Bất cập của các dự án BOT khi triển khai tại Việt Nam:
Cơ sở hạ tầng khó phát triển
Gánh nặng nợ cho thế hệ sau khi quản lý không hiệu quả
Gây ra tình trạng thiếu vốn đầu tư xây dựng
Triển khai ở quá nhiều địa phương và trong nhiều lĩnh vực
Các hình thức đầu tư nào sau đây thuộc nguốn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)?
Cho vay ưu đãi của nước ngoài cho Việt Nam
Cho vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam
Người nước ngoài mua cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam
Viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho chính phủ Việt Nam
Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam:
check_box là người thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối nhằm mục tiêu lợi nhuận
là người mua - bán cuối cùng để can thiệp vào thị trường nhằm thực hiện chính sách tiền tệ, tỷ giá của Nhà nước
là tổ chức điều hành nhằm hình thành thị trường mua - bán ngoại tệ có tổ chức giữa các ngân hàng thương mại
là tổ chức môi giới cho hoạt động mua bán ngoại hối
Cái nào được coi là hội nhập kinh tế quốc tế?
AFTA
EU
NOFTA
WTO
Cái nào được coi là khu mậu dịch tự do (FTA)?
AFTA
BRIC
EU
WTO
Cái nào được coi là khu mậu dịch tự do (FTA)?
BRIC
EU
NAFTA
WTO
Cái nào được coi là khu mậu dịch tự do (FTA)?
check_box NOFTA
BRIC
EU
WTO
Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà:
Tổng giá trị xuất khẩu bằng nhập khẩu, thu ngoại tệ về bằng với chi ngoại tệ ra
Xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài
Xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào
Xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra
Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà:
check_box tổng giá trị xuất khẩu bằng nhập khẩu, thu ngoại tệ về bằng với chi ngoại tệ ra
xuất khẩu ít hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài nhiều hơn chảy vào
xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài nhiều hơn chảy vào
xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào nhiều hơn chảy ra
Cán cân thanh toán quốc tế là Bảng cân đối để đối chiều và so sánh:
Những khoản tiền chi trả cho nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định
Những khoản tiền chi trả cho nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định
Những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền chi trả cho nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định
Những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền thu từ trong nước trong một khoảng thời gian nhất định
Cán cân thanh toán quốc tế là Bảng cân đối để đối chiều và so sánh:
check_box Những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền chi trả cho nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định
Những khoản tiền chi trả cho nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định
Những khoản tiền chi trả cho nước ngoài với những khoản tiền thu được trong nước trong một khoảng thời gian nhất định
Những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền thu từ trong nước trong một khoảng thời gian nhất định
Cấp độ hội nhập cao nhất trong các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực là
Liên minh hải quan
Liên minh kinh tế
Liên minh tiền tệ
Thị trường chung
CEPT (Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung) là chương trình các quốc gia thành viên cam kết thực hiện:
Giảm thuế cho các quốc gia thành viên khác
Giảm thuế và các hạn chế về ngoại tệ cho các quốc gia thành viên khác
Giảm thuế và gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan cho các quốc gia thành viên khác
Gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan cho các quốc gia thành viên khác
Chế độ mà ở đó giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước là:
check_box Chế độ tỷ giá thả nổi
Chế độ tỷ giá “neo”
Chế độ tỷ giá cố định
Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết
Chế độ mà ở đó giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước là:
check_box chế độ tỷ giá thả nổi
chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết
chế độ tỷ giá “neo”
chế độ tỷ giá cố định
Chế độ tỷ giá cố định (Fix Exchange Rate):
Là chế độ mà giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác
Là chế độ mà ở đó giá cả đồng tiền một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ.
Là chế độ mà tỷ giá hối đoán được tự do thả nổi trên thị trường
Là một chế độ mà giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước
Chế độ tỷ giá cố định (Fix Exchange Rate):
check_box là chế độ tỷ giá mà giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác
là chế độ tỷ giá mà tỷ giá hối đoán được tự do thả nổi trên thị trường
là chế độ tỷ giámà ở đó giá cả đồng tiền một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ.
là một chế độ tỷ giá mà giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước
Chế độ tỷ giá mà mối tương quan về giá cả giữa các loại đồng tiền, một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ là:
Chế độ tỷ giá “neo”
Chế độ tỷ giá cố định
Chế độ tỷ giá thả nổi
Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết
Chế độ tỷ giá mà mối tương quan về giá cả giữa các loại đồng tiền, một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ là:
check_box chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết
chế độ tỷ giá “neo”
chế độ tỷ giá cố định
chế độ tỷ giá thả nổi
Chế độ tỷ giá thả nổi (Floating Exchange Rate):
check_box Là một chế độ mà giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước
Là chế độ mà giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác
Là chế độ mà nhà nước ấn định tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền
Là chế độ mà ở đó giá cả đồng tiền một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ.
Chế độ tỷ giá thả nổi (Floating Exchange Rate):
check_box là một chế độ tỷ giá mà giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước
là chế độ tỷ giá mà giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác
là chế độ tỷ giá mà nhà nước ấn định tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền
là chế độ tỷ giá mà ở đó giá cả đồng tiền một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ.
Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết (Managed Floating Exchange Rate):
Là chế độ mà giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác
Là chế độ mà nhà nước ấn định tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền
Là chế độ mà ở đó giá cả đồng tiền một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ
Là một chế độ mà giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước
Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết (Managed Floating Exchange Rate):
check_box là chế độ tỷ giá mà ở đó giá cả đồng tiền một mặt được xác định trên cơ sở cung - cầu tiền tệ thị trường, mặt khác cũng chịu sự điều tiết từ phía chính phủ
là chế độ tỷ giá mà giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác
là chế độ tỷ giá mà nhà nước ấn định tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền
là một chế độ tỷ giá mà giá trị của một đồng tiền được không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước
Chi phí cơ hội giữa các nước khác nhau theo lý thuyết H-O là do sự khác biệt về:
công nghệ sản xuất giữa các nước
hàm lượng tương đối các yếu tổ đầu vào để sản xuất hàng hóa
hiệu suất theo quy mô ở các ngành
lợi thế tuyệt đối giữa các nước
Chi phí cơ hội là không đối khi:
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng
Hiệu suất giảm dần theo quy mô
Hiệu suất tăng dần theo quy mô
Chi phí cơ hội là không đối khi:
check_box đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng
hiệu suất giảm dần theo quy mô
hiệu suất tăng dần theo quy mô
đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ
Chính sách thương mại bảo hộ là chính sách mà:
Nhà nước dỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan với hàng hóa nhập khẩu
Nhà nước hạ thấp thuế quan
Nhà nước không can thiệp vào ngoại thương
Nhà nước xây dựng các hàng rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu
Chính sách tự do hóa thương mại là chính sách mà:
Nhà nước bảo vệ các nhà kinh doanh nội địa
Nhà nước can thiệp vào ngoại thương bằng các công cụ thuế quan và phi thuế quan
Nhà nước không can thiệp vào ngoại thương
Nhà nước nâng đỡ các nhà kinh doanh nội địa để bành trướng ra thị trường nước ngoài
Có tin nói rằng chính phủ Mỹ sẽ viện trợ KHÔNG hoàn lại cho chính phủ Việt Nam số tiền là 10 tỷ USD để phát triển ngành công nghệ thông tin. Thái độ của chính phủ Việt Nam nên là:
Chờ đợi những điều kiện đặt ra từ phía Mỹ
Không suy nghĩ gì cả mà nhận luôn khoản viện trợ nói trên
Không tỏ thái độ gì cả cho đến khi chính phủ Mỹ có tuyên bố chính thức
Từ chối khoản viện trợ nói trên
Có tin nói rằng chính phủ Mỹ sẽ viện trợ KHÔNG hoàn lại cho chính phủ Việt Nam số tiền là 10 tỷ USD để phát triển ngành công nghệ thông tin. Thái độ của chính phủ Việt Nam nên là:
check_box không tỏ thái độ gì cả cho đến khi chính phủ Mỹ có tuyên bố chính thức
từ chối khoản viện trợ nói trên
chờ đợi những điều kiện đặt ra từ phía Mỹ
không suy nghĩ gì cả mà nhận luôn khoản viện trợ nói trên
Đâu được coi là ngoại hối?
check_box Ngoại tệ, giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng nội tệ do người không cứ trú nắm giữ
Các giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ
Ngoại tệ
Vàng tiêu chuẩn quốc tế
Đâu được coi là ngoại hối?
check_box ngoại tệ, giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng nội tệ do người không cứ trú nắm giữ
Ngoại tệ và các giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ
Ngoại tệ và đồng nội tệ do người không cứ trú nắm giữ
Ngoại tệ và vàng tiêu chuẩn quốc tế
Đâu không phải là hình thức FDI ở Việt Nam?
Các tổ chức phi chính phủ (NGOs)
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Đâu KHÔNG phải là tác động tích cực của FDI?
Giảm tỷ suất lợi nhuận trong nước
Tăng thu nhập quốc nội
Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Đâu là một trong các giả định mà Heckscher-Ohlin đưa ra trong mô hình của mình:
chỉ có 2 quốc gia sản xuất hai loại hàng hóa bằng công nghệ khác nhau
chỉ có lao động (L) là yếu tố duy nhất tạo nên giá trị sản phẩm
chỉ có vốn (K) là yếu tố duy nhất tạo nên giá trị sản phẩm
vốn và lao động được di chuyển tự do trong nước mà không ra nước ngoài
Đầu tư gián tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư
có quyền quản lý, điều hành công ty
không có quyền kiểm soát đối với công ty
không có quyền sở hữu đối với công ty
vừa có quyền sở hữu, vừa có quyền kiểm soát công ty
Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài khác nhau ở điểm nhà đầu tư có quyền hay không có quyền:
Bán cổ phần cổ phiếu của mình
Hưởng lợi nhuận kinh doanh
Kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Sở hữu đối với doanh nghiệp
Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài khác nhau ở điểm nhà đầu tư có quyền hay không có quyền:
bán cổ phần cổ phiếu của mình
hưởng lợi nhuận kinh doanh
kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
sở hữu đối với phần vốn đầu tư
Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài khác nhau ở điểm có hay không có
check_box quyền kiểm soát doanh nghiệp
quyền hưởng cổ thức và sở hữu doanh nghiệp
quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp
quyền sở hữu doanh nghiệp
Để có thể thu hút thật nhiều các nhà đầu tư đến Việt Nam, Việt Nam KHÔNG cần phải:
Đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi
Đầu tư mua thật nhiều vũ khí trang bị cho quốc phòng
Giữ vững ổn định về chính trị, xã hội
Thực hiện nhất quán chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa
Để có thể thu hút thật nhiều các nhà đầu tư đến Việt Nam, Việt Nam KHÔNG cần phải:
check_box đầu tư mua thật nhiều vũ khí trang bị cho quốc phòng
giữ vững ổn định về chính trị, xã hội
thực hiện nhất quán chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa
đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi
Để khắc phục tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế cần điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng
check_box hạn chế nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu
hạn chế xuất khẩu, tăng cường nhập khẩu
hạn chế xuất nhập khẩu
tăng cường xuất nhập khẩu
Để khắc phục tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế cần:
check_box Thu hút đầu tư nước ngoài
Hạn chế xuất nhập khẩu
Nới lỏng chính sách tiền tệ
Tăng cường dự trữ ngoại tệ
Để khắc phục tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế cần:
check_box thu hút đầu tư nước ngoài
hạn chế xuất nhập khẩu
nới lỏng chính sách tiền tệ
tăng cường dự trữ ngoại tệ
Để khắc phục tình trạng thặng dư cán cân thanh toán quốc tế cần:
check_box Tăng nhập khẩu cho sản xuất và tiêu dùng
Giảm dự trữ ngoại tệ
Tăng nhập khẩu vốn
Tiết kiệm chi tiêu
Để khắc phục tình trạng thặng dư cán cân thanh toán quốc tế cần:
check_box tăng nhập khẩu cho sản xuất và tiêu dùng
tăng nhập khẩu vốn
giảm dự trữ ngoại tệ
tiết kiệm chi tiêu
Di chuyển vốn chính thức là hình thức di chuyển vốn được tiến hành bởi
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
doanh nghiệp liên doanh
Ngân hàng thương thương mại
Ngân hàng trung ương
Di chuyển vốn dài hạn được thực hiện dưới hình thức:
check_box Mua cổ phiếu hay trái phiếu của doanh nghiệp
Gửi tiền Ngân hàng
Mua Thương phiếu
Mua tín phiếu
Di chuyển vốn ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức:
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Mua cổ phiếu hay trái phiếu của doanh nghiệp
Mua Thương phiếu
ODA
Di chuyển vốn quốc tế ngắn hạn thường:
Dưới 3 năm
Dưới 5 năm
Dưới 6 tháng
Không quá một năm
Di chuyển vốn quốc tế ngắn hạn thường:
Dưới 3 năm
Dưới 3 tháng
Dưới 5 năm
Không quá một năm
Dịch chuyển thương mại sẽ:
Giảm phúc lợi xã hội
Hạn chế xuất nhập khẩu
Không làm thay đổi phúc lợi xã hội
Nâng được phúc lợi xã hội
Đối với nước đi đầu tư, FDI có hiệu ứng tích cực là:
Tăng sản lượng của ngành tại trong nước
Tăng sản lượng xuất khẩu
Tạo công an việc làm ở trong nước
Tránh được các ràm cản thương mại
Đối với nước đi đầu tư, FDI có hiệu ứng tiêu cực là:
Ảnh hưởng đến sản lượng của xuất khẩu
Không tăng được GDP
Không tăng đươck tỷ suất lợi nhuận
Không tránh được các ràm cản thương mại
Đối với nước nhận đầu tư, FDI có hiệu ứng tích cực là:
Ảnh hưởng đến sản lượng của ngành
Tăng tỷ suất lợi nhuận
Tạo công ăn việc làm ở trong nước
Tránh được các ràm cản thương mại
Đối với nước nhận đầu tư, FDI có hiệu ứng tiêu cực là:
Giảm thu nhập quốc nội
Giảm tiền công ở trong nước
Giảm tỷ suất lợi nhuận trong nước
Mất việc làm
Đồng minh thuế quan (Custom Union) là khu vực mà:
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
hàng hóa và dịch vụ được tự do trong khối, các nước thành viên phát hành đồng tiền chung
Hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối
Đồng minh thuế quan là hình thức hội nhập
Cao hơn FTA
Cao hơn liên minh tiền tệ
Cao hơn thị trường chung
Thấp hơn FTA
Đường bàng quan là:
Tập hợp các điểm giới hạn tối đa khả năng sản xuất của quốc gia khi sử dụng nguồn lực một cách tối đa
Tập hợp các điểm tối đa hóa khả năng sản xuất trong một nền kinh tế
Tập hợp các tổ hợp của hai hàng hóa (X và Y) mà người tiêu dùng có thể mua khi sử dụng toàn bộ thu nhập
Tập hợp các tổ hợp của hai hàng hóa (X và Y) mang lại cùng một độ thỏa dụng
Đường đồng lượng là:
Tập hợp các điểm giới hạn tối đa khả năng sản xuất của doanh nghiệp khi sử dụng nguồn lực một cách tối đa
Tập hợp các điểm giới hạn tối đa khả năng sản xuất của quốc gia khi sử dụng nguồn lực một cách tối đa
Tập hợp các tổ hợp của hai hàng hóa (X và Y) mang lại cùng một độ thỏa dụng
Tổ hợp có thể có của đầu vào (K- Vốn, L- Lao động) để sản xuất ra cùng một mức sản lượng
Đường đồng phí là:
Tập hợp các điểm giới hạn tối đa khả năng sản xuất của doanh nghiệp khi sử dụng nguồn lực một cách tối đa
Tập hợp các tổ hợp của hai hàng hóa (X và Y) mang lại cùng một độ thỏa dụng
Tổ hợp có thể có của đầu vào (K- Vốn, giá vốn là r. L- Lao động, giá lao động là w) có thể mua với chi phí (C) cho trước
Tổ hợp có thể có của đầu vào (K- Vốn, L- Lao động) để sản xuất ra cùng một mức sản lượng
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng khi:
chi phí cơ hội là không đổi
chi phí cơ hội tăng dần
hiệu suất giảm dần theo quy mô
hiệu suất tăng dần theo quy mô
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng khi:
check_box Có chi phí cơ hội là không đổi
Có chi phí cơ hội tăng dần Có chi phí cơ hội tăng dần
Hiệu suất giảm dần theo quy mô
Hiệu suất tăng dần theo quy mô
Đường giới hạn khả năng sản xuất là:
Tập hợp các điểm giới hạn tối đa khả năng sản xuất của doanh nghiệp khi sử dụng nguồn lực một cách tối đa
Tập hợp các điểm giới hạn tối đa khả năng sản xuất của quốc gia khi sử dụng nguồn lực một cách tối đa
Tập hợp các tổ hợp của hai hàng hóa (X và Y) mà người tiêu dùng có thể mua khi sử dụng toàn bộ thu nhập
Tập hợp các tổ hợp của hai hàng hóa (X và Y) mang lại cùng một độ thỏa dụng
Đường giới hạn khả năng sản xuất trong mô hình H-O là:
đường cong lồi về gốc tọa độ
đường cong lõm về gốc tọa độ
đường parabol
đường thẳng
Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (VER) khác hạn ngạch nhập khẩu (Quota) ở điểm:
Quota cản trở tự do hóa thương mại còn VER thì không
Về hình thức, VER mang tính tự nguyện còn Quota mang tính bắt buộc
VER hạn chế số lượng hàng nhập khẩu còn Quota thì hạn chế giá trị hàng nhập khẩu
VER hạn chế số lượng hàng xuất khẩu của 1 nước còn Quota thì hạn chế giá trị hàng nhập khẩu của nước đó
Hạn chế xuất khẩu tự nguyện khiến:
tăng tính cạnh tranh bình đẳng trong môi trường quốc tế
thương mại được tự do hóa
thương mại không được tự do
thương mại phát triển ổn định
Hạn chế xuất khẩu tự nguyện về bản chất là:
biện pháp bắt buộc do nước nhập khẩu đưa ra để hạn chế nhập khẩu
biện pháp bắt buộc do nước nhập khẩu đưa ra để hạn chế xuất khẩu
biện pháp tự nguyện do nước nhập khẩu đưa ra để hạn chế xuất khẩu
biện pháp tự nguyện do nước xuất khẩu đưa ra để hạn chế xuất khẩu
Hiện nay, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể trong:
Bộ luật dân sự
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật đầu tư
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Hiệp định nông nghiệp được ký kết trong
vòng đàm phán DOHA
vòng đàm phán Geneva
vòng đàm phán song phương
vòng đàm phán Uruguay
Hiệp định TRIPS khác hiệp định TRIM ở điểm
TRIPS đề cập đến bán phá giá trong khi TRIMs liên quan đến trợ cấp
TRIPS đề cập đến đầu tư quyền sở hữu trí tuệ trong khi TRIMs liên quan đến thương mại
TRIPS đề cập đến rào cản thuế quan trong khi TRIMs liên quan đến các rào cản phi thuế quan
TRIPS đề cập đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong khi TRIMs liên quan đến đầu tư liên quan đến thương mại
Hình thức giao dịch ngoại hối mua tiền có giá trị thấp ở một thị trường tiền tệ và bán ngay ở một thị trường tiền tệ có giá lơn hơn để lấy lãi là:
Nghiệp vụ hoán đổi (SWAP)
Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward)
Nghiệp vụ mua bán giao ngay (Spot)
Nghiệp vụ quyền chọn (Option)
Hình thức giao dịch ngoại hối mua tiền có giá trị thấp ở một thị trường tiền tệ và bán ngay ở một thị trường tiền tệ có giá lơn hơn để lấy lãi là:
check_box nghiệp vụ mua bán giao ngay (Spot)
nghiệp vụ kỳ hạn (Forward)
nghiệp vụ quyền chọn (Option)
nghiệp vụ hoán đổi (SWAP)
Hình thức hội nhập khu vực nào dưới đây cho phép các nước thành viên cùng phối hợp và thống nhất chính sách tiền tệ?
check_box Liên minh tiền tệ
Liên minh hải quan
Liên minh kinh tế
Thị trường chung
Hình thức hội nhập khu vực nào dưới đây cho phép các nước thành viên không chỉ gỡ bỏ rào cản thuế và phi thuế quan với nước thành viên mà còn thóng nhất với nhau chính sách thuế với nước không thành viên.
check_box Liên minh hải quan
Liên minh kinh tế
Liên minh tiền tệ
Thị trường chung
Hình thức hội nhập khu vực nào dưới đây hình thành được cơ cấu kinh tế khu vực?
Khu vực thương mại tự do
Liên minh hải quan
Liên minh kinh tế
Thị trường chung
Hình thức liên kết kinh tế mà các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, hàng hóa và dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do di chuyển giữa các nước thành viên là:
Đồng minh thuế quan (Custom Union)
Khu vực mậu dịch tự do (FTA)
Liên minh kinh tế (Economic Union)
Thị trường chung (common Market)
Khi cán cân thanh toán quốc tế bị bội chi, chính phủ cần phải:
check_box Tăng xuất khẩu hàng hóa
Tăng dự trữ ngoại tệ
Tăng nhập khẩu hàng hóa
Tăng xuất khẩu vốn
Khi cán cân thanh toán quốc tế bị bội thu, chính phủ cần phải:
check_box Tăng nhập khẩu hàng hóa
Nâng lãi suất chiết khấu
Phá giá tiền tệ
Tăng xuất khẩu hàng hóa
Khi cán cân thanh toán quốc tế bị thâm hụt, chính phủ cần phải:
check_box Nâng lãi suất chiết khấu
Nâng giá tiền tệ
Hạn chế xuất khẩu
Giảm lãi suất chiết khấu
Khi cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, chính phủ cần phải:
check_box Tăng xuất khẩu vốn
Gia tăng các chính sách thu hút vốn nước ngoài
Tăng xuất khẩu hàng hóa
Tăng lãi suất chiết khấu
Khi cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, chính phủ:
check_box cần phải có giải pháp để khắc phục vì đấy là trạng thái không tốt của cán cân thanh toán
không cần phải quan tâm đến cán cân này nữa vì đấy là trạng thái lý tưởng của cán cân thanh toán
không cần phải quan tâm đến cán cân này nữa dù đây là trạng thái không tốt của cán cân thanh toán
cần phải có giải pháp để khắc phục dù đấy là trạng thái lý tưởng của cán cân thanh toán
Khi đồng nội tệ mất giá sẽ:
check_box tăng gánh nặng về những khoản nợ quốc tế
có lợi cho xuất nhập khẩu
hạn chế khách nước ngoài du lịch vào
kích thích tăng đầu tư ra nước ngoài
Khi đồng nội tệ tăng giá sẽ:
Bất lợi cho nhập khẩu
Có lợi cho xuất khẩu
Khuyến khích FDI
Kích thích đầu tư ra nước ngoài
Khi đồng nội tệ tăng giá sẽ:
check_box Hạn chế xuất khẩu
Khuyến khích được xuất khẩu hàng hóa
Kích thích tăng FDI và hạn chế đầu tư ra nước ngoài
Thu hút khách du lịch nước ngoài
Khi đồng nội tệ tăng giá sẽ:
check_box khuyến khích nhập khẩu hàng hóa
kích thích tăng FDI và hạn chế đầu tư ra nước ngoài.
làm tăng gánh nặng nợ nước ngoài
thu hút khách du lịch nước ngoài
Khi đồng nội tệ tăng giá sẽ:
check_box hạn chế xuất khẩu
thu hút khách du lịch nước ngoài
kích thích tăng FDI và hạn chế đầu tư ra nước ngoài
khuyến khích được xuất khẩu hàng hóa
Khi đồng nội tệ tăng giá sẽ:
check_box kích thích đầu tư ra nước ngoài
bất lợi cho nhập khẩu
khuyến khích FDI
có lợi cho xuất khẩu
Khi lạm phát ở Việt Nam tăng lớn hơn lạm phát ở Trung Quốc sẽ làm cho
check_box sức mua của VND giảm và tỷ giá NDT/VND tăng
sức mua của VND gỉam và tỷ giá NDT/VND gỉam
sức mua của VND tăng và tỷ giá NDT/VND giảm
sức mua của VND tăng và tỷ giá NDT/VND tăng
Khối AFTA được coi là:
Khu vực mậu dịch tự do (FTA-Free Trade Area)
Liên minh kinh tế (Economic Union)
Liên minh tiền tệ (Monetary Union)
Thị trường chung (common Market)
Khối EU được coi là :
Khu vực mậu dịch tự do (FTA-Free Trade Area)
Liên minh kinh tế (Economic Union)
Liên minh tiền tệ (Monetary Union)
Thị trường chung (common Market)
Khu vực mậu dịch tự do (FTA) là khu vực mà:
check_box Hàng hóa và thương mại dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, hàng hóa và dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do di chuyển giữa các nước thành viên
Thương mại hàng hóa được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Vốn và sức lao động được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Khu vực mậu dịch tự do (FTA) là khu vực mà:
check_box hàng hóa và thương mại dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, hàng hóa và dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do di chuyển giữa các nước thành viên
hàng hóa và lao động được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
vốn và sức lao động được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) hiện nay được coi là hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào?
Đồng minh thuế quan (Custom Union)
Khu vực mậu dịch tự do (FTA)
Liên minh kinh tế (Economic Union)
Thị trường chung (common Market)
Khu vực thương mại tự do là hình thức hội nhập mà các nước thành viên thoả thuận
cắt giảm các rào cản phi thuế quan với hàng hoá dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước trong khu vực
cắt giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan với hàng hoá dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước trong khu vực
cắt giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan với hàng hoá dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước trong và ngoài khu vực
cắt giảm thuế quan với hàng hoá dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước trong khu vực
Khu vực thương mại tự do là hình thức hội nhập mà các nước thành viên thoả thuận
cắt giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan với hàng hoá dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên
cho phép vốn và lao động được tự do di chuyển giữa các nước thành viên
hợp tác và hài hoà các chính sách thuế, tài khoá, tiền tệ… giữa các nước thành viên
sử dụng đồng tiền chung
Liên minh kinh tế (Economic Union) là khu vực mà:
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên và các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được di chuyển tự do trong khối, và các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ
hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được di chuyển tự do trong khối; các nước thành viên phát hành đồng tiền chung và cùng thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ,chính sách kinh tế
Liên minh kinh tế (Economic Union) là khu vực mà:
check_box Hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ,chính sách kinh tế
Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
Hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ
Liên minh kinh tế xuất hiện trong tổ chức nào dưới đây?
AFTA
EU
NOFTA
WTO
Liên minh tiền tệ (Monetary Union) là khu vực mà:
Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
Hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ
Hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế
Liên minh tiền tệ (Monetary Union) là khu vực mà:
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên và các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được di chuyển tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế
hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được di chuyển tự do trong khối, và các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ
Liên minh tiền tệ xuất hiện trong cái nào dưới đây?
AFTA
EU
NOFTA
WTO
Loại trợ cấp được phép sử dụng không giới hạn theo Hiệp định nông nghiệp là:
Trợ cấp hộp hổ phách (Amber box)
Trợ cấp hộp xanh lá cây (Green Box)
Trợ cấp hộp xanh lơ (Blue Boza0
Trợ cấp xuất khẩu
Loại trợ cấp không bị cấm sử dụng theo Hiệp định nông nghiệp là:
Trợ cấp hộp hổ phách (Amber box)
Trợ cấp hộp xanh lá cây (Green Box)
Trợ cấp hộp xanh lơ (Blue Boza0
Trợ cấp xuất khẩu
Loại trợ cấp phải cam kết cắt giảm theo lộ trình nhất định theo Hiệp định nông nghiệp là:
Trợ cấp hộp hổ phách (Amber box)
Trợ cấp hộp xanh lá cây (Green Box)
Trợ cấp hộp xanh lơ (Blue Boza0
Trợ cấp xuất khẩu
Lợi ích của các dự án BOT khi triển khai tại Việt Nam:
Khắc phục được các rào cản thương mại
Phát triển được cơ sở hạ tầng để làm tiền đề phát triển các lĩnh vực khác
Tăng được tín dụng tài chính cho thế hệ sau
Tránh được tất cả các loại thuế nhờ tận dụng chính sách ưu đãi đầu tư của nước sở tại
Lợi ích của Việt Nam khi gia nhập WTO là:
Gia tăng được khoảng cách xã hội
Mở rộng được thị trường
Né tránh được sự kiểm soát của chính phủ
Tăng giá cả hàng hóa
Lựa chọ tối ưu của nhà sản xuất là điểm:
nằm dưới đường giới hạn khả nằng sản xuất
nằm phía dưới hoặc vượt ra ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất
nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
nằm vượt ra ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất
Lựa chọ tối ưu của nhà sản xuất là:
check_box Điểm nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
Điểm nằm dưới đường giới hạn khả nằng sản xuất
Điểm nằm phía dưới hoặc vượt ra ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất
Điểm nằm vượt ra ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất
Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng là điểm mà
Đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách
Đường bàng quan tiếp xúc với với đường đồng lượng
Đường giới hạn khả năng sản xuất tiếp xúc với đường đồng lượng
Đường giới hạn khả năng sản xuất tiếp xúc với đường ngân sách
Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng là điểm:
Đường bàng quan có điểm nằm dưới đường ngân sách
Đường bàng quan nằm trên dưới đường ngân sách
Đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách
Nằm dưới đường giới hạn khả năng sản xuất
Lý thuyết của D.Ricardo và của H.O giống nhau ở điểm đều giả thiết
Cầu của hai nước là như nhau
Công nghệ sản xuất của hai nước là như nhau
Cung các yếu tố đầu vào của hai nước là như nhau
Hàm sản xuất của hai nước là như nhau
Lý thuyết triết trung được xác định dựa trên:
Lợi thế của địa hình, Lợi thế thích nghi và Lợi thế sở hữu
Lợi thế của địa phương, Lợi thế thích nghi và Lợi thế sở hữu
Lợi thế của địa phương, Lợi thế thích nghi và Lợi thế sử dụng
Lợi thế của địa phương, lợi thé thương mại và Lợi thế sở hữu
Một hàng hóa có hàm lượng lao động lớn nghĩa là:
Chi phí lao động để sản xuất hàng hóa đó cao hơn các hàng hóa khác trong nước
Chi phí lao động để sản xuất hàng hóa đó cao hơn nước khác
Hàng hóa đó được sản xuất ở những nước có nguồn lao động dồi dào
Tỷ lệ lao động trên vốn để sản xuất hàng hóa đó cao hơn hàng hóa khác
Một nước khi gia nhập ASEAN, tham gia AFTA thì:
Bắt buộc phải thực hiện CEPT
Chỉ phải thực CEPT nếu Mỹ chấp thuận
Có thể tham gia CEPT
Không phải thực hiện CEPT
Một trong các biện pháp khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế là:
Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài
Hạn chế xuất khẩu
Nâng giá tiền tệ
Phá giá tiền tệ
Mục tiêu của nhà đầu cơ khi tham gia thị trường ngoại hối là:
check_box lợi nhuận
phí môi giới
khoản “hoa hồng”
phí dịch vụ
Mục tiêu của nhà môi giới khi tham gia thị trường ngoại hối là:
check_box lệ phí trước bạ
khoản “hoa hồng”
lợi nhuận
phí dịch vụ
Mục tiêu ngân hàng thương mại khi tham gia thị trường ngoại hối là:
check_box Lợi nhuận và phí dịch vụ
khoản “hoa hồng” và lợi nhuận
lệ phí trước bạ và lợi nhuận
lợi nhuận và phí môi giới
Mục tiêu ngân hàng thwong mại khi tham gia thị trường ngoại hối là:
check_box phí dịch vụ
khoản “hoa hồng”
phí môi giới
lệ phí trước bạ
Mục tiêu ngân hàng trung ương khi tham gia thị trường ngoại hối là mua bán ngoại tệ trên thị trường để:
check_box điều tiết tỷ giá hối đoái
điều tiết lợi nhuân
điều tiết phí môi giới trên thị trường này
điều tiết mức hoa hồng trên thị trường này
NAFTA được coi là:
Khu vực mậu dịch tự do (FTA-Free Trade Area)
Liên minh kinh tế (Economic Union)
Liên minh tiền tệ (Monetary Union)
Thị trường chung (common Market)
Ngân hàng công bố tỷ giá EUR/USD = 1,2985/26. Công ty A thu về 10.000 USD, trước nhu cầu cần mua nguyên vật liệu công ty đã bán số USD trên để lấy EUR. Số EUR mà công ty thu về sau khi bán số USD trên là:
12.985
13.026
7.676,954
7.701,194
Ngân hàng công bố tỷ giá EUR/USD = 1,2985/26. Công ty A thu về 120.000 USD, trước nhu cầu cần mua nguyên vật liệu công ty đã bán số USD trên để lấy EUR. Số EUR mà công ty thu về sau khi bán số USD trên là:
check_box 92.123,45
155.820
156.312
92.414,32
Ngân hàng công bố tỷ giá EUR/USD = 1,2985/26. Công ty A thu về 15.000 USD, trước nhu cầu cần mua nguyên vật liệu công ty đã bán số USD trên để lấy EUR. Số EUR mà công ty thu về sau khi bán số USD trên là:
11.515,43
11.551,79
19.478
19.539
Ngân hàng công bố tỷ giá EUR/USD = 1,2985/26. Công ty A thu về 65.000 USD, trước nhu cầu cần mua nguyên vật liệu công ty đã bán số USD trên để lấy EUR. Số EUR mà công ty thu về sau khi bán số USD trên là:
check_box 49.900,2
50.057,76
84.403
84.669
Ngân hàng công bố tỷ giá EUR/USD = 1,2985/26. Công ty A thu về 75.000 USD, trước nhu cầu cần mua nguyên vật liệu công ty đã bán số USD trên để lấy EUR. Số EUR mà công ty thu về sau khi bán số USD trên là:
check_box 57.577,15
57758,95
97.388
97.695
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
Là người mua- bán ngoại tệ nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời
Là người tham gia vào thị trường ngoại hối không vì mục tiêu kinh doanh kiếm lời
Tham gia thị trường ngoại hối để bảo lãnh cho các ngân hàng thương mại
Tham gia thị trường ngoại hối để đầu cơ tích trữ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
check_box là người tham gia vào thị trường ngoại hối không vì mục tiêu kinh doanh kiếm lời
là người mua- bán ngoại tệ nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời
là người tham gia thị trường ngoại hối để bảo lãnh cho các ngân hàng thương mại
là người tham gia thị trường ngoại hối để đầu cơ tích trữ
Nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế theo lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo là do 2 quốc gia:
có công nghệ sản xuất giống nhau
có công nghệ sản xuất khác nhau
có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất giống nhau
có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất khác nhau
Nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế theo lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith là do 2 quốc gia:
có năng suất lao động giống nhau
có năng suất lao động khác nhau
có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất giống nhau
có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất khác nhau
Nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế theo mô hình Heckscher-Ohlin là do 2 quốc gia:
Có công nghệ sản xuất giống nhau
Có công nghệ sản xuất khác nhau
Có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất giống nhau
Có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất khác nhau
Nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế theo mô hình Heckscher-Ohlin là do 2 quốc gia:
check_box có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất khác nhau
có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất giống nhau
có công nghệ sản xuất giống nhau
có công nghệ sản xuất khác nhau
Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT - National Treatment ) là nguyên tắc mà:
Các bên dành cho nhau những ưu đãi và nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán với nhau
Các bên tham gia sẽ giành cho nhau những ưu đãi không kém hơn những ưu đãi giành cho nước khác
Các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như nhau (trừ quyền bầu cử, ứng cử và tham gia nghĩa vụ quân sự).
Tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các nhà kinh doanh trong nước và nước ngoài
Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT - National Treatment ) là nguyên tắc mà:
các bên dành cho nhau những ưu đãi và nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán với nhau
các bên tham gia sẽ giành cho nhau những ưu đãi không kém hơn những ưu đãi giành cho nước khác
các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như nhau (trừ quyền bầu cử, ứng cử và tham gia nghĩa vụ quân sự).
các nhà kinh doanh trong nước và nước ngoài được đối xử đẳng như nhau
Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN - Most Favoured Nation) là nguyên tắc mà:
Các bên dành cho nhau những ưu đãi và nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán với nhau
Các bên tham gia sẽ giành cho nhau những ưu đãi không kém hơn những ưu đãi giành cho nước khác
Các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như nhau (trừ quyền bầu cử, ứng cử và tham gia nghĩa vụ quân sự).
Tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các nhà kinh doanh trong nước và nước ngoài
Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN - Most Favoured Nation) là nguyên tắc mà:
các bên dành cho nhau những ưu đãi và nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán với nhau
các bên tham gia sẽ giành cho nhau những ưu đãi không kém hơn những ưu đãi giành cho nước khác
các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như nhau (trừ quyền bầu cử, ứng cử và tham gia nghĩa vụ quân sự).
các nhà kinh doanh trong nước và nước ngoài được đối xử đẳng như nhau
Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
check_box Tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, và chính phủ nước ngoài
các nhân nước ngoài và Chính phủ nước ngoài
tổ chức quốc tế và các cá nhân nước ngoài
tổ chức quốc tế và Chính phủ nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
check_box Tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, chính phủ nước ngoài
Cá nhân nước ngoài
Chính phủ nước ngoài
Tổ chức quốc tế
Nhược điểm của chính sách thương mại bảo hộ là:
Bảo thủ và trì trệ trong các nhà kinh doanh nội địa, làm giảm sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp và không mang lại hiệu quả
Giúp cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
Giúp thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
Nhược điểm của chính sách thương mại bảo hộ là:
Giúp cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
Giúp thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
Thiệt hại cho người tiêu dùng trong nước, bởi thị trường hàng hóa kém đa dạng, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng hàng hóa kém cải tiến, giá cả hàng hóa đắt
Nhược điểm của chính sách thương mại bảo hộ là:
cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
thị trường hàng hóa kém đa dạng, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng hàng hóa kém cải tiến, giá cả hàng hóa đắt
thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Nhược điểm của chính sách thương mại bảo hộ là:
bảo thủ và trì trệ trong kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa
cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển
cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Nhược điểm của chính sách thương mại tự do là:
Cạnh tranh phát triển kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
Giúp thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Những nhà kinh doanh sản xuất trong nước phát triển chưa đủ mạnh, thì dễ dàng bị phá sản trước sự tấn công của hàng hóa nước ngoài
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
Nhược điểm của chính sách thương mại tự do là:
cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
thị trường trong nước điều tiết chủ yếu bởi quy luật tự do cạnh tranh cho nên nền kinh tế dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng, phát triển mất ổn định, bị lệ thuộc vào tình hình kinh tế chính trị ở bên ngoài
thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Nhược điểm của chính sách thương mại tự do là:
cạnh tranh phát triển kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
những nhà kinh doanh sản xuất trong nước phát triển chưa đủ mạnh dễ bị phá sản trước sự tấn công của hàng hóa nước ngoài
tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Nhược điểm của chính sách thương mại tự do:
check_box Thị trường trong nước điều tiết chủ yếu bởi quy luật tự do cạnh tranh cho nên nền kinh tế dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng, phát triển mất ổn định, bị lệ thuộc vào tình hình kinh tế chính trị ở bên ngoài
Cạnh tranh phát triển kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
Giúp thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
Niêm yết tỷ giá hối đoái theo hình thức niêm yết gián tiếp là
check_box niêm yết tỷ giá của đồng ngoại tệ tính theo đồng nội tệ
niêm yết tỷ giá của 2 đồng tiền dựa vào đồng thứ 3
niêm yết tỷ giá của đồng nội tệ tính theo đồng ngoại tệ
niêm yết tỷ giá của 2 đồng tiền
Nội dung khái niệm thương mại quốc tế theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chỉ bao gồm:
Quyền sở hữu trí tuệ
Thươmg mại hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ
Thươmg mại hàng hóa và thương mại dịch vụ
Thươmg mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ
Nội dung khái niệm thương mại quốc tế theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chỉ bao gồm:
Quyền sở hữu trí tuệ
Thươmg mại hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ
Thươmg mại hàng hóa và thương mại dịch vụ
Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ
Quốc gia này được coi là dồi dào tương đối về lao động hơn quốc gia kia khi:
có đông dân hơn
có mức lương cao hơn
tỷ lệ L/K của nước đó lớn hơn nước kia
tỷ lệ L/K của nước đó nhỏ hơn nước kia
Quốc gia này được coi là dồi dào tương đối về lao động hơn quốc gia kia khi:
Có đông dân hơn
Có mức lương trên lãi suất cao hơn
Có mức lương trên lãi suất ở hai nước bằng nhau
Có mức lương trên lãi suất thấp hơn
Quỹ tiền tệ Thế giới cho Việt Nam vay một khoản vay với lãi suất thị trường để xây dựng một con đường. Đó là biểu hiện của hình thức kinh tế quốc tế nào?
Đầu tư quốc tế
Thương mại quốc tế
Trao đổi quốc tế về công nghệ
Viện trợ quốc tế
Tác động tích cực của FDI là:
Giảm tỷ suất lợi nhuận trong nước
Làm giảm sản lượng ngành của các hãng trong nước
Làm tăng tính cạnh tranh ở môi trường kinh doanh trong nước
Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân
Tác động tích cực của FDI là:
check_box tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân
làm tăng tính cạnh tranh ở môi trường kinh doanh trong nước
giảm tỷ suất lợi nhuận trong nước
làm giảm sản lượng ngành của các hãng trong nước
Tác động tích cực của toàn cầu hóa là:
Gia tăng được khoảng cách xã hội
Gia tăng sự không an toàn trong công việc
Mở rộng được thị trường
Né tránh được sự kiểm soát của chính phủ
Tác động tiêu cực của FDI đối với nước nhận đầu tư là:
giảm tỷ suất lợi nhuận trong nước
tăng thu nhập quốc nội
tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập của người dân
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tác động tiêu cực của toàn câu hóa là:
Công nghệ, kỹ năng quản trị bị chuyển giao
Giá cả bị hạ thấp
Tạo môi trường cạnh tranh
Tạo thất nghiệp tại các nước đã phát triển
Tác dụng tích cực của đầu tư quốc tế KHÔNG phải là:
các nước nhận đầu tư giảm sự lệ thuộc về kinh tế - chính trị
giúp nước đầu tư tránh được hàng rào bảo hộ thương mại
giúp nước nhận đầu tư bù đắp khoản thiếu hụt ngoại tệ trong cán cân thanh toán
làm tăng hiệu quả kinh tế trong nền kinh tế Thế giới
Tác dụng tích cực của đầu tư quốc tế KHÔNG phải là:
check_box Giảm sự lệ thuộc về kinh tế - chính trị cho các nước nhận đầu tư
Giúp nước đầu tư tránh được hàng rào bảo hộ thương mại
Giúp nước nhận đầu tư bù đắp khoản thiếu hụt ngoại tệ trong cán cân thanh toán
Làm tăng hiệu quả kinh tế trong nền kinh tế Thế giới
Tài khoản vãng lai của một nước chính là
tài khoản thu nhập ròng (E) của nước đó
tài khoản thương mại (EX-IM) của nước đó
tài khoản vốn (C) của nước đó
tổng hợp của tài khoản thương mại và tài khoản ròng của một nước (EX-IM+E)
Tăng hiệu suất theo quy mô là trường hợp là trường hợp
Chi phí tăng với tỷ lệ lớn hơn doanh thu tăng
Đầu vào tăng với tỷ lệ lớn hơn sản lượng tăng
Sản lượng tăng với tỷ lệ lớn hơn đầu vào tăng
Sản lượng tăng với tỷ lệ lớn hơn lợi ích tăng
Tạo lập thương mại làm
giảm phúc lợi của người tiêu dùng
nâng cao phúc lợi của người tiêu dùng
phúc lợi của người tiêu dùng = 0
phúc lợi của người tiêu dùng không đổi
Tạo lập thương mại sẽ:
Giảm phúc lợi xã hội
Hạn chế xuất nhập khẩu
Không làm thay đổi phúc lợi xã hội
Nâng được phúc lợi xã hội
Thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà:
check_box Xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra
Xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài
Xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào
Xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào
Thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà:
check_box xuất khẩu ít hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài nhiều hơn chảy vào
xuất khẩu ít hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào nhiều hơn chảy ra
xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài nhiều hơn chảy vào
xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào nhiều hơn chảy ra
Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà:
check_box xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy vào nhiều hơn chảy ra
Tổng giá trị xuất khẩu bằng nhập khẩu, tổng các khoản thu của từ nước ngoài bằng với tổng các khoản chi cho nước ngoài
xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài nhiều hơn chảy vào
xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu, luồng tài chính chảy ra nước ngoài nhiều hơn chảy vào
Theo Adam Smith, một nước có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất một hàng hóa được hiểu là
Chi phí cơ hội để sản xuất hàng hoá đó nhỏ hơn so với nước khác
Năng suất lao động để sản xuất hàng hoá đó cao hơn so với nước khác
Năng suất lao động để sản xuất hàng hoá đó thấp hơn so với nước khác
Tiền công bình quân của nước đó là thấp hơn so với nước khác
Theo Adam Smith, nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế là do có sự khác biệt về:
công nghệ sản xuất
hiệu suất theo quy mô ở các ngành
sở thích của người tiêu dùng
tổ hợp tương đối các yếu tố đầu vào
Theo HO, nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế là do có sự khác biệt về:
công nghệ sản xuất
hiệu suất theo quy mô ở các ngành
sở thích của người tiêu dùng
tổ hợp tương đối các yếu tố đầu vào
Theo H-O, Nhật Bản là một nước dồi dào tương đối về vốn nên chuyên môn hóa sản xuất:
Cả ô tô và sản phẩm nông nghiệp để sử dụng hết lượng vốn dồi dào
Không nên sản xuất vì có thể nhập khẩu bằng nguồn vốn dồi dào
Ô tô vì có tỷ lệ vốn/lao động lớn
Sản phẩm nông nghiệp vì có tỷ lệ lao động/vốn lớn
Theo lý thuyết của H-O, Việt Nam là một nước dồi dào tương đối về lao động nên chuyên môn hóa sản xuất:
Máy bay vì để sản xuất máy bay cần nhiều lao động
Nông nghiệp vì tỷ lệ lao động/vốn để sản xuất nông nghiệp cao
Ô tô vì tỷ lệ vốn/lao động để sản xuất ô tô cao
Sản xuất tất các mặt hàng trên để sử dụng hết lượng lao động dồi dào của Việt Nam
Theo lý thuyết H-O, Mỹ là một nước dồi dào tương đối về vốn nên Mỹ sẽ:
chuyên môn hóa sản xuất hàng may mặc- sản phẩm có tỷ lệ lao động/vốn cao
chuyên môn hóa sản xuất máy tính- sản phẩm có tỷ lệ vốn/lao động cao
không sản xuất mà nhập khẩu máy tính và hàng may mặc từ nước khác
sản xuất cả máy tính và hàng may mặc do dồi dào về vốn
Thị trường chung (common Market) là khu vực mà:
Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
Hàng hóa và dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối
Hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ,chính sách kinh tế
Thị trường chung (common Market) là khu vực mà:
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên
hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước thành viên, các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
hàng hóa và dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối; đồng thời các nước thành viên thống nhất chính sách thuế quan với các nước ngoài khối
hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động được tự do trong khối, các nước thành viên, phát hành đồng tiền chung, thống nhất chính sách thuế quan, chính sách tiền tệ,chính sách kinh tế
Thị trường ngoại hối là:
check_box nơi diễn ra hoạt động mua bán ngoại hối
nơi diễn ra hoạt động mua bản cổ phiếu
nơi diễn ra hoạt động mua bán trái phiếu chính phủ
nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ
Thị trường ngoại hối:
Là nơi diễn ra hoạt động mua bản cổ phiếu
Là nơi diễn ra hoạt động mua bán ngoại hối
Là nơi diễn ra hoạt động mua bán trái phiếu chính phủ
Là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ
Thuế bù giá là thuế đánh vào hàng hóa được:
đầu cơ xuất khẩu
nhập khẩu với giá cao hơn giá nội địa
trợ cấp xuất khẩu
xuất khẩu với giá cao hơn giá nội địa
Thuế đối kháng là thuế áp dụng cho:
Hàng hóa của nước đánh thuế cao với hàng hóa của nước mình
Hàng hóa của nước đánh thuế thấp với hàng hóa của nước mình
Hàng hóa của nước đối tác
Hàng hóa của nước trong cùng khu vực
Thuế nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu giống nhau ở điểm:
áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu
đều là công cụ phi thuế quan của chính sách thương mại quốc tế
đều làm tăng giá hàng hóa hàng hoá nhập khẩu
đều mang lại nguồn thu thuế cho chính phủ
Tổ chức nào được coi là hội nhập kinh tế quốc tế?
AFTA
EU
NAFTA
WTO
Trạng thái tốt nhất của cán cân thanh toán quốc tế là:
Cân bằng thương mại, thu ngoại tệ về bằng với chi ra
Thâm hụt thương mại, thu ngoại tệ về ít hơn chi ra
Thâm hụt thương mại, thu ngoại tệ về nhiều hơn chi ra
Thặng dư thương mại, thu ngoại tệ về nhiều hơn chi ra
Trạng thái tốt nhất của cán cân thanh toán quốc tế là:
check_box cân bằng thương mại, thu ngoại tệ về bằng với chi ra
thâm hụt thương mại, thu ngoại tệ về ít hơn chi ra
thâm hụt thương mại, thu ngoại tệ về nhiều hơn chi ra
thặng dư thương mại, thu ngoại tệ về nhiều hơn chi ra
Trên thị trường ngoại hối, nếu thực hiện mua bán giao ngay thì 2 bên sẽ thực hiện thanh toán:
check_box trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng
ngay sau khi Hợp đòng được ký kết
ngay trong ngày Hợp đòng được ký kết
trong phạm vi 1 tuần làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng
Trên thị trường ngoại hối, nếu thực hiện mua bán kỳ hạn 1 tháng thì 2 bên sẽ thực hiện thanh toán
check_box trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ 1 tháng sau ngày ký kết Hợp đồng
ngay 1 tháng sau khi Hợp đồng được ký kết
vào bất kỳ ngày nào trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng
vào bất kỳ ngày nào trong thời hạn 1 tháng + 2 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
Trợ cấp xuất khẩu khiến:
nước nhập khẩu được nhập khẩu hàng hóa với giá cạnh tranh hơn
nước nhập khẩu phải nhập khẩu hàng hóa với giá cao hơn
tăng tính cạnh tranh bình đẳng trong môi trường quốc tế
thương mại được tự do hóa
Trong các hình thức sau, đâu là hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài:
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Mua 10% cổ phiếu hoặc trái phiếu
Trong các hình thức sau, đâu là hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài?
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BOT
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BT
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BTO
ODA
Trong các hình thức sau, đâu là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài?
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Mua trái phiếu
ODA
Vay ưu đãi từ nước ngoài
Trong đầu tư quốc tế trực tiếp, nhận định nào sau đây KHÔNG đúng?
Bên nhận đầu tư sẽ thu hút được công nghệ tiên tiến của nước ngoài
Chủ đầu tư nước ngoài tránh được hàng rào bảo hộ thương mại của nước sở tại
Giúp nước nhận đầu tư tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo
Khả năng gặp rủi ro trong đầu tư của chủ đầu tư nước ngoài ít hơn
Trong đầu tư quốc tế trực tiếp, nhận định nào sau đây KHÔNG đúng?
check_box Chủ đầu tư nước ngoài ít khả năng gặp rủi ro trong đầu tư hơn đầu tư trong nước
Bên nhận đầu tư sẽ thu hút được công nghệ tiên tiến của nước ngoài
Chủ đầu tư nước ngoài tránh được hàng rào bảo hộ thương mại của nước sở tại
Nước nhận đầu tư tạo thêm được công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo
Trong đầu tư quốc tế:
Vốn chỉ tồn tại dưới dạng cổ phiếu, trái phiếu chính phủ
Vốn chỉ tồn tại dưới dạng hiện vật
Vốn chỉ tồn tại dưới dạng tiền
Vốn có thể tồn tại dưới các dạng: tiền, hiện vật, phi hiện vật
Trong đầu tư quốc tế:
check_box vốn có thể tồn tại dưới các dạng: tiền, hiện vật, phi hiện vật
vốn chỉ tồn tại dưới dạng tiền
vốn chỉ tồn tại dưới dạng cổ phiếu, trái phiếu chính phủ
vốn chỉ tồn tại dưới dạng hiện vật
Trong định hướng phát triển đầu tư quốc tế, Việt Nam KHÔNG xác định:
Thu hút vốn đầu tư quốc tế trên cơ sở giữ vững chủ quyền lãnh thổ, độc lập về kinh tế, chính trị
Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật để thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư quốc tế
Vốn đầu tư quốc tế là một nguồn vốn quan trọng
Vốn đầu tư quốc tế là nguồn vốn quyết định để xây dựng và phát triển đất nước
Trong định hướng phát triển đầu tư quốc tế, Việt Nam KHÔNG xác định:
check_box vốn đầu tư quốc tế là nguồn vốn quyết định để xây dựng và phát triển đất nước
vốn đầu tư quốc tế là một nguồn vốn quan trọng
Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật để thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư quốc tế
thu hút vốn đầu tư quốc tế trên cơ sở giữ vững chủ quyền lãnh thổ, độc lập về kinh tế, chính trị
Trong hình thức đầu tư quốc tế trực tiếp thì:
Chủ đầu tư bỏ vốn và không trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sử dụng vốn
Chủ đầu tư bỏ vốn và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sử dụng vốn
Nhà đầu tư nước ngoài cho vay ưu đãi đẻ thực hiện dự án
Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiểu chờ hưởng lãi
Trong hình thức đầu tư quốc tế trực tiếp thì:
check_box chủ đầu tư bỏ vốn và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sử dụng vốn
chủ đầu tư bỏ vốn mua cổ phiểu chờ hưởng lãi
chủ đầu tư bỏ vốn mua cổ phiểu công ty
chủ đầu tư bỏ vốn và không trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sử dụng vốn
Trong mô hình Heckscher-Ohlin đường giới hạn khả năng sản xuất là:
Đường cong lồi so với gốc tọa độ
Đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội là không đổi
Đường thẳng dốc xuống
Đường thẳng và có chi phí cơ hội là không đổi
Trong mô hình Heckscher-Ohlin đường giới hạn khả năng xản xuất là:
check_box Đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội tăng dần
Đường cong lồi so với gốc tọa độ
Đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội là không đổi
Đường thẳng và có chi phí cơ hội là không đổi
Trong mô hình lợi thế so sánh của David Ricardo:
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội là không đổi
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội tăng dần
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng và có chi phí cơ hội là không đổi
Trong mô hình lợi thế so sánh của David Ricardo:
check_box đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng và có chi phí cơ hội là không đổi
đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội tăng dần
đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ
đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội là không đổi
Trong mô hình lợi thế so sánh, David Ricardo dựa trên giả định:
chỉ có 2 quốc gia sản xuất hai loại hàng hóa bằng công nghệ giống nhau
chỉ có lao động (L) là yếu tố duy nhất tạo nên giá trị sản phẩm
chỉ có vốn (K) và lao động (L) là hai yếu tổ duy nhất tạo nên giá trị sản phẩm
có tổ hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất khác nhau
Trong mô hình lợi thế tuyệt đối của Adam Smith:
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội là không đổi
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường cong lồi so với gốc tọa độ và có chi phí cơ hội tăng dần
đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng và có chi phí cơ hội là không đổi
Đường giới hạn khả năng sản xuất là đường thẳng và có chi phí cơ hội tăng dần
Trong nền kinh tế đóng, để sản xuất và tiêu dùng được tối ưu hóa thì:
check_box Đường bàng quan phải tiếp xúc với đường giới hạn khả năng sản xuất, sản lượng phải nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất, Sản xuất phải vừa đủ cung cấp cho tiêu dùng
Đường bàng quan phải tiếp xúc với đường giới hạn khả năng sản xuất
Sản lượng phải nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
Sản xuất phải vừa đủ cung cấp cho tiêu dùng
Trong nền kinh tế đóng, sản xuất và tiêu dùng không tối ưu hóa khi:
đường bàng quan phải tiếp xúc với đường giới hạn khả năng sản xuất
đường đồng lượng tiếp xúc với đường giới hạn khả năng sản xuất
sản lượng tiêu dùng phải nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
sản xuất phải vừa đủ cung cấp cho tiêu dùng
Trong nền kinh tế mở
đường bàng quan có thể vượt ra ngoài lên phía trên đường giới hạn khả năng sản xuất
đường bàng quan và đường giới hạn sản xuất phải tiếp xúc với nhau
sản lượng phải nằm dưới đường giới hạn khả năng sản xuất
sản xuất phải vừa đủ cung cấp cho tiêu dùng
Trong số các hình thức sau hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp gồm:
Chỉnh phủ Việt Nam cho nông dân vay ưu đãi để xóa đói giảm nghèo
hãng Samsung đầu tư 100% vốn xây dựng thêm nhà máy sản xuất điện thoại tại Việt Nam
nhà đầu tư nước ngoài mua 10% cổ phiếu của các công ty cổ phần ở Việt Nam
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu của các công ty cổ phần ở Việt Nam để trở thành nhà đầu tư chiến lược để được tham gia điều hành công ty
Trong số các hình thức sau hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp gồm:
check_box Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay ưu đãi để xây cầu Nhật Tân
Chỉnh phủ Việt Nam cho nông dân vay ưu đãi để xóa đói giảm nghèo
Hãng Samsung đầu tư 100% vốn xây dựng thêm nhà máy sản xuất điện thoại tại Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu của các công ty cổ phần ở Việt Nam để trở thành nhà đầu tư chiến lược để được tham gia điều hành công ty
Trong thời gian đầu tư quốc tế theo hình thức gián tiếp, nhận định SAI là:
Bên tiếp nhận đầu tư được trao quyền sử dụng vốn của bên chủ đầu tư
Quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn luôn gắn liền nhau và thuộc về chủ đầu tư
Quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn tách rời ở hai chủ thể
Quyền sở hữu vốn thuộc bên đầu tư, nhưng quyền sử dụng vốn lại thuộc bên tiếp nhận đầu tư
Trong trao đổi quốc tế về vốn, những nhận định nào sau đây đúng?
check_box Hai bên chỉ trao đổi quyền sử dụng vốn
Hai bên chỉ trao đổi kinh nghiệm kinh doanh
Hai bên chỉ trao đổi kinh nghiệm quản lý vốn
Hai bên chỉ trao đổi quyền sở hữu vốn
Trường hợp nào được coi là hiệu suất không đổi theo quy mô:
Quy mô càng tăng thi sản lượng đầu gia càng giảm
Quy mô sản xuất tăng thêm 100% thì sản lượng đầu ra tăng ít hơn 100%
Quy mô sản xuất tăng thêm 100% thì sản lượng đầu ra tăng lớn hơn 100%
Quy mô sản xuất tăng thêm bao nhiêu phần trăm thì sản lượng đầu ra cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm
Trường hợp nào được coi là hiệu suất ổn định theo quy mô:
Quy mô càng tăng thi sản lượng đầu ra càng giảm
Quy mô sản xuất tăng thêm 100% thì sản lượng đầu ra tăng ít hơn 100%
Quy mô sản xuất tăng thêm 100% thì sản lượng đầu ra tăng lớn hơn 100%
Quy mô sản xuất tăng thêm bao nhiêu phần trăm thì sản lượng đầu ra cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm
Ưu điểm của chính sách thương mại bảo hộ là:
Giảm bớt sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu
Giúp cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
Giúp thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
Ưu điểm của chính sách thương mại bảo hộ là:
cạnh tranh gay gắt, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
cạnh tranh phát triển, kích thích nâng cao chất lượng hạ giá sản phẩm
giảm bớt sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu
thúc đẩy sự tự do hóa lưu thông hàng hóa giữa các nước
Ưu điểm của chính sách thương mại tự do là:
Bảo hộ các nhà sản xuất kinh doanh trong nước, giúp họ tăng cường sức mạnh trên thị trường nội địa
Giảm bớt sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu
Giúp nhà xuất khẩu tăng sức cạnh tranh để xâm chiếm thị trường nước ngoài
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt từ đó kích thích các nhà sản xuất nội địa phát triển SX và hoàn thiện
Ưu điểm của chính sách thương mại tự do là:
Bảo hộ các nhà sản xuất kinh doanh trong nước, giúp họ tăng cường sức mạnh trên thị trường nội địa
Giảm bớt sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu
Giúp nhà xuất khẩu tăng sức cạnh tranh để xâm chiếm thị trường nước ngoài
Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, kích thích các nhà sản xuất phát triển và hoàn thiện
Việt Nam được coi là có lợi thế so sánh hơn Mỹ trong sản xuất mặt hàng X khi:
Chi phí cơ hội sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam lớn hơn ở Mỹ
Chi phí cơ hội sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam nhỏ hơn ở Mỹ
Chi phí sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ
Chi phí sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam thấp hơn ở Mỹ
Việt Nam được coi là có lợi thế so sánh hơn Mỹ trong sản xuất mặt hàng X khi:
check_box chi phí cơ hội sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam nhỏ hơn ở Mỹ
chi phí cơ hội sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam lớn hơn ở Mỹ
chi phí sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam thấp hơn ở Mỹ
chi phí sản xuất mặt hàng X ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ
Với giả thiết các nhân tố khác không đổi, khi lượng USD của Việt kiều gửi về nước tăng sẽ dẫn đến:
Tiền đồng giảm giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó có lợi cho xuất khẩu
Tiền đồng giảm giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó không có lợi cho xuất khẩu
Tiền đồng tăng giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó có lợi cho xuất khẩu
Tiền đồng tăng giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó không có lợi cho xuất khẩu
Với giả thiết các nhân tố khác không đổi, khi lượng USD của Việt kiều gửi về nước tăng sẽ dẫn đến:
check_box tiền đồng tăng giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó không có lợi cho xuất khẩu
tiền đồng tăng giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó có lợi cho xuất khẩu
tiền đồng giảm giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó có lợi cho xuất khẩu
tiền đồng giảm giá so với đồng đôla Mỹ và điều đó không có lợi cho xuất khẩu
Yết giá gián tiếp là hình thức niêm yết mà:
check_box đồng ngoại tệ là đồng yết giá, đồng nội tệ là đồng định giá
đồng nội tệ là đồng yết giá, đồng ngoại tệ là đồng định giá
được các ngân hàng thương mại công bố
được ngân hàng nhà nước công bố
Yết giá trực tiếp là hình thức niêm yết mà:
Đồng ngoại tệ là đồng yết giá, đồng nội tệ là đồng định giá
Đồng nội tệ là đồng yết giá, đồng ngoại tệ là đồng định giá
Được các ngân hàng thương mại công bố
Được ngân hàng nhà nước công bố
Yết giá trực tiếp là hình thức niêm yết mà:
check_box đồng nội tệ là đồng yết giá, đồng ngoại tệ là đồng định giá
được các ngân hàng thương mại công bố
được ngân hàng nhà nước công bố
đồng ngoại tệ là đồng yết giá, đồng nội tệ là đồng định giá

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập