…………..của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định.
check_box DOL
Tất cả các phương án đều sai
DFL
DTL
Bảng cân đối kế toán là?
Tất cả các phương án đều sai
BCTC tổng hợp phản ánh 1 cách tổng quát TS hiện có và nguồn vốn của DN tại một thời điểm
BCTC tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động KD
Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:
Phân tán rủi ro
Cho vay
Vay
Vay; Phân tán rúi ro; cho vay
Các dự án có chỉ số sinh lời > 1 và độc lập với nhau thì:
check_box Chấp nhận tất cả các dự án
Bỏ tất cả các dự án
Chấp nhận dự án có chỉ số sinh lời nhỏ nhất
Chấp nhận dự án có chỉ số sinh lời lớn nhất
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm:
Khối lượng sản phẩm tiêu thụ & chất lượng sản phẩm; Kết cấu mặt hàng, sản phẩm hàng hóa dịch vụ, giá cả sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu thụ; Thị trường tiêu thụ, phương thức tiêu thụ, thanh toán tiền hàng
Khối lượng sản phẩm tiêu thụ & chất lượng sản phẩm
Kết cấu mặt hàng, sản phẩm hàng hóa dịch vụ, giá cả sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu thụ
Thị trường tiêu thụ, phương thức tiêu thụ, thanh toán tiền hàng
Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:
check_box Sự ổn định của doanh thu lợi nhuận; Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành; Doanh lợi vốn và lãi suất của vốn huy động
Doanh lợi vốn và lãi suất của vốn huy động
Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành
Sự ổn định của doanh thu lợi nhuận
Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
Máy móc thiết bị
Bất động sản
Các loại chứng khoán
Thương hiệu
Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định?
Cổ tức của cổ phần ưu đãi và lãi vay
Cổ tức cổ phần thường
Cổ tức của cổ phần ưu đãi
Lãi vay
Chi phí biến đổi bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và Chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ được cung cấp
Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ được cung cấp
Chi phí thuê mặt bằng
Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:
Chi phí SX của DN; Chi phí lưu thông của DN; Chi phí cho các hoạt động khác
Chi phí lưu thông của DN
Chi phí cho các hoạt động khác
Chi phí SX của DN
Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết thuộc:
Chi phí tài chính
Tất cả các phương án đều sai
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định thuộc:
check_box Chi phí khác
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chỉ số P/E được định nghĩa như là?
Giá thị trường cổ phần thường/vốn cổ phần
EPS/ giá thị trường cổ phần thường
Giá thị trường cổ phần thường/EPS
Tất cả các phương án đều sai
Chỉ tiêu nào sau đây là bé nhất:
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
Các chỉ tiêu là tương đương nhau
Chỉ tiêu NPV phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:
check_box Các khoản thu ròng ở thời điểm t của dự án; Tỷ lệ chiết khấu; Số năm hoạt động của dự án
Tỷ lệ chiết khấu
Số năm hoạt động của dự án
Các khoản thu ròng ở thời điểm t của dự án
Công ty A đang cân nhắc đầu tư vào một dự án mới. Dự án này sẽ cần vốn đầu tư ban đầu là 120.000$ và sẽ thiết lập dòng tiền hàng năm là 60.000$ (sau thuế) trong 3 năm. Tính NPV cho dự án nếu lãi suất chiết khấu là 10%.
29.211$
60.000$
25.846$
16.994$
Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu
Được miễn thuế
Trách nhiệm vô hạn
Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
Đặc điểm của vốn cố định:
Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm và được luân chuyển dần từng phần trong các chu kỳ SX
Được luân chuyển dần từng phần trong các chu kỳ SX
Tất cả các phương án đều sai
Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm
Để 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra được bao nhiêu doanh thu thuần, đây là?
check_box Hiệu suất sử dụng vốn CĐ
Không phương án nào đúng
Hiệu suất lợi nhuận trước thuế lãi vay
Hiệu suất vốn CSH
Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết:
check_box Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm và chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay
Chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay
Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm
Chi phí biến đổi, lãi vay
DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _____khi _____ thay đổi.
check_box EPS; EBIT
EBIT, doanh số
EBIT; EPS
Doanh số, EBIT
Điều kiện để một tài sản được xem là TSCĐ:
Có thời gian sử dụng lớn hơn một năm; Đạt tới một giá trị nhất định theo qui định; Tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD
Tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD
Có thời gian sử dụng lớn hơn một năm
Đạt tới một giá trị nhất định theo qui định
Điều nào dưới đây đúng cho tài sản có sụt giá toàn bộ?
Giá trị kế toán lớn hơn giá trị thị trường
Giá trị kế toán không đổi
Giá trị thị trường lớn hơn giá trị kế toán trên sổ sách
Giá trị thị trường bằng không
Doanh nghiệp nên tăng % vốn vay trong tổng vốn khi:
check_box Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn lớn hơn lãi suất vay
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn nhỏ hơn lãi suất vay
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) lớn hơn thuế thu nhập doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn bằng lãi suất vay
Đòn bẩy ________ phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi:
check_box Kinh doanh
Chung
Tổng hợp
Tài chính
Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi:
NPV(A) > NPV(B) > 0
NPV(A) < NPV(B)
NPV(A) = NPV(B)
0>NPV(A) > NPV(B)
EBIT là :
Chi tiêu phản ánh doanh thu trước khi nộp thuế đã trả lãi vay
Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận sau khi nộp thuế và trả lãi vay
Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận trước khi nộp thuế và trả lãi vay
Chi tiêu phản ánh tổng tài sản sau khi trừ đi nợ phải trả
Giá trị hiện tại nguồn ngân quỹ tín thác của bạn sẽ là bao nhiêu nếu bạn được trả 50.000 USD trong ngày sinh nhật lần thứ 30 của bạn (7 năm tính từ hôm nay) và tạo ra 10% lãi suất kép hàng năm?
25.000 USD
29.333,60 USD
25.657,91 USD
28.223,70 USD
Hao mòn TSCĐ là sự hao mòn về:
Vật chất của TSCĐ
Giá trị của TSCĐ
Giá trị sử dụng của TSCĐ
Vật chất của TSCĐ; Giá trị sử dụng của TSCĐ; Giá trị của TSCĐ
Hệ số đảm bảo nợ phản ánh cứ 1 đồng vốn vay nợ có mấy đồng vốn CSH đảm bảo. Vậy công thức của nó là?
Hệ số đảm bảo nợ = Nguồn vốn CSH/Nợ vay dài hạn
Hệ số đảm bảo nợ = Nguồn vốn CSH/Nợ phải trả
Hệ số đảm bảo nợ = Nợ dài hạn/Nguồn vốn CSH
Hệ số đảm bảo nợ = Nợ phải trả/Nguồn vốn CSH
Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh:
Một đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu (DTT) trong kỳ
Một đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu (DTT) trong kỳ và 1 đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu
Một đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu
Tất cả các phương án đều sai
IRR là chỉ tiêu phản ánh:
check_box Tỷ suất sinh lời nội bộ
Giá trị hiện tại thuần
Vốn đầu tư năm t
Thời gian hoàn vốn
Khi doanh nghiệp có NPV = 0 thì:
check_box IRR = Lãi suất chiết khấu
IRR < Lãi suất chiết khấu
IRR > Lãi suất chiết khấu
Thời gian hoàn vốn bằng 0
Khi doanh nghiệp xem xét nhiều dự án và lựa chọn dự án có NPV> 0 và NPVmax thì đó là:
check_box Các dự án xung khắc nhau và các dự án loại trừ nhau
Các dự án xung khắc nhau
Các dự án loại trừ nhau
Các dự án độc lập với nhau
Khi tính tỷ suất lợi nhuận tổng vốn người ta dựa vào:
Tất cả các phương án đều sai
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Lợi nhuận sau thuế
Khoản mục nào được xếp vào doanh thu hoạt động tài chính:
Cổ tức và lợi nhuận được chia; Lãi tiền gửi ngân hàng; Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn
Cổ tức và lợi nhuận được chia
Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn
Lãi tiền gửi ngân hàng
Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp
Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế
Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế
Chi phí góp vốn liên doanh liên kết
Kiểm tra sau giai đoạn đầu tư, được tiến hành:
check_box Nhanh chóng sau khi dự án đi vào hoạt động
Một khoảng thời gian sau khi dự án đó hoàn tất đời sống kinh tế của mình và được thanh lý.
Trước khi cho phép dự án đi vào hoạt động
Trước khi khởi sự dự án
Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng cách lấy............ chia cho...........
Lợi nhuận sau thuế, các khoản phải trả
Các khoản phải trả, lợi nhuận sau thuế
Doanh thu bình quân ngày, các khoản phải trả
Các khoản phải thu; doanh thu bình quân ngày
Loại dự án nào sau đây công ty sẽ xem xét khi quyết định ngân sách vốn?
check_box Không có loại nào
Tất cả các phương án
Các dự án loại trừ nhau
Các dự án độc lập
Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là?
Quyết định chính sách cổ tức
Tạo giá trị cho doanh nghiệp
Huy động vốn; Tạo giá trị cho doanh nghiệp; Quyết định chính sách cổ tức
Huy động vốn
Mức độ ảnh hưởng của ………phản ánh mức độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi của doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ).
check_box Đòn bẩy kinh doanh
Đòn bẩy chung
Đòn bẩy tổng hợp
Đòn bẩy tài chính
Nếu bạn cho một người mượn số tiền ban đầu là 1000 USD và người ấy hứa sẽ trả bạn 1900 USD sau 9 năm tính từ bây giờ thì mức lãi hiệu quả hàng năm mà bạn nhận được sẽ là?
7,39%
10,00%
9,00%
5,26%
Nếu giá trị hiện tại của dòng tiền thiết lập được là 550 tr.đ từ vốn đầu tư ban đầu 500 tr.đ. NPV của dự án là bao nhiêu?
check_box 50
– 50
1050
– 1050
Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:
check_box Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên tài sản không thay đổi
Tất cả các phương án đều đúng
Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên vốn chủ không thay đổi
Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên nợ không thay đổi
Nếu tỷ số nợ là 0.5; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là?
Tất cả các phương án đều sai
1,5
1,0
0,5
Nguyên giá TSCĐ bao gồm cả:
Lãi vay đầu tư cho TSCĐ sau khi đưa TSCĐ vào hoạt động
Tất cả các phương án đều sai
Lãi vay đầu tư cho tài sản cố định trước khi đưa TSCĐ vào hoạt động
Lãi vay đầu tư cho tài sản cố định cả trước và sau khi đưa TSCĐ vào hoạt động
Nguyên tắc khấu hao TSCĐ:
Có lãi
Phải phù hợp mức độ hao mòn TSCĐ và đảm bảo thu hồi đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu
Đảm bảo thu hồi đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu
Phải phù hợp mức độ hao mòn TSCĐ
Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?
Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính
Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực
Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải
Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua
Những tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư nào dưới đây không sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian?
check_box Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn không tính đến giá trị theo thời gian của tiền
Tiêu chuẩn giá trị hiện tại thuần (NPV)
Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ (IRR)
Tất cả các phương án đều sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian
Nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp?
Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh; Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Phân loại tài sản cố định theo tiêu thức nào?
Hình thái biểu hiện
Công dụng kinh tế và tình hình sử dụng
Mục đích sử dụng
Hình thái biểu hiện; Mục đích sử dụng; Công dụng kinh tế và tình hình sử dụng
Phương pháp khấu hao nào thu hồi phần lớn vốn nhanh nhất?
check_box Khấu hao theo số dư giảm dần.
Phương pháp kết hợp khấu hao bình quan và khấu hao theo số dư giảm dần
Khấu hao bình quân.
Tất cả các phương án đều sai
Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:
Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả; Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định _______
Tài trợ
Cấu trúc vốn
Hoạch định ngân sách vốn
Vốn lưu động
Số nhân vốn chủ sở hữu có thể được mô tả là?
1 – (Nợ/Tài sản)
1 – (Vốn chủ sở hữu/Tài sản)
1 – (Tài sản/Vốn chủ sở hữu)
1 – (Tài sản/Nợ)
Sự khác nhau căn bản giữa chứng khoán bán ra ở những thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là?
Khả năng lợi nhuận của việc hợp tác phát hành
Giá của chứng khoán
Chứng khoán phát hành đầu tiên
Sự rủi ro của chứng khoán
Tài sản cố định vô hình bao gồm:
Máy móc
Nhà cửa
Nhãn hiệu
Thiết bị
Thị trường tài chính được sử dụng cho thương mại:
Bao gồm cả tài sản thực và tài sản tài chính
Bao gồm những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bởi một công ty
Nguyên liệu thô sử dụng cho sản xuất
Chứng khoán như những cổ phiểu của công ty IBM
Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
Tất cả các phương án đều đúng
Hội đồng quản trị
Các nhà quản lý của chính công ty
Các cổ đông
Thu nhập giữ lại là:
Giá trị vốn cổ phần phân bổ trực tiếp vượt trội so với mệnh giá
Chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phần
Số tiền mặt mà doanh nghiệp đó giữ lại được
Chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập tạo ra và cổ tức đã chi trả
Tiền thuê đất được xếp vào:
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Không phương án nào đúng
Chi phí tài chính
Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn PP chấp nhận tất cả các dự án có thời gian hoàn vốn:
check_box Nhỏ hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án
Lớn hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án
Là một số nguyên
Lớn hơn 0
Trong ________ tất cả các chi phí đều thay đổi.
check_box Dài hạn
Chỉ số chi phí hoạt động biến đổi
Ngắn hạn
Thay đổi doanh số
Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy:
check_box 3
5
2
4
Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần.
check_box Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tăng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng với tỷ lệ phần trăm tương ứng
Khi EBIT tăng, EPS tăng theo với tỷ lệ phần trăm lớn hơn
Tất cả các phương án đều sai
Khi EBIT tăng, EPS giảm
Tỷ lệ nhỏ nhất có thể chấp nhận được của vòng quay vốn đầu tư hợp tác được xác định bằng:
Thông tin từ những báo cáo kế toán
Quản lý tài chính
Những quản lý cấp cao trong công ty
Những nhà đầu tư trong thị trường tài chính
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bằng:
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần × vốn kinh doanh bình quân × vốn chủ sở hữu bình quân
Vòng quay toàn bộ vốn × lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu × vòng quay toàn bộ vốn × vốn kinh doanh bình quân trên vốn CSH
Tất cả các phương án đều sai
Tỷ suất sinh lời của tài sản:
Phản ánh một đồng giá trị tài sản mà DN đó huy động vào SX kinh doanh tạo ra số đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay và là tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên giá trị TS bình quân
Phản ánh một đồng giá trị tài sản mà DN đó huy động vào SX kinh doanh tạo ra số đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Là khả năng sinh lời của vốn cố định
Là tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên giá trị TS bình quân
Ứng dụng của phân tích hoà vốn:
Lựa chọn phương án sản xuất
Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư; Lựa chọn phương án sản xuất; Quyết định chiến lược về cung ứng sản phẩm lâu dài
Quyết định chiến lược về cung ứng sản phẩm lâu dài
Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư
Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?
Công ty cổ phần
Tất cả các phương án đều sai
Công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân
Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:
check_box Kết hợp đồng thời cả 3 chỉ số
Chỉ số khả năng thanh toán
Độ lớn đòn bẩy tài chính
Mức độ rủi ro kinh doanh của công ty

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập