“Chất lượng là toàn bộ đặc tính của 1 thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước hoặc còn tiềm ẩn” là định nghĩa theo:
check_box ISO-8402
GOST
GOST
AFNOR
“Chất lượng là tổng hợp tính chất, đặc trưng của sản phẩm, hoặc dịch vụ có liên quan đến khả năng thỏa mãn những nhu cầu được định trước” là định nghĩa theo:
check_box AFNOR
GOST
GOST
ISO-8402
Biểu đồ kép có dạng:
check_box 
+ R
np
Bước cuối cùng trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:
check_box Điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường
Tổ chức hệ thống phòng ngừa
Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm
Theo dõi chất lượng
Bước đầu tiên trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:
check_box Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm
Triển khai và thiết kế sản phẩm
Theo dõi chất lượng
Tổ chức hệ thống phòng ngừa
Các yếu tố cấu trúc hạ tầng của quản lý chất lượng không bao gồm:
check_box Mục tiêu chất lượng
Hoạch định chất lượng
Kiểm soát chất lượng
Chính sách chất lượng
Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức nào sau đây:
check_box Q = PB → 1
Q = PB > 1
Q = PB> 0
Q = PB= 1
Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức Q = PB Nếu Q = 1 có nghĩa là:
check_box Người tiêu dùng được thỏa mãn hoàn toàn
Người tiêu dùng chưa được thỏa mãn
Người tiêu dùng đang mong đợi được thỏa mãn hoàn toàn
Người tiêu dùng không có nhu cầu
Chất lượng toàn phần là mức tương quan giữa hiệu quả có ích do sử dụng sản phẩm chất lượng cao đem lại và tổng chi phí để sản xuất và sử dụng sản phẩm đó, thể hiện qua công thức nào sau đây?
Qt = BF
Tc = BF
Qt = HsF
Qt = BFSX+FTD
Công thức Q = PB trong đó P có nghĩa là:
check_box Hiệu năng hoặc kết quả
Sự thỏa mãn của người tiêu dùng.
Sự mong đợi hoặc nhu cầu người tiêu dùng.
Chi phí của người tiêu dùng.
Công thức Q = PB trong đó Q có nghĩa là:
check_box Sự mong đợi hoặc nhu cầu người tiêu dùng.
Thời gian của người tiêu dùng.
Hiệu năng hoặc kết quả
Sự thỏa mãn của người tiêu dùng.
Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:
Quản lý chất lượng hướng vào người sản xuất
MBO → MBP
MBP → MBO
Quản lý chất lượng là kết quả
Hoạt động PDCA là nội dung của yếu tố cấu trúc hạ tầng của quản lý chất lượng nào sau đây?
check_box Kiểm soát chất lượng
Đảm bảo chất lượng
Hoạch định chất lượng
Chính sách chất lượng
Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) là tốt khi:
check_box Nằm trong đường cong nghiệm thu
Nằm gần đường cong nghiệm thu
Nằm ngoài đường cong nghiệm thu
Nằm trên đường cong nghiệm thu
Kiểm tra định tính một chỉ tiêu chất lượng là tốt khi:
check_box Xi< Gt
Xi ≠ Gt
Xi> Gt
Xi = Gt
Mục tiêu của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) không có nội dung nào sau đây:
check_box Không chấp nhận phế phẩm
Làm lại hoặc loại bỏ phê phẩm
Giảm tỷ lệ phế phẩm
Phân hạng sản phẩm
Mục tiêu của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBP) không có nội dung nào sau đây:
check_box Giảm tỷ lệ phế phẩm
Không chấp nhận phế phẩm
Xây dựng lưu đồ cải tiến PDCA
Tìm nguyên nhân gây sai xót, trục trặc
Người tiêu dùng tối đa hóa lợi ích khi lựa chọn hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn công thức nào sau đây?
MUxX = MUyY
MUxPy  =  MUyPx
MUxPx  > MUyPy
MUx = MUy
Nhận định nào sau đây chưa chính xác về đặc điểm của quản lý chất lượng sản phẩm?
check_box Quản lý chất lượng hướng vào người sản xuất
Quản lý chất lượng hướng vào người tiêu dùng
Thay đổi tư duy quản lý MBO → MBP
Chất lượng sản phẩm càng tốt, lợi nhuận càng cao
Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “đảm bảo chất lượng”?
Đảm bảo chất lượng là kết quả của kiểm tra
Đảm bảo chất lượng là không thay đổi chất lượng sản phẩm
Đảm bảo chất lượng là kết quả sản xuất
Đảm bảo chất lượng là ngăn chặn sai lệch
Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “kiểm soát chất lượng”?
check_box Kiểm soát chất lượng là ngăn chặn sai lệch
Kiểm soát chất lượng là phân biệt sai lệch
Kiểm soát chất lượng là kết quả sản xuất
Kiểm soát chất lượng là có thể thay đổi chất lượng sản phẩm
Nhu cầu mà người tiêu dùng bao gồm:
check_box Nhu cầu trước mắt, cấp bách, thường xuyên hoặc thuần túy và cao siêu
Nhu cầu thuần túy và cao siêu
Nhu cầu thường xuyên và không thường xuyên
Nhu cầu trước mắt và nhu cầu lâu dài
Phân hệ đề xuất và thiết kế sản phẩm mới là phân hệ:
check_box Trước sản xuất
Sau sản xuất
Phân hệ sản xuất hàng loạt
Trong sản xuất
Phân hệ lưu thông phân phối và sử dụng là phân hệ:
check_box Sau sản xuất
Trước sản xuất
Phân hệ thiết kế sản phẩm mới
Trong sản xuất
Phân hệ sản xuất hàng loạt là phân hệ:
check_box Trong sản xuất
Sau sản xuất
Trước sản xuất
Phân hệ lưu thông
Quản lý theo chức năng biểu thị bằng quy tắc:
check_box PPM
MBP
MBO
PPO
Sản phẩm trong miền nghiệm thu là:
check_box Chính phẩm
Sản phẩm đạt yêu cầu
Sản phẩm tốt nhất
Phế phẩm
Sơ đồ nhân quả còn gọi là:
Sơ đồ 3M
Sơ đồ ISHIKAWA
Sơ đồ sản xuất
Sơ đồ 4M
Số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện gọi là:
check_box Mẫu
Chính phẩm
Sản phẩm đạt yêu cầu
Phế phẩm
Theo ISO-8402 thì sản phẩm hoặc dịch vụ được hiểu là “kết quả của hoạt động hoặc kết quả của quá trình”, chia thành các loại sau:
Sản phẩm vật chất, sản phẩm logic, sản phẩm là quá trình, sản phẩm là dịch vụ.
Sản phẩm vật chất, sản phẩm logic, sản phẩm là quá trình, sản phẩm là khoa học
Sản phẩm là quá trình, sản phẩm là dịch vụ, sản phẩm là trí tuệ
Sản phẩm vật chất, sản phẩm logic, sản phẩm là quá trình
Trình độ chất lượng là tỷ số giữa lượng nhu cầu có khả năng được thỏa mãn và chi phí để thỏa mãn nhu cầu, thể hiện qua công thức nào sau đây?
check_box Tc = BF
Tc = HsF
Qt = HsF
Qt = BsF
Trình tự nào sau đây đúng nhất về các bước quản lý chất lượng sản phẩm?
check_box (1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) tổ chức hệ thống phòng ngừa; (4) theo dõi chất lượng; (5) điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường
(1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) tổ chức hệ thống phòng ngừa; (4) theo dõi chất lượng
(1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) tổ chức hệ thống phòng ngừa; (4) điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường; (5) theo dõi chất lượng
(1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) theo dõi chất lượng; (4) điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường
Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Act (A) là:
check_box Yêu cầu; Đánh giá
Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình
Xác định yêu cầu; đo, đánh giá;
Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá
Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Check (C) là:
check_box Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá
Kiểm soát quá trình
Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình
Xác định yêu cầu; đo; đánh giá
Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Do (D) là:
check_box Xác định yêu cầu; đo, đánh giá; Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình
Thiết kế; Giá
Yêu cầu; Đánh giá
Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá
Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của P (Plan) là:
check_box Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá
Yêu cầu; Đánh giá
Xác định yêu cầu; đo, đánh giá
Thiết kế; Cung ứng
Trong các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn cần liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm là:
check_box Giai đoạn phát triển
Giai đoạn xuất phát
Giai đoạn bão hòa
Giai đoạn diệt vong
Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), máy móc, trang thiết bị là
check_box M2
M4
M1
M3
Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), nhân tố quản lý là:
check_box M5
M4
M3
M2
Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), phương pháp làm việc là:
M3
M2
M5
M4
Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), yếu tố đầu vào là
check_box M1
M3
M2
M4
Trong sơ đồ ISHIKAWA các nhân tố chính bao gồm:
check_box Yếu tố đầu vào; máy móc; phương pháp làm việc; con người; nhân tố quản lý
Yếu tố đầu vào; máy móc; phương pháp làm việc; con người; nhà xưởng
Yếu tố đầu vào; quy trình; phương pháp làm việc; con người; nhân tố quản lý
Tiền; máy móc; phương pháp làm việc; con người;
Vòng tròn chất lượng là:
check_box Vòng tròn gồm 11 nhân tố
Sơ đồ ISHIKAWA
Sơ đồ 5M
Vòng tròn PDCA
Vòng tròn Deming các yếu tố sau:
check_box PDCA
PDA
5M
PPM
Xác định câu đúng nhất
Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm bất kỳ là tốt
Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm ngoài đường cong nghiệm thu là tốt
Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm trên đường cong nghiệm thu là tốt
Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm trong đường cong nghiệm thu là tốt
Xác định câu đúng nhất
Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra để kiểm tra đại diện
Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện
Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện. Số lượng rút ra gọi là Cỡ mẫu
Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện. Số lượng rút ra gọi là Cỡ mẫu. Số phận của tổng thể được quyết định trên cơ sở kiểm tra mẫu.
Xác định câu đúng nhất
Vòng tròn chất lượng gồm 10 nhân tố: 1. Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối; 9. Lắp ráp; 10. Bảo dưỡng kỹ thuật
Vòng tròn chất lượng gồm 11 nhân tố: 1. Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối; 9. Lắp ráp; 10. Bảo dưỡng kỹ thuật; 11. Xử lý sau khi sử dụng.
Vòng tròn chất lượng gồm 8 nhân tố: . Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối.
Vòng tròn chất lượng gồm PDCA
Xác định câu đúng nhất
2 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: môi trường sinh thái và an toàn
3 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: thống nhất hóa, tính dễ vận chuyển, sáng chế phát minh.
5 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: công dụng, tin cậy, công thái học, thẩm mỹ, tính công nghệ.
Chỉ tiêu phản ánh CLSP là: 10 chỉ tiêu đã nêu trên
Xác định câu đúng nhất
Chất lượng là tập hợp tính chất đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước
Chất lượng là tập hợp tính chất đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước và còn tiềm ẩn
Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu
Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu định trước
Xác định câu đúng nhất
Người tiêu dùng luôn có nhu cầu cấp bách và thường xuyên
Người tiêu dùng luôn có nhu cầu thường xuyên và thuần túy
Người tiêu dùng luôn có nhu cầu trước mắt và thời vụ
Tùy theo nhu cầu mà người tiêu dùng có thể xuất hiện nhu cầu trước mắt, cấp bách, thường xuyên hoặc thuần túy và cao siêu
Xác định câu đúng nhất
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm có chất lượng cao nhất
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp chuẩn
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp hợp đồng
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm trong miền nghiệm thu
Xác định câu đúng nhất
Trình độ kỹ thuật được hiểu là đặc tính tương đối của chất lượng sản phẩm dựa trên sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng đặc trưng cho sự hoàn thiện kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá với các giá trị cơ sở tương ứng của mẫu hoặc chuẩn. Khi nói đến trình độ kỹ thuật của sản phẩm là đề cập đến công dụng chính của sản phẩm đó
Trình độ kỹ thuật sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng cao nhất
Trình độ kỹ thuật sản phẩm là mức độ hiện đại của sản phẩm đó
Trình độ kỹ thuật sản phẩm là mức độ tinh vi hiện đại của sản phẩm đó
Xác định câu đúng nhất
Cỡ mẫu là sản phẩm được niêm phong làm căn cứ kiểm tra và đánh giá
Cỡ mẫu là sản phẩm to nhỏ nặng nhẹ số lượng như nhau
Cỡ mẫu là số lượng sản phẩm đạt yêu cầu
Cỡ mẫu là số lượng sản phẩm được rút ra từ tổng thể
Xác định câu đúng nhất
Theo AFNOR: chất lượng là tập hợp toàn bộ đặc tính để thỏa mãn nhu cầu
Theo GOST: chất lượng là tập hợp tính chất liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu
Theo ISO-8402 “chất lượng là toàn bộ đặc tính của 1 thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước hoặc còn tiềm ẩn
Theo TCVN: chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất có khả năng thỏa mãn nhu cầu xác định phù hợp công dụng của nó
Xác định câu đúng nhất
Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ là để thỏa mãn lợi ích tiêu dùng tối đa
Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó là để thỏa mãn nhu cầu
Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó phải có giá trị sử dụng cao
Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó phải đắn đo, lựa chọn hàng hóa thay thế
Xác định câu đúng nhất
Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ 5M
Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ nhân quả
Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ xương cá
Tất cả các phương án
Xác định câu đúng nhất
Thực chất nội dung cạnh tranh là về chất lượng sản phẩm vì nó hàm chứa những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sản phẩm
Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá
Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá và trình độ kỹ thuật
Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá, trình độ kỹ thuật và chất lượng
Xác định câu đúng nhất
Chất lượng sản phẩm là giá trị sử dụng và sự thỏa mãn nhu cầu
Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất cơ lý hóa
Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất và đặc trưng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước và tiềm ẩn
Chất lượng sản phẩm là trình độ kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm
Xác định câu đúng nhất
Chính phẩm được hiểu là loại chất lượng cao nhất giá rẻ nhất
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp chuẩn
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp hợp đồng
Chính phẩm được hiểu là sản phẩm trong miền nghiệm thu
Xác định câu đúng nhất
Khuyết tật được hiểu là đặc điểm của sản phẩm không phù hợp chuẩn
Khuyết tật được hiểu là đặc điểm khách quan không phù hợp chuẩn
Khuyết tật được hiểu là phế phẩm không phù hợp chuẩn
Khuyết tật được hiểu là sản phẩm khuyết tật không phù hợp chuẩn
Xác định câu đúng nhất
Theo ISO-8402 thì sản phẩm được hiểu là kết quả của quá trình tự nhiên và nhân tạo
Theo ISO-8402 thì sản phẩm hoặc dịch vụ được hiểu là “kết quả của hoạt động hoặc kết quả của quá trình”
Theo ISO-9000 thì sản phẩm được hiểu là kết quả của quá trình chuyển hóa biến đổi
Theo ISO-9000 thì sản phẩm được hiểu là kết quả của quá trình sản xuất
Xác định câu đúng nhất
Chất lượng sản phẩm bao gồm cả tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu
Chất lượng sản phẩm là sự thỏa mãn đối với tiêu dùng
Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất, đặc trưng sản phẩm
Chất lượng sản phẩm là trình độ kỹ thuật sản phẩm để thỏa mãn tiêu dùng
Xác định câu đúng nhất
Mẫu là sản phẩm đạt chuẩn ISO-9000
Mẫu là sản phẩm đẹp nhất
Mẫu là sản phẩm được bình chọn vừa chất lượng vừa giá rẻ
Mẫu là sản phẩm hữu hạn được rút ra từ tổng thể
Xác định câu đúng nhất
Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng giá cả. Giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng tiền
Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được tính ra tiền
Hàng hóa là sản phẩm được mua bán trao đổi và quy ra tiền
Xác định câu đúng nhất
Quản lý chất lượng là các hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng
Quản lý chất lượng là đảm bảo tuân thủ chất lượng quốc tế sản phẩm và thực hiện nó trong sản xuất, tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu của thị trường với chi phí xã hội tối thiểu
Quản lý chất lượng là một phương tiện có tính hệ thống đảm bảo việc tôn trọng tổng thể tất cả các thành phần của một kế hoạch hành động
Quản lý chất lượng là xây dựng, bảo đảm và duy trì mức chất lượng chủ yếu của sản phẩm khi thiết kế, chế tạo, lưu thông và tiêu dùng. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra chất lượng một cách hệ thống, cũng như những tác động định hướng tới các nhân tố và điều kiện ảnh hưởng tới CLSP.
Xác định câu đúng nhất
Chính sách chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng
Hoạch định chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng
Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng
Tất cả các phương án
Xác định câu đúng nhất
Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: ba phân hệ trước trong và sau sản xuất
Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: các phân hệ phù hợp chu trình sống sản phẩm
Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: hai phân hệ pháp chế, lưu thông
Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: thiết kế, sản xuất sử dụng
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức
Hệ thống chất lượng bao gồm thủ tục, quá trình, nguồn lực
Hệ thống HACCP là một ví dụ của hệ thống quản lý chất lượng
Tất cả các phương án
Xác định câu đúng nhất
Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là làm ra sản phẩm có chất lượng cao nhất, giá thành thấp nhất
Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:khi thì MBP → MBO; khi thì MBO → MBP
Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:MBO → MBP
Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:MBP → MBO
Xác định câu đúng nhất
Đảm bảo chất lượng được hiểu là mọi hoạt động có kế hoạch và có hệ thống trong một hệ thống chất lượng, nhằm đem lại lòng tin là thực thể thỏa mãn các yêu cầu đối với chất lượng
Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những dự kiến và định hướng về chất lượng và quản lý chất lượng của đơn vị hoặc quốc gia.
Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu (chỉ tiêu chất lượng) và yêu cầu đối với chất lượng cũng như để thực hiện các yếu tố hệ thống chất lượng
Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những hoạt động xây dựng định hướng cải tiến chất lượng, đưa ra chiến lược cải tiến chất lượng trong từng giai đoạn
Xác định câu đúng nhất
Quản lý chất lượng chung phải bao gồm: phân hệ trước sản xuất; phân hệ trong sản xuất và phân hệ lưu thông phân phối sử dụng
Quản lý chất lượng ngoài các yếu tố trên phải có thông tin phản hồi từ thị trường
Quản lý chất lượng phải bao gồm cả các yếu tố đầu vào
Quản lý chất lượng phải bao gồm tất cả các yêu cầu trên
Xác định câu đúng nhất
QLCL bao gồm các biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng
QLCL bao gồm các hoạt động đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng
Quản lý chất lượng (QLCL) có chức năng đề ra chính sách, mục tiêu, trách nhiệm liên quan đến CLSP
Tất cả các phương án
Xác định câu đúng nhất
Vòng tròn Deming gồm 3 yếu tố: PCA
Vòng tròn Deming gồm 3 yếu tố: PDA
Vòng tròn Deming gồm 4 yếu tố: PDCA
Vòng tròn Deming gồm PDCA và TQM
Xác định câu đúng nhất
Không có phương án nào đúng
Vòng tròn chất lượng ISO-9000 là một phần của sơ đồ nhân quả, thể hiện những nhân tố chính
Vòng tròn chất lượng ISO-9000 thể hiện quan hệ giữa cung ứng và mua sắm, những nhân tố chính
Vòng tròn chất lượng ISO-9000 thể hiện quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa cung ứng và mua sắm
Xác định câu đúng nhất
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 2 nhóm
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 3 nhóm
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 4 nhóm
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm
Xác định câu đúng nhất
Quản lý chất lượng theo TQM hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ISO-9000
Quản lý chất lượng theo TQM hỗ trợ đổi mới nhận thức về quản lý
Quản lý chất lượng theo TQM giúp cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn
Quản lý chất lượng theo TQM nhằm đáp ứng tới mọi nhu cầu khách hàng
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống chất lượng bao gồm cả 2 ý trên
Hệ thống chất lượng bao gồm các tiêu chuẩn
Hệ thống chất lượng thể hiện mục tiêu chính sách chiến lược liên quan chất lượng sản phẩm
Theo ISO-8402 thì: hệ thống chất lượng được hiểu là hệ thống “bao gồm cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng”
Xác định câu đúng nhất
Nội dung TQM theo công thức 2W: what, why
Nội dung TQM theo công thức 3W: what, why, who
Nội dung TQM theo công thức 5W: what, why, who, when, where
Nội dung TQM theo công thức 5W1H: why, who, when, where, how
Xác định câu đúng nhất
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 1 là trung tâm
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 2 là trung tâm
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 3 là trung tâm
Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 4 & 5 là trung tâm
Xác định câu đúng nhất
Cả 2 yếu tố con người và máy móc là số 1 trong quản lý chất lượng
Con người chỉ giữ vai trò kiểm soát trong quản lý chất lượng
Con người là yếu tố cơ bản số 1 trong quản lý chất lượng
Máy móc trang thiết bị là yếu tố cơ bản số 1 trong quản lý chất lượng
Xác định câu đúng nhất
Công thức 5W1H giải thích nội dung quản lý chất lượng KEIZEN
Công thức 5W1H giải thích nội dung quản lý chất lượng TQM
Công thức 5W1H giải thích nội dung vòng tròn chất lượng ISO
Công thức 5W1H giải thích nội dung vòng tròn Deming PDCA
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: cải tiến chất lượng, hệ thống chất lượng
Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng
Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: quản lý chất lượng theo ISO-9000
Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: quản lý chất lượng theo TQM
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm
Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm
Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất ô tô
Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất thực phẩm
Xác định câu đúng nhất
Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn của EU
Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật
Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng
Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn quản lý nói chung
Xác định câu đúng nhất
Công thức 5W1H giải thích nội dung HACCP
Công thức 5W1H giải thích nội dung ISO-9000
Công thức 5W1H giải thích nội dung SQC
Công thức 5W1H giải thích nội dung TQM
Xác định câu đúng nhất
Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình ISHIKAWA
Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình PDCA
Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình TQM
Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình Vòng tròn chất lượng
Xác định câu đúng nhất
Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm các yếu tố của vòng tròn chất lượng
Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm các yếu tố đã nêu trên
Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm các yếu tố: quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng
Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm hệ thống chất lượng
Xác định câu đúng nhất
Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra bằng: thí nghiệm, điều tra xã hội, phá hủy, công cụ toán học
Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra: dự phòng, quan sát, dùng thử, đo lường
Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm tất cả các phương án nêu trên
Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm: theo mẫu, xác suất thống kê, phương pháp chuyên gia, theo biểu đồ
Xác định câu đúng nhất
Đánh giá CLSP phải dựa vào hệ thống chất lượng
Đánh giá CLSP phải dựa vào hệ thống thông tin chất lượng
Đánh giá CLSP phải dựa vào hoạt động KCS
Đánh giá CLSP phải dựa vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng
Xác định câu đúng nhất
Mã số mã vạch gồm mã quốc gia, mã doanh nghiệp, mã mặt hàng, số kiểm tra
Mã số mã vạch là một công nghệ nhận dạng mã số mã vạch
Mã số mã vạch là một dạng biểu đồ kiểm soát
Mã số mã vạch là tùy từng doanh nghiệp tự đặt
Xác định câu đúng nhất
Đánh giá chất lượng là để khẳng định năng lực, tay nghề
Đánh giá chất lượng là để khẳng định phẩm cấp của sản phẩm
Đánh giá chất lượng là để khẳng định quy trình công nghệ hợp lý
Đánh giá chất lượng là để khẳng định thông tin liên quan sản phẩm
Xác định câu đúng nhất
Công thứclà hệ số phân hạng lý thuyết
Công thứclà hệ số phân hạng theo kế hoạch
Công thứclà hệ số phân hạng theo mẫu
Công thứclà hệ số phân hạng thực tế
Xác định câu đúng nhất
Cả tuyệt đối và tương đối tuỳ trường hợp
Công thức trên mô tả phương pháp tổng hợp
Công thức Xác định giá trị tương đối chỉ tiêu CLSP
Công thức Xác định giá trị tuyệt đối chỉ tiêu CLSP
Xác định câu đúng nhất
Công thức là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP
Công thức là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP
Công thức Vi là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP
Công thức Vi là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP
Xác định câu đúng nhất
Công thứcQo = thể hiện chất lượng bình quân
Công thứcQo = thể hiện chất lượng toàn phần
Công thứcQo= thể hiện chất lượng tối ưu
Công thứcQo= thể hiện chất lượng tổng hợp
Xác định câu đúng nhất
Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được
Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được. Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm, nước sản xuất, tên doanh nghiệp, lô hàng, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra
Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được. Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm.
Xác định câu đúng nhất
Nếu > 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt
Nếu < 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt
Nếu = 1 là không tốt. Nếu < 1 là không tốt
Nếu = 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt
Xác định câu đúng nhất
Mã số của hàng hóa là một dãy số nguyên trong đó chỉ rõ nơi sản xuất, nước sản xuất
Mã số của hàng hóa là một dãy số nguyên trong đó có các nhóm để chứng minh về xuất xứ hàng hóa
Mã số của hàng hóa là một dãy số nguyên trong đó có các nhóm để chứng minh về xuất xứ hàng hóa. Đây là sản phẩm gì, do công ty nào sản xuất, thuộc quốc gia nào
Xác định câu đúng nhất
Công thức thì r là số chỉ tiêu CLSP
Công thức thì r là số lượng khuyết tật
Công thức thì r là số sản phẩm khuyết tật
Công thức thì r là trọng số
Xác định câu đúng nhất
Mục đích đánh giá CLSP là để cấp dấu chất lượng
Mục đích đánh giá CLSP là để chứng nhận cấp chất lượng
Mục đích đánh giá CLSP là để điều chỉnh sản xuất kinh doanh
Mục đích đánh giá CLSP là để xây dựng chiến lược sản phẩm
Xác định câu đúng nhất
Tiêu chuẩn hóa bao gồm cả 2 ý nêu trên
Tiêu chuẩn hóa bao gồm: hệ thống văn bản tiêu chuẩn quy định được sự tán thành nhất trí chung của các bên hữu quan nhằm đem lại nề nếp tối ưu trong hoàn cảnh hiện có
Tiêu chuẩn hóa dựa trên sự nghiên cứu khả năng sử dụng nhiều lần các phần tử kết cấu, thống nhất hóa và tiêu chuẩn theo các cách phối hợp khác nhau để tạo ra được nhiều kết cấu khác nhau
Tiêu chuẩn hóa là một lĩnh vực hoạt động bao gồm việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn được tiến hành dựa trên những thành tựu khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến, với sự tham gia của các bên hữu quan nhằm đưa các hoạt động của xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh và nề nếp, để đạt được hiệu quả chung có lợi nhất cho mọi người và xã hội
Xác định câu đúng nhất
Trong kiểm tra định lượng
Trong kiểm tra định lượng
Trong kiểm tra định lượng
Trong kiểm tra định lượng
Xác định câu đúng nhất
Khi kiểm tra định tính ký hiệu c là sai lệch giới hạn dưới
Khi kiểm tra định tính ký hiệu c là sai lệch giới hạn trên
Khi kiểm tra định tính, một phương án kiểm tra là (n, c, b) và ký hiệu c là hằng số chấp nhận
Không có phương án nào đúng
Xác định câu đúng nhất
Biểu đồ là dạng biểu đồ đơn. Biểu đồ (np) là dạng biểu đồ đơn
Biểu đồ là dạng biểu đồ đơn. Biểu đồ (np) là dạng biểu đồ đơn
Biểu đồ là dạng biểu đồ kép. Biểu đồ (np) là dạng biểu đồ đơn
Không có phương án nào đúng
Xác định câu đúng nhất
Biểu đồ là biểu đồ kép
Trong biểu đồ trên R là sai lệch chuẩn
Trong biểu đồ trên R là sai lệch trung bình
Trong biểu đồ trên R là trung tâm phân bố
Xác định câu đúng nhất
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Xác định câu đúng nhất
Không có phương án nào đúng
Trên biểu đồ có 7 điểm liên tục giảm là tốt và các điểm giao động xung quanh đường trung tâm là tốt
Trên biểu đồ có 7 điểm liên tục tăng là tốt và các điểm giao động xung quanh đường trung tâm là tốt
Với biểu đồ np có 7 điểm liên tục giảm là tốt và trên biểu đồ các điểm giao động xung quanh đường trung tâm là tốt
Xác định câu đúng nhất
Không có phương án nào đúng
Trong kiểm tra định tính ký hiệu n là độ lệch chuẩn
Trong kiểm tra định tính ký hiệu n là phương sai
Trong kiểm tra định tính, một phương án kiểm tra là (n, c, b) và ký hiệu n là cỡ mẫu
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp điện tử
Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp ô tô, máy kéo
Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp phần mềm
Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp sản xuất dược, thực phẩm
Xác định câu đúng nhất
Chất lượng toàn phần dùng để đánh giá CLSP
Chất lượng toàn phầndùng để kiểm tra CLSP
Chất lượng toàn phầndùng để phân loại CLSP
Chất lượng toàn phầndùng để xác định hiệu suất sử dụng sản phẩm
Xác định câu đúng nhất
Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk > blà chấp nhận. Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < blà chấp nhận
Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < clà chấp nhận. Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < blà chấp nhận
Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk ≥ clà chấp nhận. Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk > blà chấp nhận
Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk ≥ clà chấp nhận. Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < blà chấp nhận
Xác định câu đúng nhất
Biểu đồ là biểu đồ kép
Trong biểu đồ trên là sai lệch chuẩn
Trong biểu đồ trên là sai lệch trung bình
Trong biểu đồ trên là trung tâm phân bố
Xác định câu đúng nhất
Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong cả hai ý kiến trên
Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong sản xuất đơn chiếc
Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong sản xuất hàng khối
Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong sản xuất sửa chữa
Xác định câu đúng nhất
Trong kiểm tra định tính ký hiệu b là hằng số chấp nhận
Trong kiểm tra định tính ký hiệu b là sai lệch giới hạn dưới
Trong kiểm tra định tính ký hiệu b là sai lệch giới hạn trên
Trong kiểm tra định tính, một phương án kiểm tra là (n, c, b)
Xác định câu đúng nhất
Tất cả các phương án
Trên biểu đồ np có 7 điểm liên tục giảm giữ sản xuất bình thường
Trên biểu đồ np có 7 điểm liên tục tăng phải đình chỉ sản xuất
Xác định câu đúng nhất
Biểu đồ np là biểu đồ đơn. Trong biểu đồ np thì n là cỡ mẫu
Biểu đồ np là biểu đồ kép. Trong biểu đồ np thì n là cỡ mẫu
Không có phương án nào đúng
Trong biểu đồ np thì n là số lượng sản phẩm. Trong biểu đồ np thì n là cỡ mẫu
Xác định câu đúng nhất
Trong biểu đồ() thì
Trong biểu đồ() thì
Trong biểu đồ() thì
Trong biểu đồ() thì
Xác định câu đúng nhất
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì
Xác định câu đúng nhất
Nếu > 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt
Nếu < 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt
Nếu = 1 là không tốt. Nếu < 1 là không tốt
Nếu = 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt
Xác định câu đúng nhất
Biểu đồ np là biểu đồ biểu diễn số sản phẩm khuyết tật trong mẫu. Trong biểu đồ np thì p là số sản phẩm khuyết tật.
Biểu đồ np là biểu đồ biểu diễn số sản phẩm khuyết tật. Trong biểu đồ np thì p là số sản phẩm khuyết tật
Không có phương án nào đúng
Trong biểu đồ np thì p là đơn giá. Trong biểu đồ np thì p là số sản phẩm khuyết tật

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập