Các chẩn đoán biến động kinh tế -xã hội sẽ diễn ra trong tương lai phát triển kinh tế của đất nước với độ tin cậy lớn.
check_box Dự báo kinh tế
Văn hóa truyền thống dân tộc.
Đường lối ngắn hạn
Thông tin và quyết định quản lý kinh tế
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế bao gồm
check_box Các dự báo kinh tế xã hội; Đường lối chiến lược kinh tế; Hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế; Các chính sách kinh tế - xã hội; Công vụ và công sở; Đội ngũ cán bộ công chức quản lý kinh tế; Công sản; Pháp luật; Thông tin và quyết định quản lý kinh tế;Văn hóa truyền thống dân tộc.
Đội ngũ cán bộ công chức quản lý kinh tế; Công sản; Pháp luật; Thông tin và quyết định quản lý kinh tế; doanh nghiệp tư nhân; Văn hóa truyền thống dân tộc.
Hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế; Các chính sách kinh tế - xã hội; Công vụ và công sở; Đội ngũ cán bộ công chức quản lý kinh tế; Công sản;
Các dự báo kinh tế xã hội; Đường lối chiến lược kinh tế; Hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế; Các chính sách kinh tế - xã hội; Công vụ và công sở; Đội ngũ cán bộ công chức quản lý kinh tế;
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế KHÔNG bao gồm
check_box Bản lĩnh các doanh nhân
Thông tin và quyết định quản lý kinh tế
Các dự báo kinh tế xã hội
Đội ngũ cán bộ công chức quản lý kinh tế
Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường không bao gồm nội dung nào sau đây:
check_box Không cần sự can thiệp của nhà nước.
Cạnh tranh là môi trường và là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển
Tất cả các mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể kinh tế được tiền tệ hoá
Thành phần kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng.
Để quản lý kinh tế, nhà nước ta sử dụng phương pháp quản lý:
check_box gồm nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có cả 3 phương pháp hành chính, kinh tế và hoạch định.
kinh tế là chủ yếu
gồm phương pháp hành chính và phương pháp hoạch định
chính là phương pháp hoạch định
Môi trường bên trong doanh nghiệp gồm các yếu tố nào sau đây, ngoại trừ:
check_box luật pháp và thể chế, công nghệ, chính trị
nguyên vật liệu, phương pháp quản lý
máy móc thiết bị, vốn, nguyên vật liệu
vốn, lao động
Môi trường bên trong doanh nghiệp là:
check_box Lao động của doanh nghiệp
Tự nhiên
Văn hóa
Luật pháp
Một tập hợp các mục tiêu (đã được lượng hóa) phải làm và các phương tiện, phương thức, nguồn lực, các mối quan hệ, trình độ tiến hành phải sử dụng để đạt được các mục tiêu đã định là
check_box Các kế hoạch phát triển kinh tế
Thông tin và quyết định quản lý kinh tế
Văn hóa truyền thống dân tộc.
Các chính sách kinh tế - xã hội
Một tổ hợp các truyền thống có tác dụng bảo tồn và phát triển xã hội của một dân tộc, nó baogồm những giá trị hình thành từ đời sống tâm lý chung của dân tộc qua nhiều thế hệ là
check_box Bản lĩnh dân tộc
Các chính sách kinh tế - xã hội
Công vụ và công sở
Thông tin và quyết định quản lý kinh tế
Mục đích lâu dài cần đạt do đảng cầm quyền đặt ra nhằm hướng toàn bộ các quá trình xã hội, các hoạt động kinh tế của công dân, các mối quan hệ đối ngoại bên ngoài có liên quan để từng bước đạt tới mục đích đố là
check_box Đường lối phát triển kinh tế đất nước
Thông tin và quyết định quản lý kinh tế
Văn hóa truyền thống dân tộc.
Các chính sách kinh tế - xã hội
Nhận định nào sau đây chưa chính xác về khái niệm ủy quyền trong quản lý?
check_box Ủy quyền trong quản lý là giao quyền và không gắn trách nhiệm
Ủy quyền trong quản lý tuân thủ nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn
Ủy quyền trong quản lý gắn liền với chế độ chịu trách nhiệm kép
Ủy quyền trong quản lý là một phương phương pháp quản lý quan trọng
Nhận định nào sau đây chưa chính xác về yêu cầu của các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế
check_box Các nguyên tắc phải thể hiện ý muốn của người quản lý
Các nguyên tắc phải thể hiện được yêu cầu của các qui luật khách quan
Các nguyên tắc phải phù hợp với mục tiêu của quản lý
Các nguyên tắc phải phản ánh đúng tính chất và các quan hệ quản lý
Nhận định nào sau đây là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động, ngoại trừ:
check_box Chức năng quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài sản quốc gia
Đo lường, đánh giákết quả hoạt độngkinh tế
Chức năng kiểm tra, kiểm soát nền kinh tế
Chức năng xây dựng và thực hiện luật pháp về quản lý kinh tế
Nhận định nào sau đây là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động, ngoại trừ:
check_box Dẫn dắt và hỗ trợ những nỗ lực phát triển
Xác định phươnghướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế
Lập chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Điều chỉnh và tìm kiếm các biện phápphát triển
Nhận định nào sau đây là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo nội dung tác động, ngoại trừ:
check_box Lập chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Xây dựng và hình thành hệ thống tri thức, lý luận quản lý kinh tế - xã hội
Quản lý dân số và nguồn nhân lực
Quản lý tài chính, tiền tệ, tín dụng
Nhận định nào sau đây là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động, ngoại trừ:
check_box Quản lý dân số và nguồn nhân lực
Hoạch định và thực hiện các chính sách xã hội
Dẫn dắt và hỗ trợ những nỗ lực phát triển
Tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Nhận đình nào sau đây thể hiện chưa đúng về môi trường bên ngoài doanh nghiệp?
check_box Môi trường bên ngoài doanh nghiệp chỉ đem lại thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động
Môi trường chính trị là môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Môi trường bên ngoài doanh nghiệp cũng là thông tin cho doanh nghiệp hoạt động
Môi trường luật pháp và thể chế là môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Nhận định nào sau đây thể hiện đúng khái niệm công cụ quản lý nhà nước về kinh tế?
check_box là những phương tiện mà Nhà nước dùng để tác động lên nền kinh tế quốc dân
là các quy tắc chỉ đạo, những tiêu chuẩn hành vi mà Nhà nước phải tuân thủ trong quá trình thống kinh tế quốc dân
là hướng dẫn các việc phải làm và trình tự của nó
là những nhiệm vụ khác nhau mà Nhà nước phải tiến hành trong quá trình quản lý kinh tế
Những tín hiệu được nhà nước thu nhận; được biết để sử dụng có hiệu quả trong việc ra quyết định quản lý kinh tế nhằm đạt tới các mục tiêu quản lý kinh tế - xã hội đặt ra là
check_box Thông tin trong quản lý Nhà nước về kinh tế
Quyết định trong quản lý Nhà nước về kinh tế
Công cụ trong quản lý Nhà nước về kinh tế
Nguyên tắc trong quản lý Nhà nước về kinh tế
Phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế thông qua việc xác định phương hướng, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước cho từng giai đoạn của sự phát triển đất nước
check_box phương pháp hoạch định
phương pháp hành chính
phương pháp kinh tế
phương pháp giáo dục vận động
Quản lý giáo dục đào tạo phục vụ sản xuất là chức năng quản lý được phân loại theo
check_box nội dung tác động
phạm vi tác động
phương hướng tác động
giai đoạn tác động
Quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế là chức năng quản lý được phân loại theo
check_box nội dung tác động
phương hướng tác động
phạm vi tác động
giai đoạn tác động
Quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài sản quốc gia là chức năng quản lý được phân loại theo
check_box phương hướng tác động
phạm vi tác động
nội dung tác động
giai đoạn tác động
Quyền hạn cho phép nhà quản lý ra quyết định và giám sát trực tiếp đối với cấp dưới là
check_box Quyền hạn trực tuyến
Uỷ quyền
Quyền kiểm soát
Giao quyền
Quyết định là sản phẩm lao động sáng tạo và là:
check_box công cụ của nhà nước để quản lý xã hội.
phương pháp trong quản lý
cái chắc chắn đạt được trong tương lai.
ý muốn chủ quan của người quản lý
Tác động trở lại của doanh nghiệp lên môi trường thể hiện
check_box Doanh nghiệp tác động lên cuộc sống địa phương thông qua việc cung cấp việc làm và đóng góp những khoản thuế; nghiệp làm ô nhiễm môi trường hoặc cải thiện môi trường; tham gia một cách tích cực vào đời sống kinh tế của một thành phố hoặc một vùng.
Doanh nghiệp tác động lên cuộc sống địa phương thông qua việc cung cấp việc làmvà đóng góp những khoản thuế.
Doanh nghiệp làm ô nhiễm môi trường
Doanh nghiệp cải thiện môi trường sỗng
Tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh là chức năng quản lý được phân loại theo
check_box phương hướng tác động
giai đoạn tác động
nội dung tác động
phạm vi tác động
Thông tin quản lý kinh tế của nhà nước theo đặc điểm, tính chất sử dụng gồm
check_box Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra
Thông tin kinh tế và thông tin chính trị, văn hóa, xã hội
Thông tin chính thống và thông tin không chính thống
Thông tin có hệ thống và thông tin không có hệ thống
Thông tin quản lý kinh tế của nhà nước theo phạm vi của lĩnh vực hoạt động gồm
check_box Thông tin kinh tế và thông tin chính trị, văn hóa, xã hội
Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra
Thông tin chính thống và thông tin không chính thống
Thông tin có hệ thống và thông tin không có hệ thống
Tổ chức các hệ thống kinh tế trong nước hoạt động là chức năng quản lý được phân loại theo
check_box giai đoạn tác động
phương hướng tác động
nội dung tác động
phạm vi tác động
Tổng thể các quan điểm, các chuẩn mực, các biện pháp, các thủ thuật mà nhà nước sử dụng nhằm tác động lên đối tượng và khách thể quản lý để đạt đến những mục tiêu cụ thể riêng biệt trong số các mục tiêu chiến lược kinh tế chung của đất nước một cách tốt nhất sau một thời gian đãđịnh.
check_box Các chính sách kinh tế - xã hội
Đội ngũ cán bộ công chức quản lý kinh tế
Đường lối ngắn hạn
Dự báo kinh tế
Trong quản lý nhà nước về kinh tế, phương pháp tác động vào đối tượng quản lý bằng các quyết định mang tính bắt buộc là:
check_box phương pháp hành chính
phương pháp giáo dục vận động
phương pháp kinh tế
phương pháp hoạch định
Trong quản lý nhà nước về kinh tế, phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các đòn bẩy kinh tế và các lợi ích kinh tế
check_box phương pháp kinh tế
phương pháp giáo dục vận động
phương pháp hành chính
phương pháp hoạch định
Trong quản lý nhà nước về kinh tế, phương pháp tác động vào nhận thức và tình cảm của đối tượng quản lý nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ.
check_box phương pháp giáo dục vận động
phương pháp kinh tế
phương pháp hoạch định
phương pháp hành chính
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước là người cầm cân nẩy mực.
Xã hội cần có nhà nước tốt.
Xã hội cần phải có nhà nước.
Xã hội không cần có nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước chỉ nên có quyền hạn 1 năm
Xã hội bao giờ cũng phải cần có nhà nước
Xã hội phát triển cao chỉ cần nhà nước chung cho mọi nhà nước
Xã hội phát triển cao không cần có nhà nước
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 nguyên tắc ở 3 phương án A,C,D đều có ở các nước XHCN.
Chức năng định hướng phát triển đất nước là chức năng quản lý quan trọng của nhà nước.
Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo lãnh thổ chỉ có ở các nước XHCN.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc quản lý nhà nước của các nước XHCN.
Xác định câu đúng nhất
Các nguyên tắc quản lý nhà nước xuất phát từ các chức năng quản lý của nhà nước.
Các nguyên tắc quản lý nhà nước xuất phát từ định hướng của nhà nước.
Các nguyên tắc quản lý nhà nước xuất phát từ định hướng, mục tiêu, chức năng quản lý của nhà nước.
Các nguyên tắc quản lý nhà nước xuất phát từ mục tiêu quản lý của nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Quyền lực nhà nước dựa trên 4 cơ sở: Quyền trấn áp, Của cải xã hội nắm giữ, Đức tin của người dân, Quyền xử lý các mối quan hệ đối ngoại.
Quyền lực nhà nước dựa trên cơ sở của cải mà nhà nước nắm giữ
Quyền lực nhà nước dựa trên cơ sở sức mạnh trấn áp của nhà nước
Quyền lực nhà nước dựa vào đức tin của người dân đối với nhà nước
Xác định câu đúng nhất
Chức năng bảo vệ xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Chức năng chế định pháp luật là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Chức năng điều chỉnh xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Chức năng định hướng phát triển đất nước là chức năng quản lý quan trọng của nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước nước Cộng hòa XHCN là nhà nước tập quyền
Nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước do Đảng lãnh đạo
Nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước phân quyền
Nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước tập quyền nhưng có sự phân công rành mạch.
Xác định câu đúng nhất
Bản lĩnh dân tộc là cái tự nhiên mà có.
Kế hoạch và chính sách là sản phẩm chủ quan của những người lãnh đạo đất nước.
Kinh tế là một công cụ hết sức quan trọng để quản lý nền kinh tế đất nước.
Pháp luật do nhà nước đặt ra không liên quan gì đến điều kiện cụ thể của đất nước.
Xác định câu đúng nhất
Các phương pháp quản lý khác nhau nhà nước phải sử dụng các công cụ quản lý tương ứng.
Các phương pháp quản lý kinh tế dù khác nhau nhà nước cũng chỉ dùng một loại công cụ quản lý cố định.
Các phương pháp quản lý kinh tế khác nhau nhà nước phải sử dụng các công cụ quản lý giống nhau.
Các phương pháp quản lý kinh tế khác nhau nhà nước phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau.
Xác định câu đúng nhất
Đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là do các cố vấn nước ngoài giúp việc cho người lãnh đạo nhà nước vạch ra.
Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là do đội ngũ cán bộ giúp việc cho người lãnh đạo nhà nước vạch ra.
Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là do người lãnh đạo nhà nước đặt ra.
Tất cả các đáp án đều đúng.
Xác định câu đúng nhất
Cán bộ nhà nước tốt thì nhà nước tốt.
Nhà nước tốt cần có cán bộ nhà nước tốt.
Nhà nước tốt mà cán bộ nhà nước xấu thì nhà nước cũng hỏng.
Nhà nước xấu thì cán bộ nhà nước xấu.
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước Việt quản lý theo nguyên tắc tập quyền, có phân công.
Nhà nước Việt quản lý theo nguyên tắc tất cả quyền lực xã hội thuộc về nhân dân.
Nhà nước Việt Nam quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tất cả các đáp án đều đúng.
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước đại diện cho lợi ích dòng họ.
Nhà nước đại diện cho lợi ích giai cấp
Nhà nước đại diện cho lợi ích nhân dân, xã hội.
Nhà nước đại diện cho lợi ích nhóm.
Xác định câu đúng nhất
Chức năng bảo vệ xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Chức năng định hướng phát triển đất nước là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Chức năng hình thành tri thức và giá trị xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Chức năng hỗ trợ phát triển xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa mới có nguyên tắc quản lý nhà nước là nguyên tắc công khai.
Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa mới có nguyên tắc quản lý nhà nước là nguyên tắc pháp chế.
Chỉ có các nước XHCN mới có nguyên tắc quản lý nhà nước là nguyên tắc tập trung dân chủ.
Hầu hết các nước ngày nay đều sử dụng cả 3 nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và pháp chế để quản lý nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước ra đời là do các nhóm nắm giữ của cải, là sức mạnh xã hội đặt ra để duy trì bảo vệ lợi ích của mình.
Nhà nước ra đời là do đấu tranh giai cấp
Nhà nước ra đời là vì xã hội cần có người trọng tài đứng ra điều hành xã hội.
Nhà nước ra đời trong xã hội có giai cấp là do đấu tranh giai cấp
Xác định câu đúng nhất
Nhà nước là con quái vật lạnh lùng nhất trong các con quái vật lạnh lùng
Nhà nước là một thiết chế chính trị mang tính giai cấp (của một giai cấp, của một nhóm giai cấp, hoặc của một nhóm lợi ích xã hội) đối với xã hội; đồng thời là cơ quan công quyền để duy trì và phát triển xã hội.
Nhà nước là một thiết chế quyền lực mang tính giai cấp để quản lý xã hội
Nhà nước là nơi cờ đến tay ai người ấy phất
Xác định câu đúng nhất
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là các ràng buộc mang tính quy luật mà nhà nước phải tuân thủ để quản lý nhà nước.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là do những người lãnh đạo nhà nước đặt ra.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước khác nhau là khác nhau.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế ở mọi nước đều giống nhau.
Xác định câu đúng nhất
Quản lý nhà nước đối với xã hội là làm cho dân giàu nước mạnh.
Quản lý nhà nước đối với xã hội là làm cho đất nước lớn mạnh, mở rộng lãnh thổ ra các nước bên cạnh.
Quản lý nhà nước đối với xã hội là làm cho trình độ phát triển kinh tế của đất nước lên cao.
Quản lý nhà nước đối với xã hội là: Xây dựng và phát triển đất nước, Bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Xác định câu đúng nhất
Thiết chế nhà nước là cơ cấu, bộ máy nhà nước và sự phân phối quyền lực nhà nước trong cơ cấu đó, cũng như các mối quan hệ cần có giữa các bộ phận hợp thành cơ cấu.
Thiết chế nhà nước là quyền lực nhà nước.
Thiết chế nhà nước là thể chế hành chính nhà nước.
Thiết chế nhà nước là thể chế hoạt động của nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Người nào cũng có thể tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.
Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế bắt buộc phải tham gia thi tuyển công khai.
Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế nên là người nhà, người thân quen của quan chức nhà nước.
Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế phải do bộ phận tổ chức cán bộ nhà nước quyết định.
Xác định câu đúng nhất
Quyền lực nhà nước chỉ có giới hạn.
Quyền lực nhà nước chỉ tốt khi nó được phục vụ tốt cho xã hội.
Quyền lực nhà nước giống như con dao 2 lưỡi.
Quyền lực nhà nước là vô tận.
Xác định câu đúng nhất
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện có sẵn của đất nước mà nhà nước sử dụng để quản lý kinh tế.
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện mà nhà nước dùng để tác động lên nền kinh tế và các mối quan hệ đối ngoại có liên quan nhằm đạt tới ý đồ, mục tiêu đặt ra.
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện mà nhà nước tạo ra để quản lý nền kinh tế.
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là những phương tiện vô hạn được nhà nước sử dụng để quản lý kinh tế.
Xác định câu đúng nhất
Dự báo kinh tế xã hội khó thực hiện hơn việc đưa ra đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Việc đưa ra các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khó hơn việc đưa ra và thực thi các chính sách kinh tế - xã hội.
Việc đưa ra đường lối chiến lược khó hơn việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Việc đưa ra và thực thi pháp luật cũng khó khăn giống như việc đưa ra và thực thi các chính sách kinh tế - xã hội.
Xác định câu đúng nhất
Các công cụ quản lý đều rất quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế.
Chính sách là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế.
Kế hoạch là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế.
Pháp luật là công cụ để nhà nước quản lý nền kinh tế.
Xác định câu đúng nhất
Pháp luật là biểu hiện của bản lĩnh dân tộc.
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra, thực hiện và bảo vệ nhằm mục tiêu quản lý tốt đất nước.
Pháp luật là sự biểu hiện của chính sách
Pháp luật là sự biểu hiện của kế hoạch
Xác định câu đúng nhất
Bản lĩnh dân tộc là công cụ rất khó sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Kinh tế nhà nước là một công cụ rất khó sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Mọi công cụ quản lý đều rất khó sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Pháp luật là công cụ rất khó sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Xác định câu đúng nhất
Các doanh nghiệp nhà nước là kinh tế nhà nước.
Đất đai lãnh thổ là kinh tế nhà nước.
Kinh tế nhà nước bao gồm: lãnh thổ, đất đai nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, các tài sản quốc gia khác v.v..
Tài nguyên thiên nhiên quốc gia là kinh tế nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Bản lĩnh dân tộc là tài sản vô giá của một quốc gia.
Bản lĩnh dân tộc là tổ hợp các truyền thống có tác dụng bảo tồn và phát triển xã hội của dân tộc.
Bản lĩnh dân tộc là truyền thống của dân tộc.
Bản lĩnh dân tộc là văn hóa, truyền thống dân tộc
Xác định câu đúng nhất
Cần sử dụng kết hợp các công cụ quản lý trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Mỗi công cụ quản lý nhà nước về kinh tế đều có một giới hạn nhất định.
Mỗi công cụ quản lý nhà nước về kinh tế đều có một vai trò nhất định trong quản lý kinh tế.
Mỗi một công cụ quản lý nhà nước về kinh tế khi sử dụng đều cần có các điều kiện nhất định.
Xác định câu đúng nhất
Các chính sách là công cụ quản lý nhà nước về kinh tế dễ thực hiện nhất.
Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.
Dự báo là một công cụ quản lý nhà nước về kinh tế dễ sử dụng nhất.
Đường lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội là công cụ quản lý nhà nước về kinh tế dễ thực hiện nhất.
Xác định câu đúng nhất
Quản lý nhà nước ở các nước khác nhau đều dùng các công cụ giống nhau
Quản lý nhà nước về kinh tế có thể sử dụng các công cụ trong quản lý một doanh nghiệp.
Quản lý nhà nước về kinh tế không cần các công cụ quản lý.
Quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước phải sử dụng rất nhiều loại công cụ khác nhau.
Xác định câu đúng nhất
Cùng một mục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước có thể chọn các phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện.
Mỗi phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế chỉ có thể sử dụng cho một mục tiêu quản lý nhất định.
Mọi phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế đều có công dụng giống nhau.
Phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế nào được sử dụng là tùy thuộc vào ý thích của người lãnh đạo nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Pháp luật phải công khai, hợp lòng dân.
Pháp luật phải đáp ứng cả 3 yêu cầu: minh hiển, minh hiển và công khai, hợp lòng dân.
Pháp luật phải minh hiển và công khai.
Pháp luật phải minh hiển.
Xác định câu đúng nhất
Bản lĩnh dân tộc không phải tự nhiên mà có.
Bản lĩnh dân tộc là cái vốn có của mọi dân tộc.
Dân tộc nào không có bản lĩnh thì dân tộc đó sẽ bị hủy diệt trong lịch sử.
Không phải dân tộc nào cũng có bản lĩnh dân tộc của mình.
Xác định câu đúng nhất
Kế hoạch kinh tế là công cụ không thể thiếu để quản lý nền kinh tế đất nước.
Kinh tế không phải là công cụ không có giới hạn dùng để quản lý nền kinh tế đất nước.
Mọi nước đều chỉ có một chính sách phát triển kinh tế giống nhau.
Pháp luật không phải là công cụ vạn năng để quản lý nền kinh tế đất nước.
Xác định câu đúng nhất
Các chính sách kinh tế - xã hội khác nhau có tuổi thọ dài ngắn khác nhau.
Mọi chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước đều chỉ có tuổi thọ nhất định.
Mọi chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước đều có tuổi thọ vô hạn.
Mọi chính sách kinh tế - xã hội đều có tuổi thọ giống nhau
Xác định câu đúng nhất
Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế không phải công cụ nào cũng có thể sử dụng được.
Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế không phải công cụ nào cũng quan trọng.
Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế không phải tất cả đều cần thiết.
Sử dụng các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là một nghệ thuật quản lý.
Xác định câu đúng nhất
Các phương pháp hành chính trong quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
Các phương pháp hoạch định trong quản lý nhà nước về kinh tế không dễ thực hiện.
Các phương pháp kinh tế trong quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
Các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.
Xác định câu đúng nhất
Mọi nhà nước khác nhau đều có cùng những nguyên tắc quản lý kinh tế giống nhau
Mỗi nhà nước khác nhau lại có những nguyên tắc quản lý kinh tế khác nhau.
Mỗi nhà nước ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau sẽ có những nguyên tắc quản lý kinh tế khác nhau.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là những quy tắc chủ đạo, những tiêu chuẩn hành vi mà nhà nước phải tuân thủ trong quản lý nền kinh tế đất nước.
Xác định câu đúng nhất
Cùng một mục tiêu quản lý nhà nước có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.
Mỗi một mục tiêu quản lý nhà nước chỉ có thể sử dụng một phương pháp.
Một phương pháp quản lý kinh tế nhà nước có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau
Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mỗi mục tiêu quản lý nhà nước cần lựa chọn các phương pháp thích hợp.
Xác định câu đúng nhất
Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động đều không dễ thực hiện.
Chức năng điều chỉnh và tìm kiếm các biện pháp phát triển là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế không dễ thực hiện.
Chức năng kiểm tra, kiểm soát nền kinh tế là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế rất khó thực hiện.
Chức năng xây dựng và thực hiện luật pháp quản lý là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế không dễ thực hiện.
Xác định câu đúng nhất
Kinh tế là lợi ích
Kinh tế là sở hữu
Kinh tế là tiền của
Kinh tế là tiền của, lợi ích, sở hữu, và là nền tảng của các hoạt động xã hội.
Xác định câu đúng nhất
Mục tiêu và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế sẽ hình thành nên các phương pháp quản lý kinh tế.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế không quan trọng bằng phương pháp quản lý.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng hơn phương pháp quản lý.
Từ phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế sẽ hình thành các nguyên tắc quản lý.
Xác định câu đúng nhất
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế là hình thức biểu hiện phương pháp, nội dung và giai đoạn tác động có chủ đích của nhà nước lên đối tượng và khách thể quản lý.
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế là tập hợp tất cả các nhiệm vụ mà cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế phải thực hiện
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế là tập hợp tất cả các nhiệm vụ mà nhà nước phải thực hiện để quản lý nền kinh tế đất nước.
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế là tổng hợp các nhiệm vụ và quyền hạn mà nhà nước phải thực hiện để quản lý nền kinh tế quốc dân.
Xác định câu đúng nhất
Việc sử dụng các phương pháp kinh tế tùy thuộc vào mối quan hệ đối ngoại của nhà nước.
Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của đất nước.
Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào thói quen của người lãnh đạo nhà nước.
Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào: Bản chất, mục tiêu, nguyên tắc quản lý và điều kiện cụ thể của nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.
Nguyên tắc chống tham nhũng trong quản lý nhà nước về kinh tế không dễ thực hiện.
Nguyên tắc pháp chế là nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về kinh tế không dễ thực hiện.
Xác định câu đúng nhất
Các nguyên tắc quản lý nhà nước là như nhau cho mọi nhà nước.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế giống như các nguyên tắc quản trị trong các doanh nghiệp lớn.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là do nhà nước cân nhắc và đặt ra.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phải căn cứ vào các nguyên tắc quản lý chung của nhà nước và mục tiêu kinh tế cần đạt.
Xác định câu đúng nhất
Kinh tế thị trường có mặt tốt, có mặt xấu.
Kinh tế thị trường là chỉ có lỗ, lãi, không có đạo lý.
Kinh tế thị trường là chỉ có thắng và thua, không có tính người.
Kinh tế thị trường là hiệu quả, là tích cực.
Xác định câu đúng nhất
Nền kinh tế thị trường không cần có sự quản lý của nhà nước.
Nền kinh tế thị trường không có sự cạnh tranh gay gắt
Nền kinh tế thị trường không có thành phần kinh tế tư nhân.
Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế có thành phần kinh tế tư nhân, có cạnh tranh.
Xác định câu đúng nhất
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế của các nước XHCN hiệu quả hơn của các nước tư bản chủ nghĩa.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là các ràng buộc mà nhà nước phải thực hiện để quản lý nền kinh tế.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước khác nhau là khác nhau.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước XHCN cũng giống như của các nước tư bản chủ nghĩa.
Xác định câu đúng nhất
Để quản lý kinh tế nhà nước ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có cả 3 phương pháp hành chính, kinh tế và hoạch định.
Phương pháp hành chính trong quản lý nhà nước về kinh tế chỉ sử dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa.
Phương pháp hoạch định là phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước XHCN.
Phương pháp kinh tế chỉ sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa.
Xác định câu đúng nhất
Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.
Chức năng hoạch định và thực hiện chính sách xã hội là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế khó thực hiện nhất.
Chức năng quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài nguyên quốc gia là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế khó thực hiện nhất.
Chức năng tạo môi trường pháp lý cho sản xuất kinh doanh là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế khó thực hiện nhất.
Xác định câu đúng nhất
Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo nội dung tác động đều không dễ thực hiện.
Chức năng quản lý dân số và nguồn nhân lực là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
Chức năng quản lý giáo dục đào tạo phục vụ sản xuất là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế rất khó thực hiện.
Chức năng quản lý khoa học công nghệ phục vụ sản xuất là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
Xác định câu đúng nhất
Chức năng dẫn dắt, hỗ trợ phát triển kinh tế là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất.
Chức năng quản lý và kiểm soát sử dụng tài nguyên quốc gia là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất.
Phân biệt quản lý vĩ mô và vi mô là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất
Xác định phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động, nội dung tác động, giai đoạn tác động đều rất quan trọng.
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động là rất quan trọng.
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo nội dung tác động là rất quan trọng.
Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác là động là rất quan trọng.
Xác định câu đúng nhất
Các chế độ xã hội dù khác nhau nhưng nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là giống nhau.
Các chế độ xã hội khác nhau thì nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế cũng khác nhau.
Cùng một chế độ xã hội nhưng thời gian biến đổi khác nhau thì nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là khác nhau.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phụ thuộc vào: Bản chất chế độ xã hội, Các chức năng quản lý, Thực trạng của đất nước v.v..
Xác định câu đúng nhất
Nguyên tắc công khai là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.
Nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.
Nguyên tắc pháp chế xã hội là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.
Xác định câu đúng nhất
Quyết định là cái có sẵn.
Quyết định là cái sẽ phải diễn ra trong tương lai.
Quyết định là điều mong muốn.
Quyết định là sản phẩm lao động sáng tạo, là công cụ của nhà nước để quản lý xã hội.
Xác định câu đúng nhất
Ra quyết định quản lý nhà nước về kinh tế là một công việc hết sức khó khăn.
Ra và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý nhà nước về kinh tế là những công việc đều hết sức khó khăn.
Tổ chức thực hiện các quyết định quản lý nhà nước về kinh tế là một công việc hết sức khó khăn.
Tổ chức thực hiện quyết định quản lý nhà nước về kinh tế khó khăn hơn việc ra quyết định.
Xác định câu đúng nhất
Thông tin là cái không mất tiền mua
Thông tin là quyền lực
Thông tin là quyền lực, là tiền bạc
Thông tin là tiền bạc
Xác định câu đúng nhất
Không phải thông tin nào cũng có giá trị trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Mọi thông tin đều có giá trị trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Thông tin khi đáp ứng các yêu cầu đặt ra mới có giá trị trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Tin đồn không có giá trị trong quản lý nhà nước về kinh tế.
Xác định câu đúng nhất
Các quyết định quản lý của nhà nước về kinh tế có thể đưa ra không đúng.
Các quyết định quản lý nhà nước về kinh tế phải cố gắng đưa ra là đúng và có tính khả thi.
Các quyết định quản lý nhà nước về kinh tế phải có tính khả thi.
Mọi quyết định quản lý mà nhà nước đưa ra đều phải đúng.
Xác định câu đúng nhất
Các quyết định quản lý nhà nước về kinh tế không phải tất cả đều đúng.
Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế có thể có cái đúng, có cái sai.
Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế đúng mới là điều xã hội cần.
Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế sai sẽ đem lại tai họa cho đất nước.
Xác định câu đúng nhất
Tất cả các đáp án đều đúng.
Việc ra quyết định quản lý nhà nước về kinh tế chỉ cần nắm chắc các căn cứ để ra quyết định.
Việc ra quyết định quản lý nhà nước về kinh tế chỉ cần tuân thủ các đòi hỏi của việc ra quyết định,.
Việc ra quyết định quản lý nhà nước về kinh tế chỉ cần tuân thủ đúng các nguyên tắc quy định.
Xác định câu đúng nhất
Ra quyết định dễ hơn thực hiện quyết định.
Ra quyết định khó hơn việc thực hiện quyết định.
Ra quyết định phức tạp hơn việc tổ chức thực hiện quyết định.
Ra và thực hiện quyết định đều có những khó khăn nhất định.
Xác định câu đúng nhất
Bộ máy tốt, cán bộ xấu, kết quả xấu
Bộ máy xấu, cán bộ hư hỏng, xã hội chưa chắc đã xấu.
Bộ máy xấu, cán bộ tốt, kết quả xã hội tốt
Bộ máy xấu, cán bộ xấu, kết quả xã hội xấu.
Xác định câu đúng nhất
Để ra quyết định nhà nước phải dựa trên rất nhiều căn cứ khác nhau.
Mục tiêu dài hạn của đất nước là căn cứ quan trọng để nhà nước ra quyết định.
Thực trạng của đất nước là căn cứ quan trọng để nhà nước ra quyết định.
Yêu cầu của các quy luật khách quan là căn cứ quan trọng để nhà nước ra quyết định.
Xác định câu đúng nhất
Bộ máy quản lý tốt còn cần có thêm cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tốt.
Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tốt, hơn là chỉ có bộ máy quản lý kinh tế tốt.
Chỉ có bộ máy xấu chứ không có cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế xấu.
Chỉ có cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế xấu chứ không có bộ máy quản lý xấu.
Xác định câu đúng nhất
Mô hình nhà nước tập quyền là mô hình nhà nước hiệu quả nhất.
Mô hình nhà nước tập quyền ở trên, phân quyền ở dưới là hiệu quả nhất.
Mô hình tổ chức bộ máy nhà nước phản ánh bản chất chế độ chính trị - xã hội của nhà nước.
Mô hình tổ chức nhà nước phân quyền là mô hình hiệu quả nhất
Xác định câu đúng nhất
Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế không phải ai cũng tham nhũng.
Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế không phải ai cũng tốt.
Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế luôn mắc bệnh tham nhũng.
Nhà nước cũng phải quản lý tốt đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế.
Xác định câu đúng nhất
Mỗi một quyết định có thể có nhiều phương pháp đưa ra.
Mọi quyết định chỉ có cùng một phương pháp để đưa ra.
Phương pháp ra quyết định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.
Phương pháp ra quyết định tùy thuộc vào điều kiện thực tế và bản lĩnh của người lãnh đạo nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
Quyết định đúng, thực hiện đúng, kết quả đúng
Quyết định đúng, thực hiện sai, kết quả đúng.
Quyết định sai, thực hiện đúng, kết quả đúng.
Quyết định sai, thực hiện sai, kết quả đúng.
Xác định câu đúng nhất
Sử dụng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cần có những người giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
Sử dụng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế đòi hỏi những người tuân thủ và thực thi tốt luật pháp, quy chế.
Sử dụng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế đòi hỏi phải là những người trung thành với đất nước.
Tất cả các đáp án đều đúng.
Xác định câu đúng nhất
check_box Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế là phương thức hành động được lựa chọn, cân nhắc trước khi hành động của nhà nước.
Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế là sản phẩm chủ quan của người lãnh đạo nhà nước.
Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế thể hiện trình độ, bản lĩnh của người lãnh đạo nhà nước.
Quyết định quản lý thể hiện tầm nhìn của người lãnh đạo nhà nước.
Xác định câu đúng nhất
check_box Thông tin phải bảo đảm tính logic, ổn định, kinh tế, bảo mật v.v..
Thông tin phải bảo đảm tính bảo mật.
Thông tin phải bảo đảm tính kinh tế.
Thông tin phải bảo đảm tính logic, tính ổn định.
Xác định câu đúng nhất
check_box Tất cả các đáp án đều đúng.
Điều nguy hại của cán bộ quản lý nhà nước là sự dốt nát
Điều nguy hại của cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế là bệnh tham nhũng.
Điều nguy hại của cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế là sự vô cảm trước tình cảm của người dân.
Xác định câu đúng nhất
check_box Thông tin là cơ sở, là tiền đề, là công cụ của quản lý kinh tế.
Thông tin là cơ sở của quản lý kinh tế.
Thông tin là công cụ của quản lý nhà nước về kinh tế.
Thông tin là tiền đề của quản lý nhà nước về kinh tế.
Xác định câu đúng nhất
Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường là có tồn tại quy luật cung cầu.
Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường là ít có sự can thiệp của nhà nước.
Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường là thành phần kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng.
Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường là có sự cạnh tranh kinh tế.
Xác định phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nứơc là chức năng quản lý được phân loại theo
check_box giai đoạn tác động
phạm vi tác động
nội dung tác động
phương hướng tác động

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập