Bạn có 100 triệu để đầu tư vào một danh mục cổ phiếu. Những lựa chọn của bạn là cổ phiếu X với lợi suất kỳ vọng là 14%, cổ phiếu Y 10,5%. Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra một danh mục có lợi suất kỳ vọng 12,4% thì bạn sẽ đầu tư bao nhiêu tiền vào cổ phiếu X?
55,456,980.38 đồng
54,285,714.29 đồng
59,476,970.90 đồng
57,458,980.78 đồng
Bạn sở hữu một danh mục có 2,950 triệu đầu tư vào cổ phiếu A và 3,700 triệu đầu tư vào cổ phiếu B. Nếu lợi suất kỳ vọng trên hai cổ phiếu này lần lượt là 11% và 15% thì lợi suất kỳ vọng của danh mục là bao nhiêu?
13.11%
13.23%
11.34%
12.98%
Bạn sở hữu một danh mục cổ phiếu đầu tư 25% vào cổ phiếu Q, 20% vào cổ phiếu R, 15% vào S và 40% vào T. Beta của bốn cổ phiếu này lần lượt là 0,84; 1,17; 1,11 và 1,36. Beta của danh mục là bao nhiêu?
1.21
1.15
1.17
1.19
Bảng cân đối kế toán của E.D.S năm 2018 cho thấy tài sản cố định ròng 3,4 tỷ, bảng cân đối kế toán năm 2019 cho thấy tài sản cố định ròng là 4,2 tỷ. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 cho thấy chi khấu hao là 0.385 tỷ. Chi tiêu vốn ròng năm 2019 là bao nhiêu?
1.389 tỷ đồng
1.185 tỷ đồng
1.589 tỷ đồng
1.692 tỷ đồng
Bảng cân đối kế toán của M.T.S năm 2018 cho thấy 740 triệu trên tài khoản cổ phiếu phổ thông và 5,200 triệu trên tài khoản bổ sung thặng dư vốn. Bảng cân đối kế toán năm 2019 cho thấy hai chỉ tiêu tương ứng này lần lượt là 815 triệu và 5,500 triệu. Nếu công ty chi trả cổ tức 490 triệu năm 2019, dòng tiền tới cổ đông trong năm này là bao nhiêu?
100 trệu đồng
115 triệu đồng
135 triệu đồng
105 triệu đồng
Bảng cân đối kế toán hiện thời của công ty cho thấy tài sản cố định ròng là 3,7 tỷ, nợ ngắn hạn 1,1 tỷ, và vốn lưu động ròng 380 triệu. Nếu toàn bộ tài sản ngắn hạn được thanh lý vào hôm nay, công ty sẽ nhận được 1,6 tỷ tiền mặt. Giá trị sổ sách của tài sản ngắn hạn của công ty hôm nay là bao nhiêu? Giá trị thị trường?
GTTT: 1.6 tỷ đồngGTSS: 1.1 tỷ đồng
GTTT: 1.6 tỷ đồngGTSS: 0.72 tỷ đồng
GTTT: 1.6 tỷ đồngGTSS: 1.48 tỷ đồng
GTTT: 1.6 tỷ đồngGTSS: 0.38 tỷ đồng
Bảng CĐKT năm 2018 của công ty Saddle Creek cho thấy tài sản ngắn hạn là 2100 tỷ và nợ ngắn hạn là 1380 tỷ. Bảng CĐKT năm 2019 cho thấy tài sản ngắn hạn là 2250 tỷ và nợ ngắn hạn là 1710 tỷ. Thay đổi trong vốn lưu động ròng năm 2019 của công ty, NWC, là bao nhiêu?
-168 tỷ đồng
-163 tỷ đồng
-180 tỷ đồng
-176 tỷ đồng
Các biện pháp chủ yếu quản lý vốn dự trữ hàng tồn kho là
check_box Tất cả các phương án trên
Xác định và lựa chọn nguồn cung ứng, người cung ứng thích hợp và chọn phương tiện vận chuyển phù hợp để tối thiểu hoá chi phí vận chuyển
Xác định đúng lượng vật tư cần mua và lượng tồn kho dự trữ hợp lý
Theo dõi, dự báo biến động của thị trường vật tư để có điều chỉnh kịp thời, nắm vững tình hình dự trữ, phát hiện kịp thời tình trạng vật tư bị ứ đọng, không phù hợp để có biện pháp giải phóng nhanh số vật tư đó, thu hồi vốn.
Các loại lá chắn thuế trong doanh nghiệp là
check_box Khấu hao và lãi vay
Khấu hao
Không có phương án nào đúng
Lãi vay
Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị Tài chính doanh nghiệp
Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
Sự khác nhau về hình thức pháp lý và tổ chức doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh, sự khác nhau về hình thức pháp lý và tổ chức doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp cổ phần bao gồm?
check_box Tất cả các phương án trên
Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
Nguồn vốn tín dụng phi ngân hàng
Nguồn vốn tín dụng ngân hàng
Các trung gian tài chính có thể là:
Ngân hàng và liên ngân hàng.
Ngân hàng và liên ngân hàng, các quỹ tiết kiệm và các công ty bảo hiểm.
Các quỹ tiết kiệm.
Các công ty bảo hiểm.
Căn cứ vào đâu để phân chia các loại hình doanh nghệp khác nhau?
Căn cứ vào vốn trong nước hay vốn nước ngoài đầu tư vào.
Căn cứ vào quyền sở hữu tài sản (vốn) đối với doanh nghiệp.
Căn cứ vào chủ doanh nghiệp là ai.
Căn cứ vào quy mô của doanh nghiệp thuộc các ngành.
Căn cứ vào tình hình sủ dụng, tài sản cố định được phân loại thành:TSCĐ đang dung.TSCĐ nhà nước gìn giữ hộ.TSCĐ chưa cần dùng.TSCĐ không cần dung chờ thanh lý.TSCĐ được điều chuyển đến.
check_box 1 + 3 + 4
1 + 2 + 4
1 + 2 + 3
1 + 3 + 5
Chi phí nào dưới đây được gọi là chi phí theo khoản mục.
Chi phí vật tư mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác.
Chi phí vật tư trực tiếp dùng cho sản xuất.
Chi phí nhân công
Chi phí nào dưới đây được xếp vào loại chi phí theo nội dung kinh tế?
Chi phí sản xuất chung
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí trả lương cho bộ phận giám đốc
Chi phí vật tư trực tiếp
Chi phí nào sau đây được gọi là chi phí biến đổi
Chi phí thuê xe vận chuyển
Chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao nhanh
Chi phí tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất
Chi phí tiền lương cho người lái xe giám đốc.
Chi phí nào sau đây thuộc chi phí cho công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh
Chi phí nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ.
Chi phí vật tư trực tiếp
Chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí nào thuộc chi phí theo nội dung kinh tế?
Chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp
Chi phí vật tư trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Cho các thông tin sau đây về công ty cổ phần Việt Tín, hãy tính chi khấu hao: doanh thu = 42 tỷ chi phí = 19.5 trtỷiệu; bổ sung thu nhập giữ lại = 5.1 tỷ; trả cổ tức = 1.5 tỷ; chi tiền lãi = 4.5 tỷ; thuế suất = 20%.
10 tỷ đồng
7.25 tỷ đồng
8.34 tỷ đồng
9.75 tỷ đồng
Cho số liệu: doanh thu = 1250 triệu, doanh thu thuần = 1200 triệu, lợi nhuận trước thuế = 120 triệu, lợi nhuận sau thuế = 93,6 triệu. Tính tỷ suất lợi nhuận doanh thu.
9,6%
7,8%
7,5%
10%
Cho số liệu: lợi nhuân sau thuế = 93,6 triệu, lợi nhuận trước thuế = 120 triệu, cổ tức ưu đãi = 3,6 triệu, vốn cổ phiếu thường bình quân: 2000 triệu. Tính tỷ suất lợi nhuân vốn cổ phần thường.
4,68%
6%
4,08%
Không đáp án nào đúng.
Cho số liệu: lợi nhuận trước thuế = 120 triệu, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 22%, cổ tức ưu đãi 3,6 triệu, số cổ phần thường đang lưu hành = 200.000 CP. biết mức cổ tức chi trả cho cổ phần thường là 45 triệu. Hãy tính mức chi trả cổ tức cho một cổ phần thường.
300đ / CP
225đ / CP
Không đáp án nào đúng.
243đ / CP
Cho số liệu: lợi nhuận trước thuế = 120 triệu, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 22%, cổ tức ưu đãi 3,6 triệu, số cổ phần thường đang lưu hành = 200.000 CP. Tính thu nhập mỗi cổ phần thường (EPS).
468đ / CP
450đ / CP
600đ / CP
Không đáp án nào đúng.
Cho số liệu: tài sản đầy kỳ = 1000 triệu, vốn chủ sở hữu = 500 triệu, tài sản cuối ky = 3000 triệu, nợ = 40%, lợi nhuận trước thuế = 120 triệu, lợi nhuận sau thuế = 93,6 triệu. Tính ROE.
5,2%
6%
4,68%
8,14%
Cho số liệu: Tổng gia trị tài sản bình quân = 2000 triệu, giá trị tài sản đầu kỳ = 1000 triệu, lợi nhuận trước thuế = 120 triệu, lợi nhuân sau thuế = 93,6 triệu. Tính tỷ suất sinh lời của tài sản ( ROA).
6%
4,68%
12%
4%
Cổ đông thường của công ty cổ phần là người:
check_box Nắm giữ cổ phiếu, là chủ sở hữu công ty cổ phần tương ứng với giá trị phần vốn góp.
Được nhận cổ tức cố định.
Cho công ty vay vốn dưới hình thức trái phiếu
Không trường hợp nào đúng.
Cổ đông ưu đãi của công ty cổ phần là người:
check_box Đầu tư vốn vào công ty.
Cho công ty vay vốn.
Nhận cổ tức nhiều hay ít phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
Không đáp án nào đúng
Cổ phiếu CRI có beta 0,85. Mức bù rủi ro thị trường là 8%, tín phiếu Kho bạc hiện có lợi suất 5%. Chi phí vốn chủ sở hữu của công ty là bao nhiêu?
11.008%
11.808%
11.880%
11.800%
Cổ phiếu phổ thông của công ty Up and Coming có beta 1,05. Nếu lãi suất phi rủi ro là 5,3% và lợi suất đòi hỏi trên thị trường là 12%, thì chi phí vốn chủ sở hữu của công ty là bao nhiêu?
12.005%
12.305%
12.333%
12.335%
Công thức tính tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)
ROE = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ
ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ
ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ
ROE = Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ
Công ty A dự định phát hành thêm cổ phiếu thường mới để huy động thêm vốn. Giá phát hành dự kiến là 30.000đ/CP. Chi phí liên quan phát hành cổ phiếu thường mới là 12% so với giá phát hành. Cổ tức kỳ vọng trong năm tới là 1.200đ/CP ( nhận ở cuối năm). Tỷ lệ tăng trường cổ tức đều đặn là 5%. Tính chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới.
9%
9,77%
4,77%
9,55%
Công ty ABC có doanh thu 29 tỷ, tổng tài sản 17,5 tỷ và tổng nợ 6,3 tỷ. Nếu biên lợi nhuận là 8% thì ROE?
20.71%
18.46%
24.98%
23.47%
Công ty Bách Vân có khoản bổ sung thu nhập giữ lại trong năm vừa kết thúc là 430 tỷ. Công ty chi trả 175 tỷ cổ tức bằng tiền mặt và có tổng vốn chủ sở hữu cuối kỳ 5300 tỷ. Nếu hiện tại công ty có 2,100,000 cổ phần cổ phiếu phổ thông, thu nhập trên cổ phần là bao nhiêu?
300.098 đồng
288.095 đồng
304.098 đồng
290.987 đồng
Công ty Bảo hiểm Toàn cầu vừa phát hành cổ tức 2,400/cổ phần cho cổ phiếu phổ thông. Công ty dự tính duy trì tỷ lệ tăng trưởng cổ tức vĩnh viễn là 5,5%. Nếu cổ phiếu bán với giá 52,000/cổ phần, thì chi phí vốn chủ sở hữu của công ty là bao nhiêu?
10.369%
10.360%
10,309%
10.639%
Công ty có hàng tồn kho cuối kỳ là 407,534 triệu và giá vốn hàng bán trong năm vừa kết thúc là 410,5612 triệu. Vòng quay hàng tồn kho là bao nhiêu?
10.07 lần
9.82 lần
11.02 lần
10.00 lần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:
Vốn pháp định được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông tối thiểu là 2 tối đa không hạn chế.
Không đáp án nào đúng
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông tối thiểu là 3 tối đa không hạn chế.
Vốn kinh doanh được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông tối thiểu là 5 tối đa không hạn chế.
Công ty cổ phần M vừa phát hành loại trái phiếu có lãi suất cố định = 8,5%. Mỗi năm trả lãi một lần vào cuối năm, thời hạn 5 năm. Mức bù rủi ro tăng them được xác định 5%. Mệnh giá trái phiếu = 100.000đ/ TP. Xác định chi phí sử dụng lợi nhuận để lại.
3,5%
13,5%
Không đáp án nào đúng.
Công ty có số dư khoản phải thu hiện tại là 431,287 triệu. Doanh thu bán chịu của năm vừa kết thúc là 3,943,709 triệu. Vòng quay khoản phải thu là bao nhiêu?
10.21 lần
9.14 lần
9.56 lần
12.22 lần
Công ty dệt may Phú Thái mua 1 TSCĐ nguyên giá 240 triệu đồng. Tuổi thọ kỹ thuật TSCĐ 12 năm, tuổi thọ kinh tế 10 năm. Hãy tính mức khấu hao trung binh hàng năm của công ty?
check_box 24 triệu đồng
44 triệu đồng
20 triệu đồng
32 triệu đồng
Công ty Hà Anh có biên lợi nhuận 6,8%, vòng quay tổng tài sản 1,95 và ROE 18,27%. Hệ số nợ/VCSH của nó là bao nhiêu?
0.58
0.38
0.28
0.30
Công ty Mai Trang có các thông tin sau đây trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 như sau: doanh thu = 196 tỷ đồng; chi phí = 104 tỷ đồng; chi phí khác = 6.8 tỷ đồng; chi khấu hao = 9.1 tỷ đồng; chi lãi = 14.8 tỷ đồng; thuế = 21.455 tỷ đồng; chi cổ tức = 10.4 tỷ đồng.
45.16 tỷ đồng
37.20 tỷ đồng
39.845 tỷ đồng
48.72 tỷ đồng
Công ty Mullineaux có một cơ cấu vốn mục tiêu là 60% vốn chủ sở hữu, 40% nợ. Chi phí vốn chủ sở hữu là 14% và chi phí của nợ là 8%. Thuế suất là 20%.WACC của Mullineaux là bao nhiêu?
10.96%
9.23%
11.34%
11.89%
Công ty Sky Lake có hệ số nợ 0.63. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của công ty này là bao nhiêu?
1.40
1.70
1.54
1.63
Công ty Thiên Hà có vốn lưu động ròng 1370 tỷ, nợ ngắn hạn 3720 tỷ và hàng tồn kho 1950 tỷ. Hệ số thanh khoản hiện hành?
1.36 lần
1.37 lần
1.24 lần
1.42 lần
Công ty TNHH Trường An có doanh thu 586 triệu, chi phí 247 triệu, chi khấu hao 43 triệu, chi lãi 32 triệu và thuế suất 20%, chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 73 triệu. Hỏi: Thu nhập sau thuế của công ty là bao nhiêu?
264 triệu đồng
211.2 triệu đồng
191 triệu đồng
138.2 triệu đồng
Công ty TNHH Trường An có doanh thu 586 triệu, chi phí 247 triệu, chi khấu hao 43 triệu, chi lãi 32 triệu và thuế suất 20%, chi trả cổ tức ưu đãi bằng tiền mặt là 73 triệu. Hỏi: Thu nhập ròng dành cho các cổ đông thường của công ty là bao nhiêu?
264 triệu đồng
191 triệu đồng
211.2 triệu đồng
138.2 triệu đồng
Công ty Y3K có doanh thu là 5276 triệu, tổng tài sản 3105 triệu, hệ số nợ/vốn CSH 1.4. Nếu ROE của công ty là 15% thì thu nhập ròng là bao nhiêu?
170,098 triệu đồng
194,060 triệu đồng
178,098 triệu đồng
189,080 triệu đồng
Đặc trưng cơ bản của thuê tài chính là?
check_box Tất cả các phương án trên
Phương thức tín dụng trung và dài hạn
Người cho thuê cam kết mua tài sản theo yêu cầu của người thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản thuê
Người thuê sử dụng tài sản và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn đã được thỏa thuận và không thể hủy ngang hợp đồng trước thời hạn
Đặc trưng cơ bản của thuê vận hành (còn gọi là thuê hoạt động) là?
check_box Tất cả các phương án trên
Thời gian thuê ngắn và số tiền thuê nhỏ hơn nhiều so với giá trị tài sản
Người đi thuê được ủy quyền ngang hợp đồng
Người cho thuê chịu trách nhiệm bảo trì, bảo hiểm và các rủi ro khác.
Đâu là nội dung của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ?
Doanh thu từ lãi tiền gửi Ngân hàng qua dịch vụ giữ tiền.
Doanh thu từ bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
Doanh thu từ lãi cho vay.
Doanh thu từ bán tài sản cố định đã hư hỏng.
Đâu là nội dung của doanh thu hoạt dộng tài chính ?
Thu từ cho thuê tài sản.
Thu từ lãi do hoạt động góp vốn liên doanh.
Thu từ thanh lí tài sản cố định.
Thu từ bán sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
Đâu là nội dung của nguồn vốn?
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.
Khoản phải trả người lao động.
Trả trước cho người bán.
Các khoản phải thu từ khách hàng.
Đâu là nội dung của tài sản dài hạn?
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Hàng tồn kho.
Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Tài sản cố định thuê tài chính.
Đâu là nội dung thuộc phần nguồn vốn?
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
Đầu tư ngắn hạn.
Phải thu từ khách hàng.
Điểm được coi là bất lợi của việc sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn so với sử dụng nguồn tài trợ dài hạn
check_box Phải chịu rủi ro lãi suất cao hơn
Chi phí sử dụng vốn thường cao hơn
Doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn
Thực hiện khó khăn, phức tạp hơn
Điểm khác biệt nhất của doanh nghiệp cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác là tách biệt quyền sở hữu và quyền kiểm soát. Vậy trong doanh nghiệp cổ phần, quyền quyết định lớn nhất thuộc về?
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Không đáp án nào đúng
Ban điều hành
Điền cụm từ cho phù hợp: “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng,……., được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh.”.
Có hợp đồng cam kết
Có tài sản và có trụ sở giao dịch ổn định.
Có thương hiệu
Có địa điểm bán hang
Điền cụm từ đúng vào câu: “ Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi là …….cần phải đạt được khi huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu đãi để đầu tư, sao cho thu nhập trên một cổ phần không bị sụt giảm.”.
Tỷ suất lợi nhuận.
Lợi nhuận
Tỷ suất sinh lời tối thiểu.
Là chi phí bình quân.
Điền cụm từ phù hợp: “ Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là ……. Doanh nghiệp phải đạt được khi sử dụng vốn vay, chưa tính tới ảnh hưởng của thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp để để tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu không bị sụt giảm.”.
Lợi nhuận trước thuế.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Tỷ suất sinh lời tối thiểu.
Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.
Điền cụm từ thích hợp về chi phí sử dụng vốn: “ Đối với doanh nghiệp là người sử dụng nguồn tài trợ thì chi phí sử dụng vốn là…… cần đạt được khi sử dụng nguồn tài trợ đó cho đầu tư hay hoạt động kinh doanh để đảm bảm cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần không bị sụt giảm.”.
Không trường hợp nào đúng.
Lợi nhuận đòi hỏi
Tỷ suất sinh lời bình quân
Tỷ suất sinh lời tối thiểu.
Điền cụm từ thích hợp về chi phí sử dụng vốn: “ Trên góc độ người đầu tư là người……. thì chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi.”.
Tham gia cùng doanh nghiệp.
Cung cấp vốn cho doanh nghiệp
Bán cổ phiếu cho doanh nghiệp.
Cùng chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp.
Điền cụm từ thích hợp: “ Chi phí cận biên sử dụng vốn (MCC) là …… mà doanh nghiệp tăng thêm vào đầu tư hay hoạt động kinh doanh.”
Toàn bộ chi phí.
Chi phí cho một lượng vốn.
Chi phí cho một đồng vốn.
Chi phí cho một đồng vốn mới nhất.
Điền cụm từ thích hợp: “ Chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới là tỷ lệ sinh lời tối thiểu mà công ty cần đạt được khi sử dụng số vốn huy động bằng phát hành cổ phiếu thường mới, để sao cho …… của các cổ đông hiện hành hay giá cổ phiếu của công ty không bị sụt giảm.”.
Lợi nhuận sau thuế.
Lợi nhuận công ty.
Thu nhập trên một cổ phần
Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.
Điền cụm từ thích hợp: “Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi là tỷ suất sinh lời tối thiểu cần phải đạt được khi huy động vốn khi phát hành cổ phiếu ưu đãi để đầu tư sao cho thu nhập…… hay giá cổ phiếu của công ty không bị sụt giảm.”.
Được chia.
Mong đợi
Trên một cổ phần.
Được tích lũy
Điều kiện kinh tế - tài chính chủ yếu cho một doanh nghiệp mới ra đời gồm những vấn đề gì?
Phải có khả năng sản xuất, cung ứng một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định và có khả năng sinh lời, phải có nguồn tài chính, nhất là số vốn chủ sở hữu nhất định để hình thành các yếu tố sản xuất.
Phải có một lượng vốn chủ sở hữu nhất định để đảm bảo hình thành các yếu tố sản xuất và phải được nhà nước cấp giấy phép kinh doanh.
Phải có một số vón pháp định cho một ngành nghề kinh doanh đã được pháp luật quy định và phải có dự án đầu tư được duyệt.
Phải có nguồn lực tài chính cần thiết và phải đăng ký kinh doanh trong một ngành nghề nhất định mà pháp luật không cấm.
Doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khi doanh nghiệp cần vốn, doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu. Nếu giá trị thị trường của cổ phiếu của doanh nghiệp bị giảm thì có ảnh hưởng đến doanh nghiệp hay không?
Có ảnh hưởng giảm giá trị sổ sách của doanh nghiệp trong dài hạn
Có ảnh hưởng giảm giá trị thị trường của doanh nghiệp trong ngắn hạn
Không ảnh hưởng đến giá trị thị trường và giá trị sổ sách của doanh nghiệp do khi phát hành bán được cổ phiếu là đã thu được tiền
Có ảnh hưởng đến giá trị thị trường của doanh nghiệp trong dài hạn
Doanh nghiệp có tình hình sau: Tổng nguồn vốn = 2000 triệu, nợ dài hạn = 1000 triệu, nợ ngắn hạn = 200 triệu, nguồn vốn chủ sở hữu = 800 triệu, tài sản cố định thuần = 1200 triệu. Tính nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp.
check_box 600
1000
1800
Không đáp án nào đúng.
Doanh nghiệp mua một tài sản cố định có tài liệu:Giá mua thực tế trên hóa đơn là 100 triệu, chi phí vận chuyển, lắp đặt chạy thử là 5 triệu, lệ phí trước bạ = 8 triệu. Xác định nguyên giá tài sản cố định đó.
check_box 113 triệu
100 triệu
108 triệu
Không đáp án nào đúng.
Dựa vào thời gian huy động và sử dụng nguồn vốn thì có các nguồn vốn nào?
check_box Nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời
Nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài
Không có đáp án nào đúng
Nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả
Giá hiện hành một cổ phiếu thường trên thị trường = 30.000đ. Cổ tức kỳ vọng trong năm tới là 1.200đ/CP. Tốc độ tăng trưởng cổ tức trong năm tới là 4%. Công ty dự tính dung 50% lợi nhuận để lại tái đầu tư. Tính chi phí sử dụng lợi nhuận để lại ?
Không đáp án nào đúng.
6%
8%
4%
Hao mòn hữu hình của tài sản cố định là:
check_box Sự giảm dần về giá trị sử dụng, theo đó là giảm dần về giá trị.
Sự giảm thuần túy về giá trị sử dụng.
Sự giảm thuần túy về giá trị.
Không có khái niệm đúng
Hao mòn vô hình của tài sản cố định là:
check_box Giảm thuần túy về giá trị của tài sản cố định.
Không giảm giá trị vì không sử dụng.
Giảm giá trị sử dụng về giá trị của tài sản.
Giảm thuần túy về giá trị sử dụng.
Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh
check_box 1 đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu trong kỳ
Tất cả các phương án đều sai
1 đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu
1 đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu trong kỳ và 1 đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu
Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toán vào loại chi phí nào của doanh nghiệp.
Chi phí hoạt động kinh doanh.
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí hoạt động tài chính.
Chi phí hoạt động khác
Khoản tiền trả lãi ngân hàng được hạch toán vào chi phí nào của doanh nghiệp.
Chi phí bán hàng
Chi phí bất thường khác
Chi phí hoạt động tài chính
Chi phí sản xuất sản phẩm
Lãi suất trái phiếu Chính phủ = 6%. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường = 12%. Hệ số rủi ro của cổ phiếu A = 1,1. Tính tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư đối với cổ phiếu A.
19,8%
18%
Không đáp án nào đúng.
12,6%
Loại hình doanh nghiệp nào có thể tối đa hóa được giá trị doanh nghiệp?
Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp một chủ
Doanh nghiệp cổ phần
Doanh nghiệp hợp danh
Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi 1 cá nhân duy nhất được gọi là:
Công ty hợp danh
Công ty Cổ phần
Người nhận thầu độc lập
Doanh nghiệp tư nhân
Mệnh giá của cổ phiếu là:
check_box Giá ghi trên mặt cổ phiếu khi mới phát hành.
Giá được quyết định bởi giao dịch trên thị trường.
Giá được quyết đinh bởi đấu giá.
Giá được phản ánh trong sổ sách kế toán của công ty.
Một doanh nghiệp có báo cáo sơ lược về tình hình tài chính như sau:TSCĐ có giá trị 2.300 trđ; TSNH có trị giá 1.000 trđ; tổng nợ phải trả là 1.500 trđ trong đó nợ ngắn hạn là 650 trđ; nợ dài hạn là 850 trđ. Xác định vốn lưu động thường xuyên.
check_box 450trđ
Không có đáp án đùng
120trđ
340trđ
Một doanh nghiệp có báo cáo sơ lược về tình hình tài chính như sau:TSCĐ có giá trị 9.750 trđ, khấu hao lũy kế tính đến thời điểm báo cáo là 1.750 trđ; TSNH có trị giá 5.400 trđ; tổng nợ phải trả là 2.200 trđ trong đó nợ dài hạn chiếm 60%. Xác định vốn lưu động thường xuyên.
check_box 12.520trđ
14.270trđ
12.118 trđ
10.360trđ
Một doanh nghiệp có: tổng số nợ = 2000 triệu ( trong đó số nợ ngắn hạn là 40%), tổng nguồn vốn = 3000 triệu ( trong đó, vốn chủ sở hữu là 1000 triệu). Tính nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp.
check_box 2200
2000
3000
Không đáp án nào đúng.
Một trong những đặc điểm cơ bản khi tài trợ bằng vốn từ cổ phần thường:
check_box Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần.
Có quyền rút vốn khi cần.
Không quản lý và kiểm soát công ty.
Cổ đông không được kiểm tra sổ sách kế toán của công ty.
Một trong những đặc điểm của nguồn vốn tín dụng ngân hàng:
check_box Mức lãi suất phải trả cho khoản nợ vay được thỏa thuận khi vay.
Không trường hợp nào đúng.
Mức lãi suất phải trả cho các khoản vay lên, xuống theo giá thị trường trong thời kỳ vay.
Một trong những đặc điểm của thuê tài chính:
check_box Thời gian thuê tương đối dài so với đời sống hữu ích của tài sản.
Người thuê không phải chịu khấu hao tài sản thuê.
Chỉ cần ký một hợp đồng ngắn hạn giữa người đi thuê và cho thuê.
Không đáp án nào đúng.
Một trong những đặc điểm của thuê vận hành:
check_box Thời gian thuê rất ngắn so với đời sống hữu ích của tài sản.
Người thuê phải chịu khấu hao tài sản.
Một hình thức tài trợ hữu dụng trung và dài hạn.
Thời gian thuê daif so với đời sống của tài sản.
Một trong những điểm giống nhau giữ cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu:
check_box Đều được nhận tiền lãi cố định.
Đều là vốn đầu tư vào công ty.
Không đáp án nào đúng.
Đều tăng hệ số nợ cho doanh nghiệp.
Một trong những lợi thế chủ yếu của việc huy động tăng thêm vốn đầu tư bằng phát hành trái phiếu của công ty cổ phần
check_box Lợi tức trái phiếu trả cho nhà đầu tư được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp
Làm giảm hệ số nợ và làm tăng thêm độ vững chắc về tài chính cho công ty
Không phải lo hoàn trả vốn gốc
Không phải chịu áp lực trả lợi tức trái phiếu đúng hạn
Một trong những lợi thế đối với công ty cổ phần khi huy động vốn đầu tư bằng phát hành thêm cổ phiếu thường mới bán rộng rãi ra công chúng
check_box Làm tăng thêm vốn chủ sở hữu và giảm hệ số nợ của công ty
Sử dụng cổ phiếu thường khiến cho công ty được hưởng lợi từ khoản lợi về thuế thu nhập hay khoản tiết kiệm thuế
Làm tăng thêm cổ đông mới
Chi phí phát hành cổ phiếu thường thấp hơn so với trái phiếu
Một trong những nguồn vốn bên ngoài của doanh nghiệp:
check_box Tín dụng thương mại.
Khấu hao tài sản cố định.
Tiền bán tài sản, vật liệu thừa.
Lợi nhuận chưa phân phối.
Một trong những nội dung của nguồn vốn:
Đầu tư ngắn hạn.
Trả trước cho người bán.
Phải thu từ khách hàng.
Phải trả người lao động.
Một trong những nội dung của tài sản ngắn hạn:
Các khoản đầu tư ngắn hạn.
Các khoản phải thu dài hạn.
Bất động sản đầu tư.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
Một trong những nội dung của tài sản ngắn hạn:
Giá trị hao mòn lũy kế.
Tài sản cố định hữu hình.
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
Khoản phải trả người bán.
Một trong những nội dung của tài sản ngắn hạn:
Tiền và tương đương tiền.
Người mua trả tiền trước.
Các khoản phải thu dài hạn.
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước.
Một trong những nội dung nguồn vốn của bản thân doanh nghiệp:
check_box Nguồn từ khấu hao tài sản cố định.
Huy động vốn từ phát hành chứng khoán.
Thuê tài chính.
Gọi vốn liên doanh liên kết.
Mục tiêu lớn nhất của quản trị tài chính là gì?
Tối đa hóa giá trị cổ phiếu của cổ đông
Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp
Tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu của cổ đông trong dài hạn
Tối đa hóa giá trị sổ sách của cổ phiếu của cổ đông
Mục tiêu về tài chính của 1 công ty cổ phần là:
Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý
Tối đa hóa lợi nhuận
Doanh số tối đa
Tối đa hóa giá trị công ty
Nếu Công ty Trang Linh có số nhân vốn chủ sở hữu là 2,8, vòng quay tổng tài sản 1,15 và biên lợi nhuận 5,5%, ROE của nó là bao nhiêu?
17.01%
17.71%
18.01%
18.71%
Ngân hàng Việt Tín có cổ phiếu phổ thông với cổ tức được dự tính là 8,000/cổ phiếu. Chi phí vốn cổ phần là 12%. Tỷ lệ tăng trưởng dự kiến là 7%. Giá bán hiện tại của cổ phiếu phổ thông của ngân hàng này là bao nhiêu?
155,000 đồng
150,000 đồng
145,000 đồng
160,000 đồng
Người nắm giữ cổ phần thường có quyền:
check_box Quyền quản lý và kiểm soát công ty.
Không tham gia biểu quyết những vấn đề quan trọng của công ty.
Ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi công ty giải thể.
Nhận cổ tức với mức cố định.
Người nắm giữ cổ phần ưu đãi có quyền (trong công ty cổ phần):
check_box Được nhận cổ tức với mức cố định.
Nhận lại vốn góp bất cứ khi nào họ yêu cầu.
Được quyền kiểm tra sổ sách công ty.
Tham gia đại hội cổ đông, bầu Hội đồng quản trị.
Nguồn vốn lưu động thương xuyên tính bằng:
check_box Gia trị tài sản ngắn hạn – nguồn vốn tạm thời
Giá trị tài sản dài hạn – Nguồn vốn tạm thời
Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn
Không đáp án nào đúng
Nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp là nguồn:
check_box Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn
Giá trị tổng tài sản – Nợ ngắn hạn
Vốn chủ sở hữu + Nợ ngắn hạn
Giá trị tổng tài sản – nợ dài hạn
Nguồn vốn từ vốn góp ban đầu thuộc nguồn vốn nào của doanh nghiệp?
check_box Nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn vốn từ vay dài hạn.
Nguồn vốn pháp định.
Nguồn vốn từ đi thuê dài hạn.
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, chạy thử
Giá mua
Các chi phí khác: đào tạo,… nếu có
Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp
check_box Tất cả các phương án trên
Phòng ngừa rủi ro
Đánh giá đúng giá trị TSCĐ
Lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp
Những điểm bất lợi của phát hành trái phiếu:
check_box Tăng hệ số nợ, tăng nguy cơ rủi ro cho doanh nghiệp.
Tieegn lãi trái phiếu không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chi phí phát hành cao hơn chi phí phát hành các loại chứng khoán khác.
Chủ sở hữu không bị chia quyền kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.
Những khoản chi phí nào sau đây thuộc chi phí hoạt động của doanh nghiệp?
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí góp vốn liên doanh liên kết và Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí góp vốn liên doanh liên kết
Chi phí thanh lý tài sản
Những nội dung nào thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ?
Nguồn kinh phí và các quỹ khác.
Khoản phải thu và phải trả.
Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Nhược điểm của doanh nghiệp cổ phần
Giới hạn vòng đời (theo chủ sở hữu)
Không tối đa hóa được giá trị công ty
Trách nhiệm không hạn chế về các khoản nợ nần của doanh nghiệp
Bị đánh thuế hai lần
Nhược điểm của doanh nghiệp một chủ là?
Trách nhiệm không hạn chế về nợ nần của doanh nghiệp
Thu nhập của doanh nghiệp (bằng của cá nhân) phải chịu thuế thu nhập cá nhân
Giới hạn vòng đời (theo chủ sở hữu)
Trách nhiệm không hạn chế về nợ nần của doanh nghiệp; Thu nhập của doanh nghiệp (bằng của cá nhân) phải chịu thuế thu nhập cá nhân; Giới hạn vòng đời (theo chủ sở hữu).
Nội dung của quyền tự chủ tài chính là gì?
Lựa chọn hình thức huy động vốn, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi; sử dụng vốn và tài sản trong kinh doanh, nộp thuế cho nhà nước; trả nợ đúng hạn, lựa chọn hình thức thanh toán,
Lựa chọn hình thức huy động vốn đúng luật, sử dụng tài sản, vốn để kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, ký kết hợp đồng với khách hàng, góp vốn liên doanh với bên ngoài.
Lựa chọn hình thức huy động vốn, sử dụng vốn và tài sản trong kinh doanh, tự chịu trách nhiệm kết quả trong kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước đúng cam kết, tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ, được quyết định phân phối sử dụng lợi nhuận sau thuế theo luật pháp.
Mua bán tài sản, hàng hóa, sử dụng vốn kinh doanh đúng ngành nghề, lựa chọn đối tác trong kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi, trích lập, sử dụng các quỹ, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chịu trách nhiệm về các khoản nợ.
Nội dung quản lý tiền trong doanh nghiệp là
check_box Tất cả các phương án trên
Đảm bảo khả năng thanh toán, nâng cao khả năng sinh lời của số vốn tiền tệ nhàn rỗi.
Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi bằng tiền bao gồm kiểm soát các khoản tạm ứng tiền mặt
Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt một cách hợp lý
Phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán gồm:
Nợ vay Ngân hàng phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.
Nợ lương, nợ tiền thuế và vốn chủ sở hữu.
Nợ phải trả.
Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.
Phần tài sản của bảng cân đối kế toán gồm:
Tài sản lưu động và tài sản ngoài bảng.
Tài sản lưu động
Tài sản cố dịnh và đầu tư xây dựng cơ bản.
Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
Quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài được thể hiện dưới các hình thức gì?
Liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư để kinh doanh kiếm lời và cùng nhau chia lợi nhuận theo phần vốn đóng góp.
Liên doanh, liên kết với nhau, hợp tác về xuất khẩu lao động, đào tạo cán bộ, công nhân cho nhau.
Liên doanh, liên kết với nhau, thanh toán tiền xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cho nhau, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.
Ký kết hợp đồng xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ với nhau và thanh toán chi trả cho nhau theo hợp đồng.
Quan hệ tài chính nảy sinh trong hoạt động xã hội của doanh nghiệp là những gì? (Những hoạt động có tính xã hội)
Là giúp đỡ cho bất cứ tổ chức cá nhân nào khi gặp khó khăn do rủi ro bất ngờ gây ra.
Là tài trợ cho các tổ chức xã hội, nuôi các bà mẹ anh hùng, quyên góp, giúp đỡ đồng bào bão lụt.
Là tài trợ cho các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể dục, thể thao, văn hóa…
Là đóng góp vào các quỹ từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tài trợ cho các hoạt động thể thao, văn hóa, góp vốn cho UBND phường, xã nơi có trụ sở.
Quản lý tài chính doanh nghiệp phải tuân thủ những nguyên tắc gì?
Tự chủ tài chính, tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả, công khai tài chính.
Công khai tài chính, tự chủ tài chính, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, tự trang trải, tự chịu lỗ lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tộn trọng pháp luật.
Tôn trọng pháp luật, kinh doanh bình đẳng, tự chủ tài chính, công khai tài chính, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả.
Tự chủ tài chính, sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả, khả năng thanh toán bảo đảm sẵn sang, đặt lợi ích Nhà nước lên trên lợi ích doanh nghiệp.
Quản trị tài chính doanh nghiệp là hoạt động nào?
Xác định cần phải thực hiện những khoản đầu tư dài hạn nào?
Quyết định Lấy những nguồn tài trợ dài hạn nào để trả cho những khoản đầu tư đó
Tất cả các hoạt động trên
Quản trị những hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào
Quỹ đầu tư phát triển dùng để:
Trích một phần dùng cho quỹ phúc lợi.
Gia tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Gia tăng vốn pháp định
Trích một phần khen thưởng công nhân viên chức trong doanh nghiệp
Theo luật doanh nghiệp hiện hành có mấy loại công ty trách nhiệm hữu hạn
Có 1 loại
Có 4 loại
Có 2 loại
Có 3 loại
Theo phương pháp khấu trừ, thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định thể nào
Bằng (Giá bán chưa có thuế GTGT x Thuế suất) – (Giá đầu vào x Thuế suất)
Bằng (Giá bán ra có thuế GTGT x Thuế suất) – (Giá vốn hàng hóa mua vào x Thuế suất)
Bằng Thuế GTGT đầu ra phải nộp – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế
Bằng (Thuế suất x GTGT đầu ra) – (Thuế suất x GTGT đầu vào)
Theo phương pháp trực tiếp, thuế GTGT phải nộp được xác định thế nào:
Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
Doanh thu tính thuế x Thuế suất
GTGT của hàng hóa dịch vụ x Thuế suất
(Giá thanh toán của hàng hóa dịch vụ bán ra – Giá thanh toán của hàng hóa dịch vụ mua vào) x Thuế suất
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng?
Thu nhập chịu thuế từ sản xuất kinh doanh x Thuế suất
Doanh thu chịu thuế x Thuế suất
(Doanh thu tính thuế thu nhập – Chi phí hợp lý + Thu nhập khác) x Thuế suất
Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu như thế nào?
Thu cả khâu sản xuất và khâu lưu thông
Không thu ở khâu sản xuất mà thu ở khâu lưu thông
Thu một lần ở khâu xuất hoặc nhập khẩu
Thu một lần ở khâu bán
Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được xác định như thế nào?
Bằng số lượng hàng hóa tiêu thụ x Giá bán x Thuế suất
Bằng số lượng hàng hóa dịch vụ bán ra x Giá tính thuế x Thuế suất
Bằng số lượng hàng hóa dịch vụ tiêu thụ hoặc nhập khẩu x Giá tính thuế đơn vị hàng hóa x Thuế suất
Bằng số lượng hàng hóa dịch vụ sản xuất hoặc nhập khẩu x Giá bán x Thuế suất
Tính chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi, biết: mệnh giá cổ phiếu ưu đãi = 10.000đ/ CP và giá phát hành là 12.000đ/ CP. Chi phí phát hành là 5% theo giá phát hành. Cổ tức một cổ phần ưu đãi = 1000đ/CP.
10,52%
8,33%
10%
8,77%
Tính chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), biết tình hình công ty với tổng nguồn vốn là 10.000, trong đó:Giá trị nợ vay = 3000, tỷ trọng = 30%, chi phí sử dụng vốn = 10%.Giá trị cổ phần ưu đãi = 2.000, tỷ trọng = 20%, chi phí sử dụng vốn = 11%.Giá trị cổ phần thường = 5.000, tỷ trọng = 50%, chi phí sử dụng vốn = 12%.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
10,16%
11,2%
8,96%
10,6%
Tính chi phí sử dụng vốn vay sau thuế, biết: chi phí sử dụng vốn vay trước thuế = 15%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20%.
check_box 12%
9,6%
8%
2,4%
Tính hiệu suất sử dụng tài sản cố định, biết: doanh thu thuần trong kỳ = 24.000 triệu; nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ = 5.000 triệu; nguyên giá tài sản cố định tăng trong kỳ = 3.000 triệu; nguyên giá tài sản cố định giảm trong kỳ = 1.000 triệu.
check_box 4
3,5
4,2
3
Tính hiệu suất sử dụng vốn cố định năm kế hoạch ( HVCĐ), biết: doanh thu thuần bán hàng trong kỳ = 18.000 triệu; vốn cố định đầu kỳ = 5.000 triệu; vốn cố định cuối kỳ = 7.000 triệu.
check_box 3,0
Không có đáp án nào đúng.
3,6
2,57
Tính mức khấu hao (Mk) và tỷ lệ khấu hao (Tk) của tài sản cố định (khấu hao đường thẳng), biết: giá mua thực tế trên hóa đơn = 195 triệu, chi phí vận chuyển = 5 triệu, tuổi thọ thiết kế là 8 năm, thời gian hữu ích là 5 năm.
check_box Mk = 40 triệu;Tk = 20%
Mk = 28,57 triệu;Tk = 12,5%
Mk = 25 triệu;Tk = 12,5%
Mk = 39 triệu;Tk = 20%
Tính mức khấu hao 2 tháng đầu năm theo phương pháp số lượng, biết:Nguyên giá tài sản cố định là 250 triệu; sản lượng theo công suất thiết kế = 1.250.000 m3; khối lượng sản phẩm đạt được: tháng 1 là 14.000 m3, tháng 2 là 16.000 m3.
check_box Tháng 1: 2,8 triệu.Tháng 2: 3,2 triệu.
Tháng 1: 17.857đTháng 2: 15.625đ
Không đáp án nào đúng.
Bài toán không đủ dữ kiện.
Tính mức khấu hao trong 2 năm đầu cho một tài sản cố định có nguyên giá 360 triệu. Thời gian sử dụng 4 năm. Khấu hao theo phương pháp tổng số năm sử dụng.
check_box Mk1 = 144 triệu;Mk2 = 108 triệu
Mk1 = 144 triệu;Mk2 = 64,8 triệu
Mk1 = 90 triệu;Mk2 = 90 triệu
Không đáp án nào đúng.
Tính mức tiết kiệm vốn lưu động năm kế hoạch , biết:Doanh thu bán hàng = 18.500 triệu; giảm giá bán hàng = 200 triệu; hàng bị trả lại = 300 triệu; kỳ luân chuyển năm kế hoạch là 60 ngày; kỳ luân chuyển năm báo cáo là 72 ngày.
check_box - 600 triệu
- 616,7 triệu
- 610 triệu
- 606,7 triệu
Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:
Doanh nghiệp tư nhân
Các trường hợp trên đều đúng
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Trong công ty cổ phần cổ đông có quyền và nghĩa vụ gì về vốn góp cổ phần cho công ty?
Có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản theo vốn góp, chịu trách nhiệm về lỗ lãi của công ty, có quyền được chia cổ tức theo vốn góp
Có nghĩa vụ góp vốn cổ phần để hình thành vốn điều lệ, chịu trách nhiệm về khoản nợ và các tài sản khác trong phạm vi vốn góp, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phiếu (trừ quy đình của pháp luật), tham gia quyết định việc phân phối lợi nhuận sau thuế và hưởng cổ tức.
Có nghĩa vụ góp vốn cổ phần theo khả năng và quyền được phân chia lợi nhuận theo số vốn đã góp.
Có nghĩa vụ góp vốn cổ phần và quyền tự do chuyển nhượng vốn góp cổ phần cho bất cứ ai mà họ muốn
Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên có quyền chuyển nhượng vốn góp không? Chuyển nhượng thế nào?
Trước tiên, được chuyển nhượng cho các thành viên trong công ty, khi họ mua không hết hoặc không mua mới được chuyển nhượng ra bên ngoài.
Không. Vì sẽ phá vỡ công ty.
Có quyền chuyển nhượng vốn góp cho bất cứ ai trả giá cao hơn.
Được, nhưng chỉ trong các thành viên đã tham gia công ty, không được chuyển nhượng ra bên ngoài.
Trong năm 2018, công ty Hà Cường có doanh thu 730 tỷ. Giá vốn hàng bán, chi phí hành chính và bán hàng, chi khấu hao lần lượt là 580 tỷ, 105 tỷ và 135 tỷ. Ngoài ra, công ty có khoản chi trả lãi 75 tỷ và thuế suất là 20% (bỏ qua các khoản kết chuyển lỗ thuế). Hỏi: Thu nhập ròng của công ty năm 2018?
-286 tỷ đồng
-179 tỷ đồng
-165 tỷ đồng
-132 tỷ đồng
Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị
check_box Hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình
Hao mòn hữu hình
Hao mòn vô hình
Không bị hao mòn
Tỷ suất lợi nhuận giá thành phán ánh nội dung kinh tế gì?
Một đồng giá thành toàn bộ tạo ra bao nhiêu đồng trước hoặc sau thuế.
Một đồng chi phí sản xuất trong năm tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế.
Một đồng giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế.
Một đồng giá thành sản xuất được tiêu thụ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trước hoặc sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh phản ánh nội dung kinh tế gì?
Không đáp án nào đúng.
Một đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận không tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp.
Một đồng vốn kinh doanh có khả năng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế.
Một đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận có tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ưu điểm của doanh nghiệp một chủ là?
Chủ sở hữu được hưởng toàn bộ lợi nhuận
Do một người làm chủ, dễ thành lập, ít tốn kém
Tránh được thuế thu nhập doanh nghiệp
Do một người làm chủ, dễ thành lập, ít tốn kém; Chủ sở hữu được hưởng toàn bộ lợi nhuận; Tránh được thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu điểm của phương pháp khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
check_box Tất cả các phương án trên
Tính toán đơn giản, dễ dàng
Phương pháp này phù hợp với các TSCĐ hao mòn đều đặn trong kỳ
Mức trích khấu hao được phân bổ đều đặn hàng năm nên ổn định giá thành và giá bán.
Về mặt tài chính doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân
Không đáp án nào đúng
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Vòng quay tài sản dài hạn tính bằng:
Doanh thu thuần / giá trị tài sản dài hạn bình quân.
Doanh thu / giá trị tài sản dài hạn bình quân.
Doanh thu thuần / tổng giá trị tài sản.
Doanh thu bán chịu / giá trị tài sản dài hạn bình quân.
Vòng quay vốn lưu động năm kế hoạch ( vòng quay tài sản ngắn hạn) :
Bằng :Doanh thu thuần / Vốn lưu động bình quân.
Bằng:Doanh thu thuần / Vốn kinh doanh bình quân.
Không trường hợp nào đúng.
Bằng:doanh thu / Vốn lưu động bình quân
Xác định chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới, biết: Giá phát hành cổ phiếu thường mới dự kiến là 20.000đ, chi phí phát hành = 10%, cổ tức tăng trưởng dự định = 5%, cổ tức nhận được ở cuối năm thứ nhất = 1.200đ.
Không đáp án nào đúng.
11,67%
11%
12%
Xác định chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới, biết: Giá phát hành cổ phiếu thường mới dự kiến là 40.000đ/CP. Chi phí phát hành bằng 12% giá phát hành. Tỷ lệ cổ tức tăng trưởng đều đặn hàng năm = 5%. Cổ tức nhận được ở năm trước là 1.000đ/CP.
Không đáp án nào đúng.
7,5%
7,84%
7,98%
Xác định chi phí sử dụng lợi nhuận để lại bằng phương pháp mô hình đinh giá tài sản vốn (CAPM). Biết: lãi suất trái phiếu phi rủi ro = 6%, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường = 12%, hệ số rủi ro các cổ phiếu j = 0,8.
15,6%
6%
9,6%
10,8%
Xác đinh chi phí sử dụng lợi nhuận để lại, biết: Giá hiện hành một cổ phiếu thường trên thị trường của công ty A là 50.000đ. Cổ tức kỳ vọng nhận cuối năm thứ nhất là 1.300đ và tốc độ tăng cổ tức trong những năm tới là 6% / năm. Dự tính dành 40% lợi nhuận để lại để tái đầu tư.
7,04%
2,6%
8,6%
Không đáp án nào đúng.
Xác định giá hiện hành của cổ phiếu thường, biết: cổ tức tăng trưởng đều đặn hàng năm = 5%, cổ tức nhận được ở năm trước = 1.000đ/ CP, tỷ suất sinh lời đòi hỏi của cổ đông đối với cổ phiếu thường = 13%.
12.500đ
13.125đ
Không đáp án nào đúng.
12.550đ
Xác định giá thành toàn bộ sản phẩm dịch vụ bằng:
Giá thành sản xuất + Chi phí quản lý doanh nghiệp
Giá thành sản xuất + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp
Giá thành sản xuất + Chi phí bán hàng
Chi phí trong sản xuất + Chi phí ngoài sản xuất
Xác định hàng hóa là đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.
Hàng xuất nhập khẩu là hàng viện trợ nhân đạo
Là hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt
Là quà biếu quà tặng
Là hàng hóa vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu biên giới Việt
Xác định kỳ luân chuyển (số ngày) vốn lưu động năm kế hoạch, biết: số vòng luân chuyển năm kế hoạch là 6 vòng; vốn lưu động bình quân năm kế hoạch = 600 triệu; doanh thu thuần = 3.600 triệu.
check_box 60 ngày
600 ngày
Không có đáp án nào đúng.
100 ngày
Xác định lượng vốn lưu động có trong một đồng doanh thu thuần năm kế hoạch, biết: vốn lưu động đầu năm = 800 triệu; vốn lưu động cuối năm = 1.200 triệu; doanh thu bán hàng = 13.000 triệu; chiết khấu = 200 triệu; thuế gián thu = 800 triệu.
check_box 0,083đ
0,1đ
0,153đ
0,166đ
Xác định mức hạ và tỷ lệ hạ giá thành đối với:
Sản phẩm mới sản xuất
Sản phẩm hàng hóa so sánh được.
Sản phẩm tiêu biểu
Cả 3 đáp án đều đúng
Xác định mức khấu hao Mk theo phương pháp số dư giảm dần trong 2 năm đầu của một tài sản cố định, biết: nguyên giá tài sản cố định = 100 triệu, thời hạn sử dụng là 5 năm, hệ số điều chỉnh là 2,0.
check_box Mk1 = 40 triệu;Mk2 = 24 triệu
Mk1 = 20 triệu;Mk2 = 20 triệu
Không đáp án nào đúng.
Mk1 = 20 triệu;Mk2 = 16 triệu
Xác định nguyên giá bình quân tài sản cố định cần tính khấu hao năm kế hoạch, biết: tổng nguyên giá tài sản cố định cần tính khấu hao đầu năm kế hoạch là 1.000 triệu; nguyên giá bình quân tài sản cố định tăng bình quân cần tính khấu hao năm kế hoạch là 400 triệu; nguyên giá bình quân tài sản cố định giảm bình quân thôi không tính khấu hao năm kế hoạch là 100 triệu.
check_box 1.300 triệu
1.000 triệu
700 triệu
1.500 triệu
Xác định nguyên giá của tài sản cố định, biết: giá mua thực tế trên hóa đơn là 90 triệu, chi phí vận chuyển = 2 triệu, chi phí lắp đặt và chạy thử = 6 triệu, lệ phí trước bạ = 2 triệu, thuế VAT được hoàn = 4,5 triệu.
check_box 100 triệu
98 triệu
104,5 triệu
90 triệu
Xác định nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch theo phương pháp trực tiếp, biết:Dự trữ hàng tồn kho = 500 triệu; khoản phải thu dự kiến = 300 triệu; khoản phải trả dự kiến = 400 triệu.
check_box 400 triệu
600 triệu
1.200 triệu
200 triệu
Xác định phạm vi tài sản cố định phải tính khấu hao, biết:Tổng nguyên giá tài sản cố định phục vụ sản xuất: 3.200 triệu.Tài sản cố định cất giữ hộ nhà nước: 500 triệu.Tài sản cố định thuê vận hành phục vụ sản xuất: 300 triệu.Tài sản cố định đang sửa chữa lớn: 200 triệu.
check_box 3.200 triệu
3.700 triệu
4.200 triệu
4000 triệu
Xác định số tiền vay thực tế mà doanh nghiệp sử dụng cho đầu tư , biết: số vốn gốc và lãi doanh nghiệp trả lần lượt trong 3 năm cho chủ nợ (t=1; 3): 31,5tr; 37,2tr; 42,5tr. Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế = 10%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20%.
89,96 triệu
111,2 triệu
91,2782 triệu
Không đáp án nào đúng.
Xác định số vòng luận chuyển vốn lưu động năm kế hoạch, biết: doanh thu bán hàng cả năm = 19.000 triệu; chiết khấu bán hàng = 1% doanh thu; giảm gá bán hàng cho khách hàng = 500 triệu; hàng bán bị trả lại = 310 triệu; vốn lưu động đầu kỳ kế hoạch = 500 triệu; vốn lưu động cuối kỳ kế hoạch = 700 triệu.
check_box 30 vòng
15,8 vòng
Không có đáp án nào đúng.
31,7 vòng
Xác định tài sản cố định không tính khấu hao:Tài sản cố định cất giữ hộ nhà nước.Tài sản cố định đang sản xuất.Tài sản cố định bị mất hay chia khấu hao hết.Tài sản cố định đang sửa chữa lớn.Xe ô tô đưa đón công nhân đi làm.
check_box 1 + 3
3 + 4 + 5
1 + 2 +3 +4 + 5
1 + 3 + 4 + 5
Xác định tỷ lệ khấu hao bình quân () của một doanh nghiệp, biết:Tổng nguyên giá tài sản cố định = 1.000 triệu, trong đó :Nhà cửa chiếm tỷ trọng 50%; tỷ lệ khấu hao 5%. Máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng 30%; tỷ lệ khấu hao 15%.Phương tiện vận tải chiếm tỷ trọng 20%; tỷ lệ khấu hao 10%.
check_box 9%
10%
90%
33,33%

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập