Bảng tổng hợp nguyên vật liệu lấy số liệu từ bảng nào?
Sổ chi tiết NVL, CCDC
Sổ chi tiết TK 621
Sổ chi tiết TK 622
Sổ chi tiết TK 627
Báo cáo kết quả kinh doanh dùng để làm gì?
check_box Phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN
Phản ánh doanh thu của doanh nghiệp
Phản ánh tình hình nguồn vốn của DN
Phản ánh tình hình tài sản của DN
Cần phải thêm cột Loại TK vào Báo cáo tổng kết số dư để làm gì?
Để theo dõi
Không làm gì cả
Phục vụ cho việc lập Bảng cân đối kế toán
Phục vụ cho việc lập sổ cái
Chi phí thanh lý được xác định bằng công thức:
check_box Nguyên giá – Hao mòn + Chi thanh lý
Hao mòn + Chi thanh lý
Nguyên giá – Chi thanh lý
Nguyên giá – Hao mòn
Chức năng của hàm LEFT:
Dùng để cắt giữa
Dùng để cắt phải
Dùng để cắt trái
Không có phương án nào đúng
Chức năng của hàm MAX:
check_box Trả ra giá trị lớn nhất của dãy số
Đếm các ô số liệu
Trả ra giá trị nhỏ nhất của dãy số
Trả ra giá trị trung bình của dãy số
Chức năng của hàm MID:
Dùng để cắt giữa
Dùng để cắt phải
Dùng để cắt trái
Không có phương án nào đúng
Chức năng của hàm RIGHT:
Dùng để cắt giữa
Dùng để cắt phải
Dùng để cắt trái
Không có phương án nào đúng
Chức năng của hàm SUM :
Dùng để tính giá trị tuyệt đối
Dùng để tính tích
Dùng để tính tổng
Dùng để tính trung bình
Chức năng của hàm SUMIF:
Dùng để đếm có điều kiện
Dùng để đếm dữ liệu
Dùng để tính tổng có điều kiện
Dùng để tính tổng số liệu
Chức năng của phân hệ công cụ dụng cụ:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Báo cáo, sổ sách về tình hình CCDC
Khai báo CCDC, theo dõi CCDC đang sử dụng và tình hình tăng giảm
Tự động tính giá trị phân bổ CCDC và hạch toán phân bổ CCDC.
Chức năng của phân hệ tiền mặt, ngân hàng:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Báo cáo sổ sách theo dõi các phát sinh tiền gửi
Báo cáo, sổ sách theo dõi các phát sinh tiền mặt tại quỹ
Nhập liệu các phát sinh liên quan đến tiền mặt, tiền gửi
Chương trình Excel là:
Một bảng tính
Một phần mềm để nghe nhạc
Phần mềm bảng tính của hãng Microsoft
Phần mềm soạn thảo của hãng Microsoft
Cơ sở để lập báo cáo kinh doanh là:
check_box Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của các TK từ đầu 5 đến đầu 9
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của các TK từ đầu 1 đến đầu 4
Sổ nhât ký chung
Công thức tính giá thành sản phẩm:
Bằng: Giá trị dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - giá trị dở dang cuối kỳ
Bằng: Tổng chi phí kinh doanh
Bằng: Tổng chi phí sản xuất
Bằng: Tổng doanh thu
Công ty cổ phần Nhất Linh là một doanh nghiệp:
Chỉ kinh doanh sản phẩm
Chỉ sản xuất sản phẩm
Tất cả các phương án đều đúng
Vừa sản xuất, vừa kinh doanh
Công ty cổ phần Nhất Linh mua ngoài mấy loại vật tư?
1
2
3
4
Công ty cổ phần Nhất Linh phải trả cho người LĐ những khoản lương gì?
Lương nghỉ việc, hưởng lương
Lương sản phẩm
Lương thời gian
Tất cả các phương án đều đúng
Công ty cổ phần Nhất Linh sử dụng hình thức sổ kế toán nào?
Chứng từ ghi sổ
Nhật ký chung
Nhật ký chứng từ
Nhật ký sổ cái
Công ty cổ phần Nhất Linh sử dụng phương pháp nào để tính giá tồn kho?
Không có phương án nào đúng
Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
Phương pháp nhập sau – xuất trước
Phương pháp nhập trước – xuất trước
Công ty cổ phần Nhất Linh sử dụng phương pháp trích khấu hao TSCĐ nào?
Đường thẳng
Không có phương án nào đúng
Số dư giảm dần có điều chỉnh
Theo khổi lượng, số lượng sản phẩm
Công ty Nhất Linh sử dụng phương pháp đánh giá SP dở dang nào?
Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến
Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVL trực tiếp hoặc chi phí trực tiếp
Xác định giá trị SPDD theo chi phí vật liệu chính
Xác định giá trị SPDD theo sản lượng ước tính tương đương
Cuối kỳ, số dư của các TK 641, 642 sẽ được kết chuyển vào TK nào?
check_box TK 911
TK 154
TK 155
TK 511
Dấu hiệu để nhận biết DN có kết quả kinh doanh lãi là:
Kết chuyển sau thuế có số phát sinh dương
Kết chuyển sau thuế có TK Nợ 421, TK có 911.
Kết chuyển sau thuế có TK Nợ 911, TK có 421.
Tất cả các phương án đều đúng
Đâu không phải là chức năng của hệ thống thông tin kế toán?
Bảo đảm rằng các hoạt động của nhà quản trị độc lập với lợi nhuận của DN
Ghi nhận, lưu trữ các dữ liệu về hoạt động hàng ngày của DN
Hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý DN.
Lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng ngoài DN.
Để đổi mã trong phần mềm SIMBA, ta dùng phím:
check_box F6
F3
F4
F5
Để lập sổ cái, kế toán sẽ lấy sổ liệu từ bảng nào?
Nhật ký chung
Sổ chi tiết 511
Sổ chi tiết 632
Sổ chi tiết 911
Để lập sổ chi tiết TK 641, kế toán cần phải sử dụng số liệu ở đâu?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
Bảng phân bổ lương và BHXH
Các phiếu chi
Để lọc Sổ cái từ sổ Nhật ký chung ta phải sử dụng công cụ nào của Excel?
Advanced (Filter)
Auto (Filter)
Data Sort
Insert Chart
Để sửa thông tin trong phần mềm SIMBA, ta dùng phím:
check_box F3
F4
F5
F6
Để thêm thông tin trong phần mềm SIMBA, ta dùng phím:
check_box F4
F3
F5
F6
Để tìm kiếm thông tin trong phần mềm SIMBA, ta dùng phím:
check_box F5
F3
F4
F6
Để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tập hợp loại chi phí nào?
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Tất cả các phương án đều đúng
Để tính số ngày sử dụng tài sản trong tháng mua về, kế toán cần áp dụng công thức nào?
Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về
Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về + 1
Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về + 2
Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về + 3
Để vẽ đồ thị phân tích cơ cấu TS hoặc NV ta sử dụng biểu đồ dạng:
check_box Pie (Tròn)
Area (Vùng)
Column (Cột)
Scatter (Rời rạc)
Để xóa thông tin trong phần mềm SIMBA, ta dùng phím:
check_box F8
F4
F5
F6
Doanh thu thuần được tính theo công thức:
check_box Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu bán hàng – (Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán)
Doanh thu bán hàng - Chiết khấu thương mại
Doanh thu bán hàng - Chiết khấu thương mại+ Hàng bán bị trả lại)
Dữ liệu là:
Khái niệm gần giống như khái niệm “Thông tin”
Tất cả các nội dung xuất phát từ các phòng ban trong doanh nghiệp
Tất cả các sự việc được thu thập, lưu trữ và xử lý bởi một hệ thống thông tin
Tất cả các thông tin nợ và có đối với tất cả các nghiệp vụ trong đơn vị
Hệ thống khuếch đại âm thanh không có thành phần nào?
Âm ly
Loa
Màn hình
Mic
Hệ thống thông tin kế toán bao gồm những thành phần nào?
Con người, mẫu biểu và báo cáo
Con người, thủ tục và công nghệ thông tin
Con người, thủ tục và giấy tờ
Thủ tục, giấy tờ và công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin trên kế toán nhằm đảm bảo:
Giảm bớt cán bộ chuyên quyền
Hỗ trợ cho các chính sách quản lý
Tất cả các phương án đều đúng
Tốc độ xử lý nhanh, không tốn thời gian
Khi làm kế toán máy, kế toán thường gặp phải khó khăn gì?
Ghi chép, tính toán dễ sai sót, nhầm lẫn
Ít tốn thời gian
Lưu trữ trên giấy dễ thất lạc, bị hỏng, rách, số liệu bị mờ không nhìn rõ
Tốn nhiều không gian lưu trữ
Khi sử dụng công cụ Advanced để lọc ra TK duy nhất, ta phải thực hiện thao tác gì?
Nhấn chuột vào lựa chọn Unique records only
Nhấn vào Copy to another location
Nhấn vào List range
Nhấn vào nút Cancel
Lãi gộp tiêu thụ được xác định bằng công thức:
check_box Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán
Doanh thu – Các khoản giảm trừ
Doanh thu – Giảm giá hàng bán
Doanh thu thuần – Tổng giá thành sản phẩm
Lương sản phẩm được tính theo công thức nào?
= Số lượng x Đơn giá
=Số lượng/Đơn giá
=Thành tiền/Đơn giá
=Thành tiền/Số lượng
Mục đích của việc kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong DN là để xem xét và đánh giá:
Hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo vệ hệ thống
Tất cả các phương án đều đúng
Tính hiệu quả của hệ thống
Tính hiệu quả của hoạt động máy tính
Nguyên tắc hạch toán của phân hệ tiền mặt, ngân hàng:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền theo giá thực tế
Sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra VND theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên NH
Thống nhất đơn vị tiền tệ: VND
Ở sổ chi tiết TK 632, để tính nhanh thành tiền ta cần phải:
check_box Dùng địa chỉ tuyệt đối với đơn giá
Dùng địa chỉ hỗn hợp với đơn giá
Dùng địa chỉ tương đối với đơn giá
Tất cả các phương án đều đúng
Phần mềm kế toán là:
Hệ thống các chương trình máy tính tự động xử lý thông tin kế toán.
Là một chương trình soạn thảo văn bản
Một bảng tính
Một phần mềm dành cho chuyên ngành quản trị.
Phần mềm SIMBA sử dụng bảng mã nào để gõ tiếng Việt?
check_box TCVN3
Unicode
Vni
VQIR
Phát biểu nào là không đúng đối với hệ thống thông tin kế toán?
Là hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý
Là một hệ thống được thiết kế nhằm ghi nhận và lưu trữ hoạt động hàng ngày của DN
Là một hệ thống được thiết kế nhằm lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng bên ngoài.
Là một phần mềm
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì DN phải đóng BHTN như thế nào?
1%
5%
6%
7%
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì DN phải đóng BHXH như thế nào?
15%
16%
17%
18%
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì DN phải đóng KPCĐ như thế nào?
2%
3%
4%
Không phải đóng
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì người LĐ phải đóng BHTN như thế nào?
1%
5%
6%
7%
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì người LĐ phải đóng BHXH như thế nào?
5%
6%
7%
8%
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì người LĐ phải đóng BHYT như thế nào?
1,5%
3%
5%
6%
Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì người LĐ phải đóng KPCĐ như thế nào?
2%
3%
4%
Không phải đóng
Quy trình hạch toán đối với CCDC mua về nhập kho:
check_box Phiếu nhập kho Tính giá trị phân bổ CCDC Bút toán phân bổ CCDC Khai báo CCDC
Khai báo CCDC Phiếu nhập kho Tính giá trị phân bổ CCDC Bút toán phân bổ CCDC
Phiếu nhập kho Khai báo CCDC Tính giá trị phân bổ CCDC Bút toán phân bổ CCDC
Phiếu nhập kho Tính giá trị phân bổ CCDC Khai báo CCDC Bút toán phân bổ CCDC
Quy trình hoạt động của phần mềm kế toán:
Chứng từ gồc Báo cáo tài chính Phần mềm kế toán Sổ kế toán
Chứng từ gốc Phần mềm kế toán Sổ kế toán Báo cáo tài chính
Chứng từ gốc Sổ kế toán Phần mềm kế toán Báo cáo tài chính
Phần mềm kế toán Chứng từ gốc Sổ kế toán Báo cáo tài chính
SIMBA ACCOUNTING có ưu điểm gì nổi bật so với các phần mềm kế toán khác?
check_box Dung lượng nhỏ, ít tốn bộ nhớ
Giao diện đẹp
Thân thiện, dễ sử dụng
Tính chuyên nghiệp cao
SIMBA ACCOUNTING là phần mềm kế toán của:
check_box Công ty cổ phần AsiaSoft
Công ty cổ phần EFFECT
Công ty cổ phần FAST
Công ty cổ phần MISA
Sổ chi tiết TK 621 dùng để tính loại chi phí nào?
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Tất cả các phương án đều đúng
Sổ chi tiết TK 622 dùng để tính loại chi phí nào?
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Tất cả các phương án đều đúng
Sổ chi tiết TK 627 dùng để tính loại chi phí nào?
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Tất cả các phương án đều đúng
Số dư cuối kỳ của TK 641 và TK 642 được xác định:
check_box Không có số dư
Bằng: Số dư đầu kỳ + Số phát sinh trong kỳ
Bằng: Số dư đầu kỳ + Số phát sinh trong kỳ - Tổng giá thành
Bằng: Số phát sinh trong kỳ
Số dư cuối kỳ trên sổ cái được xác định bằng công thức:
Bằng: Số dư đầu kỳ – Phát sinh giảm
Bằng: Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng
Bằng: Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng – Phát sinh giảm
Phát sinh tăng
Sổ nhật ký chung là sổ dùng để ghi toàn bộ các nghiệp vụ theo:
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Nội dung
Tất cả các phương án đều đúng
Trình tự thời gian
Sử dụng hàm ABS khi tính số PS của kết chuyển lợi nhuận sau thuế nhằm mục đích:
Để định dạng kết quả
Để kết quả luôn âm
Để kết quả luôn dương
Để làm tròn kết quả
Tại sao trong công thức tính Dư Nợ PS của Bảng cân đối PS, chỗ TK cần tính lại có thêm dấu “*”?
Cộng các TK cấp 1
Cộng các TK cấp 2
Cộng tất cả các TK cả cấp 1 và cấp 2
Tất cả các phương án đều đúng
Theo NV 24, nộp 1% KPCĐ cho cấp trên, nghĩa là kế toán sẽ phải tính:
Bằng: KPCĐ/2
Bằng: 1%* KPCĐ
Bằng: KPCĐ*2
Bằng: KPCĐ*2%
Theo NV 24, nộp 2% BHTN cho cấp trên, nghĩa là kế toán sẽ phải tính:
= 1%* BHTN
= 2% * BHXH
= 8%* BHTN
Bằng: BHTN
Theo NV 24, nộp 26% BHXH cho cấp trên, nghĩa là kế toán sẽ phải tính:
check_box Bằng: BHXH
= 8%* BHXH
Bằng: 18%* BHXH
Bằng: 26%* BHXH
Theo NV 24, nộp 4,5% BHYT cho cấp trên, nghĩa là kế toán sẽ phải tính:
= 3%* BHYT
Bằng: BHYT
Bằng: 1,5%* BHYT
Bằng: 4,5%* BHYT
Theo quy định của BTC thì doanh nghiệp phải trích thuế thu nhập ở tỷ lệ nào?
check_box 22%
21%
23%
24%
Thông tin kế toán cần phải?
Dễ hiểu và có thể so sánh được
Kịp thời, đầy đủ
Tất cả các phương án đều đúng
Trung thực, khách quan
TK bắt đầu bằng số 1 thuộc loại TK?
Nợ phải trả
TSCĐ
TSLĐ
Vốn CSH
TK bắt đầu bằng số 2 thuộc loại TK?
Nợ phải trả
TSCĐ
TSLĐ
Vốn CSH
TK bắt đầu bằng số 3 thuộc loại TK?
Nợ phải trả
TSCĐ
TSLĐ
Vốn CSH
Trên bảng cân đối kế toán, các TK thuộc NV sẽ có số dư:
check_box Bên Có
Bên Nợ
Không có số dư
Tất cả các phương án đều đúng
Trên bảng cân đối kế toán, các TK thuộc TS sẽ có số dư:
Bên Có
Bên Nợ
Không có số dư
Tất cả các phương án đều đúng
Trên báo cáo tổng kết số dư các TK, các TK điều chỉnh giảm cần thực hiện thao tác gì?
Chuyển số dư bên Có sang bên Nợ
Chuyển số dư bên Có sang bên Nợ và ghi âm
Giữ nguyên
Sửa thành số âm
Trong bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán cần phải tính:
Số khấu hao giảm
Số khấu hao phải trích trong tháng
Số khấu hao tăng
Tất cả các phương án đều đúng
Trong kế toán tiền mặt, sử dụng phiếu chi trong trường hợp:
check_box Chi thanh toán công nợ bằng tiền mặt, chi tiền gửi ngân hàng và Mua dịch vụ, TSCĐ, CCDC… không nhập kho mà thanh toán tiền ngay.
Chi thanh toán công nợ bằng tiền mặt, chi tiền gửi ngân hàng
Khách hàng nợ tiền hàng
Mua dịch vụ, chưa thanh toán.
Trong kế toán tiền mặt, sử dụng phiếu thu trong trường hợp:
check_box Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, rút tiền ngân hàng nhập quỹ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng thu ngay bằng tiền mặt.
Cung cấp dịch vụ cho khách hàng thu bằng chuyển khoản
Cung cấp dịch vụ cho khách hàng thu ngay bằng tiền mặt
Khách hàng nợ tiền hàng
Trong phần khai báo danh mục, kế toán phải khai báo loại danh mục nào?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Danh mục hàng hóa, vật tư
Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên
Danh mục tài khoản
Trong phần khai báo số dư đầu kỳ, kế toán phải nhập số dư của:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Các tài khoản công nợ
Các tài khoản không chi tiết theo đối tượng
Hàng tồn kho
Ưu điểm của việc làm kế toán trên Excel:
Dễ sử dụng
Linh động, tùy biến cao.
Phù hợp với DN vừa và nhỏ
Tất cả các phương án đều đúng
VLOOKUP là:
Hàm tìm kiềm theo chiều dọc
Hàm tìm kiếm theo chiều ngang
Hàm tính giá trị trung bình
Hàm tính tống
Yêu cầu bắt buộc khi khai báo các loại mã như mã khách, mã vật tư, mã nhân viên… là:
check_box Không được đặt trùng và không chứa kí tự đặc biệt
Đặt tùy thích
Không chứa kí tự đặc biệt
Không được đặt trùng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập