Xác định câu đúng nhất?
Mỗi nghiệp vụ kinh tế có thể phản ánh trên 1 bộ chứng từ
Mỗi nghiệp vụ kinh tế có thể phản ánh trên 2 bộ chứng từ
Mỗi nghiệp vụ kinh tế có thể phản ánh trên 3 bộ chứng từ
Mỗi nghiệp vụ kinh tế có thể phản ánh trên nhiều bộ chứng từ
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hóa đơn bán hàng áp dụng cho cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ
Hóa đơn bán hàng áp dụng cho cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 2 tỷ
Hóa đơn bán hàng áp dụng cho cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ
Hóa đơn bán hàng áp dụng cho cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 4 tỷ
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hình thức Nhật ký sổ cái có 1 sổ tổng hợp
Hình thức Nhật ký sổ cái có 2 sổ tổng hợp
Hình thức Nhật ký sổ cái có 3 sổ tổng hợp
Hình thức Nhật ký sổ cái có 4 sổ tổng hợp
Xác định câu đúng nhất?
check_box Mỗi sổ kế toán chỉ dùng cho một kỳ kế toán
Mỗi sổ kế toán có thể dùng cho ba kỳ kế toán
Mỗi sổ kế toán có thể dùng cho hai kỳ kế toán
Mỗi sổ kế toán có thể dùng cho nhiều kỳ kế toán
Xác định câu đúng nhất?
check_box Doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống tài khoản cấp n cho đơn vị mình để phục vụ quản lý.
Doanh nghiệp chỉ được xây dựng hệ thống tài khoản cấp 1 cho đơn vị mình để phục vụ quản lý
Doanh nghiệp chỉ được xây dựng hệ thống tài khoản cấp 2 cho đơn vị mình để phục vụ quản lý
Doanh nghiệp chỉ được xây dựng hệ thống tài khoản cấp 3 cho đơn vị mình để phục vụ quản lý
Xác định câu đúng nhất?
check_box Doanh nghiệp muốn mở thêm tài khoản từ cấp 3 trở lên không phải xin phép đơn vị nào
Doanh nghiệp muốn mở thêm tài khoản từ cấp 3 trở lên phải xin phép của Bộ Tài Chính
Doanh nghiệp muốn mở thêm tài khoản từ cấp 3 trở lên phải xin phép của Cục Thuế
Doanh nghiệp muốn mở thêm tài khoản từ cấp 3 trở lên phải xin phép Hiệp Hội Kế toán
Xác định câu đúng nhất?
check_box Sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung.
Sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của chứng từ ghi sổ.
Sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của Nhật ký sổ cái
Sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chứng từ.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính bỏ tài khoản 311, 142, 223
Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính bỏ tài khoản 311, 414, 632
Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính bỏ tài khoản 311, 415, 632
Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính bỏ tài khoản 315, 414, 223
Xác định câu đúng nhất?
check_box Thực chất của việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là nghiên cứu, vận dụng chế độ tài khoản đã ban hành của Bộ Tài chính.
Thực chất của việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là vận dụng chế độ tài khoản đã ban hành của Bộ Tài chính
Thực chất của việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là hoàn thiện chế độ tài khoản đã ban hành của Bộ Tài chính.
Thực chất của việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là nghiên cứu chế độ tài khoản đã ban hành của Bộ Tài chính
Xác định câu đúng nhất?
check_box Tài khoản kế toán ngoài bảng được loại bỏ trong thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
Tài khoản kế toán ngoài bảng được loại bỏ trong quyết định 15 ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính
Tài khoản kế toán ngoài bảng được loại bỏ trong quyết định 48 ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính
Tài khoản kế toán ngoài bảng được loại bỏ trong thông tư 244 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính
Xác định câu đúng nhất?
check_box Lập (Huỷ) thẻ TSCĐ khi có biến động tăng giảm TSCĐ
Lập (Huỷ) thẻ TSCĐ khi có biến động giảm TSCĐ
Lập (Huỷ) thẻ TSCĐ khi có biến động bàn giao TSCĐ
Lập (Huỷ) thẻ TSCĐ khi có biến động tăng TSCĐ
Xác định câu đúng nhất?
check_box Bộ hồ sơ mua sắm TSCĐ gồm: Hợp đồng, Hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản kiểm nghiệm vật tư, phụ tùng kèm theo, UNC.
Bộ hồ sơ mua sắm TSCĐ gồm: Hợp đồng, Hóa đơn GTGT
Bộ hồ sơ mua sắm TSCĐ gồm: Hợp đồng, Hóa đơn GTGT, Biên bản bàn giao TSCĐ.
Bộ hồ sơ mua sắm TSCĐ gồm: Hợp đồng, Hóa đơn GTGT, UNC
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hình thức Nhật ký chứng từ đòi hỏi nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao
Hình thức Chứng từ ghi sổ đòi hỏi nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao
Hình thức Nhật ký chung đòi hỏi nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao
Hình thức Nhật ký sổ cái đòi hỏi nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao
Xác định câu đúng nhất?
check_box BCTC năm của tất các các DN đều phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan đăng ký kinh doanh.
BCTC năm của tất các các DN đều phải nộp cho cơ quan tài chính
BCTC năm của tất các các DN đều phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê.
BCTC năm của tất các các DN đều phải nộp cho cơ quan thuế,cơ quan đăng ký kinh doanh.
Xác định câu đúng nhất?
Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán gồm tổ chức kế toán theo giai đoạn và theo phần hành kế toán
Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán gồm tổ chức khối lượng công tác kế toán theo yêu cầu quản lý và tổ chức bộ máy kế toán
Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán là tổ chức bộ máy kế toán
Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán là tổ chức khối lượng công tác kế toán theo yêu cầu quản lý
Xác định câu đúng nhất?
Trong doanh nghiệp sản xuất thường bao gồm các phần hành kế toán: tài sản cố định, nguyên vật liệu, tiền lương, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, vốn bằng tiền
Trong doanh nghiệp sản xuất thường bao gồm các phần hành kế toán: tài sản cố định, tiền lương, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Trong doanh nghiệp sản xuất thường bao gồm các phần hành kế toán: tiền lương, vốn, bằng tiền, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
Trong doanh nghiệp sản xuất thường bao gồm các phần hành kế toán:tài sản cố định,nguyên vật liệu, vốn bằng tiền
Xác định câu đúng nhất?
Các văn bản pháp luật kế toán có thể dựa trên thông tin do kế toán cung cấp
Các văn bản pháp luật kế toán đều dựa trên thông tin do kế toán cung cấp
Các văn bản pháp luật kế toán không dựa trên thông tin do kế toán cung cấp
Các văn bản pháp luật kế toán không nên dựa trên thông tin do kế toán cung cấp
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức công tác kế toán vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam
Tổ chức công tác kế toán vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế
Tổ chức công tác kế toán vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và tôn trọng chuẩn mực quốc tế
Tổ chức công tác kế toán vận dụng chuẩn mực quốc tế
Xác định câu đúng nhất?
Đội ngũ kế toán của doanh nghiệp không ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
Đội ngũ kế toán của doanh nghiệp không liên quan tới tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
Đội ngũ kế toán của doanh nghiệp phải phù hợp với tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
Đội ngũ kế toán của doanh nghiệp quyết định tổ chức công tác kế toán cua doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
Hiệu quả của tổ chức công tác kế toán được đo bằng hiệu suất của công tác kế toán của doanh nghiệp
Hiệu quả của tổ chức công tác kế toán thể hiện ở kết quả công tác kế toán của doanh nghiệp.
Hiệu quả của tổ chức công tác kế toán thể hiện ở kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Hiệu quả của tổ chức công tác kế toán thể hiện ở kết quả quản lý của doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức công tác theo giai đoạn là tổ chức chứng từ kế toán và hạch toán ban đầu, tổ chức hê thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống sổ và báo cáo kế toán
Tổ chức công tác theo giai đoạn là tổ chức chứng từ kế toán và hạch toán ban đầu.
Tổ chức công tác theo giai đoạn là tổ chức hệ thống sổ và báo cáo kế toán
Tổ chức công tác theo giai đoạn là tổ chức hê thống tài khoản kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức công tác kế toán phải kết hợp 2 loại hạch toán trong doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán phải kết hợp 3 loại hạch toán trong doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán phải kết hợp 4 loại hạch toán trong doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán phải kết hợp 5 loại hạch toán trong doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
Khi tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc: phù hợp
Khi tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc: thống nhất.
Khi tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc:chuẩn mực
Khi tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc:thống nhất, chuẩn mực, phù hợp và hiệu quả.
Xác định câu đúng nhất?
Thực chất của tổ chức công tác kế toán là tổ chức khối lượng công tác kế toán và bộ máy kế toán cho doanh nghiệp.
Thực chất của tổ chức công tác kế toán là tổ chức khối lượng công tác kế toán và bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp.
Thực chất của tổ chức công tác kế toán là tổ chức khối lượng kế toán và bộ máy kế toán cho doanh nghiệp.
Thực chất của tổ chức công tác kế toán là tổ chức phần hành kế toán và bộ máy kế toán cho doanh nghiệp.
Xác định câu đúng nhất?
Tiết kiệm chi phí công việc kế toán là mục tiêu của tổ chức công tác kế toán
Tiết kiệm chi phí hạch toán kế toán là mục tiêu của tổ chức công tác kế toán
Tiết kiệm chi phí lao động kế toán là mục tiêu của tổ chức công tác kế toán
Tiết kiệm chi phí lao động và công việc kế toán là mục tiêu của tổ chức công tác kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức công tác kế toán phụ thuộc vào khối lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán phụ thuộc vào quy mô quản lý của doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán phụ thuộc vào quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán phụ thuộc vào quy mô tổ chức sản xuất của doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức công tác kế toán chính là tổ chức vận dụng chế độ kế toán chung cho từng đơn vị cơ sở theo nguyên tắc tổ chức nhất định.
Tổ chức công tác kế toán chính là tổ chức vận dụng chuẩn mực kế toán chung cho từng đơn vị cơ sở theo nguyên tắc tổ chức nhất định.
Tổ chức công tác kế toán chính là tổ chức vận dụng luật kế toán chung cho từng đơn vị cơ sở theo nguyên tắc tổ chức nhất định.
Tổ chức công tác kế toán chính là tổ chức vận dụng văn bản pháp luật về kế toán chung cho từng đơn vị cơ sở theo nguyên tắc tổ chức nhất định.
Xác định câu đúng nhất?
Tính hiệu quả của tổ chức công tác kế toán trong công tác quản lý thể hiện ở việc tiết kiệm chi phí kế toán
Tính hiệu quả của tổ chức công tác kế toán trong công tác quản lý thể hiện ở việc mang lại kết quả kinh doanh cao.
Tính hiệu quả của tổ chức công tác kế toán trong công tác quản lý thể hiện ở việc sắp xếp nhân sự kế toán hợp lý.
Tính hiệu quả của tổ chức công tác kế toán trong công tác quản lý thể hiện ở việc thu thập được nhiều thông tin phục vụ quản lý.
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 2 phòng, ban kế toán trở lên.
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 3 phòng, ban kế toán trở lên.
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 4 phòng, ban kế toán trở lên.
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 5 phòng, ban kế toán trở lên.
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức bộ máy kế toán tập trung, có 1 kế toán trưởng
Theo hình thức bộ máy kế toán tập trung, có 2 kế toán trưởng
Theo hình thức bộ máy kế toán tập trung, có 3 kế toán trưởng
Theo hình thức bộ máy kế toán tập trung, có 4 kế toán trưởng
Xác định câu đúng nhất?
Mức độ phân cấp quản lý kinh tế có ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy kế toán
Mức độ phân cấp quản lý kinh tế có ảnh hưởng rất ít đến tổ chức bộ máy kế toán
Mức độ phân cấp quản lý kinh tế không ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy kế toán
Mức độ phân cấp quản lý kinh tế là ảnh hưởng hoàn toán đến tổ chức bộ máy kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Chỉ có 1 hình thức tổ chức bộ máy kế toán: hình thức tập trung
Có 2 hình thức tổ chức bộ máy kế toán: hình thức tập trung, hình thức phân tán
Có 2 hình thức tổ chức bộ máy kế toán: hình thức phân tán, hình thức vừa tập trung, vừa phân tán.
Có 3 hình thức tổ chức bộ máy kế toán: hình thức tập trung, hình thức phân tán, hình thức vừa tập trung, vừa phân tán.
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 2 kế toán trưởng trở lên.
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 3 kế toán trưởng trở lên.
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 4 kế toán trưởng trở lên.
Theo hình thức bộ máy kế toán phân tán, có ít nhất 5 kế toán trưởng trở lên.
Xác định câu đúng nhất?
Các đơn vị có quy mô sản xuất kinh doanh lớn đều phải tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện công tác TC thống kê ở đơn vị
Mỗi đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân đều phải tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện công tác TC thống kê ở đơn vị
Mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện công tác TC thống kê ở đơn vị
Mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ đều phải tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện công tác TC thống kê ở đơn vị
Xác định câu đúng nhất?
Người làm cho các tổ chức dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề
Người làm cho các tổ chức dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ kế toán
Người làm cho các tổ chức dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ kế toán trưởng
Người làm cho các tổ chức dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ kiểm toán viên
Xác định câu đúng nhất?
Người làm dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ kế toán trưởng
Người làm kế toán trưởng của các đơn vị phải có chứng chỉ kế toán trưởng
Người làm kế toán viên của các đơn vị phải có chứng chỉ kế toán trưởng
Người làm thuê kế toán phải có chứng chỉ kế toán trưởng
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức bộ máy kế toán là sự phân công công việc cho nghiệp vụ kế toán.
Tổ chức bộ máy kế toán là sự sắp xếp về nhân sự cho nghiệp vụ kế toán.
Tổ chức bộ máy kế toán là sự sắp xếp về nhân sự,là sự phân công công việc cho nghiệp vụ kế toán.
Tổ chức bộ máy kế toán là việc xây dựng bộ máy kế toán hợp lý.
Xác định câu đúng nhất?
Người thực hiện nhiệm vụ thống kế số liệu ở phân xưởng gọi là “ nhân viên thống kê”
Người thực hiện nhiệm vụ thống kế số liệu ở phân xưởng gọi là “ thống kê phân xưởng”
Người thực hiện nhiệm vụ thống kế số liệu ở phân xưởng gọi là “nhân viên kinh tế”
Người thực hiện nhiệm vụ thống kế số liệu ở phân xưởng gọi là “thống kê đội”
Xác định câu đúng nhất?
Doanh phải lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính.
Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy mô doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Doanh phải lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp theo luật kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý giúp giảm được khối lượng công tác kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý giúp thu nhận, xử lý thông tin kịp thời, chính xác
Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý giúp thu nhận, xử lý thông tin kịp thời, chính xác, giảm được khối lượng công tác kế toán, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.
Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xác định câu đúng nhất?
Điều 51- Luật kế toán quy định tiêu chuẩn và điều kiện kế toán trưởng
Điều 52- Luật kế toán quy định tiêu chuẩn và điều kiện kế toán trưởng
Điều 53- Luật kế toán quy định tiêu chuẩn và điều kiện kế toán trưởng
Điều 54- Luật kế toán quy định tiêu chuẩn và điều kiện kế toán trưởng
Xác định câu đúng nhất?
Tình hình trang bị máy móc phương tiện kỹ thuật ảnh hưởng hoàn toàn đến tổ chức nhân sự kế toán.
Tình hình trang bị máy móc phương tiện kỹ thuật có ảnh hưởng đến tổ chức nhân sự kế toán.
Tình hình trang bị máy móc phương tiện kỹ thuật có ảnh hưởng rất ít đến tổ chức nhân sự kế toán.
Tình hình trang bị máy móc phương tiện kỹ thuật không ảnh hưởng đến tổ chức nhân sự kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức kế toán tập trung, công việc kế toán chỉ được thực hiện tại đơn vị cấp dưới
Theo hình thức kế toán tập trung, công việc kế toán chỉ được thực hiện tại đơn vị cấp trên.
Theo hình thức kế toán tập trung, công việc kế toán chỉ được thực hiện tại phòng kế toán doanh nghiệp
Theo hình thức kế toán tập trung, công việc kế toán chỉ được thực hiện tại xưởng, đội, chi nhánh, …
Xác định câu đúng nhất?
Thủ quỹ của doanh nghiệp Nhà Nước được làm kế toán trưởng
Thủ quỹ của doanh nghiệp Nhà Nước được làm kế toán viên
Thủ quỹ của doanh nghiệp Nhà Nước không được làm kế toán trưởng
Thủ quỹ của doanh nghiệp Nhà Nước không được làm kế toán viên
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán tại các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác kế toán của đơn vị mình
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán tại các đơn vị trực thuộc chỉ thực hiện công tác thống kê
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán tại các đơn vị trực thuộc chỉ thực hiện công tác thu thập thông tin
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán tại các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác kế toán đơn vị mình và đơn vị cấp trên.
Xác định câu đúng nhất?
Số lượng nhân viên kế toán trong các đơn vị phải căn cứ vào khối lượng công việc kế toán của đơn vị
Số lượng nhân viên kế toán trong các đơn vị phải theo quy định của bộ Tài chính
Số lượng nhân viên kế toán trong các đơn vị phải theo quy định của kế toán trưởng
Số lượng nhân viên kế toán trong các đơn vị phải theo quy định của nhà quản lý doanh nghiệp.
Xác định câu đúng nhất?
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán thường có chi phí cho bộ phận kế toán cố định
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán thường có chi phí cho bộ phận kế toán lớn
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán thường có chi phí cho bộ phận kế toán nhỏ
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán thường có chi phí cho bộ phận kế toán trung bình
Xác định câu đúng nhất?
Kế toán trưởng ở đơn vị trực thuộc theo hình thức bộ máy kế toán phân tán chịu ảnh hưởng của kế toán trưởng đơn vị cấp trên
Kế toán trưởng ở đơn vị trực thuộc theo hình thức bộ máy kế toán phân tán chịu sự phân công kế toán trưởng đơn vị cấp trên
Kế toán trưởng ở đơn vị trực thuộc theo hình thức bộ máy kế toán phân tán chịu sự quản lý của kế toán trưởng đơn vị cấp trên
Kế toán trưởng ở đơn vị trực thuộc theo hình thức bộ máy kế toán phân tán chịu tác động của kế toán trưởng đơn vị cấp trên
Xác định câu đúng nhất?
Kế toán trưởng phải có trình độ thạc sỹ trở lên
Kế toán trưởng phải có trình độ cao đẳng trở lên
Kế toán trưởng phải có trình độ đại học trở lên
Kế toán trưởng phải có trình độ trung cấp trở lên
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm phải cử nhân viên xuống thu nhận chứng từ ở đơn vị phụ thuộc được phân cấp quản lý kinh tế.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm phải cử nhân viên xuống thu nhận chứng từ ở đơn vị phụ thuộc không được phân cấp quản lý kinh tế.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm phải cử nhân viên xuống thu nhận chứng từ ở đơn vị phụ thuộc.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm không phải cử nhân viên xuống thu nhận chứng từ ở đơn vị phụ thuộc.
Xác định câu đúng nhất?
Xây dựng bộ máy kế toán cần lựa chọn địa bàn sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Xây dựng bộ máy kế toán cần quan tâm tới địa bàn sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Xây dựng bộ máy kế toán không cần quan tâm tới địa bàn sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Xây dựng bộ máy kế toán không cần xác định địa bàn sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Xác định câu đúng nhất?
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán phù hợp với đơn vị có địa bàn phân tán
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán phù hợp với đơn vị có địa bàn rộng
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán phù hợp với đơn vị có địa bàn hẹp
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán phù hợp với đơn vị có địa bàn tập trung
Xác định câu đúng nhất?
Mỗi nhân viên kế toán có thể đảm nhiệm nhiều phần hành kế toán.
Mỗi nhân viên kế toán đảm nhiệm một phần hành kế toán.
Mỗi nhân viên kế toán đảm nhiệm tối đa 2 phần hành kế toán.
Mỗi nhân viên kế toán đảm nhiệm tối đa 3 phần hành kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, báo cáo tài chính của toàn đơn vị thường khó xử lý
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, báo cáo tài chính của toàn đơn vị thường xử lý chậm
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, báo cáo tài chính của toàn đơn vị thường xử lý không chính xác.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, báo cáo tài chính của toàn đơn vị thường xử lý nhanh
Xác định câu đúng nhất?
Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của đơn vị thực hiện giám sát tài chính của đơn vị.
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị thực hiện giám sát tài chính của đơn vị.
Kế toán trưởng là người đại diện theo pháp luật của đơn vị thực hiện giám sát tài chính của đơn vị.
Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị thực hiện giám sát tài chính của đơn vị.
Xác định câu đúng nhất?
Theo điều 54-Luật kế toán, Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính
Theo điều 54-Luật kế toán, Kế toán tổng hợp là người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính
Theo điều 54-Luật kế toán, Kế toán viên là người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính
Theo điều 54-Luật kế toán,Kế toán trưởng là người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính
Xác định câu đúng nhất?
Doanh nghiệp có quy mô lớn, chưa có hệ thống máy tính hiện đại nên áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung
Doanh nghiệp có quy mô lớn, chưa có hệ thống máy tính hiện đại, nên áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán nhỏ
Doanh nghiệp có quy mô lớn, chưa có hệ thống máy tính hiện đại, nên áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán lớn
Doanh nghiệp có quy mô lớn, chưa có hệ thống máy tính hiện đại, nên áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm chỉ làm công tác kế toán của đơn vị cấp trên
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm chỉ làm công tác kế toán của đơn vị phụ thuộc
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm chỉ làm công tác kế toán của đơn vị phụ thuộc được phân cấp quản lý kinh tế tài chính.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, phòng kế toán trung tâm làm công tác kế toán của đơn vị cấp trên và đơn vị đang báo sổ
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán ở đơn vị phụ thuộc làm báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán ở đơn vị phụ thuộc không làm báo cáo tài chính của đơn vị mình
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán ở đơn vị phụ thuộc làm báo cáo tài chính của các đơn vị phụ thuộc còn lại.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, phòng kế toán ở đơn vị phụ thuộc làm báo cáo tài chính của đơn vị mình
Xác định câu đúng nhất?
Điều 51- Luật kế toán quy định trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng
Điều 52- Luật kế toán quy định trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng
Điều 53- Luật kế toán quy định trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng
Điều 54- Luật kế toán quy định trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, dễ kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, khó kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, không được kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán, không kiểm tra được các hoạt động kinh tế tài chính
Xác định câu đúng nhất?
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung có nhược điểm khó kiểm tra, giám sát kế toán đơn vị phụ thuộc.
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung có nhược điểm là báo cáo tài chính sơ sài.
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung có nhược điểm là số liệu kế toán không chính xác.
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung có nhược điểm là thiếu nhân viên kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung thường phù hợp với đơn vị có địa bàn hẹp
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung thường phù hợp với đơn vị có địa bàn phân tán
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung thường phù hợp với đơn vị có địa bàn rộng
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung thường phù hợp với đơn vị có địa bàn tập trung
Xác định câu đúng nhất?
Người có trình độ đại học phải có thời gian công tác ít nhất 2 năm trước khi đảm nhiệm vụ kế toán trưởng.
Người có trình độ đại học phải có thời gian công tác ít nhất 3 năm trước khi đảm nhiệm vụ kế toán trưởng.
Người có trình độ đại học phải có thời gian công tác ít nhất 4 năm trước khi đảm nhiệm vụ kế toán trưởng.
Người có trình độ đại học phải có thời gian công tác ít nhất 5 năm trước khi đảm nhiệm vụ kế toán trưởng.
Xác định câu đúng nhất?
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, những đơn vị nào chưa được phân cấp quản lý kinh tế không có kế toán trưởng riêng.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, những đơn vị nào chưa được phân cấp quản lý kinh tế không có bộ phận kế toán riêng.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, những đơn vị nào chưa được phân cấp quản lý kinh tế sẽ có bộ phận kế toán riêng.
Theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, những đơn vị nào chưa được phân cấp quản lý kinh tế sẽ có kế toán trưởng riêng.
Xác định câu đúng nhất?
Trên chứng từ điện tử có đầy đủ chữ ký của những người liên quan
Trên chứng từ điện tử chỉ có duy nhất 1 chữ ký điện tử
Trên chứng từ điện tử chỉ có duy nhất 2 chữ ký điện tử
Trên chứng từ điện tử chỉ có duy nhất 3 chữ ký điện tử
Xác định câu đúng nhất?
Chứng từ một lần có thể huỷ ngay sau khi ghi sổ xong
Chứng từ một lần không được huỷ ngay sau khi ghi sổ xong
Chứng từ một lần không nên huỷ ngay sau khi ghi sổ xong
Chứng từ một lần nên huỷ ngay sau khi ghi sổ xong
Xác định câu đúng nhất?
Bảng tổng hợp chứng từ gốc không có giá trị ghi sổ nếu không có chữ ký kèm theo
Bảng tổng hợp chứng từ gốc không có giá trị ghi sổ nếu không có chứng từ gốc kèm theo
Bảng tổng hợp chứng từ gốc không có giá trị ghi sổ nếu không có Hóa đơn kèm theo
Bảng tổng hợp chứng từ gốc không có giá trị ghi sổ nếu không có phiếu chi kèm theo
Xác định câu đúng nhất?
Tổ chức chứng từ kế toán là sự vận dụng chế độ chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành vào đặc thù riêng của mỗi đơn vị kế toán cơ sở
Tổ chức chứng từ kế toán là sự vận dụng mẫu biểu chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành vào đặc thù riêng của mỗi đơn vị kế toán cơ sở.
Tổ chức chứng từ kế toán là sự vận dụng nội dung chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành vào đặc thù riêng của mỗi đơn vị kế toán cơ sở
Tổ chức chứng từ kế toán là sự vận dụng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành vào đặc thù riêng của mỗi đơn vị kế toán cơ sở
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp tính thuế VAT trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ tính cho vàng, bạc, đá quý.
Phương pháp tính thuế VAT trực tiếp trên giá trị gia tăng tính cho các sản phẩm nông nghiệp
Phương pháp tính thuế VAT trực tiếp trên giá trị gia tăng tính cho các mặt hàng có giá trị lớn
Phương pháp tính thuế VAT trực tiếp trên giá trị gia tăng tính cho tất cả các mặt hàng
Xác định câu đúng nhất?
Chứng từ thủ tục kế toán chỉ dùng để ghi sổ kế toán.
Chứng từ thủ tục kế toán có thể dùng để ghi sổ kế toán.
Chứng từ thủ tục kế toán không nên dùng để ghi sổ kế toán.
Chứng từ thủ tục kế toán không thể dùng để ghi sổ kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
Các chứng từ không được ban hành bởi chế độ kế toán được dùng để ghi sổ kế toán
Các chứng từ không được ban hành bởi chế độ kế toán không được dùng để ghi sổ kế toán
Các chứng từ không được ban hành bởi chế độ kế toán không nên dùng để ghi sổ kế toán
Các chứng từ không được ban hành bởi chế độ kế toán nhưng đúng luật kế toán được dùng để ghi sổ kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Doanh nghiệp bắt buộc tự xây dựng biểu mẫu chứng từ theo quy định của luật kế toán
Doanh nghiệp có thể tự xây dựng biểu mẫu chứng từ theo quy định của luật kế toán
Doanh nghiệp có thể tự xây dựng biểu mẫu chứng từ theo quy định của luật kế toán hoặc theo hướng dẫn của phụ lục 03 thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC
Doanh nghiệp không được xây dựng biểu mẫu chứng từ theo quy định của luật kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng là chứng từ bắt buộc trong danh mục chứng từ bán hàng
Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng là chứng từ có thể có trong danh mục chứng từ bán hàng
Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng là chứng từ không thể có trong danh mục chứng từ bán hàng
Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng là chứng từ nên có trong danh mục chứng từ bán hàng
Xác định câu đúng nhất?
Ngày tháng của chứng từ và ngày tháng ghi sổ của chứng từ có thể trùng khớp
Ngày tháng của chứng từ và ngày tháng ghi sổ của chứng từ không thể trùng khớp
Ngày tháng của chứng từ và ngày tháng ghi sổ của chứng từ luôn luôn trùng khớp
Ngày tháng của chứng từ và ngày tháng ghi sổ của chứng từ phải trùng khớp
Xác định câu đúng nhất?
Doanh nghiệp bắt buộc phải mua Hóa đơn của Bộ Tài chính
Doanh nghiệp bắt buộc phải mua Hóa đơn của Cục thuế
Doanh nghiệp bắt buộc phải tự in Hóa đơn hoặc đặt in hoá đơn
Doanh nghiệp có thể tự in Hóa đơn hoặc đặt in hoá đơn
Xác định câu đúng nhất?
Doanh nghiệp được hoàn thuế VAT đầu vào khi 10 tháng liên tục thuế VAT phải nộp âm
Doanh nghiệp được hoàn thuế VAT đầu vào khi 12 tháng liên tục thuế VAT phải nộp âm
Doanh nghiệp được hoàn thuế VAT đầu vào khi 3 tháng liên tục thuế VAT phải nộp âm
Doanh nghiệp được hoàn thuế VAT đầu vào khi 6 tháng liên tục thuế VAT phải nộp âm
Xác định câu đúng nhất?
Các doanh nghiệp bắt buộc phải lập chứng từ theo mẫu chứng từ phụ lục 03, thông tư 200 ngày 22/12/2014
Các doanh nghiệp có thể lập chứng từ theo mẫu chứng từ phụ lục 03, thông tư 200 ngày 22/12/2014
Các doanh nghiệp không được lập chứng từ theo mẫu chứng từ phụ lục 03, thông tư 200 ngày 22/12/2014
Các doanh nghiệp nên lập chứng từ theo mẫu chứng từ phụ lục 03, thông tư 200 ngày 22/12/2014
Xác định câu đúng nhất?
Các chứng từ cơ bản của tiền lương bao gồm: Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Bảng nghiệm thu công trình hoàn thành
Các chứng từ cơ bản của tiền lương bao gồm: Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Các chứng từ cơ bản của tiền lương bao gồm: Bảng phân phối thu nhập, Bảng thanh toán lương ngoài giờ, Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Các chứng từ cơ bản của tiền lương bao gồm: Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành, Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Xác định câu đúng nhất?
Khi chứng từ giấy chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì cả chứng từ giấy và chứng từ điện tử đều có giá trị để thực hiện giao dịch
Khi chứng từ giấy chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì cả chứng từ giấy và chứng từ điện tử đều không có giá trị để thực hiện giao dịch
Khi chứng từ giấy chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì chỉ có chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện giao dịch
Khi chứng từ giấy chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì chỉ có chứng từ giấy có giá trị để thực hiện giao dịch
Xác định câu đúng nhất?
Chứng từ kế toán in bằng máy chỉ cần 1 liên
Chứng từ kế toán in bằng máy chỉ cần 2 liên
Chứng từ kế toán in bằng máy chỉ cần 3 liên
Chứng từ kế toán in bằng máy phải đủ số liên theo quy định
Xác định câu đúng nhất?
Kế toán bắt buộc tẩy xoá các chỉ tiêu trên chứng từ
Kế toán được tẩy xoá các chỉ tiêu trên chứng từ
Kế toán không được tẩy xoá các chỉ tiêu trên chứng từ
Kế toán không nên tẩy xoá các chỉ tiêu trên chứng từ
Xác định câu đúng nhất?
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải tuân theo Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004.
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải tuân theo Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004.
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải tuân theo Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004.
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải tuân theo Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004.
Xác định câu đúng nhất?
Hiện nay, chế độ kế toán ban hành quyết định 15 hướng dẫn về chứng từ kế toán
Hiện nay, chế độ kế toán ban hành quyết định 48 hướng dẫn về chứng từ kế toán
Hiện nay, chế độ kế toán ban hành thông tư 200 hướng dẫn về chứng từ kế toán
Hiện nay, chế độ kế toán ban hành thông tư 39 hướng dẫn về chứng từ kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Nội dung bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 có thay đổi so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC
Nội dung bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 không thay đổi so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC
Nội dung bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 không thay đổi so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC và quyết định 48 ngày 14/9/2009-BTC
Nội dung bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 không thay đổi so với quyết định 48 ngày 14/9/2009-BTC
Xác định câu đúng nhất?
Doanh nghiệp nào cũng có 2 loại BC là BC giữa niên độ và BC niên độ
Doanh nghiệp nào cũng có 2 loại BC là BC giữa niên độ và BC quản trị
Doanh nghiệp nào cũng có 2 loại BC là BCTC và BC giữa niên độ
Doanh nghiệp nào cũng có 2 loại BC là BCTC và BC quản trị
Xác định câu đúng nhất?
Bảng CĐKT áp dụng cho DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được đề cập trong quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC
Bảng CĐKT áp dụng cho DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được đề cập trong quyết định 48 ngày 14/9/2009-BTC
Bảng CĐKT áp dụng cho DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được đề cập trong thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC
Bảng CĐKT áp dụng cho DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được đề cập trong thông tư 244 ngày 31/12/2009-BTC
Xác định câu đúng nhất?
Chỉ có DN lớn mới cần kiểm tra kế toán
Chỉ có DN Nhà Nước mới cần kiểm tra kế toán
Chỉ có Tổng công ty mới cần kiểm tra kế toán
Tất cả các loại hình DN đều cần kiểm tra kế toán
Xác định câu đúng nhất?
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn và các luồng tiền của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
Bộ phận kế hoạch viết biên bản giao nhận TSCĐ.
Bộ phận kế toán viết biên bản giao nhận TSCĐ.
Bộ phận quản trị viết biên bản giao nhận TSCĐ.
Bộ phận sử dụng viết biên bản giao nhận TSCĐ.
Xác định câu đúng nhất?
DN có thể rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt bằng phiếu chi
DN có thể rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt bằng phiếu thu
DN có thể rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt bằng séc
DN có thể rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt bằng Ủy nhiệm chi
Xác định câu đúng nhất?
Phiếu nhập kho được lập 3 liên
Phiếu nhập kho được lập 1 liên
Phiếu nhập kho được lập 2 liên
Phiếu nhập kho được lập 4 liên
Xác định câu đúng nhất?
Nếu DN tự in phiếu thu tiền mặt cần in 4 liên
Nếu DN tự in phiếu thu tiền mặt cần in 2 liên
Nếu DN tự in phiếu thu tiền mặt chỉ cần in 1 liên
Nếu DN tự in phiếu thu tiền mặt, cần in 3 liên
Xác định câu đúng nhất?
Chế độ kiểm tra kế toán ban hành theo quyết định số 30/QĐ/TC/KT
Chế độ kiểm tra kế toán ban hành theo quyết định số 31/QĐ/TC/KT
Chế độ kiểm tra kế toán ban hành theo quyết định số 32/QĐ/TC/KT
Chế độ kiểm tra kế toán ban hành theo quyết định số 33/QĐ/TC/KT
Xác định câu đúng nhất?
Yêu cầu của việc kiểm tra kế toán là: khách quan, nghiêm túc
Yêu cầu của việc kiểm tra kế toán là: nghiêm túc, thận trọng
Yêu cầu của việc kiểm tra kế toán là: thận trọng, nghiêm túc, trung thực, khách quan
Yêu cầu của việc kiểm tra kế toán là: trung thực, thận trọng
Xác định câu đúng nhất?
Đối tượng sử dụng thông tin BCTC DN là chủ sở hữu DN
Đối tượng sử dụng thông tin BCTC DN là nhà đầu tư.
Đối tượng sử dụng thông tin BCTC DN là nhà quản lý DN
Đối tượng sử dụng thông tin BCTC DN là nhà quản lý DN, chủ sở hữu DN, các cơ quan chức năng NN, đối tượng khác….
Xác định câu đúng nhất?
Chỉ các công ty liên doanh mới phải lập BCTC năm
Chỉ công ty Cổ phần mới phải lập BCTC năm
Chỉ Doanh nghiệp Nhà Nước mới phải lập BCTC năm
Tất các các doanh nghiệp đều phải lập BCTC năm
Xác định câu đúng nhất?
Phương pháp tính giá xuất kho vật tư là: phương pháp bình quân gia quyền, nhập sau xuất trước, thực tế đích danh, hạch toán
Phương pháp tính giá xuất kho vật tư là: phương pháp bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh, hạch toán
Phương pháp tính giá xuất kho vật tư là: phương pháp bình quân gia quyền,nhập sau xuất trước, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh, hạch toán
Phương pháp tính giá xuất kho vật tư là: phương pháp bình quân gia quyền,nhập sau xuất trước, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh.
Xác định câu đúng nhất?
Đối với DN sản xuất, Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được sử dụng để tập hợp chí phí Nhân công trực tiếp.
Đối với DN sản xuất, Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được sử dụng để tập hợp chí phí NVL trực tiếp, chi phí NCTT, chi phí sản xuất chung
Đối với DN sản xuất, Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được sử dụng để tập hợp chí phí sản xuất chung
Đối với DN sản xuất,Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được sử dụng để tập hợp chí phí NVL trực tiếp.
Xác định câu đúng nhất?
Ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản vào cuối năm
Ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản vào cuối ngày
Ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản vào cuối quý
Ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản vào cuối tháng
Xác định câu đúng nhất?
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC, bổ sung so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC chỉ tiêu “Chứng khoán kinh doanh”
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC, bổ sung so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC chỉ tiêu “Giảm chứng khoán kinh doanh”
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC, bổ sung so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC chỉ tiêu “Tăng, chứng khoán kinh doanh”
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC, bổ sung so với quyết định 15 ngày 20/3/2006-BTC chỉ tiêu “Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh”
Xác định câu đúng nhất?
Sổ chi tiết vật tư chỉ theo dõi vật tư cả về chủng loại, số lượng và giá trị
Sổ chi tiết vật tư chỉ theo dõi vật tư về mặt chủng loại
Sổ chi tiết vật tư chỉ theo dõi vật tư về mặt giá trị
Sổ chi tiết vật tư chỉ theo dõi vật tư về mặt số lượng
Xác định câu đúng nhất?
Có 1 hình thức kiểm tra
Có 2 hình thức kiểm tra
Có 3 hình thức kiểm tra
Có 4 hình thức kiểm tra
Xác định câu đúng nhất?
Từ 1/1/2015, Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ sách cho đơn vị mình
Từ 1/1/2015, Doanh nghiệp phải xây dựng biểu mẫu số sách theo quyết định 15 ngày 20/3/2006 của BTC
Từ 1/1/2015, Doanh nghiệp phải xây dựng biểu mẫu số sách theo quyết định 48 ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính
Từ 1/1/2015, Doanh nghiệp phải xây dựng biểu mẫu số sách theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 của BTC
Xác định câu đúng nhất?
Hình thức Nhật ký chứng từ gồm 10 bảng kê, 10 Nhật ký
Hình thức Nhật ký chứng từ gồm 7 bảng kê, 7 Nhật ký
Hình thức Nhật ký chứng từ gồm 8 bảng kê, 8 Nhật ký
Hình thức Nhật ký chứng từ gồm 9 bảng kê, 9 Nhật ký
Xác định câu đúng nhất?
Hình thức Nhật ký Sổ cái áp dụng cho các doanh nghiệp lớn
Hình thức Nhật ký Sổ cái áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ
Hình thức Nhật ký Sổ cái áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, sử dụng ít tài khoản.
Hình thức Nhật ký Sổ cái áp dụng cho các doanh nghiệp vừa
Xác định câu đúng nhất?
Việc phân loại tài khoản ngắn hạn và dài hạn không được áp dụng trong quyết định 15 ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.
Việc phân loại tài khoản ngắn hạn và dài hạn không được áp dụng trong quyết định 48 ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính.
Việc phân loại tài khoản ngắn hạn và dài hạn không được áp dụng trong thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
Việc phân loại tài khoản ngắn hạn và dài hạn không được áp dụng trong thông tư 244 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
Xác định câu đúng nhất?
Kiểm tra kế toán nhằm bảo vệ tài sản, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN
Kiểm tra kế toán nhằm đảm bảo số liệu kế toán chính xác.
Kiểm tra kế toán nhằm phục vụ yêu cầu của kế toán
Kiểm tra kế toán nhằm phục vụ yêu cầu quản lý DN.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Các tổ sản xuất quản lý bảng chấm công của phân xưởng sản xuất.
Phòng hành chính quản lý bảng chấm công của phân xưởng sản xuất
Phòng kế toán quản lý bảng chấm công của phân xưởng sản xuất.
Phòng tổ chức nhân sự quản lý bảng chấm công của phân xưởng sản xuất.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Quy trình luân chuyển chứng từ nhập vật tư: Phiếu yêu cầu-> hợp đồng->phiếu nhập kho-> hoá đơn.
Quy trình luân chuyển chứng từ nhập vật tư: Hợp đồng->Phiếu yêu cầu-> phiếu nhập kho-> hoá đơn.
Quy trình luân chuyển chứng từ nhập vật tư: Phiếu yêu cầu-> hợp đồng-> hoá đơn->phiếu nhập kho.
Quy trình luân chuyển chứng từ nhập vật tư: Phiếu yêu cầu->phiếu nhập kho-> hợp đồng-> hoá đơn.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Bảng phân bổ tiền lương và BHXH lập cho toàn DN
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH lập riêng cho từng phân xưởng
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH lập riêng cho từng phòng ban
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH lập riêng cho từng tổ, đội
Xác định câu đúng nhất?
check_box Ủy nhiệm chi do kế toán tiền gửi ngân hàng viết
Ủy nhiệm chi do kế toán tiền mặt viết
Ủy nhiệm chi do kế toán tiền vay viết
Ủy nhiệm chi do ngân hàng viết
Xác định câu đúng nhất?
check_box Thuyết minh BCTC theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường”
Thuyết minh BCTC theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Chu kỳ sản xuất kinh doanh của DN”
Thuyết minh BCTC theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Chu kỳ sản xuất kinh doanh”
Thuyết minh BCTC theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Quy trình sản xuất kinh doanh thông thường”
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phương pháp giá bán lẻ được bổ sung trong thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
Phương pháp giá bán lẻ được bổ sung trong quyết định 15 ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính
Phương pháp giá bán lẻ được bổ sung trong quyết định 48 ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính
Phương pháp giá bán lẻ được bổ sung trong thông tư 244 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính
Xác định câu đúng nhất?
check_box Kế toán tiền mặt là người viết phiếu thu tiền mặt
Kế toán tiền gửi ngân hàng là người viết phiếu thu tiền mặt
Thủ kho là người viết phiếu thu tiền mặt
Thủ quỹ là người viết phiếu thu tiền mặt
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phòng tổ chức nhân sự thực hiện công việc tính lương cho người lao động.
Các tổ sản xuất thực hiện công việc tính lương cho người lao động.
Phòng hành chính thực hiện công việc tính lương cho người lao động.
Phòng kế toán thực hiện công việc tính lương cho người lao động.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hệ thống BCTC đối với đơn vị HCSN là Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo thu chi, Thuyết minh BCTC, các BC khác.
Hệ thống BCTC đối với đơn vị HCSN là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu chi, Thuyết minh BCTC, các BC khác.
Hệ thống BCTC đối với đơn vị HCSN là Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả kinh doanh, Thuyết minh BCTC, các BC khác.
Hệ thống BCTC đối với đơn vị HCSN là Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo thu chi, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các BC khác.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Doanh nghiệp tư nhân có thể thuê các tổ chức dịch vụ kế toán thực hiện công việc kế toán mà không có bộ máy kế toán.
Doanh nghiệp tư nhân cần có tổ chức bộ máy kế toán.
Doanh nghiệp tư nhân không cần có tổ chức bộ máy kế toán nhưng phải có kế toán trưởng
Doanh nghiệp tư nhân không cần có tổ chức bộ máy kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phiếu xuất kho được chuyển đến cho kế toán vật tư, kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm và bộ phận kế toán liên quan
Phiếu xuất kho được chuyển đến cho kế toán vật tư, kế toán thành phẩm.
Phiếu xuất kho được chuyển đến cho kế toán vật tư, kế toán tổng hợp.
Phiếu xuất kho chỉ được chuyển đến cho kế toán vật tư
Xác định câu đúng nhất?
check_box Chứng từ ghi sổ thường được lập định kỳ: 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng….
Chứng từ ghi sổ thường được lập hàng ngày
Chứng từ ghi sổ thường được lập hàng quý
Chứng từ ghi sổ thường được lập hàng tháng
Xác định câu đúng nhất?
check_box Đưa ra quyết định quản lý TSCĐ phải cung cấp được các thông tin về: đặc trưng kỹ thuật, đặc trưng kinh tế số lượng TSCĐ của DN và phân bổ TSCĐ theo các mục đích.
Đưa ra quyết định quản lý TSCĐ phải cung cấp được các thông tin về: đặc trưng kỹ thuật, đặc trưng kinh tế
Đưa ra quyết định quản lý TSCĐ phải cung cấp được các thông tin về: phân bổ TSCĐ theo các mục đích.
Đưa ra quyết định quản lý TSCĐ phải cung cấp được các thông tin về: số lượng TSCĐ của DN
Xác định câu đúng nhất?
check_box Năm 2015, Doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
Năm 2015, Doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 15 ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính
Năm 2015, Doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 48 ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính
Năm 2015, Doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 244 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính
Xác định câu đúng nhất?
check_box Từ 1/1/2015, DN không được sử dụng phương pháp nhập sau, xuất trước để tính giá hàng tồn kho.
Từ 1/1/2015, DN không được sử dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá hàng tồn kho.
Từ 1/1/2015, DN không được sử dụng phương pháp giá thực tế đích danh để tính giá hàng tồn kho.
Từ 1/1/2015, DN không được sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá hàng tồn kho.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Chứng từ ghi sổ phải có chứng từ gốc kèm theo mới đảm bảo tính pháp lý
Chứng từ ghi sổ phải có Bảng kê chứng từ gốc kèm theo mới đảm bảo tính pháp lý
Chứng từ ghi sổ phải có biên bản kèm theo mới đảm bảo tính pháp lý
Chứng từ ghi sổ phải có Hóa đơn kèm theo mới đảm bảo tính pháp lý
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phụ lục 04 Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn Doanh nghiệp các mẫu sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái
Phụ lục 04 Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn Doanh nghiệp các mẫu sổ sách kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Phụ lục 04 Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn Doanh nghiệp các mẫu sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Phụ lục 04 Thông tư 200 ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn Doanh nghiệp các mẫu sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ
Xác định câu đúng nhất?
check_box Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty phải nộp BCTC năm cho Tổng công ty theo thời gian quy định của Tổng công ty
Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty phải nộp BCTC năm cho Tổng công ty chậm nhất 30 ngày kế từ ngày kết thúc năm.
Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty phải nộp BCTC năm cho Tổng công ty chậm nhất 60 ngày kế từ ngày kết thúc năm.
Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty phải nộp BCTC năm cho Tổng công ty chậm nhất 90 ngày kế từ ngày kết thúc năm.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Khi kiểm tra chứng từ nếu phát hiện vi phạm chế độ, kế toán báo ngay cho giám đốc biết để xử lý theo pháp luật hiện hành
Khi kiểm tra chứng từ nếu phát hiện vi phạm chế độ, kế toán báo ngay cho kế toán trưởng biết để xử lý theo pháp luật hiện hành
Khi kiểm tra chứng từ nếu phát hiện vi phạm chế độ, kế toán tự điều chỉnh
Khi kiểm tra chứng từ nếu phát hiện vi phạm chế độ, kế toán tự điều chỉnh sau đó xuất kho, xuất quỹ, thanh toán
Xác định câu đúng nhất?
check_box Để kế toán chi tiết vật tư, các Doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp thẻ song song, sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số dư.
Để kế toán chi tiết vật tư, các Doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
Để kế toán chi tiết vật tư, các Doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp sổ số dư
Để kế toán chi tiết vật tư, các Doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp thẻ song song
Xác định câu đúng nhất?
check_box Kiểm tra kế toán là xem xét, đối soát dựa trên chứng từ kế toán số liệu ở sổ sách, báo biểu kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Kiểm tra kế toán là xem xét, đối soát dựa trên chứng từ kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Kiểm tra kế toán là xem xét, đối soát dựa trên chứng từ kế toán, báo biểu kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Kiểm tra kế toán là xem xét, đối soát dựa trên sổ sách, báo biểu kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp
Sổ kế toán dùng để hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp
Sổ kế toán dùng để ghi chép và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp
Sổ kế toán dùng để thu thập, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hình thức Nhật ký chung là hình thức ghi sổ được áp dụng phổ biến nhất ở Doanh nghiệp
Hình thức Chứng từ ghi sổ là hình thức ghi sổ được áp dụng phổ biến nhất ở Doanh nghiệp
Hình thức Nhật ký chứng từ là hình thức ghi sổ được áp dụng phổ biến nhất ở Doanh nghiệp
Hình thức Nhật ký sổ cái là hình thức ghi sổ được áp dụng phổ biến nhất ở Doanh nghiệp
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phiếu chi tiền mặt chỉ cần chữ ký giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tiền mặt, thủ quỹ, người nhận tiền
Phiếu chi tiền mặt chỉ cần chữ ký kế toán trưởng, thủ quỹ
Phiếu chi tiền mặt phải có chữ ký kế toán trưởng, kế toán tiền mặt.
Phiếu chi tiền mặt phải có chữ ký kế toán trưởng, người nhận tiền
Xác định câu đúng nhất?
check_box Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Tài sản dở dang dài hạn”
Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn”
Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 ngày 22/12/2014-BTC bổ sung chỉ tiêu “Tài sản dở dang ngắn hạn”
Xác định câu đúng nhất?
check_box Mỗi đơn vị kế toán phải phân công 1 hoặc 2 cán bộ chuyên trách kiểm tra kế toán.
Mỗi đơn vị kế toán phải phân công 2 hoặc 3 cán bộ chuyên trách kiểm tra kế toán.
Mỗi đơn vị kế toán phải phân công 3 hoặc 4 cán bộ chuyên trách kiểm tra kế toán.
Mỗi đơn vị kế toán phải phân công 4 hoặc 5 cán bộ chuyên trách kiểm tra kế toán.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Kiểm tra thường kỳ nội bộ DN là kiểm tra trước, trong và sau các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra thường kỳ nội bộ DN là kiểm tra sau các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra thường kỳ nội bộ DN là kiểm tra trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra thường kỳ nội bộ DN là kiểm tra trước các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Xác định câu đúng nhất?
check_box Theo hình thức Nhật ký chứng từ, số liệu Nhật ký chứng từ số 8 được lấy từ Bảng kê số 5,6,8,9,10.
Theo hình thức Nhật ký chứng từ, số liệu Nhật ký chứng từ số 8 được lấy từ Bảng kê số 5, 9,10.
Theo hình thức Nhật ký chứng từ, số liệu Nhật ký chứng từ số 8 được lấy từ Bảng kê số 5,6,8.
Theo hình thức Nhật ký chứng từ, số liệu Nhật ký chứng từ số 8 được lấy từ Bảng kê số 8,9,10.
Xác định câu đúng nhất?
check_box Hệ thống BCTC của DN gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC
Hệ thống BCTC của DN gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các BC khác
Hệ thống BCTC của DN gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo phải nộp ngân sách NN, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC
Hệ thống BCTC của DN gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu chi, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC
Xác định câu đúng nhất?
check_box Kiểm tra thường kỳ ít nhất 1 năm 1 lần
Kiểm tra thường kỳ ít nhất 1 quý 1 lần
Kiểm tra thường kỳ ít nhất 1 tháng 1 lần
Kiểm tra thường kỳ ít nhất 1 tuần 1 lần
Xác định câu đúng nhất?
check_box Nội dung kiểm tra kế toán gồm: kiểm tra chứng từ, ghi chép vào sổ kế toán, tổ chức bộ máy kế toán
Nội dung kiểm tra kế toán gồm: kiểm tra chứng từ, ghi chép vào sổ kế toán, nhân sự kế toán
Nội dung kiểm tra kế toán gồm: kiểm tra chứng từ, sổ kế toán, tổ chức bộ máy kế toán
Nội dung kiểm tra kế toán gồm: kiểm tra nhân sự kế toán, ghi chép vào sổ kế toán, tổ chức bộ máy kế toán
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phòng cung ứng là người viết phiếu xuất kho
Kế toán vật tư là người viết phiếu xuất kho
Người nhận vật tư là người viết phiếu xuất kho
Thủ kho là người viết phiếu xuất kho
Xác định câu đúng nhất?
check_box BCTC của các DN có thể lập bằng đồng ngoại tệ nhưng khi công bố và nộp cho các cơ quan quản lý của VN phải quy đổi ra VND
BCTC của các DN đều phải lập theo đơn vị ngoại tệ
BCTC của các DN đều phải lập theo đơn vị tiền tệ kết hợp VN đồng và ngoại tệ.
BCTC của các DN đều phải lập theo đơn vị tiền tệ là VN đồng
Xác định câu đúng nhất?
check_box Phiếu xuất kho được lập 3 liên
Phiếu xuất kho được lập 1 liên
Phiếu xuất kho được lập 2 liên
Phiếu xuất kho được lập 4 liên
Xác định câu đúng nhất?
check_box Cơ quan tài chính đồng cấp, Thủ trưởng các bộ, cục Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, có thể ra lệnh kiểm tra bất thường
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thể ra lệnh kiểm tra bất thường
Cơ quan tài chính đồng cấp có thể ra lệnh kiểm tra bất thường
Thủ trưởng các bộ, cục có thể ra lệnh kiểm tra bất thường
Xác định câu đúng nhất?
check_box Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ
Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ
Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ
Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 130/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ
Xác định câu đúng nhất?
check_box Điều 52- Luật kế toán quy định người không được làm kế toán viên
Điều 50- Luật kế toán quy định người không được làm kế toán viên
Điều 51- Luật kế toán quy định người không được làm kế toán viên
Điều 53- Luật kế toán quy định người không được làm kế toán viên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập