Quan hệ đó có tính phản xạ
Quan hệ đó có tính bắc cầu
Quan hệ đó có tính đối xứng
Quan hệ đó có tính phản đối xứng

check_box 


Ánh xạ nào sau đây không phải là ánh xạ tuyến tính từ
check_box 


Ánh xạ nào sau đây không phải là đơn ánh
y = x + 7


y = x(x+1)
Áp dụng định định lí‎ Cramer giải hệ sau :Áp dụng định định lí‎ Cramer giải hệ sauBiểu diễn véc tơ x = (1,4,-7,7) thành tổ hợp tuyến tính của u = (4,1,3,-2), v = (1,2,-3,2), w = (16,9,1,-3)?
check_box x = 3 u +5 v - w
x = 3 u -5 v - w
x = -3 u +5 v - w
x = 3 u +5 v + w
Biểu diễn véc tơ x = (7,-2,15) thành tổ hợp tuyến tính của u = (2,3,5), v = (3,7,8), w = (1,-6,1) ?
check_box x = (11-5t) u + (3t-5) v+ tw , t tùy ‎ý
x = (11-5t) u + (3t+5) v+ tw , t tùy ý
x = (11-5t) u + (3t-5) v - tw , t tùy ‎ý
x = (11+5t) u + (3t-5) v+ tw , t tùy ‎ý
Các nghiệm phức của phương trình  là?
check_box 


Cho Khi đó tỉ lệ giữa chúng sẽ là?
check_box 


Cho A = [1,2] = { x : 1 ≤ x ≤ 2} B = [2,3] = { y : 2 ≤ y ≤ 3}Tích Đề - các AxB là?
Hình chữ nhật có 4 đỉnh là (1,1), (1,3), (2,2), (2,3)
Hình chữ nhật có 4 đỉnh là (1,2), (1,3), (2,2), (3,3)
[2,6]
Hình chữ nhật có 4 đỉnh là (1,2), (1,3), (2,2), (2,3)
Cho là hai tập khác rỗng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?:Cho là một số tự nhiên. Kí hiệu là tập hợp các căn bậc n của 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?
check_box sao cho các phần tử còn lại của là luỹ thừa của .
có (n-1) phần tử.
làm thành một nhóm không giao hoán với phép nhân.
Tổng các căn bậc n của 1 bằng n.
Cho (G,*) là một nhóm, , e là phần tử trung hoà. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng :
check_box 


Cho , . Khi đó ma trận là ?Cho . Khi đó AB + AC là ?Cho 2 ánh xạ f và g. Mệnh đề nào sau đây là sai?
Nếu f và g là toàn ánh thì gof là toàn ánh
Nếu f là đơn ánh và g là toàn ánh thì gof là toàn ánh
Nếu f và g là đơn ánh thì gof là đơn ánh
Nếu f và g là song ánh thì gof là song ánh
Cho A = {1,2,3} , B = { 2,3,4}. Các phàn tử của AxB là?
{(1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4) }
{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4) }
{(1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,4) }
{(1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4) }
Cho A, B là các ma trận vuông cấp n trên . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?Cho a,b , ta nói aRb có nghĩa là a chia hết cho b. Mệnh đề nào sau đây là sai
R có tính bắc cầu
R có tính phản đối xứng
R có tính đối xứng
R có tính phản xạ
Cho A,B và quan hệ ARB là .Mệnh đề nào sau đây là sai?
R có tính phản đối xứng
R có tính đối xứng
R có tính bắc cầu
R có tính phản xạ
Cho ánh xạ f : R→R, với y = f(x) = x3 Kết quả nào sau đây là sai ?
A2 = {2,4} thì f(A2) = {8,64}
A1 = {1,2} thì f(A1) = {1,8}
A4 = {-1,3} thì f(A4) = {-1,27}
A3= {5,0} thì f(A3) = {115,0}
Cho ánh xạ f : R→R, với Kết quả nào sau đây là sai ?Cho ánh xạ f : X→Y, trong đó X = {a,b,c}, Y = {1,2,3,4}, f(a)=f(c)=3,f(b)=1. Kết quả nào sau đây là sai ?

f(X) = {1,3}

Cho biểu thức z = (1+2i)(2-3i)(2+i)(3-2i)
check_box z là một số thực z = 65
z là một số thuần ảo
z là một số thực z = 60
z là một số phức
Cho các ma trận . Trong các phép toán sau, phép toán nào thực hiện được ?
A-C
CA
AC
A+0.C
Cho định thức . Kết quả của A sẽ là :
det(A)=6
det(A)=-6
det(A)=3
Không cho kết quả
Cho định thứcPhần bù của phần tử A21 là?
Không có phần tử nào?
2
4
- 2
Cho f:  là ánh xạ nhân với ma trận Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
check_box Véc tơ (5,0)
Véc tơ (1,-4)
Véc tơ (5,10)
Véc tơ (1,1)
Cho hệ . Số chiều của không gian nghiệm của hệ đó là ?
check_box 1
3
2
0
Cho hệ phương trìnhMệnh đề nào sau đây đúng?
Hệ có vô số nghiệm
Hệ có nghiệm không tầm thường
Hệ vô nghiệm
Hệ chỉ có nghiệm tầm thường
Cho là các số phức bất kỳ. Đặt và . Kết luận nào sau đây là đúng?
A và B không so sánh được với nhau


A=B
Cho là các số phức bất kỳ. Đặt và . Kết luận nào sau đây là đúng?
check_box A và B không so sánh được với nhau


Cho ma trận Tính A2 . Kết quả nào sau đây là đúng?Cho p , p > 1 và m, n . Ta nói mRn có nghĩa là m – n chia hết cho p. Mệnh đề nào sau đây là sai?
R có tính phản đối xứng
R có tính phản xạ
R có tính bắc cầu
R có tính đối xứng
Cho phương trình ma trận sauTìm ma trận X=?Cho tập hợp các ma trận vuông cấp n trên . Trong các tập hợp con sau đây của , tập nào là một nhóm với phép nhân ma trận ?
check_box Tập các ma trận khả nghịch.
Tập các ma trận chéo
Tập các ma trận tam giác trên
Tập các ma trận tam giác dưới
Cho V là không gian n chiều. Tìm hạng của ánh xạ tuyến tính T: V→VMệnh đề nào sau đây sai?
check_box T(x) = θ thì rank(T) = 1
T(x) = x thì rank(T) = n
T(x) = 10x thì rank(T) = n
T(x) = 3x thì rank(T) = n
Chứng minh rằng các véc tơ tạo thành một cơ sở của . Biểu diễn các tọa độ của véc tơ trong cơ sở này.
check_box 


Đáp số [c] vi khi đó
m = 4
m = 8
m = 2
m = 6
Để hạng của các ma trận:bằng 3, thì giá trị của là?
1
= 0
=1
0
Để hệ phương trình có nghiệm không tầm thường thì giá trị của tham số là
= 3
= 2
= 2
= 0
Định thức của ma trận là ?
-4
0
3
6
Định thứccho kết quả là?
det(A)=0
det(A)=5
det(A)=-20
det(A)=4
Định thứccho kết quả là?
det(A)=8
det(A)=5
det(A)=6
det(A)=7
Dùng phương pháp Gause giải hệ phương trình Mệnh đề nào sau đây đúng?
Hệ vô nghiệm
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ có vô số nghiệm
Dùng phương pháp Gause giải hệ phương trình Mệnh đề nào sau đây đúng?
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ vô nghiệm
Hệ có vô số nghiệm
Dùng phương pháp Gause giải hệ phương trìnhGiá trị của định thức là ?
12
2
0
6
Giải hệ phương trình sau bằng cách tính ma trận nghịch đảo:Kết quả nghiệm sẽ là ?
x = -2, y = -1
] x = 2, y = 1
x = -2, y = -1
x = 2, y = -1
Giải phương trình ma trận Kết quả nào sau đây là đúng?Giải phương trình ma trận Kết quả nào sau đây là đúng?Hàm số nào sau đây có hàm ngược?Hạng của ma trận là ?
r(A)=4
r(A)=2
r(A)=3
r(A)=1
Hạng của ma trận saulà?
r(A)=4
r(A)=1
r(A)=3
r(A)=2
Hệ Crame luôn có nghiệm duy nhất vì ?
Vì cột tự do khác 0.
Nó có số phương trìnhbằng số ẩn.
Vì định thức ma trận hệ số bằng 0.
Nó thoả mãn điều kiện định lí Cronecker -Kappeli và có hạng ma trận hệ số bằng số ẩn.
Hệ nào trong các hệ sau độc lập tuyến tính?
check_box 


Họ nào dưới đây không phải là cơ sở của
check_box (2,-3,1), (4,1,1), (0, -7,1)
(2,6,4), (2,4,-1), (-1,2,5)
(3,1,-4), (2,5,6), (1,4,8)
(1,0,0), (2,2,0) , (3,3,3)
Họ nào dưới đây không phải là cơ sở của
check_box (3,9), (-4,-12)
(2,3), (1,4)
(4,1), (-7,-8)
(2,1), (3,0)
Họ nào dưới đây không phải là cơ sở của
check_box (0,0), (1,3)
(2,3), (1,4)
(4,1), (-7,-8)
(2,1), (3,0)
Họ vector nào sau đâylà Phụ thuộc tuyến tính ?
{(1,1,1);(1,1,2);(1,0,3)}
{(1,0,0);(0,1,2);(0,0,-1)}
{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,1)}
{(1,2,1);(1,0,2);(0,4,-2)}
Kết quả của định thức bằng
-170
-180
-190
-150
Kết quả của định thức bằng?
8a+15b+12c-19d
15a-16c
8a+15b+12c
8a+ 15b
Kết quả của định thức D = bằng? = sin2 = 1
cos2
1
sin2
0
Kết quả của định thức D = bằng
cd
0
ac
acd
Kết quả của định thức bằng?Kết quả của định thức D = bằng?


n-1
-1
Khai triển định thức theo cột 1. Kết quả nào sau đây là đúng?Khai triển định thức theo cột 1. Kết quả nào sau đây là đúng?Khai triển định thức theo cột 2. Kết quả nào sau đây là đúng?Khai triển định thức theo hàng 3. Kết quả nào sau đây là đúng?Ma trận khả nghịch khi và chỉ khi ?
1
2
3
0
Ma trận X = thỏa mãn = là ?Ma trận sau có khả đảo không? Nếu có thì tìm ma trận nghịch đảo của nó
Ma trận khả đảo và
Ma trận khả đảo và
Ma trận khả đảo và
Ma trận không khả đảo và
Ma trận sau có khả đảo không? Nếu có thì tìm ma trận nghịch đảo của nó
Ma trận khả đảo và
Ma trận khả đảo và
Ma trận khả đảo và
Ma trận A không khả đảo
Mệnh đề nào trong các mệnh đầ sau là sai
Quan hệ đồng dạng giữa các tam giác là quan hệ tương đương.
Quan hệ bằng nhau của các phần tử trên một tập không rỗng E là quan hệ tương đương
Quan hệ ≤ của các phần tử trên một tập không rỗng E là quan hệ tương đương
Quan hệ song song của các đường thẳng là quan hệ tương đương
Một định thức có m=3 và n=4. Phương pháp nào sau đây được áp dụng để tính định thức?
Phương pháp Sarus
Phương pháp biến đổi sơ cấp
Không triển khai được định thức
Phương pháp triển khai theo 1 dòng hoặc 1 cột
Nếu xét theo hạng của ma trận thì “Hệ phương trình tuyến tính không tương thích khi và chỉ khi”?
Không quan tâm đến điều kiện này?
Hạng của ma trận bằng với hạng của ma trận mở rộng
Hạng của ma trận nhỏ hơn số ẩn của hệ
Hạng của ma trận nhỏ hơn với hạng của ma trận mở rộng
Nếu xét theo hạng của ma trận thì “Hệ phương trình tuyến tính tương thích khi và chỉ khi”?
Hạng của ma trận bằng với hạng của ma trận mở rộng
Hạng của ma trận lớn hơn với hạng của ma trận mở rộng
Không quan tâm đến điều kiện này?
Hạng của ma trận nhỏ hơn với hạng của ma trận mở rộng
Nếu xét theo hạng của ma trận thì “Hệ phương trình tuyến tính Vô nghiệm khi và chỉ khi”?
Hạng của ma trận nhỏ hơn với hạng của ma trận mở rộng
Hạng của ma trận nhỏ hơn số ẩn của hệ
Không quan tâm đến điều kiện này?
Hạng của ma trận bằng với hạng của ma trận mở rộng
Nghịch đảo của ma trận là ?

Không tồn tại ma trận nghịch

Nghiệm của hệ phương trình sẽ là?


Vô nghiệm
Nghiệm của hệ phương trình sẽ là?Vô nghiệm
Nghiệm của hệ phương trình sau sẽ là?


Hệ vô nghiệm
Nghiệm của phương trình là?
x = -2
x = -1
x = 1
x = 2
Phần phụ đại số của phần tử của ma trận là :
1
-1
-4
4
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Họ vector độc lập tuyến tính khi hạng của họ vector lớn hơn không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi hạng của họ vector nhỏ hơn không gian của nó
Họ vector độc lập tuyến tính khi số cơ sở của họ vector nhỏ hơn không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi số cơ sở của họ vector bằng với không gian của nó
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
check_box Họ vector độc lập tuyến tính khi số cơ sở của họ vector bằng không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi số cơ sở của họ vector bằng với không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi hạng của họ vector bằng không gian của nó
Họ vector độc lập tuyến tính khi hạng của họ vector lớn hơn không gian của nó
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
check_box Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi số cơ sở của họ vector nhỏ hon không gian của nó
Họ vector độc lập tuyến tính khi hạng của họ vector lớn hơn không gian của nó
Họ vector độc lập tuyến tính khi số cơ sở của họ vector nhỏ hơn không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi hạng của họ vector bằng không gian của nó
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
check_box Họ vector độc lập tuyến tính khi hạng của họ vector bằng với không gian của nó
Họ vector độc lập tuyến tính khi số cơ sở của họ vector nhỏ hơn không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi số cơ sở của họ vector bằng với không gian của nó
Họ vector phụ thuộc tuyến tính khi hạng của họ vector bằng với không gian của nó
Phủ định của mệnh đề “ ” là :Quan hệ nào sau đây KHÔNG PHẢI là quan hệ thứ tự?
Quan hệ bé hơn hoặc bằng ≤
Quan hệ chia hết
Quan hệ nhân
Quan hệ lớn hơn hoặc bằng ≥
Số nghiệm của hệ phương trình là ?
Vô số nghiệm
2
1
0
Số nghiệm của hệ phương trình là
Vô nghiệm
Vô số nghiệm
Duy nhất nghiệm
Có 2 nghiệm phân biệt
Số tất cả các tập con của một tập gồm n phần tử là
nn
n!
2n
n2
Tại sao các phương trình bậc hai trên trường số phức luôn có nghiệm?
check_box Vì khai căn trên trường số phức luôn thực hiện được
Vì biệt số luôn không âm
Vì luôn nhẩm được nghiệm
Vì bậc của chúng bằng 2.
Tập nào sau đây đối với phép toán đã cho không phải là một nhóm?
check_box Tập các số hữu tỷ với phép nhân.
Tập các số thực khác 0 với phép nhân
Tập các số hữu tỷ dương với phép nhân
Tập M = {1,-1} với phép nhân
Tập nào sau đây đối với phép toán đã cho là một nhóm?
check_box Tập các số nguyên với phép cộng.
Tập các số tự nhiên đối với phép cộng
Tập các số hữu tỷ với phép nhân.
Tập các số nguyên với phép nhân.
Tập nào sau đây không phải là một trường?
check_box Tập các số có dạng .
Tập các số hữu tỷ Q.
Tập các số thực R
Tập các số thực R+
Tập nào sau đây là một trường?
check_box Tập các số có dạng .
Tập các số có dạng .
Tập các số nguyên chẵn với phép cộng và phép nhân.
Tập các số phức có dạng a + ib, với
Theo định lí‎ Cramer, trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?.
Nếu det(A) thì hệ có nghiệm duy nhất
Nếu det(A) = 0 và thi hệ có vô số nghiệm
Nếu det(A) = 0 thì hệ vô nghiệm
Nếu det(A) = 0 và thì hệ vô nghiệm
Thực hiện phép toán bằng cách nhân biểu thứcvới liên hợp một biểu thức nào đó. Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box 


Tích vô hướng của 2 véc tơ và chuẩn của <u,v> vớiu = (2,-1), v= (-1.2) là ?
check_box <u,v>= -5 ,
<u,v>= -6,
<u,v>= 6 ,
<u,v>= 5.
Tích vô hương của 2 véc tơ và chuẩn của <u,v> vớiu = (3,2), v= (5.-3) là?
check_box <u,v>= 9.
<u,v>= 6 ,
<u,v>= -6,
<u,v>= -9 ,
Tìm các trị riêng với ma trận
check_box 


Tìm cho không gian con F của  một cơ sở F = {5x+2y, x, y}
check_box {(5,1,0), (2,0,1)}
{(5,1,0), (1,0,1)}
{(5,1,0), (2,1,1)}
{(5,1,1), (2,0,1)}
Tìm hạng của hệ véc tơ trong  {(-1,3,4), (1,5,-1), (1,3,2)}
check_box rank = 3
rank = 1
rank = 2
rank = 4
Tìm hạng hệ vector độc lập tuyến tính tối đại của hệ vector sau:
r(A)= 1
r(A)= 3
r(A)= 2
r(A)= 4
Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trân sau?Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trân sau?Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau:Kết quả nào sau đây là đúng ?Tìm một cơ sở của không gian con sinh bởi hệ véc tơ trong   : {(2,3,-1), (3,-1,2), (1,2,3), (-1,5,4)}
check_box {(1,2,3), (0,-7,-7), (0,0,-42}
{(1,2,3), (0,-7,7), (0,0,-42}
{(1,2,3), (0,7,-7), (0,0,-42}
{(1,2,3), (0,-7,-7), (0,0,42}
Tìm một cơ sở của không gian nghiệm N của phương trình thuần nhất sau đây ?.
check_box 


Tìm nghiệm của hệ phương trình thuần nhất sau ?

Hệ Vô nghiệm

Tìm nghiệm của hệ phương trình thuần nhất sau ?

Không giải được

Tìm nghiệm của hệ phương trình thuần nhất sau ?
Hệ Vô nghiệm


Tìm nghiệm của hê sau phụ thuộc vào a,b?
,
,
,
,
Tìm nghiệm của hệ sau?Hệ vô nghiệm
Tìm nghiệm của hệ sau?Hệ vô nghiệm
Tìm số chiều của không gian con sinh bởi hệ véc tơ trong   {(1,3,1), (2,5,1), (1,1,1)}
check_box dimS = 3
dimS= 1
dimS = 2
dimS= 4
Tìm tọa độ của véc tơ w = (1,1) theo cơ sở u = (2,-4) , v =(3,8) của  ?
check_box 


Tìm tọa độ của véc tơ w = (2,-1,3) theo cơ sở    của  ?
check_box 


Tìm tọa độ của véc tơ w = (3,-7) theo cơ sở u = (1,0) , v =(0,1) của  ?
check_box w =3u – 7v
w = -3u + 7v
w = 3u + 7v
w = -3u – 7v
Tìm x và y thỏa mãn(1+2i)x+(3-5i)y=1-3i
check_box 


Trong , cho các véc tơ .có hạng là?
r(A)= 1
r(A)= 3
r(A)= 2
r(A)= 4
Trong , cho cơ sở và véc tơ . Toạ độ của véc tơ v đối với cơ sở B là ?
check_box (-1;-1;7)
(-2;1;6)
(1 , 1 , 5)
(5 , 6 , 7)
Trong các hệ véctơ sau đây, hệ nào độc lập tuyến tính
check_box 


Trong các ma trận sau, ma trận nào không khả nghịch?Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
check_box Tập các số phức có dạng a + ib, với  là một trường số.
Tập các số phức có dạng a + ib, với   không phải là một vành con của trờng số phức C.
Tập các số thực có dạng không phải là một trờng con của trờng số thực R.
Tập các số thực có dạng  không phải là một vành con của trường số thực R
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
Tích Đề các củ 2 tập hữu hạn là tập hữu hạn
Hợp của một số bất kỳ các tập hữu hạn là tập hữu hạn
Hợp của một số đếm được các tập hữu hạn là tập hữu hạn
Hợp của 2 tập hữu hạn là tập hữu hạn
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Tồn tại các ma trận vuông A, B cấp n sao cho
Tồn tại A cấp n, sao cho với mọi B cấp n có
Với mọi ma trận vuông A,B cấp n có AB BA
Với mọi ma trận vuông A, B cấp n có AB = BA
Trong R quan hệ R xác định bởi . Mệnh đề nào sau đây là sai?
Đối xứng
Bắc cầu
Phản xạ
Phản đối xứng
Trong R4 cho hệ vectơ Hệ trên độc lập tuyến tính ứng với có hệ nghiệm nào?
(1, 1, 1)
(1, 0, 0)
Không có nghiệm
(0, 0, 0)
Viết dạng lượng giác của số phức sau: Kết qủa nào sau đây đúng ?
check_box 


Với giá trị nào của m thì hạng của ma trận bằng 2
m = - 1
m = 0
m = 1
m ≠0
Với giá trị nào của m thì họ vector { (1,2,1) ;(0,4,m) ;(1,0,2) } Độc lập tuyến tính ?
m≠0
m=-2
m =2
m ≠ -2
Với giá trị nào của m thì họ vector { (1,2,1) ;(0,4,m) ;(1,0,2) } Phụ thuộc tuyến tính ?
check_box m= -2
m≠-2
m =2
m≠0
Xác định a để hệ sau có nghiệm không tầm thường?
a=1 và a=5
a=-1 và a=5
a=0 và a=5
a=0 và a=0
Xác định cơ sở và số chiều của không gian con W của   . W xác định bởi mặt phẳng x-y=0 ?
check_box 


Xác định cơ sở và số chiều của không gian con W của   W xác định bởi mặt phẳng các véc tơ dạng (a,b,c) trong đó b = a+c
check_box 


Xác định cơ sở và số chiều của không gian con W của  W xác định bởi mặt phẳng 3x-2y+5z=0
check_box 


Xác định không gian con F của  sinh bởi các véc tơ :
check_box F = {(x,y,z)| z – x – y = 0}
F = {(x,y,z)| z +x – y = 0}
F = {(x,y,z)| z – x + y = 0}
F = {(x,y,z)| -z + x – y = 0}
Xác định số chiều và một cơ sở của không gian nghiệm của hệ sau :
check_box Số chiều W = 0 và W không có cơ sở
Số chiều W = 1 và cơ sở gồm một véc tơ u = (1,1,1)
Số chiều W = 2 và cơ sở gồm 2 véc tơ u = (1,1,1), v = (1,2,0)
Số chiều W = 3 và cơ sở gồm một véc tơ u = (1,1,1), v = (1,2,0) và (1,0,1)
Xét f  Ánh xạ nào sau đây không phải là tuyến tính?
check_box f(x,y,z) = (1,1)
f(x,y,z) = (x,x+y+z)
f(x,y,z) = (0,0)
f(x,y,z) = (2x+y,3y-z)
Xét f:  Ánh xạ nào sau đây không phải là tuyến tính?
check_box f(x,y)= (x,y+1)
f(x,y)= (y,x)
f(x,y)= (2x+y, x-y)
f(x,y)= (2x,y)
Xét hệ phương trình: Mệnh đề nào sau đây đúng?
Hệ có vô số nghiệm
Hệ vô nghiệm
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ có nghiệm duy nhất là
Xét hệ phương trình: Mệnh đề nào sau đây đúng?
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ có vô số nghiệm
Hệ vô nghiệm
Hệ có nghiệm duy nhất là
Xét hệ phương trìnhMệnh đề nào sau đây đúng.
Hệ vô nghiệm khi a = 6
Hệ có nghiệm duy nhất khi a = 6
Hệ có nghiệm duy nhất khi
Hệ vô nghiệm khia = - 6
Xét tập các đường thẳng trong không gian hình học, và R là quan hệ song song. Mệnh đề nào sau đây là sai?
R có tính phản xạ
R có tính phản đối xứng
R có tính đối xứng
R có tính bắc cầu
Xét tính khả nghịch của ma trận A và tìm ma trận nghịch đảo là?
Ma trận khả nghịch,
Ma trận khả nghịch,
Ma trận không khả nghịch
Ma trận khả nghịch,

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập