Biểu thuế suất TNCN lũy tiến gồm mấy mức?
check_box 7
4
5
6
Biểu thuế suất TNCN lũy tiến hiện nay gồm.... mức?
>1 và < 8
>10
1
10<
Các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu:
check_box Hàng nhập khẩu còn lưu kho lưu bãi được tái xuất và Hàng nhập khẩu ít hơn so với khai báo
Hàng nhập khẩu ít hơn so với khai báo
Hàng nhập khẩu còn lưu kho lưu bãi được tái xuất hoặc Hàng nhập khẩu ít hơn so với khai báo
Hàng nhập khẩu còn lưu kho lưu bãi được tái xuất
Cách tính thuế TNCN của cá nhân cư trú như thế nào?
Theo mức thuế ấn định
Theo thu nhập tính thuế theo từng bậc và thuế suất biểu thuế lũy tiến
Theo tỷ lệ % trên doanh thu
Theo tỷ lệ % trên thu nhập tính thuế
Căn cứ tính thuế TNDN theo thu nhập tính thuế là:
Không có phương án nào đúng
Thu nhập tính thuế và chi phí được trừ
Thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN
Thuế suất thuế TNDN và chi phí được trừ
Căn cứ tính thuế TTĐB dựa trên:
Giá tính thuế
Giá tính thuế, thuế suất
Mức thuế tuyệt đối quy định
Thuế suất
Căn cứ tính thuế TTĐB dựa trên:
Giá tính thuế
Giá tính thuế, thuế suất
Mức thuế quy định
Thuế suất
Căn cứ tính thuế TTĐB trong trường hợp được khấu trừ là:
check_box Thuế TTĐB của hàng bán ra trong kỳ và Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu đầu vào tương ứng
Thuế TTĐB của hàng bán ra trong kỳ
Thuế suất
Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu đầu vào tương ứng
Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu theo tỷ lệ % dựa trên:
Giá tính thuế từng mặt hàng
Số lượng từng mặt hàng
Tất cả các phương án
Thuế suất từng mặt hàng
Căn cứ vào chứng từ nào để ghi nhận thuế xuất nhập khẩu?
check_box Tờ khai hải quan
Vận đơn
Hóa đơn thương mại
Hợp đồng
Chữ viết tắt sau: HSKT có nghĩa là gì trong quản lý thuế
Cả 3 phương án
Hồ sơ khai thuế
Hồ sơ khấu trừ
Hồ sơ kiểm tra
Chứng từ có liên quan tới kế toán thuế TNDN là:
Chứng từ về nộp thuế, kê khai, quyết toán thuế
Chứng từ về chi phí được giảm trừ
Chứng từ về doanh thu
Tất cả các phương án
Chứng từ có liên quan tới kế toán thuế XNK là:
Chứng từ khác
Chứng từ cảng và tầu
Chứng từ hải quan
Tất cả các phương án
Có mấy cách tính thuế TNDN:
check_box 2
1
3
4
Có mấy phương pháp tính thuế XNK?
check_box 2
1
3
4
Có mấy phương pháp xác định giá tính thuế của hàng nhập khẩu?
check_box 6
2
4
8
Có những cách tính thuế TNDN nào?
Không có phương án nào đúng
Theo tỷ lệ % trên doanh thu và theo mức thuế ấn định
Theo tỷ lệ % trên thu nhập tính thuế và theo mức thuế ấn định
Theo tỷ lệ % trên thu nhập tính thuế và theo tỷ lệ % trên doanh thu
Công việc kế toán thuế thuộc quản lý trực tiếp của:
check_box Phòng kế toán
Cán bộ quản lý thuế
Ban giám đốc
Hội đồng quản trị
Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ thực hiện như thế nào?
Nợ TK133Có TK33311
Nợ TK33311Có TK133
Nợ TK33312Có TK33311
Tất cả các phương án
Cuối năm, thuế TNDN số phải nộp là 250 tr.đ, số tạm tính là 200 tr.đ thì định khoản:
Nợ TK138/Có TK3334 50 tr.đ
Nợ TK3338/Có TK112 50 tr.đ
Nợ TK8211/Có TK3334 50 tr.đ
Nợ TK8212/Có TK3334 50 tr.đ
Đặc điểm của thuế là tính bắt buộc cao do
Có sự thỏa thuận trong chuyển tiền nộp thuế
Do đảm bảo về hạ tầng
Do không có thỏa thuận trong giao dịch chuyển tiền từ người nộp sang ngân sách mà hoàn toàn mang tính bắt buộc
Do người nộp muốn ràng buộc Nhà nước
Đặc điểm của thuế là tính pháp lý cao do
Các quy định về Thuế do cơ quan có thẩm quyền cao trong bộ máy Nhà nước ban hành
Do mong muốn của người dân
Do người nộp muốn ràng buộc Nhà nước
Do yêu cầu của nền kinh tế
Đặc điểm của thuế là:
Tất cả các phương án
Tính bắt buộc
Tính không hoàn trả trực tiếp
Tính pháp lý cao
Đại lý thuế không có chức năng nào sau đây
Kê khai thuế
Quyết toán thuế
Tất cả các phương án
Tư vấn thuế
Điều kiện để khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu chịu thuế TTĐB sản xuất hàng chịu thuế TTĐB là có:
check_box Chứng từ nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu
Hợp đồng mua
Cả 3 phương án
Hóa đơn mua nguyên vật liệu
Điều kiện khấu trừ thuế là:
Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên; Với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cần có hợp động ngoại, hóa đơn hàng hóa dịch vụ, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, tờ khai hải quan.
Có hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT trong trường hợp mua dịch vụ từ nước ngoài.
Có hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT trong trường hợp mua dịch vụ từ nước ngoài; Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên; Với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cần có hợp động ngoại, hóa đơn hàng hóa dịch vụ, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, tờ khai hải quan.
Hóa đơn GTGT sai quy định không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, người mua, hóa đơn giả, hóa đơn tẩy xóa, hóa đơn khống, hóa đơn ghi không đúng giá trị thực tế.
Điều kiện thực hiện kế toán giảm (hoàn) thuế TTĐB là:
Tất cả các phương án
Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả lại do vay, mượn…); Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu TSCĐ, nếu được hoàn ghi giảm chi phí khác (nếu bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);
Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có quyền sở hữu, khi được hoàn ghi giảm khoản phải thu khác.
Thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.
Điều kiện thực hiện kế toán hoàn thuế TTĐB đã nộp là:
Hàng hóa là nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Hàng tạm nhập tái xuất
Tất cả các phương án
Thuế TTĐB nộp thừa khi sáp nhập, chia tách, giải thể , phá sản... và một số trường hợp khác
Doanh nghiệp có vốn đăng ký là 5 tỷ đồng thì nộp thuế môn bài theo mức nào trong năm N? ( dự kiến thành lập từ quý 4 /N)
check_box 1.000.000
3.000.000
2.000.000
1.500.000
Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế theo khấu trừ là:
Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ
DN, hợp tác xã có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ…
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư mua sắm TSCĐ, máy móc
Tất cả các phương án
Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế theo khấu trừ là:
Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ
Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp: DN, hợp tác xã có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ…
Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hóa đơn chứng từ:
Tất cả các phương án
Đối tượng nào áp dụng tính thuế GTGT theo khấu trừ:
check_box Cơ sở KD có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp khác theo quy định); Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng; Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới dầu khí
Cơ sở KD có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp khác theo quy định)
Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng
Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới dầu khí
Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?
Không có phương án
Phương pháp khấu trừ
Phương pháp khấu trừ và Phương pháp trực tiếp
Phương pháp trực tiếp
Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?
Phương pháp khấu trừ
Phương pháp trực tiếp
Tất cả các phương án
Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?
check_box Phương pháp trực tiếp
Phương pháp khấu trừ
Không có phương án
Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp
Giá tính thuế của hàng nhập khẩu không bao gồm:
Tất cả các phương án
Thuế bảo vệ môi trường
Thuế giá trị gia tăng
Thuế nhập khẩu
Giá tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá mua từ đối tác nước ngoài
Tất cả các phương án
Thuế nhập khẩu
Thuế TTĐB, Thuế bảo vệ môi trường
Giá tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá mua từ đối tác nước ngoài
Tất cả các phương án
Thuế nhập khẩu
Thuế TTĐB
Giá tính thuế hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá tính thuế xác định theo một trong 6 phương pháp trị giá hải quan
Không có phương án nào đúng
Thuế nhập khẩu
Thuế TTĐB
Giá tính thuế hàng nhập khẩu bao gồm:
check_box Giá tính thuế xác định theo một trong 6 phương pháp
Không có phương án nào đúng
Thuế nhập khẩu
Thuế TTĐB
Giá tính thuế hàng xuất khẩu bao gồm:
check_box FOB
CIF
Cả 3 phương án
Giá hóa đơn GTGT
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu bao gồm:
Không có phương án nào đúng
Thuế bảo vệ môi trường
Thuế giá trị gia tăng
Thuế nhập khẩu
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng trong nước không bao gồm :
Không có phương án nào đúng
Thuế bảo vệ môi trường và Thuế giá trị gia tăng
Thuế bảo vệ môi trường và Thuế nhập khẩu
Thuế giá trị gia tăng và Thuế nhập khẩu
Giá tính thuế TTĐB của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá mua từ đối tác nước ngoài
Giá mua từ đối tác nước ngoài hoặc Thuế nhập khẩu
Giá mua từ đối tác nước ngoài và Thuế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu
Giá tính thuế TTĐB của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá mua từ đối tác nước ngoài
Tất cả các phương án
Thuế nhập khẩu
Thuế TTĐB
Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất GTGT nào?
check_box 0%
10%
5%
Tất cả các phương án
Hàng hóa nào sau đây không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Đường
Rượu
Thuốc lá
Vàng mã
Hàng hóa nào sau đây thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Rượu vang
Tất cả các phương án
Thuốc lá điếu
Vàng mã
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:
Nợ TK632/Có TK156,154
Nợ TK632/Có TK156,154/Nợ TK641,642/Có TK511/Có TK3332
Nợ TK641, 642/Có TK156,154/Có TK3332
Tất cả các phương án
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:
Nợ TK632/Có TK156,154
Nợ TK632/Có TK156,154/Có TK3332
Nợ TK632/Có TK156,154/Nợ TK641,642/Có TK511/Có TK3332
Tất cả các phương án
Hàng nào sau đây chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
check_box Vàng mã
Bìa
Giấy học sinh
Cả ba loại
Hàng nông sản xuất khẩu áp dụng thuế suất nào?
0%
10%
5%
Tất cả các phương án
Hàng quý khi tạm tính thuế TNDN định khoản:
Nợ TK138/Có TK3334
Nợ TK3334/Có TK112
Nợ TK8211/Có TK3334
Nợ TK8212/Có TK3334
Hàng tháng khi tạm tính thuế TNCN kế toán định khoản:
Nợ TK138/Có TK3334
Nợ TK1388/Có TK3335
Nợ TK3334/Có TK112
Nợ TK334/Có TK3335
Hàng xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% cần điều kiện gì
Chứng từ hải quan
Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Có hợp đồng ngoại
Tất cả các phương án
Hiện nay tại Việt Nam để tính thuế GTGT sử dụng mấy phương pháp?
2
3
4
5
Hiện nay tại Việt Nam để tính thuế GTGT sử dụng phương pháp nào?
check_box Trực tiếp và khấu trừ
Trực tiếp
Gián tiếp
Khấu trừ
Hiện nay tại Việt Nam để tính thuế GTGT sử dụng phương pháp tính thuế nào?
Khấu trừ
Khấu trừ và Trực tiếp
Khoán
Trực tiếp
Hiện nay tại Việt Nam Thuế TTĐB là thuế đánh vào đối tượng nào?
Cả 3 phương án
Dịch vụ thiết yếu như vận tải, sửa chữa...
Hàng hóa thuộc diện hạn chế tiêu dùng như thuốc lá, rượu, bia, bài lá, vàng mã...
Hàng tiêu dùng thông thường
Hiện nay tại Việt Nam Thuế TTĐB là thuế gì?
Gián thu
Khấu trừ
Trực thu
Trực tiếp
Hiện nay thuế tài nguyên có mức thuế cao nhất là bao nhiêu %?
35%
65%
85%
95%
Hiện nay thuế tài nguyên có mức thuế cao nhất là bao nhiêu %?
check_box 40%
100%
60%
80%
Hiện nay, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế là phần mềm được cung cấp bởi:
check_box Tổng cục Thuế
Bộ tài chính
Chi cục Thuế
Cục thuế
Hồ sơ khai thuế có các loại
Tất cả các phương án
Theo năm
Theo Quý
Theo tháng
Hồ sơ khai thuế gồm ... giấy tờ
Hai
Không
Một
Nhiều
Hồ sơ khai thuế liên quan đến đất được xử lý tại bộ phận nào của cơ quan thuế?
Bộ phận kê khai và khấu trừ thuế
Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất
Nơi nhận hồ sơ
Phòng dữ liệu của cơ quan thuế
Hồ sơ khai thuế liên quan đến đất được xử lý tại bộ phận nào?
check_box Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất
Bộ phận kê khai và khấu trừ thuế
Nơi nhận hồ sơ
Phòng dữ liệu của cơ quan thuế
Kê khai thuế hiện nay dùng phần mềm gì:
check_box htkk
Misa
ehou
effect
Kế toán khoản Thuế nhập khẩu được hoàn (giảm) xuất trả lại hàng hóa có giá trị là 50 tr.đ kế toán ghi:
Không có phương án nào đúng
Nợ TK3333/Có TK511 50 tr.đ
Nợ TK3333/Có TK632, 152,153,15650 tr.đ
Nợ TK3333/Có TK811 50 tr.đ
Kế toán thuế có trách nhiệm và quyền hạn…
check_box Khác với các kế toán khác
Giống với cán bộ quản lý thuế
Giống với cán bộ thuế
Giống với các kế toán khác
Kế toán thuế GTGT hàng nhập khẩu sử dụng TK nào?
Tất cả các phương án
TK333
TK33311
TK33312
Kế toán thuế GTGT hàng nhập khẩu tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì ghi nhận :
check_box TK152,156,211…/ Có TK33312
Tất cả các phương án
Nợ TK133/ Có TK33312
TK642/ Có TK33312
Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của hàng nội địa sử dụng tài khoản nào khác với tài khoản kế toán thuế theo phương pháp trực tiếp
check_box TK133
TK33312
TK133 và TK33312
TK33311
Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của hàng nội địa sử dụng TK nào?
TK133
TK133 và TK33311
TK33311
TK33312
Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp của hàng nội địa sử dụng TK nào?
Tất cả các phương án
TK133
TK33311
TK33312
Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng tờ khai thuế giá trị gia tăng nào?
check_box TK04/GTGT
TK01/GTGT
TK02/GTGT
TK03/GTGT
Kế toán thuế nhập khẩu hàng hóa theo định khoản nào?
check_box Nợ TK156/ Có TK3333
Nợ TK3338/ có TK3333
Nợ TK 642/ Có TK3333
Nợ TK211/ Có TK333
Kết chuyển chi phí thuế hiện hành vào cuối kỳ định khoản thế nào?
check_box Nợ TK911/Có TK8211
Tất cả các phương án
Nợ TK421/Có TK8211
Nợ TK642/Có TK8211
Kết chuyển chi phí thuế hiện hành vào TK nào?
Nợ TK421/Có TK8211
Nợ TK632/Có TK8211
Nợ TK911/Có TK8211
Tất cả các phương án
Khai thuế GTGT theo quý áp dụng với doanh nghiệp:
Có tổng doanh thu năm liền kề dưới 10 tỷ
Có tổng doanh thu năm liền kề dưới 50 tỷ
Có tổng doanh thu năm liền kề trên 50 tỷ
Doanh thu trên 5 tỷ
Khai thuế GTGT theo quý áp dụng với doanh nghiệp:
Có tổng doanh thu năm liền kề dưới 10 tỷ
Có tổng doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ
Có tổng doanh thu năm liền kề trên 20 tỷ
Doanh thu trên 5 tỷ
Khai thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu áp dụng như thế nào?
Theo năm
Theo quý
Theo tháng
Theo từng lần nhập
Khai thuế XNK như thế nào trong trường hợp nhập xuất khẩu nhiều lần nhưng hàng khác nhau và thời gian trên một tháng
Theo năm
Theo quý
Theo tháng
Theo từng lần nhập, xuất
Khai thuế XNK như thế nào?
Theo năm
Theo quý
Theo tháng
Theo từng lần nhập, xuất
Khi bán hàng hóa có thuế bảo vệ môi trường kế toán định khoản thế nào trong trường hợp tách riêng được thuế bảo vệ môi trường?
Nợ TK131/Có TK511/Có TK33311
Nợ TK131/Có TK511/Có TK33311/Có TK33381
Nợ TK511/Có TK33381
Tất cả các phương án
Khi chi trả cho các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp, thu nhập phải chịu thuế TNCN là:
Nợ TK622,641 … /Có TK112
Nợ TK622,641… /Có TK3335/Có TK111,112
Nợ TK622,641… /Có TK334
Nợ TK622,641…/Có TK3335
Khi mua hàng hóa nhập khẩu dùng cho Sản xuất kinh doanh tính thuế TTĐB định khoản như thế nào?
Nợ TK156/Có TK331,112
Nợ TK156/Có TK3332
Nợ TK156/Nợ TK3332/Có TK331,112
Tất cả các phương án
Khi mua hàng hóa nhập khẩu thanh toán nhiều lần thì ghi sổ theo tỷ giá như thế nào?
check_box Nợ TK152,153.../Có TK3333
Tỷ giá tại các ngày thanh toán
Tất cả các phương án
Tỷ giá ngày nhận hàng
Khi mua hàng hóa nhập khẩu ủy thác (kế toán tại bên giao ủy thác) lúc nhận được hàng định khoản thuế nhập khẩu được thông báo như thế nào?
Nợ TK152,153.../Có TK3333
Nợ TK3333/Có TK111
Nợ TK3333/Có TK138
Tất cả các phương án
Khi mua hàng hóa nhập khẩu ủy thác (kết toán tại bên giao ủy thác) định khoản như thế nào?
check_box Tất cả các phương án
Nợ TK3333/Có TK111
Nợ TK3333/Có TK138
Nợ TK3333/Có TK338
Khi mua hàng hóa nhập kho dùng cho Sản xuất kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ định khoản như thế nào?
Nợ TK156Có TK331,112
Nợ TK156Nợ TK133Có TK331,112
Nợ TK632Nợ TK133Có TK331,112
Tất cả các phương án
Khi mua vật liệu nhập khẩu dùng cho Sản xuất hàng chịu thuế TTĐB định khoản thuế TTĐB tính được như thế nào?
check_box Nợ TK152/Có TK3332
Nợ TK33311/Có TK3332
Nợ TK3332 đầu ra/Có TK3332 đầu vào
Nợ TK155/Có TK3332
Khi nào phải nộp quyết toán thuế TNDN?
check_box 31/3
31/01
31/12
01/4
Khi quyết toán thuế TNDN số phải nộp ít hơn số tạm tính thì giảm số thừa, định khoản:
Nợ TK3334/Có TK8211
Nợ TK3338/Có TK112
Nợ TK8211/Có TK3334
Nợ TK8212/Có TK3334
Khi quyết toán thuế TNDN số phải nộp ít hơn số tạm tính thì giảm số thừa:
check_box Nợ TK3334/Có TK8211
Nợ TK3338/Có TK112
Nợ TK8211/Có TK3334
Nợ TK8212/Có TK3334
Khi quyết toán thuế TNDN số phải nộp lớn hơn số tạm tính thì bổ sung số thiếu :
Nợ TK138/Có TK3334
Nợ TK3338/Có TK112
Nợ TK8211/Có TK3334
Nợ TK8212/Có TK3334
Khi quyết toán thuế TNDN số phải nộp lớn hơn số tạm tính thì bổ sung số thiếu, định khoản:
Nợ TK138/Có TK3334
Nợ TK3338/Có TK112
Nợ TK8211/Có TK3334
Nợ TK8212/Có TK3334
Khi tính lệ phí môn bài kế toán định khoản:
Nợ TK138/Có TK3338
Nợ TK3338/Có TK112
Nợ TK641/Có TK3338
Nợ TK642/Có TK3338, 112
Khi tính thuế môn bài kế toán định khoản:
check_box Nợ TK642/Có TK3338, 112
Nợ TK138/Có TK3338
Nợ TK3338/Có TK112
Nợ TK641/Có TK3338
Khi tinh thuế nhà đất kế toán định khoản thuế nào?
check_box Nợ TK642/Có TK3337
Nợ TK627/Có TK3337
Nợ Tk632/Có TK3337
Nợ TK811/Có TK333
Khi tính thuế nhà đất, kế toán định khoản thế nào?
Nợ TK627/Có TK3337
Nợ TK632/Có TK3337
Nợ TK642/Có TK3337
Nợ TK811/Có TK333
Khi tinh thuế Tài nguyên định khoản thuế nào
check_box Nợ TK627/Có TK3336
Nợ Tk632/Có TK3336
Nợ TK811/Có TK333
Tất cả các phương án
Khi tính thuế Tài nguyên, kế toán định khoản thế nào?
Nợ TK627/Có TK3336
Nợ TK632/Có TK3336
Nợ TK811/Có TK333
Tất cả các phương án
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB mà chưa xác định được thuế tại thời điểm giao dịch phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
check_box Nợ TK111,131/Có TK511, 33311( doanh thu gồm có cả thuế TTĐB)
Nợ TK511/ Có TK3332
Không có phương án nào
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3332
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, không tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Không có phương án nào
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3332
Nợ TK111,131/Có TK511; Định kỳNợ TK511/Có TK3332
Tất cả các phương án
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, không tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3332
Nợ TK111,131/Có TK511; Định kỳNợ TK511/Có TK3332
Tất cả các phương án
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Không có phương án nào
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3332
Nợ TK111/131Có TK511; Định kỳ: Nợ TK511/Có TK3332
Tất cả các phương án
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3332
Nợ TK111/131Có TK511; Định kỳ: Nợ TK511/Có TK3332
Tất cả các phương án
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, không tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Không có phương án nào đúng
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3333
Nợ TK111,131/Có TK511; Định kỳ: Nợ TK511/Có TK3333
Nợ TK511,111/Có TK3333/
Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, tách được riêng thuế khi phát sinh thì kế toán định khoản như thế nào?
Không có phương án nào đúng
Nợ TK111,131/Có TK511/Có TK3333
Nợ TK111,131/Có TK511; Định kỳ: Nợ TK511/Có TK3333
Nợ TK511,111/Có TK3333/
Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài dùng hóa đơn gì:
check_box Hóa đơn thương mại
Hóa đơn GTGT
Cả 3 trường hợp
Hóa đơn bán hàng thông thường
Luật quản lý thuế có đối tượng áp dụng là …
check_box Tất cả các phương án
Cơ quan quản lý thuế
Người nộp thuế
Công chức thuế
Luật quản lý thuế quy định về cách thức ghi chép, định khoản về thuế
Đúng
Không rõ
Sai
Tùy vùng
Luật quản lý thuế quy định về:
Đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh
Quy định với người nộp thuế
Tất cả các phương án
Luật quản lý thuế sửa đổi 2019 sẽ áp dụng từ năm nào:
check_box 2020
2021
2022
2019
Mức giảm trừ gia cảnh với mỗi cá nhân nộp thuế TNCN hiện nay là:
check_box 9.000.000
6.000.000
1.000.000

3.000.000
Mức phạt tiền thấp nhất với hành vì nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định:
check_box 400.000
300.000
200.000
100.000
Nếu tổng thuế đầu vào 55 tr.đ, đầu ra 65 tr.đ, Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ thực hiện như thế nào?
Nợ TK133 55Có TK33311 55
Nợ TK33311 55Có TK133 55
Nợ TK33312 65Có TK33311 65
Tất cả các phương án
Nguyên tắc khấu trừ thuế là thuế GTGT dùng cho sản xuất kinh doanh và kê khai khấu trừ đúng kỳ?
Đúng
Sai
Tùy doanh nghiệp
Tùy vùng
Nguyên tắc khấu trừ thuế là:
Kê khai thuế cho nhiều kì khác nhau để khấu trừ
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT không được bồi thường của hàng hóa, dịch chịu thuế bị tổn thất và Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT không được bồi thường của hàng hóa, dịch chịu thuế bị tổn thất.
Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó.
Nguyên tắc khấu trừ thuế là:
check_box Tất cả các phương án
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT không được bồi thường của hàng hóa, dịch chịu thuế bị tổn thất.
Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó.
Nhập khẩu 1.000 chai rượu 42 độ, giá tính thuế nhập khẩu 1.000.000 đ, thuế nhập khẩu 65%, thuế tiêu thụ đặc biệt 65%, thuế TTĐB định khoản như thế nào?
check_box Nợ TK156/ Có TK3332 1.072.500.000
Nợ TK156/ Có TK3332 650.000.000
Nợ TK156/ Có TK3332 1.000.000.000
Nợ TK156/ Có TK3332 1.650.000.000
Nồng độ rượu là mức nào để phân chia thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt?
check_box 20 độ
30 độ
10 độ
40 độ
Nộp kê khai thuế có thể tiến hành phần lớn theo hình thức nào?
check_box Nộp qua mạng
Nộp trực tiếp
Nộp qua thư
Nộp tại bộ phận quản lý
Nộp thuế có thể tiến hành bằng nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc nộp qua tại cán bộ thuế
Đúng
Sai
Tùy quốc gia
Tùy vùng
Nộp thuế có thể tiến hành bằng:
Nộp chuyển khoản
Nộp tiền mặt
Nộp tiền mặt và nộp chuyển khoản
Nộp trực tiếp
Phân loại thuế theo đối tượng chịu thuế có loại thuế nào trong các loại sau
Thuế địa phương
Thuế gián thu
Thuế Tài sản
Thuế trung ương
Phân loại thuế theo đối tượng chịu thuế gồm có mấy loại thuế?
2
3
4
5
Phân loại thuế theo thẩm quyền gồm có mấy loại thuế?
check_box 2
4
3
5
Phân loại thuế theo thẩm quyền gồm:
Thuế cơ sở
Thuế địa phương
Thuế Trung ương
Thuế Trung ương và thuế địa phương
Quản lý thuế qua đối tượng tổ chức kinh doanh dịch vụ thì gọi đối tượng này là gì?
Đại lý thuế
Doanh nghiệp tư vấn
Phòng tư vấn thuế
Tất cả các phương án
Quản lý thuế qua đối tượng tổ chức kinh doanh dịch vụ thì gọi đối tượng này là gì?
Đại lý thuế
Doanh nghiệp thuế
Phòng tư vấn thuế
Tất cả các phương án
Quyết toán thuế TNDN:
Theo năm
Theo quý
Theo tháng
Theo từng lần nhập, xuất
Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp Khấu trừ:
check_box Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được Khấu trừ
Thuế đầu ra
Thuế đầu ra – Thuế đầu vào
Thuế tính trực tiếp trên doanh thu
Tài khoản để định khoản kế toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là:
TK243
TK247
TK333
TK8212
Tài khoản để kế toán chi phí thuế hoãn lại là:
check_box TK8212
TK333
TK821
TK8211
Tài khoản để kế toán định khoản chi phí thuế hoãn lại là:
TK333
TK821
TK8211
TK8212
Tài khoản để kế toán định khoản lệ phí môn bài là:
TK333
TK3331
TK3332
TK3338
Tài khoản để kế toán định khoản thuế bảo vệ môi trường là:
TK333
TK3334
TK3335
TK33381
Tài khoản để kế toán định khoản thuế nhà đất là:
TK3332
TK3333
TK3335
TK3337
Tài khoản để kế toán định khoản thuế Tài nguyên là:
TK333
TK3331
TK3332
TK3336
Tài khoản để kế toán định khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả là:
TK243
TK247
TK333
TK347
Tài khoản để kế toán ghi chép theo dõi thuế xuất và nhập khẩu là:
check_box Chung một TK 3333
TK3331
TK3338
TK333 mở chi tiết riêng cho thuế xuất khẩu và nhập khẩu
Tài khoản để kế toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là:
TK243
TK247
TK333
TK8212
Tài khoản để kế toán theo dõi chi phí thuế TNDN hiện hành là:
check_box TK8211
TK821
TK333
TK811
Tài khoản để kế toán Thuế bảo vệ môi trường
check_box TK33381
TK333
TK3334
TK3335
Tài khoản để kế toán thuế định khoản thu nhập doanh nghiệp?
TK333
TK3331
TK3332
TK3334
Tài khoản để kế toán thuế môn bài là:
check_box TK3338
TK333
TK3331
TK3332
Tài khoản để kế toán thuế nhà đất định khoản là:
check_box TK3337
TK3332
TK3333
TK3335
Tài khoản để kế toán thuế nhập khẩu là:
TK33311
TK33312
TK3332
TK3333
Tài khoản để kế toán thuế thu nhập cá nhân là:
TK333
TK3331
TK3334
TK3335
Tài khoản để kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp?
check_box TK3334
TK333
TK3331
TK3332
Tài khoản để kế toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là:
TK243
TK247
TK333
TK347
Tài khoản để kế toán thuế TTĐB của hàng nhập khẩu là:
TK33311
TK33312
TK3332
TK3333
Tài khoản để kế toán thuế TTĐB của hàng nội địa là
TK333
TK3331
TK3332
TK3333
Tài khoản để kế toán thuế TTĐB của hàng nội địa là:
TK333
TK3331
TK3332
TK3333
Tài khoản để kế toán thuế Xuất khẩu là:
TK333
TK3331
TK3332
TK3333
Tài khoản để theo dõi thuế TTĐB của hàng nhập khẩu là:
check_box TK3332
TK333
TK156
TK151
Tại Việt Nam hiện nay mức thuế suất thuế GTGT nào cho hàng bán ra trong nước nộp thuế theo phương pháp khấu trừ là phổ biến nhất?
0%
10%
12%
5%
Tại Việt Nam hiện nay, sử dụng .... mức thuế suất thuế TTĐB?
Ba
Hai
Một
Nhiều
Tại Việt Nam sử dụng mấy mức thuế suất thuế GTGT cho hàng bán ra trong nước nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hiện nay?
check_box 3
2
4
1
Tại Việt Nam sử dụng mấy mức thuế suất thuế GTGT?
check_box Tất cả các phương án
0%
10%
5%
Tại Việt Nam sử dụng mấy mức thuế suất thuế TTĐB?
10
7
8
9
Tại Việt Nam sử dụng những mức thuế suất thuế GTGT nào cho hàng bán ra trong nước nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hiện nay?
0%
10%
5%
Tất cả các phương án
Tạm tính thuế TNDN theo thời gian nào ?
check_box Quý
Năm
Tháng
Tuần
Thời hạn cuối nộp thuế TNDN mỗi quý là:
check_box Ngày 30 của quý tiếp theo
Ngày cuối cùng của quý sau
Ngày đầu tiên quý sau
Ngày 45 của quý tiếp
Thu nhập chịu thuế xác định bằng:
Doanh thu – chi phí được giảm trừ
Doanh thu – chi phí được giảm trừ - Thu nhập khác
Doanh thu – chi phí được giảm trừ + Thu nhập khác
Tất cả các phương án
Thu nhập chịu thuế xác định:
check_box Doanh thu – chi phí được giảm trừ + Thu nhập khác
Doanh thu – chi phí được giảm trừ
Doanh thu – chi phí được giảm trừ - Thu nhập khác
Tất cả các phương án
Thu nhập tính thuế gồm :
check_box Thu nhập chịu thuế
Các khoản lỗ được kết chuyển
Chi phí được trừ
Thu nhập được miễn thuế
Thu nhập tính thuế gồm:
Các khoản lỗ được kết chuyển
Chi phí được trừ
Thu nhập chịu thuế
Thu nhập được miễn thuế
Thu thuế bằng chuyển khoản được thực hiện thế nào
Qua Tài khoản kho bạc NN
Qua Tài khoản kho bạc NN và Qua TK của ngân hàng cơ quan thuế ủy quyền
Qua TK cán bộ thuế
Qua TK của ngân hàng cơ quan thuế ủy quyền
Thuế nhập khẩu được hoàn (giảm) xuất trả lại hàng hó kế toán ghi:
Không có phương án nào đúng
Nợ TK3333/Có TK511
Nợ TK3333/Có TK632, 152,153,156
Nợ TK3333/Có TK811
Thuế NK của hàng dùng cho sản xuất kinh doanh kế toán như thế nào
Nợ TK156/Có TK333
Nợ TK156/Có TK3333
Nợ TK338/Có TK333
Nợ TK642/Có TK333
Thuế NK của hàng dùng cho sản xuất kinh doanh kế toán định khoản như thế nào?
Nợ TK156/Có TK333
Nợ TK156/Có TK3333
Nợ TK338/Có TK333
Nợ TK642/Có TK333
Thuế bảo vệ môi trường được tính với nguyên vật liệu định khoản vào TK theo dõi nào?
check_box Nợ TK152/ Có TK3338
Nợ TK152/ Có TK3336
Nợ TK152/ Có TK333
Nợ TK152/ Có TK3337
Thuế có vai trò:
Đảm bảo công bằng xã hội
Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Huy động nguồn lực cho NSNN
Tất cả các phương án
Thuế GTGT 0% áp dụng với loại mặt hàng nào?
Hàng hóa xuất khẩu
Hàng tiêu dùng thông thường
Nước sạch
Tất cả các phương án
Thuế GTGT 0% áp dụng với loại mặt hàng nào?
Hàng hóa thuộc diện xuất khẩu
Hàng tiêu dùng thông thường
Nước sạch
Tất cả các phương án
Thuế GTGT 5 % áp dụng với loại mặt hàng nào?
Hàng hóa xuất khẩu
Nước sạch
Tất cả các phương án
Xăng
Thuế GTGT 5% áp dụng với loại mặt hàng nào?
check_box Nước sạch
Vận tải
Bánh kẹo
Điện thương phẩm
Thuế là một khoản đóng góp:
Bắt buộc vào NSNN
Của cá nhân
Của doanh nghiệp
Tự nguyện
Thuế là một nguồn thu .... của NSNN
Chủ yếu
Ít
Không quan trọng
Thứ yếu
Thuế nào sau đây chưa có trong hệ thống thuế Việt Nam hiện hành
Thuế bảo vệ môi trường
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế Thừa kế
Thuế nhập khẩu với hàng tạm nhập tái xuất không thuộc sở hữu của đơn vị được phản ánh như thế nào?
check_box Nợ TK1388/Có TK3333
Nợ TK3388/Có TK3333
Nợ TK3333/Có TK156
Nợ TK3333/Có TK138
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông dụng hiện nay là:
check_box 20%
32%
15%
25%
Thuế suất thuế XNK gồm có mấy dạng
check_box 3
2
1
4
Thuế suất thuế XNK gồm:
Tất cả các phương án
Thuế suất thông thường
Ưu đãi
Ưu đãi đặc biệt
Thuế thu nhập cá nhân được quyết toán theo thời điểm nào?
check_box Năm
Tháng
Quý
Theo 6 tháng
Thuế thu nhập cá nhân được tính theo những trường hợp nào?
Không có phương án nào đúng
Theo cá nhân cư trú và thu nhập chịu thuế
Theo cá nhân không cư trú và hu nhập chịu thuế
Theo cá nhân không cư trú và theo cá nhân cư trú
Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thuộc loại nào?
Cả 3 phương án
Thuế tài sản
Thuế thu nhập
Thuế tiêu dùng
Thuế Thu nhập doanh nghiệp xác định trên
Lợi nhuận kế toán
Thu nhập
Thu nhập chịu thuế
Thu nhập tính thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp xác định trên:
Lợi nhuận kế toán
Thu nhập
Thu nhập chịu thuế
Thu nhập tính thuế
Thuế TTĐB của hàng tái xuất được hoàn kế toán định khoản như thế nào?
Nợ TK3332/Có TK632
Nợ TK3332/Có TK632 hoặc Nợ TK3332/Có TK711
Nợ TK3332/Có TK711
Nợ TK3332Có TK156
Thuế TTĐB của hàng tái xuất được hoàn kế toán định khoản như thế nào?
Nợ TK3332/Có TK632
Nợ TK3332/Có TK632 hoặc Nợ TK3332/Có TK152,153,156
Nợ TK3332/Có TK711
Nợ TK3332Có TK156
Thuế TTĐB hàng bán ra là 500 tr.đ, của nguyên vật liệu nhập khẩu là 250 tr.đ nhưng mới chỉ dùng ½ cho sản xuất hàng bán ra, thuế được khấu trừ là:
check_box 125 tr.đ
75 tr.đ
500 tr.đ
250 tr.đ
Thuế XNK được thông báo hoàn hoặc giảm ghi:
check_box Nợ TK3333/ Có TK711
Nợ TK3333/ Có TK33312
Nợ TK111/ Có TK711
Nợ TK112/ Có TK3333
Thuế xuất khẩu được hoàn (giảm), kế toán ghi:
check_box Nợ TK3333/Có TK711
Không có phương án nào đúng
Nợ TK3333/Có TK511
Nợ TK3333/Có TK811
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đánh vào hàng hóa trao đổi với khu chế xuất
Đúng
Sai
Tùy địa phương
Tùy vùng lãnh thổ
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đánh vào hàng hóa:
Hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế
Nhập khẩu, xuất khẩu
Từ khu công nghiệp
Ủy thác xuất nhập khẩu
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đánh vào hàng hóa:
check_box Hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế
Nhập khẩu, xuất khẩu
Từ khu chế xuất
Ủy thác xuất nhập khẩu
Tính thuế GTGT theo những căn cứ nào ?
Giá tính thuế
Giá tính thuế và Thuế suất
Mức thuế tuyệt đối
Thuế suất
Tính thuế theo phương pháp khấu trừ cần xác định được những yếu tố nào?
Thuế đầu ra
Thuế đầu vào
Thuế đầu vào hoặc Thuế đầu ra
Thuế đầu vào và Thuế đầu ra
Tính thuế theo phương pháp khấu trừ cần xác định được những yếu tố nào?
Tất cả các phương án
Thuế đầu ra
Thuế đầu vào
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại nào trong các loại sau:
check_box TK01/TTĐB
TK01/TNDN
TK01/TNCN
TK01/GTGT
Từ 1/1/2016, mức thuế suất TNDN phổ biến là.... áp dụng cho năm 2016, 2017
15%
20%
22%
35%
Từ 1/1/2016, mức thuế suất TNDN phổ biến là:
check_box 20%
15%
22%
35%
Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là tỷ giá nào
Tất cả các phương án
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng
Tỷ giá do hải quan ấn định
Tỷ giá ngoại tệ mua vào của ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày thứ 5 tuần trước liền kề
Vận tải quốc tế áp dụng thuế suất nào?
0%
10%
5%
Tất cả các phương án
Với doanh nghiệp hiện nay nộp lệ phí môn bài có mấy bậc bài?
1
2
3
4
Với doanh nghiệp hiện nay nộp thuế môn bài có mấy bậc bài?
check_box 4
1
2
3
Xử lý vi phạm về thuế chỉ gồm công việc:
Đôn đốc nộp thuế
Đôn đốc nộp thuế và xử lý vi phạm hành chính khi quá hạn nộp
Thông báo nộp thuế
Xử lý vi phạm hành chính khi quá hạn nộp
Xử lý vi phạm về thuế do bộ phận nào của cơ quan quản lý thuế thực hiện:
Bộ phận kê khai
Bộ phận kiểm tra thuế
Bộ phận một cửa
Bộ phận tin học
Xuất bán hàng hóa chịu thuế TTĐB, không tách được riêng thuế tại thời điểm phát sinh biết tổng giá thanh toán chưa bao gồm thuế GTGT là 500 tr.đ, thuế suất thuế TTĐB 25% kế toán định khoản như thế nào?
Không có phương án nào
Nợ TK111,131 500 tr.đCó TK511 400 tr.đCó TK3332 100tr.đ
Nợ TK111,131 500 tr.đCó TK511 500 tr.đ
Nợ TK111,131/Có TK511 500 tr.đ; cuối kỳNợ TK511/Có TK3332 100 tr.đ
Yếu tố nào sau đây thuộc kết cấu của một sắc thuế
Căn cứ tính thuế
Đối tượng nộp thuế
Phạm vi tính thuế
Tất cả các yếu tố

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập