Báo cáo tài chính phải cung cấp các thông tin nào của một doanh nghiệp ?

Doanh thuChi phíLãi Lỗ
Tài sảnNguồn vốn
Tài sảnNợ phải trảVốn chủ sở hữuDoanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗCác luồng tiền
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Báo cáo tài chính phải đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế – tài chính:

Đúng theo giá hiện hành
Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng
Tuân thủ nguyên tắc bù trừ, nhất quán
Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì
Bút toán nào sau đây phản ánh trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân ?
check_box Nợ 622/Có TK 335

Nợ 334/Có Tk 335
Nợ 622/Có TK 334
Nợ TK622/Có TK352
Các khoản thu được từ phạt do vi phạm hợp đồng sẽ hạch toán vào tài khoản nào?

TK 511
TK 515
TK 711
TK811
Các phương pháp tính giá hàng tồn kho hiện nay được áp dụng gồm?

Phương pháp giá bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trướcPhương pháp nhập sau xuất trước
Phương pháp tính giá đích danhPhương pháp giá kế hoạchPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trướcPhương pháp nhập sau xuất trước
Phương pháp tính theo giá đích danhPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp tính theo giá đích danhPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trướcPhương pháp nhập sau xuất trước
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định vô hình được theo dõi và hạch toán trên tài khoản nào?

335
Tài khoản 142
Tài khoản 242
Tài khoản 642
Chi phí nào không được tính vào giá gốc hàng tồn kho?
check_box Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và trong quá trình mua hàng
Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí SXKD khác phát sinh trên mức bình thường
Chi phí quản lý hành chính tại các phân xưởng sản xuất
Cho số liệu sau:Doanh thu bán hàng 2000Các khoản giảm trừ doanh thu: 50Giá vốn hàng bán: 1600Chi phí bán hàng: 100Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là:
check_box 250

1950
350
400
Có các số liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)Tài sản ngắn hạn: 2.000Tài sản dài hạn: 3.000Nợ phải trả: 1.000Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là bao nhiêu ?
check_box Là 4.000

Không có phương án nào đúng
Là 5.000
Là 6.000
Có các số liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)Tài sản ngắn hạn: 2.000Tài sản dài hạn: 3.000Vốn chủ sở hữu : 3.000Nợ phải trả của doanh nghiệp là bao nhiêu ?
check_box Là 2.000

Không có phương án nào đúng
Là 5.000
Là 6.000
Có các số liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)Tài sản ngắn hạn: 2.000Tài sản dài hạn: 4.000Tài sản nhận giữ hộ: 100Nợ phải trả: 1100Tổng tài sản của doanh nghiệp là:

Là 5.000
Là 6.000
Là 6.100
Là 7.200
Công ty A góp 25% vốn điều lệ vào công ty B tuy nhiên trong phiên họp đại hội đồng cổ đông công ty được đại hội tín nhiệm trao 60% quyền biểu quyết và có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Khoản đầu tư này công ty A phải ghi nhận vào tài khoản nào?
check_box Tài khoản 221

Tài khoản 222
Tài khoản 223
Tài khoản 228
Công ty A mua hàng, sau khi mua, được chiết khấu thương mại. Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế GTGT. Định khoản sự kiện này như thế nào?
check_box N521;333/C156

N156;133/C711
N331/C156;133
N331/C711
Công ty B ở Nhật tặng hàng cho Công ty A dưới dạng hợp đồng cho tặng (Công ty A không phải thanh toán cho Công ty B số hàng này). Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu. Vậy, giá trị lô hàng mà Công ty A nhận được là:

N156/C3333
N156/C711
N156/C711;3333
Nợ TK156/CóTK411
Công ty kinh doanh bât động sản X thuê một tòa nhà theo HĐ thuê tài chính để cho thuê lại thì tòa nhà này được ghi nhận là loại tài sản nào trên BCTC?

Bất động sản đầu tư
Hàng hóa bất động sản
TSCD hữu hình
TSCD thuê tài chính
Công ty X do trả nợ tiền hàng trước ngày đến hạn, nên được giảm 3% số tiền phải thanh toán. Số tiền trên được hạch toán:

Doanh thu chưa thực hiện
Doanh thu tài chính
Giám trị giá hàng mua của lô hàng
Thu nhập khác
Công ty X thu tiền hàng trước 10 ngày so với ngày đến hạn. Công ty X chiết khấu cho khách hàng 3% giá trị lô hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký. Số tiền giảm cho khách này được gọi là?

Chiết khấu thanh toán
Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Công ty X tính CPSXKDD trong kỳ theo PP NVLTT. Số dư 154 đầu kỳ là 100.000 tương ứng 100 sp. CP tập hợp trong kỳ gồm NVL 500.000; NC: 170.000; CPSXC: 130.000; Cuối kỳ công ty sx được 250 thành phẩm, dở dang 0 sản phẩm. Tính giá thành sản xuất sản phẩm?

2.250
2571
3.200
3600
Cuối kỳ SX vật liệu thừa không SX hết để lại Phân xưởng kỳ sau SX tiếp Kế toán hạch toán như thế nào ?
check_box Nợ TK152/Có TK621

Nợ 152/Có TK 154
Nợ TK 152/Có TK 627
Nợ TK 154/ Có TK 621
Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán số 14?

Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh thu xác định chắn chắn thu được tiềnDoanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Định nghĩa nào đúng (Theo chuẩn mực kế toán số 14) về giảm giá hàng bán?

Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu
Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn
Là khoản giảm doanh thu do bên mua trả lại hàng
Là khoản giảm trừ cho người mua do thanh toán sớm
Định nghĩa nào sau đây là đúng?

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp
Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng tài sản
Doanh thu là tổng số tiền bán hàng thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu
Là khoản tăng của vốn chủ sở hữu trong kỳ
Doanh nghiệp Không được ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi nào?
check_box Phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp bị điều động vốn cho các doanh nghiệp khác trong nội bộ tổng công ty
Doanh nghiệp trả vốn cho nhà nước, trả lại vốn cho các cổ đông hoặc các bên góp vốn liên doanh
Xử lý bù lỗ kinh doanh theo quyết định của đại hội đồng cổ đông
Doanh thu được trình bày ở đâu trên BCTC?

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Doanh thu, thu nhập khác, chi phí được trình bày ở báo cáo nào?

Bảng cân đối kế toán
Báo cáo công nợ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đối tượng kế toán nào dưới đây là tài sản dài hạn của doanh nghiệp:
check_box Nhà văn phòng làm việc + quyền sử dụng đất

Chi phí sản phẩm dở dang
Nợ phải thu của khách hàng
Tiền gửi ngân hàng cho mục đích thanh toán
Đối tượng kế toán nào dưới đây là tài sản ngắn hạn của Doanh nghiệp ?
check_box Tiền mặt

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Hao mòn tài sản cố định
Khoản đầu tư liên doanh
Giá trị thuần của hàng tồn kho được tính là?

Giá bán dự kiến
Giá bán hàng hóa-Giá thành sản xuất hàng hóa
Giá bán hàng hóa-giá thành sx hàng hóa- chi phí tiêu thụ hàng hóa
Giá bán hàng hóa-giá thành sx hàng hóa- chi phí tiêu thụ hàng hóa- chi phí quản lý doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 221 áp dụng đối với doanh nghiệp mà Công ty đang nắm giữ bao nhiêu vốn chủ sở hữu/ quyền biểu quyết ?

Dưới 20%
Dưới 50%
Trên 50%
Từ 20 đến dưới 50%
Khi hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con phải loại trừ các khoản mục nào?

Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con
Khoản phải thu nội bộ
Nợ phải trả nội bộ
Tài sản được đầu tư từ vốn đầu tư của công ty mẹ
Khi trích chi phí bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, khoản mà doanh nghiệp chịu, kế toán phải theo dõi và phản ánh nghiệp vụ này theo định khoản nào?

Nợ TK 334/Có TK 3386
Nợ TK 622, 627, 641, 642/Có TK 334
Nợ TK 622, 627, 641, 642/Có TK 3386
Nợ TK3386/Có TK622,627,641,642
Khoản nào sau đây không phải là chi phí kinh doanh của DN?

Chi phí quảng cáo
Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho của DN
Lãi vay ngân hàng
Tiền lương của CB CNV
Khoản tiền chủ đầu tư giữ lại như 1 khoản bảo bành công trình xây dựng được hạch toán vào tài khoản nào sau đây ?

TK112
TK244
TK331
TK344
Khoản tiền giảm trừ cho người mua hàng do hàng hóa bị kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu gọi là?

Chi phí khác
Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Khoản tiền tạm ứng 30% cho nhà thầu thi công xây lắp hoạt động xây dựng được hạch toán vào bên Nợ tài khoản nào sau đây ?

TK 241
TK 331
TK 338
TK112
Khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh thông thường được ghi nhận trên khoản mục nào trên báo cáo LCTT?
check_box Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

Luồng tiền khác
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia
Khoản Vay ngắn hạn được trình bày ở đâu trên BCTC

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Lãi chậm trả của các hợp đồng mua vật tư, tài sản được ghi nhận vào?

Chi phí khác tương ứng kỳ trả
Chi phí quản lý tương ứng với kỳ trả
Chi phí tài chính tương ứng với kỳ trả
trị giá hàng mua của vật tư/ nguyên giá của tài sản
Ngày 01/10/N, công ty X có một khoản TGNH kỳ hạn 3 tháng tại NH Vietcombank. Trên Bảng CDKT ngày 31/12/N, khoản tiền này được trình bày là?

Đầu tư tài chính ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn khác
Tiền từ các khoản đầu tư
Tiền và các khoản tương đương tiền
Ngày 01/12/N, công ty BDS X thu bằng TGNH 330 triệu (gồm 10% VAT) của Khách hàng A theo hóa đơn cho thuê nhà 03 tháng (01/12/N đến 29/02/N+1). Định khoản nghiệp vụ trên?

Nợ TK111: 330 trCó TK511: 300 trCó TK3331: 30 tr
Nợ TK111: 330trCó TK511: 100trCó TK3387: 200trCó TK3331: 30tr
Nợ TK112: 330trCó TK511: 100trCó TK131: 200trCó TK3331: 30tr
Nợ TK112: 330trCó TK511: 100trCó TK3387: 200trCó TK3331: 30tr
Ngày 05/01/N, công ty bị cháy một lô hàng trị giá 500 triệu đồng. Giá trị khoản thiệt hại do lô hàng bị cháy này được ghi nhận vào BCTC năm nào?
check_box Năm N

Năm N+1
Năm N-1
Tùy thuộc quyết định của doanh nghiệp đó
Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:

Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 28/2
Doanh thu (ghi nhận 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% - thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền. Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:

Cơ sở dồn tích
Giá gốc
Hoạt động liên tục
Thận trọng
Ngày 11/11/N, Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng có giá nhập khẩu theo điều kiện CIF là 2.000đ, thuế nhập khẩu là 10%, thuế GTGT là 10% (Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Đến ngày 31/12/N giá trị lô hàng này trên thị trường được định giá là 2.500 đ. Kế toán đã điều chỉnh giá trị lô hàng này thành 2.500 đ. Việc làm này vi phạm nguyên tắc:

Cơ sở dồn tích
Giá gốc
Phù hợp
Thận trọng
Nghiệp vụ kinh tế: “Nhận được công cụ dụng cụ do tặng biếu” sẽ được định khoản như sau:

Nợ TK Công cụ dụng cụ / Có TK Nguồn vốn chủ sở hữu
Nợ TK Công cụ dụng cụ / Có TK thu nhập khác
Nợ TK Nguồn vốn chủ sở hữu / Có TK Thu nhập khác
Nợ TK Thu nhập khác / Có TK Công cụ dụng cụ
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định là?
check_box Toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tiền hàng + Chi phí vần chuyển+ chi phí lắp đặt+ thuế VAT
Tiền hàng + chi phí vận chuyển+thuế VAT
Tiền hàng + thuế VAT
Nội dung của chuẩn mực số 16 là về?

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ
Chi phí đi vay
Hợp nhất kinh doanh
Trình bày báo cáo tài chính
Nội dung nào sau đây không thuộc Hàng tồn kho Theo CM số 02?

Bất động sản mua về để sử dụng
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ
Tài sản đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang
Tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường
Nội dung nào sau đây được phản ánh vào báo cáo kết quả kinh doanh?

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuê vận chuyển trả hộ bên mua
Chi phí trả trước
Doanh thu chưa thực hiện
Nội dung nào sau đây không được trình bày trên phầnTài sản của bảng CĐKT ?

Khoản đầu tư liên doanh.
Máy móc, nhà xưởng
Quỹ đầu tư phát triển
Tiền gửi ngân hàng
Nội dung nào sau đây không là doanh thu của doanh nghiệp?

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa
Thu nhập từ các hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính;
Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định
Thu nhập từ việc bán cổ phiếu (phát hành)
Nội dung nào sau đây không là phương pháp tính giá xuất kho của hàng hóa?

Phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp đích danh
Phương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp trực tiếp
Nội dung nào sau đây không phải là khoản phải thu của doanh nghiệp ?

Các khoản tạm ứng cho CNV
Các khoản phải thu của khách hàng.
Các khoản phải thu nội bộ
Thuế GTGT phải nộp
Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chuẩn ghi nhận các khoản doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của Doanh nghiệp ?
check_box Phải ở trạng thái đã thu được tiền

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
Đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền trong tương lai
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu đối với công tác kế toán?

Có thể so sánh
Khách quan
Minh bạch
Trung thực
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán

Chính xác
Có thể so sánh
Đầy đủ
Hoạt động liên tục
Nội dung nào sau đây là nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính cũng như hoạt động kế toán của doanh nghiệp ?
check_box Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích

Đúng theo giá hiện hành
Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng
Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì
Nội dung nào sau đây là tài sản thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của doanh nghiệp ?
check_box Hàng hóa trong kho

Tài sản cố định thuê hoạt động
Tài sản nhận bán hộ
Tài sản nhận giữ hộ
Nội dung nào sau đây là yêu cầu của việc lập và trình bày Báo cáo tài chính ?
check_box Có thể so sánh, trọng yếu và tập hợp

Đúng theo giá hiện hành
Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng
Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì
Phương trình nào dưới đây đúng:
check_box Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản + Nợ phải trả
Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn + Tài sản nhận giữ hộ
Vốn CSH= Tổng tài sản - hàng tồn kho
Quy định về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuộc chuẩn mực số?

CMKT số 10
CMKT số 17
CMKT số 24
CMKT số 25
Số dư Nợ của Tài khoản 331 được phản ánh như thế nào trên BCTC?

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu: '' Tiền" là tổng số dư nợ các tài khoản...

TK 111,TK112
TK111,TK112,TK113
TK111,TK112,TK121
TK111,TK112,TK131
Tại công ty chuyên kinh doanh bất động sản, phương pháp tính giá xuất kho nào phù hợp với Công ty ?
check_box Thực tế đích danh

Bình quân gia quyền
Nhập sau xuất trước
Nhập trước xuất trước
Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ :+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 341 : 10.000.000+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) Tổng tài sản của Công ty sẽ?

Giảm đi 10.000.000
Không thay đổi
Tăng lên 10.000.000
Tăng lên 30.000.000
Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ :+ Nợ TK 156 : 20.000.000/Có TK 331 : 10.000.000+ Nợ TK 112 : 10.000.000/Có TK 341 : 20.000.000Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) Tổng tài sản của Công ty sẽ?
check_box Tăng lên 30.000.000

Giảm đi 10.000.000
Không thay đổi
Tăng lên 10.000.000
Tài sản nào sau đây được trình bày ở mục tài sản dài hạn Ở doanh nghiệp dịch vụ vận tải ?
check_box Nhà để xe ô tô

Các phụ tùng thay thế của ô tô
Tiền gửi ngân hàng
Xăng dầu chạy ô tô
Theo chuẩn mực số 24 về lưu chuyển tiền tệ, các khoản tiền bán chứng khoán kinh doanh được ghi nhận vào?

Luồng tiền khác
Luồng tiền từ hoạt động đầu tư
Luồng tiền từ hoạt động tài chính
Luồng tiền về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Theo CM số 02 - Hàng tồn kho thì chi phí nào được tính vào giá gốc của hàng tồn kho?
check_box Chi phí mua hàng

Chi phí bán hàng
Chi phí đi vay tiền để thanh toán cho lô hàng mua
Chi phí quản lý
Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì Doanh thu được ghi nhận vào thời điểm:

Giao hàng và nhận được cam kết sẽ trả tiền
Ký kết Hợp đồng bán hàng
Nhận được tiền nhưng chưa giao hàng
Nhận được tiền ứng trước của khách hàng
Theo PP đánh giá SP DD theo CP NVL trực tiếp thì giá trị sản phẩm dở dang bao gồm?

Bao gồm Chi phí NC+CPNVL+ Chi phí chung
Chi phí nhân công+ Chi phí NVL
Chi phí NVL
Chi phí VNL + CP SXC
Theo PP đánh giá SP DD theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương thì giá trị sản phẩm dở dang bao gồm? (NVL bỏ dần theo quá trình sản xuất)

(Chi phí NC+CPNVL+ Chi phí chung)x tỷ lệ % hoàn thành
Chi phí nhân công+ Chi phí NVL
Chi phí NVL
Chi phí VNL + CP SXC
Tiền mặt được trình bày ở đâu trên BCTC?

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản là TSCĐ?

' - Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
- Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
Trên bảng cân đối kế toán TK214 được phản ánh như thế nào?
check_box Ở phần tài sản với số âm

Ở phần nguồn vốn với số âm
Ở phần nguồn vốn với số dương
Ở phần tài sản với số dương
Trên bảng CĐKT các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn?

Dưới 1 năm
Dưới 3 năm
Dưới 3 tháng
Dưới 6 tháng
Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản cố định được phản ánh trong chuẩn mực kế toán số mấy?

1
3 và 4
3, 4 và 5
5 và 6
Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản cố định và BĐS đầu tư được phản ánh trong chuẩn mực kế toán số mấy?

1 và 2
3 và 4
3, 4 và 5
5 và 6
Trường hợp các bên liên doanh góp vốn bằng máy móc thiết bị thì nguyên giá của TSCĐ được xác định như thế nào?

Do Hội đồng quản trị công ty liên doanh ấn định dựa trên giá trị của những TS này vẫn dựa trên các chứng từ, hồ sơ (hoá đơn gốc của nhà sản xuất, các chứng từ liên quan khác) của những tài sản đó hoặc trong trường hợp đặc biệt cần có sự đánh giá của các nhà chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn.
Theo giá thống nhất giữa các bên liên doanh
Xác định dựa theo giá thị trường của TSCĐ
Xác định dựa theo giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ sách kế toán của bên góp vốn
Trường hợp nào sau đây Công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ?
check_box Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng)

Công ty con có đầu tư ngược trở lại công ty mẹ
Công ty con đang được tái cơ cấu
Công ty con không cùng ngành nghề kinh doanh với công ty mẹ
Trường hợp nào sau đây KHÔNG là nợ phải trả của doanh nghiệp ?

Doanh thu chưa thực hiện
Khoản nợ phải trả nhà nước
Khoản phải trả nội bộ
Máy móc thiết bị
Trường hợp nào sau đây không phải là hàng tồn kho?

Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang
Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ
Tài sản mua về để cho thuê hoặc đợi lên giá để bán
Việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào tài khoản nào?

TK chi phí quản lý doanh nghiệp
TK chi phí sản xuất chung
TK giá vốn hàng bán
TK thu nhập khác

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
ZALO|TELE 08 3533 8593