" Khả năng đối phó linh hoạt với mọi tình thế và lối ứng xử mềm dẻo" là đặc điểm tính cách của người Việt Nam được hình thành từ:
Điều kiện lịch sử và kinh tế nông nghiệp.
Hoàn cảnh địa lý và điều kiện lịch sử.
Hoàn cảnh địa lý và kinh tế nông nghiệp.
Kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn.
" Phép vua thua lệ làng" là sản phẩm của :
Chủ nghĩa cục bộ địa phương.
Tính bảo thủ.
Tính tập thể.
Tính tự quản.
" Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là sản phẩm của:
Chủ nghĩa cục bộ địa phương.
Tính bảo thủ.
Tính tập thể.
Tính tự quản.
" Tập tính kém hạch toán, không quen lường tính xa" là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :
Điều kiện lịch sử.
Điều kiện tự nhiên.
Điều kiện xã hội.
Kinh tế tiểu nông.
" Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng để vượt qua mọi khó khăn gian khổ" là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :
Cả 3 phương án đều đúng.
Điều kiện địa lý.
Điều kiện kinh tế.
Điều kiện lịch sử.
"Chọn luật" để giải quyết xung đột pháp luật:
Là "chọn" giữa các hệ thống pháp luật có liên quan
Là "chọn" giữa các ngành luật trong những hệ thống pháp luật có liên quan
Là "chọn" giữa các qui phạm thực chất riêng lẻ trong những hệ thống pháp luật có liên quan
"Giấy bạc ngân hàng" thực chất là?
check_box Một loại tín tệ.
Tiền được làm bằng giấy.
Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng.
Tiền gửi 3n đầu và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra.
"Lối sống mà một công xã hay bộ lạc tuân thủ được gọi là văn hoá" thuộc cách định nghĩa:
Cấu trúc.
Chuẩn mực.
Liệt kê.
Nguồn gốc.
"Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta". Hồ Chí Minh nói câu trên khi đang ở đâu?
Luân Đôn, Anh.
Máxcơva, Liên Xô.
Paris, Pháp.
Quảng Châu, Trung Quốc.
"Văn hoá như là hành vi ứng xử có được mà mỗi thế hệ người cần phải nắm lại từ đầu" thuộc cách định nghĩa:
Cấu trúc.
Chuẩn mực
Nguồn gốc.
Tâm lý học.
. Quan hệ kinh tế nào chủ yếu trong thời kỳ bao cấp là :
check_box Cấp phát- giao nộp
Quan hệ cung – cầu và giá cả thị trường
Quy luật cạnh tranh
Quy luật giá trị
. Tháng 5/1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 chủ trương: Kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng ……………. Sang đấu tranh và ………………trong cùng tồn tại hoà bình ( điền vào dấu……
check_box Đối đầu – hợp tác
Đối đầu- không khoan nhượng
Hoà bình – chiến đấu
Hoà bình – hợp tác
... is a court’s power to hear and decide a matter before any other court can review the matter.
Begin jurisdiction
Beginning jurisdiction
Origin jurisdiction
Original jurisdiction
... jurisdiction is the power of a court to review and revise a lower courts’decision.
check_box Appellate
Apellate
Appeal
Appelate
... là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật trọng tài và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó.
Tổ chức trọng tài
Trọng tài
Trọng tài quy chế
Trọng tài vụ việc
... là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận
Tổ chức trọng tài
Trọng tài
Trọng tài quy chế
Trọng tài vụ việc
“ Con đường công nghiệp hoá ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước ...”. Đây là quan điểm của đại hội nào?
check_box Đại hộ IX và X
Đại hội VII
Đại hội VIII
“ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu...” Đại hội nào đã đưa ra nhận định trên?
check_box Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VII
Đại hội VIII
“ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu”. Đại hội nào đã xác định điều đó?.
check_box Đại hội V
Đại hội VII
Đại hội IV
Đại hội VI
“Càng gần trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng sâu đậm, càng xa trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng phai nhạt” là luận điểm được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
Địa - văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nhân học – văn hóa.
Tọa độ văn hóa.
“Chìa khóa “ để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là:
Cả 3 phương án đều đúng.
Giá trị thặng dư.
Hàng hóa sức lao động.
Tư bản khả biến.
“Chủ nghĩa yêu nước” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
Đô thị.
Làng xã.
Nhà nước – dân tộc.
Tộc người.
“Chúng tôi gọi tất cả những gì phân biệt giữa con người với động vật là văn hóa” thuộc cách định nghĩa:
Chuẩn mực.
Lịch sử
Nguồn gốc
Tâm lý học
“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nghĩa là?
check_box Dân là trên hết, là quan trọng nhất
Đất nước là quan trọng nhất
Tất cả các phương án đều đúng
Vua là trên hết, là quan trọng nhất
“Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại Hợp đồng được quy định tại BLDS 2005?
Hợp đồng có đền bù
Hợp đồng gửi giữ
Hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
“Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”:
Cả 3 phương án đều đúng.
Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
Qui luật khánh quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
“Nền kinh tế thị trường xã hội”ở Đức có các tiêu chuẩn
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Có chính sách kinh doanh theo chu kỳ và chính sách tăng trưởng kinh tế
Đảm bảo tự do cá nhân và đảm bảo công bằng xã hội
Thực hiện chính sách cơ cấu thích hợp và đảm bảo tính tương hợp của thị trường
“Tác phong tùy tiện, kỷ luật không chặt chẽ” trong tính cách của người Việt Nam là sản phẩm của:
Cả ba phương án đều đúng.
Điều kiện lịch sử.
Hoàn cảnh địa lý.
Kinh tế nông nghiệp.
“Thỏa thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp” bị cấm nếu các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ:
10%
20%
30%
40%
“Thương mại là hòn đá thử vàng đối với sự phồn thịnh của một quốc gia; không có phép lạ nào khác để kiếm tiền trừ thương mại” là câu nói của?
check_box Thomat Mun (1751 – 1614)
A.Montchretien (1575 – 1629)
J.B.Collbert (1616 – 1683)
W.Staford (1554 – 1612)
“Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là những từ đồng nghĩa, đúng hay sai?
Đúng
Sai
“Tính tự quản” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
Đô thị.
Gia đình.
Làng xã.
Nhà nước – dân tộc.
“Văn hoá là tổ hợp những phương thức hoạt động và niềm tin tạo thành trụ cột của cuộc sống chúng ta được kế thừa về mặt xã hội” thuộc cách định nghĩa:
Cấu trúc.
Lịch sử.
Liệt kê.
Tâm lý học.
“Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hoá” là định nghĩa của:
Đào Duy Anh.
Hồ Chí Minh.
Phan Ngọc.
UNESCO.
… is responsible for the training of judges, lay magistrates, and members of Tribunals in England and Wales.
High Court
Lord Chancellor’s Office
Probation Service
The Judicial Studies Board (JSB)
… increasingly takes place outside the court system.
Adjudicate
Adjudication
Adjudicative
Adjudicator
… is the area of law relating to the practical transfer of property, especially land.
Civil law
Conveyancing Law
Land law
Transfering law
… offences are the most serious offences such as arson, murder and manslaughter.
dangerous
Indictable
Indicted
serious
… refers to attempt to use illegal force on another person in the absence of consent to sexual relation

Manslaughter.
Murder
Sexual assault.
… refers to the unlawful killing of a person without malicious intent and therefore without premeditation
Manslaughter
murder
Sexual assault
… the substantive and procedural provisions relating to central and local governments
What
When
Whereas
Why
…………… describes the financial state of a company when its debts are over its repayment ability
Ceremony
Development
Establishment
Insolvency
……………….. ….. is rules which determine how a case is administered by the courts
Criminal law1923
Procedural law
Public law
A charge holder or company directors may file notice at court for … order.
administration
administrative
administrator
liquidation
A company may issue different … of shares, which have different rights attached to them.
classes
forms
kinds
types
A contract is an … that creates binding obligations upon the parties
agreement
appeal
interest
interest rate rate
A lawyer who represents his or her … before the court is known as a barrister (in England),.
Client
Customer
Instructor
Subscriber.
A merger occurs when one company has acquired the majority of the shares of the … company
check_box target
acquiring
acquiror
offering
A.Smith cho rằng giá trị hàng hóa là?
check_box Do hao phí lao động để sản xuất ra hàng hóa quyết định.
Do giá trị sử dụng của hàng hóa quyết định.
Do sự khan hiếm về hàng hóa quyết định.
Do thời gian lao động hao phí quyết định
A.Smith cho rằng tiền công là?
check_box Giá cả của lao động, khoản tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân
Giá cả của lao động
Giá trị của lao động
Hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động
Khoản tư liệu sinh hoạt cần thiêt tối thiểu cho công nhân
ACV là gì?
Hiệp định về chống bán phá giá
Hiệp định về định giá hải quan của WTO
Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
Hiệp định về nông nghiệp
ADR methods are …
Arbitration
Mediation
Negotiation
Negotiation, arbitration and mediation
AFTA là gì?
Danh mục thuế quan ASEAN
Hàng rào thuế quan ASEAN
Khu vực thương mại tự do ASEAN
Liên doanh công nghiệp ASEAN
Ai là chủ thể trong quan hệ vợ chồng?
check_box Cả hai vợ chồng
Chồng
Người thứ ba
Vợ
Ai là người chỉ ra nguồn gốc của địa tô là chênh lệch giữa giá cả nông sản trên toàn thị trường do chi phí sản xuất trong điều kiện xấu nhất quyết định với giá cả nông sản được sản xuất trong điều kiện tốt và trung bình?
check_box D. Ricardo
A.Smith
Cả 3 người
F.Quesnay
Ai là người cho rằng, sở dĩ có địa tô là do lao động trong nông nghiệp có năng suất cao hơn trong công nghiệp?
check_box A. Smith
D. Ricardo
F Quesnay
W. Petty
Ai là người có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn NSNN? Chọn phương án đúng
check_box Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND thành phố
Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Sở kế hoạch đầu tư
Thủ tướng Chính phủ
Ai là người đầu tiên chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động
check_box D.Ricardo
A.Smith
J.B.Say
W.Petty
Ai là người đầu tiên đưa ra thước đo giá trị hàng hoá là “thời gian lao động xã hội cần thiết” ?
check_box S. Sismondi
A.Smith
D. Ricardo
F.Quesnay
Ai là người đưa ra lý thuyết giá trị - ích lợi?
check_box J.B.Say
A.Smith
D.Ricardo
T.R.Malthus
Ai là người đưa ra quan điểm “nhiệm vụ của kinh tế chính trị là nghiên cứu những quy luật về phân phối”?
check_box D. Ricardo
A. Montchretien
A.Smith
F.Quesnay
Ai là người ủng hộ tự do kinh doanh, tự do buôn bán?
check_box Cả 3 người
A.Smith
D. Ricardo
F.Quesnay
Also criminal court procedure … to ensure a fair hearing by imposing very strict and formal rules of evidence. Many other safeguards relate to the power of the police.
check_box seeks
gives
looks
takes
An nam tứ đại khí là 4 di sản của văn hóa:
Đạo giáo.
Nho giáo.
Phật giáo.
Thiên chúa giáo.
Anh A mua một cuốn sách giá 40.000 VND thì A đã có quyền sở hữu quyền tác giả đối với cuốn sách đó.
Đúng
Sai
Ảnh hưởng của tăng NSLĐ đối với lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa?
Cả 3 phương án đều đúng.
Khi NSLĐ tăng lên thì giá trị của một đơn vị sản phẩm hàng hóa giảm xuống.
NSLĐ tăng lên thì lượng giá trị mới (V + m) của một đơn vị hàng hóa sẽ giảm xuống tuyệt đối.
NSLĐ tăng lên thì phần giá trị cũ của một đơn vị hàng hóa có ba khả năng xảy ra.
Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới?
check_box Cả 3 phương án đều đúng
Đầu tư và cán cân thương mại quốc tế.
Lãi suất thị trường.
Tổng tiết kiệm quốc gia.
Áp dụng pháp luật là:
Hình thức thực hiện pháp luật của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội.
Hình thức thực hiện pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các cá nhân.
Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các tổ chức.
Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt là 1 “ưu ái” của Nhà nước cho các tổ chức tín dụng
Đúng
Sai
Appointment Clause describes …………and general emplointment of the director of the company.
The description
The job
The place
The title
Attempt to transform illegally acquired money into apparently legitimate money is charged with …
check_box money laundering
drug dealing
fraud
murder
Bản chất “Bàn tay vô hình” trong lý thuyết kinh tế chính trị cổ điển là?
check_box Sự hoạt động của các quy luật kinh tế khách quan
Các quy luật khách quan
Độc quyền
Tự do cạnh tranh
Bản chất của bảo lưu điều ước quốc tế nhằm loại bỏ điều khoản bảo lưu ra khỏi điều ước quốc tế.
check_box Sai
Đúng
Bản chất của ký tắt chỉ nhằm xác nhận nội dung của văn bản điều ước.
check_box Đúng
Sai
Bản chất của phá sản là:
Tất cả các phương án
Thủ tục đòi nợ (thanh toán nợ) đặc biêt
Thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã
Bản chất của pháp luật là gì?
Bất kỳ sự thỏa thuận nào của các bên tham gia quan hệ xã hội
Mọi qui luật của tự nhiên
Ý chí của thượng đế
Ý chí nhà nước của giai cấp thống trị được đề lên thành luật
Bản chất thủ tục tố tụng tư pháp đặc biệt của phá sản là:
Đòi nợ tập thể của các chủ nợ
Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ.
Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ
Tất cả các phương án đều đúng
Bạn đánh gía về mặt nào việc nhiều gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ dành nhà mình cho khách du lịch ở miễn phí trong thời gian Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên?
check_box Đạo đức
Kinh tế
Pháp luật
Bản Đề cương văn hoá Việt Nam do Ban thường vụ Trung ương Đảng thông qua năm 1943 do ai trực tiếp dự thảo?
check_box Trường Chinh
Hà Huy Tập
Nguyễn Ái Quốc
Trần Phú
Bản đồ Hồng Đức được vẽ dưới triều đại phong kiến nào?
check_box Nhà Hậu Lê
Nhà Lý
Nhà Nguyễn
Nhà Trần
Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng điều kiện sau:
Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia
Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.
Tất cả các phương án đều đúng
Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau
Bạn hãy chọn câu nào sau đây nêu đầy đủ các công cụ của thị trường tài chính phái sinh?
check_box Hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi; hợp đồng tương lai; hợp đồng quyền chọn.
Các hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi.
Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao ngay.
Hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi; hợp đồng tương lai.
Bản kê các công việc dự tính doanh nghiệp cần phải làm trong một khoảng thời gian xác định?
Chiến lược
Chính sách
Kế hoạch
Mục tiêu
Bản kê những công việc dự tính phải làm trong một khoảng thời gian xác định?
Dự án
Kế hoạch
Quy tắc
Thủ tục
Bạn lựa chọn phương án nào?
check_box Giáo dục ý thức pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức
Chỉ cần giáo dục đạo đức, không cần giáo dục ý thức pháp luật
Chỉ cần giáo dục ý thức pháp luật, không cần giáo dục đạo đức
Không cần phải giáo dục đạo đức.
Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao có quyền cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong các khu vực này?
Đúng
Sai
Bản sắc dân tộc thể hiện :
check_box Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
Trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của xã hội
Trong đời sống văn hoá, tinh thần của xã hội
Trong đời sống vật chất của xã hội
Bản sắc văn hóa là khái niệm dùng để chỉ:
Các yếu tố văn hóa phân biệt chủ thể văn hóa ở các cấp độ khác nhau.
Mọi yếu tố văn hóa.
Văn hóa của một cộng đồng.
Văn hóa của một tộc người.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết định chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là bộ phận của ĐCSVN vào ngày:
check_box 24-2-1930.
20-2-1930.
22-2-1930.
24-3-1930
Bằng cách nào có thể kiểm soát được tâm lý tốt nhất ?
Bằng sự can thiệp thích hợp.
Cải thiện mục tiêu, lý tưởng và chất lượng cuộc sống
Cần sự giúp đỡ của người ngoài cuộc.
Tin tưởng vào tâm linh.
Bao cấp qua chế độ tem phiếu là :
nhà nước quy định 1 phần các chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho mọi người qua hình thức tem phiếu
nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng chỉ giành riêng cán bộ qua hình thức tem phiếu
Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu
nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho giành riêng công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu
Bao cấp qua giá là:
check_box Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng với giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường
Bảo lãnh tài sản?
check_box Là biện pháp bảo đảm đối nhân
Là biện pháp bảo đảm đối vật
Là biện pháp bảo đảm vừa có tính đối nhân và vừa có tính đối vật
Tất cả các phương án đều sai
Bảo lưu trật tự công cộng:
Thường được giải thích rõ trong pháp luật quốc gia.
Thường không được giải thích rõ bằng các quy phạm pháp luật quốc gia mà phải xem xét thông qua các án lệ.
Trong một số trường hợp được giải thích rõ trong luật.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là chỉ bảo vệ quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ đó.
Đúng
Sai
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau.
Đúng
Sai
Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai?
Đúng
Sai
BCC là hình thức
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng xây dưng – chuyển giao
Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh
Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
BCR là gì?
check_box Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số giá trị tương đương của dòng tiền thu và giá trị tương đương của dòng tiền chi của dự án tại một thời điểm nhất định. Giá trị tương đương của dòng tiền thu và của dòng tiền chi được xác định với mức lãi suất là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được.
Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số dòng tiền thu trên dòng tiền chi.
Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số giá trị tương đương của dòng tiền thu và giá trị tương đương của dòng tiền chi của dự án tại tương lai.
Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số giá trị tương đương của dòng tiền thu và giá trị tương đương của dòng tiền chi của dự án.
Bên bán tài sản?
check_box Là chủ sở hữu của tài sản
Chỉ là người được chủ sở hữu ủy quyền
Chỉ là người có quyền định đoạt tài sản của người khác theo quy định của pháp luật
Chỉ là người đang thực tế chiếm hữu tài sản
Bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán khi?
check_box Bên thuê khoán khai thác công dụng của tài sản thuê khoán không đúng mục đích
Bên cho thuê khoán cho người khác thuê lại tài sản thuê khoán với giá cao hơn
Bên cho thuê khoán có nhu cầu cần sử dụng tài sản thuê khoán
Tài sản thuê khoán bị tiêu hủy do sự kiện bất khả kháng
Bên có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị vi phạm trong hợp đồng.
Đúng
Sai
Bên có nghĩa vụ được thực hiện nghĩa vụ?
check_box Đúng thời hạn theo thỏa thuận
Bất cứ lúc nào nếu không thỏa thuận về thời hạn
Sau thời hạn
Trước thời hạn
Bên đề nghị giao kết hợp đồng chết?
check_box Thì lời đề nghị vẫn có giá trị nếu bên đề nghị chết sau thời điểm bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng
Thì giá trị của lời để nghị do bên được đề nghị quyết định
Thì lời đề nghị bị mất giá trị
Thì lời đề nghị vẫn có giá trị nếu bên đề nghị chết trước thời điểm bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng
Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?
check_box Có thể là bên thuê hoặc bên cho thuê trong trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định
Chỉ là bên cho thuê
Chỉ là bên thuê
Phải có quyết định của Tòa án
Bên mua không phải chịu rủi ro đối với tài sản?
check_box Tất cả các phương án đều sai
Trong hợp đồng bán tài sản với điều kiện chuộc lại
Trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần
Trong hợp đồng mua với điều kiện dùng thử
Bên nhận cầm đồ?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Là bên có quyền đối với nghĩa vụ được bảo đảm
Phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Phải có trụ sở đáp ứng yêu cầu luật định
Bên nhượng quyền chỉ được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền thương mại đã hoạt động được ít nhất 1 năm.
Đúng
Sai
Bên thế chấp?
check_box Là chủ sở hữu của tài sản thế chấp
Là bên có nghĩa vụ được bảo đảm
Là người có đang quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản thế chấp
Là người được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt đối với tài sản
Bên vận chuyển tài sản có quyền từ chối?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Khi tài sản vận chuyển không có vận đơn kèm theo
Khi tài sản vận chuyển không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng
Khi tài sản vận chuyển không rõ nguồn gốc xuất xứ
Bên vi phạm hợp đồng không được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây?
Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng
Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên đó
Xảy ra sự kiện bất khả kháng
Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận
Bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau sẽ được miễn trách nhiệm:
Hành vi vi phạm của 1 bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
Tất cả các phương án đều đúng
Theo sự thỏa thuận của các bên
Xảy ra sự kiện bất khả kháng
Bí mật kinh doanh chỉ được pháp luật bảo hộ khi có hành vi xâm phạm xảy ra.
Đúng
Sai
Bí mật kinh doanh là thông tin có điều kiện sau:
Có khả năng áp dụng trong kinh doanh và khi được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ thông tin đó có lợi thế hơn so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng thông tin đó
Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được
Không phải là hiểu biết thông thường
Tất cả các phương án đều đúng
Biên giới quốc gia chỉ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trong mọi trường hợp.
Đúng
Sai
Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia với lãnh thổ quốc tế trong một số trường hợp.
Đúng
Sai
Biện pháp cạnh tranh giữa các ngành là:
Cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa sản xuất trong nội bộ từng ngành.
Giảm giá trị thị trường của hàng hoá.
Nâng cao cấu tạo hữu cơ của tư bản trong ngành.
Tự do di chuyển tư bản từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Biện pháp dân sự chỉ được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi trước đó đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Đúng
Sai
Biện pháp đặt cọc?
check_box Để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng và/hoặc bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng
Chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng
Chỉ để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng
Tất cả các phương án đều sai
Biện pháp hiệu quả để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là xây dựng thị trường kinh doanh vận tải đường sắt cạnh tranh.
Đúng
Sai
Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng ngay cả khi Tòa án chưa thụ lý đơn yêu cầu.
Đúng
Sai
Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu.
Đúng
Sai
Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ là biện pháp xử lý có tính chất tạm thời.
Đúng
Sai
Biện pháp nào không phải là biện pháp giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?
Môi giới
Tham vấn
Tòa án
Trung gian
Biện pháp ngăn chặn và biện pháp khẩn cấp tạm thời khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được áp dụng đồng thời bởi một chủ thể xử lý.
Đúng
Sai
Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:
Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.
Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.
Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
Biện pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta là:
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội
Đổi mới toàn diện hệ thống chính trị phát huy vai trò làm chủ của giai cấp công nhân
Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế
Sửa đổi hiến pháp, xây dựng lại hệ thống pháp luật
Biểu hiện ảnh hưởng của văn hóa phương Tây trong lĩnh vực giáo dục là ?
Cả 3 phương án đều đúng.
Sự xuất hiện các trường học.
Sự xuất hiện các Viện nghiên cứu.
Sự xuất hiện của các tri thức khoa học kỹ thuật.
Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản?
Cả 3 phương án đều đúng.
Quy luật lợi nhuận bình quân.
Quy luật lợi nhuận độc quyền.
Quy luật lợi nhuận siêu ngạch.
Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị trong giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản?
Quy luật cầu.
Quy luật cung.
Quy luật giá cả sản xuất.
Quy luật lợi nhuận bình quân.
Bộ : Pháp kinh” ở Trung Quốc được hình thành từ triều đại nào?
Nhà Chu
Nhà Hạ
Nhà Tần
Nhà Thương
Bộ luật gia Long chia hình phạt đồ làm mấy bậc?
check_box 5 bậc
3 bậc
4 bậc
6 bậc
Bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà ra đời trên những cơ sở nào?
Những phán quyết của vua Hămmuraibi
Pháp điển hóa
Tất cả các phương án đều đúng
Thừa kế luật lệ của người xume, người Amôrit
Bộ luật kinh tế được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm?
1956
1976
1992
Chưa được xây dựng
Bộ luật nổi tiếng của Trung quốc phong kiến dưới triều đại nhà Đường là bộ luật nào?
Cửu chương luật
Đường luật sớ
Vính Huy
Vũ Đức
Bồi thường thiệt hại là một phương thức xử lí các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.
Đúng
Sai
Bù trừ nghĩa vụ dân sự?
check_box Là căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự đối với trường hợp các nghĩa vụ của các bên cùng đến hạn và cùng là nghĩa vụ cùng loại
Chỉ được áp dụng khi có sự thỏa thuận
Là thay thế nghĩa vụ
Tất cả các phương án đều sai
Bữa ăn của người Việt Nam thể hiện tính:
Biện chứng.
Cả 3 phương án đều đúng.
Cộng đồng.
Tổng hợp.
Cá nhân muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật HN&GĐ phải thể hiện được ý chí tham gia vào quan hệ đó.
Đúng
Sai
Cá nhân có quyền sở hữu mọi tài sản không bị giới hạn về quy mô và số lượng
Đúng
Sai
Cá nhân có thể trở thành chủ thể của luật quốc tế trong một số trường hợp.
check_box Sai
Đúng
Cá nhân đã thành niên gây thiệt hại?
check_box Phải tự mình chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Cha mẹ phải bồi thường nếu cá nhân không có khả năng lao động
Phải tự bồi thường nếu có tài sản riêng
Phải tự bồi thường nếu đã đi làm và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân
Cá nhân muốn trở thành thành viên hợp tác xã phải thỏa mãn điều kiện
Đủ 16 tuổi
Đủ 17 tuổi trở lên
Đủ 18 tuổi
Đủ 18 tuổi trở lên
Cả nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm đều là đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả.
Đúng
Sai
Cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm:
check_box 1975.
1930.
1945.
1954.
Các bài giảng của Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
Bản án chế độ thực dân Pháp.
Con Rồng tre .
Đường kách mệnh.
V. I. Lênin và Phương Đông.
Các bên chấm dứt quan hệ ngoại giao sẽ đương nhiên làm chấm dứt quan hệ lãnh sự.
check_box Sai
Đúng
Các bên sẽ chỉ soạn thảo điều ước quốc tế sau khi đã tiến hành đàm phán.
check_box Sai
Đúng
Các bên tranh chấp chỉ được giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp do luật quốc tế quy định.
check_box Sai
Đúng
Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn qui tắc tố tụng trọng tài ULCITRAL để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được không?

Không
Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?
Cắt giảm thuế quan
Cắt giảm trợ cấp của chính phủ
Tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối cùng đối với hàng hóa làm từ động vật, thực vật
Tự do hóa thương mại động vật, thực vật
Các cá nhân, tổ chức nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Doanh nghiệp tư nhân
Hộ kinh doanh cá nhân
Liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã
Tất cả các phương án đều đúng
Các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thể này cũng đồng thời là các căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể khác
Đúng
Sai
Các căn hộ trong nhà chung cư là thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không phân chia
Đúng
Sai
Các cấp quản trị trong doanh nghiệp gồm:
Cấp cao – Cấp thừa hành – Cấp thực hiện
Cấp cao – Cấp thực hiện – Cấp cơ sở
Cấp cao – Cấp trung gian – Cấp thừa hành – Cấp cơ sở
Cấp cao- Cấp trung gian - Cấp thừa hành
Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo chỉ tiêu công suất hoặc năng lực khai thác của dự án?
check_box Tất cả các phương án
Chỉ tiêu công suất/năng lực khai thác
Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình
Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo thiết kế cơ sở của dự án?chọn câu trả lơi SAI
check_box Đơn giá tổng hợp, hay đơn giá chi tiết
Định mức dự toán chi tiết
Đơn giá xây dựng chi tiết
Khối lượng công tá xây dựng
Các chủ thể sử dụng đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản thì phải thuê đất của Nhà nước.
Đúng
Sai
Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm?
check_box Ngân hàng Trung Ương, Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng thương mại thành viên.
Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy mô rất lớn.
Doanh nghiệp Nhà nước dưới hình thức các Tổng công ty.
Hộ gia đình.
Các chức năng chủ yếu của tín dụng ?
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Kiểm tra giám sát bằng tiền đối với các hoạt động kinh tế xã hội.
Tạo lập vốn cho nền kinh tế.
Tập trung và phân phối lại vốn, tài sản trên cơ sở có hoàn trả.
Các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội?
Cơ chế về mối quan hệ nhân quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật của cá nhân
Môi trường sống khác nhau của các cá nhân
Sự đa sắc tộc trong một quốc gia
Sự hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực pháp luật
Sự hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực pháp luật - Cơ chế về mối quan hệ nhân quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật của cá nhân
Các cơ quan quản lý Nhà nớc cần phải hạn chế không cho các ngân hàng nắm giữ một số loại tài sản có nào đó nhằm mục đích?
check_box Để tạo ra môi trờng cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế và sự an toàn, hiệu quả kinh doanh cho chính bản thân các ngân hàng này.
Để các ngân hàng tập trung vào các hoạt động truyền thống.
Để giảm áp lực cạnh tranh giữa các trung gian tài chính trong một địa bàn.
Để hạn chế sự thâm nhập quá sâu của các ngân hàng vào các doanh nghiệp.
Các con đường hình thành vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền:
Độc quyền hành chính
Độc quyền tự nhiên
Tất cả các phương án
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền; tập trung kinh tế
Các công cụ tài chính bao gồm?
check_box Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.
Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi.
Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (3nk’s Acceptances).
Các đặc điểm của hoạt động đầu tư?
check_box Tất cả các phương án
Hoạt động đầu tư diễn ra trong một quá trình; Chi phí vận hành, khai thác đối tượng đầu tư không nhỏ.
Thời gian của quá trình đầu tư dài (≥ 1 năm), thậm chí kéo dài nhiều năm.
Vốn đầu tư thường lớn, thậm chí rất lớn; Rủi ro
Các đặc trưng cơ bản của lối sống nông thôn?
Được hình thành trên cơ sở những điều kiện sinh hoạt vật chất nhất định
Là lối sống mang tính cộng đồng xã hội rất cao
Phong cách giao tiếp, ứng xử mang tính chân tình, cởi mở, chan hòa là một đặc trưng cơ bản của lối sống nông thôn.
Tất cả các phương án đều đúng
Các dấu hiệu của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
Kinh tế vượt trội hơn so với nông thôn
Số lượng các thành phố, thị xã, thị trấn ( lớn, vừa và nhỏ) trong mạng lưới đô thị cũng tăng lên đáng kể cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở đô thị
Tỷ lệ dân cư đô thị thường xuyên tăng
Tỷ lệ dân cư đô thị thường xuyên tăng - Số lượng các thành phố, thị xã, thị trấn ( lớn, vừa và nhỏ) trong mạng lưới đô thị cũng tăng lên đáng kể cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở đô thị
Văn hóa đô thị đa dạng, phong phú
Các định hướng ngắn hạn có tính chất hoạt động cụ thể, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:
Dự án
Kế hoạch
Mục đích
Mục tiêu
Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đang lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì khi tiến hành tập trung kinh tế phải thực hiện công việc gì?
Bị cấm, không được tập trung kinh tế
Được tự do thực hiện
Phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ
Phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế
Các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng
Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Lợi dụng vị trí thống lĩnh để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng
Thỏa thuận nhằm loại bỏ thị trường các doanh nghiệp ngoài nhóm
Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải được đăng ký bảo hộ.
Đúng
Sai
Các đối tượng không thể trở thành thành viên hợp tác xã
Cá nhân
Hộ gia đinh
Người nước ngoài
Pháp nhân
Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm?
check_box Tăng thuế, phát hành tiền và trái phiếu Chính phủ để vay tiền dân cư.
Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân và phát hành trái phiếu Chính phủ.
Tăng thuế, tăng phát hành tiền và vay nợ nước ngoài.
Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc.
Các hành vi nào là bị cấm đối với Doanh nghiệp?
Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh
Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng
Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
Các hình thức chính thể trong kiểu nhà nước chủ nô ở phương Tây?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nộ
Cộng hòa quý tộc chủ nộ- Cộng hòa dân chủ chủ nô- Quân chủ chuyên chế chủ nô
Quân chủ chuyên chế chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Các hình thức công nhận quốc tế chủ yếu khác nhau ở thái độ của bên công nhận đối với bên được công nhận.
check_box Đúng
Sai
Các hình thức thực hiện pháp luật?
Làm theo pháp luật
Thi hành pháp luật
Tuân theo pháp luật
Tuân theo pháp luật - Thi hành pháp luật
Vận dung pháp luật
Các hình thức tổ chức lấy tin?
Đi mua tin từ các trung tâm tư vấn về tin
Do các nhân viên và chuyên gia của bộ phận marketing
Sử dụng nội gián và các hội nghị, các tư liệu trên hội trường.
Tất cả các phương án..
Các khoản nợ được xem là “Nợ có vấn đề” là các khoản nợ:
check_box Không thu hồi được đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi theo thoả thuận trong HĐTD (từ nhóm 2 đến nhóm 5).
Các khoản “nợ xấu” (từ nhóm 3 đến nhóm 5).
Các khoản nợ của các DN đã phá sản.
Các khoản nợ nhóm 1.
Các khoản nợ phát sinh trước thời điểm mua bán doanh nghiệp, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ cho các chủ nợ.
Đúng
Sai
Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà nước Việt Nam?
check_box Tất cả các phương án đều sai.
Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.
Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.
Thuế thu nhập cá nhân và các khoản viện trợ không hoàn lại.
Các loại chuẩn mực bất thành văn?
Chuẩn mực đạo đức
Chuẩn mực phong tục tập quán
Chuẩn mực thẩm mỹ
Tất cả các phương án đều đúng.
Các loại nhiễu trong thông tin?
Nhiễu ngữ nghĩa
Nhiễu vật lý
Nhiễu vật lý, nhiễu ngữ nghĩa, nhiễu thực dụng
Tất cả các phương án đều đúng
Các loại uy tín của giám đốc doanh nghiệp?
Tất cả các phương án.
Uy tín lãnh đạo
Uy tín quyền lực, uy tín cá nhân.
Uy tín tập thể
Các lý thuyết của trường phái thành Viene (Áo) là?
check_box Ích lợi - giới hạn và giá trị - giới hạn
Giá trị - giới hạn
Năng suất - giới hạn
Tất cả các phương án đều đúng
Các ngân hàng thương mại cổ phần:
check_box Chỉ được phép kinh doanh chứng khoán một cách gián tiếp thông qua việc thành lập các công ty chứng khoán hạch toán độc lập như một công ty con của ngân hàng.
Được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán nếu đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn.
Không được phép kinh doanh chứng khoán dưới mọi hình thức.
Không được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán nếu không đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn.
Các nghĩa vụ của cá nhân chấm dứt khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích
Đúng
Sai
Các nguồn dưới đây, nguồn nào không thể hình thành tài sản của hợp tác xã?
Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên
Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác
Vốn huy động từ phát cổ phần
Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là nguồn của luật quốc tế.
check_box Sai
Đúng
Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là quy phạm mệnh lệnh.
check_box Đúng
Sai
Các nguyên tắc cơ bản của QTKD không bao gồm:
Hiệu quả
Kết hợp hài hoà các loại lợi ích
Tâm lý khách hàng
Tuân thủ pháp luật và thông lệ kinh doanh
Các nguyên tắc cơ bản ra quyết định?
Nguyên tắc về định nghĩa; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự công bằng.
Nguyên tắc về định nghĩa; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự đồng nhất.
Nguyên tắc về sự đồng nhất; Nguyên tắc về sự công bằng; Nguyên tắc về định nghĩa.
Nguyên tắc về sự đồng nhất; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự công bằng.
Các nhà nước phương Đông cổ đại theo hình thức chính thể nào?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Quân chủ lập hiến
Các nhận định nào là đúng ?
Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì, kỹ thuật lập pháp chuẩn xác, từ ngữ rõ ràng, trong sáng
Pháp luật La Mã điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, phổ biến, đặc biệt lá các quan hệ trong lĩnh vực dân sự
Pháp luật La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển
Tất cả các phương án đều đúng .
Các nhận định nào là đúng ?
Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau
Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau. Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đều là pháp luật đặc quyền
Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đều là pháp luật đặc quyền
Tất cả các nhà nước phong kiến đều được hình thành từ nhà nước chiếm hữu nô lệ.
Các nhận định nào là sai?
Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế - Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền không nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế.
Thời hiện đại, nhà nước tư sản thực hiện chức năng quản lí kinh tế nhằm đảm bảo hoạt động bình thường cho cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa
Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chức năng của nhà nước tư sản thời cận đại
Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền không nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Các nhận định nào sau đây đúng?
Luật pháp ATen chưa có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao. Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội?
Giới tính
Tất cả các phương án đều đúng
Thâm niên nghề nghiệp
Trình độ học vấn
Các nhân tố qui định những nét đặc thù của lối sống đô thị Việt Nam hiện nay:
Điều kiện kinh tế - xã hội
Là sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp của cư dân đô thị
Sự chuyển đổi định hướng giá trị của các nhóm xã hội
Tất cả các phương án đều đúng
Các NHTM có thể vay và cho vay lẫn nhau thông qua thị trường nào?
check_box Thị trường liên ngân hàng.
Thị trường ngoại hối.
Thị trường tài chính.
Thị trường vốn.
Các NHTM phải nghiên cứu đặc điểm của đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn của các doanh nghiệp là để?
check_box Có biện pháp tính toán, xác định thời hạn và mức vay phù hợp, quản lý tiền cho vay đúng mục đích.
Để tiến hành thu nợ gốc và lãi đúng hạn.
Để xác định mức lãi suất cho vay hợp lý.
Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.
Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp định thương mại nhiều bên của WTO như thế nào?
Bắt buộc
Bắt buộc đối với một số hiệp định này, không bắt buộc đối với một số hiệp định khác
Bắt buộc đối với một số thành viên này, không bắt buộc đối với một số thành viên khác
Tự nguyên và thường phải thông qua đàm phán
Các phẩm chất của ý chí bao gồm:
Tất cả các phương án đều đúng
Tính độc lập
Tính mục đích
Tính quyết đoán
Các phương pháp ra quyết định?
Ra quyết định khi có đủ thông tin
Ra quyết định khi có ít thông tin
Ra quyết định khi có quá ít thông tin (hoặc không có thông tin)
Tất cả các phương án đều đúng
Các phương pháp thu thập thông tin trong điều tra xã hội học là?
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Phương pháp phân tích tài liệu
Phương pháp quan sát
Tất cả các phương án đều đúng
Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại bao gồm:
Tất cả các phương án đều đúng
Tòa án
Trọng Tài
Trung gian – Hòa giải
Các quy phạm pháp luật hôn gia đình thường ít có chế tài kèm theo.
Đúng
Sai
Các quyền của nhà đầu tư:
Quyền chuyển nhượng , điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư
Quyền mua ngoại tệ
Quyền tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân.
Tất cả các phương án đều đúng
Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam?
Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt
Áp dụng hạn ngạch
Không áp dụng hạn ngạch
Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào có thể được thực hiện?
Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng
Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư
Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận
Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Các tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu t thì đợc quyền lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền hoặc thuê đất để sử dụng.
Đúng
Sai
Các tổ chức kinh tế sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp đều được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Đúng
Sai
Các tổ chức, cá nhân nớc ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt nam có nhu cầu nhà ở thì được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất nếu thiếu vốn thì được quyền thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuê tại Ngân hàng để vay vốn.
Đúng
Sai
Các tranh chấp liên quan đến cách xác định, quy chế pháp lý các vùng biển bắt buộc phải giải quyết tại Tòa luật biển quốc tế.
check_box Sai
Đúng
Các trường hợp để đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu IRR?
check_box 2 trường hợp sau:- Nếu IRR ≥ i (i là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) thì có thể đánh giá rằng dự án đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.- Nếu IRR < i thì có thể đánh giá rằng dự án không đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ không mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.
- Nếu IRR < i thì có thể đánh giá rằng dự án không đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ không mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.
- Nếu IRR ≥ i (i là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) thì có thể đánh giá rằng dự án đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.
Không có trường hợp nào
Các tuyên bố chính trị mặc dù không có giá trị pháp lý ràng buộc nhưng có thể là cơ sở hình thành nên các điều ước quốc tế.
check_box Đúng
Sai
Các ý kiến của bên thứ ba có giá trị pháp lý ràng buộc với các bên.
check_box Sai
Đúng
Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành lối sống nông thôn
Cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi
Địa bàn cư trú nông thôn
Khoa học - kỹ thuật
Lao động nghề nông
Lao động nghề nông - Địa bàn cư trú nông thôn
Các yếu tố cấu thành đô thị?
Dân cư đô thị
Kinh tế - xã hội
Môi trường xã hội đô thị
Yếu tố không gian vật chất
Yếu tố không gian vật chất - Kinh tế, xã hội
Cách hiểu nào không phù hợp với tính lựa chọn của tri giác.
Con người chủ động lựa chọn đối tượng tri giác.
Sự lựa chọn đối tượng tri giác còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan.
Tất cả các phương án đều đúng
Thể hiện tính tích cực của con người trong tri giác.
Cách mạng tư sản thời cận đại được tiến hành dưới các hình thức nào?
Chiến tranh giải phóng dân tộc
Chiến tranh nhân dân
Diễn biến hòa bình
Nội chiến
Nội chiến - Chiến tranh giải phóng dân tộc - Chiến tranh nhân dân
Cách tính suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được?
check_box Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (i) thường được xác định trên cơ sở tính bình quân gia quyền các chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn tài trợ tài chính cho dự án theo quyền số là tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư dự án (ibq) cộng thêm một mức lãi suất dự phòng rủi ro trong quá trình huy động vốn cho dự án (ir).
Không có phương án nào đúng
Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (i) thường được xác định trên cơ sở tính bình quân gia quyền các chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn tài trợ tài chính cho dự án theo quyền số là tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư dự án (ibq)
Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (i) thường được xác định trên cơ sở tính bình quân gia quyền các chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn tài trợ tài chính cho dự án theo quyền số là tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư dự án (ibq) cộng thêm một mức lãi suất chủ đầu tư ấn định cho dự án (ii).
Cái gì không phải là đối tượng điều chỉnh của pháp luật?
Quan hệ xã hội
Qui luật của tự nhiên
Qui luật của tự nhiên - Tâm linh - Thiên nhiên
Tâm linh
Thiên nhiên
Cái gì không phải là nguồn của pháp luật?
Nghị quyết của Đảng
Tập quán pháp
Tiền án lệ
Văn bản qui phạm pháp luật
Cái gì là nguồn của pháp luật
check_box Tập quán pháp - Tiền án lệ
Nghị quyết của Đảng
Tập quán pháp
Tiền án lệ
Văn kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cầm giữ tài sản?
check_box Là biện pháp có tính chất đối kháng luật định cho phép bên có quyền bị vi phạm được áp dụng đối với bên vi phạm nghĩa vụ
Chỉ được áp dụng trong biện pháp cầm cố tài sản
Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Tất cả các phương án đều sai
Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm bao nhiều % trên thị trường liên quan?
50%
55%
60%
65%
Cân bằng tổng quát là sự cân bằng giữa giá hàng và chi phí sản xuất. Sự cân bằng này được thực hiện qua sự dao động của cung - cầu. Đó là quan điểm của:
check_box L. Walras
A.Marshall
J.B.Clark
Karl Menger
Cán bộ quản lí nhà nớc về đất đai có hành vi vi phạm thì chịu trách nhiệm kỷ luật đối với hành vi vi phạm.
Đúng
Sai
Cán cân thanh toán quốc tế là Bảng tổng hợp?
check_box Không có phương án đúng.
Các khoản thu và chi giữa các tổ chức và cá nhân là người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.
Đối chiều và so sánh những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.
Tất cả các giao dịch kinh tế tài chính giữa một nước với một nước khác trong một khoảng thời gian nhất định.
Căn cứ áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại?
Có hành vi vi phạm hợp đồng
Có hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại.
Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại và lỗi của bên vi phạm
Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng?
Có hành vi vi phạm hợp đồng
Có hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại và lỗi của bên vi phạm
Căn cứ áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng?
Có hành vi vi phạm hợp đồng
Có hành vi vi phạm hợp đồng và có thỏa thuận phạt trong hợp đồng
Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại và lỗi của bên vi phạm
Căn cứ để tính mức bồi thường là dựa trên mức lợi nhuận mà bên xâm phạm thu được cộng với mức thiệt hại mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị mất.
Đúng
Sai
Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là?
check_box Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.
Các chủ thể tham gia và lãi suất.
Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.
Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.
Căn cứ ly hôn chỉ dựa vào bản chất quan hệ hôn nhân.
Đúng
Sai
Căn cứ ly hôn dựa vào lỗi của vợ chồng.
Đúng
Sai
Căn cứ ly hôn được áp dụng cho cả hai trường hợp ly hôn do thuận tình và ly hôn do một bên yêu cầu.
Đúng
Sai
Căn cứ ly hôn không áp dụng cho trường hợp ly hôn do thuận tình.
check_box Đúng
Sai
Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng
Có thiệt hại thực tế
Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
Tất cả các phương án đều đúng
Căn cứ vào đối tượng đầu tư, có các loại đầu tư- Đầu tư vào đối tượng vật chất (đầu tư phát triển).- Đầu tư vào đối tượng tài chính (đầu tư tài chính).
check_box Tất cả các phương án
Đầu tư vào đối tượng tài chính (đầu tư tài chính).
Đầu tư vào đối tượng vật chất (đầu tư phát triển).
Căn cứ vào hồ sơ dự án, có những loại dự án đầu tư xây dựng nào?
check_box Dự án tiền khả thi / Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng sơ bộ, mức độ chi tiết không cao; Dự án khả thi / Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Dự án khả thi và dự án tiền khả thi.
Dự án sử dụng vốn ngân sách và dự án sử dụng nguồn vốn khác
Tất cả các phương án
Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các quan hệ hợp đồng, có thể phân loại thành:
Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ
Hợp đồng có đền bù, hợp đồng không đền bù
Hợp đồng song vụ, đơn vụ
Hợp đồng vì lợi ích các bên và hợp đồng vì bên thứ ba
Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng Séc, các loại Séc được sử dụng trong thanh toán là:
check_box Séc đích danh và Séc vô danh.
Séc chuyển khoản và Séc ký danh.
Séc tiền mặt và Séc chuyển khoản.
Séc vô danh, Séc chuyển khoản.
Căn cứ vào tính chất và mức độ can thiệp của công quyền vào đời sống kinh tế, người ta chia thị trường thành các hình thái:
Cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo
Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết
Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết và cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo
Tất cả các phương án đều sai
Cạnh tranh bao gồm những đặc trưng sau:
Cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh
Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa các doanh nghiệp
Mục đích của các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh là cùng tranh giành thị trường mua hoặc bán sản phẩm
Tất cả các phương án đều đúng
Cạnh tranh không lành mạnh là:
Cạnh tranh dựa vào kẽ hở của luật pháp
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa người mua và người bán
Cạnh tranh không hoàn hảo
Cấp hành chính huyện lần đầu tiên xuất hiện ở triều đại phong kiến nào?
check_box Nhà Li-Trần
Nhà Đinh
Nhà Hậu Lê
Nhà Hồ
Câu hỏi đóng trong quá trình xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?
Là câu hỏi chưa có phương án trả lời,, người được hỏi phải tự đưa ra ý kiến riêng của mình
Là câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời để cho người được hỏi lựa chọn.
Là câu hỏi là loại câu hỏi đưa ra nội dung cụ thể để nhằm kiểm tra tính trung thực của người được hỏi.
Là câu hỏi mà người hỏi phát phiếu để cho người được hỏi trả lời
Câu hỏi mở khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?
Là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người hỏi phải đưa ra phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi có liệt kê sẵn các phương án trả lời khác nhau để người trả lời tự lựa chọn phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời
Là loại câu hỏi được đưa ra nội dung và có gợi ý trả lời
Câu nào là câu đúng trong các câu sau
Công ty cổ phần có thể chuyển sang công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên ).
Công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi sang công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên ).
Tất cả các phương án đều đúng
Câu nào sau đây khác tiêu chí phân loại cạnh tranh:
Cạnh tranh độc quyền
Cạnh tranh giữa những người bán với nhau
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh không hoàn hảo
Câu nào sau đây không phải là cách phân loại khách hàng theo quy mô?
Cá nhân
Hộ gia đình
Khách hàng thực tế
Tập thể
Câu nào sau đây không phải là nội dung của quy luật giá trị:
Cung và cầu cắt nhau sẽ xác định được giá và sản lượng cân bằng
Giá cả có thể bằng giá trị
Giá cả có thể cao hơn giá trị
Giá cả có thể thấp hơn giá trị
Câu nào sau đây là cách phân loại cách phân loại cạnh tranh căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường?
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa người mua và người bán
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Câu nào sau đây là cách phân loại cách phân loại cạnh tranh căn cứ vào tính chất cạnh tranh?
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa người mua và người bán
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Câu nói : “Giá trị hàng hóa chính là sự phản ánh giá trị của tiền tệ, cũng như ánh sáng của mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời vậy” là của:
check_box W.Petty
A.Smith
D.Ricardo
J.B.Say
Câu nói “Bạo động tắc tử” là của ai:
check_box Phan Chu Trinh
Hoàng Hoa Thám
Nguyễn Thái Học
Phan Bội Châu
Câu nói “ở những nơi chế độ sở hữu tư nhân thống trị thì tất cả của cải vật chất chỉ rơi vào tay một số ít người mà thôi”
check_box Thomas More
C. Fourier
S. Simon
T. Campanenlla
Câu nói sau của ai? “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp”:
Của C.Mác và Ph.Ăngghen.
Của C.Mác.
Của V.I.Lênin.
CủaPh.Ăngghen.
Cấu tạo hữu có của tư bản là:
Cấu tạo giá trị của tư bản (c/v) trong chừng mực nó do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định và phản ánh những biến đổi của cấu tạo kỹ thuật đó.
Cấu tạo giá trị của tư bản.
Cấu tạo kỹ thuật của tư bản.
Cấu tạo vật chất của tư bản.
Cấu trúc của qui phạm pháp luật gồm những gì?
check_box Phần giả định, phần nội dung qui định và phần chế tài.
Các chế định pháp luật.
Phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết luận.
Cấu trúc hệ thống ngân hang Việt Nam hiện nay có các chủ thể nào?
check_box Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức hoạt động ngân hàng
Doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng thương mại
Câu tục ngữ: “Giận cá chém thớt” thể hiện quy luật nào trong đời sống tình cảm?
Quy luật di chuyển;
Quy luật lây lan;
Quy luật pha trộn;
Quy luật tương phản.
CEPT là gì?
Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN
Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực thương mại tự do ASEAN
Khu vực đầu tư ASEAN
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ đối với con riêng của vợ hoặc của chồng mình.
Đúng
Sai
Cha mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
Đúng
Sai
Cha mẹ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi của con chưa thành niên gây ra.
check_box Đúng
Sai
Cha mẹ có quyền định đoạt tài sản riêng của con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.
Đúng
Sai
Cha mẹ là giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên
Đúng
Sai
Cha mẹ là người đương nhiên quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên
Đúng
Sai
Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt áp dụng trong các trường hợp sau:
Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thường
Tất cả các phương án
Tổ chức tín dụng không khôi phục được khả năng thanh toán
Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được sáp nhập, hợp nhất vào một tổ chức tín dụng khác
Chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự là:
check_box Bao gồm tất cả các phương án
Là hành vi vi phạm nghĩa vụ
Là nghĩa vụ chỉ được thực hiện một phần khi đến hạn
Là nghĩa vụ chưa được thực hiện khi đến hạn
Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận ……… nội dung của đề nghị.
Một phần
Một phần hoặc toàn bộ
Rõ ràng
Toàn bộ
Chế định nào sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại?
Hàng hải – thương mại
Hôn nhân – gia đình
Mua bán, trao đổi hàng hóa
Ngân hàng
Chế độ “tỉnh điền” thời Trung Hoa cổ đại là?
check_box Đất đai vừa có đất công, vừa có đất tư
Chỉ có đất tư
Đất đai của quan lại
Toàn bộ đất đai là của chung
Chế độ bao cấp được biểu hiện dưới các hình thức nào:
Bao cấp qua chế độ tem phiếu
Bao cấp qua giá
Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách
Tất cả các phương án đều đúng.
Chế độ tài sản theo thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực từ khi hai bên nam nữ được đăng ký kết hôn.
Đúng
Sai
Chế độ tài sản theo thỏa thuận chỉ được áp dụng khi hai bên xác lập trước khi kết hôn
Đúng
Sai
Chế độ tài sản theo thỏa thuận có thể bị coi là vô hiệu.
Đúng
Sai
Chế độ tài sản theo thỏa thuận có thể sửa đổi nội dung giống như chế độ tài sản theo luật định.
Đúng
Sai
Chế độ tài sản theo thỏa thuận không được sửa đổi, bổ sung.
Đúng
Sai
Chế độ tỷ giá thả nổi là chế độ tỷ giá hối đoái mà ở đó mối tương quan về giá giữa các đồng tiền được xác định trên cơ sở?
check_box Tất cả các phương án đều sai.
Cầu tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Cung cầu tiền tệ nhưng chịu sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Cung tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.
Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
Đúng
Sai
Chế tài nào không phải chế tài thương mại
Buộc bồi thường thiệt hại
Buộc thực hiện đúng hợp đồng
Buộc xin lỗi công khai
Phạt vi phạm
Chế tài phạt vi phạm được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng.
Đúng
Sai
Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong mọi trường hợp vi phạm hợp đồng.
Đúng
Sai
Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập ở:
check_box Nhà số 5D, phố Hàm Long – Hà Nội?
Nhà số 5D phố Trần Hưng Đạo - Hà Nội ?
Nhà số 5D, phố Khâm Thiên – Hà Nội?
Nhà số 5D, phố Phạm Ngũ Lão – Hà Nội?
Chỉ có chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản
Đúng
Sai
Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền kiện đòi đối với tài sản
Đúng
Sai
Chỉ có điều ước quốc tế và tập quán quốc tế là nguồn của luật quốc tế.
check_box Sai
Đúng
Chỉ có điều ước quốc tế và tập quán quốc tế mới có giá trị pháp lý ràng buộc.
check_box Đúng
Sai
Chỉ có người thừa kế là cá nhân mới phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lạ
Đúng
Sai
Chỉ có quốc gia ven biển mới được quyền khai thác cá tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.
check_box Sai
Đúng
Chỉ có quyền tài sản của quyền tác giả mới là đối tượng của các giao dịch như để thừa kế, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng.
Đúng
Sai
Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đúng
Sai
Chỉ có trẻ em mới được nhận làm con nuôi.
Đúng
Sai
Chỉ có vợ chồng mới có quyền lập di chúc chung
check_box Đúng
Sai
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn.
Đúng
Sai
Chỉ dẫn địa lý không là đối tượng được chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp.
Đúng
Sai
Chỉ được áp dụng biện pháp xử lý hình sự khi chủ thể đã bị xử lý vi phạm hành chính trước đó.
Đúng
Sai
Chỉ khi hai bên nam nữ kết hôn mới có thể được coi là một quan hệ hôn nhân.

Đúng
Sai
Chi nhánh của pháp nhân cũng có tư cách pháp nhân
Đúng
Sai
Chi nhánh của pháp nhân nước ngoài và văn phòng đại diện của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam:
Có điểm khác nhau cơ bản là, chi nhánh của pháp nhân nước ngoài được giao dịch hợp đồng nhằm mục đích sinh lợi, trong khi đó văn phòng đại diện thì không có quyền này.
đều được kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam.
đều không được kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam.
Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập với tổ chức luật sư nước ngoài.
Đúng
Sai
Chi phí bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán?
check_box Do bên thuê khoán phải trả
Do bên cho thuê khoán phải trả
Do bên thuê khoán và bên thuê khoán cùng chịu
Tất cả các phương án đều sai
Chi phí huy động vốn của Ngân hàng thương mại là chi phí?
check_box NHTM trả cho khách hàng khi huy động tiền gửi.
Các NHTM thanh toán cho nhau khi vay vốn liên ngân hàng.
Khách hàng trả cho Ngân hàng thương mại khi vay tiền ngân hàng.
Ngân hàng thương mại vay Ngân hàng Trung ương.
Chi phí phá sản là........
Là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật
Chi phí sử dụng vốn của dự án là gì?
check_box Chi phí sử dụng vốn được đánh giá bằng chi phí cơ hội nghĩa là lợi ích bị bỏ qua do mất cơ hội đầu tư vốn tự có vào các hoạt động hay dự án đầu tư có khả năng sinh lời khác. Chi phí sử dụng vốn tự có được biểu hiện qua suất sinh lời tài chính của vốn chủ sở hữu do chủ đầu tư yêu cầu. Khi đầu tư bằng vốn vay nợ, chi phí sử dụng vốn vay được thể hiện ở mức lãi suất vay vốn mà các tổ chức tín dụng đòi hỏi.
Chi phí sử dụng vốn được đánh giá bằng chi phí cơ hội nghĩa là lợi ích bị bỏ qua do mất cơ hội đầu tư vốn tự có vào các hoạt động hay dự án đầu tư có khả năng sinh lời khác.
Chi phí sử dụng vốn tự có được biểu hiện qua suất sinh lời tài chính của vốn chủ sở hữu do chủ đầu tư yêu cầu. Khi đầu tư bằng vốn vay nợ, chi phí sử dụng vốn vay được thể hiện ở mức lãi suất vay vốn mà các tổ chức tín dụng đòi hỏi.
Không có phương án nào đúng
Chỉ ra đặc điểm về chính trị của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH?
Còn những tàn dư của tư tưởng và văn hoá của chế độ cũ.
Còn tồn tại giai cấp và đấu tranh giai cấp.
Còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu.
Còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế.
Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:
check_box Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
Dân tộc giải phóng
Đoàn kết dân tộc và thế giới
Thành lập chính quyền cách mạng
Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là.
check_box Phát xít Nhật
Đế quốc Mỹ và tay sai
Thực dân Pháp
Thực dân pháp và Phát xít Nhật.
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng được công bố vào ngày tháng năm nào.
check_box Ngày 22/12/1946.
Ngày 20/12/1946.
Ngày 22/12/1947
Ngày 24/12/1946.
Chỉ tiêu NAV(NAW) là gì?
check_box Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều”, như ở chương 1 đã nêu, là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng năm (NAV) tương đương với lợi ích ròng của dự án tại thời điểm hiện tại (NPV).
Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều” là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng tháng tương đương với lợi ích ròng của dự án tại thời điểm hiện tại (NPV).
Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều”, như ở chương 1 đã nêu, là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng năm (NAV) của dự án.
Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều”, như ở chương 1 đã nêu, là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng quý (NAV) tương đương với lợi ích ròng của dự án tại thời điểm hiện tại (NPV).
Chỉ tiêu tổng giá trị hiện tại thu nhập thuần của dự án (NPV) là gì?
check_box Là hiệu số giữa hiệu giá thu nhập và hiệu giá chi phí đầu tư ban đầu của dự án trong toàn bộ thời gian khai thác của dự án
Là biểu thị sự hoàn trả vốn đã đầu tư
Là một chỉ tiêu cần thiêt và bắt buộc đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng
Tất cả các phương án
Chia, tách, tổ chức lại HTX là do cơ quan nào quyết định?
Ban chủ nhiệm HTX
Cơ quan ra quyết định thành lập HTX
Đại hội xã viên
Tòa án
Chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam là sản phẩm của :
Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa phương Tây.
Sự tiếp thu văn hóa phương Tây.
Sự tiếp thu văn hóa Trung Hoa.
Sự tiếp thu văn hóa truyền thống.
Chiếc xích lô của người Việt Nam là sản phẩm của:
Sự kết hợp giữa xe đạp và xe tay.
Xe đạp.
Xe máy.
Xe tay.
Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là hành vi chiếm hữu không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 183 BLDS 2005
Đúng
Sai
Chiếm hữu tài sản do người khác đánh rơi luôn là chiếm hữu hợp pháp
Đúng
Sai
Chiến lược và chiến thuật khác nhau ở điểm?
Chiến lược được lãn đạo cấp trung sử dụng và chiến thuật được lãnh đạo cấp cao sử dụng.
Chiến lược là sự cụ thể hóa việc thực hiện chiến thuật.
Chiến lược mang tính ngắn hạn còn chiến thuật mang tính dài hạn.
Chiến thuật là sự cụ thể hóa việc thực hiện chiến lược.
Chiết khấu hối phiếu về bản chất là hình thức tín dụng?
check_box Do ngân hàng cấp cho người xuất khẩu
Do ngân hàng cấp cho người nhập khẩu
Do ngân hàng cấp cho người vận tải
Do ngân hàng cấp cho người xuất nhập khẩu
Chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là?
check_box Một loại cho vay có bảo đảm, căn cứ vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn của thương phiếu đó.
Mua đứt thương phiếu đó hay một bộ giấy tờ có giá nào đó với lãi suất chiết khấu.
Ngân hàng cho vay căn cứ vào giá trị của thương phiếu được khách hàng cầm cố tại ngân hàng và ngân hàng không tính lãi.
Ngân hàng cho vay có cơ sở bảo đảm và căn cứ vào giá trị thương phiếu, với lãi suất là lãi suất chiết khấu trên thị trường.
Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam:
check_box Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến
. Dân chủ và dân tộc
Dân tộc và dân chủ mới
Thuộc địa nửa phong kiến
Chính phủ giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan đến yếu tố nước ngoài.
Đúng
Sai
Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất đối với các tổ chức nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Chính phủ nắm giữ quyền nào?
Cả ba quyền
Hành pháp
Lập pháp
Tư pháp
Chính quyền đô hộ thời Pháp thuốc trước năm 40 quản lý đến cấp
check_box Huyện
Quận
Tất cả các cấp hành chính trên
Chính quyền độc lập tự chủ của người Việt ở thế kỉ X là
check_box Chính quyền họ Khúc và họ Dương
Chính quyền Hai Bà Trưng
Chính quyền nhà nước Vạn Xuân
Tất cả các chính quyền trên
Chính sách cai trị của chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc:
check_box Tất cả các chính sách trên
Đồng hóa
Ràng buộc lỏng lẻo
Tăng cường bóc lột
Chính sách của Pháp đối với Đông Dương trong chiến tranh thế giới II làm cho:
Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Đông Dương và thực dân Pháp nổi lên gay gắt.
Nền kinh tế Đông Dương ngày càng phát triển
Nhân dân Đông Dương đỡ khổ hơn
Pháp và nhân dân Đông Dương hình thành liên kết "Phòng thủ chung Đông Dương"
Chính sách nào dưới đây không phải là chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
Miễn thuế thu nhập và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế
Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới
Chính sách Tài khoá được hiểu là?
check_box Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tăng trưởng nền kinh tế thông qua các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước.
Chính sách Tài chính Quốc gia.
Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm mới.
Là bộ phận cấu thành chính sách Tài chính Quốc gia, có các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, và các công cụ điều tiết Cung và Cầu tiền tệ.
Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:
check_box Kìm hãm và nô dịch về văn hóa
Phát triển nền văn hoá
Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển
Tự do nhân quyền.
Chịu rủi ro đối với tài sản mua bán?
check_box Do bên mua phải chịu nếu đã nhận tài sản mua bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác
Do bên bán chịu
Do bên mua chịu
Do chủ sở hữu của tài sản phải chịu trong mọi trường hợp
Cho biết mức lãi suất 1% tháng (mức lãi suất thực của tháng). Xác định mức lãi suất thực của 6 tháng.
check_box 6,15%
6%
6,6%
7,2%
Cho biết mức lãi suất 1% tháng (mức lãi suất thực của tháng). Xác định mức lãi suất thực của năm.
check_box 12,68%
12%
12,5%
13,2%
Cho biết mức lãi suất 1% tháng (mức lãi suất thực của tháng). Xác định mức lãi suất thực của quý.
check_box 3,03%
3%
3,09%
3,3%
Cho biết mức lãi suất 10% năm, ghép lãi theo tháng. Xác định mức lãi suất thực của 6 tháng.
check_box 5,11%
6%
7,2%
8,4%
Cho biết mức lãi suất 10% năm, ghép lãi theo tháng. Xác định mức lãi suất thực của năm.
check_box 10,47%
11,5%
12%
13,12%
Cho biết mức lãi suất 10% năm, ghép lãi theo tháng. Xác định mức lãi suất thực của tháng.
check_box 0,83%
0,6%
0,65%
0,8%
Cho biết, trong số các diễn đạt sau đây, cách diễn đạt nào phản ánh sai nội dung của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối là:
Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện bằng cách đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản.
Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện bằng cách kéo dài ngày lao động.
Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư mang tính phổ biến trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản.
Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư trong điều kiện thời gian lao động cần thiết không đổi.
Cho tỷ giá giao ngay EUR/VND: 28.592/29.223Lãi suất (%/năm) kỳ hạn 3 tháng:Gửi vayEUR 3,55 4,55VND 7,80 10,20Tỷ giá bán kỳ hạn 3 tháng của EUR/VND là:
check_box 29.709
28.824
29.460
29.698
Cho tỷ giá giao ngay EUR/VND: 28.592/29.223Lãi suất (%/năm) kỳ hạn 3 tháng:Gửi vayEUR 3,55 4,55VND 7,80 10,20Tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng của EUR/VND là:
check_box 28.824
29.460
29.698
29.709
Cho tỷ giá giao ngay: USD/GBP = 0,6057 – 0,6059Khách hàng bán 700 GBP, ngân hàng trả cho khách hàng bao nhiệu USD?
1.155,306
1.155,688
423,99
424,13
Cho tỷ giá giao ngay: USD/GBP = 0,6057 – 0,6059Khách hàng mua 1.000 GBP, khách hàng trả cho ngân hàng bao nhiệu USD?
check_box . 1.650,982
1.650,437
605,7
605,9
Cho tỷ giá giao ngay: USD/HKD = 7,7501 – 7,7507Khách hàng bán 800 USD, ngân hàng trả cho khách hàng bao nhiệu HKD?
check_box 6.200,08
103,2165
103,2245
6.200,56
Cho tỷ giá giao ngay: USD/HKD = 7,7501 – 7,7507Khách hàng mua 2.000 USD thì phải trả cho ngân hàng bao nhiệu HKD?
check_box 15.501,4
15.500,2
258,0412
258,0612
Cho tỷ giá: GBP/USD = 1,6254/1,6260 USD/JPY = 104,24/106,35Tính tỷ giá: GBP/ JPY?
check_box 169,4317/172,9251
0,015283/0,01559862
64,10824/65,430048
64,13191/65,4059041
Cho tỷ giá: GBP/USD = 1,6254/1,6260Khách hàng mua 500 GBP, khách hàng trả cho ngân hàng bao nhiệu USD
check_box 813
307,5031
307,6166
812,7
Cho tỷ giá: USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 17.500/17.550Tính tỷ giá: JPY/ VND?
check_box 162,9574/168,3938
0,005938/0,006137
1.823.850/1.884.695
167,914/163,423
Cho tỷ giá:USD/VND = 15.990 – 15.992EUR/VND = 19.393 – 19.491Tính tỷ giá: EUR/ USD?
check_box 1,21267 – 1,21895
0,8204 – 0,8246
0,8205 – 0,8245
1,2128 – 1,2188
Cho tỷ giá:USD/VND= 17.878 - 17.880USD/HKD = 7,7501 - 7,7509Tính tỷ giá: HKD/VND?
check_box 2.306,7 – 2.307,1
0,000433451 – 0,00043354
138.556 – 138.586
138.570 – 138.571
Chọn câu đúng nhất
Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ
Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá
Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng tặng, cho tài sản.
Mọi hợp đồng song vụ đều là hợp đồng có đền bù
Chọn câu đúng trong các câu sau
Chỉ có những dự án đầư tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư
Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.
Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư
Tất cả các phương án đều đúng
Chọn câu đúng trong các câu sau:
Chỉ có những dự án đầu tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư.
Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.
Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư.
Tất cả các phương án đều đúng
Chọn câu khẳng định đúng nhất về PHÁ SẢN:
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đương nhiên đã bị phá sản
Phá sản bao giờ cũng chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn của doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều sai
Việc mở thủ tục phá sản phải do doanh nghiệp yêu cầu tiến hành
Chọn câu khẳng định đúng?
Luật phá sản 2014 có 14 chương với 133 điều
Luật phá sản 2014 có hiệu lực 01/07/2015
Luật phá sản 2014 được quốc hội thông qua 01/07/2014
Luật phá sản 2014 quy dịnh mọi chủ thể kinh doanh đều có thể bị phả sản
Chọn câu phát biểu SAI về “Trong công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chức:”
Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 1 hoặc một số người đại diện theo ủy quyền, nhiệm kì không quá 5 năm
Luôn luôn có hội đồng thành viên
Trường hợp 1 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, người đó làm chủ tịch công ty
Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền
Chọn câu phát biểu sai:
Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, Chủ nhiệm HTX và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
HTX có tư cách pháp nhân
Khi HTX giải thể, tài sản thuộc sở hữu của HTX do nhà nước hỗ trợ có thể không chia cho các thành viên của HTX
Thành viên HTX có thể góp vốn bằng tài sản
Chọn câu sai?
Trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp
Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp là do doanh nghiệp tự quyết định thực hiện
Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký
Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân ở các lĩnh vực kinh doanh do pháp luật quy định
Chọn câu trả lời đúng trong các phương án sau. Chủ nghĩa tư bản độc quyền là ?
Cả 3 phương án đều đúng.
Giai đoạn phát triển cao của Chủ nghĩa tư bản.
Một hình thái kinh tế xẫ hội.
Một phương thức sản xuất.
Chọn câu trả lời đúng trong các phương án sau. Lợi nhuận độc quyền thu được do?
Do giá cả độc quyền.
Do tỷ suất lợi nhuận tăng.
Tăng năng suất lao động cá biệt của các nhà tư bản.
Tăng năng suất lao động xó hội.
Chọn câu trả lời đúng trong các phương án sau. Mối quan hệ giữa Độc quyền và cạnh tranh?
Các phương án đều sai.
Cạnh tranh giảm đi.
Không thủ tiêu cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh gay gắt hơn.
Thủ tiêu cạnh tranh.
Chọn câu trả lời đúng.Mô hình tổ chức của chính quyền đô hộ dưới thời Âu Lạc :
check_box Xây dựng mô hình nhà nước hoàn toàn mới
Được mô phỏng theo mô hình của nhà nước Trung Quốc phong kiến
Duy trì mô hình tổ chức của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:“ Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.....mà tự giải phóng cho ta”.
Đem sức ta.
Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.
Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng?
check_box Thu NS (không bao gồm thu từ đi vay) – Chi NS thường xuyên > 0.
Thu NS – Chi NS > 0.
Thu NS = Chi NS.
Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi đầu t + trả nợ (cả tín dụng NN).
Chọn phát biểu đúng:
Doanh nghiệp tư nhân được quyền phát hành chứng khoán
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân
Mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều Doanh nghiệp tư nhân
Người điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân
Chọn phát biểu đúng:
check_box Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền biểu quyết
Cổ phần ưu đãi cổ tức không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
Chọn phát biểu đúng:
check_box Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại của công ty cổ phần không được quyền biểu quyết
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 2 đến 70 thành viên
Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được giảm vốn điều lệ
Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam có quyền thành lập và quản lý công ty tại Việt Nam
Chọn phát biểu sai:
Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của công ty
Thành viên góp vốn được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản
Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân
Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
Chọn phát biểu sai:
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
Công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ
Thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần phải là cổ đông hoặc là người lao động của công ty cổ phần
Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH hai thành viên không được quyền phát hành cổ phần
Công ty TNHH một thành viên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
Vốn điều lệ của công ty cổ phần phải cao hơn vốn pháp định
Chọn phát biểu sai:
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
Công ty TNHH 1 thành viên không cần có kiểm soát viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn
Chọn phương án đúng
Không phải mọi trường hợp đương sự đều phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.
Mọi trường hợp đương sự đều phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.
Chọn phương án đúng
Đương sự trong vụ việc dân sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự, người yêu cầu, người liên quan trong việc dân sự
Đương sự trong vụ việc dân sự chỉ bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Chọn phương án đúng
Chỉ những chủ thể theo quy định tại Điều 161, 162 Bộ luật Tố tụng dân sự mới có quyền khởi kiện vụ án dân sự.
Không chỉ những chủ thể theo quy định tại Điều 161, 162 Bộ luật Tố tụng dân sự mới có quyền khởi kiện vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Chọn phương án đúng
Không phải mọi trường hợp ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn chuẩn bị xét xử là ngày người khởi kiện xuất trình cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.
Mọi trường hợp ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn chuẩn bị xét xử là ngày người khởi kiện xuất trình cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.
Chọn phương án đúng
Quyết định công nhân sự thỏa thuận của các đương sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.
Quyết định công nhân sự thỏa thuận của các đương sự không thể bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.
Chọn phương án đúng
Khi chưa thụ lý vụ án mà Tòa án nhận đơn khởi kiện phát hiện vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án đã nhận đơn khởi kiện chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án khác.
Khi chưa thụ lý vụ án mà Tòa án nhận đơn khởi kiện phát hiện vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án đã nhận đơn khởi kiện trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.
Chọn phương án đúng
Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ: “Sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án” thì Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.
Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ: “Sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án” thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện
Chọn phương án đúng
Tòa án chỉ có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về toàn bộ vụ án.
Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về một phần của vụ án.
Chọn phương án đúng
Khi Tòa án chưa thụ lý vụ án mà phát hiện một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện.
Khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của nhà nước đều không được hòa giải.
Mọi trường hợp đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của nhà nước đều không được hòa giải.
Chọn phương án đúng
Thông thường Tòa án thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.
Trong mọi trường hợp tòa án thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.
Chọn phương án đúng
Thời hạn tố tụng do pháp luât tố tụng dân sự quy định, các bên đương sự không có quyền thỏa thuận về thời hạn tố tụng.
Thời hạn tố tụng do pháp luât tố tụng dân sự quy định, các bên đương sự vẫn có quyền thỏa thuận về thời hạn tố tụng trong một số trường hợp
Chọn phương án đúng
Người khởi kiện vụ án dân sự có thể trực tiếp nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo tại Tòa án hoặc gửi qua bưu điện.
Người khởi kiện vụ án dân sự phải trực tiếp nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo tại Tòa án trong mọi trường hợp.
Chọn phương án đúng
Trong trường hợp các đương sự chỉ thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết một phần vụ án thì Tòa án tiến hành ra quyết định đưa một phần vụ án ra xét xử và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự về một phần vụ án.
Trong trường hợp các đương sự chỉ thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết một phần vụ án thì Tòa án tiến hành ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trừ trường hợp có căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Chọn phương án đúng
Không tiến hành hòa giải được là trường hợp Tòa án hòa giải không thành.
Không tiến hành hòa giải được là trường hợp Tòa án phải hòa giải nhưng vì nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan mà Tòa án không tiến hành được thủ tục hòa giải.
Chọn phương án đúng
Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.
Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt
Chọn phương án đúng
Các đương sự hòa giải được với nhau ở tại phiên tòa phúc thẩm thì hội đồng xét xử ra bản án.
Các đương sự hòa giải được với nhau ở tại phiên tòa phúc thẩm thì hội đồng xét xử ra quyết định.
Chọn phương án đúng
Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm không phải trong mọi trường hợp đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.
Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm trong mọi trường hợp đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.
Chọn phương án đúng
Khi thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết thì trong mọi trường hợp việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị đều được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận
Khi thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết thì việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị chỉ được chấp nhận nếu không vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu.
Chọn phương án đúng
Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên tòa phúc thẩm chỉ được chấp nhận nếu bị đơn đồng ý.
Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên tòa phúc thẩm trong mọi trường hợp đều được Tòa án chấp nhận.
Chọn phương án đúng
Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn kháng cáo, nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn kháng cáo, nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp người kháng cáo đều phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.
Mọi trường hợp người kháng cáo đều phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp người đại diện hợp pháp của đương sự là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại diện hợp pháp đều phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
Trong mọi trường hợp người đại diện hợp pháp của đương sự là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại diện hợp pháp đều phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
Chọn phương án đúng
Không phải mọi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đều có thể bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
Mọi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đều có thể bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa sơ thẩm thì Hội đồng xét xử đều ra quyết định đình chỉ việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự.
Trong mọi trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa sơ thẩm thì Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng
Chỉ nguyên đơn khởi kiện mới phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.
Không chi nguyên đơn khởi kiện mới phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.
Chọn phương án đúng
Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về Hội đồng xét xử
Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về thẩm phán chủ tọa phiên tòa
Chọn phương án đúng
Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc có người đại diện hợp pháp tham gia hoặc việc vắng mặt là có lý do chính đáng
Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc có người đại diện hợp pháp tham gia.
Chọn phương án đúng
Không phải mọi đương sự đều có quyền kháng cáo về toàn bộ bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
Mọi đương sự đều có quyền kháng cáo về toàn bộ bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
Chọn phương án đúng
Các đương sự bắt buộc phải tham gia mọi phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm
Khi xét thấy cần thiết thì Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm triệu tập đương sự tham gia phiên tòa
Tất cả các phương án
Trong mọi trường hợp đương sự không phải tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án đều ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Chọn phương án đúng
Tại phiên tòa, nếu đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới và yêu cầu giám định bổ sung, giám định lại thì Hội đồng xét xử không quyết định giám định lại, giám định bổ sung.
Tại phiên tòa, nếu đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới và yêu cầu giám định bổ sung, giám định lại thì Hội đồng xét xử có thể quyết định giám định lại, giám định bổ sung.
Chọn phương án đúng
Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “thời hiệu khởi kiện đã hết” thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “thời hiệu khởi kiện đã hết” thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện.
Chọn phương án đúng
Chỉ đương sự mới có quyền kháng cáo phúc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
Không chỉ đương sự mới có quyền kháng cáo phúc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
Chọn phương án đúng
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng măt tại phiên tòa sơ thẩm mà không có lý do thì Tòa án hoãn phiên tòa
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng măt tại phiên tòa sơ thẩm mà không có lý do thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.
Chọn phương án đúng
Khi đang tranh luận, nếu xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử có quyền quyết định trở lại việc hỏi.
Khi đang tranh luận, nếu xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử không có quyền quyết định trở lại việc hỏi.
Chọn phương án đúng
Tòa án có thể xét xử vắng mặt người làm chứng.
Tòa án phải hoãn phiên tòa khi vắng mặt người làm chứng.
Chọn phương án đúng
Kháng cáo quá hạn vẫn có thể được Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận nếu việc kháng cáo quá hạn là do trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng
Trong mọi trường hợp kháng cáo quá hạn không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận.
Chọn phương án đúng
Tòa án phải hoãn phiên tòa trong các trường hợp người phiên dịch vắng mặt tại phiên tòa.
Tòa án phải hoãn phiên tòa trong trường hợp người phiên dịch bắt buộc phải tham gia phiên tòa mà vắng mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp đương sự vẫn yêu cầu xét xử vắng mặt người phiên dịch.
Chọn phương án đúng
Tại phiên tòa sơ thẩm mà đương sự yêu cầu hoãn phiên tòa để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.
Tại phiên tòa sơ thẩm mà đương sự yêu cầu hoãn phiên tòa để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Hội đồng xét xử không được hoãn phiên tòa.
Chọn phương án đúng
Không phải mọi đương sự đã tham gia ở phiên tòa sơ thẩm thì phải tham gia ở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.
Mọi đương sự đã tham gia ở phiên tòa sơ thẩm thì phải tham gia ở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở cấp phúc thẩm.
Trong mọi trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở cấp phúc thẩm.
Chọn phương án đúng
Trước phiên tòa phúc thẩm mà các đương sự hòa giải được với nhau thì Thẩm phán lập biên bản về sự thảo thuận của các đương sự và lưu hồ sơ coi đó như chứng cứ mới để công nhận sự thỏa thuận ở tại phiên tòa như quy định tại Điều 270 BLTTDS
Trước phiên tòa phúc thẩm mà các đương sự hòa giải được với nhau thì Thẩm phán phụ trách vụ án ở cấp phúc thẩm ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
Chọn phương án đúng
Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.
Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và chấm dứt việc giải quyết vụ án.
Chọn phương án đúng
Người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Tòa án cấp phúc thẩm phải hoãn phiên tòa.
Người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm phải hoãn phiên tòa.
Chọn phương án đúng
Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu ở giai đoạn phúc thẩm mà nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế.
Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu ở giai đoạn phúc thẩm mà nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế.
Chọn phương án đúng
Nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa phúc thẩm mà bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn.
Nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa phúc thẩm mà bị đơn không đồng ý thì vẫn có thể chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn trong một số trường hợp
Chọn phương án đúng
Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn phải hoãn phiên tòa.
Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án xét xử vắng mặt.
Chọn phương án đúng
Trước phiên tòa phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm không phải tiến hành thủ tục hòa giải.
Trước phiên tòa phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm phải tiến hành thủ tục hòa giải.
Chọn phương án đúng
Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị phúc thẩm thì Viện kiểm sát vẫn phải tham gia phiên tòa phúc thẩm.
Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị thì Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa phúc thẩm.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp thời hạn kháng cáo của các đương sự đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án.
Trong mọi trường hợp thời hạn kháng cáo của các đương sự đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.
Mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.
Chọn phương án đúng
Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm được Tòa án chấp nhận trong mọi trường hợp
Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm chỉ được Tòa án chấp nhận nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu ban đầu.
Chọn phương án đúng
Thời hạn kháng cáo của đương sự đối với quyết định sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hoặc ngày quyết định đó được giao cho đương sự hoặc ngày quyết định được niêm yết.
Thời hạn kháng cáo của đương sự đối với quyết định sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày người có quyền kháng nghị nhận được quyết định.
Chọn phương án đúng
Không phải mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm thì bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.
Mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm thì bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp người kháng cáo đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt.
Mọi trường hợp người kháng cáo đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt.
Chọn phương án đúng
Trong thời hạn kháng cáo, người kháng cáo có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung kháng cáo nếu việc thay đổi, bổ sung đó không vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu
Trong thời hạn kháng cáo, người kháng cáo có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung kháng cáo.
Chọn phương án đúng
Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị thì Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa phúc thẩm.
Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị thì Viện kiểm sát vẫn phải tham gia phiên tòa phúc thẩm.
Chọn phương án đúng
Chỉ cơ quan, tổ chức đã khởi kiện vụ án dân sự mới có quyền kháng cáo
Cơ quan, tổ chức đã khởi kiện vụ án dân sự có quyền kháng cáo
Chọn phương án đúng
Tại phiên tòa sơ thẩm, khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án, Hội đồng xét xử sẽ công nhận sự thỏa thuận đó bằng một bản án
Tại phiên tòa sơ thẩm, khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án, Hội đồng xét xử sẽ công nhận sự thỏa thuận đó bằng một quyết định.
Chọn phương án đúng
Bản án sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung.
Bản án sau khi tuyên án xong thì vẫn có thể được sửa chữa, bổ sung trong một số trường hợp
Chọn phương án đúng
Đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm.
Đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm.
Chọn phương án đúng
Viện kiểm sát bắt buộc phải cử Kiểm sát viên tham gia mọi phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.
Viện kiểm sát không bắt buộc phải cử Kiểm sát viên tham gia mọi phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng
Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thức hai nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt.
Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.
Chọn phương án đúng
Tại phiên tòa sơ thẩm mà các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án mà sự thỏa thuận đó là tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
Tại phiên tòa sơ thẩm mà các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án mà sự thỏa thuận đó là tự nguyệnn, không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra bản án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
Chọn phương án đúng
Viện kiểm bắt buộc phải tham gia các phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.
Viện kiểm sát đã tham gia ở phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự thì bắt buộc phải tham gia ở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng
Đương sự là người chưa thành niên thì bắt buộc phải có người đại diện tham gia tố tụng trong mọi trường hợp
Đương sự là người chưa thành niên vẫn có thể tự mình tham gia tố tụng mà không phải có người đại diện tham gia tố tụng trong một số trường hợp
Chọn phương án đúng
Những vụ án không được hòa giải là những vụ án không tiến hành hòa giải được.
Những vụ án không được hòa giải là những vụ án mà khi giải quyết Tòa án không tiến hành hòa giải
Chọn phương án đúng
Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và chấm dứt toàn bộ quá trình giải quyết vụ án.
Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án và bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.
Chọn phương án đúng
Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại những phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.
Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại những phần bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét kháng cáo, kháng nghị
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp thời hạn kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày đều tính từ ngày tuyên án
Trong mọi trường hợp thời hạn kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày đều tính từ ngày tuyên án.
Chọn phương án đúng
Đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể hoãn phiên tòa.
Trong mọi trường hợp khi đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm tiến hành xét xử vắng mặt.
Chọn phương án đúng
Việc hòa giải trước khi xét xử phúc thẩm là bắt buộc, trừ những việc pháp luật quy định không được hòa giải.
Việc hòa giải trước khi xét xử phúc thẩm là không bắt buộc
Chọn phương án đúng
Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình tham gia tố tụng mà không cần người đại diện tham gia.
Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không thể tự mình tham gia tố tụng mà cần phải có người đại diện tham gia.
Chọn phương án đúng
Chỉ nguyên đơn mới có quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện.
Người khởi kiện có quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện.
Chọn phương án đúng
Hòa giải thành là việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết các vấn đề về nội dung vụ án
Hòa giải thành là việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và cả về án phí.
Chọn phương án đúng
Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về Hội đồng xét xử.
Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về thẩm phán phụ trách vụ án.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.
Trong mọi trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.
Chọn phương án đúng
Khi nộp đơn khởi kiện, người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện đầy đủ moi tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là hợp pháp và có căn cứ thì Tòa án mới thụ lý.
Trong một số trường hợp tòa án vẫn có thể thụ lý vụ án mặc dù khi nộp đơn khởi kiện, người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.
Chọn phương án đúng
Tòa án chỉ có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.
Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau một phần của vụ án
Chọn phương án đúng
Trong trường hợp sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự ” Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án
Trong trường hợp sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự ” Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.
Chọn phương án đúng
Bị đơn chỉ có quyền đưa ra ý kiến việc bị đơn không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn hoặc chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.
Bị đơn không chỉ có quyền đưa ra ý kiến chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn hoặc chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn mà bị đơn còn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố.
Chọn phương án đúng
Đương sự có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết một hoặc nhiều các quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
Đương sự không thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết một hoặc nhiều các quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
Chọn phương án đúng
Tòa án không phải ra quyết định trả lại đơn khởi kiện mà thông báo về việc trả lại đơn
Tòa án phải ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.
Chọn phương án đúng
Đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm hoãn phiên tòa.
Đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai vắng mặt không có lý do chính đáng thì Tòa án cấp phúc xét xử vắng mặt
Chọn phương án đúng
Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa
Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc có người đại diện hợp pháp tham gia.
Chọn phương án đúng
Không phải trong mọi trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
Trong mọi trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
Chọn phương án đúng
Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử đã triệu tập thiếu đương sự của vụ án thì Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.
Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử đã triệu tập thiếu đương sự của vụ án thì Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm.
Chọn phương án đúng
Trong trường hợp khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm mà bị đơn đồng ý thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Trong trường hợp khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.”
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ hợp lệ
Hồ sơ hợp pháp
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”
Chủ thể kinh doanh
Công ty
Doanh nghiệp
Thương nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc các chủ thể thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, một số hoặc toàn bộ các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận”
Đầu tư
Hoạt động thương mại
Kinh doanh
Mua bán sản phẩm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp”
Tái cơ cấu doanh nghiệp
Tái cơ cấu kinh doanh
Tổ chức lại công ty
Tổ chức lại doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể”
check_box Điều kiện kinh doanh
Tài sản
Vốn đầu tư
Vốn kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế … theo pháp luật”
Bình đẳng, hợp tác
Bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh
Bình đẳng, hợp tác và hoạt động
Cạnh tranh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền … doanh nghiệp của mình. Khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp”
Bán
Cho thuê
Chuyển đổi
Giải thể
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền … đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.
Điều hành
Quản lý
Quản lý và Điều hành
Quyết định
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, … và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần”
check_box Thông qua
Biểu quyết
Bổ sung
Hoàn thiện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … không phải loại hình công ty đối vốn”
Cổ phần
Hợp danh
TNHH 1 thành viên
TNHH 2 thành viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … phải có ít nhất hai thành viên … là cá nhân”
Hợp danh /góp vốn
Hợp danh /hợp danh
TNHH 2 thành viên /góp vốn
TNHH 2 thành viên/sáng lập
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty …”.
check_box 2 thành viên
3 thành viên
4 thành viên
5 thành viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể … bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại; chuyển đổi một phần quyền và nghĩa vụ của công ty sang công ty mới thành lập mà không chấm dứt sự tồn tại”
check_box Tách
Chuyển đổi
Hợp nhất
Sáp nhập
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế … kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”
Có quyền
Được phép
Hoạt động
Thực hiện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại …”
check_box Chứng khoán
Cổ phiếu
Cổ phiếu và trái phiếu
Trái phiếu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là do ... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng … của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Cá nhân/ một phần tài sản
Cá nhân/ toàn bộ tài sản
Tổ chức/ toàn bộ tài sản
Tổ chức/ toàn bộ tài sản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một ... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Cá nhân
Cá nhân và tổ chức
Pháp nhân
Tổ chức
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Góp vốn là việc đưa … vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty”
Tài sản
Tiền
Tiền, vật
Tiền, vật và quyền tài sản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành … của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.
Các công ty
Các doanh nghiệp
Các tổ chức thành viên
Tập đoàn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Loại hình … không thể chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên”.
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân
TNHH 1 thành viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền ………về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”
Chiếm hữu
Định đoạt
Sở hữu
Sử dụng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật …”
Cho phép
Không cấm
Quy định
Tất cả các phương án đều sai
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, … thành lập hợp tác xã”
Có mong muốn
Có nguyện vọng
Khởi xướng thành lập Hợp tác xã
Tham gia
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ... không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”
Chủ doanh nghiệp tư nhân
Cổ đông
Thành viên góp vốn
Thành viên hợp danh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và …”
Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
Giá trị Thương hiệu
Quyền sở hữu trí tuệ
Thương hiệu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và …”
Không bị quốc hữu hóa
Không bị trưng mua
Không bị trưng thu
Tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi …”
Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh
Thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc Trung ương
Tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương
Toàn quốc
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải làm thủ tục … tài sản góp vốn cho công ty”
Chuyển đổi
Chuyển giao
Chuyển nhượng
Chuyển quyền sở hữu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào ... của doanh nghiệp tư nhân”.
Báo cáo tài chính
Sổ kế toán
Sổ kế toán và báo cáo tài chính
Sổ, sách kế toán
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty, thì người đó … đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên”.
Chịu trách nhiệm
Không phải chịu trách nhiệm
Liên đới chịu trách nhiệm
Phải chịu trách nhiệm nếu có thỏa thuận với các thành viên còn lại
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Khoa học Luật HP là một môn khoa học pháp lỳ chuyên ngành.
Khoa học Luật HP là một môn khoa học pháp lý.
Khoa học Luật HP là một môn khoa học.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Luật Hiến pháp điều chỉnh mọi quan hệ XH liên quan đến moi các lĩnh vực khác nhau của đời sống XH.
Luật Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ XH quan trọng nhất có liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống XH.
Luật Hiến pháp điều quan hệ xã hội quan trọng nhất trong một số lĩnh vực của đời sống XH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
.Quy phạm PL Luật HP có cấu tạo gồm 2 bộ phận: giả định và quy định
Đa số quy phạm PL Luật Hiến pháp có bộ phận: giả định và quy định.
Quy phạm PL Luật HP có cấu tạo gồm 3 bộ phận: giả định, quy định, chế tài.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nhà nước CHXHCNVN là chủ thể đặc biệt của quan hệ PL Luật HP.
Nhà nước CHXHCNVN là chủ thể của nhiều quan hệ PL.
Nhà nước CHXHCNVN là chủ thể duy nhất của quan hệ PL Luật HP.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hiến pháp là nguồn của mọi ngành luật.
Hiến pháp là nguồn của một số nganh luật.
Hiến pháp là nguồn duy nhất của ngành Luật HP.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Dự thảo HP có thể được đua ra lấy ý kiến của ND trước khi QH thông qua.
Dự thảo HP không phải lấy ý kiến của ND trước khi QH thông qua.
Dự thảo HP phải được tổ chức lấy ý kiến của ND trước khi QH thông qua.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hiến pháp ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước Tư sản.
Hiến pháp ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và PL.
Hiến pháp ra đời cùng với sự xuất hiện của XH loài người.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Bảo vệ HP là trách nhiệm của các cơ quan NN và toàn thể NDVN.
Ở nước ta hiện nay, Bao vệ HP là trách nhiệm của các cơ quan NN ở trung ương.
Ở nước ta hiện nay, Quốc hội là cơ quan NN duy nhất có trách nhiệm bảo vệ HP.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Bản HP 2013 là luật cơ bản của NN và xã hội Việt Nam
Bản HP 2013 là luật cơ bản của NN Việt Nam
Bản HP 2013 là luật cơ bản của xá hội Việt Nam
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nguyên thủ quốc gia có quyền đề nghị Quốc hội xem xét lại HP nếu không đồng ý.
Nguyên thủ quốc gia có quyền phủ quyết HP nếu không đồng ý.
Nguyên thủ quốc gia phải công bố HP đúng thời gian mà HP quy định.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mọi người có quyền sống.
Mọi người có quyền sống. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.
Mọi người có quyền sống. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Biểu quyết khi NN tổ chức trưng cầu ý dân là quyền có điều kiện của CDVN.
Công dân VN có quyền biểu quyết khi NN tổ chức trưng cấu ý dân.
Mọi người có quyền biểu quyết khi NN tổ chức trưng cầu ý dân.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước ND về những quyết định của mình.
Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước Nhà nước.về nhưng quyết định của mình.
Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước NN và ND về những quyết định của mình.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mọi công dân đều bình đẳng trước PL.
Mọi người đều bình đẳng trước hiến pháp và luật.
Mọi người đều bình đẳng trước PL.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chỉ đến bản HP 1980 đến nay, hệ thống chính trị của NN mới được quy định trong HP.
Hệ thống chính trị của NN được ghi nhận trong tất cả các bản HP.
Hệ thống chính trị của NN lần đầu tiên được ghi nhận trong bản HP 2013.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Các bản HP 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 đều được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước công bố theo đúng quy trình lập hiến.
Các bản HP 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 đều được Quốc hội thông qua và công bố theo đúng quy trình lập hiến.
Chỉ có bản HP 1959, 1980, 1992, 2013 được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước công bố theo đúng quy trình lập hiến.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Quốc hội quyết định làm HP khi có sự đồng ý của ít nhất 2/3 tổng số ĐBQH.
Quốc hội quyết định việc làm HP khi có sự đồng ý của quá nửa tổng số ĐBQH.
Quốc hộiquyết định làm HP khi có sự đồng ý của ít nhất 2/3 tổng số ĐBQH có mặt.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Thành viên của Uỷ ban dự thảo HP do QH bầu ra trong số các ĐBQH.
Thành viện của Uỷ ban dự thảo HP do QH bầu ra trong số ĐBQH và không đồng thời là thành viên của CP.
Thành viên của Uỷ ban dự thảo HP do QH bầu ra, không nhất thiết phải là ĐBQH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Quy định của các bản HP VN về hình thức chính thể là khác nhau.
Quy định của các bản HP VN về hình thức chính thể là không thay đổi.
Quy định của các bản HPVN về hình thức chính thể là khác nhau do tên gọi của NN khác nhau.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật.
Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Pl và đường lối, chính sách của Đảng.
Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của PL.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mọi công dân VN đều có quyền được thôi quốc tich VN.
Trong mọi trường họp, công dân Việt Nam không được thôi quốc tịch VN.
Trong một số trường hợp, CDVN sẽ được thôi quốc tịch VN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Quản lý nhà nước và XH là chức năng của các cơ quan của Đảng và NN.
Quản lý NN và XH là chức năng của cơ quan của Đảng, cơ quan của NN và cơ quan của MTTQVN.
Quán lý NN và XH là nhiệm vụ của cơ quan NN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước và xã hội.
Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước.
Hiến pháp là luật cơ bản của xã hội.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chỉ có QH, Uỷ ban thường vụ QH mới có quyền đề nghị làm HP, sửa đổi HP.
Chỉ QH mới có quyền đề nghị làm HP, sửa đổi HP.
Đề nghị làm HP, sửa đổi HP thuộc thẩm quyền của CTN, UBTVQH, CP hoặc ít nhất 1/3 tổng số ĐBQH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Trưng cầu dân ý về HP không phải là một giai đoạn của quy trình lập hiến.
Việc trưng cầu dân ý về HP do QH quyết định.
Việc trưng cầu dân ý về HP là một thủ tục bát buộc của quy trình lập hiến.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nhà nước chỉ quản lý XH bằng PL và chính sách.
Nhà nước chỉ quản lý XH bằng PL.
Quản lý XH bằng PL và chính sách chỉ là một trong các phương thức quản lý của NN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mặt trận TQVN chỉ là một tổ chức chính trị chứ ko phải là cơ quan NN trong bộ máy NN.
Mặt trận TQVN là một cơ quan trong bộ máy NN.
Mặt trận TQVN vừa là một cơ quan trong bộ máy NN, vừa là một tổ chức chính trị.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Khoa học LHP nghiên cứu Chế độ chính trị dưới góc độ là một bộ phận cấu thành của Chế độ XH.
Khoa học LHP nghiên cứu chế độ chính trị dưới góc độ là một hình thức NN.
Khoa học LHP nghiên cứu chế độ chính trị dưới góc độ là nhũng vấn đề cơ bản, quan trọng nhất về chính trị được quy định trong chương I của HP.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong HP là quyền và nghĩa vụ cơ bản.
Quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong HP và luật là quyền và nghĩa vụ cơ bản.
Quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong PL là quyền và nghĩa vụ cơ bản.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo pháp luật hiện hành, tước quốc tịch là thẩm quyền của cơ quan hành pháp.
Theo pháp luật hiện hành, tước quuốc tịch là thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia.
Theo PL hiện hành, tước quốc tịch là thẩm quyền của co quan tư pháp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mặt trận TQVN có quyền ban hành VBPL trong lĩnh vực có liên quan.
Mặt trận TQVN phối hợp với cơ quan NN ban hành văn bản chính trị.
Mặt trận TQVN phối hợp với cơ quan NN ban hành VBPL trong lĩnh vực có liên quan
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mọi công dân VN đều có thể bị tước quốc tịch VN.
Trong mọi trường hợp, CD VN không bị tước quốc tịch VN.
Trong một số trường hợp, CDVN có thể bị tước quốc tịch VN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hiến pháp nước Cộng hoà XHCNVN công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền con người.
Hiến pháp nước Cộng hoà XHCNVN công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền của công dân Việt Nam.
Tất cả các đáp án đều đúng.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN chỉ được ghi nhân từ bản HP 1959 đến nay.
Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN chỉ đuược ghi nhận trong bản HP 2013.
Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN được ghi nhận trong tất cả các bản HP của nước ta.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mặt trận TQVN có quyền quản lý công việc NN và XH.
Mặt trận TQVN không được tham gia vào việc quản lý công việc NN và XH.
Mặt trận TQVN tham gia vào việc quản lý công việc của NN và XH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đại diện của Mặt trận TQVN có thể được mời tham dự kỳ họp HĐND.
Đại diện xủa Mặt trận TQVN có quyền tham gia kỳ họp HĐND.
Khi HĐND họp bàn vấn đề có liên quan, phải mời đại diện của MTTQVN tham dự.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mặt trận TQVN là cơ sở chính trị của chính quyền ND.
Mặt trận TQVN là cơ sở tư tưởng của chính quyền ND.
Mạt trận TQVN là cơ sở XH của chính quyền ND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Ở nước Cộng hoà XHCNVN, tất cả quyền lực chính trị thuộc về ND.
Ở nước Cộng hoà XHCNVN, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ND.
Ở nước Cộng hoà XHCNVN, tất cả quyền lực thuộc về ND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chính sách phát triển nền kinh tế theo HP hiện hành đã thay đổi cơ bản so với HP 1992.
Chính sách phát triển nền kinh tế theo HP hiện hành là không thay đổi so với HP 1992.
Hiến pháp hiện hành đã sửa dổi một số nội dung trong chính sách kinh tế so với HP 1992.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, giáo dục tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu.
Theo HP hiện hành, giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu..
Theo HP hiện hành, phát triển giáo dục tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chính sách bảo vệ môi trường chỉ được quy định trong HP khi NN thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường.
Chính sách bảo vệ môi trường đã được quy định trong các bản HP nước ta.
Chính sách bảo vệ môi trường lần đầu tiên đuợc quy định trong HP 2013.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, giáo dục giữ vai trò thên chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Theo HP hiện hành, giáo dục, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- XH.
Theo HP hiện hành, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- XH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đất đai là tài sản thuộc sở hữu tư nhân.
Tất cả các phương án đều đúng đều đúng.
Theo HP hiện hành, đất đai là tài sản công thuộc sử hữu toàn dân.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của CD VN.
Có nơi ở hợp pháp là quyền của CDVN.
Có nới ở hợp pháp là quyền của con người.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo quy định HP 1946,1992 thẩm phán được bổ nhiệm.
Theo quy định HP1946,1959 thẩm phán được bổ nhiệm.
Theo quy định HP1959, 1992 phán được bổ nhiệm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
CDVN nếu đủ điều kiện do luật định, có thể được bàu làm đại biểu HĐND ba cấp.
Chỉ có thể được bầu làm đại biểu HĐND không quá 2 cấp.
Chỉ có thể được bầu làm đại biểu HĐND một cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
cả hai phương án
Theo PL hiện hành CDVN được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.
Theo PL hiện hành, CDVN có quyền tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Các thành viên của Hội đồng bộ trưởng đều do QH bầu trong số đại biểu QH.
Các thành viên của Hội đồng bộ trưởng đều do QH bầu.
Các thành viên của Hội đồng bộ trưởng do QH phê chuẩn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đảng CSVN là trung tâm của hệ thống chính trị.
Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị.
Đảng CSVN là lực lượng quản lý hệ thống chính trị.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo quy định HP 1959,1980 thì QH có thể quy định những quyền hạn khác khi cân thiết.
Theo quy định HP 1959,1992 thì QH có thể tự quy định những quyền hạn khác khi cần thiết.
Theo quy định HP 1992,2013 thì QH có thể tự quy định những quyền hạn khác khi cần thiết.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo quy định HP 1946, Uỷ ban hành chính do HĐND bầu ra.
Theo quy định HP 1946, Uỷ ban hành chình do HĐND cúng cấp bầu ra và chịu trách nhiệm trước HĐND cúng cấp.
Theo quy định HP 1946, Uỷ ban hành chính do HĐND cùng cấp bầu ra.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Cả hai phương án đều đúng.
Đại biểu QH có thể bị cử tri miễn nhiệm.
Đại biểu QH có thể bị QH miễn nhiệm
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Công dân VN nếu đủ điều kiện do luật định, đang sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quyền bầu cử, ứng cử.
Mọi công dân VN đang sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quyền bầu cử, ứng cử.
Mọi công dân VN đều có quyền bầu cử, ứng cử.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, CP có quyền trình dự án HP ra trước QH.
Theo HP hiện hành, CP có quyền trình dự án HP, dự án luật ra trước QH.
Theo HP hiện hành, CP có quyền trình dự án luật ra trước QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Uỷ ban thường vụ QH có quyền đề nghị QH quyết định QH hop kín.
Uỷ ban thường vụ QH có quyền quyết định QH họp công khai và họp kín.
Uỷ ban TVQH có quyết quyết định QH họp bất thường và họp kín.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Các cơ quan thường trực của QH có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ QH.
Nhiệm kỳ các cơ quan của QH không theo nhiệm kỳ của QH
Nhiệm kỳ các cơ quan của QH theo nhiệm kỳ của QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP 1946, CTN chỉ thực hiện quyền hạn của nguyên thủ quốc gia.
Theo HP 1946, CTN thực hiện quyền hạn của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu CP.
Theo HP1946, CTN chỉ thực hiện quyền hạn của người đứng đầu CP.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hội đồng nhân dân là cơ quan NN duy nhất được cử tri trực tiếp bầu ra.
Quốc hội là cơ quan NN duy nhất được cử tri cả nước trực tiếp bầu ra.
Quốc hội là cơ quan NN duy nhất được cử tri trực tiếp bầu ra.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đa số nghị quyết của HĐND phải được quá nửa tổng số đại biểu HĐND có mặt biểu quyết tán thành.
Mọi nghị quyết của HĐND phải được quá nủa tổng số đại biểu HĐND biểu quyết tán thành.
Mọi nghị quyết của HĐND phải được quá nửa tổng số đại biểu HĐND có mặt biểu quyết tán thành.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chủ tịch HĐND quyết định HĐND họp kín.
Hội đồng nhân dân quyết định HĐND họp kín.
Thường trực HĐND quyết định HĐND họp kín.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Cả hai phương án đều đúng.
Đại biểu HĐND có quyền chất vấn các thành viên UBND cùng cấp.
Đại biểu HĐND có quyền chất vấn Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND cùng cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Cả 2 phương án
Hội đồng nhân dân có quyền bỏ phếu tín nhiệm các chức danh do HĐND phê chuẩn.
Hội đồng nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Cả hai phương án đều đúng.
Chủ tịch UBND cùng cấp có quyền đề nghị HĐND họp kín.
Chủ toạ cuộc họp có quyền đề nghị HĐND họp kín.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch HĐQP- AN và UB quốc phòng- AN.
Chủ tịch nước giữ chức Chủ nhiệm UB quốc phòng- AN.
Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch HĐQP- AN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Mọi nghị quyết của QH phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành.
Mọi nghị quyết của QH phải được quá nửa tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành.
Một số nghị quyết của QH phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đại biểu QH hoạt động chuyên trách do cử tri bầu ra.
Đại biểu QH hoạt động chuyên trách do QH bầu trong số ĐBQH.
Đại biểu QH hoạt động chuyên trách không phải QH, cử tri bầu ra.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hội đồng bầu cử quốc gia là một cơ quan của Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia là một cơ quan của QH.
Hội đồng bầu cử quốc gia là một thiết chế độc lập, được QH thành lập.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Đại biểu QH có quyền chất vấn các chức danh mà QH bầu hoặc phê chuẩn.
Đại biểu QH có quyền chất vấn các chức danh mà QH bầu.
Đại biểu QH có quyền chất vấn một số chức danh mà QH bầu.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Một số thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là thành viên UBND thành phố Đà Nẵng.
Một số thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nãng là Uỷ viên UBND thành phố Đà Nẵng.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là Uỷ viên UBND thành phố Đà Nẵng
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo PL hiện hành, Chủ tịch UBND phải là đại biểu HĐND.
Theo PL hiện hành, nếu đầu nhiệm kỳ của UBND thì Chủ tich UBND phải là đại biểu HĐND.
Theo PL hiện hành, trong nhiệm kỳ của UBND thì Chủ tịch UBND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Một số nghị quyết của HĐND sau khi thông qua phải được cơ quan NN cấp trên phê chuẩn.
Một số nghị quyết của HĐND sau khi thông qua phải được cơ quan NN cấp trên trực tiếp phê chuẩn.
Nghị quyết của HĐND sau khi thông qua phải được cơ quan NN cấp trên trực tiếp phê chuẩn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo hiến pháp hiện hành, CP là cơ quan thực hiện quyền lập pháp và hành pháp.
Theo HP hiện hành, CP là cơ quan có chức năng hành pháp.
Theo HP hiện hành, CP là cơ quan thực hiện quyền hành pháp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, Phó Thủ tướng CP chịu trách nhiệm trước QH về nhiệm vụ được phân công.
Theo HP hiện hành, Phó Thủ tương CP chịu trách nhiệm trước Thủ tướng CP về nhiệm vụ được phân công.
Theo HP hiện hành, Phỏ Thủ tướng CP chịu trcáh nhiệm trước QH, Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Thành viên các Uỷ ban lâm thời của QH không nhất thiết phải là đại biểu QH.
Thành viên các Uỷ ban lâm thời của QH phải là đại biểu QH hoạt động chuyên trách.
Thành viên các Uỷ ban lâm thời của QH phải là đại biểu QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP 1959, CTN do QH bầu ra trong số đại biểu QH.
Theo HP 1959, CTN do QH bầu ra và không nhất thiết phải là đại biểu QH.
Theo HP 1959. CTN do QH bầu ra và không là đại biểu QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Uỷ ban nhân dân xã M là cơ quan hành chính NN cao nhất của xã M.
Uỷ ban nhân dân xã M là cơ quan hành chính NN cao nhất ở xã M.
Uỷ ban nhân dân xã M là cơ quan hành chính NN ở xã M.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo PL hiện hành, các cơ quan dân cử đều có thể bị giải tán.
Theo PL hiện hành, các cơ quan dân cử không thể bị giải tán.
Theo PL hiện hành, chỉ cơ quan dân cử ở địa phương mới có thể bị giải tán.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Trong lịch sử lập hiến VN, cơ quan hành chính NN ở địa phương do cơ quan quyền lực NN bầu ra.
Trong lịch sử lập hiến VN, cơ quan hành chính NN ở địa phương do cơ quan quyền lực NN cùng cấp bầu ra.
Trong lịch sử lập hiến VN, cơ quan hành chính NN ở địa phương do cơ quan quyền lực NN ở địa phương bầu ra.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Thành viên của HĐQP- AN do QH phê chuẩn, không nhất thiết là đại biểu QH.
Thành viên HĐQP- AN không thể đồng thời là thành viên của CP.
Thành viên HĐQP-AN do QH bầu ra trong số đại biểu QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, các thành viên CP không nhất thiết phải là đại biểu QH.
Theo HP hiên hành, các thành viên CP phải là đại biểu QH.
Theo HP hiện hành, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không nhất thiết phải là đại biểu QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Trong lịch sử lập hiến VN, nhiệm kỳ CTN không theo nhiệm kỳ của QH.
Trong lịch sử lập hiến VN, nhiệm kỳ CTN theo HP 1946 không theo nhiệm kỳ của QH.
Trong lịch sử lập hiến VN, nhiệm kỳ CTN theo nhiệm kỳ của QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP 1946, 1959 thì CTN chịu trách nhiệm trước QH.
Theo HP 1946, 1980 thì CTN chịu trách nhiệm trước QH.
Theo HP 1992, 2013 thì CTN chịu trách nhiệm trước QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Cả hai phương án
Hội đồng nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với Hội thẩm nhân dân.
Hội đòng nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với thẩm phán TAND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP 1946, CTN là người chủ toạ Hội đồng Chính phủ.
Theo HP 1946, CTN là người thay mặt cho nước VNDCCH.
Theo HP1946, CTN là người thay mặt cho nước VNDCCH và chủ toạ HĐ chính phủ.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, các chức dang được QH bầu không theo nhiệm kỳ QH.
Theo HP hiện hành, một số chức danh được QH bầu có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ QH.
Theo HP hiện hành.,các chức danh được QH bầu có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo PL hiện hành, các thành viên của UBND không là đại biểu HĐND.
Theo PL hiện hành, các thành viên của UBND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND.
Theo PL hiện hành, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Thành viên của Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên của CP.
Thành viên của Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên của UBKT.
Thành viên của Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên của UBPL.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của HDDT và các Uỷ ban của QH là khác nhau.
Nhiệm vụ, quyền hạn của HDDT vacác Uỷ ban của QH là giống nhau.
So với các Uỷ ban của QH, HDDT có nhiều quyền hạn hơn, mang tính đạc thù.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP 1946, Thủ tướng do Nghị viện biểu quyết theo sự lựa chọn của CTN.
Theo HP 1946, Thủ tướng do Nghj viên bầu trong số nghị viên.
Theo HP1946, Thủ tướng do Nghị viện bầu.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP 1992, QH phê chuẩn danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng CP.
Theo HP1992, các thành viên CP do QH bầu.
Theo HP1992, các thành viên CP do QH phê chuẩn theo đề nghị của CTN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, thẩm phấn TATC được QH bầu trong số đại biểu QH.
Theo HP hiện hành, thẩm phán TATC được QH bầu.
Theo HP hiện hành, thẩm phán TATC được QH phê chuẩn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, QH bầu Chủ tịch HDDT trong số đại biểu QH.
Theo HP hiện hành, thành viên HDDT do QH bầu trong số đại biểu QH.
Theo HP hiện hành, thành viên HDDT do QH bầu.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hội đồng nhân dân thành phố HCM là cơ quan quyền lực NN cao nhất của thành phố HCM.
Hội đồng nhân dân thành phố HCM là cơ quan quyền lực NN cao nhất ở thành phố HCM.
Hội đồng nhân dân thành phố HCM là cơ quan quyền lực NN ở thành phố HCM.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, chánh án TATC chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH, Chủ tịch nước.
Theo HP hiện hành, Chánh án TATC chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ Ban TVQH.
Theo HP hiện hành, Chánh án TATC chịu trách nhiệm trước QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ vệc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái PL của TAND, VKSND cùng cấp.
Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái PL của UBND cùng cấp.
Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ VB trái PL của UBND. TAND, VKSND cùng cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKS ND tối cao cùng nhiệm kỳ QH.
Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKS ND tôia cao theo nhiệm kỳ của QH.
Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND tối cao là 5 năm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Việc xét xử của TA có hội thẩm tham gia.
Việc xét xử của TA theo thủ tục rút gọn không có sự tham gia của hội thẩm.
Việc xét xử sơ thẩm của TA có hội thẩm tham gia.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, bảo vệ quyền con người, quyền CD là chức năng của VKS ND.
Theo HP hiện hành, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là chức năng và nhiệm vụ của VKSND.
Theo HP hiện hành, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nhiệm vụ của VKSND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND tối cáo chỉ chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH.
Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ chịu trách nhiệm trước QH.
Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND tối cao chịu trách nhiệm trước QH, UỶ ban TVQH, CTN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chủ tịch UBND, Chánh án TAND, chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.
Chủ tịch UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.
Chủ tịch UBND, Viện trưởng VKSND chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Cả hai phương án
Theo HP hiện hành, TA xét xử tập thể và quyết định theo đa số.
Theo HP hiện hành, TA xét xử theo thủ tục rút gọn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Thực hành quyền công tố là chức năng của VKSND được quy định trong các bản HP 1992,2013.
Thực hành quyền công tố là chức năng của VKSND được quy định trong các bản HP1959,1980,1992,2013.
Thực hành quyền công tố là chức năng của VKSND được quy định trong HP 2013.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nhiệm kỳ của Chánh án TATC là 5 năm.
Nhiệm kỳ của Chánh án TATC theo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước.
Nhiệm kỳ của Chánh án TATC theo nhiệm kỳ của QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước QH, UBTVQH.
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước QH..
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước UBTVQH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chủ tịch UBND thành phố HN có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND quận Ba đình và các thành viên UBND các phường của quận Ba Đình.
Chủ tịch UBND thành phố HN có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND quận Ba Đình.
Chủ tịch UBND thành phố HN có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND quận Ba Đình.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Uỷ ban kiểm sát chỉ được thành lập ở VKSND tối cao.
Uỷ ban kiểm sát được thành lập ở VKSND các cấp.
Uỷ ban kiểm sát được thành lập ở VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo PL hiện hành, VKSND địa phương không có quyền kiểm sát hoạt động của UBND cùng cấp.
Theo PL hiện hành, VKSND địa phương kiểm sát việc tuân theo PL các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp..
Theo PL hiện hành, VKSND địa phương kiểm sát việc tuân theo PL một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo PL hiện hành, VKSND địa phương có chức năng kiểm sát việc tuân theo PL của HĐND cùng cấp.
Theo PL hiện hành, VKSND địa phương có chức năng kiểm sát viêcj tuân theo PL của cơ quan chính quyền địa phương.
Theo PL hiện hành, VKSND địa phương không có chức năng kiểm sát việc tuân theo PL của HĐND cùng cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Trong lịch sử lập hiến VN, TA chịu trách nhiệm trước Chính phủ.
Trong lịch sử lập hiến VN, TA chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền lực NN cùng cấp.
Từ quy định của HP 1959 đến nay, TA chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền lực NN cùng cấp
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo HP hiện hành, Phó Chánh án TATC do Chủ tịch nước bổ nhiệm.
Theo PL hiện hành, Phó Chánh án TATC do QH phê chuẩn.
Theo PL hiện hành, Phó Chánh án TATC do Uỷ ban TVQH phê chuẩn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Theo PL hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương do CTN bổ nhiệm.
Theo PL hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương do Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND cùng cấp.
Theo PL hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương do Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Nhiệm vụ của TA theo HP hiện hành là không thay đổi so với HP 1980, 1992.
Nhiệm vụ của TA theo HP hiện hành là thay đổi so với HP 1980, 1992.
Nhiệm vụ của TA theo HP hiện hành là thay đổi so với HP 1992.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Hiến pháp 2013 là bản HP đầu tiên quy định TA là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.
Theo quy định của HP 1992 và 2013 thì TA là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.
Theo quy định của tất cả các bản HPVN, TA là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Mặt trận TQVN có quyền trình dự án luật trước QH.
Mặt trận TQVN chỉ có quyền trình kiến nghị về luật trước QH.
Mặt trận TQVN không có quyền trình dự án luật trước QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Nhân dân thực hiện quyền lực NN bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.
Nhân dân thực hiện quyền lực NN bằng dân chủ đại diện.
Nhân dân thực hiện quyền lực NN bằng dân chủ trực tiếp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Công dân có quyền biểu tình theo quy định pháp luật.
Công dân có quyền tự do biểu tình theo quy định PL.
Mọi người có quyền biểu tình theo pháp luật.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Thuật ngữ CD xuất hiện cùng với Nhà nước Tư sản.
Thuật ngữ CD xuất hiện cùng với nhà nước.
Thuật ngữ CD xuất hiện cùng với xã hội loài nguới.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà PL không cấm.
Theo HP hiện hành, CD có quyền tự do kinh doanh theo quy định PL.
Theo HP hiện hành, mọi người có quyền tự do kinh doanh theo quy định PL.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Quốc tịch là căn cứ pháp lý làm phát sịnh quyền cơ bản của công dân.
Quốc tịch là căn cứ pháp lý làm phát sinh quyền công dân, quyền con người.
Quốc tịch là căn cứ pháp lý làm phát sinh quyền công dân.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Cả 2 phương án đều đúng.
Đại biểu HĐND có thể bị cử tri nơi bầu ra đại biểu banĩ nhiệm.
Đại biểu HĐND có thể bị HĐND bãi nhiệm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP1980, các thành viên CP do QH bầu.
Theo HP1980, các thành viên CP do QH bổ nhiệm.
Theo HP1980, các thành viên CP do QH phê chuẩn theo đề nghị của CTN.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Đoàn đại biểu QH không phải là cơ quan của QH.
Đoàn đại biểu QH là cơ quan thường trựccủa QH.
Đoàn đại biểu QH là cơ quan lâm thời của QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, CTN có quyền bổ nhiệm thẩm phán các TA khác.
Theo HP hiện hành, CTN có quyền bổ nhiệm thẩm phán TA các cấp.
Theo HP hiện hành, CTN có quyền bố nhiệm thẩm phán TA tối cao.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, Thủ tướng CP chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH, CTN.
Theo HP hiện hành, Thủ tường CP chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH.
Theo HP hiện hành, Thủ tướng CP chịu trách nhiệm trước QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, thẩm phán TA địa phương được hình thành theo nguyên tắc bổ nhiệm.
Theo HP hiện hành, thấm phán TA các cấp được hình thành theo nguyên tác bổ nhiệm.
Theo HP hiện hành, thẩm phán TATC được hình thành theo nguyên tắc bổ nhiệm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.
Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.
Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo côg tác trước HĐND cùng cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Cả hai phương án
Theo HP hiện hành, TA xét xử công khai.
Theo HP hiện hành, TA xét xử kín.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo PL hiện hành, quyết định của Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phái mà Viện trưởng biểu quyết. Nếu Viện trưởng không nhất trs với ý kiến của đa số thì thực hiện theo ý kiến của đa số nhưng Viện trưởng có quyền báo cáo lên Viện trưởng VKSND tối cáo quyết định.
Theo PL hiện hành, quyết định của Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía mà Viện trưởng biểu quyết.
Theo PL hiện hành, quyết định của Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, Hội đồng QP- AN là cơ quan của CTN.
Theo HP hiên hành, Hội đồng QP-AN là cơ quan của CP.
Theo HP hiện hành. Hội đồng QP-AN là cơ quan của QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Thành viên Uỷ ban TVQH có thể đồng thời là thành viên các Uỷ ban của QH.
Thành viên Uỷ ban TVQH đồng thời là thành viên các uỷ ban của QH.
Thành viên Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên các Uỷ ban của QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo PL hiện hành, chánh án TA địa phương do chánh án TATC bổ nhiệm.
Theo PL hiện hành, chánh án TA địa phương do Chủ tịch nước bổ nhiệm.
Theo PL hiện hành, chánh án TA địa phương do HĐND cùng cấp bầu.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo quy định của HP 2013 thì Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.
Theo quy định của HP 1980 và 2013 thì Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.
Theo quy định của HP 1980, 1992, 2013 thì Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng của VKS được quy định trong HP 2013.
Kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng của VKS được quy định trong các bản HP 1959,1980, 1992,2013.
Kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng của VKS được quy định trong các bản HP 1980, 1992, 2013.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP hiện hành, KSV VKSND tối cao do CTN bổ nhiệm.
Theo HP hiện hành, KSV VKS ND tối cao do QH bầu.
Theo HP hiện hành, KSV VKS ND tối cao do QH phê chuẩn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Nhiệm kỳ của Chánh án TA địa phương là 5 năm tính từ thời gian bổ nhiệm.
Nhiệm kỳ của Chánh án TA địa phương theo nhiệm kỳ của HĐND cùng cấp.
Nhiệm kỳ của Chánh án TA địa phương theo nhiệm kỳ của người bổ nhiệm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Chánh án, thẩm phán là những người có nhiệm vụ xét xử.
Chánh án, thẩm phấn, hội thẩm là những người có nhiệm vụ xét xử.
Thẩm phán, hội thẩm là những người có nhiệm vụ xét xử.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Nhiệm kỳ của hội thẩm ND theo nhiệm kỳ của HĐND cùng cấp.
Nhiệm kỳ của hội thẩm ND là 5 năm, tính từ thời gian được bầu.
Nhiệm kỳ của hội thẩm ND là 5 năm.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Cả 2 phương án đều đúng.
Hội đồng nhân dân là cơ quan NN do cử tri trực tiếp bầu ra.
Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri trực tiếp bầu ra.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo HP 1946, Thủ tướng là người đứng đầu nội các.
Theo HP 1946, Thủ tướng là người đứng đầu CP và nội các.
Theo HP 1946, Thủ tướng là người đứng đầu CP.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND.
Cả hai phương án
Chính quyền địa phương gồm có TAND và VKSND.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Chỉ TA có nhiệm vụ bảo vệ công lý.
Các cơ quan NN đều có nhiệm vụ bảo vệ công lý.
Toà án và Viện kiểm sát là những cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ công lý.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo PL hiện hành, hội thẩm ND của TA địa phương do HĐND cùng cấp bầu.
Theo PL hiện hành, Hội thẩm ND của TA địa phương do chánh án TAND cùng cấp bổ nhiệm.
Theo PL hiện hành, Hội thẩm ND của TA địa phương do HĐND cùng cấp phê chuẩn.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Cả hai phương án đều đúng.
Người trúng cử đại biểu QH phải là người đạt nhiều phiếu hơn.
Người trúng cử đại biểu QH phải là người đạt quá nửa số phiếu hợp lệ.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Nguyên tắc thẩm phản bổ nhiệm được quy định trong các bản HP 1946,1992, 2013.
Nguyên tắc thẩm phán bổ nhiệm được quy định trong tất cả các bản HPVN.
Nguyên tắc thẩm phán bổ nhiệm được quy định từ bản HP1992 đến nay.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Nhiệm kỳ của đại biểu QH bấưt đầu từ khi có nghị quyết xác nhận đủ tư cách đại biểu QH.
Nhiệm kỳ của đại biểu QH bắt đầu từ khi được cấp giấy chứng nhân là người trúng cử.
Nhiệm kỳ của đại biểu QH bất đầu từ kỳ họp thứ nhất của khoá QH.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Các toà chuyên trách được thành lập ở TATC, TA cấp tỉnh, TA quân sự quân khu và tương đương.
Cac toà chuyên trách chỉ được thành lập ở TATC.
Cac toà chuyên trách được thành lập ở các cấp TA.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Hiên pháp 2013 đã kế thừa và sửa đổi quy định của HP 1992 về nhiệm vụ của VKSND.
Hiến pháp 2013 đã kế thừa quy định của HP 1992 về nhiệm vụ của VKSND.
Nhiệm vụ của VKSND theo HP hiện hành là không thay đổi so với HP 1992.
Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
check_box Theo quy định của HP 2013 thì VKSND tối cao là một cơ quan NN ở trung ương
Cả hai phương án
Theo quy định của HP 1946 thì VKS ND tối cao là một cơ quan NN ở trung ương.
Chọn phương án đúng th
Không phải trong mọi trường hợp việc cấp, tống đạt hoặc thông báo các văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp tống đạt, thông báo.
Mọi trường hợp việc cấp, tống đạt hoặc thông báo các văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp tống đạt, thông báo.
Chọn phương án đúng theo các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.
Tòa án chỉ tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ khi đương sự có yêu cầu
Tòa án có thể tự mình tiến hành một hoặc một số biện pháp thu thập chứng cứ.
Chọn phương án đúng theo các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.
Tòa án có thể tự mình định giá tài sản tranh chấp.
Tòa án không thể tự mình định giá tài sản tranh chấp mà chỉ định giá khi đương sự có yêu cầu
Chọn phương án đúng theo các điều kiện để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Tòa án chỉ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi đương sự có yêu cầu.
Tòa án có thể tự mình áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không đòi hỏi đương sự phải có yêu cầu.
Chọn phương án đúng theo các quy định về hoãn phiên tòa phúc thẩm
Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn phải hoãn phiên toag
Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án xét xử vắng mặt.
Chọn phương án đúng theo các tình tiết sự kiện không phải chứng minh.
Không phải mọi tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự đều phải chứng minh.
Mọi tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự đều phải chứng minh.
Chọn phương án đúng theo chủ thể có nghĩa vụ chứng minh.
Người làm chứng, người giám định, người phiên dịch có nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự.
Người làm chứng, người giám định, người phiên dịch không có nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự.
Chọn phương án đúng theo điều kiện để trở thành người bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp
Chỉ luật sư mới có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
Không chỉ luật sư mới có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Chọn phương án đúng theo hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm.
Các trường hợp, quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC đều có thể bị xem xét lại
Quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC có thể bị xem xét lại trong một số trường hợp
Quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC là quyết định cuối cùng
Tất cả các phương án
Chọn phương án đúng theo khái niệm đương sự.
Cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách là người đại diện của đương sự.
Cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách là nguyên đơn.
Chọn phương án đúng theo khái niệm khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự.
Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là quan hệ pháp luật nội dung đang có tranh chấp
Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là việc giải quyết các quan hệ pháp luật nội dung đang có tranh chấp giữa các đương sự
Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là việc giải quyết các quan hệ pháp luật nội dung tranh chấp giữa các đương sự hay việc công nhận hay không công nhận về một sự kiện pháp lý hoặc quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật nội dung
Tất cả các phương án
Chọn phương án đúng theo nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
Tất cả các phương án
Viện kiểm sát bắt buộc phải tham gia mọi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.
Viện kiểm sát bắt buộc phải tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đối với những vụ án do Tòa án thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần.
Viện kiểm sát không bắt buộc phải tham gia mọi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng theo những trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện.
Cán bộ, công chức trong các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an trong các trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách làm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp là người đại diện theo pháp luật
Cán bộ, công chức trong các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an trong các trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách làm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự.
Chọn phương án đúng theo quy định về chuyển vụ việc dân sự.
Khi chưa thụ lý vụ việc mà Tòa án thấy sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mình mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì Tòa án đã nhận đơn chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác.
Sau khi đã thụ lý vụ việc mà Tòa án thấy sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mình mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì Tòa án đã nhận đơn chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác.
Chọn phương án đúng theo quy định về cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự.
Cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự gồm có Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự
Cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự gồm có Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
Chọn phương án đúng theo quy định về người đại diện theo ủy quyền của đương sự
Cá nhân được ủy quyền cho người khác thay mình khởi kiện trong mọi trường hợp.
Cá nhân không được ủy quyền cho người khác thay mình khởi kiện trong mọi trường hợp.
Cá nhân không được ủy quyền cho người khác thay mình khởi kiện trong một số trường hợp.
Tất cả các phương án
Chọn phương án đúng theo quy định về thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc.
Tất cả các phương án
Tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự không phải mọi tranh chấp về quyền sử dụng đất.
Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự mọi tranh chấp về quyền sử dụng đất.
Chọn phương án đúng theo quy định về việc nhập tách vụ việc dân sự.
Việc nhập, tách vụ án được thực hiện sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà Tòa án thấy việc nhập, tách vụ án bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật và đương sự có yêu cầu
Việc nhập, tách vụ án được thực hiện sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà Tòa án thấy việc nhập, tách vụ án bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.
Chọn phương án đúng theo quy định về việc tham gia của người làm chứng
Người thân thích với đương sự không được tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.
Người thân thích với đương sự vẫn có thể tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.
Chọn phương án đúng theo quy định về việc tham gia tố tụng của người giám định
Người giám định có thể từ chối việc giám định trong một số trường hợp.
Người giám định không có quyền từ chối việc giám định
Chọn phương án đúng theo quyền và nghĩa vụ của người làm chứng
Người làm chứng có quyền từ chối khai báo trong mọi trường hợp.
Người làm chứng có quyền từ chối khai báo trong một số trường hợp.
Chọn phương án đúng theo sự tham gia của người đại diện
Trong mọi trường hợp, đương sự này không thể tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho đương sự khác trong cùng một vụ án dân sự.
Trong một số trường hợp đương sự này có thể tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho đương sự khác trong cùng một vụ án dân sự.
Chọn phương án đúng theo sự tham gia của người đại diện trong tố tụng dân sự.
Người đại diện của đương sự có thể thay mặt đương sự để thực hiện việc khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự trong các trường hợp.
Người đại diện của đương sự có thể thay mặt đương sự để thực hiện việc khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự trong một số trường hợp.
Chọn phương án đúng theo sự tham gia của người phiên dịch
Người thân thích của đương sự có thể trở thành người phiên dịch của đương sự trong một số trường hợp
Trong mọi trường hợp người thân thích của đương sự đều có thể trở thành người phiên dịch của đương sự trong tố tụng dân sự.
Chọn phương án đúng theo thẩm quyền lãnh thổ.

Chỉ Tòa án nơi cư trú của một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật mới có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn được thực hiện hoặc tòa án nơi cư trú của một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
Chọn phương án đúng theo thẩm quyền của HĐXX giám đốc thẩm
Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét những phần bản án, quyết định bị kháng nghị
Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét những phần bản án, quyết định bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xen xét kháng nghị
Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét những phần bản án, quyết định bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xen xét kháng nghị và phần không bị kháng nghị hoặc không có liên quan đến việc xem xét nôi dung kháng nghị nếu phần bản án, quyết định đó xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người thứ ba không phải là đương sự
Tất cả các phương án
Chọn phương án đúng theo thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc
Tất cả các phương án
Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự tranh chấp lao động tập thể về quyền.
Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự các tranh chấp lao động tập thể về quyền và lợi ích
Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự các tranh chấp lao động tập thể về quyền và nghĩa vụ
Chọn phương án đúng theo thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Tòa án chỉ có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi Tòa án đã thụ lý vụ án.
Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ khi đương sự nộp đơn khởi kiện.
Chọn phương án đúng theo tư tuởng Hồ Chí Minh, lực luợng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là:
Công nhân, nông dân .
Công nhân, nông dân, lao động trí óc.
Công nhân.
Học trò, nhà buôn .
Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
Cả 3 phương án đều đúng.
Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh: để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:
Cả 3 phương án đều đúng.
Tranh thủ sự giúp đỡ của phe XHCN.
Tranh thủ  nguồn lực ngoại sinh.
Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.
Chọn phương án đúng và giải thích.Chuộc tội bằng tiền là nguyên tắc chung:
check_box Của pháp luật phong kiến Vietj Nam
Chỉ của bộ Hoàng Việt luật lệ triều Nguyễn
Chỉ của bộ Quốc triều hình luật triều Hậu Lê
Chọn phương án đúng. Sau năm 43, chính quyền đô hộ  nhà Đường thiết lập ở nước ta đến cấp:
check_box Huyện
Châu
Đô Hộ phủ
Chọn phương án đúng:
Tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định
Tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên do Thẩm phán chủ toạ phiên tòa quyết định.
Chọn phương án đúng:
Các thành viên của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm có quyền tham gia xét xử nhiều lần một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
Các thành viên của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm có quyền tham gia xét xử nhiều lần một vụ án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.
Chọn phương án đúng:
Trước phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án quyết định, việc thay đổi Kiểm sát viên trước phiên tòa do Viên trưởng Viện kiểm sát án quyết định.
Việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên trước phiên tòa do Chánh án Tòa án quyết định.
Chọn phương án đúngcác biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.
Tòa án chỉ lấy lời khai của đương sự, người làm chứng trong một số trường hợp.
Tòa án phải lấy lời khai của đương sự, người làm chứng trong mọi trường hợp.
Chọn phương án đúngcác biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.
Tòa án có thể tự mình quyết định trưng cầu giám định khi thấy cần thiết.
Tòa án không thể tự mình quyết định trưng cầu giám định khi thấy cần thiết.
Chọn phương án đúngquy định về thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc.
Không phải mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Tất cả các phương án
Chọn phương án đúngthẩm quyền dân sự của Tòa án theo cấp.
Không phải mọi vụ việc dân sự mà có đương sự ở nước ngoài đều thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Mọi vụ việc dân sự mà có đương sự ở nước ngoài đều thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện và tương đương
Mọi vụ việc dân sự mà có đương sự ở nước ngoài đều thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tất cả các phương án
Chọn phương án đúngthẩm quyền lãnh thổ.

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn chỉ có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc hoặc có trụ sở giải quyết
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc hoặc có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại hoặc nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở giải quyết
Chọn phương án sai trong câu sau đây: sự khác nhau giữa giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là:
check_box Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, còn giá trị thặng dư tương đối chỉ tồn tại trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản phát triển.
Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt.
-Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt.- Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội.
Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Điều kiện, hoàn cảnh phạm tội là:
Địa điểm nơi xảy ra hành vi phạm tội
Điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về không gian, thời gian và những sự kiện có liên quan xảy ra trong tình huống cá nhân thực hiện hành vi phạm tội
Tất cả các phương án.
Tình huống bên ngoài kích thích cá nhân thực hiện hành vi phạm tội
Chọn phương án trả lời đúng nhất Động cơ của hành vi phạm tội là:
Động cơ phạm tội là nguyên nhân bên trong trực tiếp đưa con người đến quyết định thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
là kết quả mà người phạm tội mong muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội
Tất cả các phương án
Xu hướng hành động của hành vi
Chọn phương án trả lời đúng nhất Động cơ của hành vi phạm tội là:
Các yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Đó có thể là những xúc cảm, tình cảm, mong muốn, những hình ảnh tâm lý
Là những thúc đẩy do nhu cầu đem lại
Sự lôi kéo dụ dỗ của người khác
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Hệ thống nhu cầu ở người phạm tội có đặc trưng là:
Sự đòi hỏi quá cao của các nhu cầu thuộc cấp độ thấp (các nhu cầu sinh lý, các nhu cầu vật chất)
Tất cả các phương án
Tính nghèo nàn, hạn hẹp của hệ thống nhu cầu.
Tính suy đồi và thiếu lành mạnh.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Khái niệm tác động tâm lý được hiểu theo nghĩa:
Là dùng lời nói, hành vi cử chỉ để giáo dục tâm lý nhân cách đối tượng
Là sử dụng biện pháp hành chính để buộc đối tượng phải theo mình
Những cách thức, những biện pháp được sử dụng để làm ảnh hưởng, làm thay đổi các đặc điểm tâm lý nhân cách con người nhằm đạt những mục đích nhất định.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Law ……….the action or conduct of individual or state
allows
contains
opens
restains
Chọn phương án trả lời đúng nhất Mục đích của hành vi phạm tội là:
Động lực thúc đẩy hành vi
Kết quả mà người phạm tội mong muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội
Kết quả xảy ra con người khi thực hiện hành vi phạm tội
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Nguyên tắc nghiên cứu môn học tâm lý học tư pháp:
Phát triển
Quyết định luận xã hội
Tất cả các phương án.
Thống nhất giữa tâm lý nhân cách và hoạt động
Chọn phương án trả lời đúng nhất Phương thức thực hiện hành vi phạm tội là:
Các cử động thao tác của con người nhằm đạt được mục đích đề ra
Hệ thống phương pháp được lựa chọn xuất phát từ động cơ và mục đích đã hình thành và do đặc điểm tâm lý của người hành động quy định
Sự chuyển hóa mục đích hành động thành kết quả đã thực hiện của hành vi
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Quyết định thực hiện hành vi phạm tội là:
Các cử động thao tác của con người nhằm đạt được mục đích đề ra
Sự kiềm chế những hành động trái với mục đích đã đề ra
Sự lựa chọn cuối cùng của người phạm tội về mục đích, phương án, phương tiện phạm tội, thể hiện ý chí và lý trí của người phạm tội, thái độ của họ đối với hành vi phạm tội và hậu quả của nó.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án , để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm Tâm lý học tư pháp.
Tâm lý học tư pháp là tâm lý chuyên nghành về hoạt động tư pháp, nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong qúa trình thực hiện tội phạm, trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án
Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành của tâm lý học pháp lý, nghiên cứu tâm lý lao động của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành ứng dụng chỉ nghiên cứu về hành vi phạm tội
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
Cả 3 phương án đều đúng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo Ý nghĩa ứng dụng của môn tâm lý học tư pháp là:
giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định sự thật khách quan của vụ án một cách nhanh chóng, chính xác
giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục, cảm hoá người phạm tội.
góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trạng thái tâm lý của người phạm tội thường có xu hướng căng thẳng và phức tạp,là do nguyên nhân:
Người phạm tội lo lắng cho sự an toàn của bản thân, lo sợ bị phát hiện và trừng trị và sự hoạt động tích cực của tư duy để tìm cách đối phó với cơ quan điều tra, hòng che dấu hành vi phạm tội.
Người phạm tội nhận thức được ý nghĩa và hậu quả của hành vi phạm tội, họ có thể có những ăn năn, hối hận.
Sự xuất hiện của những xúc cảm căng thẳng, những ấn tượng, ám ảnh ở người phạm tội
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phương pháp đạt và thay đổi vấn đề tư duy
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong giai đoạn xét xử, hoạt động thiết kế của hội đồng xét xử mang tính;
Các thành viên hội đồng xét xử chịu trách nhiệm cá nhân
Tất cả các phương án.
Tính độc lập, trách nhiệm cá thể hóa
Tính tập thể, do tập thể quyết định
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhằm hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng mà ta quan tâm: suy nghĩ, tâm trạng, xúc cảm... của đối tượng; có thể đoán được họ đang nghĩ gì, thái độ của họ ra sao? Ta cí thể sử dụng phương pháp tâm lý
Đàm thoại
Quan sát
Tất cả các phương án.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản: là các hoạt động quan trọng nhất, có vai trò thiết yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục đích của hoạt động tư pháp, gồm
hoạt động giáo dục
hoạt động nhận thức
hoạt động thiết kế
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Tại phiên tòa, trường hợp người nhà bị hại có hành vi quá khích, để chấm dứt hành vi đó, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động bổ trợ gồm có:
hoạt động chứng nhận
hoạt động giao tiếp
hoạt động tổ chức
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, Điều tra viên đóng vai trò:
Chủ đạo
Điều khiển giao tiếp
Giám sát hoạt động của các chủ thể tham gia khác
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong hoạt động xét hỏi tại phiên tòa , thẩm phán – chủ tọa phiên tòa giữ vai trò:
Chủ đạo
Điều khiển giao tiếp
Giám sát hoạt động của các chủ thể tiến hành tham gia tố tụng khác
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong trường hợp bị can cố tình gây rối ăn vạ, quá khích, để chấm dứt hành vi đó, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:: Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp, được thể hiện trong mỗi hoạt động tư pháp
Mục đích của hoạt động điều tra
Mục đích của hoạt động đoạn cải tạo
Mục đích của hoạt động xét xử
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Các nguyên nhân làm hình thành đặc điểm tâm lý tiêu cực trong tâm lý nhân cách là do có những thiếu sót trong quá trình:
Hệ thống giao tiếp, thích nghi xã hội
Tất cả các phương án
Thực hiện vai trò xã hội
tiếp thu kinh nghiệm xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Các quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính
Bắt buộc, được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.
Bình đẳng giữa các bên , đảm bảo có sự thỏa thuận trong thực hiện
Tất cả các phương án.
Tùy vào quyết định có thể có sự lựa chọn cho nghững người tham gia tố tụng
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp là:
Các hoạt động hoạt động nhận thức; hoạt động thiết kế; hoạt động giáo dục; hoạt động tổ chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động chứng nhận được lặp đi lặp lại trong tất cả các giai đoạn tố tụng
Các hoạt động tâm lý được sử dụng để thực hiện hoạt động, gồm: hoạt động nhận thức; hoạt động thiết kế; hoạt động giáo dục; hoạt động tổ chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động chứng nhận
Tất cả các phương án.
Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đặc điểm đặc trưng của hoạt động ra quyết định trong hoạt động tư pháp là được đưa ra dưới dạng
.Băng hình cho đảm bảo tính khách quan
Lời nói cho kịp thời gian
Tất cả các phương án.
Văn bản phải tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đặc trưng của trạng thái tâm lý của bị can là:
Dễ bị kích động, nổi nóng
Lạnh lùng thờ ơ
Sự căng thẳng về tâm lý
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Để chuẩn bị về tâm lý cho các chủ thể tham gia ( bị can, người làm chứng, bị hại…)trước khi họ tham gia vào hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đối tượng của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp là
Bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác
Công dân
Duy nhất phạm nhân
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Giao tiếp trong hoạt động tư pháp là
Giao tiếp chính thức, công vụ
Giao tiếp có điều khiển
Giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ nói
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp mang tính:
Chỉ có trực tiếp
gián tiếp cao
Tất cả các phương án.
Trực tiếp cao
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp được đưa ra dưới dạng
Bằng miệng trong trường hợp thời gian quá ngắn
Bằng văn bản
Có thể vừa bằng miệng vừa bằng văn bản
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính
Bắt buộc, tính cưỡng chế cao
Tất cả các phương án.
Tính bình đẳng, có sự thỏa thuận
Vừa có tính bắt buộc vừa có tính bình đẳng
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động thiết kế được tiến hành bằng các hình thức:
Dự đoán là hoạt động tư duy đặc biệt nhằm nhìn thấy trước diễn biến và kết quả của các quá trình trong hoạt động tư pháp
Hoạt động ra quyết định là việc hình thành một quyết định hoặc một bản án cụ thể trên cơ sở xem xét, so sánh, đối chiếu các chứng cứ đã được xác định về vụ án với các điều luật cụ thể.
Lập kế hoạch là việc vạch ra các phương hướng, các bước hành động cụ thể, xác định các phương tiện, biện pháp, các điều kiện cần thiết để đạt được các hành động đã dự định.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động tổ chức là quá trình tạo ra những điều kiện để thực hiện hoạt động, bao gồm :
Kiểm tra và đánh giá kết quả của hoạt động
Tập trung phân bổ con người, phương tiện
Tất cả các phương án.
Xác định nhiệm vụ, phương pháp, phương tiện thực hiện hoạt động, những người tham gia hoạt động
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần chấm dứt hành vi quá khích gây rối của đối tượng trong hoạt động tố tụng , người tiến hành tố tụng phải sử dụng phương pháp tâm lý sau:
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý ;
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp người làm chứng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm đối tượng thay đổi thái độ, quan điểm, lập trường , ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm thay đổi hành vi xử sự của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Tất cả các phương án.
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm thay đổi trạng thái tâm lý của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu động cơ phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Đàm thoại
Quan sát
Tất cả các phương án.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu mục đích của hành vi phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Đàm thoại
Phương pháp phân tích nhóm (tập thể)
Quan sát
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu phương thức thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi phạm nhân gây rối quá khích,để chấm dứt hành vi quá khích đó, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý
Ám thị trực tiếp
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tham gia vào quá trình điều tra, hành vi xử sự của bị can được biểu hiện ở trạng thái:
Đối lập: sự chủ động, hoặc sự thụ động trong hành vi
Luôn chủ động
Luôn thụ động
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tham gia vào quá trình điều tra, mối quan hệ giao tiếp của bị can có xu hướng:
bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra viên
Bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra viên
Cùng tồn tại hai xu hướng : vừa muốn tiếp xúc, lại vừa sợ tiếp xúc với điều tra viên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành đối chất, Điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp truyền đạt thông tin.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng cách thức sau để tác động tới các chủ thể tham gia điều tra:
Kích thích tư duy của đối tượng theo một hướng cần thiết
Tất cả các phương án.
Truyền đạt các thông tin cần thiết để tác động đến đối tượng
Yêu cầu đối tượng làm thực nghiệm
Yêu cầu đối tượng tự kiểm tra các thông tin đã được thu thập bằng nhiều cách khác nhau
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi triến hành hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, Điêù tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Ám thị gián tiếp
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Mục đích của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp hướng tới những mục đích đặc biệt là :
Giáo dục còn tác động đến các thành viên không vững vàng trong xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm
Giáo dục nhằm cảm hóa người phạm tội, làm hình thành ở họ thái độ phê phán đối với hành vi đã thực hiện, có thái độ tích cực đối với bản án
Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân. trong quá trình giao tiếp xã hội có thể là:
Cá nhân tham gia vào các quan hệ giao tiếp ở những nhóm không chuẩn mực, có hoạt động không lành mạnh, có mục đích chống đối xã hội
Các quan hệ giao tiếp cơ bản trong đời sống và hoạt động của cá nhân không thực hiện được đầy đủ chức năng của mình
Tất cả các phương án
Thiếu các mối quan hệ xã hội thiết yếu như: gia đình, nhà trường…
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân. trong quá trình thực hiện vai trò xã hội có thể là:
Cá nhân có thái độ tiêu cực đối với vai trò xã hội của bản thân
Cá nhân không có đủ các phẩm chất tâm - sinh lý mà vai trò xã hội của họ đòi hỏi
Cá nhân không có những kỹ năng cần thiết
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân. trong quá trình tiếp thu kinh nghiệm xã hội có thể là:
Cá nhân chỉ quan tâm tiếp thu những kinh nghiệm mà nhờ đó có thể thoả mãn nhu cầu của bản thân
Cá nhân không tích cực, không tự giác tiếp thu kinh nghiệm xã hội.
Tất cả các phương án
Trong các kinh nghiệm mà cá nhân tiếp thu có những khiếm khuyết, lệch lạc nhất định.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân gây nên sự căng thẳng tâm lý của bị can là:
Do những xúc cảm khác nhau như hồi hộp, lo lắng, hy vọng, thất vọng, sợ hãi... gây nên
Sự căng thẳng về nhận thức
Sự lo sợ bị phát hiện và trừng trị
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân làm mức độ của quá trình kiểm tra xã hội đối với các cá nhân bị giảm xuống có thể là:
Nguyên nhân chủ quan tồn tại trong nhận thức, đánh giá của cá nhân
Nguyên nhân khách quan là những yếu tố, những sự kiện xảy ra trong đời sống của xã hội, ngoài ý muốn chủ quan của cá nhân
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội bao gồm:
.điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của tội phạm
những đặc điểm tâm lý tiêu cực hình thành ở cá nhân do nhưng điều kiện xã hội không thuận lợi.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nhóm các hoạt động bổ trợ: là các hoạt động hỗ trợ cho các hoạt động chủ đạo, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục đích của hoạt động tư pháp, gồm:
Hoạt động chứng nhận
Hoạt động giao tiếp
Hoạt động tổ chức
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Quá trình nhận thức trong hoạt động tư pháp mang màu sắc xúc cảm
Lạnh lùng vì trong môi trường pháp luật
Rất cao gây những căng thẳng nhất định về tâm lý cho người cán bộ tư pháp
Tất cả các phương án.
Thuận lợi
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Sự thích nghi của cá nhân với môi trường xã hội phụ thuộc vào các yếu tố
Đặc điểm tâm lý của cá nhân (khí chất, tính cách, xu hướng, thói quen, năng lực, tình cảm...)
Mức độ biến đổi của môi trường xã hội (nhanh hay chậm, rộng hay hẹp...)
Nhận thức và thái độ của cá nhân đối với sự thay đổi của môi trường xã hội.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa,tham gia thẩm vấn có :
các thành viên của Hội đồng xét xử
đại diện Viện kiểm sát
luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bên
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn xét xử, tính chất của hoạt động giáo dục là:
Mệnh lệnh là chủ yếu
Thuyết phục là chủ yếu
Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục được tiến hành thông qua các dạng hoạt động điều tra cụ thể:
Hoạt động đối chất
Hoạt động khám nghiệm hiện trường
Hoạt động khám xét chỗ ở, nơi làm việc
Hoạt động xét hỏhỏi
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, đối tượng của hoạt động giáo dục là:
Bị can,người bị tình nghi
Các đương sự có liên quan
Người làm chứng, người bị hại
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, nội dung của hoạt động giáo dục bao gồm:
. Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân
.Cảm hóa người phạm tội
loại bỏ những đau thương mất mát, những xúc cảm tiêu cực cũng như những trở ngại về tâm lý ở người làm chứng, người bị hại
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, tính chất của hoạt động giáo dục là:
Mệnh lệnh là chủ yếu
Thuyết phục là chủ yếu
Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động xét xử, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục là :
Công khai liên tục, trực tiếp tại phiên tòa
Hoạt động đối chất
Hoạt động xét hỏhỏi
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra ,hoạt động nhận thức chiếm vị trí:
Bổ trợ
Chủ đạo
Cơ bản
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản gồm có :
hoạt động giáo dục
hoạt động nhận thức
hoạt động thiết kế
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động xét xử ,hoạt động thiết kế chiếm vị trí:
Bổ trợ
Chủ đạo
Cơ bản
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn cải tạo, tính chất của hoạt động giáo dục là:
Mệnh lệnh là chủ yếu
Tất cả các phương án
Thuyết phục là chủ yếu
Vừa thuyết phục vừa mệnh lệnh
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng tình nghi, điều tra viên phạ có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Đàm thoại
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để hiểu được diễn biến tâm lý của phạm nhân, giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động làm chuyển biến tâm lý của phạm nhân trong quá trình chấp hành hình phạt tù, giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
Phương pháp truyền đạt thông tin
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn tranh luận tại phiên toà, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển
Phương pháp phân tích nhóm, tập thể
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động diều tra, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng,ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại.
Phương pháp thuyết phục.
Phương pháp truyền đạt thông tin
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động đối chất, để tác động đến tâm lý của đối tượng đối chất,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động hỏi cung bị can, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động hỏi cung bị can, điều tra viên là người:
điều khiển giao tiếp
định hướng giao tiếp
Tất cả các phương án
thiết lập giao tiếp
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai của người bị hại, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai,để hiểu được diễn biến tâm lý của người bị hại, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp
Đàm thoại
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động xét xử, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển
Phương pháp quan sát.
Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Việc tiến hành hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp
Bị hạn chế về mặt thời gian
Còn tùy từng trường hợp do luật quy định
Không bị hạn chế về thời gian
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Việc tiến hành nhận thức trong hoạt động tư pháp
. Tất cả các phương án.
Bị hạn chế về mặt thời gian
Không bị khống chế về thời gian
Tùy từng tính chất vụ việc có thể hạn chế về thời gian
Chọn phương án trả lời đúng nhấtChọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị trực tiếp
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtGiao tiếp trong hoạt động đối chất là:
Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên và đối tượng bị xét hỏi.
Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia của các bên
Giao tiếp xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhấtGiao tiếp trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại là:
Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên và đối tượng bị xét hỏi.
Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia của các bên
Giao tiếp xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhấtHoạt động chiếm vị trí chủ đạo trong cấu trúc tâm lý của hoạt động cải tạo là:
Giáo dục
Nhận thức
Tất cả các phương án
Thiết kế
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, Luật sư có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, luật sư có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến kiểm sát viên Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến Luật sư Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ , kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của phạm nhân này, qua đó tìm ra được những nguyên nhân trong hành vi tiêu cực của anh ta, cán bộ quản giáo có thể dùng phương pháp tâm lý
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý tích cực đối với việc cải tạo ở phạm nhân này, cán bộ quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
Ám thị trực tiếp
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý tích cực đối với việc cải tạo ở phạm nhân này, cán bộ quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMục đích của tranh luận tại phiên toà là:
giúp hội đồng xét xử có thể lắng nghe ý kiến từ các phía, các quan điểm khác nhau về vụ án
kiểm tra lại tính khách quan của các thông tin được cơ quan điều tra thu thập
nghiên cứu hồ sơ của vụ án, xác định các nhiệm vụ xét xử vụ án và đề ra các kế hoạch cụ thể
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhấtNhững phạm nhân thích nghi nhanh nhất với điều kiện, hoàn cảnh sống tại nơi giam giữ - cải tạo, tích cực lao động, học tập và thực hiện đúng các quy định của trại là :
Nhóm những phạm nhân có định hướng phạm tội bền vững. Đây thường là những người đã có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần
Nhóm những phạm nhân nhận thức được lỗi lầm của mình, có thái độ ăn năn hối cải
Nhóm những phạm nhân có thái độ tiêu cực đối với bản án và mức hình phạt phải chấp hành
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtQuá trình thích nghi với môi trường xã hội của người mãn hạn tù phụ thuộc yếu tố:
Các đặc điểm nhân cách của người mãn hạn tù: thế giới quan, các nét tính cách, kiểu khí chất, ý thức pháp luật , đạo đức, thói quen...
Điều kiện của môi trường bên ngoài bao quanh người mãn hạn tù: nhà ở, việc làm, gia đình và các mối quan hệ với gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức xã hội ...
Những điều kiện của trại giam nơi người mãn hạn tù đã chấp hành hình phạt tù như : sự tổ chức qúa trình lao động, đặc điểm của nhóm phạm nhân, thời gian chấp hành hình phạt, các tác động giáo dục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtQuan hệ giao tiếp giữa các thành viên của nhóm phạm nhân, thường có xu hướng:
Bình đẳng, đoàn kết cùng thực hiện chế độ cải tạo giam giữ
Chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn
Tất cả các phương án
Tồn tại sự mâu thuẫn trong quan hệ, sự xung đột
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án , để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ. thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà, người làm chứng thường có trạng thái tâm lý căng thẳng do nguyên nhân là:
Người làm chứng có thể cảm thấy không được an toàn khi khai báo do sự có mặt của nhiều người và họ có thể sợ bị trả thù
Phản ứng của những người có mặt có thể làm xuất hiện ở người làm chứng những ức chế trong tâm lý
Sự có mặt của bị cáo hoặc người bị hại có thể gây đến cho người làm chứng những xúc cảm trái ngược
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong gia đoạn nghị án, giao tiếp giữa các thành viên của Hội đồng xét xử mang tính:
mang tính chính thức
Mang tính chuyên môn
Mang tính thân mật
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn cải tạo, điều kiện của hoạt động giáo dục là:
Chế độ giam giữ, lao động, học tập và sinh hoạt đặc biệt
Tại nơi hoạt động lao động
Tại nơi học tập
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào những phương pháp sau.Để tác động tới phạm nhân, giáo dục cải tạo họ.
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Ám thị trực tiếp
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn phạm nhân thích nghi với điều kiện của trại cải tạo, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào trong những phương pháp sau.Để giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới.
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn tranh luận tại phiên toà, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận,thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn xét hỏi tại phiên toà, để giúp người làm chứng tái hiện lại các tình tiết cần thiết khi họ quên hoặc nhầm lẫn, luật sư có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong hoạt động nghị án, để tác động đến tâm lý các thành viên hội đồng xét xử, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương tác động tâm lý:
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng theo khái niệm đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự:
Luật tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh mối quan hệ phát sinh giữa Tòa án với đương sự trong tố tụng dân sự.
Luật tố tụng dân sự điều chỉnh mọi quan hệ giữa các chủ thể phát sinh trong tố tụng dân sự
Luật tố tụng dân sự điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa Tòa án với Viện Kiểm sát; giữa Tòa án, Viện kiểm sát với đương sự, người đại diện của đương sự và những người tham gia tố tụng khác phát sinh trong tố tụng dân sự
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng theo khái niệm Luật tố tụng dân sự:
Luật tố tụng dân sự các quy phạm pháp luật quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự
Luật tố tụng dân sự chỉ quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về dân sự.
Luật Tố tụng dân sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng theo khái niệm phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự
Luật tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự bằng phương pháp định đoạt
Luật Tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự bằng phương pháp mênh lệnh
Luật tố tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự bằng phương pháp mênh lệnh và phương pháp định đoạt
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng. Chi phí thực hiện ủy thác tư pháp khi Tòa án Việt Nam gửi yêu cầu ra nước ngoài:
Do bên đương sự yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự chi trả.
Do ngân sách nhà nước chi trả
Do ngân sách nhà nước và các bên đương sự cùng chi trả
Chọn phương án trả lời đúng. Công ước BERNE 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật có các nguyên tắc trụ cột là:
Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, có đi có lại.
Đối xử tối huệ quốc, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Chọn phương án trả lời đúng. Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả có các nguyên tắc trụ cột là:
Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Đối xử tối huệ quốc, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập
Chọn phương án trả lời đúng. Khi có yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án Việt Nam:
Chỉ xem xét về mặt thủ tục tố tụng áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc đó ở nước ngoài để ra quyết định.
Xem xét về mặt nội dung bản án, quyết định đó để ra quyết định.
Xem xét về mặt thủ tục tố tụng áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc đó ở nước ngoài cũng như nội dung bản án, quyết định đó để ra quyết định.
Chọn phương án trả lời đúng. Nguyên tắc độc lập và vô tư trong trọng tài thương mại quốc tế là nguyên tắc liên quan trực tiếp tới:
Các bên tranh chấp
Các trọng tài viên
Các trọng tài viên và các bên tranh chấp
Chọn phương án trả lời đúng. Quyền ưu tiên trong công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là:
Quyền được ưu tiên bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hơn công dân, pháp nhân nước sở tại
Quyền được ưu tiên bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố trước
Quyền được xác định ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp ở một nước thành viên trên cơ sở ngày nộp đơn sớm hơn ở một nước thành viên khác
Chọn phương án trả lời đúng. Thẩm quyền xét xử riêng của Tòa án Việt Nam là thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam:
Đối với những vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nhất định theo qui định của pháp luật. Theo đó, chỉ Tòa án Việt Nam mới có thẩm quyền xét xử những vụ việc này. Nếu Tòa án nước ngoài xét xử thì phán quyết của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
Đối với những vụ việc liên quan tới hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
Đối với những vụ việc liên quan tới thương mại có yếu tố nước ngoài
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886,
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được nộp lưu chiểu
Quyền tác giả phát sinh ở các nước thành viên công ước mà không phụ thuộc vào bất cứ thủ tục hành chính nào
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, tác giả không là công dân một nước thành viên công ước:
Được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước nếu tác phẩm của họ được bảo hộ ở nước mà tác giả là công dân.
Được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước theo những điều kiện nhất định đã được nêu trong công ước
Thì không được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước trong mọi trường hợp.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, tác giả là công dân một nước thành viên công ước công bố lần đầu tiên tác phẩm của mình ở một nước không phải thành viên công ước thì:
Quyền tác giả của họ chỉ được bảo hộ ở các nước thành viên công ước trong một số trường hợp đặc biệt.
Quyền tác giả của họ không được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
Quyền tác giả của họ vẫn được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, thời hạn bảo hộ tối thiểu đối với tác phẩm nhiếp ảnh là:
25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.
35 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.
50 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả thì:
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được nộp lưu chiểu
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở một nước thành viên công ước sau khi tác giả đã hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo hộ quyền tác giả theo quy định của nước thành viên đó.
Quyền tác giả phát sinh ở các nước thành viên công ước mà không phụ thuộc vào bất cứ thủ tục hành chính nào
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả, tác giả là công dân một nước thành viên công ước công bố lần đầu tiên tác phẩm của mình ở một nước không phải thành viên công ước thì:
quyền tác giả của họ chỉ được bảo hộ ở các nước thành viên công ước trong một số trường hợp đặc biệt.
quyền tác giả của họ không được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
quyền tác giả của họ vẫn được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả, thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm là:
Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết.
Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 35 năm sau khi tác giả chết.
Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả chết.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp của công dân, pháp nhân một nước thành viên công ước sẽ được bảo hộ ở nước thành viên khác của công ước khi:
Đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ ở nước thành viên khác đó
Đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố lần đầu tiên ở nước thành viên khác đó.
Đối tượng sở hữu công nghiệp xuất hiện lần đầu tiên ở một nước bất kỳ là thành viên công ước.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo nguyên tắc "luật toà án" trong tố tụng dân sự quốc tế, Tòa án quốc gia:
Chỉ áp dụng pháp luật tố tụng của nước mình trong mọi trường hợp
Có thể áp dụng pháp luật tố tụng của nước ngoài trong một số trường hợp nhất định
Vừa áp dụng pháp luật tố tụng nước ngoài, vừa áp dụng pháp luật tố tụng nước mình để đảm bảo giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài:
Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó có trụ sở chính
Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó được thành lập
Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó tiến hành giao dịch chủ yếu
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam:
Được xác định theo pháp luật của nước mà họ là công dân
Được xác định theo pháp luật của nước mà họ là công dân và pháp luật Việt Nam
Được xác định theo pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam ...
Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận bảo hộ
Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố lần lầu tiên tại Việt Nam
Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được ứng dụng tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, quyền tác giả của người nước ngoài đối với tác phẩm của họ, được bảo hộ tại Việt Nam …
Duy nhất trong trường hợp tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam
Trong trường hợp tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa từng công bố ở đâu trên thế giới hoặc được công bố đồng thời tại Việt nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước khác.
trong trường hợp tác phẩm được đăng ký tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, Tòa án Việt Nam chỉ công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài:
Theo nguyên tắc có đi có lại
Trong trường hợp có điều ước quốc tế hữu quan giữa Việt Nam và nước ngoài
Trong trường hợp: có điều ước quốc tế hữu quan giữa Việt Nam và nước ngoài; theo nguyên tắc có đi có lại; hoặc được pháp luật Việt Nam qui định.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng đối với tố tụng trọng tài:
Thì hội đồng trọng tài sẽ quyết định
Thì sẽ không có cơ sở pháp lý rõ ràng nào đề xác định luật áp dụng đối với tố tụng trọng tài.
Thì Tòa án sẽ quyết định
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp:
Chỉ khi có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp
Chỉ khi điều ước quốc tế hữu quan qui định việc phải giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Khi có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp hoặc khi điều ước quốc tế hữu quan qui định việc phải giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, khi địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam thì ngôn ngữ trọng tài:
Do các bên tranh chấp thỏa thuận lựa chọn
Do hội đồng trọng tài quyết định
Là tiếng Việt
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài nước ngoài:
check_box Có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
Có hiệu lực thi hành ngay tại Việt Nam
Có thể bị hủy bởi Tòa án Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết cuối cùng của trọng tài về toàn bộ tranh chấp:
check_box Có hiệu lực chung thẩm, không thể kháng cáo, kháng nghị.
Có thể được xét xử lại từ đầu ở toà án, nếu Tòa án nhận được đơn khởi kiện của một trong các bên tranh chấp.
Vẫn có thể kháng cáo, kháng nghị.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, trường hợp các bên tranh chấp đã thỏa thuận chọn Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) giải quyết tranh chấp:
Thì phải áp dụng quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) để giải quyết tranh chấp
Thì vẫn có thể lựa chọn quy tắc tố tụng của tổ chức trọng tài khác để giải quyết tranh chấp
Thì vẫn có thể thỏa thuận áp dụng một quy tắc tố tụng trọng tài bất kỳ để giải quyết tranh chấp
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, về nguyên tắc, khi đã có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp:
check_box Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, trừ một số trường hợp ngoại lệ
Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp.
Tòa án vẫn có thể giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp nếu nhận được đơn khởi kiện.
Chọn phương án trả lời đúng. Tòa án Việt Nam chỉ thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài:
Trên cơ sở pháp luật tố tụng của nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp.
Trên cơ sở pháp luật Việt Nam
Trên cơ sở pháp luật Việt Nam và có thể là pháp luật tố tụng của nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp.
Chọn phương án trả lời đúng. Trọng tài thương mại quốc tế:
Có thể là trọng tài nước ngoài hoặc trọng tài nội địa
Luôn là một trọng tài nội địa
Luôn là một trọng tài nước ngoài
Chọn phương án trả lời đúng. Trong trọng tài thương mại quốc tế, các bên tranh chấp:
Chỉ được phép áp dụng pháp luật nước mình để giải quyết nội dung tranh chấp
Chỉ được phép áp dụng pháp luật nước nơi tiến hành trọng tài để giải quyết nội dung tranh chấp
Được phép lựa chọn luật áp dụng giải quyết nội dung tranh chấp vào thời điểm trước, trong và khi sau khi tranh chấp phát sinh.
Chọn phương án trả lời đúng. Trong tư pháp quốc tế, có:
Ba hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương và áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương.
Chọn phương án trả lời đúng. Trong tư pháp quốc tế, có:
Ba hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương và áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương.
Chọn phương án trả lời đúng. Việc xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, được thực hiện trên cơ sở:
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Pháp luật Việt Nam
Pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế hữu quan mà Việt Nam là thành viên
Chọn phương án trả lời đúng. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là xác định thẩm quyền xét xử của:
Tòa án của Liên hợp quốc
Tòa án quốc gia
Tòa án quốc tế
Chọn phương án trả lời đúng: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài …
nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại
Trong mọi trường hợp
Trong một số trường hợp đặc biệt
Chọn phương án trả lời đúng: Để xác định luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng quốc tế, Tư pháp quốc tế trên thế giới thường sử dụng …
hệ thuộc luật nơi giao kết hợp đồng kết hợp luật do các bên hợp đồng lựa chọn
hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng
hệ thuộc luật Tòa án
Chọn phương án trả lời đúng: Hệ thuộc luật được sử dụng phổ biến trên thế giới để điều chỉnh nội dung hợp đồng quốc tế là …
Luật do các bên hợp đồng lựa chọn
Luật nơi đặt trụ sở của một trong các bên hợp đồng
Luật nơi thực hiện hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba …
Đôi khi vẫn xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt
Không xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng
thường xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt
Chọn phương án trả lời đúng: Ở các nước theo truyền thống civil law, để điều chỉnh điều kiện kết hôn
hệ thuộc luật nơi cư trú của đương sự thường được sử dụng.
hệ thuộc luật quốc tịch của đương sự thường được sử dụng.
hệ thuộc luật Tòa án thường được sử dụng
Chọn phương án trả lời đúng: Ở Việt Nam hiện nay, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tàu bay, tàu biển gây ra cho nhau ở không phận quốc tế hoặc biển cả, trong trường hợp tàu bay, tàu biển khác quốc tịch:
Chưa được đề cập giải quyết trong tư pháp quốc tế Việt Nam
Được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch
Được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật về hàng hải của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
Chọn phương án trả lời đúng: Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam …
Có thể thuộc về Tòa án cấp huyện
Không thể thuộc về Tòa án cấp huyện
Luôn thuộc về Tòa án cấp tỉnh
Chọn phương án trả lời đúng: Theo hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trường hợp các bên hợp đồng dân sự quốc tế không thỏa thuận về luật điều chỉnh nội dung hợp đồng …
Thì chỉ áp dụng luật nơi thực hiện hợp đồng
Thì luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng được ưu tiên áp dụng
Thì luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng không được áp dụng thay thế
Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008 …
Các bên hợp đồng không bị hạn chế về quyền lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng cho mọi hợp đồng quốc tế
Các bên hợp đồng bị hạn chế về quyền lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng trong một số loại hợp đồng quốc tế
Các bên hợp đồng được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dụng hợp đồng cho mọi hợp đồng quốc tế
Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008, các bên trong hợp đồng …
Chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hợp đồng
Được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng
Không được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008, việc lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng …
Có thể được suy ra từ nội dung và các tình tiết, hoàn cảnh liên quan tới hợp đồng
Luôn phải được cơ quan giải quyết tranh chấp thực hiện
Luôn phải được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp) có yếu tố nước ngoài phải …
Làm bằng văn bản hoặc tương đương với văn bản mới có giá trị pháp lý
Làm bằng văn bản mới có giá trị pháp lý
Trước tiên phải xác định theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài liên quan tới chuyển nhượng bất động sản có tại Việt Nam phải tuân theo …
Pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
Pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng
Pháp luật của Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài giao kết ở nước ngoài, sẽ vô hiệu về hình thức tại Việt Nam nếu …
Vô hiệu về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
Vô hiệu về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng và pháp luật Việt Nam
Vô hiệu về hình thức theo pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, về nguyên tắc …
Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng
Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài không được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng
Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng trong một vài trường hợp nhất định.
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng …
Chưa có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Đã có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Đã có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại, trong một số trường hợp
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc xác định nơi giao kết hợp đồng giữa các bên vắng mặt cần dựa vào pháp luật của nước …
Nơi cư trú của cá nhân là bên đề nghị giao kết hợp đồng
Nơi cư trú của cá nhân là bên đề nghị hoặc bên được đề nghị giao kết hợp đồng
Nơi cư trú của cá nhân là bên được đề nghị giao kết hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì …
Không cần phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn
Không cần phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn
phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, cần phải tuân theo …
Pháp luật của nước mà họ cư trú về điều kiện kết hôn
Pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn
Pháp luật của Việt Nam về điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì …
người nước ngoài tuân theo pháp luật của nước mà họ thường trú về điều kiện kết hôn
người nước ngoài chỉ cần tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn
người nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn, ngoài ra còn phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn.
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc giải quyết tài sản ở nước ngoài khi ly hôn …
tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó
tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó nếu tài sản đó là bất động sản
Tuân theo pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài …
Được công nhận tại Việt Nam nếu việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài, đồng thời vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Đương nhiên được công nhận tại Việt Nam
Không được công nhận tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn tại Việt Nam, việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó …
được công nhận tại Việt Nam
được công nhận tại Việt Nam trong một số trường hợp đặc biệt
vẫn không được công nhận tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, nhưng vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn ...
Thì được công nhận tại Việt Nam nếu nhận được sự bảo lãnh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi kết hôn.
Thì không được công nhận tại Việt Nam.
Thì vẫn được công nhận tại Việt Nam nếu vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục.
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài …
Không phải trường hợp nào cũng tuân theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng
Luôn phải tuân thủ pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng
Luôn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trước Tòa án Việt Nam …
Phải tuân theo pháp luật Việt Nam
Tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân
Tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân và pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo qui định của công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hoá quốc tế, hình thức của hợp đồng làm bằng ...
Văn bản hay hình thức khác đều có giá trị pháp lý
Văn bản hoặc hình thức tương đương với văn bản mới có giá trị pháp lý
Văn bản mới có giá trị pháp lý
Chọn phương án trả lời đúng: Theo qui định của Luật Thương mại Việt Nam 2005, hợp đồng mua bán hàng hoá được xem là có tính quốc tế nếu …
Hàng hoá được chuyển dịch qua biên giới
nếu các bên hợp đồng có quốc tịch khác nhau
Nếu các bên hợp đồng có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế trên thế giới, việc thỏa thuận thay đổi luật điều chỉnh nội dung hợp đồng …
Chỉ được thực hiện sau khi tranh chấp xảy ra
Chỉ được thực hiện trước khi tranh chấp xảy ra
Được thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào trước, trong và sau khi tranh chấp xảy ra
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, hợp đồng liên quan đến tài sản có tại Việt Nam …
Không phải tuân theo pháp luật Việt Nam nếu các bên hợp đồng có thỏa thuận khác, trong mọi trường hợp.
Phải tuân theo pháp luật Việt Nam nếu tài sản đó là bất động sản
Phải tuân theo pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, pháp luật Việt Nam được áp dụng cho nội dung hợp đồng …
nếu các bên không lựa chọn luật nước ngoài để điều chỉnh nội dung hợp đồng
nếu các bên lựa chọn tập quán quốc tế để điều chỉnh nội dung hợp đồng
nếu hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, về nguyên tắc …
Chỉ tuân theo pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Chỉ tuân theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại
Tuân theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Chọn phương án trả lời đúng: Trong quan hệ hợp đồng quốc tế, các bên trong hợp đồng, về nguyên tắc …
Được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng
Được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt.
Không được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Trừ trường hợp ngoại lệ, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam …
chỉ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú của công dân Việt Nam
chỉ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam
được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc nơi tạm trú của công dân Việt Nam nếu không có nơi thường trú.
Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới …
thường chỉ sử dụng hệ thuộc luật quốc tịch của đương sự để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn
thường chỉ sử dụng hệ thuộc luật Tòa án để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn
thường sử dụng hệ thuộc luật quốc tịch, luật nơi cư trú, luật Tòa án hoặc kết hợp các hệ thuộc luật này để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay thường sử dụng …
hệ thuộc luật nhân thân để xác định điều kiện kết hôn
hệ thuộc luật nhân thân kết hợp luật Tòa án để xác định điều kiện kết hôn
hệ thuộc luật Tòa án để xác định điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay thường sử dụng …
hệ thuộc luật nơi cư trú của đương sự để xác định nghi thức kết hôn
hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn để xác định nghi thức kết hôn
hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn kết hợp với luật nhân thân để xác định nghi thức kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam …
Có trường hợp được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Không được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong mọi trường hợp
Luôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chọn phương án trả lời đúng: Việc đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam …
chỉ được thực hiện tại cơ quan đại diện của nước mà họ là công dân tại Việt Nam
được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu họ có nơi thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong duy nhất trường hợp họ có nơi thường trú tại Việt Nam
Chọn ý đúng và giải thích.Cơ sở hình thành xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây?
Kinh tế kém phát triển
Kinh tế phát triển
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt - Kinh tế phát triển
Mâu thuẫn xã hội chưa phát triển
Chu chuyển của tư bản là:
Sự lưu thông của tư bản.
Sự vận động của tư bản.
Tiền đề của lưu thông hàng hóa.
Tuần hoàn của tư bản được xem xét với tư cách là một quá trình định kỳ, đổi mới và thường xuyên lắp đi lắp lại.
Chủ doanh nghiệp đề ra các nguyên tắc kinh doanh dựa trên:
Đòi hỏi khách quan
Lợi ích của chủ doanh nghiệp
Lợi ích của tất cả khách hàng