Bản thuyết minh báo cáo tài chính của một doanh nghiệp cần phải?
Đưa ra các thông tin về cơ sở dùng để lập BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và sự kiện quan trọng
Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác
Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý
Tất cả các đáp án trên
Báo cáo tài chính phải cung cấp các thông tin nào của một doanh nghiệp ?

Doanh thuChi phíLãi Lỗ
Tài sảnNguồn vốn
Tài sảnNợ phải trảVốn chủ sở hữuDoanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗCác luồng tiền
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Báo cáo tài chính phải đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế – tài chính:

Đúng theo giá hiện hành
Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng
Tuân thủ nguyên tắc bù trừ, nhất quán
Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì
Bút toán nào sau đây phản ánh trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân ?

Nợ 334/Có Tk 335
Nợ 622/Có TK 334
Nợ 622/Có TK 335
Nợ TK622/Có TK352
Các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu đến bất động sản đầu tư sẽ được ghi nhận vào:
check_box Nguyên giá bất động sản đầu tư
Chi phí hoạt động khác
Chi phí tài chính
Tùy từng TH cụ thể
Các chi phí sau chi phí nào KHÔNG được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp?
check_box Cả 3 phương án trên đều đúng
Chi phí đào tạo nhân viên để vận hành tài sản là công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam
Các chi phí không hợp lý như: nguyên liệu, vật liệu lãng phí sử dụng vượt quá mức bình thường
Chi phí quản lý doanh nghiệp không liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng
Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ được bù trừ khi?
Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu
Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác và Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu
Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác hoặc Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu
Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên BCTC?
Được bù trù cho nhau hoặc Không được bù trừ cho nhau
Chỉ được bù trừ khi có một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ
Được bù trù cho nhau
Không được bù trừ cho nhau
Các khoản thu được từ phạt do vi phạm hợp đồng sẽ hạch toán vào tài khoản nào?

TK 511
TK 515
TK 711
TK811
Các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vốn vay riêng biệt trong khi chờ được sử dụng vào mục đích có tài sản dở dang thì ghi nhận như thế nào khi vốn hóa?
check_box Ghi nhận giảm chi phí đi vay
Ghi nhận giảm giá vốn hàng bán
Ghi giảm trừ vào giá trị tài sản dở dang
Ghi giảm trừ chi phí quản lý doanh nghiệp
Các loại tài sản nào sau đây được ghi nhận là bất động sản đầu tư?
check_box Tất cả các đáp án trên
Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động
Nhà đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động
Quyền sử dụng đất nắm giữ trong thời gian dài chờ tăng giá
Các luồng tiền nào sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần khi lập báo cáo LCTT?
Khoản thanh toán bù trừ công nợ giữa khoản phải trả người bán và phải thu khách hàng trên cùng một đối tượng
Cả 3 đáp án trên đều đúng
Tiền lãi cho vay nhận được và tiền chi trả lãi vay đối với cùng một đối tượng
Tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản
Các phương pháp tính giá hàng tồn kho hiện nay được áp dụng gồm?

Phương pháp giá bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trướcPhương pháp nhập sau xuất trước
Phương pháp tính giá đích danhPhương pháp giá kế hoạchPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trướcPhương pháp nhập sau xuất trước
Phương pháp tính theo giá đích danhPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp tính theo giá đích danhPhương pháp bình quân gia quyềnPhương pháp nhập trước xuất trướcPhương pháp nhập sau xuất trước
Cách thức áp dụng áp dụng IFRS Big Bang Approach được hiểu là:
check_box một quốc gia sẽ yêu cầu các DN bắt đầu áp dụng IFRS vào một thời điểm cụ thể hoặc một quốc gia sẽ yêu cầu các DN bắt đầu áp dụng IFRS vào một số thời điểm khác nhau cho một số DN khác nhau về qui mô
một quốc gia sẽ yêu cầu các DN bắt đầu áp dụng IFRS vào một thời điểm cụ thể và một quốc gia sẽ yêu cầu các DN bắt đầu áp dụng IFRS vào một số thời điểm khác nhau cho một số DN khác nhau về qui mô
một quốc gia sẽ yêu cầu các DN bắt đầu áp dụng IFRS vào một số thời điểm khác nhau cho một số DN khác nhau về qui mô
một quốc gia sẽ yêu cầu các DN bắt đầu áp dụng IFRS vào một thời điểm cụ thể
Cách thức áp dụng áp dụng IFRS Convergence Approach được hiểu là:
một quốc gia sẽ chuyển tải nội dung của từng IFRS vào trong nội dung của CMKT quốc gia hoặc Quốc gia áp dụng 100% IFRS thống nhất cho tất cả các DN
một quốc gia sẽ chuyển tải nội dung của từng IFRS vào trong nội dung của CMKT quốc gia
một quốc gia sẽ chuyển tải nội dung của từng IFRS vào trong nội dung của CMKT quốc gia và Quốc gia áp dụng 100% IFRS thống nhất cho tất cả các DN đều sai
Quốc gia áp dụng 100% IFRS thống nhất cho tất cả các DN
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định vô hình được theo dõi và hạch toán trên tài khoản nào?

335
Tài khoản 142
Tài khoản 242
Tài khoản 642
Chi phí đi vay bao gồm:
check_box Tất cả các câu
Phần phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội phát sinh liên quan đến những khoản vay do phát hành trái phiếu
Lãi tiền vay ngắn hạn, lãi tiền vay dài hạn kể cả lãi tiền vay trên các khoản thấu chi
Phần phân bổ các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan đến quá trình làm thủ tục vay
Chi phí đi vay được vốn hóa khi?
check_box DN chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy
DN có thể thu hồi được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó
DN chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó
DN có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể được xác định được một cách đáng tin cậy
Chi phí khấu hao TSCĐHH nào sau đây KHÔNG được ghi nhận vào chi phí sản xuất hoạt động kinh doanh trong kỳ?
check_box Tất cả các chi phí trên đều được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động quản lý của đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh
Chi phí khấu hao TSCĐHH dùng cho giai đoạn triển khai để xây dựng TSCĐHH
Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD sản phẩm hàng hóa đã bán hết trong kỳ
Chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi:
Tất cả các câu đều đúng
Sửa chữa lớn BĐS đầu tư
Bảo dưỡng, duy tu định kỳ
Chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu
Chi phí mua hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” bao gồm
check_box Giá mua bao gồm các loại thuế không được hoàn lạivà Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình thu mua và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua HTK
Giá mua bao gồm các loại thuế không được hoàn lại
Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình thu mua và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua HTK
Giá mua bao gồm cả các loại thuế được hoàn lại
Chi phí nào không được tính vào giá gốc hàng tồn kho?

Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và trong quá trình mua hàng
Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí SXKD khác phát sinh trên mức bình thường
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí quản lý hành chính tại các phân xưởng sản xuất
Chi phí nào sau đây được ghi nhận vào chi phí trong kỳ khi công ty mua sắm một chiếc ô tô mới đưa đón công nhân viên?
Phí đường bộ
Lệ phí trước bạ
Tiền làm biển xe
Màn hình DVD
Chi phí nào sau đây phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình KHÔNG được ghi tăng nguyên giá của tài sản:
check_box Sửa chữa TSCĐ cho phù hợp với thiết kế của nhà xưởng tại nơi sản xuất
Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so với trước
Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra
Thay đổi bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng
Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí” tuân theo nguyên tắc nào?
Nguyên tắc phù hợp
Nguyên tắc thận trọng
Nguyên tắc trọng yếu
Nguyên tắc đầy đủ
Chiết khấu thương mại đối với người bán là một khoản:
check_box Giảm doanh thu
Giảm giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí tài chính
Cho số liệu sau:Doanh thu bán hàng 2000Các khoản giảm trừ doanh thu: 50Giá vốn hàng bán: 1600Chi phí bán hàng: 100Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là:

1950
250
350
400
Chuẩn mực kế toán là những quy định và hướng dẫn về:
phương pháp kế toán để đánh giá, ghi nhận
Tất cả các câu
các nguyên tắc kế toán,
trình bày thông tin trên BCTC
Có các số liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)Tài sản ngắn hạn: 2.000Tài sản dài hạn: 3.000Nợ phải trả: 1.000Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là bao nhiêu ?

Không có phương án nào đúng
Là 4.000
Là 5.000
Là 6.000
Có các số liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)Tài sản ngắn hạn: 2.000Tài sản dài hạn: 3.000Vốn chủ sở hữu : 3.000Nợ phải trả của doanh nghiệp là bao nhiêu ?

Không có phương án nào đúng
Là 2.000
Là 5.000
Là 6.000
Có các số liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)Tài sản ngắn hạn: 2.000Tài sản dài hạn: 4.000Tài sản nhận giữ hộ: 100Nợ phải trả: 1100Tổng tài sản của doanh nghiệp là:

Là 5.000
Là 6.000
Là 6.100
Là 7.200
Cơ sở hình thành chuẩn mực kế toán quốc gia
Tất cả các câu
Dựa vào chuẩn mực kế toán quốc tế
đặc trưng riêng của từng quốc gia về Môi trường kinh doanh, pháp luật, văn hoá,…
Quy luật tất yếu của quá trình hội nhập
Cơ sở hình thành chuẩn mực kế toán quốc gia
Là tất yếu của quá trình hội nhập
Và đặc trưng riêng của từng quốc gia về môi trường KD,văn hóa,…
Tất cả đều đúng
Dựa vào chuẩn mực kế toán quốc tế
Cơ sở xây dựng Chuẩn mực kế toán Việt Nam
CMKT do Bộ Tài chính Việt Nam soạn thảo và ban hành
Dựa trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế kết hợp với điều kiện cụ thể của VN
Những chuẩn mực gần với Việt Nam được soạn thảo và ban hành trước, những chuẩn mực không gần với Việt Nam được soạn thảo và ban hành sau
Tất cả đều đúng
Công ty A góp 25% vốn điều lệ vào công ty B tuy nhiên trong phiên họp đại hội đồng cổ đông công ty được đại hội tín nhiệm trao 60% quyền biểu quyết và có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Khoản đầu tư này công ty A phải ghi nhận vào tài khoản nào?

Tài khoản 221
Tài khoản 222
Tài khoản 223
Tài khoản 228
Công ty A ký hợp đồng thuê tài chính một tòa nhà thuộc sở hữu của công ty B, công ty A dùng tòa nhà này làm văn phòng cho thuê, tòa nhà sẽ được kế toán ghi nhận là:
Hàng hóa bất động sản
Bất động sản đầu tư
Bất động sản chủ sở hữu sử dụng
TSCĐ hữu hình
Công ty A mua hàng, sau khi mua, được chiết khấu thương mại. Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế GTGT. Định khoản sự kiện này như thế nào?

N156;133/C711
N331/C156;133
N331/C711
N521;333/C156
Công ty A mua lại quyền sử dụng đất của công ty B với mục đích nắm giữ chờ tăng giá trong thời gian 3 năm, quyền sử dụng đất này sẽ được ghi nhận là:
check_box Bất động sản đầu tư
TSCĐ hữu hình
Tất cả các câu đều sai
Hàng hóa bất động sản
Công ty B ở Nhật tặng hàng cho Công ty A dưới dạng hợp đồng cho tặng (Công ty A không phải thanh toán cho Công ty B số hàng này). Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu. Vậy, giá trị lô hàng mà Công ty A nhận được là:

N156/C3333
N156/C711
N156/C711;3333
Nợ TK156/CóTK411
Công ty kinh doanh bât động sản X thuê một tòa nhà theo HĐ thuê tài chính để cho thuê lại thì tòa nhà này được ghi nhận là loại tài sản nào trên BCTC?

Bất động sản đầu tư
Hàng hóa bất động sản
TSCD hữu hình
TSCD thuê tài chính
Công ty X do trả nợ tiền hàng trước ngày đến hạn, nên được giảm 3% số tiền phải thanh toán. Số tiền trên được hạch toán:

Doanh thu chưa thực hiện
Doanh thu tài chính
Giám trị giá hàng mua của lô hàng
Thu nhập khác
Công ty X thu tiền hàng trước 10 ngày so với ngày đến hạn. Công ty X chiết khấu cho khách hàng 3% giá trị lô hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký. Số tiền giảm cho khách này được gọi là?

Chiết khấu thanh toán
Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Công ty X tính CPSXKDD trong kỳ theo PP NVLTT. Số dư 154 đầu kỳ là 100.000 tương ứng 100 sp. CP tập hợp trong kỳ gồm NVL 500.000; NC: 170.000; CPSXC: 130.000; Cuối kỳ công ty sx được 250 thành phẩm, dở dang 0 sản phẩm. Tính giá thành sản xuất sản phẩm?

2.250
2571
3.200
3600
Cuối kỳ SX vật liệu thừa không SX hết để lại Phân xưởng kỳ sau SX tiếp Kế toán hạch toán như thế nào ?

Nợ 152/Có TK 154
Nợ TK 152/Có TK 627
Nợ TK 154/ Có TK 621
Nợ TK152/Có TK621
Đặc điểm của Chuẩn mực kế toán là:
Những quy định và hướng dẫn về các nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán để đánh giá, ghi nhận và trình bày thông tin trên BCTC và CMKT không quy định những vấn đề cụ thể như chứng từ, tài khoản, sổ…
Những quy định và hướng dẫn về các nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán để đánh giá, ghi nhận và trình bày thông tin trên BCTC. hoặc CMKT không quy định những vấn đề cụ thể như chứng từ, tài khoản, sổ…
CMKT không quy định những vấn đề cụ thể như chứng từ, tài khoản, sổ…
Những quy định và hướng dẫn về các nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán để đánh giá, ghi nhận và trình bày thông tin trên BCTC.
Đâu là điều kiện ghi nhận nợ phải trả vào bảng cân đối kế toán theo chuẩn mực kế toán chung?
check_box Chắc chắn là DN sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà DN phải thanh toán và Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy
Chắc chắn là DN sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà DN phải thanh toán
Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy
Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách chắc chắn
Điểm nào sau đây là SAI khi nói về điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng?
check_box Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
Điều hòa nhiệt độ (có giá trị >30.000.000 VNĐ) trong công trình xây dựng văn phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng ở công ty A được hạch toán là:
check_box Được ghi nhận là tài sản cố định riêng biệt hoặc Được ghi nhận vào giá trị tài sản cố định của nhà văn phòng
Tùy từng trường hợp mà được ghi nhận là TSCĐ riêng biệt hay ghi nhận vào giá trị TSCĐ của nhà văn phòng
Được ghi nhận là tài sản cố định riêng biệt
Được ghi nhận vào giá trị tài sản cố định của nhà văn phòng
Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán số 14?

Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh thu xác định chắn chắn thu được tiềnDoanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Điều nào sau đây là không đúng khi nói về “Trọng yếu”:
check_box Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đến báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính và Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể
Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đến báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính hoặc Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể
Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể
Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đến báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính
Định nghĩa nào đúng (Theo chuẩn mực kế toán số 14) về giảm giá hàng bán?

Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu
Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn
Là khoản giảm doanh thu do bên mua trả lại hàng
Là khoản giảm trừ cho người mua do thanh toán sớm
Định nghĩa nào sau đây là đúng?

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp
Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng tài sản
Doanh thu là tổng số tiền bán hàng thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu
Là khoản tăng của vốn chủ sở hữu trong kỳ
DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ: Xuất bán một số thành phẩm theo giá vốn 300.000. Tổng giá thanh toán 440.000 trong đó cả thuế GTGT 10%. Công ty A chấp nhận thanh toán 80% số hàng, còn lại 20% hàng không đúng quy cách, công ty A đã trả lại, đơn vị đã kiểm nhận nhập kho. Ghi nhận doanh thu bán hàng:
check_box 320.000
440.000
400.000
352.000
Doanh nghiệp được thay đổi phương pháp trích khấu hao TSCĐ trong trường hợp nào sau đây?
check_box Khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó để đem lại lợi ích cho DN hoặc khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho DN
Khi có sự cho phép của cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản
Doanh nghiệp không thể thay đổi phương pháp trích khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ
Doanh nghiệp có thể được thay đổi phương pháp trích khấu hao trong mọi trường hợp
Doanh nghiệp Không được ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi nào?

Doanh nghiệp bị điều động vốn cho các doanh nghiệp khác trong nội bộ tổng công ty
Doanh nghiệp trả vốn cho nhà nước, trả lại vốn cho các cổ đông hoặc các bên góp vốn liên doanh
Phát hành trái phiếu
Xử lý bù lỗ kinh doanh theo quyết định của đại hội đồng cổ đông
Doanh nghiệp không được lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục khi nào?
check_box Nếu Ban Giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dự kiến giải thể DN, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc phá sản
Nếu Ban Giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dự kiến giải thể DN, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc phá sản & Nếu kết quả kinh doanh bị giảm sút và tình hình tài chính xấu đi sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đều đúng
Nếu kết quả kinh doanh bị giảm sút và tình hình tài chính xấu đi sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Nếu Ban Giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dự kiến giải thể DN, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc phá sản và Nếu kết quả kinh doanh bị giảm sút và tình hình tài chính xấu đi sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đều sai
Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính trên cơ sở dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến?
Các khoản nợ
Vốn chủ sở hữu
Tất cả các thông tin đều phải lập trên cơ sở dồn tích
Các luồng tiền
Doanh thu bao gồm tổng giá trị của:
check_box Các lợi ích kinh tế doanh nghiệp sẽ thu được và Các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được
Các lợi ích kinh tế doanh nghiệp sẽ thu được
Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu
Các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được
Doanh thu được trình bày ở đâu trên BCTC?

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Doanh thu, thu nhập khác, chi phí được trình bày ở báo cáo nào?

Bảng cân đối kế toán
Báo cáo công nợ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đối tượng kế toán nào dưới đây là tài sản dài hạn của doanh nghiệp:

Chi phí sản phẩm dở dang
Nhà văn phòng làm việc + quyền sử dụng đất
Nợ phải thu của khách hàng
Tiền gửi ngân hàng cho mục đích thanh toán
Đối tượng kế toán nào dưới đây là tài sản ngắn hạn của Doanh nghiệp ?

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Hao mòn tài sản cố định
Khoản đầu tư liên doanh
Tiền mặt
Đối với khoản vốn vay riêng: Chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang. Chi phí đi vay được vốn hóa được xác định bằng:
check_box Chi phí vay thực tế - thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của khoản vay.
Tất cả các câu đều sai
Chi phí vay thực tế cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang
Chi phí vay thực tế cho tài sản đó
Giá bán bất động sản đầu tư được ghi nhận vào
check_box Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
LN sau thuế chưa phân phối
Doanh thu hoạt động tài chính
Thu nhập khác
Giá trị hàng tồn kho đem sử dụng cho kinh doanh sẽ được tính vào:
check_box Giá vốn hàng bán
Giá thành sản phẩm
Chi phí thích hợp tùy thuộc vào mục đích sử dụng của hàng tồn kho đó
Chi phí sản xuất sản phẩm
Giá trị thuần của hàng tồn kho được tính là?

Giá bán dự kiến
Giá bán hàng hóa-Giá thành sản xuất hàng hóa
Giá bán hàng hóa-giá thành sx hàng hóa- chi phí tiêu thụ hàng hóa
Giá bán hàng hóa-giá thành sx hàng hóa- chi phí tiêu thụ hàng hóa- chi phí quản lý doanh nghiệp
Giao dịch nào sau đây tạo ra doanh thu?
check_box Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị và Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự
Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự
Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị
Thu hộ bên thứ 3
Hạch toán tài khoản 221 áp dụng đối với doanh nghiệp mà Công ty đang nắm giữ bao nhiêu vốn chủ sở hữu/ quyền biểu quyết ?

Dưới 20%
Dưới 50%
Trên 50%
Từ 20 đến dưới 50%
Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm:
check_box Tất cả các loại trên
Sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường
Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán
Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến
Hiện nay có mấy cách thức áp dụng IFRS phổ biến tại các nước trên thế giới
check_box 2
1
3
4
Hiện nay thị trường hoạt động của Việt Nam đã đủ cơ sở để áp dụng IFRS chưa?
check_box Thị trường hoạt động đang trong quá trình hình thành và phát triển
Tất cả các câu đều sai
Thị trường hoạt động phát triển rất mạnh
Thị trường hoạt động có nhiều giao dịch, đủ điều kiện để xác định giá trị các tài sản
Hội đồng CMKT quốc tế (IASB) được thành lập vào năm nào
2001
1973
2003
Tất cả các câu đều sai
Kế toán Công ty Lance nhận được hóa đơn GTGT về việc mua một thiết bị xử lý nước thải mới, nội dung hóa đơn:Thiết bị xử lý nước thải 398 trđChi phí vận chuyển : 11 trđChi phí bảo dưỡng định kỳ: 39,8trđThuế GTGT: 78,54 trđKế toán xác định nguyên giá thiết bị:
check_box 409 trđ
398 trđ
527,34 trđ
448,8 trđ
Kế toán không được ghi nhận tài sản nào sau đây vào tài khoản bất động sản đầu tư
check_box Tất cả các TH đều sai
Bất động sản xây dựng để bán trong tương lai gần
Bất động sản được xây dựng cho bên thứ ba
Bất động sản mua về để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường?
Kế toán phải ghi giảm bất động sản đầu tư trong trường hợp nào sau đây
Trả lại bất động sản đầu tư cho người cho thuê
Chuyển đổi từ bất động sản đầu tư thành HTK hoặc bất động sản chủ sở hữu
Bán bất động sản đầu tư
Tất cả các trường hợp
Khả năng có thể xác định được của TSCĐVH:
Tài sản đó tách biệt, nghĩa là có thể tách rời khỏi doanh nghiệp để bán, trao đổi, chuyển nhượng, cấp phép, cho thuê một cách riêng biệt hoặc cùng với tài sản, nợ phải trả và hợp đồng có liên quan hoặc Tài sản có nguồn gốc từ quyền trong hợp đồng hoặc quyền bề mặt pháp lý, bất kể quyền đó có thể chuyển nhượng, tách biệt khỏi doanh nghiệp hoặc tách biệt khỏi các quyền và nghĩa vụ khác hay không
Tài sản có nguồn gốc từ quyền trong hợp đồng hoặc quyền bề mặt pháp lý, bất kể quyền đó có thể chuyển nhượng, tách biệt khỏi doanh nghiệp hoặc tách biệt khỏi các quyền và nghĩa vụ khác hay không
Tài sản đó tách biệt, nghĩa là có thể tách rời khỏi doanh nghiệp để bán, trao đổi, chuyển nhượng, cấp phép, cho thuê một cách riêng biệt hoặc cùng với tài sản, nợ phải trả và hợp đồng có liên quan
Tài sản đó tách biệt, nghĩa là có thể tách rời khỏi doanh nghiệp để bán, trao đổi, chuyển nhượng, cấp phép, cho thuê một cách riêng biệt hoặc cùng với tài sản, nợ phải trả và hợp đồng có liên quan và Tài sản có nguồn gốc từ quyền trong hợp đồng hoặc quyền bề mặt pháp lý, bất kể quyền đó có thể chuyển nhượng, tách biệt khỏi doanh nghiệp hoặc tách biệt khỏi các quyền và nghĩa vụ khác hay không
Khấu hao bất động sản đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá được hạch toán vào:
Chi phí sản xuất chung
Không trích khấu hao
Chi phí tài chính
Giá vốn hàng bán
Khi áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) tại Việt Nam các DN sẽ gặp phải rào cản gì:
check_box Tất cả các rào cản
Kỹ thuật khá phức tạp để tính toán, đo lường các chỉ tiêu trên BCTC
Thiên về các ước tính và xét đoán
Nguồn nhân lực và ngôn ngữ
Khi bán bất động sản đầu tư, giá trị còn lại của bất động sản đầu tư được hạch toán vào:
Chi phí tài chính
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí hoạt động khác
Giá vốn hàng bán
Khi đơn vị mua nhà cửa, vật kiến trúc gắn với quyền sử dụng đất thì:
check_box Xác định riêng giá trị TSCĐ vô hình quyền sử dụng đất và TSCĐ hữu hình là vật kiến trúc để ghi nhận riêng
Tổng giá trị TSCĐ đã mua được ghi trên TK TSCĐ và Xác định riêng giá trị TSCĐ vô hình quyền sử dụng đất và TSCĐ hữu hình là vật kiến trúc để ghi nhận riêng
Tổng giá trị TSCĐ đã mua được ghi trên TK TSCĐ hoặc Xác định riêng giá trị TSCĐ vô hình quyền sử dụng đất và TSCĐ hữu hình là vật kiến trúc để ghi nhận riêng
Tổng giá trị TSCĐ đã mua được ghi trên TK TSCĐ
Khi hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con phải loại trừ các khoản mục nào?

Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con
Khoản phải thu nội bộ
Nợ phải trả nội bộ
Tài sản được đầu tư từ vốn đầu tư của công ty mẹ
Khi trích chi phí bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, khoản mà doanh nghiệp chịu, kế toán phải theo dõi và phản ánh nghiệp vụ này theo định khoản nào?

Nợ TK 334/Có TK 3386
Nợ TK 622, 627, 641, 642/Có TK 334
Nợ TK 622, 627, 641, 642/Có TK 3386
Nợ TK3386/Có TK622,627,641,642
Khi việc vốn hóa chi phí đi vay được tạm dừng lại khi quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn một cách bất thường thì chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận là:
check_box Chi phí khác
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ
Giá vốn hàng bán trong kỳ
Chi phí tài chính trong kỳ
Khi xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình làm căn cứ tính khấu hao cần phải xem xét các yếu tố sau:
Sự lạc hậu về kỹ thuật, công nghệ
Thời gian kiểm soát tài sản, những hạn chế về mặt pháp lý và những hạn chế khác về quá trình sử dụng tài sản
Tất cả các yếu tố
Khả năng sử dụng dự tính của tài sản
Khoản chi phí nào sau đây KHÔNG được tính vào nguyên giá TSCĐ?
check_box Chi mua nhiên liệu vận hành tài sản đó
Giá mua thực tế phải trả.
Các khoản thuế không được hoàn lại ở khâu mua
Các khoản chi phí mới chi ra liên quan đến việc đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
Khoản nào sau đây không phải là chi phí kinh doanh của DN?

Chi phí quảng cáo
Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho của DN
Lãi vay ngân hàng
Tiền lương của CB CNV
Khoản nào sau đây không thuộc thu nhập khác:
check_box Tất cả các khoản
Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ
Thu tiền bảo hiểm được bồi thường
Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại
Khoản tiền chủ đầu tư giữ lại như 1 khoản bảo bành công trình xây dựng được hạch toán vào tài khoản nào sau đây ?

TK112
TK244
TK331
TK344
Khoản tiền giảm trừ cho người mua hàng do hàng hóa bị kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu gọi là?

Chi phí khác
Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Khoản tiền tạm ứng 30% cho nhà thầu thi công xây lắp hoạt động xây dựng được hạch toán vào bên Nợ tài khoản nào sau đây ?

TK 241
TK 331
TK 338
TK112
Khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh thông thường được ghi nhận trên khoản mục nào trên báo cáo LCTT?

Luồng tiền khác
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia
Khoản Vay ngắn hạn được trình bày ở đâu trên BCTC

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Lãi chậm trả của các hợp đồng mua vật tư, tài sản được ghi nhận vào?

Chi phí khác tương ứng kỳ trả
Chi phí quản lý tương ứng với kỳ trả
Chi phí tài chính tương ứng với kỳ trả
trị giá hàng mua của vật tư/ nguyên giá của tài sản
Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình được xác định bằng:
check_box Số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
Số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán
Tất cả các câu đều sai
giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
Lợi ích của việc áp dụng chuẩn mực kế toán đối với
Chuẩn mực kế toán giúp tăng cường niềm tin và đảm bảo rằng các công ty và các kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán BCTC đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
huẩn mực kế toán sẽ giúp tăng cường niềm tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng hoặc Chuẩn mực kế toán giúp tăng cường niềm tin và đảm bảo rằng các công ty và các kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán BCTC đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
Chuẩn mực kế toán sẽ giúp tăng cường niềm tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng
huẩn mực kế toán sẽ giúp tăng cường niềm tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng và Chuẩn mực kế toán giúp tăng cường niềm tin và đảm bảo rằng các công ty và các kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán BCTC đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
Lợi ích của việc áp dụng chuẩn mực kế toán đối với doanh nghiệp là:
nâng cao tính trung thực, minh bạch của của BCTC, nâng cao trách nhiệm giải trình của DN
cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo ra các quyết định kinh tế, quản trị, điều hành
nâng cao tính trung thực, minh bạch của của BCTC, nâng cao trách nhiệm giải trình của DN và cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo ra các quyết định kinh tế, quản trị, điều hành
nâng cao tính trung thực, minh bạch của của BCTC, nâng cao trách nhiệm giải trình của DN hoặc cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo ra các quyết định kinh tế, quản trị, điều hành
Lợi ích của việc áp dụng chuẩn mực kế toán đối với doanh nghiệp là:
nâng cao trách nhiệm giải trình của DN
cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo ra các quyết định kinh tế, quản trị, điều hành.
Tất cả các câu
nâng cao tính trung thực, minh bạch của của BCTC
Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản trong VAS 01 được thể hiện trong trường hợp nào?
check_box Tất cả đáp án
Để thanh toán các khoản nợ phải trả
Để bán hoặc trao đổi lấy tài sản khác
Được sử dụng một cách đơn lẻ hoặc kết hợp với các tài sản khác trong sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng
Lợi thế thương mại được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp KHÔNG được ghi nhận là TSCĐVH của doanh nghiệp đó, bởi vì:
check_box Cả 3 đáp án trên
Nó không phải là nguồn lực có thể xác định được
Nguyên giá của nó không đánh giá được một cách đáng tin cậy
Doanh nghiệp không thể kiểm soát được nguồn lực này
Một bất động sản đầu tư được được ghi nhận là tài sản khi thỏa mãn các điều kiện?
check_box Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy
Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai hoặc Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai
Một khoản mục được ghi nhận trong báo cáo tài chính trong chuẩn mực kế toán chung khi thoả mãn điều kiện nào sau đây”
check_box Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai hoặc giảm lợi ích kinh tế trong tương lai và Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy
Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai hoặc giảm lợi ích kinh tế trong tương lai hoặc Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai hoặc giảm lợi ích kinh tế trong tương lai
Một khu thương mại bao gồm nhiều công trình xây dựng, mỗi công trình có thể sử dụng riêng biệt thì việc vốn hóa sẽ được chấm dứt?
check_box Đối với vốn vay dùng cho từng công trình riêng biệt hoàn thành
Tất cả các câu đều sai
Khi tất cả các hạng mục công trình cùng được hoàn thành
Theo thời hạn quy định trong hợp đồng xây dựng
Mục đích của chuẩn mực kế toán chung là:
Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tất cả các câu
Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất
Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập BCTC theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin trên BCTC phản ánh trung thực và hợp lý
Mục đích của Chuẩn mực kế toán VAS 14: Doanh thu và TN là:
check_box Tất cả các vấn đề
Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc kế toán doanh thu và thu nhập khác
Quy định và hướng dẫn phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác
Hướng dẫn cách công bố thông tin liên quan đến doanh thu và thu nhập khác lên BCTC.
Nếu một doanh nghiệp có nợ phải trả là 16 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 58 tỷ đồng thì tài sản của doanh nghiệp là:
16 tỷ đồng
74 tỷ đồng
58 tỷ đồng
64 tỷ đồng
Ngày 01/10/N, công ty X có một khoản TGNH kỳ hạn 3 tháng tại NH Vietcombank. Trên Bảng CDKT ngày 31/12/N, khoản tiền này được trình bày là?

Đầu tư tài chính ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn khác
Tiền từ các khoản đầu tư
Tiền và các khoản tương đương tiền
Ngày 01/12/N, công ty BDS X thu bằng TGNH 330 triệu (gồm 10% VAT) của Khách hàng A theo hóa đơn cho thuê nhà 03 tháng (01/12/N đến 29/02/N+1). Định khoản nghiệp vụ trên?

Nợ TK111: 330 trCó TK511: 300 trCó TK3331: 30 tr
Nợ TK111: 330trCó TK511: 100trCó TK3387: 200trCó TK3331: 30tr
Nợ TK112: 330trCó TK511: 100trCó TK131: 200trCó TK3331: 30tr
Nợ TK112: 330trCó TK511: 100trCó TK3387: 200trCó TK3331: 30tr
Ngày 05/01/N, công ty bị cháy một lô hàng trị giá 500 triệu đồng. Giá trị khoản thiệt hại do lô hàng bị cháy này được ghi nhận vào BCTC năm nào?

Năm N
Năm N+1
Năm N-1
Tùy thuộc quyết định của doanh nghiệp đó
Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:

Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 28/2
Doanh thu (ghi nhận 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Ngày 1/3, Công ty X bán một lô hàng hóa cho Công ty Y với giá bán chưa thuế là 90.000.000 đồng, thuế GTGT 10% (Công ty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ); giá vốn của lô hàng là 60.000.000 đồng, Công ty Y đã thanh toán 70% bảng TGNH. Ngày 31/3, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy công ty X sẽ ghi nhận giá vốn và doanh thu của lô hàng vào thời điểm:
Giá vốn ghi nhận ngày 1/3; doanh thu ghi nhận ngày 31/3
Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/3
Giá vốn ghi nhận ngày 1/3; doanh thu ghi nhận (70% vào ngày 1/3; 30% vào ngày 31/3)
Cả giá vốn và doanh thu được ghi nhận ngày 31/3
Ngày 1/3, một DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, mua một TSCĐ để phục vụ SXKD. Giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là 770 trđ, chi phí lắp đặt chạy thử là 22 trđ (trong đó bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 31/3 TSCĐ được đưa vào sử dụng, giá ngoài thị trường của tài sản này lúc này tăng lên 850 trđ. Theo nguyên tắc giá gốc, giá trị TSCĐ ghi sổ là:
check_box 792.000.000
720.000.000
870.000.000
850.000.000
Ngày 1/3/N, DN mua 1 lô hàng hóa giá mua 100tr, đến ngày 18/3/N doanh nghiệp vẫn chưa bán lô hàng đó nhưng giá thị trường của lô hàng đó chỉ còn 80tr. Tại ngày 18/3/N trên sổ kế toán của đơn vị lô hàng đó có giá trị là 100tr. Việc ghi nhận đó là tuân thủ nguyên tắc nào dưới đây?
Nguyên tắc thận trọng
Nguyên tắc giá gốc
Nguyên tắc phù hợp
Nguyên tắc trọng yếu
Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% - thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền. Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:

Cơ sở dồn tích
Giá gốc
Hoạt động liên tục
Thận trọng
Ngày 11/11/N, Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng có giá nhập khẩu theo điều kiện CIF là 2.000đ, thuế nhập khẩu là 10%, thuế GTGT là 10% (Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Đến ngày 31/12/N giá trị lô hàng này trên thị trường được định giá là 2.500 đ. Kế toán đã điều chỉnh giá trị lô hàng này thành 2.500 đ. Việc làm này vi phạm nguyên tắc:

Cơ sở dồn tích
Giá gốc
Phù hợp
Thận trọng
Nghiệp vụ kinh tế: “Nhận được công cụ dụng cụ do tặng biếu” sẽ được định khoản như sau:

Nợ TK Công cụ dụng cụ / Có TK Nguồn vốn chủ sở hữu
Nợ TK Công cụ dụng cụ / Có TK thu nhập khác
Nợ TK Nguồn vốn chủ sở hữu / Có TK Thu nhập khác
Nợ TK Thu nhập khác / Có TK Công cụ dụng cụ
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định là?

Tiền hàng + Chi phí vần chuyển+ chi phí lắp đặt+ thuế VAT
Tiền hàng + chi phí vận chuyển+thuế VAT
Tiền hàng + thuế VAT
Toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Nguyên tắc kế toán dồn tích yêu cầu ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, tài chính của DN như thế nào?
check_box Ghi nhận vào thời điểm phát sinh
Tất cả đều đúng
Ghi số tại thời điểm thu, chi tiền
Ghi số lũy kế
Nguyên tắc kế toán nào quy định rằng: Nếu thiếu thông tin hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng BCTC
Nguyên tắc hoạt động liên tục
Nguyên tắc nhất quán
Nguyên tắc trọng yếu
Nguyên tắc cơ sở dồn tích
Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc cơ bản của kế toán trong chuẩn mực kế toán chung (VAS 01)
Nhất quán
Khách quan
Thận trọng
Trọng yếu
Nguyên tắc nhất quán đòi hỏi
check_box việc áp dụng, thực hiện các khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực và các phương pháp kế toán... phải thống nhất trong suốt các niên độ kế toán và Trong những trường hợp đặc biệt, nếu có sự thay đổi chính sách kế toán đã lựa chọn thì đơn vị phải giải trình được lý do và sự ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong thuyết minh BCTC đều đúng
việc áp dụng, thực hiện các khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực và các phương pháp kế toán... phải thống nhất trong suốt các niên độ kế toán, không được phép thay đổi trong bất kỳ TH nào
việc áp dụng, thực hiện các khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực và các phương pháp kế toán... phải thống nhất trong suốt các niên độ kế toán
Trong những trường hợp đặc biệt, nếu có sự thay đổi chính sách kế toán đã lựa chọn thì đơn vị phải giải trình được lý do và sự ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong thuyết minh BCTC
Nguyên tắc nhất quán trong áp dụng tính giá hàng tồn kho đòi hỏi?
check_box Áp dụng nhất quán các phương pháp tính giá trong suốt kỳ kế toán năm, không nhất thiết phải sử dụng một phương pháp. Nếu thay đổi thì phải giải trình trên thuyết minh BCTC
Phải áp dụng một phương pháp tính giá duy nhất cho tất cả các loại hàng tồn kho, nếu thay đổi thì phải giải trình trên thuyết minh BCTC
Các câu đều sai
Phải áp dụng một phương pháp tính giá duy nhất cho tất cả các loại hàng tồn kho
Nguyên tắc thận trọng trong chuẩn mực kế toán chung đòi hỏi:
Tất cả đều đúng
Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn
Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí
Không đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập
Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là:
check_box Số tiền gia công thực tế được hưởng
Bao gồm số tiền gia công và giá trị vật tư hàng hóa nhận gia công
Không câu nào đúng
Giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công
Những loại thu nhập nào dưới đây được coi là doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp
Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Tất cả các câu đều đúng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Những loại thu nhập nào dưới đây được coi là doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp
Doanh thu bán hàng
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Doanh thu bán hàngvà Tiền lãi, tiền bản quyền
Tiền lãi, tiền bản quyền
Những loại thu nhập nào dưới đây KHÔNG được coi là doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp
check_box Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Tiền lãi, tiền bản quyền
Doanh thu bán hàng
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐvà Tiền lãi, tiền bản quyền
Nội dung của chuẩn mực số 16 là về?

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ
Chi phí đi vay
Hợp nhất kinh doanh
Trình bày báo cáo tài chính
Nội dung nào KHÔNG nằm trong kết cấu của 1 CMKT
Qui định về chứng từ và TKKT
Các thuật ngữ, khái niệm được hiểu và sử dụng trong chuẩn mực
Mục đích và phạm vi của chuẩn mực
Tên chuẩn mực kế toán
Nội dung nào sau đây không thuộc Hàng tồn kho Theo CM số 02?

Bất động sản mua về để sử dụng
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ
Tài sản đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang
Tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường
Nội dung nào sau đây được phản ánh vào báo cáo kết quả kinh doanh?

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuê vận chuyển trả hộ bên mua
Chi phí trả trước
Doanh thu chưa thực hiện
Nội dung nào sau đây không được trình bày trên phầnTài sản của bảng CĐKT ?

Khoản đầu tư liên doanh.
Máy móc, nhà xưởng
Quỹ đầu tư phát triển
Tiền gửi ngân hàng
Nội dung nào sau đây không là doanh thu của doanh nghiệp?

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa
Thu nhập từ các hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính;
Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định
Thu nhập từ việc bán cổ phiếu (phát hành)
Nội dung nào sau đây không là phương pháp tính giá xuất kho của hàng hóa?

Phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp đích danh
Phương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp trực tiếp
Nội dung nào sau đây KHÔNG PHẢI là điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng?
check_box Thu được đủ tiền
Người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; và do vậy người bán không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa.
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
Nội dung nào sau đây không phải là khoản phải thu của doanh nghiệp ?

Các khoản tạm ứng cho CNV
Các khoản phải thu của khách hàng.
Các khoản phải thu nội bộ
Thuế GTGT phải nộp
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là tiêu chuẩn của TSCĐHH
Nguyên giá tài sản được xác định một cách đáng tin cậy
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản.
Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm và có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.
Luôn có hình thái vật chất cụ thể
Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chuẩn ghi nhận các khoản doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của Doanh nghiệp ?

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
Đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền trong tương lai
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
Phải ở trạng thái đã thu được tiền
Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu đối với công tác kế toán?

Có thể so sánh
Khách quan
Minh bạch
Trung thực
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán

Chính xác
Có thể so sánh
Đầy đủ
Hoạt động liên tục
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán
Kịp thời
Hợp lý
Trung thực
Cơ sở dồn tích
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán
Trung thực
Chính xác
Thận trọng
Có thể so sánh
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán
Trung thực
Khách quan
Phù hợp
Có thể so sánh
Nội dung nào sau đây là nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính cũng như hoạt động kế toán của doanh nghiệp ?

Đúng theo giá hiện hành
Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích
Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng
Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì
Nội dung nào sau đây là tài sản thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của doanh nghiệp ?

Hàng hóa trong kho
Tài sản cố định thuê hoạt động
Tài sản nhận bán hộ
Tài sản nhận giữ hộ
Nội dung nào sau đây là yêu cầu của việc lập và trình bày Báo cáo tài chính ?

Có thể so sánh, trọng yếu và tập hợp
Đúng theo giá hiện hành
Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng
Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì
Phạm vi áp dụng của chuẩn mực VAS 14 áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ:
check_box các giao dịch và nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các giao dịch phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia
các giao dịch phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia
các giao dịch và nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ
các khoản thu hộ do nhận bán hàng đại lý
Phần công việc đã hoàn thành của việc cung cấp dịch vụ được xác định theo phương pháp nào sau đây?
check_box Tất cả các câu
So sánh tỷ lệ (%) giữa khối lượng công việc đã hoàn thành với tổng khối lượng công việc phải hoàn thành
Tỷ lệ (%) chi phí đã phát sinh so với tổng chi phí ước tính để hoàn thành toàn bộ giao dịch cung cấp dịch vụ
Đánh giá phần công việc đã hoàn thành
Phát biểu nào sau đây mô tả yêu cầu thông tin “trung thực”
Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó
Thông tin, số liệu kế toán tài chính cung cấp phải đảm bảo kịp thời, và đầy đủ cho người ra quyết định có liên quan
Thông tin tài chính phải được ghi nhận đầy đủ, khách quan, đúng thực, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ định kiến nào
Việc trình bày và phân loại các khoản mục trên BCTC phải nhất quán giữa các kỳ kế toán
Phương pháp tính giá trị HTK nào sau đây cho giá trị vật liệu, dụng cụ tồn kho cao nhất (trong điều kiện giá cả tăng)?
check_box Nhập trước – xuất trước
Tùy thuộc vào loại hình và bản chất của doanh nghiệp
Giá thực tế đích danh
Giá bình quân cả kỳ dự trữ
Phương trình nào dưới đây đúng:

Nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản + Nợ phải trả
Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn + Tài sản nhận giữ hộ
Vốn CSH= Tổng tài sản - hàng tồn kho
Quy định về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuộc chuẩn mực số?

CMKT số 10
CMKT số 17
CMKT số 24
CMKT số 25
Sau khi ghi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ, cho thuê; hoạt động bất động sản đầu tư được xác định theo chỉ tiêu:
Tất cả các đáp án trên
Giá trị còn lại
Khấu hao lũy kế
Nguyên giá
Số dư Nợ của Tài khoản 331 được phản ánh như thế nào trên BCTC?

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu: '' Tiền" là tổng số dư nợ các tài khoản...

TK 111,TK112
TK111,TK112,TK113
TK111,TK112,TK121
TK111,TK112,TK131
Số lượng các chuẩn mực kế toán quốc tế hiện nay là bao nhiêu
28 IAS và 16 IFRS
44 IAS
44 IFRS
41 IAS
Số lượng các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay là bao nhiêu
31
26
20
22
Tại công ty chuyên kinh doanh bất động sản, phương pháp tính giá xuất kho nào phù hợp với Công ty ?

Bình quân gia quyền
Nhập sau xuất trước
Nhập trước xuất trước
Thực tế đích danh
Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ :+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 341 : 10.000.000+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) Tổng tài sản của Công ty sẽ?

Giảm đi 10.000.000
Không thay đổi
Tăng lên 10.000.000
Tăng lên 30.000.000
Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ :+ Nợ TK 156 : 20.000.000/Có TK 331 : 10.000.000+ Nợ TK 112 : 10.000.000/Có TK 341 : 20.000.000Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) Tổng tài sản của Công ty sẽ?

Giảm đi 10.000.000
Không thay đổi
Tăng lên 10.000.000
Tăng lên 30.000.000
Tại phân xưởng A của nhà máy X có 1 TSCĐ cho sản xuất chờ thanh lý. KH TSCĐ trong thời gian chờ thanh lý được xác định là:
check_box Chi phí trong kỳ của doanh nghiệp
Tính vào chi phí thanh lý
Chi phí sản xuất kinh doanh bình thường
Không trích khấu hao đối với các TSCĐ chờ thanh lý
Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ:
check_box Các giao dịch hoặc các sự kiện đã qua
Các giao dịch hoặc các sự kiện ở hiện tại
Cả 3 đáp án trên
Các giao dịch hoặc các sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai
Tài sản nào sau đây được trình bày ở mục tài sản dài hạn Ở doanh nghiệp dịch vụ vận tải ?

Các phụ tùng thay thế của ô tô
Nhà để xe ô tô
Tiền gửi ngân hàng
Xăng dầu chạy ô tô
Tài sản nào sau đây KHÔNG được coi là tài sản dở dang?
check_box Tài sản đã hoàn thành quá trình xây dựng cơ bản nhưng chưa bàn giao đưa vào sản xuất; sử dụng
Các câu trên đều sai
Sản phẩm dở dang đang trong quá trình sản xuất của những ngành nghề có chu kỳ sản xuất dài trên 12 tháng
Tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng chưa hoàn thành
Tài sản vô hình tạo ra trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu thỏa mãn đồng thời mấy điều kiện?
check_box 7
5
4
6
Theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS 15 (Doanh thu từ các HĐ với KH) thì doanh thu được ghi nhận và được đo lường sử dụng theo mô hình gồm mấy bước
check_box 5
7
4
3
Theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” về trình bày BCTC, doanh nghiệp KHÔNG phải trình bày:
check_box Phương pháp tính và phân bổ chi phí thu mua hàng hóa trong trường hợp doanh nghiệp không tách riêng được chi phí thu mua của từng loại HTK
Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK
Giá trị ghi sổ của HTK đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả
Không có đáp án đúng
Theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”, chi phí chế biến bao gồm:
check_box Cả 3 loại chi phí trên
Chi phí sản xuất chung cố định
Chi phí sản xuất chung biến đổi
Chi phí nhân công trực tiếp
Theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận theo:
check_box Giá gốc hoặc Giá trị thuần có thể thực hiện được
Giá trị thuần có thể thực hiện được
Giá gốc
Giá bán ước tính
Theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”, giá trị thuần có thể thực hiện được là:
Giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất bình thường – chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm
Tất cả các TH đều đúng
Giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất bình thường – chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm – chi phí ước tính cần thiết để tiêu thụ chúng
Giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất bình thường
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 02 – Hàng tồn kho, trong BCTC, doanh nghiệp phải trình bày:
Giá trị dự phòng hoặc hoàn nhập giảm giá HTK
Tất cả các đáp án trên
Các chính sách kế toán áp dụng trong việc đánh giá HTK, gồm cả phương pháp tính giá trị HTK
Giá gốc của tổng số HTK và giá gốc của từng loại HTK được phân loại phù hợp với DN
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 03 – TSCĐHH, Giá trị phải khấu hao
check_box Nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên BCTC, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó
Nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên BCTC
Giá trị có thể thu hồi là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng
Toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã bỏ ra để mua TSCĐ đó
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 03 – TSCĐHH, khái niệm nào sau đây là SAI?
Nguyên giá TSCĐHH là toàn bộ các chi phí mà DN phải bỏ ra để có được TSCĐHH tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
Giá trị có thể thu hồi là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng
Giá trị phải khấu hao là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên BCTC, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó
Hao mòn là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐHH trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 24, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
check_box Là hoạt động chủ yếu tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính
Cả 3 đáp án trên đều sai
Hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp
Là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho đơn vị
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, luồng tiền trong doanh nghiệp được hiểu là?
Là luồng tiền vào, ra của tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Là luồng tiền vào, ra của tiền và tương đương tiền
Là luồng tiền vào, ra của tiền và tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và tương đương tiền trong DN
Là luồng tiền vào, ra của tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, việc thanh toán một khoản nợ vay bao gồm cả gốc và lãi là hoạt động?
Hoạt động đầu tư
Hoạt động kinh doanh và Hoạt động tài chính
Hoạt động kinh doanh
Hoạt động tài chính
Theo chuẩn mực số 03: Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu của TSCĐ có thể được ghi nhận
Tăng thu nhập khác
Giảm chi phí của bộ phận sử dụng tài sản
Tăng thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ
Tăng nguyên giá TSCĐ
Theo chuẩn mực số 24 về lưu chuyển tiền tệ, các khoản tiền bán chứng khoán kinh doanh được ghi nhận vào?

Luồng tiền khác
Luồng tiền từ hoạt động đầu tư
Luồng tiền từ hoạt động tài chính
Luồng tiền về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Theo chuẩn mực VAS 03 – TSCĐHH, doanh nghiệp KHÔNG được đánh giá lại giá trị TSCĐHH trong trường hợp nào sau đây:
Cuối mỗi kỳ kế toán
Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Khi thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp
Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp
Theo CM số 02 - Hàng tồn kho thì chi phí nào được tính vào giá gốc của hàng tồn kho?

Chi phí bán hàng
Chi phí đi vay tiền để thanh toán cho lô hàng mua
Chi phí mua hàng
Chi phí quản lý
Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì Doanh thu được ghi nhận vào thời điểm:

Giao hàng và nhận được cam kết sẽ trả tiền
Ký kết Hợp đồng bán hàng
Nhận được tiền nhưng chưa giao hàng
Nhận được tiền ứng trước của khách hàng
Theo PP đánh giá SP DD theo CP NVL trực tiếp thì giá trị sản phẩm dở dang bao gồm?

Bao gồm Chi phí NC+CPNVL+ Chi phí chung
Chi phí nhân công+ Chi phí NVL
Chi phí NVL
Chi phí VNL + CP SXC
Theo PP đánh giá SP DD theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương thì giá trị sản phẩm dở dang bao gồm? (NVL bỏ dần theo quá trình sản xuất)

(Chi phí NC+CPNVL+ Chi phí chung)x tỷ lệ % hoàn thành
Chi phí nhân công+ Chi phí NVL
Chi phí NVL
Chi phí VNL + CP SXC
Theo quy định VAS 04 thì thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình tối đa là bao nhiêu năm?
15 năm
10 năm
20 năm
Vô thời hạn
Theo VAS 04 thì TSCĐ vô hình có giá trị thanh lý khi:
check_box Có bên thứ ba thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản hoặc Có thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý có thể được xác định thông qua giá thị trường.
Có bên thứ ba thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản
Có bên thứ ba thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và Có thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý có thể được xác định thông qua giá thị trường.
Có thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý có thể được xác định thông qua giá thị trường.
Theo VAS 21 – Trình bày Báo cáo tài chính, lãi và lỗ phát sinh trong việc thanh lý tài sản cố định và đầu tư dài hạn, được trình bày bằng cách?
check_box Khấu trừ giá trị còn lại của tài sản và các khoản chi phí thanh lý có liên quan vào giá thị trường của tài sản tại thời điểm bán
Khấu trừ giá trị ghi sổ của tài sản và các khoản chi phí thanh lý có liên quan vào giá bán tài sản
Khấu trừ nguyên giá tài sản và các khoản chi phí thanh lý có liên quan vào giá bán tài sản
Tất cả các phương án đều sai
Thông tin thích hợp được hiểu là gì:
Tất cả các câu đều đúng
giúp người đọc đánh giá quá khứ, hiện tại hoặc tương lai hoặc xác nhận, điều chỉnh các đánh giá trước đây
giúp người đọc đánh giá quá khứ, hiện tại
thông tin luôn sẵn có để giúp những người sử dụng BCTC kịp đưa ra các quyết định
thông tư 45 – BTC, những TSCĐ nào của doanh nghiệp không phải trích khấu hao?
check_box Tất cả các câu
TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp
TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất
TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh
Thuận lợi khi áp dụng IFRS tại Việt Nam là:
Nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính; Bảo vệ công chúng, giúp tránh khỏi những rủi ro trong việc ra quyết định kinh tế hoặc Thu hút FDI, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư trong nước; Giảm bớt chi phí vốn cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng so sánh
Nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính; Bảo vệ công chúng, giúp tránh khỏi những rủi ro trong việc ra quyết định kinh tế và Thu hút FDI, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư trong nước; Giảm bớt chi phí vốn cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng so sánh
Nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính; Bảo vệ công chúng, giúp tránh khỏi những rủi ro trong việc ra quyết định kinh tế
Thu hút FDI, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư trong nước; Giảm bớt chi phí vốn cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng so sánh
Thực hiện nguyên tắc nhất quán sẽ đảm bảo
check_box số liệu thông tin của kế toán trung thực, khách quan và đảm bảo tính thống nhất, so sánh được của các chỉ tiêu giữa các kỳ với nhau
đảm bảo tính thống nhất, so sánh được của các chỉ tiêu giữa các kỳ với nhau
số liệu thông tin của kế toán trung thực, khách quan hoặc đảm bảo tính thống nhất, so sánh được của các chỉ tiêu giữa các kỳ với nhau
số liệu thông tin của kế toán trung thực, khách quan
Tiền lãi vay phải trả tại thời điểm mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp được ghi
check_box Tăng chi phí Trả trước dài hạn
Tăng chi phí tài chính trong kỳ
Tăng chi phí tài chính
Tăng nguyên giá TSCĐ
Tiền mặt được trình bày ở đâu trên BCTC?

Phần nguồn vốn của Bảng CĐKT
Phần tài sản của Bảng CĐKT
Trên báo cáo KQKD
Trên mọi báo cáo
Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản là TSCĐ?

' - Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
- Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên - Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
Tiêu chuẩn nào sau đây là SAI khi xác định một tài sản có phải là TSCĐ hay không?
Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành
Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy
Thời gian sử dụng ước tính của tài sản phải trên 3 năm
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
Trên bảng cân đối kế toán TK214 được phản ánh như thế nào?

Ở phần nguồn vốn với số âm
Ở phần nguồn vốn với số dương
Ở phần tài sản với số âm
Ở phần tài sản với số dương
Trên bảng CĐKT các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn?

Dưới 1 năm
Dưới 3 năm
Dưới 3 tháng
Dưới 6 tháng
Trong chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho: Ghi nhận giá gốc của vật liệu, dụng cụ là:
check_box Giá gốc.
Giá thay thế
Giá thành sản xuất
Giá thị trường
Trong chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho: Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, thuế nhập khẩu sẽ được tính vào:
Giá gốc của nguyên vật liệu nhập kho
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí khác
Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản cố định được phản ánh trong chuẩn mực kế toán số mấy?

1
3 và 4
3, 4 và 5
5 và 6
Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản cố định và BĐS đầu tư được phản ánh trong chuẩn mực kế toán số mấy?

1 và 2
3 và 4
3, 4 và 5
5 và 6
Trong kế toán các khái niệm, phương pháp, nguyên tắc, chuẩn mực được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác nhằm đảm bảo:
Thông tin do kế toán cung cấp chính xác
Thông tin do kế toán cung cấp là liên tục
Thông tin do kế toán cung cấp có thể so sánh được
Thông tin do kế toán cung cấp trung thực
Trong một số trường hợp, doanh nghiệp theo dõi riêng biệt từng bộ phận cấu thành của một TSCĐ thành những TSCĐ riêng biệt (nếu từng bộ phận đó đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình) nhằm mục đích:
check_box Thuận tiện và hợp lý hơn trong việc ghi nhận và phân bổ chi phí khấu hao trong kì (vì mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng hữu ích khác nhau, nên tỷ lệ khấu hao là khác nhau)
Không đáp án nào đúng
Thuận tiện cho công việc của quản lý
Tiết kiệm thời gian
Trong năm N, một doanh nghiệp A vay tiền của ngân hàng để thanh toán tiền mua máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp A. Luồng tiền phát sinh từ nghiệp vụ trên thuộc hoạt động nào trên báo cáo LCTT theo PP trực tiếp của doanh nghiệp A?
check_box Hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh
Hoạt động đầu tư
Hoạt động tài chính
Hoạt động kinh doanh
Trong năm N, văn phòng công ty A trả tiền mua nguyên vật liệu của chi nhánh B. Luồng tiền phát sinh từ nghiệp vụ này thuộc hoạt động nào trên báo cáo LCTT theo PP trực tiếp của công ty A?
Hoạt động đầu tư
Hoạt động kinh doanh
Không phát sinh luồng tiền
Hoạt động tài chính
Trong những nhận định sau, đâu là nhận định đúng:1.Mục đích của BTC là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thay đổi về vốn chủ, đây là các thông tin hữu dụng cho nhiều đối tượng2.Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho DN chỉ quan tâm đến báo cáo về tình hình tài chính của DN để đánh giá được khả năng thanh toán của DN đó.
check_box 1. Đúng
Cả 1 và 2 đều sai
2. Đúng
Cả 1 và 2 đều đúng
Trong những tài sản sau (tất cả tài sản đều chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó, nguyên giá được xác định một cách đáng tin cậy) tài sản nào KHÔNG phải là TSCĐVH của DN
Ổ cứng của siêu máy tính phòng điều hành và Hệ điều hành trong siêu máy tính phòng điều hành
Bằng sáng chế của doanh nghiệp
Hệ điều hành trong siêu máy tính phòng điều hành
Ổ cứng của siêu máy tính phòng điều hành
Trong số các luồng tiền sau, luồng tiền nào thuộc hoạt động đầu tư?
Các luồng tiền mua bán liên quan đến mua, bán chứng khoán vì mục đích thương mại
Các luồng tiền phát sinh từ việc mua và thanh lý các công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành
Tiền thu từ bán các công cụ nợ cho mục đích thương mại
Trong số các luồng tiền sau, luồng tiền nào thuộc hoạt động tài chính?
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành
Các luồng tiền mua bán liên quan đến mua, bán chứng khoán vì mục đích thương mại
Tiền thu từ bán các công cụ nợ cho mục đích thương mại
Các luồng tiền phát sinh từ việc mua và thanh lý các công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác
Trong số các luồng tiền sau, luồng tiền nào thuộc hoạt động tài chính?
check_box Tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh vì mục đích thương mại và Tiền nộp thuế TNDN
Tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh vì mục đích thương mại
Các luồng tiền phát sinh từ việc mua và thanh lý các công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác
Tiền nộp thuế TNDN
Trường hợp các bên liên doanh góp vốn bằng máy móc thiết bị thì nguyên giá của TSCĐ được xác định như thế nào?

Do Hội đồng quản trị công ty liên doanh ấn định dựa trên giá trị của những TS này vẫn dựa trên các chứng từ, hồ sơ (hoá đơn gốc của nhà sản xuất, các chứng từ liên quan khác) của những tài sản đó hoặc trong trường hợp đặc biệt cần có sự đánh giá của các nhà chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn.
Theo giá thống nhất giữa các bên liên doanh
Xác định dựa theo giá thị trường của TSCĐ
Xác định dựa theo giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ sách kế toán của bên góp vốn
Trường hợp nào sau đây Công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ?

Công ty con có đầu tư ngược trở lại công ty mẹ
Công ty con đang được tái cơ cấu
Công ty con không cùng ngành nghề kinh doanh với công ty mẹ
Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng)
Trường hợp nào sau đây KHÔNG là nợ phải trả của doanh nghiệp ?

Doanh thu chưa thực hiện
Khoản nợ phải trả nhà nước
Khoản phải trả nội bộ
Máy móc thiết bị
Trường hợp nào sau đây không phải là hàng tồn kho?

Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang
Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ
Tài sản mua về để cho thuê hoặc đợi lên giá để bán
Trường hợp nào sau đây, doanh nghiệp KHÔNG được ghi nhận doanh thu bán hàng?
check_box Tất cả các trường hợp
Khi hàng hóa được giao còn chờ lắp đặt và việc lắp đặt đó là một phần quan trọng củahợp đồng mà doanh nghiệp chưa hoàn thành
Khi người mua có quyền huỷ bỏ việc mua hàng vì một lý do nào đó được nêu trong hợp đồng mua bán và doanh nghiệp chưa chắc chắn về khả năng hàng bán có bị trả lại hay không
Doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm để đảm bảo cho tài sản được hoạt động bình thường mà việc này không nằm trong các điều khoản bảo hành thông thường
Vai trò của chuẩn mực kế toán
check_box Tất cả các câu đều đúng
Đảm bảo sự thống nhất quan điểm giữa người lập, người sử dụng và người kiểm tra
Tập trung vào việc lập và trình bày BCTC cho đối tượng bên ngoài DN
Đảm bảo độ tin cậy của thông tin và so sánh
Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành BĐS tồn kho khi:
check_box BĐS đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai cho mục đích bán
Hàng tồn kho chuyển thành BĐS đầu tư khi chủ sở hữu bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động
BĐS đầu tư chuyển thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này
Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành BĐS đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó
Việc chuyển từ bất động sản đầu tư thành BĐS đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng khi:
check_box BĐS đầu tư chuyển thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này
Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành BĐS đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó
Hàng tồn kho chuyển thành BĐS đầu tư khi chủ sở hữu bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động
BĐS đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai cho mục đích bán
Việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào tài khoản nào?

TK chi phí quản lý doanh nghiệp
TK chi phí sản xuất chung
TK giá vốn hàng bán
TK thu nhập khác
Việc thanh toán các nghĩa vụ về nợ phải trả trong chuẩn mực kế toán chung có thể được thực hiện bằng cách nào?
Trả bằng tiền
Tất cả đáp án
Cung cấp dịch vụ
Trả bằng tài sản khác
Việc trình bày và phân loại các khoản mục trên BCTC phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi?
check_box Tất cả các phương án trên
Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp
Khi xem xét lại việc trình bày BCTC cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện
Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong trình bày
Việc vốn hóa chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang sẽ chấm dứt khi nào?
check_box Các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành nhưng chưa có biên bản nghiệm thu, bàn giao
Các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành nhưng chưa có biên bản nghiệm thu, bàn giaovà Khi quá trình đầu tư xây dựng tài sản dở dang hoàn thành theo từng bộ phận và mỗi bộ phận có thể sử dụng được trong khi vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng các bộ phận khác, các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa từng bộ phận vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành đều đúng
Khi quá trình đầu tư xây dựng tài sản dở dang hoàn thành theo từng bộ phận và mỗi bộ phận có thể sử dụng được trong khi vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng các bộ phận khác, các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa từng bộ phận vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành
Không câu nào đúng
Vốn hóa các khoản chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang được bắt đầu khi?
check_box Tất cả các đáp án trên
Các chi phí đi vay phát sinh
Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh
Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành
Xu hướng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của các nước hiện nay là do:
check_box Tất cả các câu
Yêu cầu minh bạch thông tin trên BCTC
Hội nhập kinh tế quốc tế cần có quy định thống nhất chung
Thực tiễn sự phát triển của nền kinh tế cần có sự điều chỉnh
Ý kiến nào sau là đúng nhất về Báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp
Báo cáo về tình hình tài chính của DN liệt kê toàn bộ tài sản và nguồn vốn của một DN
Báo cáo về tình hình tài chính của DN là báo cáo về toàn bộ thu nhập và chi phí của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định
Báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp liệt kê toàn bộ tài sản và nợ phải trả của một doanh nghiệp
Báo cáo về tình hình tài chính của DN là bảng liệt kê số dư cuối kỳ của các tài khoản kế toán

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập