Các toán tử thường sử dụng trong công thức của Excel gồm :
Các phương án đều đúng
Toán tử nối chuỗi &.
Toán tử số học , ^, * /, + -.
Toán tử so sánh =, >=, >, <, <= , < >.
Cho công thức = MOD(10,3), kết quả sẽ là:
0
1
2
3
Cho trước một số thập phân n. Để lấy phần thập phân của sốn đó thì sử dụng công thức:
check_box n - INT
INT
INT – n
MOD -INT
Chọn kết quả đúng nhất: LEFT(“Thanh pho Da Nang”, 7) sẽ trả về:
“Da Nang”
“Thanh p”
“Thanh ph”
Không có câu nào đúng
Chức năng DATA ANALYSICS là:
check_box Chức năng phân tích và dự báo kinh tế
Chức năng dự báo kinh tế
Chức năng phân tích rủi ro
Chức năng tính điểm hòa vốn
công thức =ABS(ROUND(3.1416,2)) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box 3.14
-13.14
3.1416
6.2832
Công thức =INT(AVERAGE(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box 15
14
15.5
16
Công thức =MIN(2,3,7,9,e) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box #Name?
#Value!
2
e
Công thức =OR(5>4, 6<9, 2<1) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box True
# VALUE
#Name?
False
công thức =OR(5<4, 6<9, 2>1,AND(5<4, 6>9, 2<1)) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box True
# VALUE
#Name?
False
Công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box 8
2
3
6
Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp:
=IF(1>2, ”Dung” , ”Sai”)
=IF(AND(“Dung”=”Dung”,”Dung”=”Dung”),”Dung”,”Dung”)
=IF(OR(“Sai”=”Dung”, “Dung”=”Sai”),”Dung”,”Sai”)
IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”)
Cửa sổ Excel thuộc loại nào?
Cửa sổ thư mục.
Cửa sổ tư liệu.
Cửa sổ ứng dụng.
Tất cả đều đúng.
Dạng tổng quát của hàm tương quan như sau:Y= AX+B.Thành phần nào được gọi là yếu tố Kết quả?
check_box Y
A
B
X
Dạng tổng quát của hàm tương quan như sau:Y= AX+B.Thành phần nào được gọi là yếu tố nguyên nhân?
check_box X
A
B
Y
Để chèn thêm 1 Sheet trống, ta chọn:
Edit - Worksheet
Format - Worksheet
Insert - Worksheet
View - Worksheet
Để điền tên CLB, công thức nào sau đây là đúng?
= Hlookup(left(B1,2),$A$13:$C$19),2,0)
= Hlookup(Mid(B3,2,2),$A$13:$C$19),2,0)
= Vlookup(Mid(B3,2,2),$A$13:$C$19),2,0)
= Vlookup(Right(B3,2,2),$A$13:$C$19),2,0)
Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể?
Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style.
Sử dụng các nút trrn thanh công cụ định dạng.
Sử dụng lệnh Format / AutoFormat.
Tất cả đều đúng.
Để đổi chữ hoa thành chữ thường, trong Excel , ta có thể dùng :
Edit - Copy - Paste.
Format - Change Case.
Hàm Lower.
Hàm Upper.
Để đổi chữ thường thành chữ Hoa, ta chọn:
Hàm Lower
Hàm Upcase
Hàm Upper
Tất cả đều đúng
Để dùng bộ lọc truy xuất tự động (Data - Auto Filter) trong Excel, kí tự đại diện là
Dấu * là chữ, dấu ? là số
Dấu * là số, dấu ? là chữ
Dấu * và dấu ? đều là chữ
Dấu * và dấu ? đều là số
Để lấy căn bậc hai của một số ta dùng hàm:
EXP
INT
POWER
SQRT
Để lọc dữ liệu theo điều kiện, nhưng sao chép các mẩu tin thỏa điều kiện, ta dùng:
Data - Auto Filter
Data - Filter - Advanced Filter
Data - Sort
Tất cả đều sai
Để nhóm dữ liệu theo một trường nào đó trên một CSDL và thống kê số liệu cuối mỗi nhóm ta dùnlệnh:
Cả a và c đều đúng
Data – Consolidate
Data – Sort
Data – SubTotal
Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự, ta chọn:
Data - Auto Filter
Data - Sort
Data - Table
Tất cả đều sai
Để tính tổng của một dãy số thoả mãn một điều kiện cho trước ta dùng hàm:
COUNTIF
SUBTOTAL
SUM
SUMIF
Để tính tổng dữ liệu trong các ô ta dùng hàm:
COUNT
ROUND
SUM
SUMIF
Để tính trung bình cộng dữ liệu trong các ô ta dùng hàm:
AVERAGE
COUNTIF
MAX
RANK
Để tổng hợp số liệu từ nhiều bảng tính khác nhau, ta sử dụng công cụ:
CONSOLIDATE
FILTER
SORT
SUBTOTAL
Để xác định ô đầu tirn trong Worksheet bằng địa chỉ?
Chỉ có một phương pháp : A1.
Có ba phương pháp : A1, 1-1, C1R1.
Có hai phương pháp : A1 và R1C1.
Tất cả đều sai.
Để xuống dòng trong cùng một ô, ta ấn tổ hợp phím:
Alt - Enter.
Ctrl - Enter.
Ctrl - Shift - Enter.
Shift - Enter.
Địa chỉ $A$1 là loại địa chỉ nào?
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tương đối 3 chiều
Địa chỉ tuyệt đối
Địa chỉ $A1 là loại địa chỉ nào?
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tương đối 3 chiều
Địa chỉ tuyệt đối
Địa chỉ „Sheet1‟!A1 được gọi là :
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tương đối 3 chiều
Địa chỉ tuyệt đối
Địa chỉ A$5 được gọi là?
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tương đối 3 chiều
Địa chỉ tuyệt đối
Địa chỉ A1 là loại địa chỉ nào?
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tương đối 3 chiều
Địa chỉ tuyệt đối
Đổi hoặc đặt tên Sheet, ta chọn
Format - Font
Format - sheet
Format - sheet - Rename
Format -Style
Giả sử trong ô A1 chứa giá trị 8, công thức =IF(A1>=5, “TB”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) trả về kết quả bao nhiêu?
check_box TB
Giỏi
Khá
Xuất sắc
Giả sử trong ô A1 chức giá trị biểu thức ngày tháng năm như sau: 22/05/2011, giá trị trả về của công thức =DAY(A1) là bao nhiêu?
check_box 22
#NAME?
#VALUE!
20
Giá trị trả về của công thức =LEN(“ĐH KTCN”) là bao nhiêu?
check_box 7
6
8
9
Giảsửtại ô A2 chứa chuỗi ký tự “Microsoft Excel”. Hãy cho biết công thức để trích chuỗi ký tự “soft” từ ô A2?
check_box MID(A2,6,4)
LEFT(A2,9)
Left(right(A2,3,4))
RIGHT(A2,10)
Gọi R là hệ số tương quan giữa 2 yếu tố X và Y. R có giá trị bằng bao nhiêu thì X và Y được gọi là mức độ quan hệ rất chặt chẽ với nhau?
check_box 0.9 < |R| < 1
0.3< |R| <0.5
R=0
R=1
Gọi R là hệ số tương quan giữa 2 yếu tố X và Y. R có giá trị bằng bao nhiêu thì X và Y được gọi là quan hệ độc lập với nhau?
check_box R=0
0.3< |R| <0.5
0.5 < |R| < 0.7
R=1
Gọi R là hệ số tương quan giữa 2 yếu tố X và Y. R có giá trị bằng bao nhiêu thì X và Y được gọi là quan hệ tuyến tính với nhau?
check_box R=1
0.3< |R| <0.5
0.5 < |R| < 0.7
R=0
Hàm =ROUND(123456.789,-3) sẽ cho kết quả là :
check_box 123456.789
123456
123456.7
123456.78
Hàm =ROUND(123456.789,-3) sẽ cho kết quả là :
123000
123456
123456.7
123456.78
Hàm MOD dùng để:
Cho ra phần thập phân
Cho ra số dư của phép chia
Cho ra số nguyên của phép chia
Cho ra tích số của các số
Hãy cho biết công thức nào sau đây đúng cú pháp và logic (biết ô A1 chứa ít nhất 10 kí tự, B1 = 10%)
= if(Left(A1,2)>3, B1*100,A1*200)
= if(Left(A1,2)>3, B1*100,if(right(A1,2,3))
= if(Left(A1,2)=”TT”, B1*100 , mid(A1,2,4))
= if(Right(A1,2)<2, B1*100,A1*200)
Hãy cho biết công thức nào sau đây không phù hơp (biết ô A1 chứa ít nhất 10 kí tự)
= Left(A1,3)
=Left(Right(A1,2),3)
=Mid(A1,3,2)
=Right(A1,3)
Hãy cho biết công thức nào sau đây không phù hơp (biết ô A1 chứa ít nhất 10 kí tự)
check_box =Left(Right(A1,2),3)
= Left(A1,3)
=Right(A1,3)
Mid(A1,3,2)
Hãy cho biết công thức nào sau đây sai cú pháp (biết ô A1 chứa ít nhất 10 kí tự)
= Left(A1,2)
=Left(Right(A1,2),1)
=Right(A1,3)
Mid(A1,3)
Kết quả của công thức =ROUND(1257.879,1) là:
1257.1
1257.8
1257.80
1257.9
Kết quả phân tích hàm tương quan đơn như sau:Chỉ số Adjusted R Square là:
check_box Hệ số xác định mẫu điều chỉnh
Hệ số xác định của hàm tương quan đơn
Sai số chuẩn của Y do hồi quy
Số quan sát hay dung lượng mẫu
Kết quả phân tích hàm tương quan đơn như sau:Chỉ số Multiple R là:
check_box Hệ số tương quan
Hệ số xác định mẫu điều chỉnh
Sai số chuẩn của Y do hồi quy
Số quan sát hay dung lượng mẫu
Kết quả phân tích hàm tương quan đơn như sau:Chỉ số Observations là:
check_box Số quan sát hay dung lượng mẫu
Hệ số xác định của hàm tương quan đơn
Hệ số xác định mẫu điều chỉnh
Sai số chuẩn của Y do hồi quy
Kết quả phân tích hàm tương quan đơn như sau:Chỉ số R Square là:
check_box Hệ số xác định của hàm tương quan đơn
Hệ số xác định mẫu điều chỉnh
Sai số chuẩn của Y do hồi quy
Số quan sát hay dung lượng mẫu
Kết quả phân tích hàm tương quan đơn như sau:Chỉ số Standard Error là:
check_box Sai số chuẩn của Y do hồi quy
Hệ số xác định của hàm tương quan đơn
Hệ số xác định mẫu điều chỉnh
Số quan sát hay dung lượng mẫu
Kết quảcủa biểu thức =ROUND(1200200,-3) sẽ là
. #VALUE
1200000
1201000
False
Khi không tham chiếu được Excel báo
Lỗi #NA
Lỗi #NUM
Lỗi #REF
Lỗi #VALUE
Khi nhập dữ liệu loại số vào trong ô, ô đó xuất hiện dạng ###### hoặc dạng số khoa học (Scientifc) thu ta phải :
Mở rộng cột đó ra.
Sai ở chỗ khác.
Thay đổi kiểu dữ liệu
Xóa đi nhập lại
Khi nhập dữ liệu sau: 0982767445, muốn giữ nguyên được số “0” ở đầu, bạn phải nhập trước bằng ký tự nào?
Dấu *
Dấu ?.
Dấu ‘
Dấu =
Ký tự phân cách giữa các đối số của hàm (List Seperator) là:
Dấu chấm (.)
Dấu chấm phẩy (;)
Dấu phẩy (,)
Tùy thuộc vào cách thiết lập cấu hình trong Control Panel
List Separator dùng để xác định:
Dấu kết thúc một hàm trong Excel.
Dấu ngăn cách giữa các đối số.
Dấu ngăn cách số hàng ngàn
Dấu ngăn cách số thập phân
Mối liên hệ tương quan giữa giá trị tổng sản lượng với các yếu tố: đầu tư trang thiết bị, quản lý và nâng cao tay nghề cho công nhân. Đâu là yếu tố kết quả?
check_box Giá trị tổng sản lượng
Chi phí nâng cao tay nghề
Đầu tư cho quản lý
Đầu tư trang thiết bị
Một công thức trong Excel sẽ bao gồm?
Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được lirn kết bằng một toán tử.
Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được lirn kết bằng một toán tử
Hai toán hạng được lirn kết bằng một toán tử.
Tất cả đều sai.
Một hàm trong Excel có dạng:
= Tên hàm(danh sách đối số).
= tên hàm1(các hàm khác có thể lồng vào tên hàm 1)
=Tên hàm.
Các đáp án đều đúng
Một ô chứa số  17 định dạng bằng ??? sẽ hiển thị dạng?
__17
017
17
Tất cả đều sai
Một ô trong Excel có thể chứa số ký tự tối đa là :
16384
255
32000
65536
Một Work Book trong Excel có số lượng sheet tối đa - tối thiểu - trung bình như sau?
255 - 1 - 3
255 - 3 - 1
256 - 1 - 12
256 - 1 - 3
Muốn vẽ biểu đồ (đồ thị) thể hiện mối tương quan (tỷ lệ) giữa các thành phần so với toàn thể, ta chọn loại đồ thị :
Bar
Column.
Pie.
Tất cả đều đúng.
ô A6 chứachuỗi "8642791X12", công thức =VALUE(RIGHT(A6,7)) trả về giá trị là bao nhiêu?
check_box #VALUE
0
8637736
Không xuất hiện gì cả
Sau khi khởi động EXCEL, ta nhập dữ liệu vào một CELL (ô). Phát biểu nào sau đây là đúng :
Nếu dữ liệu là giá trị chuỗi, EXCEL sẽ tự động canh trái.
Nếu dữ liệu là giá trị ngày, EXCEL sẽ tự động canh phải.
Nếu dữ liệu là giá trị số, EXCEL sẽ tự động canh phải.
Tất cả đều đúng.
Ta có thể rút trích thông tin bằng:
Data - Filter
Data - Filter - Auto Filter
Data - Sort
Tất cả đều đúng
Tại ô B3 có công thức =D2+SUMIF($C$2:$C$6, A5, $E$2:$E$6)-C$3 khi sao chép công thức nàyđến ô D5 thì có công thức như thế nào?
=F4+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-D$5
=F4+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-E$3
=F4+SUMIF($C$2:$C$6, E7, $E$2:$E$6)-E$3
=F5+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-E$3
Theo mặc định, dữ liệu dạng ngày tháng được căn lề bên nào trong ô?
Giữa
Hai bên
Phải
Trái
Theo mặc định, dữ liệu dạng số được căn lề bên nào  trong ô?
Giữa
Hai bên
Phải
Trái
Theo mặc định, dữ liệu dạng text được căn lề bên nào trong excel?
Giữa
Hai bên
Phải
Trái
Tính năng Correlation là:
check_box Tính năng xác định hệ số tương quan
Tính năng phân tích, thống kê mô tả.
Tính năng xác định hàm hồi quy
Tính năng xác định phương trình tương quan
Tính năng Descriptive Statistics là:
check_box Tính năng phân tích, thống kê mô tả.
Tính năng xác định hàm hồi quy
Tính năng xác định hệ số tương quan
Tính năng xác định phương trình tương quan
Tính năng Regression là:
check_box Tính năng xác định phương trình tương quan
Tính năng phân tích, thống kê mô tả.
Tính năng xác định hàm hồi quy
Tính năng xác định hệ số tương quan
Tính tổng Doanh thu của những mã hàng có ký tự giữa là “S”Kết quả sẽ là
= DSUM (A1:E6,5,F1:F2)
= DSUM (A1:E6,E1,G1:G2)
= SUMIF (A2:A6,G2,E2:E6)
Tất cả đều đúng.
Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là?
Data
Home
Insert
Layout
Trên thanh công thức luôn hiển thị cho ta thông tin gì?
Công thức của ô hiện hành
Ghi chú của ô hiện hành
Giá trị cụ thể của ô hiện tại
Thông báo về lỗi cú pháp
Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu theo các điều kiện, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
check_box Data - Filter - AutoFilter
Format - Filter - AutoFilter
Insert - Filter - AutoFilter
View - Filter - AutoFilter
Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
check_box B1:H15
B1...H15
B1..H15
B1-H15
Trong bảng tính Excel, ô A5 chứa “E” và ô B5 chứa “LEARNING”. Để ổ D5 cho kết quả là “E-LEARNING” , ta thực hiện công thức như sau
= A5 & “ “ + B5
= A5 + “ -“ + B5
= A5 + B5
=A5 & “- “ & B5
Trong các hàm tương quan sau đây. Hàm nào hàm tương quan bội?
check_box 


Y= AX + B
Trong các ký hiệu sau, ký hiệu nào không phải là địa chỉ ô:
$15$K
$Z1
AA$12
Cả ba đều là địa chỉ ô
Trong điều kiện lọc dữ liệu có thể có những điều kiện nào sau đây?
Bằng
Lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng
Lớn hơn, bé hơn
Tất cả đều đúng
Trong Excel 2013 thì một Worksheet chứa bao nhiêu  cột?
1.028
16.384
256
6.536
Trong Excel 2013 thì một Worksheet chứa bao nhiêu  dòng?
1.048.576
150.556
2.048000
65.536
Trong Excel, công thức sau sẽ cho kết quả như thế nào biết rằng các ô dữ liệu trong công thứcđều lớn hơn 0=IF(SUM(B2:D2)>=AVERAGE(B2:D2),1,0)
0
1
14
15
Trong Excel, để chọn 1 kiểu đồ thị, ta dùng:
Cả 2 đều đúng
Cả 2 đều sai
Click vào Icon đồ thị
Format - Chat - Type
Trong Excel, để đánh số thứ tự một cách tự động trong 1 cột , ta chọn :
check_box Dùng Auto Fill Handle
Alt - F - I -S.
Đánh số bằng tay.
File - Edit Fill - Series.
Trong Excel, để tum các số thỏa điều kiện <=5 và >=10, ta dùng :
Hàm IF và hàm AND.
Hàm IF và hàm NOT
Hàm IF và hàm OR.
Hàm SUM và hàm NOT
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 100, “150”, 200, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thu kết quả là:
150
300
350
Chương trình báo lỗi
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 100, 150, 200, tại ô A4 ta điền công thức = COUNTA(A1:A3)) thu kết quả là:
2
3
4
5
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 100, 150, 200, tại ô A4 ta điền công thức = MIN(MAX(A1:A3);100) thu kết quả là:
100
150
200
Chương trình báo lỗi
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 100, 150, 200, tại ô A4 ta điền công thức = ROUND(sum(A1:A3);2) thu kết quả là:
100
150
200
450
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 100, 150, 200, tại ô A4 ta điền công thức = Sum(MAX(A1:A3);100) thu kết quả là: .
200
300
450
Chương trình báo lỗi
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MAX(A1:A3) thu kết quả là: .
234
235
236
Chương trình báo lỗi
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MIN(A1:A3) thu kết quả là:
234
235
236
Cả 3 đều đúng
Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thu kết quả là:
705
710
720
796
Trong Excel, hàm Average dùng để tính:
Trung bình các ô dữ liệu số không trống
Trung bình các ô dữ liệu số kí tự tính = 0
Trung bình các ô dữ liệu số trống tính = 0
Trung bình các ô dữ liệu số, có kí tự thì báo lỗi
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
check_box #N/A!
#DIV/0!
#NAME!
#VALUE!
Trong hộp thoại Regression, mục Line Fit Plots trả về kết quả là:
check_box Đồ thị hàm hồi quy tuyến tính
Chuẩn hoá sai số ngẫu nhiên
Đồ thị sai số
Sai số do ngẫu nhiên
Trong hộp thoại Regression, mục Residuals Plots trả về kết quả là:
check_box Đồ thị sai số
Chuẩn hoá sai số ngẫu nhiên
Đồ thị hàm hồi quy tuyến tính
Sai số do ngẫu nhiên
Trong hộp thoại Regression, mục Residuals trả về kết quả là:
check_box Sai số do ngẫu nhiên
Chuẩn hoá sai số ngẫu nhiên
Đồ thị hàm hồi quy tuyến tính
Đồ thị sai số
Trong hộp thoại Regression, mục Standardardlized Residuals trả về kết quả là:
check_box Chuẩn hoá sai số ngẫu nhiên
Đồ thị hàm hồi quy tuyến tính
Đồ thị sai số
Sai số do ngẫu nhiên
Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Add kết quả sẽ là:
Các ô mang gia trị của vùng đích sẽ chia cho các ô tương ứng của vùng nguồn
Các ô mang giá trị của vùng đích sẽ trừ đi các ô tương ứng của vùng nguồn
Cộng các giá trị của vùng nguồn vào các ô tương ứng ở vùng đích
Không kèm theo việc tính toán nào trên dữ liệu sắp dán vào
Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào All kết quả sẽ là:
Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng
Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn
Dán giá trị và công thức, không định dạng
Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Formats kết quả sẽ là:
Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng
Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn
Dán giá trị và công thức, không định dạng
Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Formulas kết quả sẽ là:
Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng
Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn
Dán giá trị và công thức, không định dạng
Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Subtract kết quả sẽ là:
Các ô mang gia trị của vùng đích sẽ chia cho các ô tương ứng của vùng nguồn
Các ô mang giá trị của vùng đích sẽ trừ đi các ô tương ứng của vùng nguồn
Cộng các giá trị của vùng nguồn vào các ô tương ứng ở vùng đích
Không kèm theo việc tính toán nào trên dữ liệu sắp dán vào
Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Values kết quả sẽ là:
Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng
Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn
Dán giá trị và công thức, không định dạng
Viết công thức tính Hoa hồng của mặt hàng thứ nhất (tại ô dấu ?), biết :Nếu mặt hàng được bán theo giá sỉ (ký tự bên phải của mã hàng là “S”) thu Hoa hồng = 4% * Đơn giá * Số lượng. Ngược lại, Hoa hồng = 0.
= IF(B4=”S” ,4%*D4*E4,0)
= IF(LEFT(B4,2) =S,4%*D4*E4,0)
= IF(RIGHT(B4,1) =”S”,4%*D4*E4,0)
= IF(RIGHT(B4,2) =”S”,4%,0)*D4*E4
Viết công thức tính Thành tiền của khách hàng thứ nhất (tại ô dấu ?). Biết : Thành tiền = 7000 * Số tuần + 1100 * Số ngày lẻ
= INT(E3-D3,7) *7000 +MOD(E3-D3,7)*1100
= INT(E3-D3/7) *7000 +MOD(E3-D3,7)*1100
=INT((E3-D3)/7) *7000+MOD(E3-D3,7)*1100
Tất cả đều sai.
Với bảng dữ liệu theo hình v ẽ giá trị trả về của công thức =C2*IF(B2<22,15%,20%) ô D2 là bao nhiêu?
check_box 52.5
250
255
54
Với bảng dữ liệu theo hình vẽ công thức =COUNTIF(A1:F1,”>0”) trả về kết quả là bao nhiêu?
check_box 4
#Name?
#Value!
6
Với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính Tuổi cho sinh viên, ta sử dụng công thức nào sau đây?
check_box =YEAR(TODAY()) –YEAR(C2)
=YEAR(2011) –YEAR(C2)
=YEAR(TODAY) –YEAR(C2)
YEAR(C2) –YEAR(TODAY())
Với các biểu thức hay Hàm sau , hãy cho biết biểu thức hay Hàm nào cho kết quả là FALSE:
=“ABC”>=“ABC”
=10/3>=4
=MIN(10,5,2) kết quả là 2
=MOD(25,4). Kết quả là 1
Với công thức =RIGHT(“OFFICE97”,2) thì kết quả trả về sẽ là:
check_box Một kiểu dữ liệu dạng chuỗi
Cả dữ liệu dạng số và dạng chuỗi
Không trả về giá trị nào
Một kiểu dữ liệu dạng số
Với ĐTB cuối năm là 6.5, Lê Hoàng Vy sẽ đạt xếp loại gì khi biết công thức xếp loại học tập IF(ĐTB<5, “Yếu”, IF(ĐTB<6.5, “TB”, IF(ĐTB<8, “Khá”, “Giỏi”)))?
Giỏi
Khá
TB
Yếu

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập