“Con người khi hoàn thiện là loài động vật tiến bộ nhất, nhưng khi tách rời khỏi luật pháp và công lý lại là loài động vật xấu xa nhất” – Đây là nhận định của Aristôt về:
Sự tiến hóa của loài người.
Vai trò của pháp luật.
Bản chất con người.
Sự suy thoái đạo đức xã hội.
Anh A là lái xe được cơ quan giao nhiệm vụ trông kho hàng của cơ quan nhưng đã chiếm đoạt số tài sản này. Anh A phải chịu trách nhiệm về hành vi nào?
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Tham ô tài sản
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi
Áp dụng pháp luật là:
Hình thức thực hiện pháp luật của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội.
Hình thức thực hiện pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các cá nhân.
Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các tổ chức.
Bà M là Tổng giám đốc công ty. Anh L là con trai bà M hiện làm chuyên viên công tác cùng cơ quan. Bà M không được bổ nhiệm anh L đảm nhiệm vị trí công tác nào dưới đây theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018?
Truyền thông, quan hệ công chúng.
Giữ chức vụ quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng.
Giữ chức vụ quản lý về ký kết hợp đồng cho cơ quan
Giữ chức vụ quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.
Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.
Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.
Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Bộ phận nào giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay?
Các tổ chức, đoàn thể quần chúng
Đảng cộng sản Việt Nam
Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Nhà nước CHXHCN Việt Nam
Bồi thường thiệt hại và yêu cầu lập lại hiện trạng ban đầu là chế tài đối với loại vi phạm nào?
Vi phạm dân sự.
Vi phạm kỷ luật.
Vi phạm hành chính.
Vi phạm hình sự.
Cá nhân không có thẩm quyền không thực hiện hình thức nào?
Thi hành pháp luật.
Áp dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật.
Tuân thủ pháp luật.
Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không bao gồm:
Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Nhận hối lộ
Tham ô tài sản
Các hình thức cơ bản của pháp luật gồm:
Tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Tập quán pháp và tiền lệ pháp.
Tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam được phân biệt với nhau bởi?
Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.
Phạm vi tác động của ngành luật.
Hệ thống văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật của ngành luật đó.
Cấu trúc của quy phạm pháp luật trong ngành luật đó.
Cách thức áp dụng tập quán pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay:
Áp dụng theo thỏa thuận của các chủ thể quan hệ pháp luật
Áp dụng một cách hạn chế.
Áp dụng như văn bản pháp luật.
Áp dụng tùy từng địa phương.
Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật:
Bao gồm căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế.
Là các quy định của pháp luật về vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật.
Là cấu thành vi phạm pháp luật của chủ thể vi phạm.
Là hành vi vi phạm pháp luật và mức độ nghiêm trọng của hậu quả của hành vi.
Căn cứ nào phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội khác?
Đặc điểm của nhà nước.
Hình thức nhà nước.
Kiểu nhà nước.
Nguồn gốc nhà nước.
Căn cứ phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác?
Hình thức của pháp luật
Đặc trưng cơ bản của pháp luật.
Vai trò của pháp luật
Bản chất của pháp luật
Căn cứ vào nội dung và vai trò của quy phạm pháp luật thì có thể chia quy phạm pháp luật thành:
Quy phạm pháp luật hiến pháp, quy phạm pháp luật dân sự
Quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ, quy phạm định nghĩa, quy phạm xung đột.
Quy phạm cho phép, quy phạm bắt buộc và quy phạm cấm đoán.
Quy phạm dứt khoát, quy phạm tùy nghi và quy phạm hướng dẫn.
Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt một người vi phạm giao thông là hình thức thực hiện pháp luật nào?
Áp dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật.
Thi hành pháp luật.
Tuân thủ pháp luật.
Cấu thành của vi phạm pháp luật không bao gồm:
Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật.
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật.
Quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm.
Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.
Chủ thể và điều kiện cần thực hiện theo quy phạm pháp luật.
Phạm vi quan hệ xã hội nào sẽ được điều chỉnh bởi quy phạm đó.
Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Chọn đáp án đúng nhất:Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân gồm:
Người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.
Công dân.
Công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.
Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
Chọn đáp án đúng nhất:Chủ thể của quan hệ pháp luật là tổ chức gồm:
Cơ quan, tổ chức nhà nước.
Pháp nhân.
Các tổ chức phi nhà nước.
Nhà nước; cơ quan, tổ chức nhà nước; các tổ chức phi nhà nước; pháp nhân.
Chọn đáp án đúng nhất:Cơ cấu của quy phạm pháp luật điều chỉnh bao gồm:
check_box Giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.
Giả định và chế tài.
Quy định và hình thức khen thưởng.
Giả định và quy định.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc điểm của áp dụng pháp luật là:
Tất cả các đặc điểm trên.
Hai trong ba đặc điểm trên
Áp dụng pháp luật là một trong các hình thức thực hiện pháp luật.
Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính quyền lực nhà nước.
Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính cá biệt, cụ thể đối với từng quan hệ xã hội.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc điểm của áp dụng pháp luật là:
check_box Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính quyền lực nhà nước; Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính cá biệt, cụ thể đối với từng quan hệ xã hội.
Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính quyền lực nhà nước.
Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính cá biệt, cụ thể đối với từng quan hệ xã hội.
Áp dụng pháp luật là một trong các hình thức thực hiện pháp luật.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc điểm của thực hiện pháp luật là:
check_box Thực hiện pháp luật phải là xử sự của các chủ thể có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Thực hiện pháp luật phải là hành vi xác định hay xử sự thực tế của con người.
Hai trong ba đặc điểm trên.
Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp.
Tất cả các đặc điểm trên.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc điểm của thực hiện pháp luật là:
check_box Thực hiện pháp luật phải là hành vi xác định hay xử sự thực tế của con người; Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp; Thực hiện pháp luật phải là xử sự của các chủ thể có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
Thực hiện pháp luật phải là hành vi xác định hay xử sự thực tế của con người.
Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp.
Thực hiện pháp luật phải là xử sự của các chủ thể có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật:
check_box Tất cả các đặc trưng đã nêu.
là văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành.
Hai trong ba đặc trưng đã nêu.
là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện.
văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật:
check_box Là văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành; Là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện; Văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống
Là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện.
Văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.
Là văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc trưng của pháp luật là:
Pháp luật có tính hệ thống và tính thống nhất.
Hai trong ba đặc trưng đã nêu.
Pháp luật có tính chính trị.
Pháp luật có tính quyền lực nhà nước.
Tất cả các đặc trưng đã nêu.
Chọn đáp án đúng nhất:Đặc trưng của pháp luật là:
check_box Pháp luật có tính chính trị; Pháp luật có tính hệ thống và tính thống nhất.
Pháp luật có tính quyền lực nhà nước.
Pháp luật có tính hệ thống và tính thống nhất.
Pháp luật có tính chính trị.
Chọn đáp án đúng nhất:Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân gồm:
check_box Tất cả các điều kiện trên.
Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sảnđó.
Hai trong ba điều kiện trên.
Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Được thành lập một cách hợp pháp.
Chọn đáp án đúng nhất:Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân gồm:
check_box Được thành lập một cách hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
Được thành lập một cách hợp pháp.
Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Chọn đáp án đúng nhất:Nghĩa vụ của chủ thể bao gồm xử sự bắt buộc sau:
check_box Hai trong ba xử sự trên.
Tất cả các xử sự trên.
Chủ thể phải kiềm chế để không thực hiện những hành vi nhất định.
Chủ thể phải thực hiện những hành vi nhất định.
Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình
Chọn đáp án đúng nhất:Quy phạm pháp luật khác quy tắc đạo đức ở điểm cơ bản là:
check_box Tất cả những điểm trên.
Quy phạm pháp luật là do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm thực hiện.
Hai trong ba đặc điểm trên.
Quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí của Nhà nước.
Nội dung của quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các chủ thể tham gia quan hệ xã hội do nó điều chỉnh.
Chọn đáp án đúng nhất:Quy phạm pháp luật khác quy tắc đạo đức ở điểm cơ bản là:
Quy phạm pháp luật là do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm thực hiện.
Quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí của Nhà nước.
Quy phạm pháp luật là do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm thực hiện; Quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí của Nhà nước; Nội dung của quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các chủ thể tham gia quan hệ xã hội do nó điều chỉnh
Nội dung của quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các chủ thể tham gia quan hệ xã hội do nó điều chỉnh.
Chọn đáp án đúng nhất:Quyền chủ thể bao gồm các khả năng:
Tất cả các khả năng trên.
yêu cầu các chủ thể khác phải thực hiện những nghĩa vụ tương ứng phát sinh từ quyền của mình.
Hai trong ba khả năng trên.
yêu cầu các chủ thể khác phải chấm dứt những hành vi cản trở việc thực hiện quyền của mình.
tự xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật cho phép.
Chọn đáp án đúng nhất:Thực hiện pháp luật có hình thức là:
check_box Tất cả những hình thức trên.
Tuân theo (tuân thủ) pháp luật.
Thi hành (chấp hành) pháp luật.
Sử dụng (vận dụng) pháp luật.
Áp dụng pháp luật.
Chọn đáp án đúng nhất:Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở điểm:
công cụ để thực hiện và bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực cầm quyềntrong lĩnh vực kinh tế, chính trị và tư tưởng.
công cụ để thực hiện và bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực cầm quyền trong lĩnh vực chính trị.
công cụ để thực hiện và bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực cầm quyền trong lĩnh vực tư tưởng.
công cụ để thực hiện và bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực cầm quyền trong lĩnh vực kinh tế.
Chọn đáp án đúng nhất:Tính ý chí của quan hệ pháp luật thể hiện ở điểm:
thể hiện ý chí của Nhà nước.
thể hiện ý chí của các chủ thể tham gia quan hệ.
thể hiện ý chí của chủ thể có quyền.
thể hiện ý chí của Nhà nước và của các chủ thể cụ thể tham gia quan hệ.
Chọn đáp án đúng nhất:Tính ý chí của quan hệ pháp luật thể hiện ở điểm:
Thể hiện ý chí của chủ thể có quyền.
Thể hiện ý chí của Nhà nước và của các chủ thể cụ thể tham gia quan hệ.
Thể hiện ý chí của các chủ thể tham gia quan hệ.
Thể hiện ý chí của Nhà nước.
Chọn đáp án đúng: Đặc trưng (đặc điểm) của nhà nước gồm:
check_box Hai trong ba đặc trưng (đặc điểm) trên.
Tất cả các đặc trưng (đặc điểm) trên.
Nhà nước ban hành pháp luật và dùng pháp luật làm công cụ quản lý xã hội.
Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội và thực hiện việc quản lý dân cư theo lãnh thổ.
Nhà nước là tổ chức lãnh đạo xã hội.
Chọn đáp án đúng: Nguồn của pháp luật là tất cả các hình thức (yếu tố) chứa đựng hoặc cung cấp căn cứ pháp lý cho hoạt động
check_box của cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền cũng như các chủ thể khác trong xã hội.
của cơ quan nhà nước
nhà chức trách có thẩm quyền
các chủ thể khác trong xã hội.
Chọn đáp án đúng: Nguồn của pháp luật là tất cả các hình thức (yếu tố) chứa đựng hoặc cung cấp căn cứ pháp lý cho hoạt động
check_box Của cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền cũng như các chủ thể khác trong xã hội.
Nhà chức trách có thẩm quyền
Các chủ thể khác trong xã hội.
Của cơ quan nhà nước
Chọn đáp án đúng: Pháp luật có các hình thức cơ bản là tập quán pháp, tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
tập quán pháp, tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
tập quán pháp và tiền lệ pháp (hay án lệ)
Chọn đáp án đúng: Pháp luật có các hình thức cơ bản là tập quán pháp, tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
check_box Tập quán pháp, tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
Tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
Tập quán pháp và tiền lệ pháp (hay án lệ)
Tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Bộ máy nhà nước Việt Nam gồm có:
Tất cả các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương.
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện Kiểm sát khác.
Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Chọn đáp án đúng:Bộ máy nhà nước Việt Nam gồm có:
check_box Tất cả các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương.
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác.
Chọn đáp án đúng:Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước gồm:
check_box Tất cả các hành vi đã nêu.
Một số hành vi đã nêu.
Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
Tham ô tài sản;
Nhận hối lộ;
Chọn đáp án đúng:Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước gồm:
check_box Tất cả các hành vi đã nêu.
Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
Một số hành vi đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Các tội phạm tham nhũng gồm:
check_box Hai trong ba tội đã nêu.
Tất cả các tội đã nêu.
Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ;
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
Chọn đáp án đúng:Các tội phạm tham nhũng gồm:
check_box Một trong ba tội đã nêu.
Tội giả mạo trong công tác;
Hai trong ba tội đã nêu.
Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản;
Chọn đáp án đúng:Các tội phạm tham nhũng gồm:
check_box Tất cả các tội đã nêu.
Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Một trong số các tội đã nêu.
Tội tham ô tài sản.
Chọn đáp án đúng:Các tội phạm tham nhũng gồm:
check_box Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ;
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
Chọn đáp án đúng:Các tội phạm tham nhũng gồm:
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tội tham ô tài sản.
Tội tham ô tài sản; Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Chọn đáp án đúng:Các trường hợp cần áp dụng pháp luật:
check_box Hai trong ba trường hợp trên.
Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt.
Khi cần kết nạp thêm đảng viên mới.
Tất cả các trường hợp trên.
Chọn đáp án đúng:Các trường hợp cần áp dụng pháp luật:
check_box Khi cần kết nạp thêm đảng viên mới; Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Tất cả các rường hợp trên.
Khi cần kết nạp thêm đảng viên mới.
Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt.
Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
check_box Căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế.
Căn cứ pháp lý.
Căn cứ thực tế.
Quy định cụ thể của pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật là:
check_box Sự kiện pháp lý.
Quy phạm pháp luật.
Sự việc thực tế.
Sự kiện thực tế.
Chọn đáp án đúng:Căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật là:
check_box Các qui định pháp luật được các chủ thể tiến hành sử dụng làm căn cứ cho tất cả các hoạt động trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lí.
Các quy định pháp luật về vi phạm pháp luật.
Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật.
Các quy định pháp luật về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Căn cứ thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật là:
Lỗi, động cơ, mục đích vi phạm pháp luật.
Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật.
Hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
Tất cả các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật của chủ thể vi phạm.
Chọn đáp án đúng:Cấu thành của vi phạm pháp luật gồm yếu tố:
check_box Tất cả các yếu tố đã nêu.
Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật.
Một số yếu tố đã nêu.
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật.
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Cấu thành của vi phạm pháp luật gồm yếu tố:
check_box Mặt khách quan của vi phạm pháp luật; Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật; Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật
Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật.
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật.
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Chủ thể có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay bao gồm
check_box các cơ quan nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật.
các cơ quan nhà nước ở trung ương.
tất cả các cơ quan nhà nước.
tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Chọn đáp án đúng:Chủ thể có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay bao gồm
check_box Các cơ quan nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật.
Tất cả các cơ quan nhà nước.
Các cơ quan nhà nước ở trung ương.
Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Chọn đáp án đúng:Cơ cấu của quy phạm pháp luật bảo vệ gồm có hai bộ phận là:
check_box giả định và chế tài.
giả định và hình thức khen thưởng.
quy định và chế tài.
giả định và quy định.
Chọn đáp án đúng:Cơ cấu của quy phạm pháp luật bảo vệ gồm có hai bộ phận là:
check_box Giả định và chế tài.
Giả định và hình thức khen thưởng.
Quy định và chế tài.
Giả định và quy định.
Chọn đáp án đúng:Có thể phân loại chức năng nhà nước theo
cách dựa vào các lĩnh vực hoạt động của nhà nước.
cách dựa vào phạm vi hoạt động của nhà nước.
cách dựa vào tính chất của chức năng.
nhiều cách dựa vào các tiêu chí phân loại khác nhau.
Chọn đáp án đúng:Có thể phân loại chức năng nhà nước theo
check_box Nhiều cách dựa vào các tiêu chí phân loại khác nhau.
Cách dựa vào phạm vi hoạt động của nhà nước.
Cách dựa vào tính chất của chức năng.
Cách dựa vào các lĩnh vực hoạt động của nhà nước.
Chọn đáp án đúng:Đặc điểm của hành vi tham nhũng là:
check_box Hai trong ba đặc điểm đã nêu.
Khi thực hiện hành vi tham nhũng, người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu lợi riêng.
Tham nhũng là hành vi của người có thẩm quyền.
Tất cả các đặc điểm đã nêu.
Động cơ của người có hành vi tham nhũng là vì vụ lợi.
Chọn đáp án đúng:Đặc điểm của truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
check_box Hai trong ba đặc điểm đã nêu.
Tất cả các đặc điểm đã nêu.
Truy cứu trách nhiệm pháp lý là áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước cụ thể đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
Truy cứu trách nhiệm pháp lý là áp dụng pháp luật đối với chủ thể vi phạm.
Chủ thể tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý chủ yếu là các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Đặc điểm của vi phạm pháp luật là:
check_box Hai trong ba đặc điểm nêu trên.
Vi phạm pháp luật phải được thực hiện bằng hành động.
Vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật.
Tất cả các đặc điểm nêu trên.
Vi phạm pháp luật phải là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Chọn đáp án đúng:Đặc điểm của vi phạm pháp luật là:
check_box Vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật; Vi phạm pháp luật phải là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Vi phạm pháp luật phải là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Vi phạm pháp luật phải được thực hiện bằng hành động.
Vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Để thực hiện chức năng của mình, nhà nước có thể sử dụng
Tất cả các hình thức và phương pháp đã nêu.
các hình thức cơ bản là xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.
những biện pháp tổ chức - xã hội trực tiếp, những hoạt động tác nghiệp vật chất - kỹ thuật...
Một số hình thức và phương pháp đã nêu.
các phương pháp cơ bản là thuyết phục và cưỡng chế
Chọn đáp án đúng:Điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể độc lập và chủ động của quan hệ pháp luật là:
check_box Phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật.
Phải có năng lực hành vi pháp luật.
Phải có phẩm chất đạo đức tốt.
Phải có năng lực pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gồm có:
check_box Tất cả các hình thức nêu trên.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật.
Một số hình thức nêu trên.
Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gồm có:
check_box Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật
Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Chọn đáp án đúng:Hình thức thực hiện pháp luật có sự can thiệp của nhà nước là:
check_box Áp dụng pháp luật.
Sử dụng (vận dụng) pháp luật.
Thi hành (chấp hành) pháp luật.
Tuân theo (tuân thủ) pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng ban hành là:
thông tư.
quyết định.
nghị quyết.
chỉ thị.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành là:
chỉ thị.
nghị định.
quyết định.
nghị quyết.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành là:
check_box Nghị định.
Chỉ thị.
Quyết định.
Nghị quyết.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là:
check_box nghị quyết.
chỉ thị.
thông tư.
quyết định.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là:
check_box Nghị quyết.
Thông tư.
Quyết định.
Chỉ thị.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành là:
check_box pháp lệnh, nghị quyết.
bộ luật và luật.
quyết định.
nghị định.
Chọn đáp án đúng:Loại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành là:
check_box Pháp lệnh, nghị quyết.
Bộ luật và luật.
Nghị định.
Quyết định.
Chọn đáp án đúng:Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật gồm các loại:
check_box Một số loại nêu trên.
Tất cả các loại nêu trên.
Vô ý vì cẩu thả và vì quá tự tin;
Cố ý trực tiếp;
Cố ý gián tiếp;
Chọn đáp án đúng:Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật gồm các loại:
check_box Cố ý trực tiếp; Cố ý gián tiếp; Vô ý vì cẩu thả và vì quá tự tin
Cố ý trực tiếp;
Cố ý gián tiếp;
Vô ý vì cẩu thả và vì quá tự tin;
Chọn đáp án đúng:Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật gồm các yếu tố:
check_box Tất cả các yếu tố đã nêu.
Lỗi của chủ thể;
Mục đích vi phạm pháp luật;
Động cơ vi phạm pháp luật.
Hai trong ba yếu tố đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật gồm các yếu tố:
check_box Lỗi của chủ thể; Mục đích vi phạm pháp luật; Động cơ vi phạm pháp luật.
Mục đích vi phạm pháp luật;
Động cơ vi phạm pháp luật.
Lỗi của chủ thể;
Chọn đáp án đúng:Mặt khách quan của vi phạm pháp luật gồm các yếu tố:
Hậu quả nguy hiểm cho xã hội;
Tất cả các yếu tố đã nêu.
Hành vi trái pháp luật;
Lỗi của chủ thể;
Hai trong ba yếu tố đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Mặt khách quan của vi phạm pháp luật gồm các yếu tố:
check_box Hành vi trái pháp luật; Hậu quả nguy hiểm cho xã hội
Hậu quả nguy hiểm cho xã hội;
Hành vi trái pháp luật;
Lỗi của chủ thể;
Chọn đáp án đúng:Nếu căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho hội, chủ thể, khách thể, vi phạm pháp luật được chia thành các loại:
check_box Một số loại đã nêu.
Tất cả các loại đã nêu.
Vi phạm hành chính,
Vi phạm hình sự (tội phạm),
Vi phạm điều lệ Đảng,
Chọn đáp án đúng:Nếu dựa vào giá trị pháp lý thì có thể chia văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay thành
hai loại cơ bản là văn bản luật và văn bản dưới luật.
văn bản của cơ quan quyền lực và văn bản của cơ quan quản lý.
văn bản của cơ quan ở trung ương và văn bản của cơ quan ở địa phương.
văn bản của Quốc hội và văn bản của Chính phủ.
Chọn đáp án đúng:Nếu dựa vào giá trị pháp lý thì có thể chia văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay thành
check_box Hai loại cơ bản là văn bản luật và văn bản dưới luật.
Văn bản của quốc hội và văn bản của chính phủ.
Văn bản của cơ quan quyền lực và văn bản của cơ quan quản lý.
Văn bản của cơ quan ở trung ương và văn bản của cơ quan ở địa phương.
Chọn đáp án đúng:Nguồn của pháp luật gồm có các loại cơ bản là:
tập quán pháp, tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
tập quán pháp và tiền lệ pháp (hay án lệ)
tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
tiền lệ pháp (hay án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Nguyên nhân của tham nhũng gồm:
check_box Tất cả các hạn chế đã nêu.
Những hạn chế trong quản lí, điều hành nền kinh tế và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội;
Một số hạn chế đã nêu.
Những hạn chế trong việc phát hiện và xử lí tham nhũng;
Những hạn chế trong chính sách, pháp luật;
Chọn đáp án đúng:Nguyên nhân của tham nhũng gồm:
check_box Những hạn chế trong chính sách, pháp luật; Những hạn chế trong quản lí, điều hành nền kinh tế và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội; Những hạn chế trong việc phát hiện và xử lí tham nhũng
Những hạn chế trong việc phát hiện và xử lí tham nhũng;
Những hạn chế trong quản lí, điều hành nền kinh tế và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội;
Những hạn chế trong chính sách, pháp luật;
Chọn đáp án đúng:Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khác Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở điểm:
Hai trong ba điểm đã nêu.
Nhà nước nắm giữ và thực thi chủ quyền quốc gia.
Tất cả những điểm trên.
Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội và thực hiện việc quản lý dân cư theo lãnh thổ.
Nhà nước ban hành pháp luật và dùng pháp luật làm công cụ quản lý xã hội.
Chọn đáp án đúng:Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khác Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở điểm:
check_box Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội và thực hiện việc quản lý dân cư theo lãnh thổ; Nhà nước nắm giữ và thực thi chủ quyền quốc gia; Nhà nước ban hành pháp luật và dùng pháp luật làm công cụ quản lý xã hội.
Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội và thực hiện việc quản lý dân cư theo lãnh thổ.
Nhà nước nắm giữ và thực thi chủ quyền quốc gia.
Nhà nước ban hành pháp luật và dùng pháp luật làm công cụ quản lý xã hội.
Chọn đáp án đúng:Phần biện pháp tác động của nhà nước trong quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi:
Phải làm gì? Làm như thế nào?
Hình thức khen thưởng nào có thể được hưởng?Hậu quả bất lợi nào có thể phải gánh chịu?
Ai? Khi nào? Trong điều kiện, hoàn cảnh nào?
Được làm gì? Không được làm gì?
Chọn đáp án đúng:Phần giả định của quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi:
check_box Ai? Khi nào? Trong điều kiện, hoàn cảnh nào?
Hình thức khen thưởng nào có thể được hưởng?
Hậu quả bất lợi nào có thể phải gánh chịu?
Được làm gì? Không được làm gì? Phải làm gì?
Chọn đáp án đúng:Phần quy định của quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi:
check_box Được làm gì? Không được làm gì? Phải làm gì?
Hình thức khen thưởng nào có thể được hưởng?
Ai? Khi nào? Trong điều kiện, hoàn cảnh nào?
Hậu quả bất lợi nào có thể phải gánh chịu?
Chọn đáp án đúng:Pháp luật khác với đạo đức ở điểm cơ bản là:
Pháp luật có tính quyền lực nhà nước.
Hai trong ba điểm trên.
Pháp luật có tính quy phạm phổ biến.
Tất cả các điểm trên.
Pháp luật có tính hệ thống và tính thống nhất.
Chọn đáp án đúng:Pháp luật khác với đạo đức ở điểm cơ bản là:
check_box Pháp luật có tính quyền lực nhà nước; Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; Pháp luật có tính hệ thống và tính thống nhất
Pháp luật có tính hệ thống và tính thống nhất.
Pháp luật có tính quyền lực nhà nước.
Pháp luật có tính quy phạm phổ biến.
Chọn đáp án đúng:Tác hại của tham nhũng là:
check_box Tất cả các tác hại đã nêu.
Tác hại về chính trị;
Tác hại về xã hội;
Tác hại về kinh tế;
Hai trong ba tác hại đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Tác hại của tham nhũng là:
check_box Tác hại về chính trị; Tác hại về kinh tế; Tác hại về xã hội
Tác hại về chính trị;
Tác hại về kinh tế;
Tác hại về xã hội;
Chọn đáp án đúng:Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở điểm:
Tất cả các điểm trên.
Pháp luật bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực lượng cầm quyền.
Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Pháp luật thể hiện ý chí chung của cả xã hội.
Hai trong ba điểm trên.
Chọn đáp án đúng:Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở điểm:
check_box Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền; Pháp luật bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực lượng cầm quyền.
Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Pháp luật bảo vệ lợi ích, quyền và địa vị thống trị của lực lượng cầm quyền.
Pháp luật thể hiện ý chí chung của cả xã hội.
Chọn đáp án đúng:Tính xã hội của nhà nước thể hiện ở điểm:
Hai trong ba điểm đã nêu.
nhà nước có nhiều hoạt động vì lợi ích của lượng lượng cầm quyền và bảo vệ quyền lãnh đạo của lực lượng này
Tất cả những điểm đã nêu.
nhà nước là bộ máy cưỡng chế để bảo vệ công lý, công bằng xã hội, bảo vệ trật tự xã hội
nhà nước là bộ máy để tổ chức và quản lý xã hội, nhằm thiết lập, giữ gìn trật tự và sự ổn định của xã hNh.
Chọn đáp án đúng:Tính xã hội của nhà nước thể hiện ở điểm:
check_box Nhà nước là bộ máy để tổ chức và quản lý xã hội, nhằm thiết lập, giữ gìn trật tự và sự ổn định của xã hội; Nhà nước có nhiều hoạt động vì lợi ích của lượng lượng cầm quyền và bảo vệ quyền lãnh đạo của lực lượng này
Nhà nước có nhiều hoạt động vì lợi ích của lượng lượng cầm quyền và bảo vệ quyền lãnh đạo của lực lượng này
Nhà nước là bộ máy cưỡng chế để bảo vệ công lý, công bằng xã hội, bảo vệ trật tự xã hội
Nhà nước là bộ máy để tổ chức và quản lý xã hội, nhằm thiết lập, giữ gìn trật tự và sự ổn định của xã hội.
Chọn đáp án đúng:Tính xã hội của pháp luật thể hiện ở điểm:
Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập, củng cố và bảo vệ trật tự xã hội.
Pháp luật là thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của lực lượng cầm quyền.
Tất cả các điểm trên.
Hai trong ba điểm trên.
Pháp luật thể hiện ý chí chung của toàn xã hội và nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội.
Chọn đáp án đúng:Tính xã hội của pháp luật thể hiện ở điểm:
check_box Pháp luật thể hiện ý chí chung của toàn xã hội và nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội; Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập, củng cố và bảo vệ trật tự xã hội.
Pháp luật thể hiện ý chí chung của toàn xã hội và nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội.
Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập, củng cố và bảo vệ trật tự xã hội.
Pháp luật là thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của lực lượng cầm quyền.
Chọn đáp án đúng:Trách nhiệm pháp lý khác với trách nhiệm đạo đức ở điểm:
check_box Tất cả các điểm đã nêu.
Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật.
Hai trong ba điểm đã nêu.
Trách nhiệm pháp lý là loại trách nhiệm do pháp luật quy định.
Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu.
Chọn đáp án đúng:Trách nhiệm pháp lý khác với trách nhiệm đạo đức ở điểm:
Trách nhiệm pháp lý là loại trách nhiệm do pháp luật quy định.
Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu.
Trách nhiệm pháp lý là loại trách nhiệm do pháp luật quy định; Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật; Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu
Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật.
Chọn đáp án đúng:Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
Nhà nước ở vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng.
Nhà nước ở vị trí trung tâm.
Nhà nước là một tổ chức thành viên.
Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng.
Chọn đáp án đúng:Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước ở vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì:
Nhà nước có hệ thống pháp luật là công cụ hữu hiệu để quản lý và duy trì trật tự xã hội.
Nhà nước là tổ chức lãnh đạo xã hội.
Hai trong ba lý do đã nêu.
Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất và có quyền thu thuế.
Tất cả những lý do đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước ở vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì:
check_box Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất và có quyền thu thuế; Nhà nước có hệ thống pháp luật là công cụ hữu hiệu để quản lý và duy trì trật tự xã hội
Nhà nước là tổ chức lãnh đạo xã hội.
Nhà nước có hệ thống pháp luật là công cụ hữu hiệu để quản lý và duy trì trật tự xã hội.
Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất và có quyền thu thuế.
Chọn đáp án đúng:Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, công dân có nghĩa vụ:
check_box Một số nghĩa vụ đã nêu.
Hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng;
Không được lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác;
Không được từ chối hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng;
Tất cả các nghĩa vụ đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, công dân có quyền:
check_box Tất cả các quyền đã nêu.
Kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ.
Một số quyền đã nêu.
Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
Chọn đáp án đúng:Vai trò của pháp luật có thể được xem xét dưới góc độ:
đối với xã hội.
tất cả các góc độ đã nêu.
đối với lực lượng cầm quyền.
đối với nhà nước.
Hai trong ba góc độ đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Vai trò của pháp luật có thể được xem xét dưới góc độ:
check_box Đối với xã hội; đối với lực lượng cầm quyền; đối với nhà nước
Đối với xã hội.
Đối với lực lượng cầm quyền.
Đối với nhà nước.
Chọn đáp án đúng:Văn bản dưới luật là:
Văn bản do Chính phủ ban hành.
Văn bản do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành.
Các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước từ Ủy ban thường vụ Quốc hội trở xuống ban hành.
Văn bản do các cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành.
Chọn đáp án đúng:Văn bản luật bao gồm:
check_box Hiến pháp, các đạo luật khác (bộ luật và luật), nghị quyết của Quốc hội.
Hiến pháp và luật.
Hiến pháp, bộ luật và luật.
Bộ luật, luật và nghị quyết của Quốc hội.
Chọn đáp án đúng:Xét về bản chất, pháp luật là
hiện tượng xã hội chỉ thể hiện tính xã hội.
hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính xã hội và tính giai cấp.
hiện tượng tự nhiên.
hiện tượng xã hội chỉ thể hiện tính giai cấp.
Chọn đáp án đúng:Xét về bản chất, pháp luật là
check_box Hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính xã hội và tính giai cấp.
Hiện tượng xã hội chỉ thể hiện tính xã hội.
Hiện tượng tự nhiên.
Hiện tượng xã hội chỉ thể hiện tính giai cấp.
Chọn đáp án đúng:Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng là:
check_box Một số ý nghĩa đã nêu.
Phòng, chống tham nhũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật;
Phòng, chống tham nhũng góp phần làm trong sạch bộ máy của Nhà nước;
Phòng, chống tham nhũng góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các quan hệ xã hội;
Tất cả các ý nghĩa đã nêu.
Chọn đáp án đúng:Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng là:
check_box Một số ý nghĩa đã nêu.
Tất cả các ý nghĩa đã nêu.
Phòng, chống tham nhũng góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng.
Phòng, chống tham nhũng góp phần bảo vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền;
Phòng, chống tham nhũng góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân;
Chọn đáp án đúng:Ý thức pháp luật có vai trò quan trọng đối với:
Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.
Việc xây dựng pháp luật.
Việc thực hiện pháp luật.
Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và việc thực hiện pháp luật.
Chọn đáp án đúngNhà nước có
check_box 5 đặc trưng (đặc điểm)
3 đặc trưng (đặc điểm)
2 đặc trưng (đặc điểm)
4 đặc trưng (đặc điểm)
Chọn đáp án đúngXét về bản chất: nhà nước là
một hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính xã hội và tính giai cấp
một hiện tượng xã hội thể hiện tính giai cấp
một hiện tượng tự nhiên
một hiện tượng xã hội thể hiện tính xã hội
Chọn đáp án đúngXét về bản chất: nhà nước là
check_box Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính xã hội và tính giai cấp
Một hiện tượng tự nhiên
Một hiện tượng xã hội thể hiện tính giai cấp
Một hiện tượng xã hội thể hiện tính xã hội
Chọn từ đúng để hoàn khẳng định: "Tính giai cấp và tính xã hội là … của pháp luật".
Nguồn gốc hình thành
Bản chất.
Hình thức
Vai trò
Chủ quyền quốc gia là thuộc tính không thể tách rời của chủ thể nào?
Nhà nước
Đảng chính trị
Các tổ chức xã hội
Các tổ chức chính trị - xã hội
Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:
Chỉ có công dân Việt Nam.
Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.
Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.
Chủ thể của quan hệ pháp luật là tổ chức:
Chỉ có các đảng, tổ chức xã hội
Chỉ có các tổ chức kinh tế.
Gồm các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.
Phải là cơ quan nhà nước.
Chủ thể của quan hệ pháp luật là tổ chức:
Chỉ có các đảng, tổ chức xã hội
Chỉ có các tổ chức kinh tế.
Gồm các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.
Phải là cơ quan nhà nướ
Chủ thể của quan hệ pháp luật trong pháp luật Việt Nam là cá nhân:
Chỉ có công dân Việt Nam.
Chỉ gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
Chỉ gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.
Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.
Chủ thể của quan hệ pháp luật:
Chỉ gồm các cá nhân nhất định.
Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.
Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.
Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định.
Chủ thể của quan hệ pháp luật:
Chỉ gồm các cá nhân nhất định.
Chỉ gồm các cơ quan nhà nướ
Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.
Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định.
Chủ thể của vi phạm pháp luật là:
Cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý đã thực hiện hành vi trái pháp luật và có lỗi, xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý xã hội.
Công dân mang quốc tịch nước sở tại xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật nước đó bảo vệ.
Mọi cá nhân, tổ chức xâm hại đến quan hệ xã hội.
Chức năng của nhà nước là:
Nhiệm vụ của nhà nước.
Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.
Vai trò của nhà nước.
Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.
Chức năng của nhà nước là:
Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.
Những hoạt động thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.
Những hoạt động thuộc vai trò của nhà nước.
Toàn bộ vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.
Chức năng của nhà nước là:
Toàn bộ vai trò và nhiệm vụ của nhà nướ
Những hoạt động thực hiện nhiệm vụ của nhà nướ
Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.
Những hoạt động thuộc vai trò của nhà nướ
Cơ cấu của quy phạm bảo vệ:
Giả định và chế tài
Phạm vi và hệ thuộc
Giả định, quy định và biện pháp bảo đảm thực hiện pháp luật
Giả định, quy định và chế tài
Cơ cấu của quy phạm điều chỉnh gồm:
Giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước
Phạm vi và hệ thuộc
Giả định và chế tài
Giả định, quy định và chế tài
Cơ cấu của quy phạm pháp luật:
Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.
Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.
Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột.
Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.
Cơ cấu của quy phạm pháp luật:
Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.
Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.
Bao gồm ba bộ phận là: quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ và quy phạm xung đột.
Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm.
Cơ cấu của quy phạm pháp luật:
Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nướ
Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.
Bao gồm ba bộ phận là: quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ và quy phạm xung đột.
Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm.
Cơ quan hành chính nhà nước nào có thẩm quyền chung cao nhất ở địa phương?
Hội đồng nhân dân
Kho bạc
Ngân hàng Nhà nước
Ủy ban nhân dân
Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tất cả các cơ quan nhà nước.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Cơ quan quản lý nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tất cả các cơ quan nhà nước.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Cơ quan quản lý nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Tất cả các cơ quan nhà nướ
Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tất cả các cơ quan nhà nước.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tất cả các cơ quan nhà nước.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Tất cả các cơ quan nhà nướ
Cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong bộ máy nhà nước Việt Nam là:
Bộ tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân.
Quân đội, công an.
Cơ quan thanh tra
Cơ quan xét xử ở Việt Nam hiện nay bao gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Cơ quan xét xử ở Việt Nam hiện nay bao gồm:
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
Công dân không mua bán trái phép ma túy là hình thức pháp luật nào?
Sử dụng pháp luật.
Thi hành pháp luật.
Tuân thủ pháp luật.
Áp dụng pháp luật.
Công dân kiềm chế không mua bán trái phép ma túy là hình thức pháp luật nào?
Áp dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật.
Thi hành pháp luật.
Tuân theo pháp luật
Công dân thực hiện nghĩa vụ một cách chủ động, tích cực là hình thức thực hiện pháp luật nào?
Sử dụng pháp luật.
Tuân thủ pháp luật.
Áp dụng pháp luật.
Thi hành pháp luật.
Đặc điểm của áp dụng pháp luật là:
Hoạt động có tính quyền lực nhà nước.
Hoạt động có tính tổ chức rất cao.
Hoạt động nhằm cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.
Tất cả các phương án đều đúng
Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý là:
Loại trách nhiệm do pháp luật quy định.
Luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước và luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu..
Phát sinh khi có vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.
Tất cả các phương án đều đúng
Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.
Tất cả các phương án đều đúng
Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.
Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.
Đặc trưng của pháp luật là:
Có tính quy phạm phổ biến.
Có tính xác định về hình thức.
Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện
Tất cả các phương án đều đúng
Điểm giống nhau giữa hành vi pháp lý và sự biến pháp lý:
Có dấu hiệu ý chí.
Không có ý nghĩa pháp lý.
Có ý nghĩa pháp lý.
Không có dấu hiệu ý chí.
Điểm khác biệt của hình thức áp dụng pháp luật so với các hình thức thực hiện pháp luật khác:
Tính cưỡng chế
Tính tổ chức
Tính thụ động
Tính chủ động
Điểm khác biệt của quy phạm pháp luật so với các loại quy phạm xã hội khác:
Quy phạm pháp luật là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của conngười.
Quy phạm pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực để định hướng xử sự cho mọi người trong xã hội.
Quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí của nhà nước.
Quy phạm pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống cho đến khi nó bị sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ
Điều 59 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.”. Quy phạm pháp luật này được trình bày theo cách nào?
Trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật được trình bày một hoặc nhiều quy phạm pháp luật.
Các bộ phận của một quy phạm được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật
Các bộ phận chứa đựng nội dung của một quy phạm pháp được trình bày trong các điều khoản khác nhau của các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.
Các bộ phận của một quy phạm pháp luật được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự là:
Quan hệ chấp hành và điều hành.
Quan hệ giữa các thương nhân với mục đích sinh lời.
Quan hệ về quản lý hộ khẩu, hộ tịch.
Quan hệ về tài sản và quan hệ nhân thân.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là:
Các quan hệ quản lý phát sinh giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý.
Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.
Các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và là nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội.
Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là:
Các quan hệ quản lý phát sinh giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý.
Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.
Các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và là nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội.
Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nướ
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa:
Cơ quan công an và Tòa án.
Cơ quan thi hành án và người bị hại
Người phạm tội và người bị hại
Nhà nước và người phạm tội.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hôn nhân và gia đình là:
Các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh giữa các thành viên trong gia đình.
Các quan hệ quản lý phát sinh giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý.
Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.
Các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và là nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng dân sự là :
Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.
Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính.
Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, với các đương sự và giữa các đương sự với nhau.
Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một tội phạm.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự là :
Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính.
Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, với các đương sự và giữa các đương sự với nhau.
Quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một tội phạm.
Động cơ vi phạm pháp luật là:
Diễn biến tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
Động lực tâm lý bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.
Lợi íchvật chất hoặc tinh thần mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
Thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội.
Dựa trên căn cứ nào để phân chia văn bản quy phạm pháp luật thành văn bản luật và dưới luật?
Tên gọi của văn bản
Lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh.
Giá trị pháp lý của văn bản.
Cơ quan ban hành văn bản.
Dựa trên cơ sở nào để phân loại các loại vi phạm pháp luật?
Mức độ lỗi của hành vi.
Năng lực trách nhiệm của chủ thể.
Tính trái pháp luật của hành vi.
Tính chất, mức độ nguy hiểm của vi phạm pháp luật.
Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.
Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.
Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.
Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà chủ thể pháp luật phải xử sự theo quy định của pháp luật.
Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Hành vi có điểm gì khác biệt so với sự biến?
Hành vi có ý nghĩa pháp lý.
Hành vi không có ý nghĩa pháp lý.
Hành vi phụ thuộc vào ý chí của con người.
Hành vi không có dấu hiệu ý chí.
Hành vi đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam bị xử lý như thế nào?
Theo quy định của tổ chức quốc tế.
Chỉ xử lý theo quy định của nước mà người đó mang quốc tịch.
Xử lý theo Bộ luật hình sự Việt Nam.
Được miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
Nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
Không thực hiện kịp thời trách nhiệm giải trình
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tham ô tài sản.
Hành vi pháp lý có điểm gì khác biệt so với sự biến pháp lý?
Có ý nghĩa pháp lý.
Không có dấu hiệu ý chí.
Không có ý nghĩa pháp lý.
Phụ thuộc vào ý chí của con người
Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật nào là cơ sở pháp lý chủ yếu cho tổ chức và hoạt động của UBND và HĐND các cấp?
Luật tổ chức HĐND và UBND.
Luật tổ chức Chính phủ.
Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Hiến pháp 1992.
Hình thức áp dụng pháp luật có đặc điểm riêng là:
Là hoạt động có tính quyền lực nhà nước.
Thực hiện bằng cách không hành động.
Thực hiện pháp luật một cách thụ động.
Trao quyền thỏa thuận, lựa chọn cho các bên tham gia quan hệ pháp luật.
Hình thức áp dụng pháp luật có đặc điểm riêng là:
Là hoạt động có tính quyền lực nhà nướ
Thực hiện bằng cách không hành động.
Thực hiện pháp luật một cách thụ động.
Trao quyền thỏa thuận, lựa chọn cho các bên tham gia quan hệ pháp luật.
Hình thức cơ bản của pháp luật bao gồm:
Tập quán pháp và tiền lệ pháp.
Tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.
Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:
Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.
Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý
Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.
Các hình thức mang tính pháp lý.
Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm:
Các hình thức cưỡng chế và thuyết phục
Các hình thức mang tính chính thống và không chính thống.
Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý
Các hình thức mang tính tổ chức và hướng dẫn
Hình thức thực hiện pháp luật nào cho phép chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình?
Áp dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật.
Thi hành pháp luật.
Tuân thủ pháp luật.
Hoạt động áp dụng pháp luật có thể được tiến hành:
Chỉ khi có sự yêu cầu của các chủ thể pháp luật.
Chỉ khi có vi phạm pháp luật xảy ra trong thực tế.
Chỉ khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể mà họ yêu cầu nhà nước can thiệp.
Trong nhiều trường hợp khác nhau khi cần có sự can thiệp của nhà nước.
Hoạt động áp dụng pháp luật có thể được tiến hành:
Chỉ khi có vi phạm pháp luật xảy ra trong thực tế.
Chỉ khi có sự yêu cầu của các chủ thể pháp luật.
Trong nhiều trường hợp khác nhau khi cần có sự can thiệp của nhà nướ
Chỉ khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể mà họ yêu cầu nhà nước can thiệp.
Hoạt động nào chỉ có Nhà nước mới có quyền thực hiện?
Phát hành trái phiếu.
Thu thuế.
Thu phí.
Thu lệ phí.
Hoạt động nào thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước?
Xây dựng chính sách đối ngoại
Đàm phán ký hiệp định thương mại
Bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ ngoại giao
Xây dựng sân bay quốc tế
Hoạt động nào thuộc chức năng đối nội của nhà nước?
Xây dựng sân bay quốc tế
Bảo vệ Tổ quốc
Tham gia các tổ chức quốc tế
Ký kết hiệp định thương mại
Hội đồng nhân dân:
Là cơ quan công tố ở địa phương.
Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan xét xử ở địa phương.
Khách thể của hành vi trộm cắp tài sản là:
Chủ sở hữu tài sản bị trộm.
Diễn biến, tình tiết của vụ trộm
Quyền sở hữu tài sản.
Tài sản bị trộm cắp.
Khách thể của vi phạm pháp luật là:
Những gì mà các bên chủ thể cùng hướng tới khi tham gia vào quan hệ pháp luật.
Những lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt được.
Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.
Khách thể của vi phạm pháp luật là:
Những gì mà các bên chủ thể cùng hướng tới khi tham gia vào quan hệ pháp luật.
Những lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt đượ
Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.
Khái niệm đầy đủ về hành vi tham nhũng?
Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Tham nhũng là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.
Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Khẳng định đúng về chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng
Không chuyển đổi vị trí công tác đối với Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân
Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo nguyên tắc bí mật của tổ chức
Không chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức
Khẳng định SAI về hành vi tham nhũng:
Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao
Hành vi tham nhũng chỉ xảy ra trong cơ quan nhà nước
Động cơ của hành vi tham nhũng là vì vụ lợi
Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn
Loại quy phạm xã hội nào có sức mạnh cưỡng chế nhà nước?
Quy phạm chính trị.
Quy phạm đạo đức.
Quy phạm tôn giáo.
Quy phạm pháp luật.
Loại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành là:
nghị quyết.
chỉ thị.
thông tư.
quyết định.
Loại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành là:
check_box Quyết định.
Thông tư.
Nghị quyết.
Chỉ thị.
Lỗi của chủ thể là:
Thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội.
Động lực tâm lý bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.
Mục đích sai trái mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định việc tặng quà của  cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn  như thế nào?
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng vì mục đích từ thiện tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn tuyệt đối không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực khi nào?
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Từ ngày 02 tháng 7 năm 2019.
Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.
Từ ngày 02 tháng 8 năm 2019.
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là:
Các dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật.
Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật.
Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật.
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật:
Bao gồm chủ thể và động cơ vi phạm pháp luật của chủ thể.
Bao gồm chủ thể và lỗi của chủ thể.
Bao gồm hành vi trái pháp luật, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
Bao gồm lỗi của chủ thể, động cơ và mục đích vi phạm pháp luật.
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là:
Các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật.
Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật.
Các dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật.
Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Một căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật là:
Các yếu tố cấu thành.
Khách thể.
Nội dung.
Sự kiện pháp lý
Một dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật:
Hành vi xác định.
Mặt khách quan.
Khách thể.
Sự biến rõ ràng.
Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:
Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.
Tất cả các phương án đều đúng
Mục đích vi phạm pháp luật là:
Kết quả cuối cùng mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
Nhận thức của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội.
Nhu cầu thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.
Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.
Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.
Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.
Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.
Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.
Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.
Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.
Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.
Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh r
Năng lực pháp luật của chủ thể:
Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.
Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.
Năng lực pháp luật của chủ thể:
Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.
Là khả năng của chủ thể bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.
Luôn phụ thuộc vào điều kiện nhận thức của cá nhân.
Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể là:
Khả năng mà pháp luật quy định cho chủ thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý.
Khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
Khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật.
Người có chức vụ là:
Người làm việc trong cơ quan nhà nước; Người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; Người làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Người làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
Người làm việc trong cơ quan nhà nước
Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây không phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác?
Tổ chức cán bộ.
Bộ phận truyền thông, đối ngoại.
Quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công.
Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.
Người đi săn thú bắn nhầm vào người đi làm nương. Đây là hành vi vi phạm pháp luật thuộc loại lỗi nào?
Cố ý trực tiếp
Vô ý vì quá tự tin
Cố ý gián tiếp
Vô ý do cẩu thả
Nhà nước có vị trí như thế nào trong hệ thống chính trị nói chung?
Giám sát, phản biện.
Trung tâm.
Điều phối.
Lãnh đạo.
Nhà nước là công cụ bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trên các lĩnh vực:
Kinh tế, chính trị, tư tưởng
Kinh tế, văn hóa, giáo dục
Chính trị, văn hóa, xã hội
Tư tưởng, văn hóa, xã hội
Nhà nước là:
Một tổ chức xã hội.
Tổ chức của những người cùng mục đích, chính kiến, lý tưởng.
Tổ chức của toàn thể nhân dân.
Tổ chức quyền lực công đặc biệt.
Nhà nước là:
Một tổ chức chính trị - xã hội.
Một tổ chức chính trị đặc biệt
Tổ chức của toàn thể nhân dân.
Tổ chức quyền lực công đặc biệt.
Nhà nước quản lý dân cư theo:
Độ tuổi
Đơn vị hành chính lãnh thổ
Giới tính
Mục đích, chính kiến, lý tưởng
Nhà nước quản lý dân cư theo:
Đơn vị hành chính lãnh thổ
Huyết thống
Nghề nghiệp, vị trí xã hội
Nơi sinh
Nhà nước ra đời do sự tác động của nguyên nhân nào?
Kinh tế và xã hội
Nhận thức và chính trị
Kinh tế và văn hóa
Chính trị và xã hội
Nhận định đúng về hành vi hối lộ:
Việc nhận hối lộ phải là nhận trực tiếp
Hành vi nhận hối lộ phải thực hiện sau khi làm một việc cho người đưa tiền của
Việc mà người đưa hối lộ và người nhận hối lộ thoả thuận làm phải trái pháp luật
Việc nhận hối lộ có thể là nhận trực tiếp hoặc qua trung gian
Nhận định đúng về Tòa án nhân dân các cấp:
Là cơ quan công tố của nước ta.
Là cơ quan quản lý nhà nước.
Là cơ quan quyền lực nhà nước.
Là cơ quan xét xử của nước ta.
Nhận định đúng về Tòa án nhân dân các cấp:
Là cơ quan quản lý nhà nướ
Là cơ quan xét xử của nước t
Là cơ quan công tố của nước t
Là cơ quan quyền lực nhà nướ
Nhận định đúng vể vị trí của cơ quan Hội đồng nhân dân:
Là cơ quan công tố ở địa phương.
Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan xét xử ở địa phương.
Nhận định đúng vể vị trí của cơ quan Ủy ban nhân dân:
Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan lập pháp ở địa phương.
Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan tư pháp ở địa phương.
Nhận định đúng về Viện kiểm sát nhân dân các cấp:
Là cơ quan công tố của nước ta.
Là cơ quan quản lý nhà nước.
Là cơ quan quyền lực nhà nước.
Là cơ quan xét xử của nước ta.
Nhận định đúng về Viện kiểm sát nhân dân các cấp:
Là cơ quan quản lý nhà nướ
Là cơ quan công tố của nước t
Là cơ quan quyền lực nhà nướ
Là cơ quan xét xử của nước t
Nhận định nào đúng?
Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, tham nhũng chỉ có ở khu vực công.
Các hành vi tham nhũng có cả ở công và tư
Không có quy định về hành vi tham nhũng trong khu vực công hay khu vực tư
Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, tham nhũng chỉ có ở khu vực tư
Nhận định sai về bản chất nhà nước:
Có những nhà nước chỉ có tính giai cấp hoặc chỉ có tính xã hội
Mức độ thể hiện của tính xã hội trong mỗi nhà nước là khác nhau
Tính giai cấp của nhà nước được thể hiện sâu sắc hơn cả ở những kiểu nhà nước bóc lột
Tính giai cấp và tính xã hội là thuộc tính chung trong bản chất của tất cả các nhà nước
Nhận định sai về cách thức trình bày quy phạm pháp luật:
Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.
Các bộ phận của quy phạm pháp luật phải được trình theo trật tự: giả định – quy định – chế tài.
Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.
Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.
Nhận định sai về nguồn gốc pháp luật:
Nguyên nhân ra đời nhà nước cũng là nguyên nhân làm ra đời pháp luật
Trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật
Pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước
Pháp luật ra đời trước, làm căn cứ cho sự ra đời nhà nước
Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?
Sĩ quan Công an nhân dân
Cán bộ, công chức.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội
Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; Người ứng cử đại biểu Quốc hội
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Chức năng của nhà nước là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước phù hợp với ..... của nhà nước và được xác định bởi điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong mỗi giai đoạn phát triển của nó”.
bản chất
bản chất, mục đích, nhiệm vụ
mục đích
nhiệm vụ
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Nhà nước là tổ chức......của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền trong xã hội”
quyền lực chung
quyền lực đặc biệt
đặc biệt
quyền lực
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Nhà nước là tổ chức......của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền trong xã hội”
check_box Quyền lực đặc biệt
Đặc biệt
Quyền lực chung
Quyền lực
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Bộ máy nhà nước là hệ thống các ..... từ trung ương tới địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung nhất định tạo thành một cơ chế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
cơ quan
cơ quan và tổ chức
tổ chức
cơ quan nhà nước
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: hệ thống chính trị nước ta gồm .... các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đảng
Nhà nước
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: hệ thống chính trị nước ta gồm .... Các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
check_box Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đảng
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhà nước
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước... để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập và giữ gìn trật tự xã hội.
đặt ra
thừa nhận
bảo đảm thực hiện
đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước... Để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập và giữ gìn trật tự xã hội.
check_box Đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
Bảo đảm thực hiện
Thừa nhận
Đặt ra
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Tuân theo (tuân thủ) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật... những hành vi mà pháp luật cấm.
kiềm chế, không tiến hành
kiềm chế
không thực hiện
không tiến hành
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Tuân theo (tuân thủ) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật... Những hành vi mà pháp luật cấm.
check_box Kiềm chế, không tiến hành
Không thực hiện
Kiềm chế
Không tiến hành
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua... có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp luật hoặc ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.
các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân
các cơ quan nhà nước
các tổ chức
các cá nhân
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua... Có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp luật hoặc ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.
check_box Các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân
Các cơ quan nhà nước
Các cá nhân
Các tổ chức
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính tổ chức, quyền lực nhà nước, do... có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tiến hành nhằm cá biệt hoá các quy phạm pháp luật hiện hành vào những trường hợp cụ thể, đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.
các cơ quan,
các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân
các tổ chức
các cá nhân
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Áp dụng pháp luật là hoạt động có tính tổ chức, quyền lực nhà nước, do... Có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tiến hành nhằm cá biệt hoá các quy phạm pháp luật hiện hành vào những trường hợp cụ thể, đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.
check_box Các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân
Các cá nhân
Các cơ quan,
Các tổ chức
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Chủ thể của quan hệ pháp luật là... có đủ các điều kiện do pháp luật quy định và tham gia vào quan hệ pháp luật.
check_box cá nhân, tổ chức
tổ chức
cá nhân
cơ quan
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Chủ thể của vi phạm pháp luật là cá nhân, tổ chức... và đã thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi.
có năng lực pháp luật
có năng lực chủ thể
có năng lực trách nhiệm pháp lý
có năng lực hành vi pháp luật
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Cố ý gián tiếp là lỗi của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức...
check_box để mặc cho hậu quả đó xảy ra hoặc chấp nhận hậu quả đó.
tin chắc rằng có thể ngăn ngừa được hậu quả đó.
chấp nhận hậu quả đó.
tin chắc rằng hậu quả đó không xảy ra.
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Cố ý gián tiếp là lỗi của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức...
check_box Để mặc cho hậu quả đó xảy ra hoặc chấp nhận hậu quả đó.
Tin chắc rằng hậu quả đó không xảy ra.
Tin chắc rằng có thể ngăn ngừa được hậu quả đó.
Chấp nhận hậu quả đó.
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Cố ý trực tiếp là lỗi của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và ...
check_box mong muốn hậu quả đó xảy ra.
tin chắc rằng hậu quả đó không xảy ra.
tin chắc rằng có thể ngăn ngừa được hậu quả đó.
để mặc cho hậu quả đó xảy ra.
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Cố ý trực tiếp là lỗi của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và ...
check_box Mong muốn hậu quả đó xảy ra.
Tin chắc rằng hậu quả đó không xảy ra.
Tin chắc rằng có thể ngăn ngừa được hậu quả đó.
Để mặc cho hậu quả đó xảy ra.
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Động cơ vi phạm pháp luật là thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.
động lực tâm lý bên trong
động lực bên trong
yếu tố tâm lý
động lực tâm lý
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Động cơ vi phạm pháp luật là thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.
check_box Động lực tâm lý bên trong
Động lực tâm lý
Yếu tố tâm lý
Động lực bên trong
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Khách thể của quan hệ pháp luật là ...khiến cho các bên chủ thể thiết lập quan hệ pháp luật với nhau, yếu tố này có thể mang lại cho các chủ thể những lợi ích nhất định về vật chất hoặc tinh thần.
yếu tố
điều kiện
lợi ích
sự kiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Khách thể của vi phạm pháp luật là... được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
check_box quan hệ xã hội
đối tượng
chủ thể
lợi ích
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Lỗi là... của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra cho xã hội.
check_box thái độ hay trạng thái tâm lý tiêu cực
trạng thái tâm lý tiêu cực
cái đích trong tâm lý
thái độ tiêu cực
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Lỗi là... Của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra cho xã hội.
check_box Thái độ hay trạng thái tâm lý tiêu cực
Trạng thái tâm lý tiêu cực
Cái đích trong tâm lý
Thái độ tiêu cực
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Mục đích vi phạm pháp luật là... mà chủ thể đặt ra phải đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
check_box kết quả trong ý thức chủ quan
kết quả cuối cùng
cái đích trong tâm lý
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Năng lực hành vi pháp luật là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể... các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
check_box xác lập và thực hiện
xác lập
thay đổi
thực hiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Năng lực hành vi pháp luật là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể... Các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.
check_box Xác lập và thực hiện
Xác lập
Thực hiện
Thay đổi
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Năng lực pháp luật là khả năng mà pháp luật quy định cho cá nhân hoặc tổ chức... khi tham gia quan hệ pháp luật.
có các quyền pháp lý
có các quyền và nghĩa vụ dân sự
có các nghĩa vụ pháp lý
có các quyền và nghĩa vụ pháp lý
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Nghĩa vụ của chủ thể là cách xử sự mà chủ thể... theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác.
check_box buộc phải thực hiện
cần thực hiện
có thể thực hiện
phải thực hiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm... của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
check_box quyền và nghĩa vụ pháp lý
quyền pháp lý
nghĩa vụ pháp lý
quyền và nghĩa vụ
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm... Của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
check_box Quyền và nghĩa vụ pháp lý
Nghĩa vụ pháp lý
Quyền pháp lý
Quyền và nghĩa vụ
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Pháp luật là cơ sở pháp lý cho việc ... của bộ máy nhà nước.
tổ chức, hoạt động, giám sát hoạt động
giám sát hoạt động
hoạt động
tổ chức
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Pháp luật là cơ sở pháp lý cho việc ... Của bộ máy nhà nước.
check_box Tổ chức, hoạt động, giám sát hoạt động
Hoạt động
Tổ chức
Giám sát hoạt động
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc... quyền lực nhà nước.
tổ chức
kiểm soát
giám sát
thiết lập
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc... Quyền lực nhà nước.
check_box Kiểm soát
Tổ chức
Giám sát
Thiết lập
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Pháp nhân là tổ chức do nhà nước... có thể trở thành chủ thể độc lập của nhiều quan hệ pháp luật.
check_box thành lập hoặc thừa nhận
thừa nhận
thành lập
cho phép thành lập
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Pháp nhân là tổ chức do nhà nước... Có thể trở thành chủ thể độc lập của nhiều quan hệ pháp luật.
check_box Thành lập hoặc thừa nhận
Cho phép thành lập
Thừa nhận
Thành lập
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động của các cá nhân, tổ chức trong xã hội nhằm... của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, từ đó hình thành ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo những yêu cầu của pháp luật.
check_box tăng cường sự hiểu biết pháp luật
trang bị sự hiểu biết pháp luật
nâng cao sự hiểu biết pháp luật
nâng cao tri thức pháp luật
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động của các cá nhân, tổ chức trong xã hội nhằm... Của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, từ đó hình thành ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo những yêu cầu của pháp luật.
check_box Tăng cường sự hiểu biết pháp luật
Trang bị sự hiểu biết pháp luật
Nâng cao tri thức pháp luật
Nâng cao sự hiểu biết pháp luật
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh trong đó các bên chủ thể tham gia quan hệ pháp luật có... được nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
check_box các quyền và nghĩa vụ pháp lý.
các nghĩa vụ pháp lý.
các quyền và nghĩa vụ đạo đức.
các quyền pháp lý.
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung hay chuẩn mực chung do nhà nước... để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước.
check_box đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
bảo đảm thực hiện
đặt ra
thừa nhận
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung hay chuẩn mực chung do nhà nước... Để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước.
check_box Đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
Thừa nhận
Đặt ra
Bảo đảm thực hiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Quyền chủ thể là cách xử sự mà chủ thể... theo quy định của pháp luật.
nên thực hiện
phải thực hiện
cần thực hiện
có thể tiến hành
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Quyền chủ thể là cách xử sự mà chủ thể... Theo quy định của pháp luật.
check_box Có thể tiến hành
Nên thực hiện
Phải thực hiện
Cần thực hiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Sử dụng (vận dụng) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật... của mình theo quy định của pháp luật.
check_box thực hiện quyền
thực hiện hành vi được phép
thực hiện nghĩa vụ pháp lý
thực hiện hành vi bắt buộc
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Sử dụng (vận dụng) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật... Của mình theo quy định của pháp luật.
check_box Thực hiện quyền
Thực hiện hành vi được phép
Thực hiện nghĩa vụ pháp lý
Thực hiện hành vi bắt buộc
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Sự kiện pháp lý là sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc... quan hệ pháp luật.
check_box làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt
làm chấm dứt
làm thay đổi
làm phát sinh
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Sự kiện pháp lý là sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc... Quan hệ pháp luật.
check_box Làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt
Làm thay đổi
Làm chấm dứt
Làm phát sinh
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Tâm lý pháp luật là tổng thể các trạng thái tâm lý của con người như... đối với pháp luật.
check_box tình cảm, thái độ, tâm trạng, thói quen, xúc cảm
thái độ, tâm trạng,
thói quen, xúc cảm
tình cảm,
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Tâm lý pháp luật là tổng thể các trạng thái tâm lý của con người như... Đối với pháp luật.
check_box Tình cảm, thái độ, tâm trạng, thói quen, xúc cảm
Thái độ, tâm trạng,
Thói quen, xúc cảm
Tình cảm,
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Tham nhũng là hành vi của người... sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu cầu lợi ích riêng.
check_box có chức vụ, quyền hạn
có chức vụ
có thẩm quyền
có quyền hạn
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Thi hành (chấp hành) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật... của mình bằng các hành động tích cực.
check_box thực hiện nghĩa vụ pháp lý
thực hiện quyền pháp lý
thực hiện hành vi được phép
thực hiện hành vi bắt buộc
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Thi hành (chấp hành) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật... Của mình bằng các hành động tích cực.
check_box Thực hiện nghĩa vụ pháp lý
Thực hiện quyền pháp lý
Thực hiện hành vi được phép
Thực hiện hành vi bắt buộc
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Thực hiện pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động)... của chủ thể có năng lực hành vi pháp luật.
check_box thực tế hợp pháp
thực tế
đúng đắn
hợp pháp
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Thực hiện pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động)... Của chủ thể có năng lực hành vi pháp luật.
Thực tế
Thực tế hợp pháp
Đúng đắn
Hợp pháp
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Trách nhiệm pháp lý của một chủ thể là... phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi thể hiện qua việc họ phải chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi họ vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.
check_box sự bắt buộc chủ thể đó
yêu cầu chủ thể đó
sự mong muốn chủ thể đó
sự đòi hỏi chủ thể đó
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Trách nhiệm pháp lý của một chủ thể là... Phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi thể hiện qua việc họ phải chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi họ vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.
Sự bắt buộc chủ thể đó
Sự đòi hỏi chủ thể đó
Sự mong muốn chủ thể đó
Yêu cầu chủ thể đó
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật là hoạt động của... nhằm cá biệt hoá các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong chế tài pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
check_box cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền
tổ chức có thẩm quyền
cá nhân có thẩm quyền
cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Tư tưởng pháp luật là toàn bộ những... pháp lý.
học thuyết,
trường phái
tư tưởng, quan điểm,
tư tưởng, quan điểm, học thuyết, trường phái
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Tư tưởng pháp luật là toàn bộ những... Pháp lý.
check_box Tư tưởng, quan điểm, học thuyết, trường phái
Tư tưởng, quan điểm,
Học thuyết,
Trường phái
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản... ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định, trong đó có các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện hay các quy phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước.
do cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền
do cá nhân có thẩm quyền
do cơ quan nhà nước
do tổ chức
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản... Ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định, trong đó có các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện hay các quy phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước.
check_box Do cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền
Do tổ chức
Do cơ quan nhà nước
Do cá nhân có thẩm quyền
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Vi phạm pháp luật là hành vi..., do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
check_box trái pháp luật và có lỗi
hành động hoặc không hành động
có lỗi
trái pháp luật
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Vi phạm pháp luật là hành vi..., do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
check_box Trái pháp luật và có lỗi
Trái pháp luật
Có lỗi
Hành động hoặc không hành động
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Vô ý do cẩu thả là lỗi của một chủ thể đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội... mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả này.
nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả đó
nhưng tin rằng hậu quả đó có thể ngăn ngừa được
nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra
nhưng tin rằng hậu quả đó không thể xảy ra
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Vô ý vì quá tự tin là lỗi của một chủ thể tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng cho rằng... nên vẫn thực hiện và đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
check_box hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được
hậu quả đó sẽ không xảy ra
hậu quả đó có thể ngăn ngừa được
hậu quả đó không thể xảy ra
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Vô ý vì quá tự tin là lỗi của một chủ thể tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng cho rằng... Nên vẫn thực hiện và đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
check_box Hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được
Hậu quả đó không thể xảy ra
Hậu quả đó sẽ không xảy ra
Hậu quả đó có thể ngăn ngừa được
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm, tâm trạng, thái độ, tình cảm của con người..., thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật, sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi của các chủ thể
đối với pháp luật
đối với pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác
đối với nhà nước
đối với các hiện tượng pháp lý
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm, tâm trạng, thái độ, tình cảm của con người..., thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật, sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi của các chủ thể
check_box Đối với pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác
Đối với nhà nước
Đối với pháp luật
Đối với các hiện tượng pháp lý
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là... để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật được đúng đắn, chính xác
điều kiện
nhân tố
cơ sở
yếu tố
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là... để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
check_box tiền đề tư tưởng trực tiếp
tiền đề tư tưởng
tiền đề trực tiếp
tư tưởng trực tiếp
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là... Để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
check_box Tiền đề tư tưởng trực tiếp
Tư tưởng trực tiếp
Tiền đề trực tiếp
Tiền đề tư tưởng
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là... thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong thực tế
check_box yếu tố
cơ sở
nhân tố
điều kiện
Những từ nào còn thiếu trong chỗ trống:Ý thức pháp luật là... Thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong thực tế
check_box Yếu tố
Cơ sở
Điều kiện
Nhân tố
Nội dung của quan hệ pháp luật:
Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.
Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.
Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.
Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
Nội dung của quan hệ pháp luật:
Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
Bao gồm các quyền và nghĩa vụ chủ thể do các chủ thể tự do thỏa thuận trong khi xác lập quan hệ pháp luật.
Chỉ bao gồm quyền của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
Chỉ bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định.
Nội dung của quy phạm pháp luật điều chỉnh:
Nêu lên văn bản quy phạm pháp luật nào hoặc pháp luật của nước nào sẽ được lựa chọn để áp dụng
Không trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội mà có nhiệm vụ bảo vệ các quan hệ đó khỏi hành vi vi phạm pháp luật
Nêu ra quy tắc xử sự để hướng dẫn xử sự cho mọi người khi tham gia những quan hệ xã hội nhất định.
Nêu biện pháp tác động của nhà nước đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ những nghĩa vụ pháp lý
Nội dung không phải là đặc trưng của pháp luật:
Có sự thay đổi cho phù hợp với sự biến đổi của điều kiện xã hội.
Có tính quy phạm phổ biến.
Có tính xác định về hình thức.
Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện
Nội dung không phải là đặc trưng của pháp luật:
Có sự thay đổi cho phù hợp với sự biến đổi của điều kiện xã hội.
Có tính quy phạm phổ biến.
Có tính xác định về hình thứ
Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện
Nội dung không thuộc căn cứ thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật:
Hành vi trái pháp luật
Các quy định của pháp luật về vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật
Lỗi của chủ thể vi phạm
Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi
Nội dung không thuộc đặc điểm của hành vi tham nhũng:
Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn
Chủ thể tham nhũng phải là người giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước.
Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao
Động cơ của hành vi tham nhũng là vì vụ lợi.
Nội dung không thuộc đặc điểm của quan hệ pháp luật:
Tính ý chí
Tính văn hóa
Nội dung bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý
Tính giai cấp
Nội dung không thuộc đặc điểm của truy cứu trách nhiệm pháp lý:
Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý phải được tiến hành theo những trình tự, thủ tục rất chặt chẽ do pháp luật quy định.
Truy cứu trách nhiệm pháp lý là áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
Chủ thể tiến hành truy cứu là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý căn cứ vào hậu quả mà hành vi vi phạm pháp luật gây ra cho xã hội.
Nội dung không thuộc đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.
Văn bản chỉ chứa đựng những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành mới.
Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.
Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.
Nội dung không thuộc đặc điểm của ý thức xã hội:
Ý thức pháp luật là hiện tượng mang tính giai cấp
Ý thức pháp luật chịu sự chi phối của tồn tại xã hội
Ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại xã hội
Ý thức pháp luật là hiện tượng phi giai cấp
Nội dung không thuộc điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân:
Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Hoạt động theo những lĩnh vực, ngành nghề do nhà nước chỉ định.
Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.
Nội dung không thuộc nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác:
Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.
Không chuyển đổi vị trí công tác đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân
Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Nội dung không thuộc vai trò của ý thức pháp luật đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật ?
Ý thức pháp luật là cơ sở để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật được đúng đắn, chính xác.
Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Ý thức pháp luật là yếu tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong thực tế.
Ý thức pháp luật tăng cường sự hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.
Nội dung không thuộc vai trò của ý thức pháp luật đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật ?
Ý thức pháp luật tăng cường sự hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.
Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Ý thức pháp luật là yếu tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong thực tế.
Ý thức pháp luật là cơ sở để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật được đúng đắn, chính xá
Nội dung thể hiện tính ý chí của quan hệ pháp luật:
Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.
Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.
Quan hệ pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Quan hệ pháp luật vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.
Nội dung thể hiện tính ý chí của quan hệ pháp luật:
Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.
Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của nhà nướ
Quan hệ pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Quan hệ pháp luật vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.
Nội dung thuộc đặc điểm của hành vi tham nhũng:
Hành vi tham nhũng thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.
Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý.
Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao.
Người thực hiện hành vi phải là người giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước.
Ở các nhà nước hiện đại, hệ thống pháp luật ra đời do:
Các quy tắc, tập quán có sẵn trong xã hội
Cơ quan chuyên trách ban hành
Các đảng phái chính trị ban hành
Các tổ chức, đoàn thể xã hội ban hành
Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:
Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.
Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện.
Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:
Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.
Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện.
Toàn thể xã hội nắm giữ và thực hiện.
Ở Việt Nam hiện nay, quyền lực nhà nước là:
Do nhân dân ủy quyền cho thông qua việc nhân dân bầu ra Nhà nước.
Do Trời ban cho.
Quyền lực của các nhân viên và cơ quan nhà nước.
Quyền lực của Chủ tịch nước.
Ở Việt Nam hiện nay, quyền lực nhà nước là:
Quyền lực tự nhiên, mặc nhiên thuộc về cơ quan nhà nước khi họ lên nắm quyền quản lý xã hội.
Quyền lực của các nhân viên và cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.
Thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước do dân bầu
Do kế thừa từ các kiểu nhà nước trong lịch sử.
Ở Việt Nam hiện nay, văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
Nghị định của chính phủ.
Nghị quyết của HĐND.
Quyết định của tòa án.
Thông tư của bộ.
Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:
Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành.
Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.
Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.
Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.
Ở Việt Nam hiện nay:
Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Mặt trận cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Ở Việt Nam hiện nay:
Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Ở Việt Nam hiện nay:
Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế.
Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.
Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.
Ở Việt Nam hiện nay:
Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Tất cả các tổ chức, đoàn thể trong xã hội đều có bộ máy tổ chức riêng để tham gia thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Các tổ chức chính trị - xã hội cũng có bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.
Ở Việt Nam hiện nay:
Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có quyền ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Đảng cộng sản Việt Nam có quyền ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Toàn thể nhân dân và các tổ chức, đoàn thể xã hội đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.
Ông A bị khởi tố hình sự về tội tham ô. Chủ thể của quan hệ pháp luật hình sự này là?
Ông A và người bị hại
Nhà nước, xã hội và ông A
Cơ quan bảo vệ pháp luật và người bị hại
Cơ quan bảo vệ pháp luật và ông A
Pháp luật là:
Các quy định bắt buộc phải thực hiện trong một cộng đồng dân cư nhất định.
Hệ thống các quy định do Chính phủ ban hành
Hệ thống các quy định do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.
Hệ thống các quy định do Quốc hội ban hành.
Pháp luật là:
Các quy định bắt buộc phải thực hiện trong một cộng đồng dân cư nhất định.
Hệ thống các quy định do Chính phủ ban hành.
Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện.
Hệ thống các quy tắc xử sự do xã hội cùng ban hành và thực hiện.
Pháp luật thời kỳ phong kiến:
Tính giai cấp thể hiện mờ nhạt, tính xã hội thể hiện rất sâu sắc, rõ rệt
Chỉ có tính xã hội, không có tính giai cấp
Chỉ có tính giai cấp, không có tính xã hội
Tính giai cấp thể hiện rất công khai và rõ rệt, tính xã hội thể hiện một cách mờ nhạt và hạn chế
Pháp nhân phi thương mại không là chủ thể trong quan hệ pháp luật nào?
Quan hệ pháp luật dân sự
Quan hệ pháp luật hình sự
Quan hệ pháp luật tài chính.
Quan hệ pháp luật lao động.
Phương án đúng về yếu tố lỗi:
Bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý.
Bao gồm lỗi vô ý trực tiếp và cố ý gián tiếp.
Chỉ có lỗi cố ý.
Vô ý không biết là không có lỗi.
Quan hệ pháp luật là:
Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.
Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước.
Quan hệ giữa nhà nước và công dân.
Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.
Quan hệ pháp luật là:
Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.
Quan hệ giữa người và người trong xã hội.
Quan hệ giữa nhà nước và công dân.
Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.
Quan hệ pháp luật là:
Quan hệ giữa các cơ quan nhà nướ
Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.
Quan hệ giữa nhà nước và công dân.
Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.
Quan hệ pháp luật nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật hành chính?
Doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng nhân viên vào làm việc.
Phối hợp công tác giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.
Tòa hành chính thụ lý vụ án hành chính.
Ủy ban nhân dân huyện mua văn phòng phẩm của công ty A.
Quan hệ pháp luật nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật hành chính?
Phối hợp công tác giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.
Ủy ban nhân dân huyện mua văn phòng phẩm của công ty A.
Tòa hành chính thụ lý vụ án hành chính.
Doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng nhân viên vào làm việ
Quan hệ pháp luật:
Chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.
Chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.
Luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.
Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.
Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.
Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.
Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.
Quy tắc, cách thức xử sự mà chủ thể pháp luật phải thực hiện khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Quy phạm pháp luật có đặc điểm gì khác với những quy phạm xã hội khác?
Được xã hội công nhận.
Là quy tắc xử sự chung.
Luôn thể hiện ý chí của nhà nước.
Sử dụng nhiều lần trong cuộc sống.
Quy phạm pháp luật có đặc điểm gì khác với những quy phạm xã hội khác?
Luôn thể hiện ý chí của nhà nướ
Sử dụng nhiều lần trong cuộc sống.
Là quy tắc xử sự chung.
Được xã hội công nhận.
Quy phạm pháp luật:
Chỉ khác với phong tục tập quán ở tính quyền lực nhà nước.
Chỉ khác với quy tắc đạo đức ở tính xác định về hình thức.
Là quy phạm xã hội nên hoàn toàn giống với đạo đức và phong tục tập quán.
Vừa có đặc điểm giống với đạo đức, phong tục tập quán vừa có những đặc điểm của riêng nó.
Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong quan hệ pháp luật thuộc bộ phận nào trong cấu thành của quan hệ pháp luật?
Nội dung
Chủ thể
Mặt chủ quan
Khách thể
Sử dụng pháp luật là:
Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.
Sử dụng pháp luật là:
Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình theo quy định của pháp luật.
Sự khác biệt trong khái niệm “tham nhũng” của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 và Luật phòng, chống tham nhũng 2018 là:
Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 có khái niệm về hành vi tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 không nêu khái niệm về hành vi này
Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 nêu khái quát về hành vi tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 liệt kê các hành vi
Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 chưa có khái niệm về hành vi tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 có nêu khái niệm về hành vi này
Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 liệt kê hành vi tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 nêu khái niệm khái quát
Sự kiện nào là sự kiện pháp lý?
Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.
Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.
Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C.
X cầu hôn Y và dự định sẽ kết hôn.
Sự kiện pháp lý bao gồm:
Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý.
Các hành vi thực tế.
Các hành vi và sự kiện thực tế.
Các sự biến pháp lý.
Sự kiện pháp lý bao gồm:
Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý.
Các hành vi thực tế do các chủ thể pháp luật trực tiếp thực hiện.
Các hành vi và sự kiện thực tế.
Các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong thực tế.
Sự kiện pháp lý là:
Hành vi pháp lý.
Sự biến pháp lý.
Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.
Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.
Sự kiện pháp lý là:
Hành vi thực tế được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức có khả năng nhận thức đầy đủ.
Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.
Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.
Sự kiện có thể xảy ra trong thực tế, không phụ thuộc vào ý chí của con người.
Tên văn bản luật điều chỉnh hoạt động phòng chống tham nhũng hiện nay là?
Luật phòng chống tham nhũng 2018
Luật phòng chống tham nhũng 2015
Luật phòng chống tham nhũng 2012
Luật phòng chống tham nhũng 2005
Theo Bộ luật hình sự 2015, người vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?
Bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Theo Luật PCTN 2018, một trong các hành vi tham nhũng là “Nhũng nhiễu vì vụ lợi”, từ “nhũng nhiễu” được hiểu là:
Việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.
Hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Theo Luật phòng, chống tham nhũng 2018, một trong các hành vi tham nhũng là “Nhũng nhiễu vì vụ lợi”, từ “vụ lợi” được hiểu là:
Việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.
Hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Theo Luật phòng, chống tham nhũng, người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?
Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.
Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, con chưa thành niên.
Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình.
Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng.
Theo quy định của BLHS 2015 về tội nhận hối lộ, người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì…
Không bị xử lý theo tội danh này.
Tùy theo mức độ nghiêm trọng mà quyết định xử lý hoặc không.
Bị xử lý theo tội danh này
Bị xử lý nếu người đưa hối lộ tố cáo
Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?
, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài.
Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
Chỉ kê khai tài sản, tài khoản ở nước ngoài.
Chỉ kê khai quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng
Thi hành pháp luật là:
Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công là mấy năm?
Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.
Từ đủ 02 năm đến 04 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
Từ đủ 03 năm đến 06 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.
Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.
Thời kỳ các nhà nước sơ khai, pháp luật ra đời chủ yếu từ:
Chế độ kinh tế
Hoạt động ban hành văn bản của nhà nước
Các quy tắc, tập quán có sẵn trong xã hội
Đạo đức xã hội
Thực hiện pháp luật có hình thức:
Áp dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật.
Tất cả các phương án đều đúng
Tuân theo pháp luật và thi hành pháp luật.
Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật ra đời từ kết quả hoạt động của cơ quan nào?
Xét xử.
Thanh tra
Quyền lực nhà nước ở địa phương.
Lập pháp.
Tổ chức nào quản lý lãnh thổ và dân cư?
Đảng phái chính trị.
Tổ chức chính trị - xã hội.
Nhà nước.
Đoàn thể xã hội.
Tòa án nhân dân các cấp:
Là cơ quan công tố của nước ta.
Là cơ quan quản lý nhà nước.
Là cơ quan quyền lực nhà nước.
Là cơ quan xét xử của nước ta.
Trách nhiệm pháp lý là:
Biện pháp trách nhiệm mà nhà nước buộc chủ thể phải thực hiện để thay thế cho nghĩa vụ pháp lý mà họ không thực hiện.
Biện pháp trừng phạt do bên chịu thiệt hại bởi hành vi vi phạm áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
Chế tài của pháp luật áp dụng đối với chủ thể vi phạm buộc họ phải khắc phục hậu quả đã gây ra bởi hành vi vi phạm pháp luật.
Sự bắt buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi do họ đã vi phạm pháp luật.
Trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật được trình bày theo cách:
Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.
Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.
Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.
Tất cả các phương án đều đúng
Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì:
Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất.
Nhà nước có một hệ thống cơ quan đại diện từ trung ương tới địa phương bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tất cả các phương án đều đúng
Nhà nước là tổ chức có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống chính trị bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhân dân.
Trong hệ thống chính trị, tổ chức nào quyết định sự ra đời, tồn tại, phát triển của hệ thống chính trị?
Đảng phái chính trị.
Tổ chức chính trị - xã hội.
Đoàn thể quần chúng.
Nhà nước.
Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:
A và B ký kết hợp đồng mua bán xe máy.
Đại hội Công đoàn Trường đại học M bầu chị N làm Chủ tịch công đoàn Trường.
Đảng viên C vi phạm Điều lệ Đảng nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Gia đình anh K đến gia đình chị H xin cưới chị H cho anh K.
Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:
Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.
Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.
Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C.
X và Y yêu nhau dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
Trong trường hợp nào người môi giới hối lộ có thể được miễn trách nhiệm hình sự?
Thực hiện hành vi do lỗi vô ý
Giá trị môi giới dưới 200 triệu
Chủ động khai báo trước khi bị phát giác
Của hối lộ là lợi ích phi vật chất.
Trường hợp được loại trừ yếu tố lỗi khi xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật?
Vô ý do quá tự tin
Vô ý do cẩu thả
Vô ý gây thiệt hại
Chủ thể gây hại mắc bệnh tâm thần
Tuân theo pháp luật là:
Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.
Tuân theo pháp luật là:
Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.
Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.
Ủy ban nhân dân cấp Huyện do cơ quan nào bầu ra?
Hội đồng nhân dân cấp Huyện
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp Xã
Ủy ban nhân dân:
Là cơ quan công tố ở địa phương.
Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Là cơ quan xét xử ở địa phương.
Văn bản pháp luật đầu tiên sử dụng từ “tham nhũng” là?
Quyết định số 240-HĐBT ngày 26 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng bộ trưởng
Luật phòng, chống tham nhũng 1990
Pháp lệnh chống tham nhũng 1998
Luật phòng, chống tham nhũng 2005
Văn bản quy phạm pháp luật nào không do Quốc hội ban hành?
Hiến pháp.
Bộ luật.
Pháp lệnh.
Luật.
Vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước ở mức độ thiệt hại thấp hơn tội phạm là vi phạm pháp luật nào?
Vi phạm kỷ luật.
Vi phạm hình sự.
Vi phạm hành chính.
Vi phạm dân sự.
Vi phạm dân sự là vi phạm xâm hại đến nhóm quan hệ xã hội nào?
Quan hệ diễn ra trong hoạt động quản lý nhà nước.
Quan hệ diễn ra trong nội bộ các tổ chức chính trị - xã hội.
Quan hệ diễn ra trong hoạt động thuê mướn lao động.
Quan hệ về tài sản và nhân thân.
Vi phạm pháp luật là:
Hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại cho xã hội.
Hành vi trái pháp luật của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Hành vi trái pháp luật do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Hành vi trái pháp luật và có lỗi của chủ thể.
Viện kiểm sát nhân dân các cấp:
Là cơ quan công tố của nước ta.
Là cơ quan quản lý nhà nước.
Là cơ quan quyền lực nhà nước.
Là cơ quan xét xử của nước ta.
Xét về bản chất, nhà nước là:
Một hiện tượng siêu nhiên.
Một hiện tượng tự nhiên.
Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện hai tính chất: tính giai cấp và tính xã hội.
Một hiện tượng xã hội.
Xét về bản chất, nhà nước là:
Một hiện tượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vô hạn và khó xác định.
Một hiện tượng tự nhiên, quyền lực tự sinh ra và tự mất đi theo sự phát triển của xã hội.
Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính giai cấp và tính xã hội.
Một hiện tượng xã hội, phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của giai cấp thống trị nắm giữ các bộ phận trong bộ máy nhà nước.
Xét về bản chất, nhà nước là:
Một hiện tượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vô hạn và khó xác định.
Một hiện tượng tự nhiên, quyền lực tự sinh ra và tự mất đi theo sự phát triển của xã hội.
Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính giai cấp và tính xã hội.
Một hiện tượng xã hội, phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của giai cấp thống trị nắm giữ các bộ phận trong bộ máy nhà nướ
Xét về bản chất, pháp luật là:
Sự thể hiện ý chí chung của một cộng đồng dân cư.
Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền và ý chí chung của toàn xã hội.
Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Sự thể hiện ý chí của Thượng đế.
Xét về bản chất, pháp luật là:
Sự thể hiện ý chí chung của một cộng đồng dân cư.
Sự thể hiện ý chí của các đảng phải chính trị trong xã hội.
Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền và ý chí chung của toàn xã hội.
Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.
Yếu tố không thuộc dấu hiệu của vi phạm pháp luật?
Là hành vi xác định của con người.
Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể.
Tính có lỗi của hành vi.
Tính có tổ chức trong quá trình thực hiện hành vi.
Yếu tố không thuộc dấu hiệu của vi vi phạm pháp luật:
Tính có tổ chức trong quá trình thực hiện hành vi.
Là hành vi xác định của con người.
Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Tính có lỗi của hành vi.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập