B/L bẩn (không hoàn hảo) là:
check_box Có ghi chú: “Unclean Shipped on Board” Nhưng không có phê chú xấu về hàng hóa
Có ghi chú: “Clean Shipped on Board” và có phê chú xấu về hàng hóa
Có ghi chú: “Clean Shipped on Board”, nhưng chữ Clean được gạch bỏ và không có phê chú gì thêm
Không có ghi chú: “Clean Shipped on Board” và không có phê chú gì về hàng hóa
B/L đích danh có thể chuyển thành:
check_box Không phương án nào
B/L vô danh
B/L theo lệnh
B/L vô danh và B/L theo lệnh
B/L theo lệnh “To order B/L” có thể chuyển thành:
check_box Theo lệnh của người khác
Vô danh
Theo lệnh của người khác và Đích danh
Đích danh
Bản gốc của 1 B/L sẽ có kí hiệu:
check_box Original
Triplicate
Duplicate
Main
Bên không nhất thiết phải có trong nhờ thu:
check_box Presenting bank (NH xuất trình)
Collecting bank (NH thu hộ)
Principal(Người nhờ thu)
Remitting bank (NH nhờ thu)
Biện pháp nào sau đây thuộc về phòng ngừa rủi ro đạo đức:
Tìm hiểu tỷ giá thị trường; Tìm hiểu tư cách pháp nhân, năng lực tài chính và mức độ uy tín của doanh nghiệp đó; Tìm hiểu tình hình kinh tế - chính trị của đất nước
Tìm hiểu tình hình kinh tế - chính trị của đất nước
Tìm hiểu tư cách pháp nhân, năng lực tài chính và mức độ uy tín của doanh nghiệp đó.
Tìm hiểu tỷ giá thị trường
Biện pháp phòng ngừa nào sau không thuộc về ngân hàng:
check_box Phòng ngừa rủi ro khi giao hàng
Phòng ngừa rủi ro chính trị
Phòng ngừa rủi ro đạo đức
Phòng ngừa rủi ro quan hệ đại lý
Bộ chứng từ chính xác trong thanh toán quốc tế gồm:
Chứng từ thương mại
Không có đáp án đúng
Chứng từ tài chính
Chứng từ tài chính và chứng từ thương mại
Bộ chứng từ nhờ thu bị thất lạc trên đường đi, người chịu rủi ro là:
check_box Nhà xuất khẩu
Ngân hàng nhờ thu
Ngân hàng thu hộ
Nhà nhập khẩu
Các đặc điểm riêng chính xác nhất của thanh toán quốc tế là:
Thanh toán quốc tế được thực hiện trên phạm vi toàn cầu và chứa đựng nhiều yếu tố quốc tế; Hoạt động thanh toán quốc tế ít chứa đựng rủi ro; Hoạt động thanh toán quốc tế càng ngày càng ứng dụng nhiều các công nghệ điện tử, kỹ thuật cao.
Thanh toán quốc tế chứa đựng nhiều yếu tố quốc tế; Hoạt động thanh toán quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro; Hoạt động thanh toán quốc tế càng ngày càng ứng dụng nhiều các công nghệ điện tử, kỹ thuật cao.
Thanh toán quốc tế được thực hiện trên phạm vi toàn cầu và chứa đựngnhiều yếu tố quốc tế; Hoạt động thanh toán quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro; Hoạt động thanh toán quốc tế càng ngày càng ứng dụng nhiều các công nghệ điện tử, kỹ thuật cao.
Thanh toán quốc tế được thực hiện trên phạm vi toàn cầu và chứa đựng nhiều yếu tố quốc tế; Hoạt động thanh toán quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro; Hoạt động thanh toán quốc tế có ít ứng dụng các công nghệ điện tử, kỹ thuật cao.
Các điều kiện nào sau đây thuộc điều kiện về thời gian thanh toán trong thanh toán quốc tế?
Trả tiền trước; Trả tiền ngay; Trả tiền sau
Trả tiền sau
Trả tiền trước
Trả tiền ngay
Các nghiệp vụ nào liên quan đến hối phiếu:
Phát hành hối phiếu
Phát hành hối phiếu; Chấp nhận hối phiếu; Bảo lãnh hối phiếu
Bảo lãnh hối phiếu
Chấp nhận hối phiếu
Câu nào sau đây sẽ có trên tờ Séc vô danh?
Trả cho người cầm Séc
Trả cho ngân hàng nhận Séc
Trả cho người bán hàng
Trả cho người mua Séc
Chứng từ bảo hiểm được chấp nhận theo L/C:
check_box Insurance Policy và Open Cover Policy
Insurance Certificate và Insurance Policy
Open Cover Policy và Insurance Certificate
Insurance Policy, Open Cover Policy và Insurance Certificate
Chứng từ không thuộc phương thức nhờ thu phiếu trơn:
Bill of lading (Vận đơn)
Check (Séc)
Promissory note (Kỳ phiếu)
Bill of exchange (Hối phiếu)
Chứng từ nào được sử dụng, khi có khiếu nại tranh chấp hàng hóa?
Packing list
Bill of Lading
Certificate of Origin; Packing list; Bill of Lading
Certificate of Origin
Chứng từ nào không phải là chứng từ tài chính?
Giấy nộp tiền mặt
Kỳ phiếu
Hối phiếu
Séc
Chứng từ nào không phải là chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế?
Hóa đơn
Chứng từ vận chuyển
Séc
Chứng từ xuất xứ hàng hóa
Chứng từ nào là chứng từ tài chính?
Bảo hiểm đơn
B/E
Vận đơn đường biển
Hóa đơn thương mại
Chứng từ sở hữu hàng hóa là:
check_box Vận đơn đường biển
Hóa đơn thương mại
Vận đơn hàng không
B/E
Chứng từ vận tải có thể là:
Airway bill
Mudimodal transport document
Bill of lading; Airway bill; Mudimodal transport document
Bill of lading
Có bao nhiêu quy tắc của Incoterms 2010 có thể áp dụng được cho đường biển?
4
13
7
11
Có mấy trình từ thanh toán Séc:
1
4
3
2
Đặc điểm của hối phiếu bao gồm:
Tính bắt buộc trả tiền
Tính trừu tượng; Tính bắt buộc trả tiền; Tính lưu thông của hối phiếu
Tính trừu tượng
Tính lưu thông của hối phiếu
Đề phòng ngửa rủi ro chính trị thì cần:
Tìm hiểu nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế chính trị của nước đó; Đánh giá mức độ rủi ro quốc gia của từng nước, từng khu vực; Có chính sách riêng đối với từng thị trường cụ thể
Có chính sách riêng đối với từng thị trường cụ thể
Đánh giá mức độ rủi ro quốc gia của từng nước, từng khu vực
Tìm hiểu nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế chính trị của nước đó
Điều kiện CIP được hiểu là:
Cước phí đã trả (tại địa điểm đích)
Tiền hàng và cước phí
Cước phí và bảo hiểm đã trả (đến địa điểm đích)
Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (đến cảng đích)
Điều kiện thương mại được biết đến là:
Thỏa thuận trong mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán
Luật quy định bắt buộc trong thương mại
Quy định của từng quốc gia đối với hoạt động thương mại
Tập quán thương mại, không có tính chất bắt buộc
Điều kiện thương mại được hiểu đúng nhất là:
Cả 3 đáp án đều sai
Những điều khoản quan trọng trong hoạt động ngoại giao quốc tế.
Những điều khoản quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế.
Những điều khoản quan trọng trong hoạt động kinh tế quốc tế.
Điều kiện thương mại quốc tế nhằm quy định trách nhiệm của:
Cả trách nhiệm của nhà XK và nhà NK trong giao nhận hàng hóa
Công ty vận tải
Nhà xuất khẩu
Nhà nhập khẩu
Đối với cơ quan Nhà nước, để giúp phòng ngừa rủi ro thì không cần:
Buông lỏng quản lý đối với hoạt động thanh toán quốc tế
Nâng cao chất lượng điều hành vĩ mô về tiền tệ, tín dụng
Hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm tạo dựng môi trường kinh tế thông thoáng
Tạo sự ổn định về môi trường kinh tế vĩ mô
Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, để phòng ngừa rủi ro cần:
check_box Trang bị tốt kiến thức chuyên môn cho cán bộ; Chủ động nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu năng lực của đối tác nước ngoài
Chủ động nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu năng lực của đối tác nước ngoài
Trang bị tốt kiến thức chuyên môn cho cán bộ
Đối với nền kinh tế thì vai trò của thanh toán quốc tế được thể hiện trên các góc độ:
Chỉ thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác.
Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế.
Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế, đồng thời cũng thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.
Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động đầu tư nước ngoài, thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác, thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế.
Đối với ngân hàng liên quan, rủi ro nào là thuộc về họ trong hoạt động thanh toán quốc tế:
check_box Tỷ giá biến động
Người vận chuyển chậm vận chuyển
Bên mua, bên bán nộp đầy đủ hồ sơ chứng từ
Người vận chuyển chậm vận chuyển; Tỷ giá biến động; Bên mua, bên bán nộp đầy đủ hồ sơ chứng từ
Đối với người bán, rủi ro nào không thuộc về họ:
Người mua không nhận hàng
Không thu được tiền
Không có hàng bán
Không có hàng bán; Không thu được tiền; Người mua không nhận hàng
Giao hàng đến nơi, đã dỡ (tại địa điểm đích) được viết tắt là
DDP
DPU
DAP
DUP
Hãy chỉ ra văn bản có tính chất pháp lý thấp nhất:
L/C
Luật quốc gia
Luật quốc tế
UCP
Hiểu chính xác nhất về cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế là:
Xuất phát từ hoạt động mua bán giữa các bên bất kì kể cả trong và ngoài nước.
Xuất phát từ các giao dịch mua bán hàng hóa, đầu tư, chuyển tiền quốc tế.
Cả 3 đáp án đều sai
Xuất phát từ sự ra đời và phát triển của hoạt động thương mại quốc tế
Hối phiếu có thể phân loại theo những căn cứ:
Thời hạn thanh toán
Thời hạn thanh toán; Chứng từ kèm theo; Tính chuyển nhượng
Tính chuyển nhượng
Chứng từ kèm theo
Hợp đồng mua bán quốc tế thường có:
5 phần
2 phần
4 phần
3 phần
Incoterms 2010 được sử dụng trong phạm vi:
Theo hiệp định quốc tế
Nội địa một quốc gia
Quốc tế và nội địa
Quốc tế
Incoterms 2020 được chia thành bao nhiêu nhóm điều kiện:
6 nhóm
5 nhóm
3 nhóm
4 nhóm
Incoterms mới nhất được ban hàng vào năm:
2019
2020
2018
2017
Khái niệm chính xác nhất về thanh toán quốc tế là:
Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.
Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.
Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.
Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế.
Kỳ phiếu có thể:
check_box Do nhiều người ký phát
Chỉ do 1 người ký phát
Do ngân hàng phát hành
Do chủ nợ ký phát
Kỳ phiếu được hiểu là:
Một cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu ký phát hứa trả một số tiền nhất định cho một người thụ hưởng theo thời gian và địa điểm nhất định.
Không có phương án đúng
Một cam kết trả tiền có điều kiện do người lập phiếu ký phát hứa trả một số tiền nhất định cho một người thụ hưởng theo thời gian và địa điểm nhất định.
Một cam kết trả tiền có điều kiện do ngân hàng lập hứa trả một số tiền nhất định cho một người thụ hưởng theo thời gian nhất định.
L/C yêu cầu C/O do người hưởng cấp, nhưng C/O xuất trình do VCCI cấp. Ngân hàng sẽ:
check_box Chấp nhận
Không chấp nhận
Không chấp nhận dù C/O được người hưởng tiếp ký
Chấp nhận nếu C/O được người hưởng tiếp ký
Một nhờ thu không dẫn chiếu bất kỳ URC nào thì:
check_box Vô hiệu
Ngân hàng chịu rủi ro nếu không thu được tiền
Thực hiện theo phiên bản URC mới nhất
Thực hiện theo các điều khoản và điều kiện quy định trong nhờ thu
Nếu có sự khác biệt giữa chứng từ và đơn yêu cầu nhờ thu thì Ngân hàng nhờ thu:
check_box Phải yêu cầu người đòi tiền khắc phục
Im lặng gửi chứng từ đi đòi tiền
Phải từ chối nhờ thu
Thông báo cho người đòi tiền khắc phục
Nếu số tiền trên hóa đơn, B/E và đơn yêu cầu nhờ thu khác nhau mà khách hàng không xác nhận thì Ngân hàng sẽ gửi nhờ thu với số tiền:
Từ chối nhờ thu
Ghi trên đơn yêu cầu nhờ thu
Ghi trên B/E
Ghi trên hóa đơn
Ngân hàng nhờ thu:
Phải kiểm tra bảo đảm nội dung các chứng từ không mâu thuẫn nhau
Phải kiểm tra số loại và số lượng mỗi loại chứng từ đúng với bản kê
Phải kiểm tra nội dung chứng từ để không mâu thuẫn với hợp động ngoại thương
Không làm gì mà đơn thuần chỉ chuyển nguyên bộ chứng từ đi nhờ thu
Ngày giao hàng là:
Signed date of B/L
Issuing date of B/L
Shipment date
Bill of lading date
Nghiệp vụ nào không liên quan đến hối phiếu?
Chiết khấu
Kháng nghị không trả tiền
Giải trái
Giải chấp
Người chuyên chở không thể là:
check_box Công ty bảo hiểm
Công ty vận tải biển
Hãng vận tải hàng không
Bưu điện
Người mua bảo hiểm có thể là
Nhà xuất khẩu
Người vận chuyển
Nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu
Nhà nhập khẩu
Người nhập khẩu bắt buộc phải trả phí nhờ thu khi nhờ thu quy định:
check_box Chỉ trao bộ chứng từ khi thu được phí
Toàn bộ phí do nhà xuất khẩu chịu
Phí bên nào bên ấy chịu
Toàn bộ phí do nhà nhập khẩu chịu
Nguyên nhân nào dẫn đến rủi ro tỷ giá trong các nguyên nhân sau:
check_box Biến động xã hội; Biến động kinh tế; Biến động chính trị
Biến động kinh tế
Biến động xã hội
Biến động chính trị
Nhờ thu phiếu trơn rủi ro thuộc về:
Remitting bank
Exporter
Collecting bank
Importer
Nhóm điều kiện sử dụng chung cho tất cả các loại hình vận tải gồm:
8 điều kiện
6 điều kiện
7 điều kiện
5 điều kiện
Nhóm điều kiện sử dụng chung cho vận tải biển và thủy nội địa gồm:
2 điều kiện
4 điều kiện
5 điều kiện
6 điều kiện
Những điểm thay đổi cơ bản của Incoterms 2020 so với phiên bản gần nhất Incoterms 2010 là:
Mở rộng khả năng vận chuyển của người bán và người mua với các điều kiện FCA, DAP, DPU, DDP
Mức bảo hiểm của CIF và CIP; Thay thế điều kiện DAT bằng DPU; Mở rộng khả năng vận chuyển của người bán và người mua với các điều kiện FCA, DAP, DPU, DDP
Mức bảo hiểm của CIF và CIP
Thay thế điều kiện DAT bằng DPU
Nội dung nào không có trên kỳ phiếu:
Người thụ hưởng
Lời hứa vô điều kiện trả một số tiền nhất định
Địa điểm trả tiền
Tên ngân hàng phát hành
Nội dung nào không có trên Séc?
Tiêu đề “Séc”
Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản và chữ ký của người phát hành Séc
Tên Ngân hàng nhận tiền
Lệnh trả tiền vô điều kiện một số tiền nhất định
Nội dung nào sẽ có trên kỳ phiếu?
Không có phương án đúng
Thời hạn hết hạn
Thời hạn trả tiền
Thời hạn giao hàng
Nói thanh toán quốc tế được thực hiện trên phạm vi toàn cầu và chứa đựng nhiều yếu tố quốc tế, bởi:
Thanh toán quốc tế được thực hiện chủ yếu giữa các quốc gia; Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế là người cư trú và người không cư trú, không phân biệt quốc tịch; Tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế là những đồng tiền quốc tế chung, hay là những đồng tiền quốc gia, nhưng phải thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới.
Thanh toán quốc tế được thực hiện chủ yếu giữa các quốc gia và giữa quốc gia với tổ chức quốc tế; Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế là người cư trú và người không cư trú, không phân biệt quốc tịch; Tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế là những đồng tiền quốc tế chung, hay là những đồng tiền quốc gia, nhưng phải thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới.
Không có đáp án đúng.
Thanh toán quốc tế được thực hiện chủ yếu giữa các quốc gia và giữa quốc gia với tổ chức quốc tế; Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế là người cư trú và người không cư trú, không phân biệt quốc tịch; Tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế là những đồng tiền quốc tế chung, hay là những đồng tiền quốc gia.
Phân loại hối phiếu không căn cứ vào:
Ngân hàng phát hành
Chứng từ kèm theo
Tính chuyển nhượng
Trạng thái chấp nhận
Phiếu đóng gói phải được lập:
check_box Trước ngày vận đơn
Thời điểm lập phiếu đóng gói không liên quan đến ngày vận đơn
Cùng thời điểm phát hành vận đơn
Sau ngày vận đơn
Phương thức ít rủi ro hơn đối với người xuất khẩu:
check_box D/P at sight
D/A
At sight L/C
Acceptance L/C
Phương thức thanh toán có văn bản pháp lý riêng điều chỉnh:
check_box Collection (Nhờ thu)
Remittance (Chuyển tiền)
Advanced payment (Trả trước)
Open account (Ghi sổ)
Phương thức thanh toán không nằm trong phương thức thanh toán quốc tế:
Thanh toán tiền mặt
Chuyển tiền
Tín dụng chứng từ
Nhờ thu
Phương thức thanh toán quốc tế nào chịu sự điều chỉnh của các tập quán quốc tế?
check_box Tín dụng chứng từ
Ghi sổ
Chuyển tiền; Ghi sổ, tín dụng chứng từ
Chuyển tiền
Quy tắc không thể áp dụng cho vận tải biển?
Không quy tắc nào
CFR
FCA
FOB
Rủi ro chính trị xảy ra khi:
check_box Môi trường pháp lý chưa ổn định, thường xuyên thay đổi; Môi trường kinh tế chưa ổn định, thường xuyên thay đổi; Môi trường chính trị chưa ổn định, thường xuyên thay đổi
Môi trường kinh tế chưa ổn định, thường xuyên thay đổi
Môi trường pháp lý chưa ổn định, thường xuyên thay đổi
Môi trường chính trị chưa ổn định, thường xuyên thay đổi
Rủi rõ kỹ thuật phần lớn xuất phát từ:
check_box Nhân viên ngân hàng
Người bán; Người mua; Nhân viên ngân hàng
Người mua
Người bán
Rủi ro liên quan những rủi ro liên quan đến luật, thông lệ điều chỉnh các hoạt động TTQT, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, luật giải quyết tranh chấp khi có vấn đề khiếu kiện phát sinh, được gọi là:
check_box Rủi ro pháp lý
Không có phương án đúng
Rủi ro đạo đức
Rủi ro chính trị
Rủi ro trong thanh toán quốc tế được hiểu là:
check_box Rủi ro về kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế
Cả 3 phương án đều sai.
Rủi ro về vận chuyển phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế.
Rủi ro về pháp luật phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế.
Rủi ro trong thanh toán quốc tế phát sinh từ quan hệ giữa một trong các bên:
Ngân hàng
Người xuất khẩu
Người nhập khẩu
Người xuất khẩu; Người nhập khẩu; Ngân hàng
Séc đích danh được hiểu là:
Séc ghi rõ tên người thanh toán trên đó
Không có đáp án đúng
Séc ghi rõ tên Ngân hàng hưởng trên tờ Séc
Séc ghi rõ tên người hưởng lợi trên tờ Séc
Tập quán quốc tế được hiểu là:
check_box Những quy phạm pháp lý tuỳ ý, không bắt buộc do vậy mỗi bên có thể sẽ vận dụng các tập quán quốc tế một cách không giống nhau dễ gây tranh chấp, dẫn đến rủi ro.
Không có phương án đúng
Những quy phạm pháp lý thống nhất, không bắt buộc do vậy mỗi bên có thể sẽ vận dụng các tập quán quốc tế một cách không giống nhau dễ gây tranh chấp, dẫn đến rủi ro.
Những quy phạm pháp lý tùy ý, bắt buộc do vậy mỗi bên có thể sẽ vận dụng các tập quán quốc tế một cách thống nhất.
Theo luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam năm 2005, hối phiếu được hiểu đúng nhất là:
Giấy tờ có giá do ngân hàng lập, yêu cầu người bị đòi thanh toán không điều kiện một số tiền nhất định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lại cho người thụ hưởng.
Giấy tờ do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền nhất định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lại cho người thụ hưởng.
Cả 3 phương án đều sai
Giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền nhất định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lại cho người thụ hưởng.
Trong nhờ thu kèm chứng từ, chứng từ bắt buộc phải có:
check_box Commercial document
Check
Promissory note
Bill of exchange
Trong nhờ thu phiếu trơn, chứng từ phải xuất trình là:
Bill of lading
C/O
Invoice
Check
Trong nhờ thu, nghiệp vụ phát sinh rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng thu hộ là:
Không nghiệp vụ nào
Undertaking letter to pay
D/P at x days sight
D/A
Trong thanh toán hối phiếu có:
4 bên tham gia
2 bên tham gia
Cả 3 phương án đều sai
3 bên tham gia
Trong trường hợp thỏa thuận người nhập khẩu phải trả phí nhờ thu, nhưng người nhập khẩu không trả phí này, thì Ngân hàng thu hộ sẽ:
Từ chối trao chứng từ
Xin ý kiến người ủy thác
Nhận tiền hàng, trao chứng từ và trừ phí vào tiền hàng.
Trao chứng từ khi thu được tiền hàng và miễn phí cho người nhập khẩu
Vai trò của thanh toán quốc tế được thể hiện đối với:
Nền kinh tế; Các doanh nghiệp; Hệ thống ngân hàng thương mại
Hệ thống ngân hàng thương mại
Các doanh nghiệp
Nền kinh tế
Vận đơn đã bốc hàng thì ngày “on board date” phải:
Trước hay Sau ngày “issuance date” đều được
Sau ngày “issuance date”
Trước ngày “issuance date”
Không phương án nào
Vận đơn đường biển không có chức năng là:
check_box Biên lai nhận hàng
Bằng chứng về hợp đồng chuyên chở
Chứng từ sở hữu hàng hóa
Chứng từ để đòi tiền hàng
Vận đơn đường biển không được có tiêu đề:
check_box Liner bill of lading
Marine bill of lading
Port to port bill of lading
Không phương án nào
Vận đơn đường biển không được dùng:
Làm bằng chứng về việc người xuất khẩu đã giao hàng
Khi đã thu hồi vận đơn gốc, người chuyên chở hết nghĩa vụ với hàng hóa
Để người xuất khẩu xuất trình nhận hàng từ người chuyên chở
Để người nhập khẩu xuất trình nhận hàng từ hải quan
Vận đơn hàng không có chức năng?
check_box Chứng từ sở hữu hàng hóa
Hợp đồng vận tải
Biên lai giao nhận hàng hóa; Hợp đồng vận tải; Chứng từ sở hữu hàng hóa
Biên lai giao nhận hàng hóa

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập