. Quan hệ kinh tế nào chủ yếu trong thời kỳ bao cấp là :
Cấp phát- giao nộp
Quan hệ cung – cầu và giá cả thị trường
Quy luật cạnh tranh
Quy luật giá trị
. Tháng 5/1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 chủ trương: Kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng ……………. Sang đấu tranh và ………………trong cùng tồn tại hoà bình ( điền vào dấu……
check_box Đối đầu – hợp tác
Đối đầu- không khoan nhượng
Hoà bình – chiến đấu
Hoà bình – hợp tác
“ Con đường công nghiệp hoá ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước ...”. Đây là quan điểm của đại hội nào?
check_box Đại hộ IX và X
Đại hội VII
Đại hội VIII
“ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu...” Đại hội nào đã đưa ra nhận định trên?
check_box Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VII
Đại hội VIII
“ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu”. Đại hội nào đã xác định điều đó?.
check_box Đại hội V
Đại hội VII
Đại hội IV
Đại hội VI
Ba nguyên tắc của nền văn hoá mới là:
Cổ truyền, hiện đại, khoa học
Dân tộc, khoa học, đại chúng
Hội nhập, hiện đại, phát triển
Kế thừa, bảo tồn, phát triển
Bản Đề cương văn hoá Việt Nam do Ban thường vụ Trung ương Đảng thông qua năm 1943 do ai trực tiếp dự thảo?
Hà Huy Tập
Nguyễn Ái Quốc
Trần Phú
Trường Chinh
Bản sắc dân tộc thể hiện :
Trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của xã hội
Trong đời sống văn hoá, tinh thần của xã hội
Trong đời sống vật chất của xã hội
Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết định chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là bộ phận của ĐCSVN vào ngày:
20-2-1930.
22-2-1930.
24-2-1930.
24-3-1930
Bao cấp qua chế độ tem phiếu là :
nhà nước quy định 1 phần các chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho mọi người qua hình thức tem phiếu
nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng chỉ giành riêng cán bộ qua hình thức tem phiếu
Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu
nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho giành riêng công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu
Bao cấp qua giá là:
Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng với giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Biện pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta là:
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội
Đổi mới toàn diện hệ thống chính trị phát huy vai trò làm chủ của giai cấp công nhân
Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế
Sửa đổi hiến pháp, xây dựng lại hệ thống pháp luật
Cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm:
1930.
1945.
1954.
1975.
Câu nói “Bạo động tắc tử” là của ai:
Hoàng Hoa Thám
Nguyễn Thái Học
Phan Bội Châu
Phan Chu Trinh
Chế độ bao cấp được biểu hiện dưới các hình thức nào:
Bao cấp qua chế độ tem phiếu
Bao cấp qua giá
Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách
Tất cả các phương án đều đúng.
Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập ở:
Nhà số 5D phố Trần Hưng Đạo - Hà Nội ?
Nhà số 5D, phố Hàm Long – Hà Nội?
Nhà số 5D, phố Khâm Thiên – Hà Nội?
Nhà số 5D, phố Phạm Ngũ Lão – Hà Nội?
Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:
Dân tộc giải phóng
Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
Đoàn kết dân tộc và thế giới
Thành lập chính quyền cách mạng
Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là.
Đế quốc Mỹ và tay sai
Phát xít Nhật
Thực dân Pháp
Thực dân pháp và Phát xít Nhật.
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng được công bố vào ngày tháng năm nào.
Ngày 20/12/1946.
Ngày 22/12/1946.
Ngày 22/12/1947
Ngày 24/12/1946.
Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam:
check_box Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến
. Dân chủ và dân tộc
Dân tộc và dân chủ mới
Thuộc địa nửa phong kiến
Chính sách của Pháp đối với Đông Dương trong chiến tranh thế giới II làm cho:
Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Đông Dương và thực dân Pháp nổi lên gay gắt.
Nền kinh tế Đông Dương ngày càng phát triển
Nhân dân Đông Dương đỡ khổ hơn
Pháp và nhân dân Đông Dương hình thành liên kết "Phòng thủ chung Đông Dương"
Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:
Kìm hãm và nô dịch về văn hóa
Phát triển nền văn hoá
Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển
Tự do nhân quyền.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào ?
Đêm ngày 18-9-1946
Đêm ngày 19-12-1946
Ngày 20-12-1946
Ngày 21- 12-1946
Chủ trì Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 (11/1939)
Lê Duẩn
Lê Hồng Phong
Nguyễn Ái Quốc
Nguyễn Văn Cừ
Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng được hoàn chỉnh qua các hội nghị:
Hội nghị Trung ương 6 (11/1939),
Hội nghị Trung ương 6 (11/1939),Hội nghị Trung ương 7 (11/1940) và Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).
Hội nghị Trung ương 7 (11/1940)
Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).
Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội
Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả.
Xây dựng chiến lợc quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Chủ trương thực hiện công nghiệp hoá theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng được Đảng ta đề ra từ Đại hội nào?
check_box Đại hội III
Đại hội IV
Đại hội V
Đại hội VI.
Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các quân Tưởng sau cách mạng tháng Tám-1945 ( từ 8/1945 tới 6/3/1946)
Đánh cả Pháp và Tưởng
Đánh Tưởng hoà Pháp
Kiên quyết không nhân nhượng Tưởng
Việt – Pháp hòa bình
Chủ trương: khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo là:
Cả 3 phương án đều đúng
Tạo cơ hội, điều kiện cho mội người tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển
Tạo động lực làm giầu trong đông đảo dân cư bằng tài năng, sáng tạo của bản thân, trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép
Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo; đề phòng tái đói, tái nghèo, nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống tăng lên
Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:
check_box Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
Nhà nước của dân, do dân và vì dân
Quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ
Cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản là:
Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp tư sản
Nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước
Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng
Thực hiện song song hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền đất nước
Cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế:
check_box Kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp
Kinh tế khép kín, sản xuất nhỏ.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Sản xuất nhỏ, phân tán, tự cấp tự túc
Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là:
Liên minh giai cấp giữa nông dân với tầng lớp tri thức và giai cấp tư sản
Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp tư sản
Liên minh giai cấp giữa giai cấp công dân với giai cấp nông dân và tầng lơp tri thức
Liên minh giai cấp giữa tầng lớp tri thức và nhân dân lao động
Công nghiệp hóa 1960- 1985 được thực hiện thông qua cơ chế:
check_box Kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp
Kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Công nghiệp hóa thời kỳ 1960- 1985 chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên, đất đai và nguồn viện trợ của.......................................
check_box Các nước xã hội chủ nghĩa
Các nước tư bản
Các tổ chức phi chính phủ
Ngân hàng thế giới (WB)
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá chủ yếu dựa vào.......
check_box Việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Các nước Đông Nam Á
Các nước XHCN
Nền kinh tế của các nước phát triển
Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở nước ta diến ra vào ngày tháng năm nào.
Ngày 06/01/1946.
Ngày 09/01/1946.
Ngày 2/9/1946
Ngày 23/12/1945.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản đã:
Không thay đổi bản chất
Không xâm chiếm thuộc địa
Trở thành chủ nghĩa đế quốc
Trở thành CNTB tự do cạnh tranh
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) đã xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
Tư sản dân quyền cách mạng
Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng
Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội tư bản
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua (1)... tư bản từ một xã hội vốn là (2)... nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp.
Chế độ - thuộc địa
Chủ nghĩa – một nước
Chủ nghĩa – thực dân
Giai đoạn – thuộc đia
Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX:
check_box Chủ yếu xuất thân từ nông dân, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc.
Bị áp bức bóc lột, có truyền thống yêu nước.
Có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế.
Tất cả các phương án.
Đặc điểm của kinh tế kế hoạch hoá tập trung là :
Các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong sản xuất, kinh doanh
Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh mà phụ thuộc vào nhà nước
Quan hệ hàng hoá tiền tệ bị coi nhẹ
Vận thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
Đặc điểm của kinh tế kế hoạch hoá tập trung là:
Nhà nước không can thiệp vào quá trình quản lý, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp
Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính thông qua hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh
Vận hành theo cơ chế thị trường
Vận thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
Đặc điểm của nền kinh tế thị trường là:
Nền kinh tế bị động, thiếu tính năng động, nhạy bén của các thành phần kinh tế
Nền kinh tế có tính mở cao, vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường
Nền kinh tế khép kính, chịu sự chi phối, điều hành của Nhà nước
Nền kinh tế năng động, nhạy bén
Đặc điểm tình hình nước ta sau năm 1954:
Đất nước hoàn toàn thống nhất
Hiệp định Pari được ký kết.
Việt Nam đi lên xây dựng CNXH
Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã thông qua đường lối cách mạng ở miền Bắc:
Đưa miền Bắc đi lên xây dựng CNXH
Miền Bắc đã hoàn thành cách mạng XHCN
Miền Bắc thực hiện cách mạng DTDCND
Miền Bắc tiếp tục xây dựng CNXH.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) họp trong bối cảnh lịch sử:
Cả 2 miền cùng thực hiện chiến lược cách mạng DTDCND
Đất nước hoàn toàn thống nhất
Mỗi miền có một chế độ chính trị xã hội khác nhau
Sau khi ký hiệp định Giơnevơ, đất nước ta tạm bị chia cắt làm 2 miền
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6/1991) đã đề ra chủ trương: “Việt Nam …………………… với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” (hãy điền vào dấu…..)
check_box Muốn là bạn
Muốn hợp tác
Sẵn sàng hợp tác
Sẵn sàng là bạn
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6/1991) đã thông qua:
check_box Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ hoà bình
Cương lĩnh phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hoà bình
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ tiến lên chủ nghĩa xã hội
Đại hội đảng lần thứ III đã xác định nhiệm vụ của Cách mạng XHCN ở miền Bắc
Củng cố mối quan hệ Viêt – Lào, tranh thủ sự ủng hộ của Lào mở đường mòn Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam
Tăng cường vận động viện trợ từ các nước xa hội chủ nghĩa anh em, chi viện cho miền Nam
Thắt chặt mối qua hệ kinh tế với Trung Quốc và các nước ASIAN
Xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên CNXH
Đại hội Đảng lần VIII đã đề ra nội dung :
check_box Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá
Công nghiệp hóa gấn liền với nông nghiệp nông thôn
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền với phát triển kinh tế tri thức
Đại hội nào của Đảng đã phát triển phương châm “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới…” thành “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy ….”
check_box Đại hội IX
Đại hội VII
Đại hội VIII
Đại hội X
Đại hội nào xác định nhiệm vụ chiến lược:một là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, hai là giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.?
Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).
Đại hội lần thứ III của Đảng (9/1960).
Đại hội lần thứ IV của Đảng (12/1976).
Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982).
Đại hội nào xác định: công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá nước ta
check_box Đại hội V (1982)
Đại hội IV (năm 1976)
Đại hội VI (năm 1986)
Đại hội VII (năm 1991)
Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?
1/1953
2/1952
3/1951
3/1953
Đại hội V xác định mối quan hệ Việt Nam – Lào – Camphuchia có ý nghĩa……….. đối với vận mệnh của cả 3 dân tộc
check_box sống còn
cần thiết
quan trong
tích cực
Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với.
check_box Các nước ngoài hệ thống Xã hội chủ nghĩa
Các nước trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa
Mỹ
Trung Quốc
Đại hội VI và hội nghị Trung ương 2 khóa VIII (tháng 12/1996) khẳng định: Khoa học công nghệ là nội dung then chốt trong….
check_box Mọi hoạt động của tất cả các ngành, các cấp là nhân tố chủ yếu tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng - an ninh
Cả 3 phương án đều đúng
Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới
Đại hội VIII của Đảng chủ trương hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo quan điểm:
check_box Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo
Phát triển nhiều loại hình kinh tế để phát huy mọi nguồn lực trong dân
Xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế giáo dục từ trung ương đến địa phương
Đảng chủ trương đánh bại “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ bằng con đường:
Chuyển hướng tiến công, lấy nông thôn làm hướng chính
Chuyển hướng tiến công, lấy nông thôn làm hướng chính,đẩy lùi chương trình “bình định” của địch và tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ.
Đẩy lùi chương trình “bình định” của địch.
Tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân
Đảng ta đã nâng các vấn đề xã hội lên tầm Chính sách xã hội tại Đại hội nào?
check_box Đại hội VI
Đại hội IX
Đại hội VII
Đại hội VIII
Để thực hiện chủ trương “phát triển hệ thống y tế công bằng hiệu quả” trong giải quyết các vấn đề xã hội chúng ta cần
Cả 3 phương án đều đúng
Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở
Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao, các dịch vụ y tế ngoài công lập
Quan tâm chăm sóc y tế tốt hơn tới đối tượng chính sách
Để xây dựng đội ngũ trí thức Đảng ta đã khẳng định:
Cả 3 phương án đều đúng
Giáo dục đào tạo, cùng với khoa học công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu
Nâng cao đời sống vật chất của đội ngũ trí thức, thực hiện xã hội hóa học tập
Xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật phục vụ giáo dục
Điểm khác của Luận cương chính trị 10/1930 so với Cương lĩnh chính trị 2/1930 là về:
Mối quan hệ cách mạng Đông Dương với cách mạng vô sản thế giới
Vai trò lãnh đạo của Đảng
Về lực lượng cách mạng
Về lực lượng nông dân chuyên chính
Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của:
Dân tộc Việt Nam
Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam
Giai cấp công nhân Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam.
Đỉnh cao cao trào cách mạng 1930 -1931:
Công nhân giành được yêu cầu giảm giờ làm
Nông dân giành được ruộng đất.
Tất cả các phương án đều đúng.
Thành lập được các chính quyền xô viết ở Nghệ Tĩnh.
Đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 là:
Bọn đế quốc xâm lược
Đế quốc và phong kiến
Địa chủ phong kiến
Một bộ phận phản động thuộc địa và tay sai.
Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?
Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
Tâm tâm xã
Tân Việt cách mạng Đảng
Việt Nam Quang phục hội
Dưới ảnh hưởng của hình thức bao cấp qua chế độ cấp phát vốn của ngân sách đã nảy sinh cơ chế:
Cấp – Phát
Mua – Bán
Vay – mượn
Xin – Cho
Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa:
Giai cấp công nhân với giai cấp Tư Sản
Giai cấp nông dân với giai cấp Tư Sản
Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp
Tư sản dân tộc và tư sản chính quốc
Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội nào của Đảng?
Đại hội lần thứ II (1951)
Đại hội lần thứ III (1960)
Đại hội lần thứ IV (1976)
Đại hội lần thứ V (1982)
Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Là một cuộc chiến tranh chính quy, hiện đại
Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch.
Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diên, trường kỳ và tự lực cánh sinh.
Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh.
Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn 1955-1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị:
“Nắm vững chuyên chính vô sản” mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đấu tranh 2 phe, đấu tranh ý thức hệ
Khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời, thấp kém
Làm cho thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội
Tao ra đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ
Giai đoạn 1955- 1975 và 1975- 1989 hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống chính trị:
Hệ thống chính trị chuyên chính vô sản
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân
Hệ thống chính trị pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Hệ thống chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa
Giai đoạn nào hệ thống chuyên chính dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ của chuyên chính vô sản trong phạm vi nửa nước.
1945- 1954
1955- 1975
1975- 1989
1986- nay
Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là:
Đế quốc và phong kiến Việt Nam.
Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp,đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động
Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp.
Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động.
Hạn chế trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1961-1965:.
check_box Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng,Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn, giáo điều và Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại.
Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng.
Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại
Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn, giáo điều
Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm:
.Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội
Các đoàn thể chính trị- xã hội, toà án, Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.
Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội và các đoàn thể chính trị - xã hội
Hiệp định giơ-ne-vơ quy định tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miềnNam bắc nước ta vào tháng, năm nào ?
4/1956
5/1954
5/1955
5/1956
Hình thức của nhà nước mà nước ta xây dựng sau cách mạng tháng Tám năm 1945.
Nhà nước công - nông - binh.
Nhà nước Dân chủ cộng hoà.
Nhà nước Tư bản chủ nghĩa
Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản thành một Đảng chung nhất tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì đã nhất trí lấy tên Đảng là:
An Nam cộng sản liên đoàn
Đảng Cộng sản Đông Dương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đông Dương Cộng sản Đảng
Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) đã thông qua:
Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn ái Quốc soạn thảo
Thông qua bản đề cương văn hoá
Thông qua luận cương chính trị của Đảng do Trần Phú soạn thảo
Thông qua văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất?
Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đất"
Hội nghị họp tháng 10-1930
Hội nghị họp tháng 11-1939
Hội nghị họp tháng 5-1941
Hội nghị họp tháng 7-1936
Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trước tháng 5-1975?
Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974)
Hội nghị Bộ Chính trị (3-1975)
Hội nghị Trung ương 21 (khoá III -7/1973)
Hội nghị Trung ương 23 (khoá III - 12/1974)
Hội nghị Trung ương Đảng 10/1930 quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành:
An nam cộng sản Đảng
Đảng cộng sản Đông Dương
Đảng lao động Việt Nam
Đông Dương cộng sản liên đoàn
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai (7/1936) xác định kẻ thù nguy hại nhất trước mắt của nhân dân Đông Dương.
Chủ nghĩa đế quốc nói chung
Chủ nghĩa phát xít
Phản động thuộc địa và bè lũ tai sai của chúng
Thực dân Pháp xâm lược
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (5/1941) xác định nhiệm vụ chính của cách mạng Đông Dương:
Dân chủ.
Dân tộc giải phóng
Phản đế - điền địa.
Tất cả các phương án.
Khái niệm “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- khái niệm kép, lần đầu tiên được đưa ra tại:
check_box Hội nghị Trung ương 7,( khóa VII, (7 – 1994)
Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng.
Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng.
Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng.
Khẩu hiệu nào làm cơ sở tư tưởng cho hệ thống chính trị giai đoạn 1945- 1954:
Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Tất cả vì miền Nam ruột thịt
Khi thành lập vào ngày 3/2/1930 Đảng ta mang tên gì?
Đảng cộng sản Đông Dương
Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng lao động Việt Nam
Đảng lao động xã hội Việt Nam
Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là:
check_box Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.,triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động và không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh
Không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh
Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.
Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động.
Lịch sử đánh giá cao trào cách mạng 1930-1931 là:
check_box Cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Đảng và nhân dân ta chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
Cuộc đấu tranh gây tổn thất lớn cho liên minh công nông
Luồng gió mới trong phong trào cách mạng Việt Nam
Tạo ra sự chia rẽ nội bộ Đảng gay gắt
Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng coi vấn đề thổ địa cách mạng là cái cốt của:
Cả 3 phương án đều đúng
Cách mạng tư sản dân quyền
Cách mạng văn hoá
Cách mạng XHCN
Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng đã xác định Phương pháp cách mạng cần thiết phải:
Cả 3 phương án đều đúng
Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh võ trang lấy đấu tranh chính trị làm then chốt
Thực hiện đấu tranh chính trị
Võ trang bạo động để giành chính quyền
Mặt trận tổ quốc Việt Nam là:
Là một tổ chức của dân, do dân và vì dân
Liên minh chính trị các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo
Một tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam
Một tổ chức trong bộ máy nhà nước có nhiệm vụ đề ra đường lối phát triển đất nước
Mâu thuẫn chủ yếu và bao trùm của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX:
Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
Mâu thuẫn giữa nông dân và công nhân với thực dân Pháp xâm lược.
Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.
Toàn thể nông dân với địa chủ phong kiến
Mô hình kinh tế thị trường tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là:
Nền kinh tế hàng hoá có 2 thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần
Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa
Nền kinh tế hàng hoá tập trung, quan liêu, bao cấp.
Một trong những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường từ Đại hội Đảng VI tới Đại hội Đảng lần VIII là:
Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Là đối lập với chủ nghĩa xã hội
Là thành tựu chủ chủ nghĩa xã hội
Là thành tựu của chủ nghĩa tư bản
Mục đích phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được Đảng ta xác định:
Giải phóng lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
Xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và Giải phóng lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
Xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;
Xây dựng tiềm năng cho phát triển nhà nước XHCN
Mục tiêu sâu xa của CNH, HĐH nước ta là:
check_box Trở thành một nước “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Đến năm 2020, nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Trở thành một nước có nền kinh tế tri thức phát triển
Trở thành một nước hội nhập sâu, rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.
Năm 1858 thực dân Pháp đã du nhập vào Việt Nam
Phương thức sản xuất phong kiến
Phương thức sản xuất TBCN không hoàn chỉnh
Phương thức sản xuất thực dân
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Nền tảng và động lực của CNH, HĐH ở nước ta thời kỳ đổi mới là:
check_box Nguồn nhân lực.
Hội nhập kinh tế quốc tế.
Khoa học và công nghệ.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nét đặc trưng nổi bật của văn hóa Việt Nam là
check_box Sự hòa quện bình đẳng, sự phát triển độc lập của văn hóa các dân tộc anh em cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam
Cả 3 phương án đều đúng
Có sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam
Lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần
Ngày 17/1/1960 ở Bến Tre, cuộc khởi nghĩa bắt đầu bùng nổ tại Mỏ Cày đã bắt đầu cho phong trào:
Phong trào đả đảo chính quyền Ngô Đình Diêm.
Phong trào Đồng Khởi.
Phong trào khởi nghĩa Nam Kỳ.
Phong trào phá kho thóc của Nhật.
Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoa X (2/2007) đã đề ra chủ trương gì?
check_box Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững
Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước
Chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền khác
Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ
Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoa X (2/2007) đã đề ra chủ trương là:
check_box Cả 3 phương án đều đúng
Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước
Giải quyết các vần đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập
Nghị quyết TW 8 khoá V được đề ra vào năm nào:
1985
1986
1987
1988
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được xây dựng theo đặc điểm nào:
check_box Cả 3 phương án đều đúng
Do một Đảng duy nhất lãnh đạo có sự giám sát của nhân dân
Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân
Nhà nước được hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật
Những điểm mới về công nghiệp hoá đại hội IX, X đã đề ra bao gồm nội dung:
check_box Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn
Đẩy mạnh CNH,HĐH
Đưa ra đường lối CNH
Trở thành một nước hội nhập sâu, rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.
Nội dung Chủ truơng đối ngoại với các nước của đại hội IV (1976) đề ra:
check_box Bảo vệ mối quan hệ Việt – Lào – Camphuchia
Bảo vệ mối quan hệ với các nươc trong khu vực Đông Nam Á
Bình thường hóa quan hệ với Mỹ và các nước trong khối ASIAN
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước TBCN
Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị là
check_box Xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động
Khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là con đường tiến lên CNXH
Xây dựng quyền làm chủ của giai cấp công nhân
Xây dựng sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị
Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị là:
check_box Xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý
Khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là con đường tiến lên CNXH
Xác đinh vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị
Xây dựng quyền làm chủ của giai cấp công nhân
Phương châm chiến lược của ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953, 1954 là gì.?
Đánh chắc, tiến chắc.
Đánh mạnh ở vùng đồng bằng, đô thị
Đánh nhanh, giải quyết nhanh.
Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt.
Phương thức tiến hành CNH được Đại hội lần thứ VI (1986) của xác định là:
check_box Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH, Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước, phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH và CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu, gắn với nền kinh tế mở.
CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu, gắn với nền kinh tế mở.
Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH.
Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước, phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị được bắt đầu từ:
Nhận thức mới về chính sách đối ngoại
Nhận thức mới về đổi mới văn hoá
Nhận thức mới về giáo dục- đào tạo
Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị
Quan điểm “kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội” trong giải quyết các vấn đề xã hội là:
Cả 3 phương án đều đúng
Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thê xảy ra để chủ động xử lý
Phát triển kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học
Phát triển song song kinh tế và xã hội tạo moi trường xã hội phát triển
Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá là:
Cả 3 phương án đều đúng
Nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận của văn hóa thế giới gắn liền với sự phát triển của Văn hóa thế giới
Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội.
Xây dựng văn hóa phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng
Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá là:
Cả 3 phương án đều đúng
Nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận của văn hóa thế giới gắn liền với sự phát triển của Văn hóa thế giới
Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.
Xây dựng văn hóa phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng
Quan điểm của Đảng về kinh tế thị trường từ sau Đại hội VI là:
Kinh tế thị trường đối lập với CNXH
Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của Chủ nghĩa tư bản
Kinh tế thị trường không tồn tại trong thời kỳ xây dựng CNXH
Kinh tế thị trường là cái riêng có của Chủ nghĩa tư bản
Quan điêm về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới là
Cả 3 phương án đều đúng
Đẩy mạnh giáo dục, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội
Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển
Quan điêm về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới là
check_box Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội
Cả 3 phương án đều đúng
Đẩy mạnh giáo dục, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới:
check_box Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị
Đổi mới chính trị là then chốt, là điều kiện để phát triển kinh tế
Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế
Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm từng bước đổi kinh tế
Quan điểm xây dựng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới:
Đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương, hình thức; nâng cao chất lượng hoạt động
Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế.
Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm từng bước đổi kinh tế
Tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức kinh tế và các đoàn thể coi đổi mới chính trị là then chốt, là điều kiện để phát triển kinh tế.
Quan niệm “nền văn hoá Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc” được đề ra vào thời gian nào.
check_box Đại hội VII
Đại hội III
Đại hội V
Đại hội VI
Quân ta tiến vào giải phóng Thủ đô Hà Nội vào ngày tháng năm nào.
Ngày 07/10/1954
Ngày 10/10/1954
Ngày 10/10/1955
Ngày 15/10/1954
Sau năm 1945, Đảng ta đã hoạch định đường lối đối ngoại với mục tiêu:
check_box Đưa nước nhà đến sự độc lập hoàn toàn, vĩnh viễn
Đưa nước nhà bước vào thời kỳ xây dựng hoà bình, độc lập, thống nhất.
Đưa nước nhà phát triển cường thịnh
Đưa nước nhà phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới
Sau năm 1945, Đảng ta đã hoạch định nguyên tác đối ngoại của nền ngoại giao Việt Nam là:
check_box Lấy nguyên tắc của các nước xã hội chủ nghĩa làm nền tảng
Lấy nguyên tắc của các nước ASEAN làm nền tảng
Lấy nguyên tắc của các nước Tư bản chủ nghĩa làm nền tảng
Lấy nguyên tắc của Hiến chương Đại Tây Dương làm nền tảng
So với Đại hội VII, chủ trương đối ngoại của Đại hội VIII có điểm mới là:
check_box Chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền khác
Chủ trương hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước
Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau
Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ
So với Đại hội VII, chủ trương đối ngoại của Đại hội VIII có điểm mới là:
check_box Chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài
Chủ trương hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau
Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước
Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ
Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường TBCN là:
Có sự điều tiết của nhà nước XHCN
Kinh tế tư nhân là chủ yếu
Nền kinh tế nhiều thành phần
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
Tháng 10/2007, Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã bầu Việt Nam đảm nhận vai trò gì trong nhiệm kỳ 2008-2009:
check_box Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo An
Chủ tịch Hội đồng bảo an
Giám sát viên Hội đồng bảo an
Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an
Theo quan điểm của Đại hội X, hiện nay Việt Nam tồn tại mấy thành phần kinh tế:
3
4
5
6
Thời kỳ 1960- 1985, chúng ta đã nhận thức và tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển ..................
check_box Công nghiệp nặng
Công nghiệp nhẹ
Hàng tiêu dùng và xuất khẩu
Nông nghiệp
Thuật ngữ: “nhà nước pháp quyền XHCN ” lần đầu tiên được đề cập tại:
Hội nghị TW2 khoá 7 (1991)
Hội nghị TW2 khoá 8 (1996)
Hội nghị TW3 khoá 7 (1991)
Hội nghị TW3 khoá 8 (1996)
Tìm câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi. Cơ chế thị trường là gì?.
Cơ chế điều tiết nền kinh tế theo các quy luật của nền kinh tế thị trường
Cơ chế điều tiết nền kinh tế theo các quy luật kinh tế
Cơ chế điều tiết nền kinh tế tự phát
Cơ chế thị trường do “bàn tay vô hình” chi phối
Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam là:
Cổ truyền, hiện đại, khoa học
Dân tộc, khoa học, đại chúng
Hội nhập, hiện đại, phát triển
Kế thừa, bảo tồn, phát triển
Tính chất của thời đại thay đổi từ:
Chiến tranh thế giới lần nhất (1914- 1918)
Đảng cộng sản Pháp ra đời 12/1920
Quốc tế cộng sản được thành lập 3/1919
Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917)
Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính ở nước ta đã có nhiều đổi mới góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện về dân chủ XHCN, bảo đảm:
check_box Quyền lực thuộc về nhân dân.
Cả 3 phương án đều đúng
Quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng
Xây dựng hoàn thiện nền kinh tế thị trường
Trong các phạm trù kinh tế dưới đây, phạm trù nào được coi là tín hiệu của cơ chế thị trường?
Cung – cầu hàng hóa
Giá cả thị trường
Sức mua của tiền
Thông tin thị trường
Trong giai đoạn 1975 – 1986 hệ thống chính trị được xây dựng theo đường lối đại hội IV, V đã mang lại những thành tựu to lớn:
check_box Coi làm chủ tập thể là bản chất của hệ thống chính trị
Bước đầu xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước
Xây dựng được Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp nông dân
Trong giai đoạn trước đổi mới. Mối quan hệ đảng, Nhà nước và nhân dân ở từng cấp đơn vị:
Chưa được xác định rõ
Là mối quan hệ ràng buộc hữu cơ
Phân định rõ từng cấp từng đơn vị
Xác định vai trò làm chủ của tập thể
Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo, là công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế:
Nhà nước
Tập thể
Tư bản có vốn đầu tư nước ngoài
Tư nhân
Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Việt Nam có những giai cấp nào:
Địa chủ phong kiến và nông dân.
Địa chủ phong kiến, công nhân và nông dân.
Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản.
Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân.
Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mai thế giới WTO vào thời gian:
check_box 11/1/2007
11/1/2004
11/1/2005
11/1/2006
Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian:
check_box 28/7/1995
12/6/1991
12/6/1997
28/7/1993
Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vào thời gian:
check_box Năm 1976
Năm 1975
Năm 1977
Năm 1978
Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) vào thời gian :
check_box Năm 1976
Năm 1975
Năm 1977
Năm 1978
Yêu cầu bức thiết nhất của nông dân Việt Nam dưới chế độ thực dân phong kiến:
Độc lập dân tộc và quyền bình đẳng nam, nữ.
Độc lập dân tộc.
Được giảm tô, giảm tức.
Ruộng đất.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập