1 cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng có tình hình như sau:- Mua vào trong tháng:+ 200 sản phẩm A có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 3.000.000 đ/sp+ 30 sản phẩm B có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.000.000 đ/sp.- Tiêu thụ trong tháng:Trong tháng cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và B với giá bán như sau:+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 3.800.000 đ/sp+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sp B là 6.000.000 đ/sp.- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 10 triệu đồng.Yêu cầu xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng , biết thuế suất thuế GTGT: 10%, cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.
check_box 9 triệu đồng
19 triệu đồng
29 triệu đồng
30 triệu đồng
Bà Linda là cá nhân không cư trú, có quốc tịch Mỹ. Bà hợp tác làm việc với công ty Thành Công trong thời hạn 1 tháng với mức lương là 50 triệu đồng. Hãy tính thuế thu nhập cá nhân mà bà Linda phải trả?
check_box 10 triệu
20 triệu
30 triệu
5 triệu
Biểu thuế gồm các mức thuế suất áp dụng giảm dần tương ứng với sự tăng lên của đối tượng tính thuế ở các bậc gọi là:
Biểu thuế lũy thoái
Biểu thuế lũy thoái từng phần
Biểu thuế lũy tiến
Biểu thuế lũy tiến từng phần
Biểu thuế gồm các mức thuế suất áp dụng thay đổi theo mức cao hơn trên toàn bộ đối tượng tính thuế theo thuế suất tương ứng nếu mức thuế thuộc bậc quy định gọi là:
Biểu thuế lũy thoái toàn phần
Biểu thuế lũy thoái từng phần
Biểu thuế lũy tiến toàn phần
Biểu thuế lũy tiến từng phần
Biểu thuế luỹ tiền từng phần áp dụng để tính thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập có nguồn gốc từ?
check_box Thu nhập từ tiền lương tiền công
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Thu nhập từ quà tặng
Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với:
Mọi thu nhập của cá nhân cư trú
Mọi thu nhập của cá nhân cư trú thuộc diện chịu thuế
Thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh của cá nhân
Thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh của cá nhân cư trú
Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với:
check_box Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú
Thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh của cá nhân
Mọi thu nhập của cá nhân cư trú thuộc diện chịu thuế
Mọi thu nhập của cá nhân cư trú
Bội chi ngân sách nhà nước được giải quyết bằng:
Cắt giảm biên chế
Nâng trần bội chi ngân sách
Phát hành tiền
Vay nợ
Cá nhân cư trú là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là người đáp ứng điều kiện nào sau đây?
check_box Có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn trên 183 ngày trong năm tính thuế
Là người có quốc tịch Việt Nam
Có mặt tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên trong năm dương lịch
Có công việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên trong năm tính thuế
Cá nhân cư trú là người:
Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên
Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch
Có nhà ở thuộc quyền sở hữu tại Việt Nam
Có nơi ở theo đăng ký tạm trú hợp pháp
Cá nhân được miễn thuế đối với thu nhập từ:
Tiền lãi cho vay
Tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng
Tiền làm thêm giờ
Tiền thưởng
Các loại chứng từ, biên lai được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế bằng phương tiện điện tử khi thực hiện các thủ tục về thuế hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các loại chứng từ, biên lai điện tử khác được gọi là:
check_box Chứng từ điện tử
Chữ ký điện tử
Hóa đơn điện tử
Nộp thuế điện tử
Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là:
Phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.
Phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng trong lần nhận đầu tiên
Phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 15 triệu đồng mỗi lần nhận.
Phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 15 triệu đồng trong lần nhận đầu tiên
Chế độ ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao là:
Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 10 năm
Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm
Áp dụng thuế suất 15% trong thời gian 15 năm
Áp dụng thuế suất 15% trong thời gian 15 năm
Chế độ ưu đãi thuế TNDN áp dụng với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn:
Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 10 năm
Áp dụng thuế suất 15% trong thời gian 15 năm
Áp dụng thuế suất 15% trong thời gian 15 năm
Áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm
Chế độ ưu đãi thuế TNDN đối với Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là:
tối đa không quá 4 năm và giảm 30% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.
tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.
tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.
tối đa không quá 4 năm và giảm 70% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.
Chế độ ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 là:
14%
15%
16%
17%
Chọn các câu trả lời đúng nhất về khoản thu bổ sung:
Là khoản thu được tổ chức thu ngoài dự toán
Là khoản thu ngân sách cấp dưới thu hộ ngân sách cấp trên
Là khoản thu ngân sách cấp trên thu hộ ngân sách cấp dưới
Là khoản thu từ ngân sách cấp trên chuyển xuống cho ngân sách cấp dưới
Chọn các câu trả lời đúng nhất về khoản thu bổ sung?
Là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách
Là khoản thu thường xuyên của ngân sách địa phương
Là khoản thu thường xuyên của ngân sách Trung ương
Ngân sách Trung ương không có khoản thu bổ sung
Chọn các câu trả lời đúng nhất về Khoản thu điều tiết:
Là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
Là khoản thu ngân sách cấp dưới chuyển lên cho ngân sách cấp trên
Là khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp địa phương
Là khoản thu từ ngân sách cấp trên chuyển xuống cho ngân sách cấp dưới
Chọn các câu trả lời đúng nhất về mô hình tổ chức NSNN Việt Nam?
NSNN bao gồm 2 cấp, Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
NSNN bao gồm bao gồm Ngân sách các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
NSNN bao gồm ngân sách Trung ương và NS địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm Ngân sách các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
NSNN bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã
Chọn các câu trả lời đúng nhất về mô hình tổ chức NSNN Việt Nam?
check_box NSNN bao gồm ngân sách Trung ương và NS địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm Ngân sách của các cấp chính quyền địa phương
NSNN bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã
NSNN bao gồm 2 cấp, Ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh
NSNN bao gồm bao gồm Ngân sách các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Chọn các câu trả lời đúng nhất về NSNN:
NSNN là bản dự toán các khoản thu chi của nhà nước được thực hiện trong 1 năm
NSNN là quỹ tiền tệ lớn nhất của nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định và được thực hiện trong 1 năm
NSNN là toàn bộ khoản tiền có trên tài khoản NSNN các cấp, kể cả tiền vay
Chọn câu trả lời đúng nhất về bội chi ngân sách
Bội chi ngân sách được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi Ngân sách địa ph ương và tổng số thu ngân sách địa phương của năm ngân sách
Bội chi ngân sách được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi Ngân sách Trung ương và tổng số thu ngân sách Trung ương của năm ngân sách
Bội chi ngân sách được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi và tổng số thu ngân sách nhà nước của năm ngân sách
Bội chi ngân sách được xác định bằng tổng bội chi ngân sách Trung ương và tổng bội chi ngân sách địa phương
Chọn câu trả lời đúng nhất về Chi bổ sung dự trữ nhà nước?
Là khoản chi đầu tư phát triển
Là khoản chi đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương
Là khoản chi thường xuyên
Là khoản chi thường xuyên của ngân sách Trung ương
Chọn câu trả lời đúng nhất về chi đầu tư phát triển:
Là khoản chi chiếm tỷ lệ nhỏ trong NSNN
Là khoản chi không thường xuyên
Là khoản chi mang tính chất tiêu dùng
Là khoản chicó khả năng thu hồi vốn trong quá trình đầu tư
Chọn câu trả lời đúng nhất về chi thường xuyên:
Là khoản chi có khả năng sinh lời
Là khoản chi có khả năng thu hồi vốn
Là khoản chi không có khả năng thu hồi vốn
Là khoản chi mang tính chất tích lũy
Chọn câu trả lời đúng nhất về thời hạn thanh tra thuế?
Thời hạn một lần thanh tra thuế không quá ba mươi ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra thuế.
Thời hạn một lần thanh tra thuế không quá ba mươi ngày, kể từ ngày phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế
Thời hạn thanh tra thuế có thể gia hạn tối đa là 45 ngày
Tổng thời gian thanh tra thuế không được vượt quá 45 ngày
Chọn câu trả lời đúng nhất về thuế gián thu?
Thuế Bảo vệ mội trường là thuế gián thu
Thuế sử dụng đất nông nghiệp là thuế gián thu
Thuế thu nhập cá nhân là thuế gián thu
Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế gián thu
Chọn câu trả lời đúng nhất về thuế thu nhập cá nhân?
Là khoản thu bổ sung của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương
Là khoản thu điều tiết
Là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Là khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%
Chọn câu trả lời đúng nhất về thuế trực thu?
Thuế giá trị gia tăng là thuế trực thu
Thuế môn bài là thuế trực thu
Thuế tài nguyên là thuế trực thu
Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế trực thu
Chọn câu trả lời đúng nhất về thuế:
Thuế là khoản thu không mang tính đối giá và không hoàn trả
Thuế là khoản thu không máng tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp
Thuế là khoản thu mang tính đối giá và không hoàn trả
Thuế là khoản thu mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp
Chọn câu trả lời đúng nhất về thuế:
Thuế là khoản thu mang tính đối giá và không hoàn trả
Thuế là khoản thu không mang tính đối giá và không hoàn trả
Thuế là khoản thu mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp
Thuế là khoản thu không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp
Chọn câu trả lời đúng về nguyên tắc ngân sách thăng bằng?
NSNN thăng bằng khi tất cả các khoản chi trong tài khoản ngân sách cân bằng với tất cả các khoản thu có trong tài khoản ngân sách
Thăng bằng ngân sách thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu hoa lợi với tổng chi không có tính chất phí tổn
Thăng bằng ngân sách thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu hoa lợi với tổng chi có tính chất phí tổn
Thăng bằng ngân sách thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu phi hoa lợi với tổng chi có tính chất phí tổn
Chọn đặc điểm đúng nhất về thuế Xuất khẩu, nhập khẩu:
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu mang tính trực thu tương đối
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu mang tính gián thu tương đối
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là thuế trực thu
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là thuế gián thu
Chọn khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%
Lệ phí trước bạ
Phí sử dụng đường bộ thu từ chủ sở hữu xe máy
Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chọn khoản thu ngân sách Trung ương được hưởng 100%
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước
Thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị hạch toán toàn ngành
Chọn nhận định đúng nhất về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:
Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ chỉ được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế khi cán bộ thu thuế đồng ý
Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ đương nhiên được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Người nộp thuế không được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong mọi trường hợp
Chọn nhận định đúng nhất về gia hạn nộp thuế:
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được gia hạn nộp thuế khi tổng thiệt hại có giá trị trên 1 tỷ đồng
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được gia hạn nộp thuế khi tổng thiệt hại có giá trị trên 1 tỷ đồng và có đơn đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được xem xét gia hạn nộp thuế khi có đơn đề nghị
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ đương nhiên được gia hạn nộp thuế
Chọn nhận định đúng nhất về giảm trừ gia cảnh:
Là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
Là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế
Là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
Là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ, tiền lương, tiền công, đầu tư vốn của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
Chọn nhận định đúng nhất về kỳ hạn nộp thuế:
Có sự khác nhau giữa các loại thuế
Do cơ quan quản lý thuế ấn định
Được xác định giống nhau giữa các loại thuế
Được xác định phù hợp với khả năng của người nộp thuế
Chọn nhận định đúng nhất về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý
Chậm nhất là ngày thứ ba mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm
Chậm nhất là ngày thứ chín mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm
Chậm nhất là ngày thứ mười lăm, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế
Chọn nhận định đúng nhất về thuế môn bài:
Đối tượng nộp thuế môn bài chỉ là các tổ chức kinh doanh
Đối tượng nộp thuế môn bài là mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nền kinh tế
Đối tượng nộp thuế môn bài là mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nền kinh tế, trừ các tổ chức kinh doanh không thực hiện hoạt động kinh doanh trên thực tế
Đối tượng nộp thuế môn bài là tổ chức, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 triệu đồng/tháng
Chọn nhận định đúng nhất về thuế suất:
Chỉ do Quốc hội quy định
Do cơ quan quản lý thuế ấn định
Là mức độ động viên của Nhà nước trên 1 đối tượng tính thuế
Luôn được quy định trong các văn bản Luật
Chọn nhận định đúng nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt?
Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh vào hàng hóa được sản xuất trong nước
Thuế tiêu thụ đặc biệt được đánh vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh từ lưu thông đến tiêu dùng
Thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào cả dịch vụ được nhập khẩu vào Việt Nam
Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh một lần ở khâu sản xuất và khâu nhập khẩu
Chọn nhận định đúng nhất về trách nhiệm tính thuế:
Cơ quan quản lý thuế chỉ thực hiện tính thuế trong một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định
Người nộp thuế chỉ được tự tính số thuế phải nộp khi được Cơ quan quản lý thuế cho phép
Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp trong mọi trường hợp
Trong mọi trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện
Chọn nhận định không đúng về thanh tra thuế?
Thanh tra thuế áp dụng Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng
Thanh tra thuế chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn thuế
Thanh tra thuế được áp dụng để giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thanh tra thuế được áp dụng khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.
Chọn nhận định không đúng về vai trò của thuế:
Thuế là công cụ chủ yếu tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Thuế là công cụ để nhà nước trừng phạt tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật
Thuế là công cụ điều hoà thu nhập xã hội góp phần bảo đảm công bằng xã hội
Thuế là công cụ điều tiết nền kinh tế.
Chọn nhận định KHÔNG ĐÚNG về vai trò của thuế:
check_box Thuế là công cụ để nhà nước trừng phạt tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật
Thuế là công cụ điều hoà thu nhập xã hội góp phần bảo đảm công bằng xã hội
Thuế là công cụ điều tiết nền kinh tế.
Thuế là công cụ chủ yếu tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Chọn thu nhập được miễn thuế:
Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có người lao động là người khuyết tật
Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có người lao động là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật
Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động là người khuyết tật
Có mấy phương pháp tính thuế giá trị gia tăng?
check_box 02 phương pháp
03 phương pháp
01 phương pháp
04 phương pháp
Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho
Cơ quan báo chí Trung ương
Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Kho bạc nhà nước
Ngân hàng nhà nước
Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào sau đây?
check_box Khi doanh nghiệp trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế
Khi doanh nghiệp bị thanh tra về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế
Khi doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp
Khi doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng
Cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế trong trường hợp:
Có đơn tố cáo hành vi trốn thuế của người nộp thuế
hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế
Theo yêu cầu của cơ quan quản lý kinh doanh trên địa bàn
Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế trong trường hợp:
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ
Người nộp thuế là Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm
Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế trong trường hợp:
check_box Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ
Người nộp thuế không chấp hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo quy định
Người nộp thuế là doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.
Cơ sở A sản xuất hàng mã, vàng mã, giá bán chưa thuế TTĐB, chưa thuế GTGT của lô hàng mã là 1.000.000 đồng, thuế TTĐB hàng mã là 70%. Tính số thuế GTGT phải nộp?
check_box 170.000 đồng
2 triệu đồng
100.000 đồng
3 triệu đồng
Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng khi:
Sau 6 tháng liên tục có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết
Sau 12 tháng liên tục có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết
Sau 3 tháng liên tục có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết
Có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào lớn hơn số thuế Giá trị gia tăng đầu ra
Cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi:
Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu
Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu ; và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng với giao dịch > 20 triệu đồng
Có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu ;
Có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu ; và Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng với giao dịch > 20 triệu đồng
Đặc điểm phân biệt NSNN với Ngân sách của cá nhân, gia đình, doanh nghiệp là:
Có giá trị thực hiện trong 1 năm dương lịch
Được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản
Được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia
Ghi nhận các khoản thu, chi cho các nhu cầu thường xuyên
Đặc trưng nào sau đây giúp phân biệt thuế với phí và lệ phí?
check_box Không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp
Là nguồn thu của ngân sách nhà nước
Là khoản tiền mà người dân phải nộp cho nhà nước
Được ghi nhận trong văn bản có hiệu lực pháp lý cao là Luật
Đánh thuế trùng là:
Đánh nhiều loại thuế trên một đối tượng chịu thuế
Một đối tượng chịu thuế bị đánh một loại thuế nhiều lần
Một người bị nộp nhiều loại thuế cho một dịch vụ chịu thuế
Một người nộp thuế phải nộp nhiều loại thuế cho một hàng hóa chịu thuế
Đất không thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất:
0,03%
0,15%
0,2%
0,7%
Diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp:
Là diện tích do cán bộ thuế xác định
Là diện tích do người nộp thuế kê khai
Là diện tích do UBND xã xác định hàng năm
là diện tích giao cho hộ sử dụng đất phù hợp với sổ địa chính Nhà nước
Định suất thuế trong thuế sử dụng đất nông nghiệp được xác định bằng:
kilôgam thóc trên 1 ha của các hạng đất
kilôgam thóc trên 1 ha của từng hạng đất
kilôgam thóc trên 1 km2 của các hạng đất
kilôgam thóc trên 1 km2 của từng hạng đất
Doanh nghiệp C nhập khẩu mặt hàng thảm làm từ song mây thuộc mã số 4601.22.00 từ Ethiopia là nước chưa thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Mặt hàng này phải chịu thuế nhập khẩu với mức thuế suất thông thường theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thuế suất ưu đãi của mặt hàng này quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP là 20%. Doanh nghiệp C phải nộp thuế nhập khẩu với mức thuế suất thông thường là bao nhiêu?
check_box 30%
0%
20%
40%
Doanh nghiệp nộp thuế tại:
Địa điểm kinh doanh
Nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh
Nơi có thu nhập chịu thuế phát sinh
Nơi có trụ sở chính
Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam:
Chỉ nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú
Chỉ phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó
Không phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú
Nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú
Doanh nghiệp nước ngoài  là người nộp thuế TNDN theo pháp luật Việt Nam khi:
Có hoạt động sản xuất kinh doanh
Có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam
Có thu nhập hợp pháp phát sinh tại Việt Nam
Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam có lãi
Doanh nghiệp Thăng Long chuyên sản xuất thép công nghiệp. Năm 2020, công ty đạt doanh thu là 20 tỷ đồng. Công ty muốn trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Hỏi, doanh nghiệp được trích tối đa bao nhiêu thu nhập tính thuế hàng năm đề lập Quỹ?
check_box 10%
5%
20%
Tùy quyết định của doanh nghiệp
Doanh nghiệp Việt Nam trở thành Người nộp thuế TNDN:
Kể từ thời điểm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Kể từ thời điểm có thu nhập thuộc diện chịu thuế
Kể từ thời điểm doanh nghiệp phát sinh lãi
Kể từ thời điểm được Cơ quan Thuế cấp Mã số thuế
Đối tượng chịu thuế là:
Là hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản bị đánh thuế
Là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
Là hành vi sử dụng hàng hóa, dịch vụ
Là hành vi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc trưng nào sau đây?
check_box Là hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người
Là hàng nông sản chưa qua chế biến
Là hàng hóa không hợp pháp
Là các dịch vụ phục vụ người cao tuổi
Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là:
Hàng hóa được phép dịch chuyển qua biên giới quốc gia
Hàng hóa được phép dịch chuyển qua biên giới quốc gia, trừ các trường hợp là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Hàng hóa, dịch vụ được phép dịch chuyển qua biên giới quốc gia
Hàng hóa, dịch vụ được phép dịch chuyển qua biên giới quốc gia, trừ các trường hợp là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:
Có thu nhập thuộc diện chịu thuế phát sinh
Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Khai trương hoạt động sản xuất, kinh doanh
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như thế nào?
check_box Là giá bán theo phương thức bán trả tiền một lần của hàng hóa đó không bao gồm khoản lãi trả góp
Là giá bán bao gồm khoản lãi trả góp và tiền công tính trên từng ngày trả góp
Là giá bán theo phương thức bán trả tiền một lần của hàng hóa đó bao gồm khoản lãi trả góp
Là giá do cơ sở sản xuất bán ra
Đối với hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý, áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng nào sau đây?
check_box Phương pháp trực tiếp
Phương pháp tuyệt đối
Phương pháp hỗn hợp
Phương pháp khấu trừ
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản thì kỳ tính thuế được xác định như thế nào?
check_box Từng lần phát sinh thu nhập
Kỳ tính thuế theo tháng
Kỳ tính thuế theo quý
Kỳ tính thuế theo năm
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu được xác định như thế nào?
check_box Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu
Giá của hàng hoá tại cửa khẩu nhập đầu tiên
Giá do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra
Giá của hàng hoá tại cửa khẩu xuất
Hàng hóa , dịch vụ nào sau đây thuộc diện chịu thuế?
Bảo hiểm nhân thọ
Dịch vụ chiếu sáng công cộng
Dịch vụ tài chính
Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến
Hàng hóa nào sau đây không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Bia hơi
Rượu được xuất khẩu sang Trung Quốc
Rượu thuốc
Thuốc lào
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
check_box Rượu được xuất khẩu sang Trung Quốc
Rượu thuốc
Bia hơi
Thuốc lá
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng?
Hàng hóa xuất khẩu là Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác
Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền.
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Điều hòa nhiệt độ dưới 90.000 BTU
Điều hòa nhiệt độ sử dụng trên phương tiện vận tải
Điều hòa nhiệt độ sử dụng trên xe ô tô dưới 24 chỗ
Điều hòa nhiệt độ trên 90.000 BTU
Hàng hóa nào sau đây áp dụng Mức thuế suất thuế GTGT 5%?
Dịch vụ cấp tín dụng
Nhà ở Xã hội
Sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến
Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến
Hàng hóa nào sau đây phải nộp thuế xuất khẩu theo pháp luật Việt Nam Việt Nam?
Hàng hóa của tổ chức, cá nhân trong nước tặng, cho Việt Kiều đang sống ở nước ngoài
Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài
Hàng hóa viện trợ nhân đạo của Chính phủ Việt Nam cho nước ngoài
Hàng hóa nào sau đây phải nộp thuế xuất khẩu theo pháp luật Việt Nam?
check_box Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài
Hàng hóa viện trợ nhân đạo của Chính phủ Việt Nam cho nước ngoài
Hàng hóa của tổ chức, cá nhân trong nước tặng, cho Việt Kiều đang sống ở nước ngoài
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được?
check_box Giảm thuế
Khấu trừ thuế
Bồi thường toàn bộ số hàng hoá bị hỏng
Hoàn thuế
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam
Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ,
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam
Hàng hóa là tài sản di chuyển theo quy định của Chính phủ
Hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước?
check_box Lập, trình dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định
Chi không có trong dự toán theo trường hợp tạm cấp ngân sách
Thành lập quỹ dự trữ tài chính
Lập kế hoạch tài chính 05 năm
Hành vi nhập khẩu máy jackpot và gậy chơi golf phải chịu thuế gì?
Thuế giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt
Thuế Nhập Khẩu và Thuế Giá trị gia tăng
Thuế nhập khẩu và Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế Nhập Khẩu, Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Thuế Giá trị gia tăng
Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm là?
check_box Là kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước được lập hàng năm cho thời gian 03 năm, được lập kể từ năm dự toán ngân sách và 02 năm tiếp theo, theo phương thức cuốn chiếu
Là kế hoạch tài chính có thời hạn tối đa 05 năm để bổ sung nguồn tiền cho ngân sách
Kế hoạch được lập 03 năm 1 lần để thực hiện đầu tư phát triển
Là kế hoạch được lập trong 03 năm nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Kết dư ngân sách cấp huyện được sử dụng để:
check_box Hạch toán vào thu ngân sách năm sau
Tăng dự phòng ngân sách nhà nước
Chi trả nợ
Chi đầu tư phát triển
Kết dư ngân sách nhà nước được sử dụng để:
Chi đầu tư phát triển
Chi trả nợ
Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính
Tăng dự phòng ngân sách nhà nước
Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng như thế nào?
Để thưởng cho các cấp ngân sách có kết dư
Chuyển toàn bộ sang nguồn thu ngân sách năm sau
Thực hiện chi đầu tư phát triển
Để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước
Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải:
thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thông tin
thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin
thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin
thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thông tin
Khoản chi nào sau đây không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ.
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 3% tổng số chi được trừ.
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 5% tổng số chi được trừ.
Khoản chi nào sau đây không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
check_box Phạt do vi phạm hành chính
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 3% tổng số chi được trừ.
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ.
Phần chi quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 5% tổng số chi được trừ.
Khoản thu bổ sung là:
check_box Là khoản thu từ ngân sách cấp trên chuyển xuống cho ngân sách cấp dưới
Là khoản thu ngân sách cấp trên thu hộ ngân sách cấp dưới
Là khoản thu ngân sách cấp dưới thu hộ ngân sách cấp trên
Là khoản thu được tổ chức thu ngoài dự toán
Khoản thu điều tiết là:
check_box Là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
Là khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp địa phương
Là khoản thu ngân sách cấp dưới chuyển lên cho ngân sách cấp trên
Là khoản thu từ ngân sách cấp trên chuyển xuống cho ngân sách cấp dưới
Khoản thu nào là khoản thu mà ngân sách địa phương được hưởng 100% ?
check_box Lệ phí trước bạ
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế Thu nhập cá nhân
Phí sử dụng đường bộ thu từ chủ sở hữu xe máy
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam là
Được xác định theo năm dương lịch
Được xác định theo Quý
Được xác định theo tháng
Được xác định theo từng lần phát sinh
Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào sau đây?
check_box Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Cá nhân nghỉ làm tại cơ quan thực hiện đăng ký thuế
Doanh nghiệp bị thua lỗ
Doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh sang địa bàn khác
Một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:-Nhập khẩu 1500 m vải, giá bán tại cửa khẩu xuất là 40.000 đ/ m, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên là 10.000 đ/ m, các chi phí khác của vải nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.-Trong quá trình vận chuyển , xếp dỡ, vải bị hư hại chất lượng giảm 30 % (Hàng còn trong khu vực hải quan quản lý) có xác nhận của cơ quan giám định theo quy định của pháp luật-Thuế suất thuế nhập khẩu vải là 60%. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.Hỏi: Tính số thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động trên?
check_box 31.5 triệu đồng
45 triệu đồng
25.2 triệu động
36 triệu đồng
Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là:
4 triệu đồng/tháng
5 triệu đồng/tháng
7 triệu đồng/tháng
9 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là:
1,8 triệu đồng/tháng
2,6 triệu đồng/tháng
3 triệu đồng/tháng
3,6 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là:
1,6 triệu đồng/tháng
3,6 triệu đồng/tháng
4 triệu đồng/tháng
9 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là:
1,6 triệu đồng/tháng
3,6 triệu đồng/tháng
4 triệu đồng/tháng
9 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là:
check_box 11 triệu đồng/tháng
3,6 triệu đồng/tháng
9 triệu đồng/tháng
4 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là?
check_box 4,4 triệu/tháng
1.2 triệu/tháng
4 triệu/tháng
9 triệu đồng/tháng
Mức thuế suất 0% áp dụng đối với
Đa số hàng hóa xuất khẩu
Đa số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Mọi hàng hóa xuất khẩu
Mọi hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Mức thuế suất 0% của thuế giá trị gia tăng áp dụng với đối tượng nào sau đây?
check_box Hàng hóa xuất khẩu
Hàng hóa nhập khẩu
Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt
Hàng nông sản chưa qua chế biến
Năm ngân sách được xác định là:
01 năm dương lịch từ 1.1 đến 31.12
01 năm âm lịch
2 năm dương lịch
01 năm tài chính
Ngân sách nhà nước là?
Là bản dự toán các khoản thu chi của nhà nước được thực hiện trong 1 năm
Là toàn bộ khoản tiền có trên tài khoản NSNN các cấp, kể cả tiền vay
Là quỹ tiền tệ lớn nhất của nhà nước
Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định và được thực hiện trong một thời gian nhất định
Ngân sách trong mỗi quốc gia được thiết lập và vận hành theo nguyên tắc nào?
(i) Nguyên tắc ngân sách nhất niên; (ii) Nguyên tắc ngân sách đơn nhất; (iii) Nguyên tắc ngân sách toàn diện; và (iv) Nguyên tắc độc lập tự chủ
(i) Nguyên tắc ngân sách nhất niên; (ii) Nguyên tắc ngân sách đơn nhất; (iii) Nguyên tắc ngân sách toàn diện; và (iv) Nguyên tắc ngân sách thăng bằng.
(i) Nguyên tắc ngân sách nhất niên; (ii) Nguyên tắc ngân sách đơn nhất; (iii) Nguyên tắc thống nhất; và (iv) Nguyên tắc độc lập tự chủ
(i) Nguyên tắc thống nhất; (ii) Nguyên tắc tập trung quyền lực; (iii) Nguyên tắc ngân sách toàn diện; và (iv) Nguyên tắc ngân sách thăng bằng.
Người chịu thuế tài nguyên là:
Là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế
Là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế
Là tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế
Là tổ chức, cá nhân nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế
Người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định nhằm trốn thuế…
phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định
phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt gấp 2 lần số tiền thuế trốn
phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt gấp 3 lần số tiền thuế trốn:
phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn
Người nộp thuế bảo vệ môi trường là:
Người nhận ủy thác nhập khẩu trong trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường
Người sản xuất hàng hóa gây hại cho môi trường sống
Người sản xuất hàng hóa gây hại cho môi trường sống và sức khỏe con người
Người sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường
Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế khi:
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ đương mà không được gia hạn
Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền chậm nộp, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.
Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền chậm nộp, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.
Người nộp thuế nợ tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền chậm nộp, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.
Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế thì?
check_box Được hoàn thuế
Bị phạt thuế
Được giảm thuế
Được miễn thuế
Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng sẽ được :
Giảm thế 2 năm liên tiếp nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.
Giảm thuế nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất dưới 20% giá tính thuế.
Miễn thuế nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.
Miễn thuế nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.
Người nộp thuế là:
Là người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
Là người thực sự mất một phần thu nhập vì thuế
Là tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa, dịch vụ
Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cho Nhà nước.
Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:
Đăng ký thuế không đúng thừi hạn pháp luật quy định
Không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế
Không nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn
Từ chối xuất trình các tài liệu không liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp
Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:
Không nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn
Công ty có thua lỗ trong 2 quý liên tiếp
Từ chối xuất trình các tài liệu không liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp
Không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:
là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế
là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế
Người nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu:
Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Là người thực hiện hành vi dịch chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia
Là người thực hiện hành vi dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ được phép dịch chuyển qua biên giới quốc gia
Phải là chủ sở hữu của hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế Xuất khẩu, nhập khẩu
Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
Anh, chị, em ruột hết tuôi lao động
Bố mẹ hết tuổi lao động có lương hưu
Cha, mẹ, vợ, chồng, con cái
Con đang theo học tại trường Trung học chuyên nghiệp
Nguồn của pháp luật thuế bao gồm:
Bao gồm Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành
Chỉ bao gồm luật quốc gia
Chỉ bao gồm: Luật thuế, Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia
Luật quốc gia và luật quốc tế
Nguyên tắc đánh thuế bình đẳng, công bằng đòi hỏi:
Người được hưởng nhiều lợi ích từ xã hội thì phải đóng thuế nhiều hơn
Người nghèo cần được ưu đãi về thuế
Những người có hoàn cảnh điều kiện như nhau đều được đối xử bình đẳng, được áp dụng thuế như nhau
Những người thu nhập như nhau phải nộp thuế bằng nhau
Nguyên tắc thăng bằng là:
Thăng bằng ngân sách thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu hoa lợi với tổng chi có tính chất phí tổn
NSNN thăng bằng khi tất cả các khoản chi trong tài khoản ngân sách cân bằng với tất cả các khoản thu có trong tài khoản ngân sách
Thăng bằng ngân sách thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu phi hoa lợi với tổng chi có tính chất phí tổn
Thăng bằng ngân sách thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu hoa lợi với tổng chi không có tính chất phí tổn
Nội dung của nguyên tắc đơn nhất là?
check_box Mọi khoản thu và chi tiền tệ của quốc gia trong một năm chỉ được phép trình bày trong một văn kiện duy nhất
Hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật ngân sách nhà nước
Mỗi năm Quốc hội (với tư cách là cơ quan nắm quyền lập pháp) sẽ biểu quyết ngân sách một lần theo hạn kì do luật định.
Bản dự toán ngân sách nhà nước sau khi đã được Quốc hội quyết định chỉ có giá trị hiệu lực thi hành trong 1 năm
NSNN ở Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
Ở Việt Nam hiện nay, Nhà nước áp dụng quyền thu thuế như thế nào?
check_box Áp dụng cả hai quyền thu thuế theo lãnh thổ và theo quốc tịch
Theo lãnh thổ
Theo độ tuổi
Theo quốc tịch
Ông A đang nợ tiền thuế là 20 triệu đồng. Ngày 1/9/2020 ông bị đột tử chết. Tài sản ông để lại là một ngôi nhà trị giá 2 tỷ đồng. Hỏi, nghĩa vụ nộp thuế của ông A trong trường hợp nào thế nào?
check_box Do người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do ông A để lại
Được xóa nợ tiền thuế
Cơ quan thuế sẽ phát mại tài sản để nộp thuế và chuyển toàn bộ tài sản vào ngân sách nhà nước
Được miễn tiền thuế
Ông Đức Thắng là cá nhân cư trú, tham dự chương trình: “ Ai là triệu phú” và trúng thưởng giải thưởng trị giá 32 triệu đồng. Hãy tính số thuế TNCN ông Thắng phải nộp?
check_box 2.2 triệu đồng
1 triệu đồng
3.2 triệu đồng
10 triệu đồng
Ông Nguyễn Thành Long chuyển nhượng quyền sử dụng một mảnh đất giá 1.5 tỉ, lãi 200 triệu. Hãy xác định thu nhập chịu thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản trên?
check_box Xác định dựa trên gía từng lần chuyển nhương, tức là 1.5 tỉ đồng
Xác định dựa vào số tiền thuế tuyệt đối do cơ quan thuế ấn định
Xác định dựa vào tiền lãi sau khi chuyển nhượng là 200 triệu đồng
Xác định dựa vào sự tự nguyện kê khai và thoả thuận của ông Long với cơ quan thuế
Ông Nguyễn Văn A vừa chuyển nhượng mảnh đất cho bà Trần Thị B. Giá trị mảnh đất là 650 triệu đồng. Hỏi, ông A phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này là bao nhiêu?
check_box 13 triệu đồng
6.5 triệu đồng
15 triệu đồng
20 triệu đồng
Phương pháp điều chỉnh của pháp luật thuế mang tính:
Bắt buộc tương đối
Mệnh lệnh bắt buộc và thỏa thuận
Mệnh lệnh bắt buộc.
Thỏa thuận
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
check_box Công ty cổ phần có doanh thu hàng năm trên 3 tỷ đồng và thực hiện tốt chế độ kế toán hoá đơn chứng từ
Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ
Cơ sở kinh doanh nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam
Quan hệ pháp luật nào không phải là quan hệ pháp luật NSNN?
Quan hệ mua bán trái phiếu chính phủ giữa các tổ chức, cá nhân
Quan hệ nộp thuế vào Quỹ NSNN
Quan hệ trả lương cho cán bộ, công chức
Quan hệ viện trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
Quan hệ pháp luật nào KHÔNG phải là quan hệ pháp luật NSNN?
check_box Quan hệ mua bán trái phiếu chính phủ giữa các tổ chức, cá nhân
Quan hệ trả lương cho cán bộ, công chức
Quan hệ nộp thuế vào Quỹ NSNN
Quan hệ viện trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
Quan hệ xã hội nào sau đây được các Quy phạm pháp luật NSNN điều chỉnh?
Bác A nộp phí sử dụng đường bộ cho Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú
Hiệu trưởng trường mầm non thu tiền ăn trưa của các học sinh
Ông C ủng hỗ quỹ Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt
UBND phường X trả tiền công dọn dẹp vệ sinh trụ sở UBND phường cho Cô B
Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước vào thời hạn nào?
Trước ngày 15 tháng 11
Trước ngày 31 tháng 12
Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm
Trước ngày 20 tháng 9
Quốc hội quyết định dự toán NSNN năm sau vào:
Ngày 10 tháng 12 năm trước
Ngày 15 tháng 11 năm trước
Ngày 15 tháng 12 năm trước
Ngày 31 tháng 12 năm trước
Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng nhằm mục đích:
Bù đắp thiếu hụt tạm thời của quỹ NSNN
Chi cho vay
Chi đầu tư phát triển
Chi viện trợ
Quyền thu thuế theo lãnh thổ cho phép:
Quốc gia chỉ có quyền đặt ra và thu các loại thuế trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ đối với các pháp nhân mang quốc tịch Việt Nam
Quốc gia chỉ có quyền đặt ra và thu các loại thuế trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ đối với công dân của mình
Quốc gia có quyền đặt ra và thu các loại thuế trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ đối với tất cả đối tượng không kể họ là công dân hay cư dân sống trên lãnh thổ quốc gia đó
Quốc gia không có quyền đặt ra và thu các loại thuế trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ đối với các pháp nhân mang quốc tịch nước ngoài
Quyền thu thuế theo quốc tịch cho phép:
Nhà nước thu thuế đối với người nước ngoài khi họ đến Việt Nam du lịch
Nhà nước thu thuế đối với người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài
Nhà nước thu thuế đối với Việt Kiều đang định cư ở nước ngoài
Nhà nước thu thuế với doanh nghiệp nước ngoài khi họ đến Việt Nam nghiên cứu thị trường
Số tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán được giao được sử dụng để:
Bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau để thực hiện
Giảm bội chi
Thưởng cho cơ quan tổ chức thu
Số tiết kiệm chi so với dự toán được giao được sử dụng để:
check_box Giảm bội chi
Bổ sung quỹ dự phòng ngân sách
Thưởng cho cơ quan tổ chức thu
Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau để thực hiện
So với thuế trực thu, thuế gián thu có ưu điểm gì nổi bật?
check_box Dễ thu thuế
Điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp dân cư
Đảm bảo công bằng
Người nộp thuế được tự kê khai thuế
Tại tỉnh B, đến hết năm ngân sách vẫn chưa thực hiện xong một số khoản chi đã được duyệt. Hỏi trong các khoản chi sau, khoản nào được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện?
Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán
Chi tổ chức hội nghị
Chi mua sắm văn phòng phẩm
Chi trả lương
Tại tỉnh Hòa Bình, số thu (NSTW) từ các khoản thu phân chia thực hiện năm trước là 500 tỷ đồng. Năm nay, dự toán thu NSTW được giao là 550 tỷ đồng, tỷ lệ thưởng trên số thu vượt dự toán giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 30%, kết quả thực hiện đạt 600 tỷ đồng. Hỏi, mức thưởng cho tỉnh Hòa Bình là bao nhiêu?
20 tỷ đồng
50 tỷ đồng
100 tỷ đồng
15 tỷ đồng
Tên gọi của luật thuế:
Được xác định theo nội dung tính chất của hoạt động làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế giữa Nhà nước với người nộp
Gắn liền với phạm vi áp dụng của luật thuế
Luôn được xác định theo đối tượng tính thuế
Thể hiện đặc điểm của người nộp thuế
Thẩm quyền ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc về:
Bộ Tài Chính
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thẩm quyền ban hành luật thuế:
Bộ Tài Chính
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban thường vụ quốc hội
Thẩm quyền điều chỉnh dự toán NSNN thuộc về:
Bộ Tài Chính
Chính Phủ
Quốc Hội
Ủy ban thường vụ quốc hội
Thẩm quyền điều chỉnh sự toán ngân sách cấp Huyện thuộc về:
Hội đồng nhân dân cấp Huyện
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Thẩm quyền lập dự toán điều chỉnh NSNN thuộc về:
Bộ Tài Chính
Chính Phủ
Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thẩm quyền lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước thuộc về?
Chính phủ
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
Quốc hội
Bộ tài chính
Thẩm quyền lập dự toán ngân sách cấp tỉnh thuộc về:
check_box Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Bộ Tài Chính
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
Sở Tài Chính
Thẩm quyền lập dự toán ngân sách địa phương thuộc về:
Bộ Tài Chính
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
Sở Tài Chính
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Thẩm quyền lập dự toán ngân sách nhà nước thuộc về:
Bộ Tài Chính
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội
Thẩm quyền Lập quyết toán NSNN thuộc về:
Bộ Kế hoạch và đầu tư
Bộ Tài Chính
Chính phủ
Quốc hội
Thẩm quyền phát hành Trái phiếu Chính phủ là:
Bộ Tài Chính
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban kinh tế và ngân sách
Thẩm quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là:
Hội đồng nhân dân các cấp
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
Ủy ban nhân dân các cấp
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Thẩm quyền phê chuẩn dự toán NSNN thuộc về:
Bộ Tài Chính và Bộ kế hoạch đầu tư
Chính phủ
Quốc Hội
Ủy ban thường vụ quốc hội
Thẩm quyền phê chuẩn quyết toán NSNN thuộc về:
Quốc hội
Thanh tra Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội
Thẩm quyền quy định Mức bội chi ngân sách nhà nước và nguồn bù đắp thuộc về:
Bộ Tài Chính
Chính Phủ
Quốc hội
Ủy Ban Kinh tế và Ngân sách
Thẩm quyền quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng thuộc về:
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Quốc hội
Thủ tướng Chính Phủ
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là:
Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng cục kiểm lâm
Cục trưởng cục quản lý thị trường
Giám đốc sở Tài chính
Thẩm quyền quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương thuộc về?
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Bộ tài chính
Quốc hội
Thẩm quyền thu NSNN thuộc về:
Cơ quan nhà nước
Cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác được nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách
Hội đồng nhân dân các cấp
Ủy ban nhân dân các cấp
Thẩm quyền xử phạt  đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế:
Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng cục kiểm lâm
Cục trưởng cục quản lý thị trường
Giám đốc sở Tài chính
Tháng 10 năm 2020, công ty Thanh Hà bị cơ quan thuế phát hiện ra hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để làm giảm số thuế phải nộp. Cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt đối với công ty Thanh Hà về hành vi trốn thuế. Đây là lần vi phạm đầu tiên của công ty và được xác định là có tình tiết giảm nhẹ. Hỏi, với hành vi này, công ty sẽ bị xử phạt như thế nào?
check_box Phạt tiền 1 lần số tiền thuế trốn và buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách
Phạt 300 triệu đồng và buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách
Phạt 100 triệu đồng và buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách
Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn và buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách
Tháng 7/2017, ông A đã phát sinh một số khoản thu nhập. Hãy xác định, trong các khoản thu nhập sau, khoản thu nhập nào mà ông A phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
check_box Được chị gái ở Úc gửi tặng 1 chiếc xe ô tô BMW
Thu nhập từ lãi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng là 20 triệu đồng
Được anh trai ở Mỹ gửi tặng 1000 đô la Mỹ
Trúng sổ xố kiến thiết miền Bắc với giá trị giải thưởng là 5 triệu
Tháng 9/2020, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thực hiện chuyển nhượng chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán. Sau phiên giao dịch, bà chuyển nhượng 1000 chứng khoán với giá 150 triệu đồng. Hãy tính số thuế thu nhập cá nhân của bà Nhung sau đợt chuyển nhượng?
check_box 150.000 đồng
15 triệu đồng
1.5 triệu đồng
500.000 đồng
Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào?
check_box Ngày 31 tháng 01 năm sau
Ngày 1 tháng 12
Ngày 31 tháng 12
Ngày 15 tháng 11
Thời gian được chuyển lỗ trong thuế TNDN :
Không quá 2 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
Không quá 3 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
Không quá 4 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
Không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
Thời hạn gia hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, hây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng là:
check_box Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
Không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
Không quá 03 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
Thời hạn kê khai truy nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu là:
12 ( mười hai) ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng ghi trên các văn bản, chứng từ, hoá đơn có liên quan.
15 (Mười năm) ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng ghi trên các văn bản, chứng từ, hoá đơn có liên quan.
2 (hai) ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng ghi trên các văn bản, chứng từ, hoá đơn có liên quan.
5 (năm) ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng ghi trên các văn bản, chứng từ, hoá đơn có liên quan.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng được xác định là:
check_box Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
Chậm nhất là ngày thứ bảy của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
Chậm nhất là ngày thứ hai mươi lăm của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
Thời hạn phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước thông thường là:
Trước ngày 20 tháng 9
Trước ngày 15 tháng 5
Trước ngày 15 tháng 11
Trước ngày 31 tháng 12
Thời hạn Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN là:
12 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc
15 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc
18 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc
21 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc
Thời hạn truy thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp có sự gian lận, trốn thuế thì phải truy thu tiền thuế, tiền phạt là:
Trong thời hạn 3 (ba) năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế.
Trong thời hạn 5 (năm) năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế.
Trong thời hạn 2 (hai) năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế.
Trong thời hạn 4 (bốn) năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế.
Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế:
Là ba năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện
Là hai năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được phát hiện
Là hai năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện
Là hai năm, kể từ ngày hành vi vi phạm gây hậu quả
Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là:
Từ 2 đến 3 năm
Từ 4 đến 5 năm
Từ 5 đến 6 năm
5 năm
Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp:
Là thu nhập hợp pháp được pháp luật quy định là thu nhập chịu thuế
Là thu nhập hợp pháp phát sinh tại Việt Nam
Là thu nhập hợp pháp phát sinh tại Việt Nam và bên ngoài lãnh thổ Việt Nam
Là thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam
Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng để tính thuế thu nhập cá nhân được xác định là?
check_box Phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng được nhận theo từng lần trúng thưởng
Chỉ tính thuế đối với trúng thưởng từ xổ số
Thu nhập từ các giải thưởng có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên
Thu nhập từ tất cả các hoạt động trúng thưởng
Thu nhập nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân
check_box Kiều hối
Thừa kế
Quà tặng
Trúng thưởng
Thu nhập tính thuế TNCN từ trúng thưởng là:
phần giá trị giải thưởng bằng tiền mặt mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng
phần giá trị giải thưởng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng
phần giá trị giải thưởng bằng tiền mặt vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng
phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng
Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của Luật sư được xác định là thu nhập gì để tính thuế TNCN?
check_box Thu nhập từ kinh doanh
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ đầu tư vốn
Thực hiện miễn thuế với trường hợp nào sau đây?
check_box Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống;
Doanh nghiệp có lợi nhuận từ 5 triệu đồng trở xuống
Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 100.000 đồng trở xuống;
Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 500.000 đồng trở xuống.
Thuế giá trị gia tăng có mấy mức thuế suất?
check_box 03 mức thuế suất
01 mức thuế suất thống nhất
04 mức thuế suất
02 mức thuế suất
Thuế gián thu có đặc điểm:
Người nộp thuế là người sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế
Người nộp thuế và người chịu thuế đồng thời là một
Nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ là người chịu thuế
Tiền thuế cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ
Thuế suất đối với dịch vụ Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê là
10%
20%
30%
40%
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là?
check_box 0.1% trên giá bán chứng khoán từng lần
10% tổng thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong 1 tháng
2% trên giá bán chứng khoán trong 10 phiên giao dịch liên tiếp
10% tiền lãi của mỗi lần chuyển nhượng chứng khoán
Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú được xác định là?
check_box 5% tổng thu nhập tính thuế
10% tổng thu nhập tính thuế
20% tổng thu nhập tính thuế
1% tổng thu nhập tính thuế
Thuế suất thuế Bảo vệ môi trường áp dụng với 01 lít xăng A95 là:
1.000 VNĐ
1.500 VNĐ
2.000 VNĐ
2.500 VNĐ
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là:
0,2% trên giá chuyển nhượng
2% trên thu nhập tính thuế
25% trên giá chuyển nhượng
25% trên thu nhập tính thuế
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là:
check_box 25% trên thu nhập tính thuế
2% trên giá chuyển nhượng
0,2% trên giá chuyển nhượng
25% trên giá chuyển nhượng
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là:
10%
15%
20%
5%.
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là:
10%
15%
20%.
5%
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo biểu thuế toàn phần là:
10%
15%
20%
5%
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam là:
từ 22% đến 32%
từ 32% đến 35%
từ 32% đến 50%
từ 35% đến 50%
Thuế suất thuế tiêu thu đặc biệt áp dụng với dịch vụ Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê là?
20%
30%
40%
50%
Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là:
10%
15%
20%
5%
Thuế suất thuế TNDN áp dụng với Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm (của năm trước liền kề) không quá hai mươi tỷ đồng là:
18%
20%
22%
25%
Thuế suất thuế TNDN áp dụng với Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm (của năm trước liền kề) trên hai mươi tỷ đồng là:
18%
20%
22%
25%
Thuế suất thuế TTĐB đối với Vàng mã, hàng mã là
40%
50%
60%
70%
Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ:
nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có quan hệ láng giềng với Việt Nam
nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có quan hệ thân thiết với Việt Nam
nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam
nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam
Thuế trực thu có đặc điểm:
Không làm tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ
Làm tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ
Người nộp thuế thường là người sử dụng hàng hóa, dịch vụ
Người nộp thuế thường là nhà sản xuất
Thuế trực thu có ưu điểm nổi bật là gì?
check_box Đảm bảo tính công bằng
Dễ thu
Là loại thuế đơn giản, dễ tính toán
Thu được nhiều tiền hơn so với thuế gián thu
Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại:
cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh
cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính hoặc chi nhánh
cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính.
cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có văn phòng đại diện
Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm được gọi là:
Quỹ tài chính ngoài ngân sách
Quỹ dự trữ tài chính
Quỹ ngân sách nhà nước
Quỹ đầu tư mạo hiểm
Trách nhiệm tính thuế thuộc về?
check_box Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp theo quy định của Chính phủ
Trong mọi trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện
Hội đồng tư vấn thuế xã, phường nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc cư trú
Bộ tài chính
Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định là:
check_box Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên
Giá bán hàng hóa ra thị trường
Giá bán hàng tại nước ngoài
Giá bán tại cửa khẩu xuất
Trong các cấp ngân sách, ngân sách cấp nào giữ vai trò chủ đạo?
Ngân sách trung ương
Ngân sách cấp huyện
Ngân sách cấp xã
Ngân sách cấp tỉnh
Trong các đối tượng sau đây, đối tượng nào nằm trong diện người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh của cá nhân cư trú?
check_box Con ruột trên 18 tuổi đang học đại học Mở Hà Nội
Bố mẹ đã về hưu có lương hưu 2 triệu đồng/ tháng
Con ruột trên 18 tuổi đang theo học chương trình đào tạo thạc sỹ tại đại học mở Hà Nội
Anh ruột đang thất nghiệp
Trong các khoản chi sau, khoản chi nào được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
check_box Khoản chi trả lương cho người lao động có chứng từ hợp pháp
Khoản chi trả tiền lương cho chủ doanh nghiệp tư nhân
Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính
Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu
Trong các khoản thu nhập dưới đây, khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ kiều hối
Các khoản phụ cấp, trợ cấp
Lợi tức cổ phần
Thu nhập từ quà tặng là ô tô 4 chỗ ngồi
Trong các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào là thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân?
check_box Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức
Thu nhập từ tiền lãi cho vay
Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của Luật sư
Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của cá nhân
Trong các khoản thu nhập từ quà tặng sau, khoản nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
check_box Chứng khoán
Ngoại tệ
Điện thoại thông minh
Vàng, bạc, kim cương
Trong các khoản thu sau, khoản nào ngân sách Trung ương được hưởng 100%?
check_box Thuế nhập khẩu
Thuế giá trị gia tăng với hàng sản xuất trong nước
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Trong các loại thu nhập sau đây, thu nhập nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
check_box Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân;
Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính
Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu
Trong các loại thuế sau đây, loại thuế nào thuế trực thu?
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế giá trị gia tăng
Trong các loại thuế sau, loại thuế nào là thuế gián thu?
check_box Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A phát sinh các nghiệp vụ sau:+ Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).+ Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.+ Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng.+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 150 triệu đồng. Tính số thuế TTĐB phải nộp?
check_box 200 triệu
150 triệu
100 triệu
300 triệu
Trong năm 2020 Công ty cổ phần A đạt doanh thu 12 tỷ đồng. Trong năm Công ty thực hiện các khoản chi sau:- Chi mua nguyên vật liệu 5 tỷ đồng- Chi trả lương công nhân 4 tỷ đồng- Chi phạt do vi phạm hành chính 200 triệu đồng- Chi 1 tỷ để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mớiTính số thuế mà công ty A phải nộp. Biết thuế suất là 20%.
check_box 400 triệu đồng
500 triệu đồng
200 triệu đồng
375 triệu đồng
Trong năm 2021, ông Nguyễn Văn A có các hoạt động kinh tế sau:- Ông đã nghỉ hưu, có lương hưu 3.000.000 đồng/tháng- Ông ký hợp đồng làm việc cho công ty X và được hưởng lương 8.000.000 đồng/tháng. - Ngoài ra ông còn tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty Y và có thu nhập 4.000.000 đồng/tháng. Biết rằng:- Hàng tháng, ông chu cấp cho 2 đứa cháu ruột, mỗi cháu 2 triệu đồng để phụ cấp thêm cho cha mẹ các cháu nuôi các cháu đi học.- Trong năm ông có góp 7 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ trẻ em thành phố.Yêu cầu: tính thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp trong năm 2021?
check_box 250.000 đồng
Không phải nộp thuế
2. 520.000 đồng
1.450.000 đồng
Trong những nhóm tổ chức sau đây, tổ chức nào được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp?
check_box Tổ chức tài chính vi mô
Ngân hàng thương mại
Công ty tài chính
Công ty cho thuê tài chính
Trong trường hợp ngân sách trung ương tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương thì xử lý như nào nào theo Luật NSNN?
check_box Thưởng cho các địa phương có tăng thu
Sử dụng số tăng thu để trả nợ
Bổ sung các khoản chi thường xuyên cho ngân sách trung ương
Thực hiện các dự án đầu tư phát triển
Trường hợp nào sau đây không được hoàn thuế GTGT đầu vào:
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển đổi sở hữu
Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý
Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng
Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo trình tự sau đây:
1. Tiền thuế nợ;2. Tiền thuế truy thu;3. Tiền thuế phát sinh;4. Tiền phạt.
1. Tiền thuế truy thu;2. Tiền thuế nợ;3. Tiền thuế phát sinh;4. Tiền phạt.
1. Tiền thuế truy thu;2. Tiền thuế phát sinh;3. Tiền phạt.4. Tiền thuế nợ;
1. Tiền thuế truy thu;2. Tiền thuế phát sinh;3. Tiền thuế nợ;4. Tiền phạt.
Tỷ lệ chi phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn... trong dự toán chi NS Trung ương và NS các cấp chính quyền địa phương là:
2 đến 3 % tổng số chi
2 đến 4 % tổng số chi
2 đến 5 % tổng số chi
3 đến 5 % tổng số chi
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được quy định ổn định ….
Từ 2 đến 3 năm
Từ 3 đến 5 năm
Từ 4 đến 5 năm
Từ 5 đến 6 năm
Tỷ lệ trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam là:
Tối đa 10% thu nhập chịu thuế hàng năm
Tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm
Tối đa 15% thu nhập chịu thuế hàng năm
Tối đa 15% thu nhập tính thuế hàng năm
Ủy ban nhân dân tỉnh A tiến hành lập quỹ dự trữ tài chính của tỉnh từ nguồn tăng thu kết dư ngân sách của tỉnh. Hỏi, số dư của quỹ dự trữ tài chính được lập tối đa là bao nhiêu?
15% dự toán chi ngân sách hàng năm của cấp tỉnh
25% dự toán chi ngân sách hàng năm của cấp tỉnh
30% dự toán chi ngân sách hàng năm của cấp tỉnh
50% dự toán chi ngân sách hàng năm của cấp tỉnh
Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ sử dụng cho mục đích nào sau đây?
check_box Chi đầu tư phát triển
Chi trả lương cho cán bộ, việc chức
Chi thường xuyên
Chi khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ
VBPL nào không phải là nguồn của luật NSNN?
Luật doanh nghiệp nhà nước
Luật NSNN 2002
Luật quản lý thuế 2006
Pháp lệnh phí và lệ phí
Việc chủ trì tổ chức giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng là nhiệm vụ của cơ quan nào?
Chính phủ
Quốc hội
Đảng cộng sản Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập