Acbit đầu cơ là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ nhằm tận dụng mức chênh lệch tỷ giá để kiếm lợi với
check_box Đồng tiền bắt đầu và kết thúc nghiệp vụ là cùng 1 đồng tiền
Đồng tiền bắt đầu nghiệp vụ là đồng tiền nội tệ
Đồng tiền bắt đầu và kết thúc nghiệp vụ là 2 đồng tiền khác nhau
Đồng tiền bắt đầu nghiệp vụ là đồng tiền ngoại tệ
Ai sẽ quyết định đồng tiền của một quốc gia nào đó là đồng tiền tự do chuyển đổi?
IMF
Thị trường tài chính quốc tế quyết định
Tự chính phủ của nước đó quyết định
WB
AMF là tổ chức tài chính:
Của EU
Của một quốc gia
Đa phương khu vực
Đa phương toàn cầu
Ask là:
check_box Tỷ giá hối đoái ngân hàng bán ra
Tỷ giá trung tâm do ngân hàng trung ương công bố
Tỷ giá khách hàng bán ra
Tỷ giá hối đoái ngân hàng mua vào
Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là:
Cán cân mậu dịch
Cán cân thanh toán quốc tế
Cán cân vốn
Tài khoản vãng lai
Báo cáo phản ánh toàn bộ giá trị các giao dịch về thương mại hàng hóa, dịch vụ, thu nhập và cán cân chuyển giao vãng lai một chiều gọi là:
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại quốc tế
Tài khoản vãng lai
Tài khoản vốn
Bretton Woods là chế độ tỷ giá hối đoái:
Cố định điều chỉnh hạn chế
Thả nổi
Thả nổi có điều tiết
Thả nổi hoàn toàn
Các công cụ sử dụng trên thị trường tiền tệ Châu  có tỉnh lỏng cao do kỳ hạn gửi tiền phần lớn là
check_box ngắn hạn
dài hạn
không quy định cụ thể
trên 1 năm
Các công cụ sử dụng trên thị trường tiền tệ quốc tế có tính lỏng cao, độ an toàn lớn vì
check_box thời gian giao dịch ngắn
thời gian giao dịch cố định từ 8g -11 sáng
thời gian giao dịch dài
thời gian giao dịch không quy định cụ thể
Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá nào?
Giá thực hiện hợp đồng quyền chọn
Tỷ giá giao ngay
Tỷ giá kỳ hạn
Tỷ giá tương lai
Các nghiệp vụ trên thị trường Eurocurency:
Không quy định dự trữ bắt buộc
Quy định điều kiện tham gia
Quy định dự trữ bắt buộc
Quy định loại tiền gửi
Các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ Châu Âu
check_box không quy định dự trữ bắt buộc và phí bảo hiểm tiền gửi
không quy định dự trữ bắt buộc và nhưng quy định phí bảo hiểm tiền gửi
quy định dự trữ bắt buộc và nhưng không quy định phí bảo hiểm tiền gửi
quy định dự trữ bắt buộc và phí bảo hiểm tiền gửi
Các nhà môi giới ngoại hối không được phép:
Cung cấp tỷ giá cho ngân hàng
Cung cấp tỷ giá cho người bán
Cung cấp tỷ giá cho người mua
Kinh doanh ngoại hối nhằm kiếm lời
Các nước công nghiệp phát triển tham gia vào thị trường Eurocurency với tư cách là:
Người cho vay
Người đi vay
Người đi vay và người cho vay
Người kiểm soát
Các nước đang phát triển tham gia vào thị trường Eurocurency với tư cách là:
Người cho vay
Người đi vay
Người đi vay và người cho vay
Người kiểm soát
Các nước đang phát triển thường quan niệm tài chính quốc tế là hoạt động tài chính của:
Các chủ thể của quốc gia với phần còn lại của thế giới
Các MNC
Các MNC, các chủ thể của quốc gia với phần còn lại của thế giới, và các tổ chức quốc tế
Các tổ chức quốc tế
Các phương án sau, đâu không phải là thiết chế tài chính quốc tế
check_box Công ty tài chính
IMF
Tập đoàn đa quốc gia
WB
Các phương án sau, đâu là thiết chế tài chính quốc tế
check_box Tâp đoàn đa quốc gia
Công ty tài chính
Quỹ tương hỗ
Tổ chức tín dụng
Các phương pháp yết giá chủ yếu trên thị trường ngoại hối là:
Yết giá gián tiếp
Yết giá trực tiếp
Yết giá trực tiếp và yết giá gián tiếp
Yết giá với đồng tiền mạnh
Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối duy trì quan hệ với nhau thông qua:
Điện thoại, mạng vi tính, telex và fax
Ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng trong nước
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF
Các yếu tố làm giảm cầu ngoại tệ trên FX là:
Kim ngạch xuất khẩu tăng
Trả nợ nước ngoài tăng
Vay nợ nước ngoài tăng
Vốn FDI vào tăng
Cách viết tỷ giá chuyên nghiệp là:
1 GBP = 33.000 VND
1 USD = 21.900 VND
USD/VND = 21.900
VND = 21.900
Cán cân vãng lai phản ánh
check_box Luồng hàng hóa xuất nhập khẩu
Luồng hàng hóa thương mại
Luông tài chính trong nước
Luồng tiền trong nước
Cán cân vốn được ký hiệu là:
CA
KA
OB
OFB
Căn cứ để tính tỷ giá hối thực tế là chỉ số giá của 2 nước có đồng tiền để tính tỷ giá hối đoái thực tế và
check_box Tỷ giá hối đoái danh nghĩa
Tỷ giá hối đoái chuyển khoản
Tỷ giá hối đoái giao ngay
Tỷ giá hối đoái thị trường
Chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ trong các hệ thống tiền tệ quốc tế có đặc trưng là
check_box xác định tỷ giá giữa đồng tiền chung với các đồng tiền thành viên của khối
không cần xác định tỷ giá giữa đồng tiền chung với các đồng tiền thành viên của khối
Không có phương án đúng
xác định tỷ giá giữa đồng tiền chung với các đồng tiền không thành viên của khối
Chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ trong các hệ thống tiền tệ quốc tế có đặc trưng là
check_box quy định về lưu thông tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và lưu thông các giấy tờ có giá khác ghi bằng đồng tiền chung của cả khối
quy định về lưu thông tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và lưu thông các giấy tờ có giá khác ghi bằng đồng tiền của các nước thành viên của khối
quy định về lưu thông không dùng tiền mặt bằng đồng tiền chung của cả khối
không cần quy định về lưu thông tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và lưu thông các giấy tờ có giá khác ghi bằng đồng tiền chung của cả khối
Chủ thể nào sau đây không được phép tự kinh doanh trên thị trường ngoại hối?
Các cá nhân
Các ngân hàng thương mại
Các nhà môi giới ngoại hối
Các tổ chức
Chủ thể tham gia vào FX?
Các ngân hàng thương mại, dân cư, ngân hàng Trung ương
Các ngân hàng thương mại.
Dân cư
Ngân hàng Trung ương
Chủ thể thực hiện các hoạt động TCQT là:
Cá nhân
Các chính phủ
Các tổ chức kinh tế xã hội
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng nào sau đây thể hiện tiền đóng vai trò trung gian trao đổi trong các giao dịch quốc tế?
Chức năng phương tiện lưu thông
Chức năng phương tiện thanh toán
Chức năng tiền tệ cất trữ
Chức năng tiền tệ thế giới
Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng do các Eurobank phát hành có mệnh giá tối thiểu là:
1.000.000 USD
500.000 USD
600.000 USD
700.000 USD
Chuyển khoản đơn phương ròng là
check_box Một nội dung của tài khoản vãng lai
Giao dịch tài khoản vốn ròng
Một nội dung của tài khoản tài chính
Một nội dung của tài khoản vốn
Cơ chế rút vốn đặc biệt là của:
check_box IMF
Asean
EU
AMF
Cơ chế vận hành trên thị trường tài chính quôc tế là
check_box Cơ chế nội bộ, song phương và đa phương
Cơ chế nội bộ và đa phương
Cơ chế nội bộ, song phương
Cơ chế song phương và đa phương
Cơ quan quản lý thường xuyên của IMF là:
check_box Ban giám đốc điều hành
Đại hội đồng
Ban kiểm soát
Hội đồng thống đốc
Đặc điểm về các rủi ro của TCQT thể hiện:
Rủi ro chính trị
Rủi ro tỷ giá hối đoái
Rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro chính trị, rủi ro về môi trường kinh tế thế giới
Rủi ro về môi trường kinh tế thế giới
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thị trường tiền tệ quốc tế:
Các công cụ sử dụng trên thị trường có tính lỏng cao, độ an toàn lớn
Không có địa điểm giao dịch rõ ràng
Luân chuyển vốn thông qua hình thức tài chính gián tiếp
Thời hạn luân chuyển vốn dài (thường hơn 1 năm)
Đặc trưng của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944 là
check_box hệ thống chế độ tỷ giá cố định nhưng có thể điều chỉnh chế độ bản vị đồng USD
hệ thống chế độ tỷ giá thả nổi
hệ thống chế độ tỷ giá thả nổi có sự quản lý điều tiết của Nhà nước
hệ thống chế độ tỷ giá thả nổi nhưng có thể điều chỉnh chế độ bản vị đồng USD
Đặc trưng của thị trường ngoại hối là:
Được tiêu chuẩn hóa cao
Hoạt động mang tính toàn cầu, diễn ra suốt 24 giờ, được tiêu chuẩn hóa cao
Hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra suốt 24h
Mang tính toàn cầu
Đại sứ quán của Mỹ tại Việt Nam là:
Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam
Người cư trú của Mỹ
Người cư trú của Việt Nam
Vừa là người cư trú của Mỹ vừa là người cư trú của Việt Nam
Đâu là phương pháp yết giá trực tiếp?
1 VND = 1/14.000 SGD
1 VND = 1/21.900 USD
1USD = 21.900 VND
1VND = 1/28.500 EUR
Đâu là rủi ro đặc trưng của Tài chính quốc tế?
Rủi ro chính trị
Rủi ro pháp luật
Rủi ro trong kinh doanh
Rủi ro tỷ giá hối đoái
Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn:
Các bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai
Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nay
Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay
Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay, khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nay
Đồng SDR:
check_box Là đơn vị tiền tệ qui ước của các nước thành viên IMF
Là đơn vị tiền tệ qui ước của các nước thành viên WB
Là đơn vị tiền tệ qui ước của các nước thành viên WTO
Là đơn vị tiền tệ qui ước của các nước thành viên EU
Đồng tiền được sử dụng để ghi vào BP là:
Bất cứ đồng tiền nào
GBP
Nội tệ của quốc gia
USD
Đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch ngoại hối là:
Đồng GBP
Đồng JPY
Đồng USD
Đồng VND
Đồng tiền tự do chuyển đổi là đồng tiền được chấp nhận để thanh toán trong các giao dịch quốc tế và được mua bán rộng rãi trên thì trường ngoại hối ở
check_box trong nước và trong phạm vi quốc tế
nước phát hành đồng tiền đó
phạm vi quốc tế
trong phạm vi các tổ chức quốc tế mà nước phát hành đồng tiền đó tham gia
Đồng tiền yết giá được ký hiệu là:
B
C
F
T
Đồng tiền yết giá là đồng tiền:
Biểu diễn giá cả của đồng tiền chuẩn
Đồng tiền được lấy là chuẩn có đơn vị tính là một đơn vị dương.
Đồng tiền được lấy là chuẩn có đơn vị tính là một đơn vị nguyên
Đứng ở vị trí hàng hóa
Đứng trên phạm vi toàn cầu để nhìn nhận thì tài chính quốc tế được hiểu:
Là hoạt động tài chính đối ngoại của quốc gia
Là hoạt động tài chính đối ngoại của quốc gia và hoạt động tài chính quốc tế thuần túy
Là hoạt động tài chính quốc tế thuần túy
Là hoạt động tài chính quốc tế thuần túy không thuần túy.
Đứng trên phạm vi từng quốc gia để nhìn nhận thì tài chính quốc tế được hiểu:
Là hoạt động động tài chính quốc tế thuần túy không thuần túy
Là hoạt động tài chính đối ngoại của quốc gia
Là hoạt động tài chính đối ngoại của quốc gia và hoạt động tài chính quốc tế thuần túy
Là hoạt tài chính quốc tế thuần túy
Dưới chế độ bản vị vàng, hoạt động xuất nhập khẩu vàng
check_box được tự do hoạt động
bị cấm
không hoạt động
bị hạn chế
Euro Currency là:
Đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi
Đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, được ký gửi bên ngoài hệ thống ngân hàng nước bản xứ
Được ký gửi bên ngoài hệ thống ngân hàng nước bản xứ
Được ký gửi tại ngân hàng nước bản xứ
Euro dollar là:
Bị chính phủ Mỹ điều tiết
Được ký gửi bên ngoài ngân hàng nước Mỹ
Những tài sản bằng USD
Những tài sản bằng USD, được ký gửi bên ngoài ngân hàng nước Mỹ
Euro là đồng tiền chung của:
check_box Liên minh châu Âu EU
Cộng đồng ASEAN
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Bric
Giá CIF là giá bao gồm:
Giá trị của hàng nhập khẩu + bảo hiểm
Giá trị của hàng nhập khẩu + thuế nhập khẩu
Giá trị của hàng xuất khẩu + chi phí vận tải
Giá trị của hàng xuất khẩu + chi phí vận tải + bảo hiểm
Giá trị của SDR được xác định trên nguyên tắc “rổ tiền tệ” gồm 5 đồng tiền mạnh là:
check_box USD, JPY, EURO, GBP, CAD
USD, CHF, EURO, GBP, CAD
USD, JPY, EURO, HKD, CAD
USD, JPY, SGD, GBP, CAD
Giá trị nội tệ tăng khi:
Luồng FDI chảy vào tăng
Luồng FDI giảm
Xuất khẩu tăng
Xuất khẩu tăng và luồng FDI giảm
Giao dịch kinh tế nào được ghi vào BP?
Giao dịch giữa người không cư trú với người cư trú
Giao dịch giữa những người không cư trú với nhau
Giao dịch giữa quốc gia với công dân của nước mình
Giao dịch gữa những người cư trú với nhau
Giao dịch Swap:
Là việc bán ra một đồng tiền nhất định
Là việc đồng thời mua vào và bán ra một đồng tiền nhất định trong đó ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là giống nhau
Là việc đồng thời mua vào và bán ra một đồng tiền nhất định với cùng một số lượng tiền tệ nhất định trong đó ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là khác nhau
Là việc mua vào một đồng tiền nhất định
Giao dịch tương lai là:
Có thời điểm xác định
Có tỷ giá ấn định
Thỏa thuận mua bán một số lượng tiền định sẵn
Thỏa thuận mua bán một số lượng tiền định sẵn, có thời điểm xác định và có tỷ giá ấn định.
Hàng năm, ngân hàng thế giới WB tại Việt Nam trả lương cho cán bộ Việt Nam làm việc tại đó, khoản thu nhập này được phản ánh vào:
Cán cân chuyển giao vãng lai 1 chiều
Cán cân dịch vụ
Cán cân thanh toán
Cán cân thu nhập
Hệ thống Bretton Woods diễn ra vào giai đoạn
check_box Sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)
Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914)
Trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944)
Thế kỷ xx
Hệ thống Bretton Woods ra đời và tồn tại trong khoảng thời gian:
Từ 1944 – 1964
Từ 1944 – 1971
Từ 1944 - 1972
Từ 1945 – 1965
Hệ thống tiền tệ dựa trên chế độ bản vị bảng Anh tồn tại từ:
Năm 1914 – 1918
Năm 1922 - 1929
Năm 1922 – 1930
Năm 1922 – 1932
Hệ thống tiền tệ dựa trên chế độ Rúp chuyển nhượng của SEV chính thức có hiệu lực từ:
Ngày 1-1-1964
Ngày 1-1-1974
Ngày 1-1-1984
Ngày 1-1-1994
Hệ thống tiền tệ dựa trên chế độ Rúp chuyển nhượng của SEV là:
Của các nước Tư bản chủ nghĩa
Của các nước Xã hội chủ nghĩa
Của Liên Xô
Của Mỹ
Hệ thống tiền tệ quốc tế dựa trên chế độ bản vị Dollar Mỹ họp tại:
Anh quốc
Bretton Woods (Mỹ)
Cộng hòa Pháp
Jacacta
Hệ thống tiền tệ quốc tế được hiểu:
check_box Là một chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ
Là đồng tiền quốc tế được sử dụng rộng rãi nhất
Là đồng tiền quốc tế được sử dụng nhiều nhất
Là sự thống nhất về tiền tệ
Hệ thống tiền tệ quốc tế là chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ giữa các quốc gia, được thực hiện bằng những thỏa ước và quy định ràng buộc của các quốc gia, có hiệu lực
check_box trong phạm vi không gian và thời gian nhất định
Không có phương án đúng
không giới hạn về phạm vi không gian và thời gian
không giới hạn về phạm vi thời gian nhưng giới hạn về phạm vi không gian
Hiện nay trên thế giới có 5 đồng tiền được yết giá theo phương pháp gián tiếp là:
GBP, AUD, NZD, EUR, SDR
GBP, AUD, NZD, USD, SDR
GBP, AUD, NZD,HKD, SDR
GBP, SGD, NZD, USD, SDR
Hiện nay, có bao nhiêu nước trong liên minh châu Âu EU đã xóa bỏ đồng bản tệ để sử dụng đồng EUR?
check_box 18/28 nước
19/28 nước
20/28 nước
21/28 nước
Hiệu lực của hệ thống tiền tệ quốc tế được giới hạn trong phạm vi:
Không gian nhất định
Khu vực
Quốc gia có đồng tiền quốc tế
Toàn cầu
Hiệu lực của hệ thống tiền tệ quốc tế được giới hạn:
Trong 10 năm
Trong 20 năm
Trong 30 năm
Trong một khoảng thời gian nhất định
Hình thức tổ chức của thị trường ngoại hối bao gồm:
Thị trường ngoại hối phi tập trung
Thị trường ngoai hối tập trung
Thị trường ngoai hối tập trung và phi tập trung
Thị trường vàng bạc, đá quý
Hỗ trợ phát triển chính thức ODA được phản ánh vào:
Cán cân đầu tư
Cán cân mậu dịch
Cán cân vãng lai
Cán cân vốn tài chính
Hoạt động của thị trường Euro currency market bao gồm:
Cho các chính phủ vay
Cho các tổ chức quốc tế vay
Đi vay
Đi vay và cho vay
Hoạt động không làm nảy sinh tài chính quốc tế là hoạt động:
check_box Thanh toán giữa người mua và người bán
Thanh toán chứng khoán
Thanh toán giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu
Thanh toán quốc tế
Hoạt động làm nảy sinh tài chính quốc tế là hoạt động:
check_box thanh toán hàng đổi hàng
thanh toán giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào trong nước
thanh toán giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu
thanh toán giữa người mua và người bán
Hoạt động nào sau đây không làm nảy sinh tài chính quốc tế?
Đầu tư ra nước ngoài
Đóng góp cho các tổ chức quốc tế
Gửi tiền về nước
Thương mại quốc tế theo hướng hàng đổi hàng
Hoạt động nào sau đây không làm nảy sinh tài chính quốc tế?
Đầu tư quốc tế
Sản xuất tự cung tự cấp
Tài trợ quốc tế
Thương mại quốc tế
Hoạt động tài chính quốc tế đầu tiên gắn với trao đổi sản phẩm hàng hóa giữa các quốc gia là:
Đầu tư quốc tế
Du lịch quốc tế
Thanh toán quốc tế
Tín dụng quốc tế
Hoạt động xuất nhập khẩu được phản ánh trong:
Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều
Cán cân thu nhập
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại và cán cân thu nhập
Hội đồng giám đốc điều hành của IMF gồm:
check_box 24 giám đốc
14 giám đốc
34 giám đốc
44 giám đốc
Hội đồng thống đốc:
Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của quỹ
Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của quỹ, quyết định kết nạp thành viên mới, quy định quyền rút vốn đặc biệt
Quy định quyền rút vốn đặc biệt
Quyết định việc kết nạp thành viên mới
Hợp đồng nào là công cụ tài chính mang lại cho người sở hữu nó quyền được mua hay bán nhưng không bắt buộc phải thực hiện một số lượng tiền tệ nhất định với tỷ giá xác định vào hoặc tới một thời điểm nào đó trong tương lai?
Hợp đồng giao ngay
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng Swap
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng nào sau trên thị trường ngoại hối không có hiệu lực dù 2 bên đã ký kết hợp đồng
check_box Hợp đồng Option
Hợp đồng Forward
Hợp đồng Spot
Hợp đồng SWAP
IMF đóng trụ sở tại:
Bruxelle của Bỉ
Luân Đôn của Anh
Paris của Pháp
Washington của Mỹ
IMF được hình thành trong khuôn khổ:
Bretton Woods
Hiệp định Mastricht
Paris
Versailles
IMF hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?
180
182
186
187
IMF là tổ chức tài chính:
Của châu Á
Của một quốc gia
Đa phương khu vực
Đa phương toàn cầu
Khi Brexit xảy ra khiến giá đồng Bảng Anh giảm mạnh và
check_box Doanh nghiệp của Anh được lợi khi xuất khẩu ra nước ngoài
Doanh nghiệp của Anh được lợi khi đầu tư ra nước ngoài
Người Anh được lợi khi du lịch ra ngước ngoài
Doanh nghiệp của Anh được lợi khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài
Khi cán cân thanh toán quốc tế bị bội chi, chính phủ cần phải
check_box Tăng xuất khẩu hàng hóa
Tăng dự trữ ngoại tệ
Tăng nhập khẩu hàng hóa
Tăng xuất khẩu vốn
Khi cán cân thanh toán quốc tế bị thâm hụt, chính phủ cần phải
check_box Nâng lãi suất chiết khấu
Giảm lãi suất chiết khấu
Hạn chế xuất khẩu
Nâng giá tiền tệ
Khi cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, chính phủ cần phải
check_box Tăng xuất khẩu vốn
Gia tăng các chính sách thu hút vốn nước ngoài
Tăng lãi suất chiếu khấu
Tăng xuất khẩu hàng hóa
Khi đồng nội tệ tăng giá, thâm hụt CA của quốc gia sẽ:
Chưa có kết luận
Giảm
Không thay đổi
Tăng
Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ chung cho hệ thống tiền tệ quốc tế, các nước có thể lựa chọn:
check_box Đồng tiền của quốc gia mạnh nhất trong khối hoặc đồng tiền mới hoàn toàn.
Đồng tiền của quốc gia mạnh nhất thế giới
Đồng tiền tự do chuyển đổi hoàn toàn
Đồng tiền tự do chuyển đổi một phần
Khi một quốc gia được nhận quà biếu từ nước ngoài sẽ phản ánh vào:
Có CA
Có KA
Nợ CA
Nợ KA
Khi tỷ giá USD/VND = 23.000/50 thì doanh nghiệp xuất khẩu bán 1.000 USD sẽ thu về
check_box 23 triệu
23,5 triệu
460.000
23,05 triệu
Khoản mục vô hình:
Bao gồm những giao dịch không hợp pháp
Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia
Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ
Là cách gọi khác của sai số thống kê
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa được phản ánh vào:
Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều
Cán cân dịch vụ
Cán cân thu nhập
Cán cân thương mại
Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ được phản ánh vào:
Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều
Cán cân dịch vụ
Cán cân thu nhập
Cán cân thương mại
Lãi suất quy định ở mức Libor – London Interbank Offered Rate là mức lãi suất cho vay liên Ngân hàng tại London do nhóm 5 ngân hàng lớn nhất thống nhất, tính toán vào
check_box 11h hàng ngày, theo giờ London
00h hàng ngày, theo giờ London
08h sáng hàng ngày, theo giờ London
12h trưa hàng ngày, theo giờ London
Một công ty xuất nhập khẩu đến ngân hàng thương mại A mua 1 triệu USD và hoàn tất việc thanh toán sau 3 tháng, tỷ giá hối đoái được xác định là 1USD = 20.200 VND. Đây là ví dụ cho:
Nghiệp vụ Forward
Nghiệp vụ Future
Nghiệp vụ Option
Nghiệp vụ Spot
Một công ty xuất nhập khẩu ký hợp đồng mua 5 triệu USD với ngân hàng và hoàn tất thanh toán sau 2 ngày làm việc. Đây là ví dụ cho:
Nghiệp vụ mua bán giao ngay
Nghiệp vụ mua bán kỳ hạn
Nghiệp vụ mua bán quyền chọn
Nghiệp vụ mua bán tương lai
Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa ngân hàng và khách hàng. Khách hàng phải trả phí quyền chọn cho:
Cho ngân hàng bất kể khách hàng có thực hiện hợp đồng hay không
Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng khi khách hàng thực hiện hợp đồng
Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không
Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng
Một sinh viên Việt Nam đi du học 4 năm ở Mỹ, sinh viên này là:
Không là người cư trú của Mỹ cũng không là người cư trú của Việt Nam
Người cư trú của Mỹ
Người cư trú của Việt Nam
Vừa là người cư trú của Mỹ, vừa là người cư trú của Việt Nam
Một trong những mục đích của việc thành lập hệ thống tiền tệ quốc tế là để:
Cạnh tranh hoặc chống lại sự xâm nhập kinh tế - tài chính của các khối kinh tế khác
Cạnh tranh với các nước lớn
Cạnh tranh với Mỹ
Khống chế các nước nhỏ
Một trong những mục đích của việc thành lập hệ thống tiền tệ quốc tế là:
Thúc đẩy hợp tác khu vực
Thúc đẩy hợp tác quốc tế
Thúc đẩy hợp tác trong nước
Thúc đẩy quan hệ giao thương về kinh tế - xã hội giữa các nước trong khối
Một trong những mục đích của việc thành lập hệ thống tiền tệ quốc tế là:
Tạo sự liên kết giữa các đối tác
Tạo sự liên kết giữa quốc gia và các tổ chức quốc tế
Tạo sự liên kết giữa quốc gia và quốc tế
Tạo sự liên kết kinh tế giữa một số nước đã có quan hệ gắn bó hoặc phụ thuộc lẫn nhau
Một trong những nguyên nhân sụp đổ Hệ thống tiền tệ dựa trên chế độ bản vị bảng Anh là do:
IMF quyết định
Kinh tế Anh suy thoái
Mỹ phản đối
WB quyết định
Mục đích ra đời và hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế là nhằm:
Cân bằng tỷ giá
Chuyển đổi tiền tệ
Điều chỉnh và bảo đảm sự ổn định của các quan hệ tiền tệ quốc tế
Tích trữ ngoại tệ
Mức lãi suất được áp dụng cho vay trên thị trường Euro dollar là:
LIBOR
PIBOR
SIBOR
VIBOR
Mục tiêu của nhà đầu cơ khi tham gia thị trường ngoại hối là
check_box lợi nhuận
khoản “hoa hồng”
phí dịch vụ
phí môi giới
Mục tiêu của nhà môi giới khi tham gia thị trường ngoại hối là
check_box lệ phí trước bạ
khoản “hoa hồng”
lợi nhuận
phí dịch vụ
Mục tiêu ngân hàng thương mại khi tham gia thị trường ngoại hối là
check_box Lợi nhuận và phí dịch vụ
khoản “hoa hồng” và lợi nhuận
lệ phí trước bạ và lợi nhuận
lợi nhuận và phí môi giới
Mục tiêu ngân hàng thươngg mại khi tham gia thị trường ngoại hối là
check_box phí dịch vụ
khoản “hoa hồng”
lệ phí trước bạ
phí môi giới
Nâng giá nội tệ được hiểu là:
Cầu ngoại tệ tăng
Cung ngoại tệ tăng
Nội tệ giảm giá
Nội tệ tăng giá
Nếu BP của quốc gia thâm hụt thì:
Giảm chi tiêu của chính phủ
Giảm chi tiêu của chính phủ, phá giá đồng nội tệ, tăng xuất khẩu
Phá giá đồng nội tệ
Tăng xuất khẩu
Nếu căn cứ theo tiêu chí thời gian thì sẽ thị trường tài chính quốc tế sẽ gồm
check_box thị trường tiền tệ QT và thị trường vốn QT
thị trường chứng khoán QT và thị trường vốn QT
thị trường tiền tệ QT và thị trường chứng khoán QT
thị trường tiền tệ QT, thị trường chứng khoán và thị trường vốn QT
Nếu mọi quốc gia trên thế giới sử dụng chung một loại tiền tệ thì:
Hạn chế hoạt động tài chính quốc tế
Hoạt động tài chính quốc tế càng phát triển
Hoạt động tài chính quốc tế không phát triển
Không có hoạt động tài chính quốc tế
Nếu một ngân hàng nghĩ rằng đồng bảng Anh được định giá cao thì sẽ:
Bán đồng bảng anh trước khi nó giảm giá
Bán đồng bảng anh trước khi nó tăng giá
Mua nhiều bảng hơn trước khi nó giảm giá
Mua nhiều bảng hơn trước khi nó tăng giá
Nếu tỷ giá hối đoái (được yết giá gián tiếp) tăng thì:
check_box Ngoại tệ giảm giá và nội tệ tăng giá
Ngoại tệ tăng giá
Ngoại tệ giảm giá
Nội tệ tăng giá
Nếu tỷ giá hối đoái (được yết giá trực tiếp) tăng thì:
Ngoại tệ tăng giá
Ngoại tệ giảm giá
Nội tệ giảm giá
Nội tệ giảm giá và ngoại tệ tăng giá
Nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, kỳ vọng trong tương lai:
Ngoại tệ giảm giá
Ngoại tệ tăng giá
Nội tệ giảm giá
Nội tệ tăng giá
Ngân hàng Thế giới (World Bank) là một tổ chức tài chính quốc tế nơi cung cấp những khoản vay thông qua các chương trình vay vốn
check_box nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển
nhằm điều chỉnh tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán trên thị trường quốc tế
nhằm giám sát hệ thống tài chính toàn cầu
nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước phát triển
Ngân hàng Trung ương có vai trò quan trọng trong chế độ tỷ giá:
Cố định
Thả nổi có điều tiết
Thả nổi hoàn toàn
Với đồng USD
Ngân hàng Trung ương công bố tỷ giá nào?
Tỷ giá chính thức
Tỷ giá thả nổi
Tỷ giá thị trường
Tỷ giá ưu đãi
Nghiệp vụ của thị trường ngoại hối quốc tế bao gồm:
check_box Mua bán giao ngay, giao dịch tiền tệ tương lai, mua bán có kỳ hạn
Giao dịch tiền tệ tương lai
Mua bán có kỳ hạn
Mua bán giao ngay
Ngoại tệ là:
Đồng tiền nước ngoài
GBP
Tất cả các loại tiền
USD
Người cư trú là:
Có thời hạn cư trú ở nước sở tại 12 tháng trở lên và có thu nhập phát sinh trên lãnh thổ nước đó
Có thời hạn cư trú tại nước sở tại 12 tháng trở lên
Công dân của nước sở tại
Công dân nước ngoài
Người mua quyền chọn bán tiền tệ có nghĩa là với 1 số lượng nhất định trong 1 khoảng thời gian xác định thì có quyền:
Bán quyền chọn mua
Bán quyền được mua
Có quyền bán 1 đồng tiền
Mua quyền được bán
Nguồn lực quốc tế được hiểu:
Các nguồn lực tài chính
Các nguồn lực tài chính, công nghệ, kỹ thuật, lao động
Công nghệ, kỹ thuật
Lao động
Nguồn vốn hoạt động chủ yếu của IMF là do:
Các nước thành viên đóng góp
Vốn đi vay từ các quốc gia
Vốn đi vay từ các tổ chức tài chính quốc tế
Vốn tự có
Nhận định nào sau đây là chính xác?
Chủ thể tham gia hoạt động tài chính quốc tế chịu nhiều rủi ro hơn chủ thể tham gia hoạt động tài chính nội địa
Chủ thể tham gia hoạt động tài chính quốc tế thì không tham gia hoạt động tài chính nội địa
Hoạt động tài chính nội địa diễn ra trên phạm vi rộng hơn Tài chính quốc tế
Hoạt động tài chính quốc tế làm suy giảm hoạt động tài chính nội địa
Niêm yết tỷ giá trực tiếp là:
Lấy ngoại tệ làm đồng tiền định giá
Lấy ngoại tệ làm đồng tiền yết giá
Lấy nội tệ làm đồng tiền định giá
Lấy nội tệ làm đồng tiền yết giá
Nội dung của một hệ thống tiền tệ quốc tế bao gồm:
Chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ
Đơn vị tiền tệ chung
Đơn vị tiền tệ chung và chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ
Lựa chọn đồng tiền
Nội dung nào sau không thuộc cán cân vốn và tài chính
check_box Chi trả thu nhập từ đầu tư nước ngoài
Bán ra tài sản ở nước ngoài
Bán ra tài sản ở nước ngoài
Giao dịch tài khoản vốn ròng
Nội dung nào sau không thuộc cán cân vốn và tài chính
check_box Chuyển khoản đơn phương ròng
Giao dịch tài khoản vốn ròng
Tài sản nước ngoài sở hữu ròng
Tài sản sở hữu ở nước ngoài
Ở Việt Nam hiện nay, chính sách tỷ giá hối đoái với đồng tiền nào là quan trọng nhất:
EUR
GBP
JPY
USD
Phá giá nội tệ được hiểu là:
Cầu ngoại tệ tăng
Cung ngoại tệ tăng
Nội tệ giảm giá
Nội tệ tăng giá
Phá giá tiền tệ có tác động đến :
check_box Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa
Khuyến khích du lịch ra nước ngoài
Tỷ giá hối đoái trở nên ổn định hơn
Có lợi cho nhà NK hàng hóa ở nước phá giá
Phạm vi giao dịch của thị trường ngoại hối được giới hạn:
Khu vực châu Á
Khu vực châu Âu
Trên toàn cầu
Trong nước
Phản ánh vào cán cân thanh toán quốc tế là các giao dịch tiền tệ giữa:
Những người cư trú và người không cư trú
Những người cư trú với nhau
Những người cư trú với nhau, Những người cư trú và người cư trú
Những người không cư trú với nhau
Quan hệ tín dụng quốc tế là:
Hình thức đầu tư quốc tế trực tiếp
Là hình thức cho vay quốc tế
Là hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp
Là quan hệ cho vay và đi vay quốc tế
Quỹ tiền tệ quốc tế (tiếng Anh: International Monetary Fund, viết tắt IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi
check_box tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán
không có phương án đúng
lãi suất và cán cân vốn
lạm phát và thất nghiệp của các quốc gia thành viên
Quyền chọn bán là:
Người mua hợp đồng có quyền bán một số lượng ngoại tệ
Người mua hợp đồng có quyền bán một số lượng ngoại tệ nhất định theo giá ký kết vào ngày giao hàng
Người mua hợp đồng có quyền mua lại một số lượng ngoại tệ
Tất cả các phương án đều đúng
Quyền chọn mua là:
Mua một số lượng ngoại tệ nhưng bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ bán trong tương lai
Mua một số lượng ngoại tệ theo mức giá và thời gian xác định
Mua một số lượng ngoại tệ tuỳ theo thời gian mà người mua muốn bán
Quyền mua hợp đồng chọn mua một số lượng ngoại tệ theo mức giá và thời gian xác định nhưng không bắt buộc thực hiện nghĩa vụ
Sau sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, USD giảm giá mạnh và
check_box Doanh nghiệp của Mỹ được lợi khi xuất khẩu ra nước ngoài
Doanh nghiệp của Mỹ được lợi khi đầu tư ra nước ngoài
Doanh nghiệp của Mỹ được lợi khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài
Người Mỹ được lợi khi du lịch ra ngước ngoài
Sau sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, USD giảm giá mạnh và
check_box Doanh nghiệp của Việt Nam được lợi khi nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ
Doanh nghiệp của Việt Nam được lợi khi xuất khẩu sang Mỹ
Doanh nghiệp Mỹ được lợi khi đầu tư vào Việt Nam
Người Mỹ được lợi khi du lịch đến Việt Nam
SDR là đồng tiền của:
check_box IMF
Anh
Liên minh Châu Âu EU
Thụy Sỹ
SDR là đồng tiền của:
Anh
IMF
Liên minh châu Âu (EU)
Singapore
SDR là quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Rights) của
check_box các quốc gia thành viên IMF
các quốc gia thành viên ASEAN
các quốc gia thành viên WB
các quốc gia thành viên WTO
Tài chính quốc tế được hình thành dựa trên cơ sở:
Các mối quan hệ quốc tế
Các mối quan hệ quốc tế và chức năng tiền tệ thế giới của tiền
Chức năng tiền tệ thế giới của tiền
Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa
Tài chính quốc tế là
check_box Hoạt động tài chính của các thiết chế tài chính diễn ra trên phạm vi quốc tế
Hoạt động tài chính của các thiết chế tài chính nội địa diễn ra trên phạm vi quốc tế
Hoạt động tài chính của các ngân hàng diễn ra trên phạm vi quốc tế
Hoạt động tài chính của các thiết chế tài chính quốc tế diễn ra trên phạm vi nội địa
TCQT chịu sự chi phối của:
Hệ thống pháp luật nội địa
Nhiều hệ thống pháp luật
Nhiều yếu tố chính trị
Nhiều yếu tố chính trị và hệ thống pháp luật
TCQT là một lĩnh vực hoạt động:
Liên quan đến nhiều quốc gia
Phát sinh trong phạm vi quốc gia
Rộng lớn
Rộng lớn và có liên quan đến nhiều quốc gia
Thành phần của “rổ tiền tệ” được xem xét lại sau bao nhiêu năm?
check_box Sau 5 năm/lần
Sau 2 năm/lần
Sau 3 năm/lần
Sau 4 năm/lần
Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, tỷ giá hối đoái được hiểu là:
Giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ VN
Giá của một đồng tiền được thể hiện bằng đồng tiền khác
Tương quan so sánh sức mua giữa các đồng tiền
Tỷ lệ quy đổi giữa các đồng tiền
Thị trường Eurocurency còn được gọi là:
Thị trường hải ngoại
Thị trường ngoại hối
Thị trường nội địa
Thị trường quốc tế
Thị trường Eurocurency là thị trường mà:
Các Ngân hàng TW can thiệp vào các hoạt động của thị trường khi cần
Các Ngân hàng TW can thiệp vào các hoạt động của thị trường này
Các Ngân hàng TW không can thiệp sâu vào các hoạt động của thị trường này
Các Ngân hàng TW không can thiệp vào các hoạt động của thị trường này
Thị trường giao dịch tương lai có đặc điểm:
Nguyên tắc thỏa thuận
Tỷ giá được hình thành theo
Tỷ giá được hình thành theo nguyên tắc đấu giá
Tỷ giá được hình thành theo nguyên tắc đấu giá, tỷ giá được hình thành theo nguyên tắc thỏa thuận, diễn ra tại sở giao dịch ngoại hối
Thị trường giao ngay là:
Được mở của 24 h/ngày
Là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới
Thị trường phi tập trung
Thị trường phi tập trung, mở của 24 h/ngày, là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới
Thị trường ngoại hối là nơi nào?
Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ
Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau
Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ
Giao dịch mua bán kim loại quý
Thị trường ngoại hối rất nhạy cảm với:
Các sự kiện chính trị
Các sự kiện chính trị, các sự kiện kinh tế và chính sách tiền tệ của các nước lớn
Các sự kiện kinh tế
Chính sách tiền tệ của các nước lớn
Thị trường tiền tệ Quốc tế có địa điểm giao dịch
check_box Là bất cứ đâu diễn ra hoạt động mua bán, chuyển giao, vay, cho vay bằng ngoại tệ với thời hạn ngắn
Chỉ tại Châu Âu và Châu Mỹ
Chỉ tại Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ
Là bất cứ đâu trên thế giới, trừ châu Phi
Thị trường tiền tệ quốc tế có hình thức luân chuyển vốn thông qua hình thức
check_box tài chính gián tiếp
đối ứng
kỹ quý
tài chính trực tiếp
Thị trường tiền tệ quốc tế là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi vốn với thời hạn
check_box ngắn dưới 1 năm
dài hạn từ 5 năm trở lên
trung hạn từ 1- 5 năm
trung và dài hạn, từ 1 năm trờ lên
Thị trường trái phiếu châu Âu chủ yếu giao dịch các loại trái phiếu:
Dưới 1 năm
Dưới 10 năm
Trên 10 năm
Trên 30 năm
Thị trường tương lai và kỳ hạn là thị trường:
Được mở cửa 24h/1 ngày
Được mở cửa 24h/1 ngày, là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới
Là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới
Là thị trường phi tập trung (OTC)
Thị trường vốn quốc tế là nơi:
Những người cho vay gặp nhau
Những người đi vay gặp nhau
Những người đi vay và cho vay gặp nhau
Những người đi vay và cho vay từ nhiều nước gặp nhau để trao đổi vốn
Thị trường vốn quốc tế là thị trường giao dịch các luồng vốn có thời hạn:
1 tháng
6 tháng
9 tháng
Từ 1 năm trở lên
Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là:
1 năm
60 ngày
90 ngày
Bất cứ ngày nào tuỳ theo sự thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng
Thương mại quốc tế xuất hiện là do:
Các quốc gia có đồng tiền riêng
Các quốc gia có xu hướng dỡ bỏ các rào cản thương mại
Sự phân công lao động giữa các quốc gia
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa
Tính tỷ giá của USD/JPY nến có các thông tin về tỷ giá hối doái trên thị trường như sau:USD/AUD: 1,0000 / 50AUD/JPY: 95,150 / 50
check_box Không có phương án đúng
83,318 / 84,134
95,750 / 95,976
105,5376 / 106,3895
Tính tỷ giá của USD/JPY nến có các thông tin về tỷ giá hối doái trên thị trường như sau:USD/AUD: 1,1200 / 00AUD/JPY: 94,150 / 30
check_box 105,448 / 106,4799
105,5376 / 106,3895
83,318 / 84,134
83.389 / 84.0625
Trái phiếu châu Âu (Eurobond) là trái phiếu được phát hành bởi các chính phủ, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp
check_box Bằng đồng tiền khác với đồng tiền tại nước phát hành
Bằng đồng tiền euro
Bằng đồng nội tệ
Bằng đồng tiềngiống với đồng tiền tại nước phát hành
Trái phiếu châu Âu do các thành viên của thị trường phát hành:
Bằng đồng GBP
Bằng đồng tiền EUR
Bằng đồng tiền khác với đồng tiền tại nước phát hành
Bằng đồng USD
Trái phiếu nội địa là trái phiếu được phát hành bằng:
Bằng đồng nội tệ
Bằng vàng tiêu chuẩn quốc tế
Đồng tiền nước ngoài
Đồng USD
Trái phiếu nước ngoài là trái phiếu:
Do người cư trú phát hành
Do người không cư trú phát hành
Do người không cư trú phát hành, ghi bằng nội tệ, tại nước có đồng tiền ghi trên trái phiếu
Do người nước ngoài phát hành
Trái phiếu vô danh được giao dịch chủ yếu trên:
Thị trường trái phiếu châu Âu
Thị trường trái phiếu Mỹ
Thị trường trái phiếu nội địa
Thị trường trái phiếu Việt Nam
Trên FX, ngày N, tỷ giá lúc mở cửa là 1 EUR = 1,3423 USD và tỷ giá lúc đóng cửa là 1EUR = 1,3434 USD. Như vậy, so với USD, đồng EUR đã:
Giảm giá 11 điểm
Giảm giá 8 điểm
Lên giá 11 điểm
Lên giá 9 điểm
Trên thị trường ngoại hối, hợp đồng mua bán kỳ hạn và hợp đồng mua bán giống nhau ở quy định về
check_box Hiệu lực của hợp đồng
Kỳ hạn thanh toán
Ngày giá trị
Tỷ giá hoái đoái
Trên thị trường ngoại hối, nếu các bên thực hiện Hợp đồng mua bán quyền chọn thì tỷ giá giao dịch
check_box áp dụng tỷ giá hợp đồng hoặc tỷ giá thực tế
áp dụng tỷ giá giao ngay hoặc tỷ giá kỳ hạn
áp dụng tỷ giá giao ngay hoặc tỷ giá thực tế
áp dụng tỷ giáhợp đồng hoặc tỷ giá kỳ hạn
Trên thị trường ngoại hối, nếu các bên thực hiện Hợp đồng mua bán SWAP thì tỷ giá giao dịch
check_box áp dụng cả tỷ giá giao ngay và kỳ hạn
áp dụng tỷ giá giao ngay hoặc kỳ hạn
chỉ áp dụng tỷ giá giao ngay
chỉ áp dụng tỷ giá kỳ hạn
Trên thị trường ngoại hối, nếu thực hiện mua bán giao ngay thì 2 bên sẽ thực hiện thanh toán
check_box trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng
ngay sau khi Hợp đòng được ký kết
ngay trong ngày Hợp đòng được ký kết
trong phạm vi 1 tuần làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng
Trên thị trường ngoại hối, nếu thực hiện mua bán kỳ hạn 1 tháng thì 2 bên sẽ thực hiện thanh toán
check_box trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ 1 tháng sau ngày ký kết Hợp đồng
ngay 1 tháng sau khi Hợp đồng được ký kết
Vào bất kỳ ngày nào trong thời hạn 1 tháng + 2 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
vào bất kỳ ngày nào trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng
Trên thị trường tiền tệ châu Âu (Euro currency market), các Euro bank nhận tiền gửi Euro có kỳ hạn và phát hành:
Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng
Đồng Euro dollard
Không có phương án nào đúng
Sổ tiền gửi tiết kiệm bằng Dollard
Trong chế độ bản vị hàng hóa,
check_box vàng và bạc được chấp nhận như là tiền
chỉ có bạc được chấp nhận như là tiền
chỉ có vàng được chấp nhận như là tiền
vàng và bạc không được chấp nhận như là tiền
Trong chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn:
Ngân hàng Trung ương bán ngoại tệ nhằm tăng nguồn cung ngoại tệ trên thị trường
Ngân hàng Trung ương can thiệp lên tỷ giá để đảm bảo giá trị đồng nội tệ của nước mình
Ngân hàng Trung ương can thiệp lên tỷ giá trong biên độ nhất định để đảm bảo giá trị đồng nội tệ của nước mình
Ngân hàng Trung ương không can thiệp lên tỷ giá. Tỷ giá được xác định hoàn toàn tự do theo quy luật cung cầu
Trong hội nghị quốc tế diễn ra tại Bretton Woods, số lượng các nước tham gia là:
check_box 44 nước
54 nước
64 nước
74 nước
Trong một quốc gia, nếu nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu thì tỷ giá sẽ:
Bằng không
Giảm
Không tăng, không giảm
Tăng
Trong một quốc gia, nếu xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu thì tỷ giá sẽ:
Bằng không
Giảm
Không tăng, không giảm
Tăng
Trong nghiệp vụ mua bán quyền chọn Option, bên có quyền thực hiện hay không thực hiện Hợp đồng giao dịch ngoại hối là
check_box Bên mua quyền chọn
Bên mua ngoại tệ
Bên bán quyền chọn
Bên bán ngoại tệ
Trung Quốc phá giá NĐT nên
check_box Doanh nghiệp của Việt Nam được lợi khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc
Doanh nghiệp Trung Quốc được lợi khi đầu tư vào Việt Nam
Người Trung Quốc được lợi khi du lịch đến Việt Nam
Doanh nghiệp của Việt Nam được lợi khi xuất khẩu sang Trung Quốc
Trung tâm của FX là:
Bank – Khách hàng
Interbank
Khách hàng – Khách hàng
Non – interbank
Tỷ giá biến động khi có sự thay đổi:
Chênh lệch lãi suất
Lãi suất tái chiết khấu, thuế quan, hạn ngạch…
Mức chênh lệch lạm phát giữa các đồng tiền
Thâm hụt cán cân thanh toán
Tỷ giá chéo là:
Phương pháp xác định tỷ giá giữa hai đồng tiền thông qua đồng tiền trung gian (đồng tiền thứ ba)
Tỷ giá được xác định theo ngang giá lãi suất
Tỷ giá được xác định theo ngang giá sức mua
Tỷ giá được xác định theo tiêu chuẩn giá cả của đồng tiền
Tỷ giá của nhà môi giới là:
Tỷ giá của WB
Tỷ giá cung cấp cho người bán
Tỷ giá cung cấp cho người mua
Tỷ giá mua vào cao nhất và bán ra thấp nhất
Tỷ giá giao ngay được ký hiệu là:
A
F
S
X
Tỷ giá hối đoái thực tế
check_box là tỷ giá hối đoái danh nghĩa được điều chỉnh bởi tương quan chỉ số giá của 2 nước
là tỷ giá hối đoái thị trường được điều chỉnh bởi tương quan lạm phát của 2 nước
là tỷ giá hối đoái danh nghĩa được điều chỉnh bởi tương quan các quy định của thị trường ngoại hối
là tỷ giá hối đoái thị trường được điều chỉnh bởi tương quan chỉ số giá của 2 nước
Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì?
Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ
Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ
Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD
Một đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD
Tỷ giá tính chéo là tỷ giá giữa hai đồng tiền được xác định
check_box thông qua đồng tiền trung gian
thông qua tương quan chỉ số giá của 2 nước có đồng tiền đó
thông qua tỷ giá đối ứng
thông qua tỷ giá hối đoái danh nghĩa

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập