vĩ mô
Khi doanh thu cận biên tại một mức sản lượng nào đó là số âm thì
Cầu tại mức sản lượng đó là co giãn
Cầu tại mức sản lượng đó là không co giãn
Giá cũng là số âm
Nhà độc quyền phải đóng cửa sản xuất
Nhà độc quyền phải tăng sản lượng
Khi doanh thu cận biên tại một mức sản lượng nào đó là số dương thì
check_box Sản lượng tăng doanh thu sẽ tăng
Sản lượng tăng doanh thu sẽ giảm
Cầu tại mức sản lượng đó là co giãn
Nhà độc quyền phải đóng cửa sản xuất
Khi giá hàng hoá biểu diễn trên trục tung tăng lên, đường ngân sách sẽ
Dịch chuyển song song ra bên ngoài
Dịch chuyển song song vào bên trong
Dốc hơn
Tất cả đều đúng
Thoải hơn
Khi giá hàng hoá X và hàng hóa Y cùng giảm, độ dốc đường ngân sách sẽ
check_box Phụ thuộc vào tỷ lệ giảm của 2 hàng hóa
Giảm
Tăng
Không đổi
Khi giá một hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế
Chỉ tăng tiêu dùng hàng hóa bình thường
Chỉ tăng tiêu dùng hàng hóa cấp thấp
Giảm tiêu dùng hàng hóa cấp thấp
Luôn làm tăng tiêu dùng hàng hóa đó
Tất cả đều đúng
Khi hệ số co giãn của cầu theo giá lớn hơn 1 thì tăng giá sẽ làm:
check_box Doanh thu giảm
Doanh thu tăng
Doanh thu đạt cực đại
Doanh thu không đổi
Khi hệ số co giãn của cầu theo là 1 thì tăng giá sẽ làm:
check_box Doanh thu không đổi
Doanh thu đạt cực đại
Doanh thu giảm
Doanh thu tăng
Khi hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là âm, ta gọi hàng hoá đó là
Hàng hoá thiết yếu
Hàng hoá thứ cấp
Hàng hoá tự do
Hàng hóa xa xỉ
Khi MU > 0, hành vi tiêu dùng để tăng tổng lợi ích là:
check_box Nên tăng sản lượng
Giảm sản lượng
Giữ nguyên tăng sản lượng
Tổng lợi ích đang đạt giá trị lớn nhất
Khi nhà độc quyền nâng lượng bán từ 7 đến 8 sản phẩm thì giá của sản phẩm bị tụt từ 7 triệu xuống 6 triệu. Doanh thu cận biên của sản phẩm cuối là bao nhiêu
1 triệu
–1 triệu
48 triệu
6 triệu
Không câu nào đúng
Khi nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo
Không điều nào đúng
Sản lượng gần bằng sản lượng cạnh tranh
Sản lượng sẽ nhỏ nhất
Thặng dư sản xuất sẽ lớn nhất
Thặng dư tiêu dùng sẽ lớn nhất
Khi thu nhập tăng hoặc giảm (giá hàng hoá giữ nguyên) thì:
check_box Đường ngân sách dịch chuyển song song với đường ban đầu
Đường ngân sách thoải hơn.
Đường ngân sách xoay quanh trục X
.
Đường ngân sách xoay quanh trục Y.
Khi thu nhập tăng lên, đường ngân sách sẽ
Dịch chuyển song song ra bên ngoài
Dịch chuyển song song vào bên trong
Dốc hơn đường ngân sách cũ
Tất cả đều sai.
Thoải hơn đường ngân sách cũ
Khi thu nhập tăng lên, đường ngân sách sẽ:
check_box Dịch chuyển song song ra bên ngoài
Thoải hơn
Dịch chuyển song song vào bên trong
Dốc hơn
Khi thu nhập tăng, sự thay đổi lượng hàng hóa tiêu dùng do:
check_box Ảnh hưởng thu nhập
Ảnh hưởng thông thường
Ảnh hưởng cận biên
Ảnh hưởng thay thế
Khi thu nhập thay đổi còn giá hàng hoá giữ nguyên thì:
Độ dốc đường ngân sách giảm đi.
Độ dốc đường ngân sách không đổi.
Độ dốc đường ngân sách tăng lên
Đường ngân sách xoay quanh trục X.
Đường ngân sách xoay quanh trục Y.
Khi tiền lương lao động trực tiếp tăng
Các đường AFC, AVC, MC dịch chuyển lên trên
Các đường ATC, AVC, AFC dịch chuyển lên trên
Các đường TC, ATC, AVC và MC đều dịch chuyển lên trên
Các đường TC, VC và FC dịch chuyển lên trên
Không câu nào đúng
Khoản mất không do giá tăng khi đánh thuế là phần mất đi của
Cả thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất
Thặng dư sản xuất
Thặng dư tiêu dùng
Thặng dư tiêu dùng trừ thặng dư sản xuất
Tổng thu thuế
Khoảng cách theo chiều dọc giữa đường TC và đường VC là
Bằng AFC
Bằng FC
Bằng MC
Giảm khi tăng sản lượng
Tăng khi tăng sản lượng
Lỗ tối đa mà hãng cạnh tranh hoàn hảo có thể chịu trong cân bằng dài hạn là
Chi phí biến đổi bình quân
Không
Không điều nào đúng
Tổng chi phí
Tổng chi phí biến đổi
Lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua không phụ thuộc vào:
check_box Công nghệ sản xuất.
Thu nhập của người tiêu dùng.
Thị hiếu của người tiêu dùng.
Giá của hàng hoá thay thế.
Lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua phụ thuộc vào:
Giá của hàng hoá đó.
Giá của hàng hoá thay thế.
Tất cả các điều trên.
Thị hiếu của người tiêu dùng.
Thu nhập của người tiêu dùng.
MC = ATC thì
check_box ATCmin
ATCmax
MCmin
MCmax
Một doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất mức sản lượng tại đó chi phí cận biên bằng
Chi phí biến đổi bình quân
Chi phí cố định bình quân
Doanh thu cận biên
Không câu nào đúng
Tổng chi phí bình quân
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có thể đưa ra quyết định tiếp tục sản xuất hoặc đóng cửa sản xuất khi:
check_box 


Một hãng cạnh tranh hoàn hảo thua lỗ nhưng vẫn tiếp tục sản xuất khi
check_box 


Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận nếu
Chi phí biến đổi bình quân tối thiểu
Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu
Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí cố định bình quân tối thiểu
Tổng chi phí bình quân tối thiểu
Tổng doanh thu tối đa
Một hãng tối đa hóa lợi nhuận sẽ tiếp tục thuê yếu tố sản xuất biến đổi cho đến khi
Chi phí bình quân của yếu tố đó bằng sản phẩm doanh thu cận biên của nó
Chi phí cận biên của yếu tố bằng sản phẩm doanh thu cận biên của nó
Chi phí cận biên của yếu tố đó bằng sản phẩm cận biên của nó
Chi phí cận biên của yếu tố đó bằng sản phẩm doanh thu bình quân của nó
Sản phẩm doanh thu cận biên của yếu tố đó bằng không
Một mô hình kinh tế được kiểm định bởi
Hội các nhà kinh tế
So sánh các dự đoán của mô hình với thực tế
So sánh sự mô tả của mô hình với thực tế
Tất cả các điều trên
Xem xét tính thực tế của các giả định của mô hình
Một nền kinh tế đóng là nền kinh tế có
Không có mối liên hệ giữa chính phủ và hộ gia đình
Không có mối quan hệ với các nền kinh tế khác
Nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu
Việc chính phủ kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế
Xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu
Một nền kinh tế hỗn hợp bao gồm
Cả cơ chế mệnh lệnh và thị trường
Cả cơ chế thực chứng và chuẩn tắc
Cả giàu và nghèo
Cả nội thương và ngoại thương
Các ngành đóng và mở
Một tuyên bố chuẩn tắc là tuyên bố
Các dự báo của mô hình
Các giả định của mô hình kinh tế
Cần phải như thế nào
Không là tuyên bố nào ở trên
Về bản chất hiện tượng
Mức sản lượng làm tối đa hoá lợi nhuận của một hãng độc quyền khi bị đánh thuế t=10/sản phầm là:
check_box MR= MC +10
MR+ 10 = MC
MR = 10
MC= 10
Mức sản lượng làm tối đa hoá lợi nhuận của một hãng độc quyền:
MR > 0
MR < 0
MR = 0
MR = MC
Mức sản lượng làm tối đa hoá tổng doanh thu của một hãng độc quyền:
MR > 0
MR < 0
MR = 0
MR = MC
Tất cả các câu trên đều đúng
Nền kinh tế Việt Nam là
Nền kinh tế đóng cửa
Nền kinh tế hỗn hợp
Nền kinh tế không khan hiếm
Nền kinh tế mệnh lệnh
Nền kinh tế thị trường
Nếu A và B là hai hàng hoá bổ xung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra hàng hoá A giảm xuống, thì giá của:
A sẽ giảm còn B không đổi.
A sẽ giảm và B sẽ tăng.
A sẽ tăng và B sẽ giảm.
Cả A và B đều giảm.
Cả A và B đều tăng.
Nếu ATC giảm thỡ MC phải:
Bằng ATC
Giảm
Lớn hơn ATC
Nhỏ hơn ATC
Tăng
Nếu ATC tăng thì MC phải:
check_box Nhỏ hơn ATC
Bằng ATC
ATCmin
Lớn hơn ATC
Nếu cả cung tăng và cầu giảm, giá thị trường sẽ:
check_box Giảm
Không thay đổi
Tất cả các đáp án
Tăng
Nếu cam và táo (hàng hoá thay thế) cùng bán trên một thị trường. Điều gì xảy ra khi giá cam tăng lên.
Cầu với cam giảm xuống
Cầu với táo giảm xuống
Cầu với táo tăng lên
Giá táo giảm xuống
Không câu nào đúng.
Nếu chính phủ muốn giá lúa tăng, chính phủ có thể làm điều nào dưới đây
Bán lúa từ quỹ dự trữ quốc gia
Giảm diện tích trồng lúa
Miễn thuế nông nghiệp
Tăng diện tích trồng lúa
Trợ cấp giá phân bón cho nông dân
Nếu đường chi phí cận biên nằm phía dưới đường tổng chi phí trung bình thì khi sản lượng tăng lên điều nào dưới đây là đúng:
check_box Tổng chi phí trung bình giảm xuống.
Tổng chi phí trung bình tăng lên
Chi phí cố định tăng lên
Chi phí cố định trung bình tăng lên
Nếu đường chi phí cận biên nằm phía trên đường chi phí biến đổi trung bình thì khi sản lượng tăng lên điều nào dưới đây là đúng:
Chi phí biến đổi trung bình giảm xuống.
Chi phí biến đổi trung bình tăng lên
Chi phí cố định trung bình tăng lên
Không có điều nào ở trên là đúng.
Tổng chi phí trung bình giảm xuống.
Nếu giá cam tăng lên bạn sẽ nghĩ gì về giá của quýt trên cùng một thị trường
Giá quýt sẽ giảm
Giá quýt sẽ không đổi
Giá quýt sẽ tăng
Không điều nào ở trên.
Tất cả các điều trên đều đúng
Nếu giá hàng hoá A tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hoá B về phía bên trái thì:
A và B là hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng.
A và B là hàng hoá thay thế trong sản xuất.
A và B là hàng hoá thay thế trong tiêu dùng.
B là hàng hoá bình thường.
B là hàng hoá cấp thấp
Nếu một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có thể bù đắp được chi phí biến đổi và một phần chi phí cố định thì nó đang hoạt động tại phần đường chi phí cận biên mà
Nằm dưới điểm đóng cửa
Nằm dưới điểm hoà vốn
Nằm giữa điểm đóng cửa và điểm hòa vốn
Nằm trên điểm đóng cửa
Nằm trên điểm hòa vốn
Nếu một hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn đối với sản phẩm của nó thì
Doanh thu cận biên bằng giá sản phẩm
Hãng không phải là người chấp nhận giá
Hãng luôn kiếm được lợi nhuận bằng không
Hãng sẽ giảm giá để bán được nhiều hơn
Hãng sẽ tăng giá để tăng tổng doanh thu
Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất tại mức sản lượng tại đó chi phí cận biên lớn hơn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên
Giảm giá và giảm sản lượng
Giảm giá và tăng sản lượng
Giữ nguyên mức sản lượng đó
Không điều nào đúng
Tăng giá và giảm sản lượng
Nếu tất cả các yếu tố đầu vào tăng 2 lần và sản lượng đầu ra tăng nhỏ hơn 2 lần. Đây phải là trường hợp
check_box Hiệu suất giảm theo qui mô
Đường chi phí bình quân dài hạn có độ dốc âm
Hiệu suất tăng theo qui mô
Tổng chi phí bình quân giảm
Tổng chi phí bình quân không đổi
Nếu tất cả các yếu tố đầu vào tăng h lần và sản lượng đầu ra tăng đúng h lần (h>1). Đây phải là trường hợp
check_box Hiệu suất không đổi theo qui mô
Hiệu suất tăng theo qui mô
Hiệu suất giảm theo qui mô
Hiệu suất hoạt động là tối ưu
Người tiêu dùng đạt lợi ích lớn nhất khi:
check_box MU1/P1 = MU2/P2
TU1/P2= TU2/P2
MU2/P1 = MU2/P2
P1 = P2
Nguyên tắc phân bổ ngân sách của người tiêu dùng là:
Không câu nào đúng.
Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa chia cho giá của hàng hóa đó phải bằng nhau.
Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa nhân với giá của nó phải bằng nhau.
Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa phải bằng không.
Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa phải là vô cùng.
Nhà độc quyền đặt giá cho sản phẩm của để tối đa hóa lợi nhuận khi:
check_box Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
Doanh thu cận biên dương
Chi phí tối thiểu
Lợi nhuận tối đa
Nhà độc quyền không đặt giá cao nhất cho sản phẩm của mình vì:
Chi phí sản xuất của nhà độc quyền rất thấp
Nó muốn phục vụ người tiêu dùng tốt hơn
Nó muốn tối đa hóa doanh thu
Nó sẽ không thu được lợi nhuận tối đa
Tất cả đều đúng
Nhận định nào sau đây đúng?
check_box AVC = AFC+ATC
AFC = AVC+ATC
TC = AFC+AVC
ATC = AFC+AVC
Nhận định nào sau đây không đúng đối với một hãng cạnh tranh hoàn hảo:
check_box Cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận khi tổng doanh thu tối đa
Chi phí biến đổi bình quân tối thiểu khi nó cắt chi phí cận biện
Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu
Tổng chi phí bình quân tối thiểu khi nó cắt chi phí cận biện
Phát biểu nào sau đây là chính xác:
check_box AVC thấp hơn MC tức là AVC đang tăng
MC luôn cao hơn AVC giảm
MC luôn thấp hơn AVC giảm
AVC thấp hơn MC tức là AVC đang giảm
Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
AC giảm tức là MC dưới AC
ATC thấp hơn MC tức là AC đang tăng
MC = AC tại mọi điểm tức là AC nằm ngang
MC tăng tức là AC tăng
MC thấp hơn AC tức là AC đang giảm
Qui mô tối ưu của hàng hóa công cộng xuất hiện khi
Chi phí cận biên lớn nhất
Lợi ích cận biên bằng chi phí cận biên
Lợi ích cận biên lớn nhất
Lợi ích ròng là lớn nhất
Sản phẩm bình quân của lao động là:
Bằng phần tăng lên của tổng sản phẩm chia cho phần tăng thêm của lao động
Độ dốc của đường sản phẩm bình quân
Độ dốc của đường tổng sản phẩm
Không điều nào ở trên
Tổng sản phẩm chia cho lượng lao động
Sản phẩm cận biên của một đầu vào là:
Chi phí cần thiết để thuê thêm một đơn vị đầu vào.
Chi phí của việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm
Sản lượng chia cho số đầu vào sử dụng trong quá trình sản xuất
Sản phẩm bổ sung được tạo ra từ việc thuê thêm một đơn vị đầu vào.
Sự cải tiến công nghệ làm tăng sản phẩm cận biên của lao động  sẽ dịch chuyển
Đường cầu lao động về bên phải
Đường cầu lao động về bên trái
Đường cung lao động về bên phải
Đường cung lao động về bên trái
Không câu nào đúng
Sự khan hiếm bị loại trừ bởi
Cạnh tranh
Cơ chế mệnh lệnh
Cơ chế thị trường
Không điều nào ở trên
Sự hợp tác
Sự lựa chọn của người tiêu dùng bị giới hạn bởi:
Công nghệ sản xuất.
Đường ngân sách của họ.
Không câu nào đúng.
Kỳ vọng của họ.
Thị hiếu của họ.
Sự lựa chọn của người tiêu dùng bị giới hạn bởi:
check_box Thu nhập và giá cả hàng hóa tiêu dùng
Số lượng người tiêu dùng
Thị hiếu của họ.
Thu nhập của họ.
Sự tăng cung một yếu tố sản xuất sẽ
Giảm thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cầu yếu tố đó nhỏ hơn 1
Luôn làm giảm thu nhập của yếu tố đó
Tăng thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cầu yếu tố đó nhỏ hơn 1
Tăng thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cung yếu tố đó nhỏ hơn 1
Sự tăng cung một yếu tố sản xuất sẽ
check_box Giảm thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cầu yếu tố đó nhỏ hơn 1
Tăng thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cung yếu tố đó nhỏ hơn 1
Tăng thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cầu yếu tố đó nhỏ hơn
Luôn làm giảm thu nhập của yếu tố đó
Tăng thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cung yếu tố đó nhỏ hơn 1
Sự thay đổi lượng hàng hóa tiêu dùng do thu nhập thay đổi được gọi là:
Ảnh hưởng thay thế
Ảnh hưởng thông thường
Ảnh hưởng thứ cấp
Ảnh hưởng thu nhập
Không câu nào đúng
Tại điểm cân bằng của người tiêu dùng, sự lựa chọn sản lượng Q1 và Q2 của hai hàng hóa là:
Không câu nào đúng
MU1 = MU2
MU1/P1 = MU2/P2
MU1/Q1 = MU2/Q2
P1 = P2
Tất cả các điều sau đây đều là mục tiêu của chính sách ngoại trừ
Công bằng
Hiệu quả
Ổn định
Tài năng kinh doanh
Tăng trưởng
Tất cả các điều sau đây đều là yếu tố sản xuất trừ
Các công cụ
Các tài nguyên thiên nhiên
Chính phủ
Đất đai
Tài kinh doanh
Tất cả vấn đề nào dưới đây thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ
Sản xuất
Sự khác biệt thu nhập của quốc gia
Sự thay đổi công nghệ
Tiền công và thu nhập
Tiêu dùng
Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hóa công cộng
bằng mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội
Bằng mức tối ưu với xã hội
ít hơn mức tối ưu với xã hội
Nhiều hơn mức tối ưu với xã hội
Tất cả đều đúng
Thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa có thể
Làm giảm cầu đối với lúa
Làm giảm cung đối với lúa
Làm tăng cầu đối với lúa
Làm tăng chi phí sản xuất lúa
Làm tăng cung đối với lúa
Thông thường điều gì sau đây đúng:
Chi phí kinh tế lớn hơn chi phí tính toán
Chi phí kinh tế lớn hơn chi phí tính toán và lợi nhuận kinh tế lớn hơn lợi nhuận tính toán
Chi phí kinh tế nhỏ hơn chi phí tính toán và lợi nhuận kinh tế lớn hơn lợi nhuận tính toán
Chi phí kinh tế nhỏ hơn chi phí tính toán và lợi nhuận kinh tế nhỏ hơn lợi nhuận tính toán
Lợi nhuận kinh tế lớn hơn lợi nhuận tính toán
Thu nhập của yếu tố khi đường cung của nó ít co giãn bao gồm
check_box Tô kinh tế nhiều hơn thu nhập chuyển giao
Chỉ là thu nhập chuyển giao
Chỉ là tô kinh tế
Lượng thu nhập chuyển giao và tô kinh tế bằng nhau
Thu nhập chuyển giao nhiều hơn tô kinh tế
Thực tiễn nhu cầu của con người không được thoả mãn đầy đủ với nguồn lực hiện có được gọi là vấn đề:
Ai sẽ tiêu dùng
Chi phí cơ hội
Khan hiếm
Kinh tế chuẩn tắc
Sản xuất cái gì
Thuế sản phẩm đối với hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:
check_box Đường cung dịch trái
Đường cầu dịch trái
Đường cầu dịch phải
Đường cung dịch phải
Tô kinh tế là
Giá trả cho việc sử dụng đất đai
Giá trả cho việc sử dụng vốn
Phần thu nhập nhận được lớn hơn lượng đòi hỏi để cung cấp một lượng yếu tố
Thu nhập chuyển giao cho yếu tố đó
Thu nhập đòi hỏi để một lượng yếu tố sản xuất được cung cấp
Tổng lợi ích bằng
Độ dốc của đường chi phí cận biên
Không câu nào đúng
Lợi ích cận biên của đơn vị tiêu dùng cuói cùng
Phần diện tích dưới đường cầu và trên giá thị trường
Tổng lợi ích cận biên của các đơn vị hàng hóa được tiêu dùng
Tổng lợi ích luôn luôn
Giảm khi lợi ích cận biên giảm
Giảm khi lợi ích cận biên tăng
Lớn hơn lợi ích cận biên
Nhỏ hơn lợi ích cận biên
Tăng khi lợi ích cận biên dương
Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất một mức sản lượng tại đó giá bằng
Chi phí biến đổi bình quân
Chi phí cận biên
Doanh thu cận biên
Tổng chi phí bình quân
Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền sẽ
Đối mặt với đường cầu hoàn toàn co giãn
Sản xuất một lượng đúng tại mức có ATCmin
Sản xuất một lượng ít hơn mức ứng với ATCmin
Sản xuất một lượng nhiều hơn mức ứng với ATCmin
Thu được lợi nhuận kinh tế
Trong dài hạn:
Chỉ qui mô nhà xưởng là cố định
Không điều nào ở trên đúng
Tất cả đầu vào đều biến đổi
Tất cả đầu vào đều cố định
Tất cả đều đúng
Trong điều kiện nào dưới đây, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ kiếm được lợi nhuận kinh tế
AR>AVC
ATC>AR
ATC>MC
MR>ATC
MR>AVC
Trong kinh tế học, ngắn hạn là thời kỳ sản xuất trong đó
Có ít nhất một đầu vào cố định và ít nhất một đầu vào biến đổi
Nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm
Tất cả các đầu vào đều biến đổi trừ công nghệ là cố định
Tất cả các yếu tố đầu vào đều cố định
Tất cả các yếu tố đầu vào đều thay đổi
Trong nền kinh tế thị trường, giá cân bằng được xác định bởi
Cầu hàng hoá
Chi phí sản xuất hàng hóa
Chính phủ
Cung hàng hoá
Tương tác giữa cung và cầu
Trong ngắn hạn, một hãng đối diện với đường cung vốn
Dốc lên
Dốc xuống
Hoàn toàn co giãn
Hoàn toàn không co giãn
Vòng về phía sau
Trong nghịch lý người tù, cả hai sẽ tốt nhất khi
Cả hai đều chối tội
Cả hai đều nhận tội
Không điều nào đúng
Người thứ nhất chối tội và người thứ hai nhận tội
Người thứ nhất nhận tội và người thứ hai chối tội
Trong phân tích đường bàng quan của người tiêu dùng, điều nào dưới đây là không đúng:
Đường bàng quan chỉ ra rằng nếu hàng hóa X được tiêu dùng nhiều lên thì lượng tiêu dùng hàng hóa Y phải bớt đi để giữ nguyên độ thỏa dụng.
Mỗi điểm trên đường bàng quan là một kết hợp khác nhau của hai hàng hóa.
Mỗi điểm trên đường ngân sách là một kết hợp khác nhau của hai hàng hóa.
Tất cả các điểm trên đường bàng quan có cùng độ thỏa dụng như nhau.
Tất cả các điểm trên đường ngân sách có cùng độ thỏa dụng như nhau.
Trong phân tích đường bàng quan của người tiêu dùng, điều nào dưới đây là không đúng:
check_box Đường bảng quan cắt nhau sẽ xác định được trạng thái tối ưu
Đường bàng quan chỉ ra rằng nếu hàng hóa X được tiêu dùng nhiều lên thì lượng tiêu dùng hàng hóa Y phải bớt đi để giữ nguyên độ thỏa dụng.
Tất cả các điểm trên đường bàng quan có cùng độ thỏa dụng như nhau.
Mỗi điểm trên đường ngân sách là một kết hợp khác nhau của hai hàng hóa.
Trong sơ đồ cung cầu điển hình, điều gì xảy ra khi cầu giảm
Giá giảm và lượng cầu tăng
Giá tăng và lượng cầu giảm
Giá và lượng cầu tăng
Giá và lượng cung giảm
Giá và lượng cung tăng
Tuyên bố thực chứng là:
check_box Vấn đề khách quan
Các khuyến nghị
Chắc chắn sẽ không xảy ra
Chắc chắn sẽ xảy ra
Tuyên bố thực chứng là
Có thể đánh giá đúng hoặc sai bởi các quan sát và cách xác định
Luôn luôn đúng
Về điều cần phải có
Về đó là cái gì
Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng của mình vào một công việc kinh doanh và kiếm được lợi nhuận tính toán là 40 triệu đồng sau một năm. Giả định các yếu tố khác không đổi thì lợi nhuận kinh tế bạn thu được là:
2 triệu đồng
20 triệu đồng
25 triệu đồng
35 triệu đồng
5 triệu đồng
Tỷ lệ thay thế cận biên là:
Độ dốc đường ngân sách.
Không câu nào đúng.
Lượng Y mà người tiêu dùng sẵn sàng thay thế cho X để đạt được lợi ích như cũ.
Số lượng hàng hoá Y thay thế cho hàng hoá X bởi người tiêu dùng
Tỷ số giá X và Y.
Vấn đề khan hiếm tồn tại
Chỉ khi con người không tối ưu hoá hành vi
Chỉ trong các nền kinh tế chỉ huy
Chỉ trong các nền kinh tế thị trường
Hiện tại nhưng sẽ bị loại bỏ với tăng trưởng kinh tế
Trong tất cả các nền kinh tế

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập