"Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta". Hồ Chí Minh nói câu trên khi đang ở đâu?
check_box Paris, Pháp.
Luân Đôn, Anh.
Máxcơva, Liên Xô.
Quảng Châu, Trung Quốc.
“Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”:
Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
Qui luật khánh quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
Cả 3 phương án đều đúng.
Các bài giảng của Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
check_box Đường kách mệnh.
Bản án chế độ thực dân Pháp.
Con Rồng tre .
V. I. Lênin và Phương Đông.
Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:“ Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.....mà tự giải phóng cho ta”.
Đem sức ta.
Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế.
Chọn phương án đúng theo tư tuởng Hồ Chí Minh, lực luợng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là:
Công nhân.
Công nhân, nông dân, lao động trí óc.
Học trò, nhà buôn .
Công nhân, nông dân .
Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
Cả 3 phương án đều đúng.
Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh: để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:
Cả 3 phương án đều đúng.
Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.
Tranh thủ sự giúp đỡ của phe XHCN.
Tranh thủ  nguồn lực ngoại sinh.
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
Cả 3 phương án đều đúng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
Con người theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là:
Là vốn quí nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.
Vốn quí của cách mạng.
Là vốn quí nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.
Động lực của cách mạng.
Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở:
Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản
Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản
Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin.
Cả 3 phương án đều đúng.
Đảng phải thường xuyên được xây dựng những nội dung nào?
Tư tưởng, lý luận.
Cả 3 phương án đều đúng.
Chính trị.
Tổ chức, bộ máy.
Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?
check_box 1924
1923
1925
1927
Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?
Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân.
Cả 3 phương án đều đúng.
Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là:
Cả 3 phương án đều đúng.
Dùng pháp luật để quản lý xã hội.
Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.
Dùng đạo đức để quản lý xã hội.
Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về …(1)… trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh trong các bài nói, bài viết mà còn được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người; được Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1). Độc lập tự do(2).
Cách mạng vô sản (1). Cách mạng giải phóng dân tộc(2).
Cách mạng Việt nam (1). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2).
Cách mạng giải phóng dân tộc (1). Độc lập tự do (2).
Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp:Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, từ...(1) ; là kết quả sự vận dụng …(2)…chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
check_box Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng tư sản dân tộc (1).Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).
Cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).
Vận dụng và phát triển sáng tạo (1) .Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).
Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: " [.....] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử".
Cách mạng tháng Mười Nga.
Cách mạng tư sản Pháp.
Cách mạng Tháng 8 năm 1945.
Cách mạng Tân Hợi.
Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V. I. Lênin vào thời gian nào?
check_box 7/1920
7/1917
7/1918
7/1922
Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng?
Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
Tập trung dân chủ.
Tự phê bình và phê bình.
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng?
Tập trung dân chủ.
Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
Tự phê bình và phê bình.
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức của Đảng?
Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
Tập trung dân chủ.
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Tự phê bình và phê bình.
Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là qui luật phát triển của Đảng?
check_box Tự phê bình và phê bình.
Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Tập trung dân chủ.
Hồ Chí Minh đề cập đạo đức cách mạng trong những mối quan hệ nào của con người?
Đối với việc.
Cả 3 phương án đều đúng.
Đối với mình.
Đối với người.
Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?
check_box 1923
1922
1924
1921
Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?
1920
1919
1918
1917
Hồ Chí Minh gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Hòa bình Vecxai (Pháp) vào ngày tháng năm nào?
18/6/1920
18/6/1919
18/6/1917
18/6/1918
Hồ Chí Minh khẳng định Độc lập tự do quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc vào thời gian:
check_box Trong kháng chiến chống Pháp.
Cả 3 phương án đều đúng.
Trong cách mạng tháng Tám.
Trong kháng chiến chống Mỹ.
Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa:
Cả 3 phương án đều đúng.
Dân tộc sô vanh.
Dân tộc hẹp hòi.
Dân tộc chân chính.
Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hoà Bình Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919.
Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.
Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng12/1920.
Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế cộng sản tháng 6/1923.
Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
3/6/1911
5/6/1911
4/6/1911
1/6/1911
Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?
12/1918
12/1923
12/1920
12/1919
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:
check_box Cả 3 phương án đều đúng.
Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.
Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Từ phương diện đạo đức.
Hồ Chí Minh viết "lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" vào thời gian nào?
check_box 19/12/1946
19/12/1945
19/12/1947
19/12/1948
Hồ Chí Minh xác định yếu tố gốc của người cách mạng là:
Đạo đức.
Công tác cán bộ.
Tài năng.
Tài năng và đạo đức.
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:
Cả 3 phương án đều đúng.
Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Điều kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng thế giới.
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu theo nghĩa là:
check_box Là một hệ thống các quan điểm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định...
Cả 3 phương án đều đúng.
Là tinh thần - tư tưởng
Là ý thức tư tưởng của một cá nhân
Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam?
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng.
Là cơ sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.
Cả 3 phương án đều đúng.
Học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.
Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin?
Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.
Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cả 3 phương án đều đúng.
Học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ Mác- Lênin.
Nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất là:
Tập trung dân chủ.
Dân chủ tập trung.
Cả 3 phương án đều đúng.
Hiệp thương dân chủ.
Nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là:
check_box Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt nam.
Bối cảnh lịch sử Việt nam và thế giới.
Cả 3 phương án đều đúng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:
Cả 3 phương án đều đúng.
Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.
Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
Phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:
Quan điểm toàn diện và hệ thống.
Quan điểm kế thừa và phát triển.
Cả 3 phương án đều đúng.
Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học.
Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
check_box Cả 3 phương án đều đúng.
Sức mạnh liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa và lao động thuộc địa với vô sản chính quốc.
Sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng và tiến bộ khoa học công nghệ.
Sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản.
Tác phẩm nào sau đây không phải của Hồ Chí Minh:
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
Bản án chế độ thực dân Pháp.
Đường Kách Mệnh.
Thường thức chính trị.
Tại Quảng Châu (Trung Quốc) Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào khoảng thời gian nào?
1925-1927
1927-1929
1924-1926
1923-1924
Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Hồ Chí Minh gửi đến Hội nghị Hòa Bình Vécxai (Pháp) bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm mấy điểm?
check_box 8điểm.
12 điểm.
6điểm.
9điểm.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có mấy phẩm chất đạo đức?
check_box 4
3
5
6
Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
Cách mạng vô sản.
Cách mạng dân chủ tư sản.
Cách mạng tư sản.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Theo Hồ Chí Minh, để bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ phải:
Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội.
Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước.
Cả 3 phương án đều đúng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.
Theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
30 năm.
15 năm.
20 năm.
Lâu dài.
Theo Hồ Chí Minh, hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
Lựa chọn các giải pháp trung gian phù hợp.
Hình thức quá độ trực tiếp.
Cả 3 phương án đều đúng.
Hình thức quá độ gián tiếp.
Theo Hồ Chí Minh, muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, cần phải khắc phục các lực cản:
Chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng.
Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.
Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật.
Cả 3 phương án đều đúng.
Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.
Cả 3 phương án đều đúng.
Thực hiện công hữu hóa về tư liệu sản xuất.
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là ?
check_box Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Cả 3 phương án đều đúng.
Quản lý xã hội bằng đạo đức.
Tinh thần hiếu học.
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
check_box Đức hy sinh.
Cả 3 phương án đều đúng.
Lòng từ bi bác ái.
Lòng cao thượng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của nền giáo dục mới là gì?
Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.
Phát triển khoa học nước nhà.
Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt.
Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục là:
Phát triển khoa học nước nhà.
Thực hiện cả 3 chức năng của văn hóa bằng giáo dục.
Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.
Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng muốn thành công trước hết phải có:
Đảng kách mệnh.
Tổ chức kách mệnh.
Đường lối kách mệnh.
Lý luận kách mệnh.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt nam phải thường xuyên được xây dựng, chỉnh đốn để:
Khẳng định vai trò đảng cầm quyền.
Rèn luyện cán bộ đảng viên.
Để Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Cả 3 phương án đều đúng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng là:
check_box Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Cả 3 phương án đều đúng.
Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chủ nghĩa Mác.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nếu Đảng không thực hiện tốt nguyên tắc này thì Đảng sẽ bị rệu rã, bè phái. Đó là nguyên tắc:
Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
Tập trung dân chủ.
Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Tự phê bình và phê bình.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước thể hiện ở:
check_box Cả 3 phương án đều đúng.
Nhà nước đó do giai cấp công nhân lãnh đạo.
Nhà nước lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng.
Nhà nước do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi trong thời kỳ quá độ phải:
Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Phải làm thật mau và rầm rộ.
Cả 3 phương án đều đúng.
Trải qua nhiều bước.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi trong thời kỳ quá độ phải:
check_box Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi thích hợp.
Cả 3 phương án đều đúng.
Phát triển ngay công nghiệp nặng.
Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:
Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn các nước chính quốc.
Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.
Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.
Cả 3 phương án đều đúng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:
Cả 3 phương án đều đúng.
Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Giác ngộ dân chúng.
Tổ chức, tập hợp dân chúng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:
Do giai cấp công nhân làm chủ.
Do nhân dân lao động làm chủ.
Do giai cấp nông dân làm chủ.
Cả 3 phương án đều đúng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?
4
5
3
6
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới phải có:
check_box 4 phẩm chất đạo đức cơ bản.
3 phẩm chất đạo đức cơ bản.
5 phẩm chất đạo đức cơ bản.
6 phẩm chất đạo đức cơ bản.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
Đoàn kết công - nông -trí thức.
Đại đoàn kết toàn dân.
Đoàn kết công - nông.
Đoàn kết công - nông và các tầng lớp xã hội khác.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
Cả 3 phương án đều đúng.
Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.
Mục tiêu của cách mạng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
check_box Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.
Cả 3 phương án đều đúng.
Vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.
Vấn đề quyết định thành công của cách mạng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có vai trò:
check_box Là gốc, là nền tảng của người cách mạng.
Là cơ sở tư tưởng cua người cách mạng.
Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.
Là nền tảng lý luận của người cách mạng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động cần:
Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác.
Cả 3 phương án đều đúng.
Tác động vào các động lực chính trị - tinh thần.
Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quan trọng và quyết định nhất của xây dựng CNXH là:
Cả 3 phương án đều đúng.
Con người.
Vốn.
Tài nguyên thiên nhiên.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đức tính gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người là:
check_box Đạo đức.
Trung với nước, hiếu với dân.
Yêu thương con người.
Tinh thần quốc tế trong sang.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống nhất là:
check_box Nơi qui tụ mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
Tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể,các nhân sĩ.
Tổ chức của các giai cấp công nhân, nông dân, lao động trí óc.
Tổ chức của các tầng lớp nhân dân.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải là Nhà nước:
Vừa hợp pháp vừa hợp hiến.
Hợp pháp.
Cả 3 phương án.
Hợp hiến.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:
check_box Con người xã hội chủ nghĩa.
Cả 3 phương án đều đúng.
Cơ sở vật chất vững chắc.
Con người năng động sáng tạo.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải:
check_box Cả 3 phương án đều đúng.
Nói đi đôi với làm.
Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Xây đi đôi với chống.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:
Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
Nền công nghiệp hiện đại.
Cả 3 phương án đều đúng.
Nền nông nghiệp hiện đại.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có những tính chất nào?
Cả 3 phương án đều đúng.
Khoa học.
Dân tộc..
Đại chúng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải:
Cả 3 phương án đều đúng.
Xây dựng một Nhà nước hợp hiến.
Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đủ đức và tài.
Quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là:
check_box Nhà nước trong đó dân là chủ, dân làm chủ.
Cả 3 phương án đều đúng.
Dân có quyền bầu ra cơ quan Đảng và nhà nước.
Dân tổ chức, ủng hộ và đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước do dân là:
Nhà nước đó do dân làm chủ, dân là chủ.
Cả 3 phương án đều đúng.
Nhà nước đó do dân xây dựng, tổ chức, ủng hộ.
Nhà nước đó đem lại lợi ích cho nhân dân.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước vì dân là:
Cả 3 phương án đều đúng.
Nhà nước đem lại lợi ích cho nhân dân.
Nhà nước phục vụ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Nhà nước lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có là:
check_box Tinh thần quốc tế trong sáng.
Nâng cao dân trí.
Nói đi đôi với làm.
Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có là:
Yêu thương con người.
Nâng cao dân trí.
Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Nói đi đôi với làm.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cách mạng là:
check_box Trung với nước, hiếu với dân.
Yêu thương con người.
Tinh thần quốc tế trong sang.
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại những hình thức sở hữu nào:
Cả 3 phương án đều đúng.
Sở hữu nhà nước.
Sở hữu hợp tác xã.
Sở hữu của cá nhân người lao động và sở hữu tư bản tư nhân.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả thể hiện:
check_box Tăng cường pháp luật đi đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.
Nhà nước dựa trên đức trị.
Nhà nước dựa trên pháp trị.
Nhà nước hợp pháp.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh,văn hóa đời sống bao gồm những nội dung:
Lối sống mới.
Cả 3 phương án đều đúng.
Nếp sống mới.
Đạo đức mới.
Theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:
check_box Tốt - xấu, thiện - ác.
Chỉ mặt tốt.
Chỉ mặt xấu.
Không xấu, không tốt.
Theo tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là:
Giáo dục thái độ lao động.
Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.
Giáo dục trí thức văn hóa.
Giáo dục tư tưởng chính trị.
Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam vào khoảng thời gian nào?
1921-1930
1921-1925
1930 - 1945
1911-1920
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở:
check_box Cả 3 phương án đều đúng.
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
Từ tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.
Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết của cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:
Cả 2 phương án đều đúng.
Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập