Bậc nhu cầu đứng sau bậc “nhu cầu sinh lý” trong học thuyết nhu cầu của Maslow là:
check_box Nhu cầu an toàn
Nhu cầu được tôn trọng
Nhu cầu sinh lí
Nhu cầu tự hoàn thiện
Bậc nhu cầu đứng trước bậc “nhu cầu tự hoàn thiện” trong học thuyết nhu cầu của Maslow là:
check_box Nhu cầu được tôn trọng
Nhu cầu sinh lí
Nhu cầu an toàn
Nhu cầu tự hoàn thiện
Bản mô tả công việc tập trung vào:
Cái mà người đảm nhận phải làm
Giúp nhận dạng công việc
Tên gọi của công việc
Xác định trình độ của người lao động
Bản mô tả công việc thể hiện nội dung:
check_box Nhiệm vụ mà người đảm nhận phải thực hiện
Tên gọi của công việc
Công việc thuộc về bộ phận chức năng nào
Mã số của công việc
Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc:
Là các kết quả tối thiểu mà người lao động phải đạt được
Là cái mà người đảm nhận phải làm
Là tên gọi của tiêu chuẩn công việc
Xác định trình độ của người lao động
Bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện:
Các điều mà người đảm nhận phải làm
Giúp nhận dạng rõ hơn về công việc
Thể hiện độ phức tạp của công việc
Xác định trình độ và các khả năng của người lao động
Bảng trả lương là:
Bảng quy định các mức tiền lương thích ứng cho các công việc
Hệ thống thang bảng lương nhà nước quy định
Hệ thống tiền lương quy định cho các chức vụ
Hệ thống tiền lương quy định cho các nơi làm việc
Biên chế nội bộ doanh nghiệp bao gồm:
Đề bạt ngang, đề bạt thẳng
Thôi việc
Thuyên chuyển, xuống chức
Thuyên chuyển, xuống chức, đề bạt ngang, đề bạt thẳng
Bước công việc được hiểu là:
check_box Một bộ phận của các quá trình bộ phận do một nhóm người thực hiện trên một đối tượng lao động, tại một nơi làm việc nhất định
Một bộ phận của quá trình chuẩn bị sản xuất
Một bộ phận của quá trình công nghệ
Một bộ phận của quá trình kiểm tra phân loại sản phẩm
Các bước tiến hành của phương pháp so sánh các yếu tố trong đánh giá công việc bao gồm:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Các bước tiến hành của phương pháp so sánh các yếu tố trong đánh giá công việc bao gồm:
Xác định bậc thang so sánh công việc.
Xác định các công việc theo nhóm yếu tố có thể so sánh được với vị trí của bậc thang so sánh
Các cách đánh giá kết quả đào tạo là:
So sánh những người mới được đào tạo với những người chưa được đào tạo
Tất cả các phương án đều đúng
Thăm dò ý kiến của tất cả những người trong đơn vị quan tâm đến công tác đào tạo và hỏi ý kiến của cán bộ quản lý
Trao đổi trực tiếp và quan sát trực tiếp những người vừa được đào tạo
Các chỉ tiêu dùng để đánh giá thực hiện công việc gồm:
An toàn lao động và vệ sinh phòng bệnh của môi trường lao động
Số ngày công và đoàn kết nội bộ.
Số và chất lượng sản phẩm (công việc) thực hiện
Tất cả các phương án đều đúng
Các dạng mức lao động chủ yếu là:
check_box Mức sản lượng, mức phục vụ, mức số lượng người phục vụ, mức quản lý
Mức sản lượng, mức thời gian phục vụ, mức suất máy/ca
Mức thời gian, mức sản lượng, mức năng suất máy/ca, mức thời gian phục vụ
Mức thời gian, mức sản lượng, mức phục vụ, mức số người làm việc
Các giải pháp thay thế cho tuyển mộ
Hợp đồng gia công sản phẩm
Huy động làm thêm giờ, làm thêm ngày (orver time)
Tất cả các phương án đều đúng
Thuê lao động tạm thời và thuê nhân công từ các doanh nghiệp khác
Các hoạt động như tuyển dụng, phân tích công việc, kế hoạch nhân lực thuộc nhóm chức năng nào trong quản trị nhân lực:
Đào tạo, phát triển nhân lực
Duy trì nguồn nhân lực
Thu hút nguồn nhân lực
Thu hút nguồn nhân lực và đào tạo, phát triển nhân lực
Các nguyên tắc cơ bản của hệ thống trả lương là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Đảm bảo tăng năng suất lao động cao hơn tăng tiền lương bình quân
Đảm bảo tiền lương hợp lý giữa các ngành và vùng
Trả lương ngang nhau cho lao động ngang nhau
Các phỏng vấn viên nên ghi chép trong quá trình phỏng vấn để:
Giúp viết báo cáo về ứng cử viên dễ dàng hơn
Làm giám tốc độ của tiến trình tuyển chọn
Tăng giá trị của cuộc phỏng vấn
Tiết kiệm thời gian ra quyết định
Các thông tin của phân tích công việc và của các bản mô tả, tiêu chuẩn thực hiện và yêu cầu công việc phục vụ rất hiệu quả cho chức năng Quản lý nguồn lực, nên phân tích công việc là:
Là cẩm nang của Quản trị nguồn nhân lực
Là hòn đá tảng của Quản lý nguồn nhân lực
Là kinh nghiệm của nguồn nhân lực.
Là một nội dung quan trọng của Quản lý nguồn nhân lực
Các tiêu chuẩn thực hiện công việc áp dụng cho đánh giá thực hiện công việc là loại nào?
Tiêu chuẩn của các đơn vị bạn
Tiêu chuẩn của ngành hoặc doanh nghiệp ban hành
Tiêu chuẩn do nhóm đặt ra
Tiêu chuẩn thống nhất quốc tế
Các trắc nghiệm thường dùng trong tuyển chọn nhân lực?
Tất cả các phương án đều đúng
Trắc nghiệm thành tích, trắc nghiệm y học
Trắc nghiệm về năng khiếu và khả năng
Trắc nghiệm về tính cách, sở thích, tính trung thực
Các yếu tố ảnh hưởng tới thắng lợi của tuyển mộ:
Các điều kiện về thị trường lao động, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác, các xu hướng kinh tế, thái độ của xã hội đối với một số nghề nhất định
Các quan hệ với công đoàn, các chính sách nhân sự, bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động, chi phí
Tất cả các phương án đều đúng
Uy tín của công ty, quảng cáo và các mối quan hệ xã hội
Căn cứ để xác định nhu cầu nhân lực không bao gồm:
Các chính sách về lao động của Nhà nước
Khối lượng công việc dự tính phải thực hiện
Tất cả các phương án đều sai
Tỉ lệ nghỉ việc thực tế của người lao động trong đơn vị
Chế độ làm việc và nghỉ ngơi là:
check_box Là sự luân đổi một cách hợp lý giữa các kỳ lao động và các kỳ nghỉ ngơi để người lao động làm việc đạt năng suất lao động cao hơn, ít mệt mỏi hơn
Một cách tổ chức lao động để đảm bảo cho người lao động có sức khỏe làm việc lâu dài
Một việc làm cần thiết để người lao động làm việc đạt năng suất lao động cao
Tất cả các phương án đều đúng
Chế độ phụ cấp là:
check_box Các quy định của nhà nước nhằm bổ sung cho tiền lương cơ bản nhằm thu hút lao động vào các lĩnh vực đó
Khoản tiền phụ trội trong các công việc đặc thù
Khoản tiền trả cho các công việc đặc thù.
Khoản tiền trả thêm nói chung cho người lao động
Chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm:
Mức lương
Tất cả các phương án đều đúng
Thang lương
Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật
Chế độ tiền lương chức vụ là:
check_box Những quy định của nhà nước trả lương cho cán bộ quản lý
Tiền lương trả cho các loại chức vụ
Tiền lương trả cho lao động trực tiếp sản xuất
Tiền lương trả cho tất cả người lao động
Chế độ tiền lương sản phẩm tập thể là:
Chế độ tiền lương trả cho các đơn vị làm lương sản phẩm theo cả nhóm
Tiền lương trả cho một số công việc
Tiền lương trả cho một số nơi làm việc
Tiền lương trả cho tập thể người lao động.
Chế độ tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân là:
Các loại tiền lương trả trục tiếp cho người lao động
Các loại tiền mà cá nhân nhận được hàng tháng
Các loại tiền trả cho các nơi làm việc mà cá nhân đảm nhận
Chế độ tiền lương trả trực tiếp cho cá nhân người lao động theo số lượng sản phẩm đúng chất lượng mà họ đã sản xuất ra trong một đơn vị thời gian
Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp là:
Chế độ trả lương cho công nhân phục vụ theo mức lao động của công nhân chính
Tiền lương trả cho các công việc phục vụ
Tiền lương trả cho những người làm gián tiếp
Trả lương cho các bộ phận gián tiếp
Chỗ làm việc sản xuất (nơi làm việc) là:
check_box Một phần diện tích và không gian sản xuất, mà ở trên đó được trang bị các phương tiện cần thiết để một hay một số người hoàn thành công việc của họ
Một đơn vị sản xuất nhỏ nhất của phân xưởng
Một nơi có một hay một số người lao động làm việc
Một nơi diễn ra sự biến đổi các vật liệu đầu vào thành sản phẩm đầu ra
Chu kỳ đánh giá thực hiện công việc trong thực tế thường là:
Kết thúc công việc
Một năm một lần
Một tháng một lần
Một tuần một lần
Chuyên gia nguồn nhân lực:
Cũng là chuyên gia nguồn lực tài chính
Là kỹ sư kinh tế
Là nhà kinh tế có con mắt kỹ thuật
Là nhân viên lập trình
Cơ cấu tổ chức của bộ phận QTNL trong các DN phụ thuộc vào:
Chức năng của bộ phận QTNL
Quy mô của DN
Tất cả các phương án đều đúng
Triết lí của lãnh đạo DN
Cơ sở để dự báo khả năng sẵn có về nhân lực là:
Hệ thống thông tin nhân lực được cập nhật thường xuyên
Hồ sơ nhân viên
Thông tin về thăng chức
Thông tin, đánh giá thực hiện công việc
Có số liệu doanh nghiệp kỳ kế hoạch dự định sản xuất 100.000 sản phẩm A và 50.000 sản phẩm B. Hao phí lao động cho một sản phẩm A là 1 giờ, sản phẩm B là 1.5 giờ. Quỹ thời gian làm việc bình quân/năm/1CN là 1500 giờ. Hệ số hoàn thành mức là 1.2 Lựa chọn số công nhân phù hợp?
96 công nhân
97 công nhân
98 công nhân
99 công nhân
Có thể thấy các thông tin liên quan đến khả năng trình bày, trình độ vi tính và yêu cầu kiến thức chuyên môn để thực hiện công việc trong bản:
Mô tả công việc
Tiêu chuẩn công việc (Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn)
Tiêu chuẩn thực hiện công việc
Yếu tố thiết kế công việc
Công thức tính số lượng công nhân làm lương sản phẩm:Chọn nội dung kinh tế của ký hiệu Km phù hợp:
Hệ số hoàn thành kế hoạch giá trị tổng sản lượng
Hệ số hoàn thành kế hoạch năng suất lao động
Hệ số hoàn thành mức lao động
Hệ số tăng giảm lao động
Công thức tính số lượng công nhân làm lương sản phẩm:Chọn nội dung kinh tế của ký hiệu Ti phù hợp:
Quĩ thời gian làm việc của công nhân i
Quĩ thời gian làm việc của nhóm công nhân làm lương sản phẩm
Thời gian theo lịch của công nhân i
Tiêu chuẩn hao phí lao động của sản phẩm i
Công thức tính số lượng công nhân làm lương sản phẩmChọn nội dung kinh tế của ký hiệu Tn phù hợp:
Quỹ thời gian làm việc bình quân của một lao động
Quỹ thời gian làm việc của một lao động
Quỹ thời gian làm việc của một số người lao động
Thời gian theo lịch
Công việc là gì?
Là các nhiệm vụ mà một cá nhân trong doanh nghiệp phải đảm nhận
Là các trách nhiệm mà một cá nhân trong doanh nghiệp phải đảm nhận
Là phần việc nhỏ nhất được chia ra từ nhiệm vụ của doanh nghiệp
Là tổng hợp các nhiệm vụ cụ thể và các trách nhiệm cụ thể mà mỗi cá nhân phải đảm nhận trong doanh nghiệp
Đánh giá công việc bao gồm:
check_box Phân tích công việc và đánh giá công việc
Đánh giá các chi tiêu lao động và thực hiện của người lao động
Đánh giá các điều kiện lao động và chế độ phục vụ nơi làm việc
Đánh giá các trang thiết bị cho công việc và tay nghề của công nhân
Đánh giá kết quả thực hiện công việc nên theo các bước sau:
Đánh giá kết quả công việc, đưa ra mức lương cạnh tranh phản hồi kết quả đánh giá
Hoạch định nhân sự, đánh giá kết quả công việc, đào tạo
Xác định kỳ vọng về kết quả công việc, đánh giá kết quả công việc, phản hồi kết quả đánh giá
Xác định kỳ vọng về kết quả công việc, đào tạo và phản hồi
Đánh giá thực hiện công việc là:
Đánh giá thành tích của các cá nhân
Đánh giá thành tích của nhóm
Đánh giá thành tích của tổ chức
Hệ thống xem xét và đánh giá có định kỳ thực hiện công việc của cá nhân
Đào tạo được hiểu là:
Hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề nghiệp
Hoạt động học tập được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định
Hoạt động học tập giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình
Hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động
Đào tạo ngoài công việc là phương pháp đào tạo:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Các bài giảng, hội nghị hội thảo, đào tạo từ xa
Chương trình hóa với sự trợ giúp của máy tính, phòng thí nghiệm, mô hình hóa hành vi; kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ
Tổ chức các lớp cạnh tranh doanh nghiệp; cử đi học trường lớp chính quy
Đào tạo theo định hướng nội dung đào tạo có các hình thức:
Đào tạo định hướng công việc và đào tạo định hướng doanh nghiệp
Đào tạo huấn luyện, kỹ năng.
Đào tạo hướng dẫn công việc cho nhân viên
Đào tạo và phát triển các năng lực quản trị
Đào tạo và phát triển nhân lực không giúp cho doanh nghiệp:
check_box Xác định chế độ đãi ngộ cho người lao động
Duy trì và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực: Tạo điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quản lý vào doanh nghiệp, tạo ra được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Giảm bớt sự giảm sát và nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức
Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc, nâng cao chất lượng của thực hiện công việc
Đây không phải là hoạt động kiểm tra mà phòng quản trị nhân lực phải thực hiện?
check_box Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp
Kiểm tra các hoạt động triển khai luật lao động trong doanh nghiệp
Kiểm tra tất cả các hoạt động nhân lực trong doanh nghệp
Kiểm tra số lượng nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ làm theo chế độ
Đây không phải là yêu cầu đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực quản trị nhân lực?
check_box Hiểu rõ về các lĩnh vực quản trị khác trong doanh nghiệp
Hiểu rõ và nắm vững kiến thức về quản trị nhân lực
Hiểu về bộ luật lao động
Hiểu rõ tổ chức của mình, và thành thạo các hoạt động chức năng thuộc quản trị nhân lực
Đây là 1 trong những mục tiêu cơ bản của đánh giá thực hiện công việc:
check_box Tối ưu hóa thực hiện công việc của người lao động
Kiểm soát và quản lý tài chính
Kiểm soát hoạt động thực hiện công việc
Kiểm soát nội bộ trong tổ chức
Đây là cơ sở dữ liệu để dự báo khả năng sẵn có về nhân lực là:
check_box Hệ thống thông tin nhân lực được cập nhật thường xuyên
Thông tin về đề bạt, thăng chức
Thông tin về năng suất thực hiện công việc
Hồ sơ nhân viên
Đây là ưu điểm của phương pháp phỏng vấn căng thẳng là:
check_box Phát hiện khả năng chịu sự căng thẳng của ứng viên
Phát hiện khả năng làm việc nhóm của ứng viên
Phát hiện khả năng giao tiếp của ứng viên
Phát hiện khả năng sáng tạo của ứng viên
Đề bạt (thăng tiến) đó là việc:
Chuyển người lao động từ bộ phận này sang bộ phận khác
Chuyển người lao động từ công việc này sang công việc khác
Chuyển người lao động từ vị trí này sang vị trí khác
Đưa người lao động vào vị trí làm việc có tiền lương cao hơn, uy tín, trách nhiệm lớn hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và có cơ hội phát triển nhiều hơn
Để đánh giá các thông tin về nhân sự phải dựa vào:
Bù đắp vào chỗ thiếu hụt trước tiên, sau mới đến các nhu cầu khác
Hoạt động và hành vi quá khứ của người dự tuyển để dự đoán các hành vi trong tương lai, cũng như những người dự tuyển vào bất cứ vị trí nào sẽ được lựa chọn trên cơ sở duy nhất đó là sự thỏa mãn các tiêu chuẩn thuê mướn và tiêu chuẩn công việc
Tất cả các phương án đều đúng
Thu hút nhiều thông tin ở nhiều lĩnh vực và độ tin cậy cao với nhiều phương pháp khác nhau.
Để thu thập thông tin cho phân tích công việc "sản xuất trực tiếp" thì phương pháp thu thập thông tin tốt nhất là:
Nhật ký công tác
Phỏng vấn
Quan sát
Sử dụng bảng hỏi
Để thu thập thông tin cho phân tích công việc sử dụng nhiều vận động cơ chân, tay trong phân xưởng sản xuất thì phương pháp thu thập thông tin tốt nhất là:
check_box Quan sát
Sử dụng bảng hỏi
Nhật ký công tác
Phỏng vấn
Để thúc đẩy phong trào công nhân tự quản, cầu tuân thủ một số nguyên tắc sau:
Có mức độ uỷ quyền thích hợp quyền hạn gắn liền và phù hợp với trách nhiệm; Nhân viên được đào tạo phù hợp. Nội dung đào tạo bao gồm các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phối hợp và kỹ năng tư duy độc lập
Giáo dục ý thức tự chủ, tự quản cho nhân viên; Các quyết định được đưa ra dưới hình thức quyết định tập thể
Tất cả các phương án đều đúng
Xây dựng trong công ty một mô hình văn hóa mở, tạo bầu không khí dân chủ tin tưởng trong nhân viên; Các mục tiêu nguyên tắc, quy định của nhóm cần phải rõ ràng cụ thể hợp lý.
Để tổ chức tốt chỗ làm việc cần:
check_box Dựa vào yêu cầu công việc, đặc điểm của thiết bị đã lựa chọn và người lao động
Dựa vào các yêu cầu của công việc và đặc điểm của người lao động
Dựa vào đặc điểm của thiết bị đã lựa chọn
Dựa vào sự sắp xếp của người quản lý
Để xác định mức thưởng cho ban giám đốc, người ta thường đánh giá trực tiếp:
check_box Thành tích của các cá nhân trong ban giám đốc
Thành tích của các bộ phận trong tổ chức
Thành tích của các cá nhân trong tổ chức
Thành tích của nhóm trong trong tổ chức
Để xác định nhu cầu đào tạo cần tiến hành:
Phân tích cả tổ chức, con người và nhiệm vụ
Phân tích con người
Phân tích nhiệm vụ
Phân tích tổ chức
Điều kiện lao động là:
check_box Là tổng hợp của các nhân tố trong môi trường mà có sự tác động lên con người trong quá trình lao động sản xuất cũng như trong quá trình sinh hoạt của họ; là tổng thể các yếu tố về kỹ thuật, kinh tế tự nhiên, xã hội ở trong quá trình lao động sản xuất
Là tổng hợp của các nhân tố trong môi trường mà có sự tác động lên con người trong quá trình lao động sản xuất cũng như trong quá trình sinh hoạt của họ
Là tổng thể các yếu tố mà có ảnh hưởng đến người lao động
Là tổng thể các yếu tố về kỹ thuật, kinh tế tự nhiên, xã hội ở trong quá trình lao động sản xuất
Định hướng là:
Định hướng làm việc
Định hướng làm việc và hướng dẫn họ làm việc
Hướng dẫn người lao động làm việc
Một chương trình được thiết kế nhằm giúp người lao động mới làm quen với doanh nghiệp và bắt đầu công việc một cách có hiệu suất
Do lợi nhuận năm nay tăng thêm 5% so với năm trước nên công ty M quyết định thưởng cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty thêm 1 tháng lương. Đó là hình thức:
check_box Thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Thưởng sáng kiến
Thưởng tiết kiệm vật tư nguyên liệu
Thưởng vì tận tâm vượt khó
Doanh nghiệp cần tiến hành phân tích công việc khi:
Có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy
Thay đổi giám đốc điều hành
Tóm tắt công việc
Tóm tắt công việc và có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy
Dùng mức thời gian trong điều kiện:
Sản xuất hàng loạt
Sản xuất khối
Sản xuất thủ công cơ khí, và trong sản xuất loạt nhỏ và đơn chiếc
Sản xuất với phương pháp thao tác cơ khí hóa
Giải pháp khả thi nhất cho các doanh nghiệp ứng phó với tình trạng thiếu lao động tạm thời là:
Hợp đồng phụ
Làm thêm giờ
Sử dụng lao động thời vụ
Tuyển mới
Giáo dục được hiểu là:
Các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động
Các hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề nghiệp hoặc chuyển sang một nghề mới, thích hợp hơn trong tương lai
Các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình
Các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức
Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm là:
Hình thức trả công lao động theo số lượng sản phẩm mà người lao động đã làm ra theo đúng yêu cầu chất lượng
Số lượng tiền lương trả cho sản phẩm đã làm ra
Số lượng tiền trả cho các nơi làm việc sản xuất ra sản phẩm
Số tiền trả theo khối lượng công việc đã ghi trong hợp đồng
Hoạt động nhân lực thuộc biên chế nội bộ doanh nghiệp bao gồm:
check_box Thuyên chuyển, xuống chức, đề bạt ngang, đề bạt thẳng, thăng chức
Thuyên chuyển, xuống chức
Thôi việc
Thăng chức
Hoạt động quản trị nhân lực nên áp dụng đầu tiên cho các doanh nghiệp ứng phó với tình trạng thiếu lao động tạm thời là:
check_box Làm thêm giờ
Hợp đồng phụ
Sử dụng lao động thời vụ
Tuyển mới
Hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực thuộc nhóm chức năng:
check_box Thu hút (hình thành) nguồn nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực
Duy trì nguồn nhân lực.
Phát triển nguồn nhân lực.
Hợp tác lao động là:
Một quá trình giúp các cá nhân và các tập thể làm việc tốt.
Phối hợp các hoạt động của nhiều cá nhân và tập thể người lao động để đạt được một mục đích chung
Phục vụ các hoạt động của mỗi cá nhân và các tập thể người lao động
Tạo ra các điều kiện tốt cho các cá nhân và các tập thể người lao động đạt được một mục đích chung
Kế hoạch nhân lực là cơ sở để:
Phân tích công việc
Tất cả các phương án đều đúng
Trả công lao động
Tuyển dụng nhân lực
Kèm cặp và chỉ bảo là cách đào tạo có ưu điểm:
Có điều kiện làm thử các công việc thật và tiếp thu lĩnh hội các kỹ năng kiến thức cần thiết khá dễ dàng
Đơn giản, dễ tổ chức
Mở rộng kỹ năng làm việc của người lao động
Việc học tập diễn ra nhanh hơn
Kết quả đánh giá thực hiện công việc được dùng làm:
Căn cứ cho quản lý nguồn nhân lực
Căn cứ giảm giá thành sản phẩm
Căn cứ hoàn thiện bộ máy quản lý tổ chức
Căn cứ sắp xếp lại hoạt động của tổ chức
Kết quả đánh giá thực hiện công việc không được dùng làm:
check_box Căn cứ để xác định tuyển dụng người lao động
Căn cứ để xác định để trà thù lao lao động cho người lao động
Căn cứ cho việc trả lương cho người lao động
Căn cứ để xác định mức thưởng cho người lao động
Kết quả lập kế hoạch nhân lực không là cơ sở để:
Đào tạo nhân lực
Ký thỏa ước lao động
Trả lương
Tuyển mộ
Khái niệm quản trị nhân lực có thể hiểu tương đương với khái niệm:
Quản trị (quản lý) nguồn nhân lực
Quản trị (quản lý) nguồn nhân lực và quản trị tài nguyên nhân lực
Quản trị hành chính văn thư
Quản trị tài nguyên nhân lực
Khi hoạch định chính sách quản lý con người cần quan tâm:
Quan tâm đến những nhu cầu vật chất, tinh thần đặc biệt là những nhu cầu về tâm lý, xã hội của con người; Làm cho con người càng có giá trị trong xã hội.
Tất cả các phương án đều đúng
Thấy rõ được mối quan hệ tác động giữa kỹ thuật, kinh tế pháp luật, xã hội khi giải quyết các vấn đề liên quan đến con người; Quản lý con người một cách văn minh, nhân đạo, làm cho con người ngày càng có hạnh phúc trong lao động và trong cuộc sống.
Tôn trọng quý mến người lao động; Tạo ra những điều kiện để con người lam việc có năng suất cao đảm bảo yêu cầu của doanh nghiệp.
Kích thích lao động có nghĩa là:
Sử dụng tiền công, tiền lương như một công cụ để kích thích vật chất
Sử dụnh hợp lý các hình thức khuyến khích phi tài chính
Sử dụnh hợp lý các hình thức khuyến khích tài chính
Tất cả các phương án đều đúng
Làm giàu công việc là:
Bảo đảm điều kiện làm việc thuận lợi hơn
Cấu trúc lại công việc để cải thiện hiệu quả làm việc và sự thỏa mãn của người lao động
Giao cho người lao động nhiều nhiệm vụ tương tự hơn
Làm cho công việc của người lao động thêm ý nghĩa và tăng trách nhiệm
Lợi ích của chương trình thời gian làm việc linh hoạt:
Cải thiện mối quan hệ giữa người quản lý và người lao động, gia tăng tình cảm hoàn thiện giữa mọi người lao động
Có những tác động tích cực đối với thành tích
Giảm tỷ lệ vắng mặt, đi làm trễ giờ
Tất cả các phương án đều đúng
Lý do để nói rằng công tác đào tạo và phát triển là quan trọng và cần được quan tâm đúng mức trong tổ chức (doanh nghiệp)
Đào tạo phát triển là những giải pháp có tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của người lao động
Để đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp hay nói cách khác để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Một doanh nghiệp có 50% công việc làm trong điều kiện bình thường (8 giờ/ca): 40% công việc trong điều kiện độc hại (6 giờ/ca) và 10% công việc trong điều kiện rất nặng nhọc (4 giờ/ca). Hãy chọn đáp án đúng số giờ thực tế bình quân trong ca kỳ kế hoạch?
check_box 6.8 giờ
7 giờ
5.8 giờ
6.4 giờ
Một doanh nghiệp có 60% công việc làm trong điều kiện bình thường (8 giờ/ca): 30% công việc trong điều kiện độc hại (6 giờ/ca) và 10% công việc trong điều kiện rất nặng nhọc (4 giờ/ca). Hãy chọn đáp án đúng số giờ thực tế bình quân trong ca kỳ kế hoạch?
5 giờ
6 giờ
7 giờ
8 giờ
Một doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất 120% với 200 lao động, tăng 10 lao động so với kỳ kế hoạch. Hãy chọn số lượng thừa (thiếu) tương đối lao động:
Thiếu 28
Thiếu 38
Thừa 28
Thừa 38
Một doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất 120% với 200 lao động, tăng 10 lao động so với kỳ kế hoạch. Hãy chọn số lượng thừa (thiếu) tuyệt đối lao động?
Thiếu 10
Thiếu 20
Thừa 10
Thừa 20
Một doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất 130% với 200 lao động, tăng 10 lao động so với kỳ kế hoạch. Hãy chọn số lượng thừa (thiếu) tương đối lao động:
check_box Thiếu 47
Thừa 37
Thừa 47
Thiếu 37
Một phần trong bản mô tả công việc trình bày tổng quát về bản chất công việc, liệt kê các chức năng và hoạt động chủ yếu, phần này dược gọi là:
Điều kiện và môi trường làm việc
Tiêu chuẩn thực hiện công việc
Tóm tắt công việc
Trách nhiệm và nghĩa vụ
Một phân xưởng dệt có 800 máy sợi mức thời gian bảo dưỡng mỗi máy là 0,2 giờ phân xưởng làm theo chế độ 3 ca, hệ số k = 1,1. Số công nhân phục vụ cần có là:
106 người
56 người
66 người
76 người
Mục đích của ĐGTHCV là:
Cung cấp những thông tin phản hồi để người lao động khắc phục những sai sót, nâng cao khả năng thực hiện công việc
Làm cơ sở cho việc trả lương theo số lượng và chất lượng công việc
Phát hiện những tài năng và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo phát triển nhân lực
Tất cả các phương án đều đúng
Mục đích của thù lao lao động:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Duy trì trật tự của tổ chức và xử lý tốt các mối quan hệ
Khuyến khích người lao động và thúc đẩy phát triển tổ chức
Tái sản xuất sức lao động
Mức lương bậc 1 của các thang lương bao giờ cũng cao hơn mức lương tối thiểu bởi:
Điều kiện lao động khác nhau
Mức độ nặng nhọc của các nghề khác nhau
Mức độ phức tạp của các nghề khác nhau
Tất cả các phương án đều đúng
Mục tiêu cơ bản của đánh giá thực hiện công việc:
Giúp lãnh đạo và quản lý ra quyết định đúng đắn
Giúp tổ chức hoàn thiện hoạt động của mình
Tất cả các phương án đều đúng
Tối ưu hóa thực hiện công việc của người lao động
Mục tiêu của phát triển nhân lực là:
check_box Chuẩn bị cho người lao động có đủ khả năng đảm nhận những công việc tương lai trong tổ chức
Cung cấp thông tin thực tế.
Giúp cho người lao động hội nhập làm quen môi trường làm việc
Xác định được tiêu chuẩn cho từng chức danh
Nếu gọi x là % giảm mức thời gian này và y là % tăng mức sản lượng. Hãy tính x khi y = 30%?
check_box x = 23,07%
x = 27,5%
x = 28%
x = 35%
Nếu vì hợp tính với một nhân viên mà cán bộ quản lý đánh giá tốt về nhân viên này trong công việc thì đó là lỗi (sai lầm)... trong đánh giá:
Định kiến
Thái quá
Thiên kiến
Trung bình chủ nghĩa
Người giám sát trực tiếp nên ra quyết định cuối cùng về tuyển dụng cho vị trí mình quản lý, vì những lý do sau, ngoại trừ:
Giám sát có thể đánh giá về kiến thức và kỹ năng của ứng viên tốt hơn
Giám sát có thể trả lời các câu hỏi cụ thể về công việc
Giám sát hiểu biết rất rõ về các vấn đề liên quan đến luật pháp
Giám sát sẽ làm việc trực tiếp với ứng cử viên
Người lao động cần đọc gì để biết nội dung công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
Bản mô tả công việc
Bản nội quy công việc
Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc
Qui trình tuyển dụng của Công ty
Người lao động cần đọc gì để biết yêu cầu của công việc khi thực hiện công việc?
Bản mô tả công việc
Bản nội quy công việc
Bản tiêu chuẩn công việc (tiêu chuẩn trình độ chuyên môn)
Qui trình tuyển dụng nhân viên
Người ta thường dùng các phương pháp trắc nghiệm sau đây để tuyển chọn:
Bút vấn, khẩu vấn và trắc nghiệm bằng máy móc hình vẽ
Tất cả các phương án đều đúng
Trắc nghiệm bằng chữ viết, chữ ký và tướng mạo
Trắc nghiệm bằng điện từ, computer và tướng mạo
Nguyên nhân ra đi nào dưới đây khó dự đoán:
Hết hạn hợp đồng
Không có phương án nào đúng
Nghỉ hưu
Tự động nghỉ việc
Nguyên tắc đảm bảo của mức tiền công doanh nghiệp là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu của nhà nước
Khuyến khích được người lao động và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Phù hợp với mặt bằng tiền lương chung
Nhân viên (người lao động) có thể không thích việc đánh giá bởi:
Không thỏai mái khi ở cương vị phán xử
Không tin là cấp trên có đủ năng lực đánh giá
Lo ngại cấp trên thiếu công tâm và không khách quan
Lo ngại cấp trên thiếu công tâm và không khách quan, không tin là cấp trên có đủ năng lực đánh giá
Nhiệm vụ của định mức kỹ thuật lao động trong sản xuất kinh doanh là:
Cải thiện điều kiện làm việc
Nghiên cứu đầy đủ các yếu tố: con người, nguyên vật liệu, công cụ lao động, tổ chức lao động nhằm xác định mức tiêu hao thời gian cần thiết để hoàn thành công việc
Sắp xếp tổ chức nơi làm việc
Tính tiền lương cho người lao động
Nhiệm vụ của phòng Quản trị nhân lực trong phân tích công việc là:
Chuẩn bị các văn bản, thủ tục, xây dựng phiếu điều tra
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức lực lượng tham gia vào việc phân tích công việc
Xác định mục đích phân tích công việc
Nhu cầu sinh lý thuộc học thuyết của Maslow đươc hiểu là
check_box Nhu cầu đòi hỏi cơ bản về thức ăn, nước uống, chỗ ở và ngủ, tức là những nhu cầu tối thiểu để con người có thể sống được.
Nhu cầu có địa vị, được người khác công nhận và tôn trọng, cũng như nhu cầu tự tôn trọng mình.
Nhu cầu được ổn định, chắc chắn và được bảo vệ khỏi các điều bất trắc hoặc là nhu cầu tự bảo vệ.
Nhu cầu được người khác tôn trọng
Những ai có thể tham gia vào đánh giá thực hiện công việc:
Đánh giá nhóm và cá nhân tự đánh giá
Đồng nghiệp
Người giám sát trực tiếp và cấp dưới
Tất cả các phương án đều đúng
Những yêu cầu của hệ thống trả công lao động của nhà nước là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng và dễ áp dụng
Không ngừng cải thiện đời sống và nâng cao trình độ lành nghề của người lao động
Không ngừng tăng năng suất lao động và phân phối hợp lao động giữa các ngành và vùng
Nội dung chủ yếu của Quản trị nhân lực thuộc vào các nhóm chức năng:
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Duy trì nguồn nhân lực
Tất cả các phương án đều đúng
Thu hút (hình thành) nguồn nhân lực
Nội dung cơ bản của định mức kỹ thuật lao động trong doanh nghiệp:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Hợp lý hóa các phương pháp và thao tác lao động, cải thiện điều kiện lao động xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý
Phân chia quá trình sản xuất ra các bô phận hợp thành xác định kết cấu và trình tự hợp lý thực hiện các bộ phận của bước công việc, phát hiện những bất hợp lý trong quá trình thực hiện, hoàn thiện chúng trên cơ sở phân công và hiệp tác lao động hợp lý
Tiến hành khảo sát xác định các loại thời gian làm việc và nguyên nhân gây nên lãng phí, xây dựng các mức và tiêu chuẩn lao động đưa các mức tiêu chuẩn được xây dựng vào thực hiện trong sản xuất, thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện mức điều chỉnh những mức sai mức lạc hậu có cơ chế thích hợp để khuyến khích hoàn thiện định mức kỹ thuật lao động trong doanh nghiệp
Nội dung cơ bản của phương pháp bảng tường thuật trong đánh giá thực hiện công việc là:
Cá nhân tự mô tả lại kết quả thực hiện công việc của mình
Đồng nghiệp mô tả lại thực hiện công việc của cá nhân
Người quản lý trực tiếp mô tả lại thực hiện công việc của cá nhân
Nhóm mô tả lại thực hiện công việc của cá nhân
Nội dung của chiến lược tuyển mộ:
Lập kế hoạch tuyển mộ
Tất cả các phương án đều đúng
Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ
Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ
Nội dung của phỏng vấn đánh giá là:
Đo lường phản ứng của người lao động đối với đánh giá thực hiện công việc
Gặp gỡ và trao đổi với người lao động về kết quả đánh giá thực hiện công việc
Hỏi người lao động có đồng ý hay không kết quả đánh giá thực hiện công việc
Hỏi nhận xét của người lao động về đánh giá thực hiện công việc
Nội dung của phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng trong đánh giá thực hiện công việc là:
Ghi những nội dung quan trọng và cơ bản quyết định thực hiện công việc
Ghi tất cả những gì người cán bộ quản lý nhìn thấy
Ghi tất cả những gì người lao động làm
Ghi tất cả những khuyết điểm xảy ra
Nội dung đánh giá thực hiện công việc gồm:
Đánh giá chấp hành quy định của tổ chức
Đánh giá thành tích cá nhân
Đánh giá tính hợp lý của các chỉ tiêu lao động và các quy định về lao động
Tất cả các phương án đều đúng
Nội dung đánh giá thực hiện công việc không bao gồm:
check_box Đánh giá kiểm soát nội bộ
Đánh giá tính hợp lý của các chỉ tiêu lao động và các quy định về lao động
Đánh giá chấp hành quy định của tổ chức
Đánh giá thành tích cá nhân
Nội dung nào dưới đây thể hiện rõ nội dung công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
check_box Bản mô tả công việc
Bản chương trình đào tạo của doanh nghiệp
Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc
Bản nội quy công việc
Nói về vai trò của tuyển mộ, cách diễn đạt thể hiện đầy đủ nhất vai trò của nó là:
Người lao động có tay nghề đòi hỏi ít phải đào tạo hơn người không có tay nghề
Những người xin việc có trình độ lành nghề cao thì thực hiện công việc tốt hơn
Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quá trình tuyển chọn
Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng đến việc tuyển chọn mà còn ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản trị nhân lực như: đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ lao động
Phân công lao động là:
check_box Một quá trình tách riêng các loại hoạt động lao động khác nhau theo các dấu hiệu nhất định để giao cho các cá nhân và các tập thể
Bảo đảm các điều kiện cho các cá nhân và các tập thể người lao động
Giao việc cho mỗi người lao động
Phối hợp các hoạt động của nhiều người lao động
Phân loại phỏng vấn thường dùng trong tuyển chọn nhân lực:
Theo hình thức phỏng vấn có: Phỏng vấn theo mẫu; phỏng vấn không theo mẫu; phỏng vấn kết hợp (có trọng tâm)
Theo số lượng người phỏng vấn, theo hình thức phỏng vấn và theo tính chất phỏng vấn
Theo số lượng người tham gia phỏng vấn: có phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn tập thể
Theo tính chất phỏng vấn có: Phỏng vấn hành vi; Phỏng vấn căng thẳng
Phân tích con người là xem xét:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Ai là đối tượng cần phải được đào tạo
Sự sẵn sàng của người lao động đối với hoạt động đào tạo
Yếu kém của kết quả thực hiện công việc
Phân tích công việc được coi là "chìa khóa của quản lý nhân lực" vì nó hỗ trợ cho:
Hoạch định nhân lực (kế hoạch nhân lực)
Tất cả các phương án đều đúng
Thiết kế công việc
Tuyển mộ tuyển chọn
Phân tích công việc là:
Là giới thiệu các nhiệm vụ và trách nhiệm của một cá nhân trong doanh nghiệp
Là quá trình đánh gia công việc của một cá nhân trong doanh nghiệp
Là quá trình thu thập và tổ chức một cách hệ thống các thông tin có liên quan tới công việc
Là xác định các kiến thức để thực hiện công việc.
Phát triển nhân lực là:
Các hoạt động học tập đề chuẩn bị cho con người bước vào nghề nghiệp hoặc chuyển sang nghề mới, thích hợp hơn trong tương lai
Các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình
Các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động nhằm mở ra cho họ những công việc mớ dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức
Tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động
Phỏng vấn theo mẫu là gì?
Dựa vào các câu hỏi đã soạn sẵn và áp dụng cho mọi ứng cử viên
Tất cả các phương án đều đúng
Theo bản in sẵn đưa cho ứng cử viên điền vào
Theo mẫu do phòng quản trị nhân lực soạn thảo, giám đốc công ty đã duyệt
Phỏng vấn trong ĐGTHCV không có tác dụng cung cấp thông tin cho việc:
Cải thiện điều kiện lao động
Hoàn thiện sự thực hiện công việc của người lao động
Nắm bắt tam tư nguyện vọng của người lao động
Tất cả các phương án đều sai
Phúc lợi bắt buộc bao gồm:
Hưu trí và tử tuất
Tất cả các phương án đều đúng
Thai sản
Trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Phúc lợi bắt buộc là:
Các khoản bắt buộc người lao động phải nộp
Các khoản phúc lợi tối thiểu mà các tổ chức phải đưa ra theo yêu cầu của pháp luật
Các khoản tiền bắt buộc các tổ chức phải nộp cho nhà nước
Các khoản tiền bắt buộc tổ chức phải cho người lao động
Phúc lợi tự nguyện bao gồm:
Các phúc lợi bảo hiểm và các phúc lợi bảo đảm
Các phúc lợi dịch vụ cho người lao động và các dịch vụ xã hội khác
Tất cả các phương án đều đúng
Tiền trả cho thời gian không làm việc và phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt.
Phương pháp cho điểm trong đánh giá công việc là:
check_box Phương pháp đánh giá công việc bằng cho điểm để xác định mức độ phức tạp của công việc
Cho điểm các nơi làm việc trong doanh nghiệp
Cho điểm đối với các điều kiện vật chất thực hiện công việc
Cho điểm việc thực hiện công việc của người lao động
Phương pháp phân phối bắt buộc trong đánh giá thực hiện công việc là:
Bắt buộc cá nhân ở một loại lao động đã được phân loại.
Bắt buộc các cá nhân phải tự phân loại lao động của mình
Bắt buộc nhà quản lý nhân loại lao động theo quy định.
Bắt buộc phân loại lao động theo tỷ lệ các loại lao động đã quy định sẵn.
Phương pháp so sánh các yếu tố trong đánh giá công việc là:
check_box Phương pháp đánh giá công việc dựa vào các yếu tố có thể so sánh được của công việc
So sánh các yếu tố của lý thuyết và thực tế
So sánh các yếu tố ở nhiều nơi làm việc khác nhau
So sánh thực hiện công việc ở nhiều công nhân khác nhau
Phương pháp tuyển mộ bên ngoài:
Công ty cử người đến các trường học, sinh viên thực tập
Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng
Tất cả các phương án đều đúng
Trung tâm giới thiệu việc làm, công ty săn tìm nhân tài
Phương pháp tuyển mộ bên trong:
Sự giới thiệu của công nhân viên
Tất cả các phương án đều đúng
Thành lập cơ sở dữ liệu về kỹ năng
Thông báo về công việc
Phương pháp tuyển mộ người đi xin việc phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay là:
Quảng cáo trên các báo hàng ngày
Quảng cáo trên các tạp chí
Quảng cáo trên đài phát thanh
Quảng cáo trên truyền hình
Quá trình đánh giá thực hiện công việc là:
Đánh giá thực hiện công việc và thảo luận với người lao động
Đo lường thực hiện công việc
Tất cả các phương án đều đúng
Xác định mục đích và chỉ tiêu thực hiện công việc
Quan hệ giữa Mtg và mức sản lượng là quan hệ tỷ lệ nghịch tức là khi mức thời gian tăng thì mức sản lượng giảm và ngược lại. Nếu gọi x là % giảm mức thời gian và y là % tăng mức sản lượng. Hãy tính y khi x = 20%?
check_box y = 25%.
y = 15%
y = 18%
y = 22%.
Quản lý nguồn nhân lực được hiểu là:
check_box Cách thức đạt được sự hòa hợp thỏa đáng giữa nhu cầu của một tổ chức và nguồn nhân lực của tổ chức đó
Quản lý các nguồn lực con người trong sản xuất
Quản lý tài chính trong hoạt động quản trị nhân lực
Quản trị lao động trong hoạt động quản trị nhân sự
Quản lý nguồn nhân lực là:
Quản lý các nguồn lực con người trong sản xuất
Quản trị (quản lý) nhân sự
Tất cả các phương án đều đúng
Tìm cách đạt được sự hòa hợp thỏa đáng giữa nhu cầu của một tổ chức và nguồn nhân lực của tổ chức đó
Quản trị nhân lực được hiểu là:
check_box Các hoạt động của tổ chức để thu hút xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, phát triển lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức về mặt số lượng và chất lượng
Quản lý và đạt được mục tiêu thông qua phân công công việc cho người lao động
Quản lý con người trong tài chính và sản xuất
Tuyển mộ và lựa chọn người lao động
Quản trị nhân lực là:
Là làm được, gặt hái được nhiều công việc qua mọi người
Quản lý con người trong sản xuất
Tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút xây dựng, phát triển,sử dụng, đánh giá, bảo toàn và gìn giữ, một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức về mặt số lượng và chất lượng
Tuyển mộ, tuyển chọn người lao động
Quản trị nhân sự được hiểu là:
check_box là hoạt động áp dụng các nguyên tắc pháp định về trả lương, nghỉ phép, nghỉ lễ, hưu trí....nhằm mục đích quản lý con người
Quản trị đào tạo nguồn nhân lực
Quản trị hoạt động tuyển dụng nhân lực
Quản trị hoạt động tổ chức cơ cấu
Quản trị nhân sự là:
Là quản lý con người về mặt hành chính, là hoạt động áp dụng các nguyên tắc pháp định về trả lương, nghỉ phép, nghỉ lễ, hưu trí....nhằm mục đích quản lý con người
Quản lý nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực
Tất cả các phương án đều đúng
Quản trị viên nhân lực cần có đức tính:
Biết tham khảo ý kiến
Quyết đoán
Tất cả các phương án đều đúng
Thương người
Quản trị viên nhân lực không có quyền:
Quyết định những vấn đề liên quan đến QTNL
Tất cả các phương án đều sai
Tham gia họp bàn về chiến lược phát triển của DN
Thu thập thông tin liên quan đến nhân lực từ các bộ phận khác
So sánh một công việc nào đó với các công việc khác để bảo đảm rằng công việc đó được trả lương công bằng được gọi là:
check_box Đánh giá công việc
Mô tả chi tiết công việc
Mô tả công việc
Phân tích công việc
Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ tức là:
Cung cấp các điều kiện cần thiết cho công việc
Loại trừ các trở ngại cho thực hiện công việc của người lao động
Tất cả các phương án đều đúng
Tuyển chọn và bố trí người phù hợp để thực hiện công việc
Theo học thuyết hai yếu tố của F.Herzberg, đề bạt, thăng tiến thuộc yếu tố:
check_box Yếu tố thúc đẩy
Yếu tố duy trì
Yếu tố quan hệ
Yếu tố kỳ vọng
Theo Maslow, nhu cầu được tôn trọng được hiểu là:
check_box Nhu cầu có địa vị, được người khác công nhận và tôn trọng, cũng như nhu cầu tự tôn trọng mình.
Nhu cầu được ổn định, chắc chắn và được bảo vệ khỏi các điều bất trắc hoặc là nhu cầu tự bảo vệ.
Nhu cầu cơ bản về thức ăn, nước uống, chỗ ở và ngủ, tức là những nhu cầu tối thiểu để con người có thể sống được.
Nhu cầu được quan hệ với những người khác để thể hiện và chấp nhận tình cảm, sự chăm sóc, và sự hiệp tác. Hay nói cách khác, đó là nhu cầu bạn bè và giao tiếp.
Thiết kế công việc là:
Giao việc cho người lao động phù hợp với khả năng của họ
Tìm kiếm và giao việc cho người lao động
Xác định các điều kiện thuận lợi để thực hiện công việc.
Xác định các nhiệm vụ và các trách nhiệm cụ thể trong điều kiện hợp lý của doanh nghiệp
Thiết kế lại công việc:
Cái gì mà người đảm nhận phải làm
Giúp nhận dạng rõ hơn về công việc
Thể hiện độ phức tạp của công việc
Xác định trình độ và các khả năng của người lao động
Thời gian chuẩn kết (TCK ) có đặc điểm:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Chỉ hao phí một phần cho một loại công việc hay loại sản phẩm
Diễn ra khi bắt đầu và kết thúc loại công việc (sản xuất) hoặc ca làm việc chứ không diễn ra trong suốt quá trình sản xuất
Phụ thuộc vào công nghệ sản xuất loại hình sản xuất, đặc điểm thiết bị và tổ chức lao động
Thời gian lãng phí trông thấy gồm:
check_box LPCN, LPTCKT, KHSX (hoặc KH)
Ck, PV, LP, NC
KSX, KH, LPTCKT, LPca
NC,CK, LP
Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết (TNN hoặc TNC) phụ thuộc vào:
check_box Tính chất và điều kiện làm việc: yếu tố gây mỏi mệt, phương tiện giải quyết nhu cầu
Các phương tiện giải quyết nhu cầu sinh lý của con người
Các yếu tố gây mệt mỏi
Tính chất công việc và điều kiện làm việc
Thông tin phản hồi trong ĐGTHCV nghĩa là:
Báo cáo của người lao động về tình hình thực hiện công việc
Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công việc đã qua và tiềm năng, biện pháp để hoàn thành công việc trong tương lai của người lao động
Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công việc đã qua và tiềm năng, biện pháp để hoàn thành công việc trong tương lai của người lao động; Báo cáo của người lao động về tình hình thực hiện công việc
Khen thưởng kịp thời - xử phạt công minh
Thù lao lao động là:
check_box Tất cả các lợi ích mà người lao động nhận được từ tổ chức sau khi cống hiến lao động cho tổ chức
Tất cả các loại phúc lợi người lao động được hưởng
Tiền lương người lao động được trả
Tiền thưởng người lao động được trả
Thu thập thông tin để phân tích công việc là trách nhiệm của:
Chuyên gia nhân lực
Người thực hiện công việc
Nhà giám sát công việc
Tất cả các phương án đều đúng
Thực chất của tuyển chọn nhân lực là:
Động viên người lao động
Khuyến khích người lao động
Sàng lọc các ứng cử viên
Thu hút nhân lực
Thực chất của tuyển dụng nhân lực là:
check_box Thu hút nhân lực
Khuyến khích người lao động
Động viên người lao động
Sàng lọc các ứng cử viên
Thực chất của tuyển mộ nhân lực là:
Chiêu mộ người lao động
Thu hút nhân lực
Tìm kiếm nhân lực
Xác định nguồn nhân lực
Thực chất phương pháp đánh giá thang đo đồ hoạ dùng trong đánh giá thực hiện công việc là:
Cho điểm theo các nội dung thực hiện và kết quả lao động
Cho điểm theo đánh giá của đồng nghiệp
Cho điểm theo đánh giá của nhà quản lý
Cho điểm theo tinh thần hăng say lao động
Tiền thưởng là:
check_box Khoản tiền bổ sung cho tiền lương nhằm quán triệt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động
Số lượng tiền mà doanh nghiệp phúc lợi cho người lao động
Số lượng tiền người lao động nhận được hàng tháng
Số lượng tiền người lao động nhận được từ công việc của mình
Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội là:
Một tiêu chuẩn đề cập tới trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp để xã hội phát triển
Một tiêu chuẩn toàn cầu về quyền lợi của người lao động
Một tiêu chuẩn về mặt xã hội của các doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức đánh giá thực hiện công việc bao gồm những nội dung nào sau đây:
Lựa chọn chu kỳ đánh giá và đào tạo người đánh giá
Lựa chọn phương pháp đánh giá và người đánh giá
Phỏng vấn đánh giá
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức lao động là:
check_box Tổng hợp các hình thức, các phương pháp cụ thể để kết hợp con người với các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm.
Sự kết hợp người lao động với các yếu tố của sản xuất.
Thể hiện trình độ của thực hiện công việc.
Thực hiện quá trình lao động sản xuất.
Tổ chức tiền thưởng bao gồm các nội dung:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Xác định các chỉ tiêu thưởng và điều kiện xét thưởng
Xác định mức tiền thưởng
Xác định nguồn tiền thưởng
Tổ sản xuất là:
Một bộ phận của phân xưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao
Một đơn vị gồm nhiều các cá nhân
Một hình thức lao động tập thể mà ở đó gồm nhiều cá nhân cùng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ của tổ
Nhiều nhóm người lao động gộp lại
Trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trước hết thuộc về:
Các chuyên gia quản trị nhân lực
Các phòng ban quản lý khác
Những người quản lý và lãnh đạo các cấp các bộ phận trong tổ chức
Phòng quản trị nhân lực
Trong các doanh nghiệp công tác đào tạo và phát triển nhân lực cần phải thực hiện một cách có tổ chức và có kế hoạch do:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp
Đào tạo và phát triển là điều kiện quyết định để các doanh nghiệp có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh
Việc cập nhật và trang bị kiến thức cho người lao động để họ hoàn thành tốt công việc được giao là một yêu cầu tất yếu
Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thuộc về đánh giá thực hiện công việc:
Giám đốc dự án thảo luận với một thành viên về tiến độ thực hiện công việc
Quản đốc ghi nhận sự việc một người thợ bảo trì đã làm việc suốt đêm để khắc phục sự cố về máy
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ trưởng chấm công cho các thành viên trong tổ
Trong công thức tính số lượng công nhân làm theo lương thời gian CNthg = Ntv x Sphv x C x K Hãy chọn nội dung kinh tế của ký hiệu K phù hợp:
Hệ số giờ làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Hệ số giữa thời gian làm việc của doanh nghiệp và thời gian làm việc theo chế độ của công nhân
Hệ số ngày làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Hệ số người làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Trong công thức tính số lượng công nhân làm theo lương thời gian. CNthg = Ntv x Sphv x C x K Hãy chọn nội dung kinh tế của ký hiệu C phù hợp:
Số ca làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Số giờ làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Số ngày làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Số người làm việc bình quân kỳ kế hoạch
Trong tuyển chọn, ưu điểm mà các ứng viên từ bên ngoài không có được là:
check_box Khả năng sáng tạo
Khả năng thích nghi
Kinh nghiệm thực hiện công việc
Kinh nghiệm thực hiện công việc và khả năng thích nghi
Trường phái quản lý con người nào đã có cách tiếp cận hệ thống: Coi doanh nghiệp là một hệ thống mở cần luôn thích ứng với môi trường?
Tất cả các phương án đều đúng
Trường phái cổ điển
Trường phái hiện đại
Trường phái tâm lý xã hội học
Trường phái quản lý con người nào đã có nguyên tắc tiêu chuẩn hóa và thống nhất các thủ tục (về hành chính và quản lý)?
Tất cả các phương án đều đúng
Trường phái các mối quan hệ con người
Trường phái khai thác các khả năng tiềm tàng của con người
Trường phái tổ chức lao động khoa học
Trường phái quản lý con người nào đã tìm kiếm sự tham gia đóng góp của mọi người cấp dưới vào công việc chung?
Tất cả các trường phái đều đúng
Trường phái các mối quan hệ con người
Trường phái khai thác khả năng tiềm tàng của con người
Trường phái tổ chức lao động khoa học
Tuyển dụng nhân lực là:
Những ứng cử viên nào đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của công việc sẽ được tuyển dụng vào làm việc
Quá trình tìm kiếm thu hút động viên khuyến khích những cá nhân có đủ tiêu chuẩn thích hợp ở cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp tham gia dự tuyển vào các chức danh cần người trong doanh nghiệp
Tuyển dụng và sử dụng người lao động
Xác định nguồn cung cấp nhân lực và sàng lọc hồ sơ dự tuyển
Tuyển mộ từ nguồn nội bộ có nhược điểm là:
Có thể tạo nên một nhóm ứng cử viên không thành công, không hợp tác dễ bất mãn
Đỡ mất thời gian hội nhập người mới
Tiết kiệm chi phí tuyển mộ
Tổ chức biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng ứng cử viên
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp phỏng vấn tuyển chọn là:
Phát hiện khả năng giao tiếp của ứng viên
Phát hiện khả năng làm việc nhóm của ứng viên
Phát hiện khả năng sáng tạo của ứng viên
Tất cả các phương án đều đúng
Vai trò của phòng nhân lực đối với các phòng ban khác là:
Đề ra chính sách tư vấn, cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động về nguồn nhân lực trong toàn công ty
Kiểm soát tất cả các hoạt động về nhân lực trong toàn công ty
Lãnh đạo và kiểm tra tất cả các hoạt động nhân lực trong toàn công ty
Tất cả các phương án đều đúng
Vệ sinh lao động là:
check_box Việc nghiên cứu sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động và hoạt động bảo vệ sức khỏe cho người lao động để làm việc đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao
Hoạt động bảo vệ sức khỏe cho người lao động để làm việc đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao
Một việc làm cần thiết để cho doanh nghiệp có đủ các điều kiện làm việc vệ sinh hơn
Việc nghiên cứu sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động
Vị trí là gì?
Là các nhiệm vụ và các hoạt động được thực hiện bởi một cá nhân
Là mô tả các yêu cầu, đòi hỏi đối với công việc
Là một nhóm các nhiệm vụ và các hoạt động không có sự liên quan
Là tên gọi hợp pháp của một công việc
Việc đánh giá thực hiện công việc của người lao động không nhằm vào mục đích:
Tạo động lực làm việc
Tạo tin đồn trong tổ chức
Xác định mức lương, thưởng
Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
Việc lựa chọn hình thức đào tạo nào để mang lại hiệu quả cao nhất phụ thuộc vào:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Điều kiện trang bị kỹ thuật, tài chính cụ thể của từng doanh nghiệp
Mức độ phức tạp, nội dung cần đào tạo
Yêu cầu về quy mô đào tạo
Xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp phải căn cứ vào:
Khả năng thanh toán của doanh nghiệp và mức tiền công trong thời gian đã qua
Mức sống của xã hội và sự thỏa thuận của doanh nghiệp với công đoàn
Tất cả các phương án đều đúng
Tiền lương tối thiểu của nhà nước và mức lương thịnh hành trên thị trường
Xác định mục tiêu đào tạo là:
check_box Thời gian đào tạo; số lượng cơ cấu học viên; kỹ năng cụ thể cần được đào tạo và trình độ kỹ năng có được sau đào tạo
Kỹ năng cụ thể cần được đào tạo và trình độ kỹ năng có được sau đào tạo
Số lượng và cơ cấu học viên
Thời gian đào tạo
Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên có nghĩa là:
Đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động, từ đó giúp họ làm việc tốt hơn
Tất cả các phương án đều đúng
Xác định mục tiêu của doanh nghiệp và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu đó
Xác định nhiệm vụ cụ thể và các tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao động. Ở đây các bản mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc đóng vai trò quan trọng
Ý nghĩa của tổ chức chỗ làm việc là:
check_box Là nơi diễn ra sự kết hợp các yếu tố của sản xuất để tạo ra sản phẩm
Là một bộ phận quan trọng và cấu thành nên phân xưởng
Là một hình ảnh thể hiện trình độ kỹ thuật của doanh nghiệp
Là nơi sinh hoạt của người lao động
Ý nghĩa của tổ chức chỗ làm việc là:
check_box Hoạt động bảo đảm cho các công việc được hoàn thành đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao
Một việc làm cần thiết để cho chỗ làm việc đẹp và tiện nghi hơn
Một việc làm cần thiết để sản xuất sản phẩm tốt hơn
Một việc làm gắn người lao động với nơi làm việc của họ
Ý nghĩa của việc chuyên môn hóa các chỗ làm việc là:
Để người lao động gắn bó với công việc
Một việc làm cần thiết để sản xuất sản phẩm tốt hơn
Việc làm cần thiết để cho các chỗ làm việc được lựa chọn và thiết kế các trang thiết kế thích hợp để hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao
Việc làm cần thiết để cho chỗ làm việc có các thiết bị đầy đủ và tiện nghi hơn
Yêu cầu của phỏng vấn tuyển chọn là:
Không tỏ ra thân thiện, dễ gần trong quá trình phỏng vấn
Nói rõ quan điểm của mình về ứng viên
Tất cả các phương án đều đúng
Tránh thiên kiến, định kiến
Yêu cầu của tuyển chọn nhân lực là:
Gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp, xuất phát từ kế hoạch về lao động
Tất cả các phương án đều đúng
Tuyển được những người có kỷ luật trung thực gắn bó với công việc và doanh nghiệp
Tuyển được những người phù hợp với yêu cầu của công việc
Yêu cầu đối với quản trị viên nhân lực:
Am hiểu tường tận về tổ chức của mình và có tâm huyết đối với người lao động
Được đào tạo để nắm vững các kiến thức chuyên môn về nguồn nhân lực
Tất cả các phương án đều đúng
Thành thạo các kỹ năng về nguồn nhân lực
Yêu cầu trả thù lao động là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Phải đảm bảo ổn định và có hiệu quả
Phải hợp pháp và hấp dẫn
Phải tạo được động lực lao động và công bằng
Yếu tố nào dưới đây có khả năng thu hút ứng viên cho doanh nghiệp:
Chính sách nhân sự của doanh nghiệp có nhiều ưu đãi
Công việc cần tuyển người không thật thú vị
Khả năng tài chính của doanh nghiệp không mạnh
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp không hấp dẫn
Yếu tố nào dưới đây không thể hiện sai lầm của người phỏng vấn:
Lắng nghe và quan sát ứng cử viên
Mớm câu trả lời
Nói quá nhiều
Thành kiến

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập