Các yếu tố đặc trưng của dãy số theo thời gian gồm:
check_box Tất cả các phương án
Biến đổi có chu kỳ và biến đổi ngẫu nhiên
Tính mùa vụ
Tính xu hướng
Cấu trúc của hệ thống thông tin quản lý gồm mấy hệ thống con?
2
3
4
5
Chức năng của hàm ACCRINTM là:
check_box Tính lãi gộp của một chứng khoán
Tính lãi suất của một chứng khoán
Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một chứng khoán
Tính tỷ suất chiết khấu của một chứng khoán
Chức năng của hàm COUNT:
Dùng để đếm
Dùng để đếm các ô có dữ liệu chữ và số
Dùng để đếm các ô có dữ liệu số
Dùng để đếm các ô thỏa mãn điều kiện
Chức năng của hàm COUNTIF:
Dùng để đếm
Dùng để đếm các ô có dữ liệu chữ và số
Dùng để đếm các ô có dữ liệu số
Dùng để đếm các ô thỏa mãn điều kiện
Chức năng của hàm DISC là:
Tính lãi gộp của một chứng khoán
Tính lãi suất của một chứng khoán
Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một chứng khoán
Tính tỷ suất chiết khấu của một chứng khoán
Chức năng của hàm FV là:
check_box Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính lãi suất của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm FVSCHEDULE là:
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư có dãy lãi suất thay đổi
Chức năng của hàm INTRATE là:
check_box Tính lãi suất của một chứng khoán
Tính lãi gộp của một chứng khoán
Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một chứng khoán
Tính tỷ suất chiết khấu của một chứng khoán
Chức năng của hàm IRR là:
check_box Tính tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính lãi suất của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm MAX:
Đếm các ô số liệu
Trả ra giá trị lớn nhất của dãy số
Trả ra giá trị nhỏ nhất của dãy số
Trả ra giá trị trung bình của dãy số
Chức năng của hàm NPER là:
check_box Tính số kỳ trả của một khoản vay
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính lãi suất của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm NPV là:
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Tính lãi suất của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm PMT là:
check_box Tính số tiền thêm vào hoặc rút ra hàng kỳ của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm PV là:
check_box Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Tính lãi suất của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm RATE là:
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Tính lãi suất của một khoản đầu tư
Chức năng của hàm RECEIVED là:
check_box Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một chứng khoán
Tính lãi gộp của một chứng khoán
Tính lãi suất của một chứng khoán
Tính tỷ suất chiết khấu của một chứng khoán
Chức năng của hàm SUM:
Dùng để tính giá trị tuyệt đối
Dùng để tính tích
Dùng để tính tổng
Dùng để tính trung bình
Chức năng của hàm SUMPRODUCT:
Dùng để tính tích
Dùng để tính tổng
Dùng để tính tổng các tích của một số dãy số
Dùng để tính trung bình
Có mấy phương pháp dự báo định tính?
check_box 4
5
6
7
Có thể sử dụng đường khuynh hướng để dự báo:
check_box Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Dài hạn
Ngắn hạn
Trung hạn
Có thể sử dụng hàm nào để tính giá trị của biểu thức tuyến tính?
DOTPRODUCT
PRODUCT
QUADPRODUCT
SUMPRODUCT
Cú pháp của hàm LINEST:
check_box LINEST (các giá trị đã biết của Y, các giá trị đã biết của X)
LINEST (các giá trị đã biết của X)
LINEST (các giá trị đã biết của X, các giá trị đã biết của Y)
LINEST (các giá trị đã biết của Y)
Đặc điểm nào sau đây tiêu biểu cho chất lượng của thông tin?
Tính chính xác
Tính thích hợp
Tính thường xuyên
Tính tin cậy
Để cài đặt Solver cho Excel 2003 ta cần làm các bước:
Tools Add-Ins
Tools Add-Ins Solver Add-In OK
Tools Macro
Tools Options
Để đánh giá độ chính xác của phương pháp dự báo định lượng người ta thường sử dụng chỉ tiêu:
check_box Độ lệch bình quân tuyệt đối
Độ lệch trung bình
Hệ số tương quan
Sai số bình phương cực tiểu
Để giải các bài toán tối ưu, cần sử dụng công cụ nào của Excel?
Data Analysis
Filter
Solver
Sort
Để lệnh cho Solver giải bài toán ta sử dụng nút:
Add
Change
Delete
Solve
Để thay đổi ràng buộc trong mô hình Solver ta sử dụng nút:
Add
Change
Delete
Options
Để thêm ràng buộc trong mô hình Solver ta sử dụng nút:
Add
Change
Delete
Options
Để xác định phương trình hồi quy tuyến tính đơn trên Excel ta thường sử dụng mấy cách?
check_box 4
3
5
6
Để xác định phương trình hồi quy tuyến tính đơn trên Excel ta thường sử dụng phương pháp:
check_box Tất cả các phương án
Phương pháp phân tích Data Analysis và hàm LINEST
Phương pháp toán học
Thêm đường xu hướng Add Trendline
Để xóa các thiết lập cho bài toán hiện tại ta sử dụng nút:
Add
Delete
Options
Reset All
Để xóa ràng buộc trong mô hình Solver ta sử dụng nút:
Add
Change
Delete
Options
Độ chính xác của bài toán trong Solver càng gần 0 thì:
Độ chính xác càng cao
Độ chính xác càng thấp
Độ chính xác trung bình
Không đánh giá được
Đồ thị của phương trình hồi quy tuyến tính đơn có dạng:
check_box Đường thẳng
Đường hypebol
Đường logarit
Đường parabol
Dự báo dài hạn là những dự báo có thời gian dự báo:
check_box Trên 5 năm
Trên 3 năm
Trên 4 năm
Trên 6 năm
Dự báo được thực hiện trong lĩnh vực:
check_box Tất cả các phương án
Địa lý
Kinh tế, xã hội
Thời tiết, thủy văn
Dự báo kinh tế được coi là giai đoạn … của công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
check_box Trước
Cuối
Giữa
Sau
Dự báo ngắn hạn là những dự báo có thời gian dự báo:
check_box Dưới 3 năm
Dưới 1 năm
Dưới 2 năm
Dưới 4 năm
Dự báo theo dãy số thời gian có mấy phương pháp?
check_box 3
2
4
5
Dự báo trung hạn là những dự báo có thời gian dự báo:
check_box Từ 3 đến 5 năm
Trên 3 năm
Trên 5 năm
Trên 6 năm
Dựa vào độ dài thời gian dự báo thì dự báo được phân thành mấy loại?
check_box 3
2
4
5
Dựa vào phương pháp dự báo thì dự báo được chia thành mấy loại?
check_box 3
2
4
5
Đường khuynh hướng là đường:
check_box Tuyến tính hoặc phi tuyến
Parabol
Phi tuyến
Tuyến tính
Hàm tài chính trong Excel được chia thành mấy nhóm cơ bản:
3
4
5
6
Hàm tài chính trong Excel được chia thành những nhóm hàm cơ bản sau:
Nhóm hàm khấu hao tài sản
Nhóm hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán
Nhóm hàm tính toán hiệu quả vốn đầu tư
Tất cả các phương án đều đúng
Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP là một:
Hệ chuyên gia
Hệ thống chức năng doanh nghiệp
Hệ thống thông tin chiến lược
Hệ thống thông tin tích hợp, liên chức năng
Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là một:
Hệ chuyên gia
Hệ thống chức năng doanh nghiệp
Hệ thống thông tin chiến lược
Hệ thống thông tin tích hợp, liên chức năng
Hệ thống quản trị quan hệ với khách hàng (CRM) là một:
Hệ chuyên gia
Hệ thống chức năng doanh nghiệp
Hệ thống thông tin chiến lược
Hệ thống thông tin tích hợp, liên chức năng
Hệ thống thông tin quản lý bao gồm những thành phần nào?
Con người, thiết bị và quy trình xử lý
Con người, thủ tục và công nghệ thông tin
Con người, thủ tục và giấy tờ
Thủ tục, giấy tờ và công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp là một:
Hệ chuyên gia
Hệ quản trị tri thức
Hệ thống chức năng doanh nghiệp
Hệ thống thông tin chiến lược
Hồi quy tuyến tính bội là mô hình hồi quy chứa:
check_box Nhiều biến độc lập và một biến phụ thuộc
Hai biến độc lập và một biến phụ thuộc
Một biến độc lập và hai biến phụ thuộc
Một biến độc lập và một biến phụ thuộc
Hồi quy tuyến tính đơn là mô hình hồi quy chứa:
check_box Một biến độc lập và một biến phụ thuộc
Hai biến độc lập và một biến phụ thuộc
Một biến độc lập và hai biến phụ thuộc
Một biến độc lập và nhiều biến phụ thuộc
Intranet là gì?
Là mạng máy tính cục bộ dành cho các doanh nghiệp liên kết với khách hàng theo tiêu chuẩn của Internet.
Là một phần mềm
Mạng máy tính
Mạng máy tính cục bộ
Lựa chọn Assume Linear Model trong Solver khi:
Không có phương án nào đúng
Mô hình là hàm phi tuyến
Mô hình là hàm toàn phương
Mô hình là hàm tuyến tính
Lựa chọn Assume Non-Negative trong Solver khi:
Giả định các biến #0
Giả định các biến = 0
Giả định các biến là âm
Giả định các biến là không âm
Máy rút tiền tự động ATM là một:
Hệ chuyên gia
Hệ hỗ trợ quyết định
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ xử lý giao dịch
Mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu là:
Chúng hoàn toàn giống nhau
Dữ liệu có mang thông tin để trợ giúp ra quyết định hoặc thực hiện công việc
Thông tin có chứa dữ liệu để trợ giúp ra quyết định hoặc thực hiện công việc
Thông tin trở thành dữ liệu khi nó được lưu trữ trên máy tính
Một hệ thống thông tin quản lý được thiết kế cấu trúc tốt gồm có các hệ thống con sau:
Hệ thống ghi chép nội bộ và hệ thống tình báo
Hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo, hệ thống nghiên cứu thông tin và hệ thống hỗ trợ quyết định
Hệ thống nghiên cứu thông tin và hệ thống hỗ trợ quyết đinh
Hệ thống tình báo và hệ thống nghiên cứu thông tin
Nếu cơ sở tính ngày là European 30/360 thì quy đổi ra giá trị được mấy?
1
2
3
4
Nếu cơ sở tính ngày là ngày/360 thì quy đổi ra giá trị được mấy?
0 hoặc bỏ qua
1
2
3
Nếu cơ sở tính ngày là ngày/365 thì quy đổi ra giá trị được mấy?
check_box 3
0 hoặc bỏ qua
1
2
Nếu cơ sở tính ngày là ngày/ngày thì quy đổi ra giá trị được mấy?
0 hoặc bỏ qua
1
2
3
Nếu cơ sở tính ngày là US 30/360 thì quy đổi ra giá trị được mấy?
0 hoặc bỏ qua
1
2
3
Nếu dự án 1 có NPV = $2345, dự án 2 có NPV = $1032, dự án 3 có NPV = $3412 và dự án 4 có NPV = -$9764 thì nên chọn dự án nào để đầu tư?
Dự án 1
Dự án 2
Dự án 3
Dự án 4
Nếu một dự án có IRR = 7%, lãi suất ngân hàng = 5% thì có nên vay ngân hàng để đầu tư không?
Có, vì khi đó NPV >0
Có, vì khi đó NPV=0
Không, vì khi đó NPV <0
Không, vì khi đó NPV = 0
Nếu một dự án đầu tư có NPV > 0 thì có nên đầu tư không?
Có, vì sẽ lãi
Đầu tư một nửa
Không, vì sẽ lỗ
Tất cả các phương án đều đúng
Nếu phân loại theo hệ thống hỗ trợ hoạt động thì HTTTQL gồm có:
Hệ thống cộng tác xí nghiệp và hệ thống xử lý giao dịch
Hệ thống điều khiển tiến trình và hệ thống cộng tác xí nghiệp
Hệ thống xử lý giao dịch và hệ thống điều khiển tiến trình
Hệ thống xử lý giao dịch, hệ thống điều khiển tiến trình và hệ thống cộng tác xí nghiệp
Nếu phân loại theo hệ thống hỗ trợ quản lý thì HTTTQL gồm có:
Hệ thống thông tin quản lý và hệ hỗ trợ quyết định
Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin điều hành
Hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin điều hành và hệ hỗ trợ quyết định
Hệ thống xử lý giao dịch và hệ thống điều khiển tiến trình
Những bài toán quy hoạch tuyến tính tiêu biểu:
Bài toán sản xuất và kinh doanh
Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
Bài toán vận tải
Tất cả các phương án
Những đối tượng nào sau đây có thể là người sử dụng của hệ thống thông tin quản lý?
Khách hàng
Nhà quản lý doanh nghiệp
Nhân viên quản trị dự án
Tất cả các phương án
Nhược điểm của phương pháp bình quân di động có trọng số?
check_box Tất cả các phương án
Cần nhiều số liệu quá khứ.
Chưa đánh giá được tầm quan trọng khác nhau của các số liệu ở các thời kỳ khác nhau.
Hoàn toàn dựa vào số liệu quá khứ
Nhược điểm của phương pháp san bằng số mũ:
check_box Tất cả các phương án
Cần nhiều số liệu quá khứ.
Hoàn toàn dựa vào số liệu quá khứ
Tính chính xác của dự báo phụ thuộc vào khả năng xác định trọng số có hợp lý hay không
Outlook là một phần mềm của:
Hãng Apple
Hãng IBM
Hãng Microsoft
Hãng Oracle
Phương án tối ưu là phương án:
Lớn nhất
Nhỏ nhất
Tồi nhất
Tốt nhất, hợp lý nhất
Quá trình áp dụng phương pháp chuyên gia có thể chia thành giai đoạn lớn sau:
check_box Tất cả các phương án
Lựa chọn chuyên gia
Thu thập và xử lý các đánh giá dự báo
Trưng cầu ý kiến chuyên gia
Quy hoạch tuyến tính là bài toán có:
Hàm mục tiêu và ràng buộc là các hàm không trơn tru.
Hàm mục tiêu và ràng buộc là các hàm phi tuyến.
Hàm mục tiêu và ràng buộc là các hàm toàn phương.
Hàm mục tiêu và ràng buộc là các hàm tuyến tính.
Quy trình giải bài toán tối ưu trên Excel:
Xác định nghiệm xác định mục tiêu
Xác định nghiệm xác định mục tiêu xác định các ràng buộcTổ chức dữ liệu trên Excel
Xác định nghiệm xác định mục tiêu xác định các ràng buộcTổ chức dữ liệu trên Excel dùng Solver để giải bài toán
Xác định nghiệm xác định mục tiêu xác định các ràng buộc
Số bước lặp để giải bài toán trong Solver mặc định là bao nhiêu?
5
6
7
8
Solver chuẩn có mấy công cụ?
2
3
4
5
Tài chính doanh nghiệp có những vai trò chủ yếu sau:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
Huy động đảm bảo đầu đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của DN
Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả.
Thời gian tối đa để giải bài toán trong Solver mặc định là bao nhiêu?
100s
150s
200s
50s
Thông tin quản lý được chia thành mấy loại?
2
3
4
5
Thuật toán đơn hình dùng để giải các bài toán có quy mô:
100 biến và 50 ràng buộc
200 biến và 100 ràng buộc
300 biến và 150 ràng buộc
400 biến và 200 ràng buộc
Thuật toán Gradient rút gọn tổng quát dùng để giải các bài toán quy hoạch phi tuyến có quy mô:
100 biến và 50 ràng buộc
200 biến và 100 ràng buộc
300 biến và 150 ràng buộc
400 biến và 200 ràng buộc
Tối ưu hóa được ứng dụng trong lĩnh vực:
Điều khiển tự động
Kinh tế
Tất cả các phương án
Toán học
Trong giao diện làm việc của Excel phiên bản Office 2003, mục “By changing celss” dùng để làm gì?
Hiển thị trợ giúp
Nhập các ràng buộc
Nhập địa chỉ các ô nghiệm
Nhập địa chỉ ô mục tiêu
Trong giao diện làm việc của Excel phiên bản Office 2003, mục “Set target cell” dùng để làm gì?
Hiển thị trợ giúp
Nhập các ràng buộc
Nhập địa chỉ các ô nghiệm
Nhập địa chỉ ô mục tiêu
Trong giao diện làm việc của Excel phiên bản Office 2003, mục “Subject to the constraints” dùng để làm gì?
Hiển thị trợ giúp
Nhập các ràng buộc
Nhập địa chỉ các ô nghiệm
Nhập địa chỉ ô mục tiêu
Trong hộp thoại kết quả của Solver, muốn lưu kết quả giải bài toán thành kịch bản thì ta cần chọn nút:
Cancel
Help
OK
Save Scenario
Trong một doanh nghiệp thường có mấy loại quan hệ tài chính?
2
3
4
5
Trong một doanh nghiệp, có những loại quan hệ tài chính sau:
Quan hệ giữa các doanh nghiệp đối với các chủ thể kinh tế khác
Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước
Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Trong một tổ chức có những loại thông tin quản lý nào ?
Thông tin chiến lược
Thông tin chiến lược, thông tin chiến thuật và thông tin điều hành
Thông tin chiến thuật
Thông tin điều hành
Trong nhóm hàm chứng khoán, có mấy kiểu tính ngày cơ sở theo quy ước?
check_box 5
6
7
8
Trong quản lý doanh nghiệp, thường sử dụng những công cụ nào của tin học?
Access, SQL server
Excel
Foxpro
Tất cả các phương án
Ứng dụng của Microsoft Outlook là:
Bảng tính
Lập lịch, quản lý công việc, quản lý liên lạc, ghi chú, tạp chí và duyệt web.
Nghe nhạc
Soạn thảo văn bản
Ưu điểm của phương pháp bình quân di động có trọng số?
check_box Đơn giản, dễ hiểu, san bằng được các biến động ngẫu nhiên trong dãy số thời gian.
Dễ hiểu
Đơn giản
San bằng được các biến động ngẫu nhiên trong dãy số thời gian.
Ưu điểm của phương pháp san bằng số mũ:
check_box Tất cả các phương án
Có biểu thị xu hướng phát triển trong tương lai.
Có phân biệt tầm quan trọng của các số liệu ở các thời kỳ khác nhau.
Nhanh chóng, dễ hiểu, có tính toán biến động ngẫu nhiên.
Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với mục tiêu của tổ chức là:
Phương tiện để hoạch định mục tiêu
Phương tiện để phản ánh kết quả thực hiện mục tiêu
Phương tiện phổ biến mục tiêu
Tất cả các phương án
VLOOKUP là:
Hàm tìm kiềm theo chiều dọc
Hàm tìm kiếm theo chiều ngang
Hàm tính giá trị trung bình
Hàm tính tống

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập