“Bancassurance” là việc:
Các công ty chứng khoán thực hiện chương trình khuyến mãi các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng
Các công ty chứng khoán thực hiện chương trình khuyến mãi các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng
Các ngân hàng thực hiện chương trình khuyến mãi các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng
Các ngân hàng thực hiện chương trình khuyến mãi các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng
Áp lực hợp nhất các định chế tài chính nào ngày càng lớn trong xu thế phát triển tài chính đến năm 2020?
check_box Các định chế tài chính nhỏ
Các định chế tài chính đa quốc gia
Các định chế tài chính lớn
Các định chế tài chính quy mô trung bình
Báo cáo Chỉ số Phát triển tài chính 2011 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, thị trường tài chính Việt Nam đạt trình độ phát triển?
Cao
Rất thấp
Thấp
Trung bình
Biện pháp xử lý nợ xấu trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2014 là:
check_box Bán nợ xấu cho VAMC và DATC
Bán nợ xấu cho nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán hóa các khoản nợ xấu
Hạn chế chi trả cổ tức
Các chủ thể trên thị trường tài chính không bao gồm đối tượng nào sau đây?
Các cơ quan nghiên cứu
Người đầu tư
Người kinh doanh chênh lệch giá
Người tiết kiệm
Các cơ chế kiểm soát lãi suất dưới hình thức khung lãi suất, trần và sàn lãi suất hầu như đã được dỡ bỏ vào:
Năm 1995
Năm 2002
Năm 2009
Năm 2013
Các cơ quan giám sát (NHNN, UBCKNN và Giám sát Bảo hiểm) thực hiện chức năng?
Cấp phép, ban hành cơ chế - chính sách
Cấp phép, ban hành cơ chế - chính sách, thực hiện chức năng hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế chính sách và kiêm vai trò kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các định chế tài chính.
Kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các định chế tài chính.
Thực hiện chức năng hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế chính sách
Các ngân hàng thương mại Việt Nam mua mạnh trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2012-2014 bởi vì:
Các ngân hàng thương mại bị rủi ro tín dụng cao
Các ngân hàng thương mại đang gặp vấn đề về rủi ro tác nghiệp
Các ngân hàng thương mại thiếu vốn huy động
Trái phiếu Chính phủ là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng khó khăn
Chiến lược cải cách NHTM Nhà nước của Trung Quốc không bao gồm quan điểm nào sau đây?
Áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị ngân hàng
Bán các NHTM nhà nước cho nước ngoài
Nhà nước tích cựcbảo lãnh việc tái cơ cấu vốn và xử lý nợ xấu của các NHTM nhà nước, đẩy mạnh cải cách thể chế
Niêm yết các NHTM nhà nước trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và thế giới
Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng vào năm?
check_box 2011
2010
2012
2013
Cho thuê tài chính là hình thức cho thuê vốn bằng:
check_box Tài sản (máy móc và các động sản)
Trái phiếu
Cổ phiếu
Tiền
Cho vay chứng khoán ngày T là:
Hình thức giống cho vay thế chấp hàng hoá luân chuyển đối với doanh nghiệp
Sản phẩm phi tín dụng
Sản phẩm tiết kiệm nhằm hỗ trợ khách hàng tránh được các rủi ro
Sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn bằng việc ứng trước tiền bán chứng khoán trong thời gian khách hàng chờ nhận tiền bán cổ phiếu tại Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại
Chứng chỉ tiền gửi là loại sản phẩm huy động vốn của ngân hàng mà ở đó thông thường
check_box Lãi suất cố định
Lãi suất linh hoạt
Lãi suất bằng lãi suất cho vay trung dài hạn
Lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn
Có mấy cách phân loại thị trường tài chính?
2
3
4
5
Công cụ tài chính ngắn hạn có thời hạn thanh toán dưới:
1 năm
2 năm
3 năm
5 năm
Cuối năm 2005, giới hạn sở hữu cổ phần của người nước ngoài được tăng lên:
35%
49%
51%
70%
Cuối năm 2005, giới hạn sở hữu cổ phiếu đối với ngân hàng là:
10%
20%
30%
40%
Đặc điểm của thị trường bảo hiểm Việt Nam là:
Mức bảo hiểm rất cao
Quy mô lớn và chủ yếu là bảo hiểm nhân thọ
Quy mô ngang với thị trường chứng khoán
Quy mô nhỏ và chủ yếu là bảo hiểm phi nhân thọ
Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của công ty cho thuê tài chính là:
Được nhận tiền gửi của khách hàng
Được vay vốn của các trung gian tài chính
Không được nhận tiền gửi của khách hàng
Phát hành giấy nợ để huy động vốn trên thị trường
Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của Hiệp hội tín dụng?
Bị hạn chế hoạt động trong phạm vi thành viên của Hội
Là tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận
Là tổ chức phi lợi nhuận
Sử dụng nguồn vốn huy động từ các Hội viên sau đó chủ yếu cung cấp tín dụng cho các Hội viên trong Hiệp hội
Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của quỹ tiết kiệm và cho vay?
Chỉ thành viên của quỹ mới được vay từ quỹ
Định kỳ mỗi thành viên phải đóng vào quỹ một khoản tiền nhất định và được hưởng lãi tiền gửi
Thành viên vay vốn từ quỹ không phải thế chấp
Tổng số tiền huy động được từng định kỳ sẽ được quỹ cho vay xoay vòng các thành viên trên nguyên tắc đấu giá lãi suất cho vay không thấp hơn mức lãi tiền gửi
Dân số trở nên già đi đồi hỏi phải có những đổi mới đối với:
Dịch vụ bảo hiểm tài chính.
Dịch vụ ngân hàng
Mạng an sinh xã hội
Mạng an sinh xã hội và dịch vụ bảo hiểm tài chính.
Đâu có thể không phải lý do khiến Việt Nam cần thực hiện chính sách Đổi mới năm 1986
check_box Áp lực cạnh tranh cải tiến công nghệ tại Châu Âu
Thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung bóp méo các quan hệ kinh tế
Hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa suy yếu khiến Việt Nam mất dần đi nguồn lực hỗ trợ quan trọng
Mỹ cấm vận
Đâu là quan điểm đúng nhất trong các quan điểm sau:
Thị trường vốn là nơi trao đổi các công cụ tài chính dài hạn
Thị trường vốn là nơi trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn
Thị trường vốn là nơi trao đổi các công cụ tài chính trung hạn
Thị trường vốn là nơi trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn
Đầu năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tiến hành mua lại 0 đồng đối với?
Ngân hàng MHB
Ngân hàng Phương Nam
Ngân hàng SHB
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương
Đề án 254 tái cơ cấu hệ thống ngân hàng không hướng tới tái cơ cấu đối tượng tổ chức tín dụng nào sau đây?
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng thương mại nhà nước
Quỹ tín dụng nhân dân
Để giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, các ngân hàng có thể
check_box Phát triển các sản phẩm, dịch vụ về thanh toán thông qua tăng cường đầu tư, hiện đại hoá công nghệ
Tăng tỷ trọng quy mô tín dụng bán buôn
Tăng tỷ trọng quy mô trái phiếu Chính phủ
Tăng tỷ trọng quy mô trái phiếu doanh nghiệp
Doanh nghiệp bảo hiểm được khuyến khích thí điểm sản phẩm?
check_box Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm xe cộ
Doanh nghiệp X cần có 100 tỷ đồng để huy động vốn cho dự án sản xuất. Nhận định nào sau đây là Sai
check_box So với việc doanh nghiệp Y gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng cho doanh nghiệp X vay, Doanh nghiệp Y sẽ đỡ rủi ro hơn nếu trực tiếp cho doanh nghiệp X vay
Doanh nghiệp X vay tiền từ các tổ chức tín dụng sẽ đỡ rủi ro hơn đối với tổ chức/cá nhân nếu họ trực tiếp đứng ra cho doanh nghiệp Y vay.
Doanh nghiệp X có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn
Doanh nghiệp X có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn
Doanh nghiệp X vay 10 tỷ đồng từ Doanh nghiệp Y. Doanh nghiệp X đã huy động vốn trên thị trường tài chính qua kênh
check_box Trực tiếp
Gián tiếp
Các tổ chức tin dụng phi ngân hàng
Các tổ chức tín dụng
Động lực tăng trưởng, luồng chu chuyển tài chính và các trung tâm tài chính trên thế giới sẽ quy dồn về?
check_box Đông Á
Bắc Mỹ
Châu Âu
Nam Á
Giải pháp chiến lược để tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia được đề cập trong Quyết định số 450/2012/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính Việt Nam tới năm 2020 là
check_box Mở rộng khai thác các nguồn thu từ đất đai và tài nguyên, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và các lợi ích về xã hội, môi trường; coi đây là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư công, kể cả chi đầu tư từ ngân sách nhà nước và ưu tiên tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật thiết yếu.
Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đối với dịch vụ công cơ bản và bảo đảm để các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu với chất lượng ngày càng cao.
Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính để khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư (PPP)
Giải pháp mua lại ngân hàng với giá 0 đồng của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 là
check_box Nhà nước mua lại ngân hàng bị mua với giá 0 đồng sau đó giao một ngân hàng mạnh hỗ trợ trong giai đoạn đầu trước khi có hướng xử lý tiếp theo
Nhà nước mua lại ngân hàng bị mua với giá 1 đồng tượng trưng
Nhà nước mua lại ngân hàng bị mua với giá 0 đồng sau đó bán lại cho nước ngoài
Nhà nước mua lại ngân hàng bị mua với giá 0 đồng sau đó bơm vốn vào để ngân hàng tiếp tục hoạt động
Hệ thống tài chính không bao gồm các bộ phận sau đây?
check_box Các cơ quan quản lý
Các định chế tài chính
Người tiêu dùng (người phát hành và đầu tư) các tài sản tài chính và hệ thống các công cụ tài chính
Thị trường tài chính
Hệ thống tài chính khu vực Đông Á có xu hướng chung là tiếp tục thúc đẩy hợp tác và hội nhập tài chính khu vực trên bao nhiêu lĩnh vực?
check_box 4
2
3
5
Hệ thống tài chính Việt Nam phụ thuộc lớn vào?
Các công ty tài chính
Hệ thống ngân hàng thương mại
Thị trường trái phiếu
Thị trường vốn
Hình thức chứng khoán nào sau đây không phải là chứng khoán phái sinh?
Chúng khoán nợ
Hợp đồng tương lai
Quyền chọn
Quyền mua cổ phần
Hình thức nào không phải là hình thức phát hành trái phiếu Kho bạc?
check_box Phát hành qua công ty môi giới
Đấu thầu
Phát hành qua đại lý
Phát hành trực tiếp qua hệ thống Kho bạc
Hoạt động giám sát hệ thống tài chính gặp khó khăn trong giai đoạn 2000-2006 là do:
Chưa hình thành các cơ quan giám sát
Ranh giới giữa các sản phẩm tài chính tích hợp ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm
Sự tồn tại của cơ quan giám sát hợp nhất
Thị trường chứng khoán phát triển nóng
Kể từ năm 2012, UBCKNN triển khai các biện pháp nhằm tăng cường năng lực quản trị và hoạt động của các Công ty chứng khoán dựa trên?
check_box Quy định về mức độ đủ vốn; Quy định về hướng dẫn thông lệ khuôn khổ quản lý rủi ro cho các công ty chứng khoán; Hoạt động giám sát với mô hình cảnh báo sớm ứng dụng bộ chỉ tiêu CAMELS
Hoạt động giám sát với mô hình cảnh báo sớm ứng dụng bộ chỉ tiêu RORAC; Quy định về mức độ đủ vốn; Quy định về hướng dẫn thông lệ khuôn khổ quản lý rủi ro cho các công ty chứng khoán;
Quy định về giá trị CAR và NAV
Quy định về nhân sự cấp cao và bộ máy quản lý
Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt thì?
Lãi suất cho vay giảm xuống
Lãi suất cho vay không thay đổi
Lãi suất điều hành tăng lên
Lãi suất huy động giảm xuống
Lãi suất của CDs của ngân hàng phát hành không dựa trên:
Lãi suất cạnh tranh của thị trường tiền tệ
Lãi suất cạnh tranh của thị trường vốn
Thời hạn của CDs
Tình trạng tài chính của NH phát hành
Lãi suất thương phiếu không phụ thuộc vào:
check_box Sự xếp hạng tín nhiệm của người đầu tư
Mức lãi suất chung của thị trường tiền tệ
Số vốn cần vay
Thời hạn thanh toán
Lĩnh vực nào không nằm trong xu hướng chung thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực tài chính Đông Á?
Phát triển thị trường chứng khoán khu vực
Tăng cường hệ thống thông tin, giám sát;
Tạo dựng một cơ chế phối hợp chính sách tiền tệ và tỷ giá
Thiết lập công cụ tài chính trợ giúp nhau trong khu vực
Loại hình ngân hàng nào có thị phần huy động tiền gửi lớn nhất?
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân
Ngân hàng thương mại nhà nước và do nhà nước nắm cổ phần chi phối
Mặt tiêu cực của việc Ngân hàng thương mại mua nhiều trái phiếu Chính phủ là:
Cầu tiền tệ giảm xuống
Cầu tiền tệ tăng lên
Cung tiền tệ giảm xuống
Cung tiền tệ tăng lên
Một trong những hoạt động trên thị trường thứ cấp là:
Hoạt động đầu tư của các Ngân hàng thương mại trong việc trực tiếp mua trái phiếu do Chính phủ phát hành
Hoạt động mua, bán chứng khoán niêm yết giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ
Hoạt động phân phối, bảo lãnh phát hành
Hoạt động phát hành
Một trong những quan điểm tái cơ cấu hệ thống các TCTD Việt Nam giai đoạn 2011-2014 là:
Cho phép các ngân hàng yếu kém mở rộng hoạt động kinh doanh
Giảm vai trò chi phối nhóm ngân hàng thương mại nhà nước
Không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước
Khuyến khích đóng cửa các ngân hàng yếu kém
Mục tiêu dài hạn của tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam giai đoạn 2011-2014 là:
Củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng
Đảm bảo khả năng chi trả cho người gửi tiền với chi phí thấp nhất
Hình thành hệ thống tổ chức tín dụng đa năng, hiện đại, an toàn, hiệu quả vững chắc
Lành mạnh hóa tình hình tài chính của các tổ chức tín dụng
Mục tiêu kiềm chế lạm phát mâu thuẫn với:
Mục tiêu giảm lãi suất trong nền kinh tế
Mục tiêu hạn chế tăng trưởng tín dụng
Mục tiêu ổn định kinh tế
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Năm 2009, Chính phủ đã thực hiện kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất:
2%
3%
4%
5%
NAV của các quỹ tại Việt Nam đều thể hiện được mối quan hệ giữa:
Rủi ro và tỷ suất sinh lời
Rủi ro và xác suất đổ vỡ
Tiềm năng phát triển và rủi ro
Tỷ suất sinh lời và thu nhập dự thu
Ngân hàng nào không bị mua lại 0 đồng trong giai đoạn tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015
check_box Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương
Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất từ năm nào?
1990
1998
2003
2008
Ngân hàng thương mại mua trái phiếu Chính phủ. Đây là giao dịch thuộc
check_box Thị trường vốn
Thị trường tiền tệ liên ngân hàng
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn đầu tư mạo hiểm
Người mua quyền chọn mua là người đang dự đoán giá của chứng khoán trên thị trường có xu hướng:
Diễn biến cùng chiều với dự đoán của người ký phát
Giảm
Không đổi
Tăng
Nguồn tài chính phục vụ quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam trong giai đoạn 2011-2014 là từ?
check_box Ngân sách Nhà nước
Trái phiếu Chính phủ
Vay IMF
Vay Worldbank
Nguồn vốn đóng vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nội địa là:
FDI
Ngân hàng
Ngân sách Nhà nước
ODA
Nguyên nhân cần can thiệp vào thị trường tài chính nhiều hơn sau năm 2008 của các cơ quan quản lý Việt Nam là bởi
check_box Thị trường tài chính mất cân đối nghiêm trọng khi rủi ro tín dụng tập trung vào hệ thống ngân hàng
Tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng quá thấp
Thị trường thị trường bảo hiểm phát triển mạnh
Thị trường tài chính hoạt động hiệu quả
Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu trong hệ thống tài chính Việt Nam?
check_box Các doanh nghiệp vay vốn làm ăn không hiệu quả
Các doanh nghiệp vay vốn không có tài sản bảo đảm
Các doanh nghiệp vay vốn không có thiện chí trả nợ
Các doanh nghiệp vay vốn thuộc sở hữu nhà nước
Nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chứng khoán thực hiện mua vào 10.000 cổ phiếu của doanh nghiệp VNM niêm yết trên sàn HOSE. Nhận định nào sau đây Đúng
check_box Doanh nghiệp VNM không nhận được tiền từ nhà đầu tư
Doanh nghiệp VNM nhận được 10.000 cổ phiếu
Doanh nghiệp VNM phải trả 10.000 cổ phiếu nhân với hiện giá cổ phiếu trên thị trường cho nhà đầu tư
Doanh nghiệp VNM nhận được giá trị của 10.000 cổ phiếu nhân với mệnh giá phát hành
Nhận định nào không phải là đặc trưng của thị trường tiền tệ?
Các công cụ của thị trường tiền tệ thường được phát hành theo dạng được chuẩn hóa cao và thị trường thứ cấp của chúng rất phát triển
Các công cụ thị trường tiền tệ được đảm bảo bằng tài sản hoặc các dạng đảm bảo khác của người đi vay vì vậy chúng được coi là công cụ ít rủi ro
Các hàng hóa có tính thanh khoản cao, mức độ rủi ro cao
Các hàng hóa có tính thanh khoản cao, mức độ rủi ro thấp
Nhóm giải pháp cơ cấu lại hoạt động của các Tổ chức tín dụng Việt Nam theo Quyết định 254 tập trung vào?
Giảm tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng
Tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng so với huy động vốn
Tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng
Tăng vốn tự có
Những hạn chế của luân chuyển vốn trực tiếp không bao gồm quan điểm nào sau đây?
Luân chuyển vốn trực tiếp chỉ bao gồm các công cụ ngắn hạn
Phải trả phí cao cho việc thu thập và xử lý thông tin cũng như việc kiểm tra giám sát hoạt động của người vay vốn
Rủi ro trong quá trình đầu tư cao
Sự hạn chế về tính lỏng của các tài sản tài chính được nắm giữ
Nợ xấu là:
Các khoản nợ được xếp hạng trong hai nhóm 3 và 4
Các khoản nợ được xếp hạng từ nhóm 1 đến nhóm 5
Các khoản nợ được xếp hạng từ nhóm 2 đến nhóm 5
Các khoản nợ được xếp hạng từ nhóm 3 đến nhóm 5
Nội dung tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm:
check_box Cơ sở hàng hóa; thị trường trái phiếu; cơ sở nhà đầu tư và tổ chức kinh doanh chứng khoán
Các công ty chứng khoán và các công ty đại chúng
Công ty quản lý quỹ và các sở giao dịch chứng khoán
Thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp
Phí tổn khắc phục khủng hoảng Đông Á của Thái Lan lên tới?
20% GDP
33% GDP
50% GDP
75% GDP
Quan điểm nào sau đây không nằm trong định hướng phát triển và hoàn thiện HTTC đến năm 2020?
Đặt quá trình phát triển và hoàn thiện HTTC trong tổng thể hình thành đồng bộ thể chế thị trường, cải cách cơ cấu và hội nhập kinh tế quốc tế.
Hướng tới hình thành và phát triển một HTTC cân đối hơn; xác định và lựa chọn mô hình quản lý tài chính phù hợp với sự phát triển của HTTC.
Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển TTTC và nhận thức đúng về vai trò của HTTC.
Xây dựng trung tâm tài chính của khu vực tại Việt Nam
Quỹ có khả năng đạt mức tăng NAV cao trong điều kiện:
Thị trường biến động thất thường
Thị trường giảm điểm
Thị trường nhà đất giảm giá
Thị trường tăng điểm
Quỹ đóng là:
Quỹ có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ do Quỹ phát hành theo yêu cầu của nhà đầu tư
Quỹ có nghĩa vụ mua lại một phần chứng chỉ do Quỹ phát hành theo yêu cầu của nhà đầu tư trong suốt thời gian hoạt động của quỹ
Quỹ không có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ do quỹ phát hành nếu nhà đầu tư không có yêu cầu
Quỹ không có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ do Quỹ phát hành theo yêu cầu của nhà đầu tư trong suốt thời gian hoạt động của quỹ
Sản phẩm phái sinh tín dụng tại Việt Nam:
Chủ yếu là quyền bán các tín phiếu kho bạc
Chủ yếu là quyền mua các trái phiếu không có tính chuyển đổi
Chủ yếu là quyền mua cổ phiếu thường dành cho các cổ đông hiện hữu
Chưa phát triển
Sáng kiến Thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) đưa ra cuối năm 2002 đã nhận được sự đồng tình của bao nhiêu nước?
10
12
13
14
Sở hữu chéo dạng trực tiếp là:
Hai ngân hàng cùng sở hữu cổ phần của một công ty bảo hiểm
Hai ngân hàng cùng sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp
Hai ngân hàng cùng sở hữu cổ phần của một ngân hàng khác
Hai ngân hàng sở hữu cổ phần lẫn nhau
Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng có thể gây ra hệ lụy nợ xấu do?
Các khoản cho vay thiếu minh bạch
Khách hàng không có động lực trả nợ
Trích lập dự phòng rủi ro thấp
Tỷ lệ an toàn vốn thấp
Song song với việc thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Việt Nam đang theo đuổi:
Tái cơ cấu các ngân hàng nước ngoài
Tái cơ cấu các tổ chức tài chính vi mô
Tái cơ cấu đầu tư công
Tái cơ cấu doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sử dụng Công ty quản lý tài sản VAMC của Chính phủ sẽ chắc chắn khiến cho
check_box Giảm quy mô nợ xấu hiện có của ngân hàng thông qua bán nợ xấu cho VAMC
Tăng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng
Giảm tỷ lệ nợ xấu của VAMC
Giảm tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thông qua bán nợ xấu cho VAMC
Tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay tuân theo?
Chỉ đạo từ Cục Bảo hiểm – Bộ Tài chính
Chỉ đạo từ phía Chính phủ do ngành bảo hiểm có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính
Nguyên tắc hành chính
Nguyên tắc thị trường
Tháng 7 năm 2003, nhằm nâng cao sức hấp dẫn của thị trường và thu hút vốn FII cũng như tăng tính thanh khoản, Chính phủ đã:
Giảm tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài
Giới hạn tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 20%
Giới hạn tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 30%
Tăng tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư trong nước
Thành phần tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thực tế chủ yếu là:
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân
Ngân hàng thương mại nhà nước và do nhà nước nắm cổ phần chi phối
Theo Luật Tổ chức tín dụng 2010, Tổ chức tín dụng không bao gồm
check_box Công ty Chứng khoán
Tổ chức tài chính vi mô
Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngân hàng thương mại
Theo Nghị định 141/2006, các ngân hàng cần đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu là:
1000 tỷ đồng
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
5000 tỷ đồng
Theo Quyết định số 450/2012/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính Việt Nam tới năm 2020, một trong những tiêu chí cụ thể là tăng tỷ lệ vốn hoá thị trường chứng khoán so với GDP lên mức 70% vào 2015 và 90% vào 2020. Tiêu chí này nhằm mục đích
check_box Phát triển đồng bộ các loại thị trường, tái cấu trúc thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hoạt động trên thị trường để động viên các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội
Tăng tổng thu từ thuế và phí
Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính công, đặc biệt nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng
Thị phần tín dụng lớn nhất trong các tổ chức tín dụng Việt Nam thuộc về?
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng thương mại Nhà nước
Thị trường chứng khoán là nơi mua bán trao đổi các chứng khoán có thời hạn trên 1 năm bao gồm:
Cổ phiếu
Công cụ phái sinh
Trái phiếu
Trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ phái sinh
Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và phát triển trong giai đoạn 2003 – 2006 đã khiến:
check_box Nền kinh tế bất ổn định hơn do dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường nhiều
Các nhà đầu tư có ít cơ hội đầu tư kiếm lời
Các nhà môi giới có ít cơ hội phát triển nghề nghiệp
Các doanh nghiệp không huy động được vốn
Thị trường tài chính có mấy chức năng chính?
2
3
4
5
Thị trường tài chính có mấy vai trò chính?
2
3
4
5
Thị trường tiền tệ là một cơ sở quan trọng để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực thi linh hoạt?
Chính sách giá cả
Chính sách tài khóa
Chính sách tiền tệ
Chính sách tiền tệ và tài khóa
Thị trường trái phiếu khu vực Đông Á được xây dựng hiệu quả nếu:
Các nước phát hành trái phiếu theo các đồng tiền khác nhau và theo giỏ tiền tệ
Các nước trong khu vực mở cửa thị trường tài chính của mình.
Các nước trong khu vực thực thi cải cách hệ thống tài chính
Các nước trong khu vực thực thi cải cách hệ thống tài chính và mở cửa thị trường tài chính của mình.
Thị trường trái phiếu Việt Nam chủ yếu là:
check_box Trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu công ty
Trái phiếu đặc biệt
Trái phiếu do Ngân hàng thương mại phát hành
Thời kỳ bùng nổ thị trường chứng khoán Việt Nam là:
Giai đoạn 2006-2007
Giai đoạn 2008-2010
Giai đoạn 2011-2014
Giai đoạn trước năm 2000
Tín dụng khu vực nhà nước có xu hướng?
check_box Giảm dần
Không thay đổi
Tăng dần
Tăng mạnh
Tín dụng khu vực tư nhân có xu hướng?
Giảm
Giảm mạnh
Ổn định
Tăng
Tính đến năm 2008, thị trường doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
Chỉ có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
Chỉ có doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
Chưa có sự xuất hiện của các doanh nghiệp bảo hiểm có 100% vốn đầu tư nước ngoài
Có cả doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
Tình trạng sở hữu chéo trong nền kinh tế, đặc biệt là giữa ngân hàng và doanh nghiệp sẽ khiến cho
check_box Nợ xấu có nguy cơ gia tăng do công tác thẩm định tín dụng có thể thiếu đi tính khách quan
Ngân hàng sẽ bị giảm cơ hội tăng vốn góp
Cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát dòng tiền luân chuyển giữa các tổ chức
Doanh nghiệp sẽ bị giảm cơ hội tăng vốn góp
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như MoMo chịu sự giám sát của
check_box Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Bộ Tài chính
Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Bộ Pháp chế
Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức nhận ký thác?
Công ty tài chính
Hiệp hội tín dụng
Ngân hàng thương mại
Tổ chức tiết kiệm
Tổ chức nào sau đây là tổ chức nhận ký thác?
Công ty bảo hiểm
Công ty tài chính
Hiệp hội tín dụng
Quỹ đầu tư
Tổ chức tài chính vi mô chịu sự giám sát của
check_box Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Bộ Tài chính
Tổ chức tiết kiệm tập trung vào đối tượng khách hàng nào?
Khách hàng cá nhân
Khách hàng định chế tài chính
Khách hàng DN vừa và nhỏ
Khách hàng doanh nghiệp lớn
Tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay được khuyến khích phải đáp ứng đủ vốn tự có để bù đắp rủi ro theo chuẩn mực?
Basel I
Basel II
Basel III
CAMELS
Trái phiếu ký danh là hình thức trái phiếu được phân loại theo:
Theo chủ thể phát hành
Theo hình thức góp vốn
Theo phương thức trả lãi
Theo tính chuyển nhượng
Trong các công cụ trên thị trường tiền tệ, tín phiếu kho bạc có mức rủi ro:
Cao
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình
Trong giai đoạn 1990-2000, tính cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam rất hạn chế là do:
check_box Tỷ lệ chi phối của khối ngân hàng thương mại nhà nước lớn
Chưa có thị trường chứng khoán
Chưa có thị trường tiền tệ
Tỷ lệ chi phối của khối ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh lớn
Trong xu thế phát triển tài chính đến năm 2020, ngày càng có sự hội tụ giữa các định chế tài chính về:
Đối tượng khách hàng
Quy mô hoạt động
Sản phẩm tài chính cung ứng
Thị trường hoạt động
Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập trong:
check_box Giai đoạn 1990-2000
Giai đoạn 2001-2007
Giai đoạn 2007-2010
Giai đoạn trước năm 1990
Tỷ lệ nợ quá hạn là:
Tỷ trọng giá trị các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 so với tổng dư nợ
Tỷ trọng giá trị các khoản nợ từ nhóm 4 đến nhóm 5 so với tổng dư nợ
Tỷ trọng giá trị nợ đã cơ cấu so với tổng dư nợ
Tỷ trọng giá trị nợ xấu trừ đi so với tổng dư nợ
Tỷ trọng của vốn huy động không kỳ hạn và ngắn hạn?
Khoảng 30%
Khoảng 50%
Khoảng 75%
Khoảng 90%
Tỷ trọng tổng tài sản của các Ngân hàng thương mại so với GDP khoảng?
Hơn 150%
Nhỏ hơn 150% nhưng lớn hơn 50%
Nhỏ hơn 20%
Nhỏ hơn 50% nhưng lớn hơn 20%
Văn bản pháp lý đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển của lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam sau năm 1990 là:
Nghị định 100/1993/NĐ-CP
Nghị định 101/2012/NĐ-CP
Nghị định 141/2006/NĐ-CP
Nghị định 53/HĐBT
Vào cuối năm 2015, để đảm bảo an toàn hoạt động các ngân hàng thương mại được khuyến khích duy trì tỷ lệ dư nợ tín dụng so với nguồn vốn huy động là:
Không quá 70%
Không quá 85%
Tối thiểm 90% và không quá 100%
Tối thiểu 85% và không quá 95%
Việc giám sát hệ thống tài chính Việt Nam chủ yếu thiên về?
check_box Giám sát tuân thủ
Giám sát an toàn vĩ mô
Giám sát trên cơ sở rủi ro
Giám sát từ xa
Việc hệ thống tài chính Việt Nam quá phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng khiến cho
check_box Khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành, doanh nghiệp vay vốn phải chịu chi phí vay nợ cao hơn
Khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, doanh nghiệp vay vốn phải chịu chi phí vay nợ cao hơn
Khi Bộ Tài chính tăng lãi suất điều hành, doanh nghiệp vay vốn cũng bị ảnh hưởng lớn
Khi Bộ Tài chính tăng lãi suất điều hành, doanh nghiệp vay vốn phải chịu chi phí vay nợ cao hơn
Việc hình thành giá trên thị trường tài chính giai đoạn từ 2008 đến nay theo:
Nguyên tắc hành chính – chịu sự can thiệp nhiều của Chính phủ
Nguyên tắc minh bạch thông tin
Nguyên tắc thị trường
Nguyên tắc tự do hóa
Việc ký kết với nhiều Hiệp định thương mại tự do có thể khiến
check_box Người sản xuất Việt Nam phải cạnh tranh cao hơn với hàng nhập khẩu
Người tiêu dùng tại nước ngoài được mua hàng Việt Nam với giá rẻ hơn
Người sản xuất tại nước ngoài ít phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu
Người tiêu dùng Việt Nam được mua hàng nhập khẩu với chi phí thấp hơn
Việt Nam đang duy trì thị trường ngoại tệ:
1 giá
2 giá
3 giá
4 giá
Với năng lực tài chính lớn, các định chế tài chính chưa chắc chắn có thể:
check_box Tránh được nguy cơ phá sản
Mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm dịch vụ NH tiện ích đến các khách hàng mục tiêu trong nền kinh tế
Nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính tiện ích đến với KH.
Tiếp cận kỹ thuật công nghệ tiên tiến
Vốn chủ sở hữu của các ngân hàng nhà nước có xu hướng?
check_box Tăng
Giảm
Giảm mạnh
Không thay đổi
Yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và quản trị của toàn ngành ngân hàng?
Môi trường kinh doanh
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng
Tỷ trọng sở hữu nhà nước cao
Tỷ trọng sở hữu nhà nước thấp
Yếu tố nào không phải là nguyên nhân khiến hoạt động giám sát các định chế tài chính ngày càng trở nên khó khan?
check_box Cổ phần hóa các định chế tài chính nhà nước
Các bộ phận của TTTC ngày càng đan xen nhau chặt chẽ
Sự gia tăng các sáng tạo tài chính và công nghệ thông tin - truyền thông
Tự do hóa kinh tế - tài chính

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập