Cho X ~ N (0, 2)  ; Y ~ N (10, 2). Khẳng định nào là sai?
E (XY) = 0
(X + Y) ~ N (10; 4) nếu X, Y độc lập
E (Y2 + X2) = 104

Không chấp nhận H1
Không bác bỏ H0
Chấp nhận H1

Không bác bỏ H0
Tất cả các đáp án đều đúng
Chấp nhận H1

Tất cả các đáp án đều đúng


check_box 
Tất cả các đáp án đều đúng


Tất cả các đáp án đều đúng


Tất cả các đáp án đều đúng
A và B là hai biến cố xung khắc.  Khẳng định nào là đúng?
0 < P(B/A) ≤  P(AB)
P(A. B) = P(A) P(B)
A, B không độc lập
A, B độc lập        P(A) = 0,6 P(B) = 0,3 Khẳng định nào là đúng?
P(A+B) = 0,9
P(A+B) = 0,72
P(A+B) = 0,18
A, B là 2 biến cố. Khẳng định nào là đúng?
A + B = A + (B – A)

Tất cả các đáp án đều đúng
Bài toán ước lượng kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chưa biết phương sai (mẫu có n < 30). Chọn hàm thống kê Khẳng định nào sai?


Cả 2 đáp án đều sai
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Biết rằng E(X) E(Y) = 0, khi đó: Khẳng định nào sau đây đúng? 
C = 0,2
A = - B
A = B
A, B tùy ý
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Biết rằng E(X) E(Y) = 0, khi đó: Khẳng định nào sau đây đúng?
A = - B
A = B
A, B tùy ý
C = 0,2
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Đáp án nào đúng dưới đây?
E (X/Y = 2) = 2/3
E (X) = 0
E (XY) = 0
E (Y) = 1,4
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Đáp án nào sai dưới đây?
E (XY) = 0
Cov (X, Y) = 0
E (Y) = 0
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Đáp án nào sai dưới đây?
Biến ngẫu nhiên X, Y phụ thuộc
Biến ngẫu nhiên X, Y độc lập
Cov (X, Y) = 0 với bất kỳ A # B; C # D
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây đúng? 
Biến cố (X = 2) và (Y = 3) độc lập
E (X) = 1,6
P (X = 2) = 0,3
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây đúng? 
P (X > 2) = 0,4
E (X) = 3
E (X) = 3,2
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây đúng?
Biến cố (X = 2) và (Y = 3) độc lập
E (X) = 1,6
P (X = 2) = 0,3
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây đúng?
E (X) = 3
E (X) = 3,2
P (X > 2) = 0,4
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai? 
P (Y = 4) = 0,5
A bất kỳ
P (X = 2) = 0,5
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai? 
A = 0,1
P (Y = 5/X = 20) = 0,25

A = 0,2
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai? 
P (Y = 5) = 0,25
P (X = 3/Y = 4) = 0,55
P (X = 3/Y = 6) = 0,5
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai? 
E = 2,15
E (Y/X = 10) = 7/3
E (Y/X = 10) = 1,4
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai? 
Biến cố (X = 1) và (Y = 3) độc lập
E (X) = 1,7
Biến ngẫu nhiên X và Y độc lập
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai?
A bất kỳ
P (X = 2) = 0,5
P (Y = 4) = 0,5
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai?

A = 0,1
A = 0,2
P (Y = 5/X = 20) = 0,25
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai?
P (X = 3/Y = 4) = 0,55
P (X = 3/Y = 6) = 0,5
P (Y = 5) = 0,25
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai?
Biến cố (X = 10) và (Y = 1) độc lập
E (X) = 15
E (X) = 16
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai?
E = 2,15
E (Y/X = 10) = 1,4
E (Y/X = 10) = 7/3
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây sai?
Biến cố (X = 1) và (Y = 3) độc lập
Biến ngẫu nhiên X và Y độc lập
E (X) = 1,7
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất và E (Y) = 2; E (X/Y = 2) = 1. Đáp án nào sai dưới đây?
A = 3
B = 2
A = 4
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất. Khẳng định nào sau đây sai? 
P (X = 2) = 0,7
P (X = 2) = 0,6
P (Y = 3) = 0,3
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất. Khẳng định nào sau đây sai?
P (X = 2) = 0,6
P (X = 2) = 0,7
P (Y = 3) = 0,3
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất.E(X) = ?
check_box 2,2
2,3
2,4
2,5
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất.E(Y) = ?
check_box 1,4
1,6
1,3
1,5
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất.E(Y) =?
check_box 1,08
1,5
1,4
1,7
Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất.V(Y) = ?
check_box 1,0336
0,23
0,26
0,25
Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất f(x) = E(X) = ?
check_box 1,1
1,4
1,2
1,3
Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất F(x) = Tính f(x)
check_box 


Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất F(x) = V(X) = ?
check_box 


Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất Khẳng định nào là sai?
k = 2
E (X) = 3
k = 1
Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất Khẳng định nào là đúng?
A = 2
Tất cả các đáp án đều sai
A = 4
A = 1
Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây đúng?
k = 35
E (X) = 20
k = 15
k = 20
Biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối chuẩn hóa N (0,1). Đáp án nào đúng dưới đây?
check_box P (0 < X < 3) = 0,9973/2
P (0 < X < 3) = 0,9973
P (0 < X < 3) = 0,9973/3
Cả 3 đáp án đều sai
Biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối chuẩn N (30, 2). Đáp án nào đúng dưới đây?
P (26 < X < 34) ≥ 0,875
P (26 < X < 34) > 0,86
P (26 < X < 34) ≤ 0,87
Biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối chuẩn N (60, 2). Biến ngẫu nhiên liên tục Y có phân phối chuẩn N (40, 2). Đáp án nào sai dưới đây?
P (36 < Y < 44) ≥ 0,875
P (56 < X < 64) = P (36 < Y < 44)
P (56 < X < 64) ≥ 0,875
Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất X -2 0 4 Pi 0,2 P2 P3  Với E (X) =1,6 Khẳng định nào là đúng?
P2 = 0,3  P3 = 0,5
P2 = 0,2  P3 = 0,6
P2 = 0,5  P3 = 0,3
Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất X 2 4 5 7 8 Pi 0,2 0,15 0,3 d 0,15 Khẳng định nào là sai?
d = 0,2
d = 0,25
P (X ≥ 4) = 0,8
Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất. F(X) = ?
check_box 


Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất. t nhận giá trị nào?
check_box T = 0,25
T = 0,35
T = 0,45
T = 0,15
Biến ngẫu nhiên X có E (X) = 50; V (X) =9.Đáp án nào đúng dưới đây?
P (35 < X < 65) < 0,99
P (35 < X < 65) > 0,97
P (35 < X < 65) ≥ 0,96
Biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức B (10; 0,2) Y = X + 5. Khẳng định nào là sai?
V(Y) = 1,6
E(Y) = 8
Y ~ B (10; 0,7)
Biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức B (n,p). n = 1000, p = 0,01. Đáp án nào đúng dưới đây?
P (0 < X < 20) > 0,902
P (0 < X < 20) ≥ 0,901
P (0 < X < 20) > 0,90
Biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson P ( ) với = 29  Khẳng định nào sau đây đúng? 
P (19 < X < 39) > 0,72
P (19 < X < 39) < 0,81
P (19 < X < 39) ≥ 0,71
Biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson P ( ) với = 29  Khẳng định nào sau đây đúng?
P (19 < X < 39) > 0,72
P (19 < X < 39) < 0,81
P (19 < X < 39) ≥ 0,71
Biến ngẫu nhiên X liên tục có hàm mật độ xác suất f(x) không đổi bằng 0,1 trong khoảng ( -1, 9) còn ngoài khoảng đó thì bằng 0. Khẳng định nào là sai?
E (X) = 5

E (X) = 4
Biến ngẫu nhiên X liên tục có hàm phân phối xác suất Khẳng định nào sau đây là đúng?
E (X) = 3
k = -1
k = 1
Biến ngẫu nhiên X liên tục có hàm phân phối xác suất F(x) = Aarctgx + 0,5 Khẳng định nào là đúng?


Chiều cao một loại cây có phân phối N (12m, 1). Nếu lập ngẫu nhiên có n = 100 cây. Đáp án nào đúng dưới đây?
Tất cả các đáp án đều đúng

Cho bảng số liệu Phương sai mẫu bằng bao nhiêu?
check_box 2,9898
3
11,2898
9,56
Cho bảng số liệu Trung bình mẫu bằng bao nhiêu?
check_box 8,4
9,2
8,9
7,5
Cho biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) với các giả thiết P (X = 2, Y = 4) = 0,2                                 P (X = 2, Y = 5) = 0,3 P(X=3,Y=4)=0,4                                         P(X = 3, Y = 5) = A   Khẳng định nào sau đây đúng?
A = 0,1
A = 0,15
A = 0,2
Cho biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) với các giả thiết P (X = 2, Y = 4) = 0,2                                 P (X = 2, Y = 5) = 0,3 P(X=3,Y=4)=0,4  P(X = 3, Y = 5) = A   Khẳng định nào sau đây đúng?
A = 0,25
A = 0,2
A = 0,1
A = 0,15
Cho biến ngẫu nhiên X có E (X) = 20 và E (X2) = 404 Khẳng định nào là sai?
V(X - 1) = 4
V(2X) = 16
V(2X) = 8
Cho biến ngẫu nhiên X có E (X) = 5 V (X) = 1 Khẳng định nào là đúng?
E (X2) = 25
E (X2) = 26
E (X2) = 24
Cho biến X, Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập và dương Có E (X) = 4             E (Y2) = 10                V (Y) = 9 Khẳng định nào là sai?
E (X – Y + 2XY) = 7
E (X + Y- 2XY) = -3
E (X + Y) = 5
Cho P(A) = 0,3 P(B) = 0,2      P(C) =0,4    P(AB) = 0,06 P(AC) = 0,12      P(BC) = 0,08 P(ABC) = 0,025 Khẳng định nào là đúng?
Tất cả các đáp án đều đúng
A, B, C độc lập toàn phần
A, B, C độc lập từng đôi
Cho P(A) = 0,7                   P(B) = 0,4           P(AB) = 0,2 Khẳng định nào là sai?
P(A-B) = 0,3
P(B-A) = 0,2
P(A-B) = 0,5
Cho P(A) = P(B) = P(C) =0,5 P(AB) = P(AC) = P(BC) =0,25 A, B, C độc lập Khẳng định nào là đúng?
P(ABC) = 0,125
P(ABC) = 0,1
P(A+AB) = 0,75
Cho P(A+B) = 0,7      P(A) = 0,4           P(B) = 0,5 Khẳng định nào là sai?
A, B phụ thuộc
P(B/A) = 0,5
A, B độc lập
Cho X ~ N (1, 1)  ; Y = X – 2. Khẳng định nào là đúng?
E (XY) = 0.1
Y~ N (-1, -1)
Y~ N (-1, 1)
E (XY) = -1
Có người nói tỷ lệ sản phẩm xấu của nhà máy tối đa là 6%. Kiểm tra 100 sản phẩm thấy 7 phế phẩm. Với mức ý nghĩa a = 0,05, hãy kết luận ý kiến trên. Giá trị quan sát (Kiểm định thực nghiệm) nào là đúng dưới đây?
Tất cả các đáp án đều đúng

Có người nói tỷ lệ sản phẩm xấu của nhà máy tối đa là 7%. Kiểm tra 100 sản phẩm thấy 8 phế phẩm. Với mức ý nghĩa = 0,05, hãy kết luận ý kiến trên. Giá trị quan sát (Kiểm định thực nghiệm) nào là đúng dưới đây?
check_box 


Có ý kiến cho rẳng chiều cao trung bình (E(X)) của Thanh niên một vùng là 170 cm. Với mức ý nghĩa , bằng mẫu điều tra với kích thước là n. Chọn cặp H0 và H1 nào là đúng?
check_box 

Cả 3 phương án đều được
Có ý kiến cho rẳng chiều cao trung bình (E(X)) của Thanh niên một vùng tối thiểu là 165 cm. Với mức ý nghĩa , bằng mẫu điều tra với kích thước là n. Chọn cặp H0 và H1 nào là đúng?


Tất cả các đáp án đều đúng
Đại học Mở có 3 cổng vào với xác suất mở là 0,9 và 0,8 và 0,7. Xác suất của biến cố cả 3 cửa đóng là:
0.3
0.006
0.002
0.001
Đáp án nào đúng dưới đây? Đo chiều cao X của 20 học sinh tính được chiều cao trung bình là 1,65m và S = 2cm. Với độ tin cậy 95%. Khoảng tin cậy đối xứng của E(X) là (a, b).
check_box 

Tất cả các đáp án đều đúng
Đáp án nào đúng dưới đây? Đo chiều cao X của 20 học sinh tính được chiều cao trung bình là 1,65m và S = 2cm. Với độ tin cậy 95%. Khoảng tin cậy đối xứng của E(X) là (a, b).
check_box 

Tất cả các đáp án đều đúng
Đáp án nào đúng dưới đây? Đo chiều cao X của 20 học sinh tính được chiều cao trung bình là 1,65m và S = 2cm. Với độ tin cậy 95%. Khoảng tin cậy đối xứng của E(X) là (a, b).
Tất cả các đáp án đều đúng

Đáp án nào đúng dưới đây? Đối với bài toán ước lượng kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chưa biết V(X) (mẫu có n <30)

T ~ T
Tất cả các đáp án đều đúng
Đáp án nào đúng dưới đây? Tìm hiểu 100 người thích bóng đá, thấy có 42 nữ với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy tối đa theo tỷ lệ (p) nữ trong số những người thích bóng đá.


Tất cả các đáp án đều đúng
Đáp án nào đúng dưới đây? Trọng lượng một loại sản phẩm có phân phối chuẩn với  = 100 gam,  = 3 gam Lập mẫu ngẫu nhiên gồm n = 36 sản phẩm, khi đó:

Tất cả các đáp án đều đúng
Đáp án nào đúng dưới đây? Trọng lượng một loại sản phẩm có phân phối chuẩn với  = 100 gam,  = 3 gam Lập mẫu ngẫu nhiên gồm n = 36 sản phẩm, khi đó:


Tất cả các đáp án đều đúng
Đáp án nào đúng dưới đây?Tìm hiểu 100 người bị đau cột sống , thấy có 52 người làm công việc văn phòng với độ tin cậy 95 %, tìm khoảng tin cậy đối xứng theo tỷ lệ (p) người làm công việc văn phòng trong số những người bị đau cột sống?
check_box 0,52 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,52 + 1,96 .
0,5 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,5 + 1,96 .
0,52 - 1,645 . ≤ P ≤ 0,52 + 1,645 .
0,52 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,52 + 1,96 .
Đáp án nào đúng dưới đây?Tìm hiểu 100 sinh viên , thấy có 30 người thích học xác suất thống kê với độ tin cậy 95 %, tìm khoảng tin cậy đối xứng theo tỷ lệ (p) sinh viên thích học môn này
check_box 0,3 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,3 + 1,96 .
0,3 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,3 + 1,645 .
0,3 - 1,645 . ≤ P ≤ 0,3 + 1,96 .
0,4 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,4 + 1,96 .
Đáp án nào đúng dưới đây?Tìm hiểu 100 sinh viên đi làm thêm , thấy có 42 nữ với độ tin cậy 90%, tìm khoảng tin cậy đối xứng theo tỷ lệ (p) nữ trong số những người đi làm thêm?
check_box 0,42 - 1,645 . ≤ P ≤ 0,42 + 1,645 .
0,42 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,42 + 1,645 .
0,42 - 1,645 . ≤ P ≤ 0,42 + 1,96 .
0,42 - 1,96 . ≤ P ≤ 0,42 + 1,96 .
Để biểu diễn quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên người ta dùng:
check_box Cả 3 phương án trên
Hàm phân phối xác suất
Bảng phân phối xác suất
Hàm mật độ xác suất
Điều tra ngẫu nhiên điểm thi của 100 sinh viên, gọi xi là điểm thi của các sinh viên; mi là số lượng sinh viên đạt điểm xi. Tính được và . Khi đó bằng bao nhiêu?
check_box 7,05
6,95
7,00
7,75
Điều tra ngẫu nhiên doanh thu/tháng (đơn vị: tỷ đồng) của một số cửa hàng bán đồ điện tử tại vùng A trong năm nay, người ta thu được bảng số liệu sau: Trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu bằng bao nhiêu?
check_box 12,2 và 5,016
12,6 và 4,803
12,6 và 23,07
12 ,2 và 4,803
Đo chiều cao X của 20 học sinh tính được chiều cao trung bình là 1,65m và S = 2cm. Với độ tin cậy 95%. Khoảng tin cậy đối xứng của E(X) là (a, b). Đáp án nào đúng dưới đây?


Tất cả các đáp án đều đúng
Đối với bài toán kiểm định giả thuyết về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, chưa biết V(X) chọn tiêu chuẩn kiểm định là hàm thống kê.  Đáp án là sai dưới đây?

Tất cả các đáp án đều sai
Đối với bài toán tìm khoảng tin cậy đối xứng của kỳ vọng (X có phân phối chuẩn, chưa biết V(X) với mẫu có n < 30) với độ tin cậy (1 -  ) Ký hiệu độ chính xác là  Khẳng định nào sau đây là sai?


Tất cả các đáp án đều sai
Đối với bài toán tìm khoảng tin cậy đối xứng của kỳ vọng (X có phân phối chuẩn, chưa biết V(X) với mẫu có n < 30) với độ tin cậy (1 -  ) Ký hiệu độ chính xác là  Khẳng định nào sau đây là sai?Tất cả các đáp án đều sai
Đối với bài toán ước lượng kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chưa biết V(X) (mẫu có n <30) ). Đáp án nào đúng dưới đây?
T ~ T

Tất cả các đáp án đều đúng
Đối với bài toán ước lượng kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn đã biết V(X) bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy (1 - ). Ký hiệu  = độ chính xác của ước lượng). Đáp án nào đúng dưới đây?


Tất cả các đáp án đều đúng
E(X) và E(2X-1) bằng:
check_box 2,7 và 4,4
2,5 và 4,4
2,2 và 4,4
2,6 và 4,4
Giá trị nào dưới đây thích hợp với khoảng tin cậy?
check_box 0,96
0,2
0,03
0,05
Giá trị nào dưới đây thích hợp với mức ý nghĩa trong kiểm định giả thuyết thống kê?
check_box 0,01
0,9
0,5
0,95
Giá trị nào sau đây không thích hợp trong việc chọn độ tin cậy trong ước lượng khoảng?
check_box 0,1
0,95
0,90
0,96
Gieo một con xúc sắc đồng chất. Gọi B là biến cố gieo được mặt 6 chấm. Gọi C là biến cố được mặt 5 chấm. A là biến cố được ít nhất 5 chấm. Đáp án nào đúng?
A = B - C
Không đáp án nào đúng
A = B.C
A = B + C
Hai người cùng bắn vào một tấm bia.A là biến cố người thứ 1 bắn trúng B là biến cố người thứ 2 bắn trúng A, B có quan hệ gì?
Cả 3 đáp án đều đúng
A, B độc lập toàn phần
A, B có thể xảy ra đồng thời
A, B không xung khắc
Khi nào có thể áp dụng BĐT Trê bư sép đối với biến ngẫu nhiên X?
check_box Khi kỳ vọng và phương sai của X hữu hạn
Mọi trường hợp
Chỉ cần phương sai hữu hạn
Chỉ cần kỳ vọng hữu hạn
Kích thước một loại sản phẩm là 1 BNN phân phối chuẩn. Kiểm tra 15 sản phẩm ta có s=14,6. Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn nếu . Với ta cho rằng chất lượng sản phẩm thế nào ?
check_box Chất lượng sản phẩm được giữ nguyên như cũ
Không thể đưa ra kết luận
Chất lượng sản phẩm không được giữ nguyên như cũ
Chất lượng sản phẩm tốt hơn cũ
Kiểm tra 2000 hộ gia đình. Để điều tra nhu cầu tiêu dùng một loại hàng hóa tại vùng đó, người ta nghiên cứu ngẫu nhiên 100 gia đình và thấy có 60 gia đình có nhu cầu về loại hàng hóa nói trên.Với độ tin cậy 95%. Ước lượng bằng khoảng tin cậy đối xứng số gia đình trong vùng có nhu cầu về loại hàng hóa nói trên?
check_box (1008;1392)
(1020;1392)
(1008;1400)
(1008;1492)
Kiểm tra 400 sản phẩm thì thấy 160 sản phẩm loại I. Ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại I tối đa với độ tin cậy 95%?
check_box 44,03%
44,5%
45%
44%
Lớp A có 41 sinh viên và lớp B có 31 sinh viên. Kết quả thi môn xác suất của 2 lớp là gần giống hau, lớp A có độ lệch chuẩn là 12, lớp B có độ lệch chuẩn là 9. Có ý kiến cho rằng lớp B đồng đều hơn lớp A về điểm thi môn này. Ta dùng bài toán kiểm định nào để kết luận với mức ý nghĩa 5%
check_box Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về giá trị của tham số phương sai của 2 biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
Bài toán kiểm định về kỳ vọng
Bài toán kiểm định về sự bằng nhau của xác suất
Không có đáp án nào đúng
Một bộ bài Tú lơ khơ gồm 52 quân. Lấy ngẫu nhiên 3 quân bài. Xác suất lấy được 3 quân át bằng :Một chiếc hộp đựng 5 viên phấn trắng và 3 viên phấn xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt ra 2 viên. Xác suất để lần 2 lấy được viên phấn trắng là bao nhiêu. Biết lần 1 đã lấy được phấn trắng?Một cửa hàng chỉ bán mũ và giày. Tỷ lệ khách mua mũ là 30%, tỷ lệ mua giày là 40%, tỷ lệ mua cả 2 loại là 10%. Khẳng định nào là đúng?
Mua mũ và mua giày là 2 biến cố độc lập
Tỷ lệ khách mua hàng là 60%
Tỷ lệ khách mua hàng là 80%
Một hộp 10 sản phẩm trong đó có 2 phế phẩm trong đó có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Gọi A là biến cố lấy được 2 phế phẩm. Khẳng định nào là đúng?
Trường hợp lấy có hoàn lại: P(A) = 0,05
Tất cả các đáp án đều đúng
Một hộp có 2 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh. Lấy đồng thời 2 viên bi. Gọi A là biến cố lấy được 1 bi xanh và 1 bi đỏ B là biến cố lấy được 2 bi đỏ C là biến cố tối thiểu được 1 bi đỏ. Khẳng định nào là sai?
C = U (biến cố chắc chắn)

C = A + B
Một hộp có 2 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh. Lấy đồng thời 2 viên bi. Gọi A là biến cố lấy được 2 viên bi đỏ B là biến cố lấy được 2 viên bi xanh C là biến cố lấy được 1 bi xanh 1 bi đỏ Khẳng định nào là đúng?
P(B) < P(C)
P(A) = P(B) = P(C)
P(A) = 1/3
Một hộp có 3 sản phẩm không rõ chất lượng. Gọi   A là biến cố số chính phẩm nhiều hơn số phế phẩm         B là biến cố số chính phẩm ít hơn số phế phẩm Khẳng định nào là sai?
{ A, B } là nhóm đầy đủ

{ H0, H1, H2, H3 } là nhóm đầy đủ (Hi là biến cố hộp có i chính phẩm)
Một hộp có 3 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh. Lấy đồng thời 3 viên bi Gọi A là biến cố lấy được 3 viên bi đỏ B là biến cố lấy được 3 viên bi xanh C là biến cố lấy được 3 viên bi khác màu Khẳng định nào là đúng?
A, B đối lập
P(A) = P(B)
Một hộp có 4 bi đỏ và 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Quy luật phân phối xác suất của số bi vàng có thể lấy ra là :
check_box 


Một khu rừng cùng một loài cây có chiều cao trung bình là 15m và độ lệch chuẩn là 0,5m. Nếu lấy mẫu có số cây là 25 cây. Đáp án nào sai dưới đây?


Một mẫu gồm 200 sinh viên được chọn ngẫu nhiên và tính được tuổi trung bình của họ là 22,4 (năm) và độ lệch chuẩn của mẫu đó bằng 3 (năm). Để ước lượng khoảng tin cậy của tuổi trung bình của sinh viên thì phân phối nào sau đây được sử dụng?
check_box Phân phối xấp xỉ chuẩn
Phân phối chuẩn
Phân phối t (Student)
Phân phối siêu bội
Một máy bay đang bay sẽ bị rơi khi cả 2 dộng cơ bị hỏng hoặc phi công điều khiển bị mất hiệu lực lái. Biết xác suất để động cơ thứ nhất hỏng là 0,2; của dộng cơ thứ 2 là 0,3. Xác suất để máy bay rơi là :
check_box 0,154
0,153
0,152
0,155
Một tổng thể có rất nhiều các phần tử có trung bình là 50 và độ lệch tiêu chuẩn là 20. Nếu lập mẫu có kích thước n = 100 từ tổng thể. Đáp án nào đúng dưới đây?

Tất cả các đáp án đều đúng
Nếu mẫu lấy ra từ tổng thể có phân phối chuẩn phương sai chưa biết thì
check_box Có phân phối Khi- bình phương với n-1 bậc tự do
Có phân phối T-student với n bậc tự do
Có phân phối T-student với n-1 bậc tự do
Có phân phối Khi- bình phương với n bậc tự do
Phương pháp điều tra toàn bộ có những nhược điểm gì?
check_box Cả 3 đáp án trên
Quá trình điều tra tự hủy các phần tử điều tra
Vì quy mô lớn nên dễ bị trùng lặp hoặc bỏ sót
Chi phí lớn khi làm với quy mô lớn
Ta có bảng phân phối xác suất của BNN 2 chiều (X,Y) như sau: Bảng phân phối xác suất biên của X là :
check_box 


Ta có bảng phân phối xác suất của BNN 2 chiều (X,Y) như sau:Bảng phân phối xác suất biên của Y là :
check_box 


Tại 1 trường đại học có 10000 sinh viên , có 40% sinh viên phải thi lại ngay ở học kỳ đầu ít nhất 1 môn. ở kỳ 2 chọn ra ngẫu nhiên 1600 sinh vien thấy có 1040 sinh viên không phải thi lại .Với mức ý nghĩa 5% Tính
check_box -4,08
-5,08
-2,08
-3,08
Tần suất mẫu là:
check_box Tỷ số giữa số phần tử mang dấu hiệu cần nghiên cứu có trong mẫu và kích thước Mẫu
Không đáp án nào đúng
Tỷ số giữa số phần tử mang dấu hiệu cần nghiên cứu có trong tổng thể và số phần tử của tổng thể
Tỷ số giữa số phần tử mang dấu hiệu cần nghiên cứu có trong mẫu và số phần tử của tổng thể
Theo dõi số người bị sốt xuất huyết tại một quận nội thành thành phố Hà Nội, người ta thấy trong số 200 người có 105 người sống trong những khu nhà rất chật chội. Gọi A là biến cố “Người bệnh sốt xuất huyết do không đảm bảo điều kiện sống và sinh hoạt. Tần suất xuất hiện của A bằng
check_box 0,525
0,528
0,527
0,526
Theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm ở 25 công nhân. Ta có bảng số liệu sau :Khi đó trung bình và phương sai mẫu bằng bao nhiêu?
check_box 21,52 và 2,4
21,52 và 2,55
21,52 và 2,45
21,42 và 2,4
Tỉ lệ chính phẩm của 1 dây chuyền sản xuất tự động là 98%. Sau 1 thời gian, nghi ngờ dây chuyền này kém chất lượng kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm thì thấy có 28 phế phẩm. Gọi p là tỉ lệ chính phẩm. Với mức ý nghĩa 0,05, hãy cho biết công thức tính Tqs của bài toán kiểm định giả thuyết H0:
check_box 


Tìm hiểu 100 người thích bóng đá, thấy có 42 nữ với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy tối đa theo tỷ lệ (p) nữ trong số những người thích bóng đá). Đáp án nào đúng dưới đây?
Tất cả các đáp án đều đúng

Tổng thể có phân phối chuẩn N (10, 4). Nếu lấy mẫu chuẩn từ tổng thể với n = 100 thì   . Đáp án nào đúng dưới đây?
Tất cả các đáp án đều đúng
Có phân phối student với 99 bậc tự do
Có phân phối chuẩn N (0, 1)
Trọng lượng các bao hàng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, trung bình 100 kg, phương sai 0,01. Có nhiều ý kiến phản ánh trọng lượng bị thiếu. Tổ thanh tra cân ngẫu nhiên 25 bao thì thấy trọng lượng trung bình là 98,97 kg; Với mức ý nghĩa 0,05, có thể kết luận gì?
check_box Ý kiến phản ánh là có cơ sở
Giá trị quan sát không thuộc miền bác bỏ
Không kết luận được gì
Ý kiến phản ánh là không có cơ sở
Trọng lượng các sản phẩm có phân phối chuẩn. Có ý kiến cho rằng E(X) < 3kg. Người ta cân thử 64 sản phẩm thì tính được= 3,5kg; s = 0,5kg; Với mức ý nghĩa hãy kết luận ý kiến đó. Ta chọn cặp H0 và H1 nào là sai?


Trọng lượng các sản phẩm có phân phối chuẩn. Có ý kiến cho rằng E(X) < 3kg. Người ta cân thử 64 sản phẩm thì tính được= 3,5kg; s = 0,5kg; Với mức ý nghĩa hãy kết luận ý kiến đó. Ta chọn cặp H0 và H1 nào là sai?


Trọng lượng trung bình của một loại sản phẩm là 24 kg với độ lệch chuẩn cho phép là 2,5 kg . Cân thử 36 sản phẩm được bảng số liệu sau đây. Cho rằng đây là BNN pp chuẩn . Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận rằng trọng lượng sản phẩm giảm hay không ?
check_box Có giảm sút
Tăng
Không kết luận được
Giữ nguyên
Trọng lượng Xi (gam) của mỗi quả táo được xem là có phân phối chuẩn với      = 200gam ;   = 10 gam. Gọi Y là trọng lượng của một hộp gồm 10 quả táo. Khẳng định nào là đúng?
Y~ N (2000g; 1000g2)
Y = 10 Xi
б(Y) = 100 gam
V(Y) = 102 V(Xi)
Trọng lượng Xi (gam) của mỗi quả táo được xem là có phân phối chuẩn với      = 200gam ;   = 10 gam. Gọi Y là trọng lượng của một hộp gồm 10 quả táo. Khẳng định nào là đúng?
V(Y) = 102 V(Xi)
Y = 10 Xi
Y~ N (2000g; 1000g2)
б(Y) = 100 gam
Trong một chiếc hộp có đựng 7 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt ra 2 sản phẩm theo cách không hoàn lại. Xác suất để cả 2 sản phẩm đều là chính phẩm là :
check_box 


Tung 1 con xúc xắc 1 lần. Gọi Ai (i= ) là biến cố “mặt xuất hiện có số chấm là i”.  Khẳng định nào dưới đây là sai?
A1, A2 đối lập
A1, A2 xung khắc
Tung 1 con xúc xắc 1 lần. Gọi Ai (i = ) là biến cố “xuất hiện mặt i chấm” B là biến cố mặt có số chấm xuất hiện chia hết cho 3 C là biến cố xuất hiện mặt chẵn L là biến cố xuất hiện mặt lẻ Khẳng định nào là sai?

{ C, L } là nhóm đầy đủ
{ A1 . . ., A6 } là nhóm đầy đủ
Tung 1 con xúc xắc 5 lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt lẻ chấm. Khẳng định nào là sai?
X ~ B (5; 0,5)
P (X = 3) = 10/32
E (X) = 2,5
X ~ B (5; 1/6)
Tung 1 đồng xu 3 lần Gọi A là biến cố được 2 lần sấp B là biến cố được 2 lần ngửa C là biến cố được số lần sấp khác số lần ngửa Khẳng định nào là đúng?
{ A, B, C } là nhóm đầy đủ
P(A) = P(B) = 3/8. P(C)=1
A, B, C xung khắc từng đôi
Tung 1 đồng xu 3 lần. Gọi Si là biến cố mặt sấp xuất hiện i lần Gọi Ni là biến cố mặt ngửa xuất hiện i lần Khẳng định nào là sai?

P(S1) = P(N1) = P(S2) = P(N2)
P(S2) = P(N2)
P(S1) = P(N1)
Tung 1 đồng xu 4 lần Gọi A là biến cố được số lần sấp nhiều hơn số lần ngửa B là biến cố được số lần sấp ít hơn số lần ngửa C là biến cố có 2 lần sấp Khẳng định nào là sai?
P(A) = P(B)
P(A) + P(B) = P(C)
{ A, B, C } là nhóm đầy đủ
Tung 2 con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố “được 2 mặt chẵn” B là biến cố “được 2 mặt lẻ” C là biến cố “được 1 mặt chẵn, 1 mặt lẻ” Khẳng định nào là sai?

P(A) < P(C)
A, B đối lập
Tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của 2 người tương ứng là 0,5 và 0,4. Mỗi người được bắn 1 phát súng Gọi   A là biến cố mục tiêu bị trúng đạn B là biến cố mục tiêu chỉ bị trúng 1 viên đạn Khẳng định nào là Sai?
P(A) = 0,3
P(A) = 0,9
P(A) = 0,5
P(A) = 0,7
Tỷ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 80%. Gieo 1000 hạt. Gọi X là số hạt sẽ nẩy mầm. Khẳng định nào là sai?
X xấp xỉ có phân phối Poisson P (800)
X ~ B (1000; 0,8)
E (X) = 880 hạt
Ước lượng số cá trong hồ, đánh bắt 200 con cá đánh dấu và thả xuống hồ. Sau đó đánh bắt 1600 con thấy có 80 con được đánh dấu. Với độ tin cậy bằng 0,9, hãy ước lượng số cá hiện có trong hồ?
check_box (3392;4874)
(3392;4974)
(3392;4884)
(3390;4874)
X là biến ngẫu nhiên liên tục nhận các giá trị (-∞, +∞) Khẳng định nào dưới đây là sai?
P(a ≤ X ≤ b) = F(b) – F(a)
P(X > b) = 1 - F(b)
P(a < X < b) < P(a ≤ X < b) < P(a ≤ X ≤ b)
X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận 3 giá trị với xác suất như nhau {2, 6, 8}. Khẳng định nào là đúng?
E (X+1) = 5
E (X+1) = 6
E (X+1) = 8

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập