Bán buôn chuyển hàng chờ chấp nhận là phương thức:
Bên bán chuyển hàng đến cho bên mua tới một địa điểm quy định trong hợp đồng
Khi bên mua nhận được hàng và thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng, số hàng này được coi là đã bán
Số hàng chuyển đi vẫn thược quyền sở hữu của bên bán
Tất cả các phương án
Bán buôn hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm:
Bán buôn trực tiếp qua kho và bán buôn chuyển hàng qua kho
Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán
Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp và theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán
Tất cả các phương án
Bán buôn trực tiếp là phương thức:
Bên bán giao hàng hoá trực tiếp cho bên mua tại kho hoặc bên bán bàn giao tay ba cho bên mua. Bên bán mất quyền về số hàng hoá đã bàn giao
Bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng
Số hàng hoá khi bàn giao cho bên mua chính thức đã bán
Tất cả các phương án
Bán lẻ hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm:
Bán hàng trả góp, bán hàng đại lý ký gửi
Bán lẻ thu tiền tập trung, bán lẻ thu tiền trực tiếp
Bán lẻ tự phục vụ, bán hàng tự động
Tất cả các phương án
Bút toán kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ được ghi như sau:
Nợ 156Có 1381
Nợ 156Có 3381
Nợ 156Có 6112
Nợ 6112Có 156
Bút toán kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ được ghi như sau:
Nợ 156Có 1381
Nợ 156Có 3381
Nợ 156Có 6112
Nợ 6112Có 156
Các chi phí xây lắp mà khách hàng không thể thực thi nghĩa vụ của họ hay không đủ tính thực thi về mặt pháp lý phải được ghi nhận:
check_box Tăng giá vốn hàng bán
Tăng chi phí bán hàng
Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng giá thành công trình bàn giao
Các chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng là:
Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn giá trị gia tăng
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Tất cả các chứng từ trên
Các doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu:
Hỗn hợp (vừa có thể trực tiếp, vừa có thể ủy thác)
Tất cả các phương án
Trực tiếp
Ủy thác
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thường không kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm dở dang vì:
check_box Tất cả các phương án
Sản phẩm dịch vụ là vô hình nên chi phí dở dang ít không đáng kể.
Sản phẩm dịch vụ là vô hình nên không thể có sản phẩm dở dang.
Sản phẩm dịch vụ là vô hình nên không thể kiểm kê sản phẩm dở dang
Các khoản giảm doanh thu gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại được phản ánh trên TK
Cả ba phương án trên
TK 521
TK 531
TK 532
Các khoản trích theo lương của công nhân viên toàn đội xây lắp được kế toán phản ánh vào tài khoản:
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Không có đáp án nào đúng
Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm:
Tất cả các phương án
Thanh toán chuyển tiền
Thanh toán nhờ thu
Thư tín dụng
Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh xuất- nhập khẩu:
Tất cả các phương án
Thanh toán chuyển tiền
Thanh toán nhờ thu
Thanh toán thư tín dụng
Các trường hợp sau được coi là hàng bán:
Tất cả các phương án
Xuất hàng hóa khuyến mại cho khách hàng
Xuất hàng hóa trả lương cho nhân viên
Các trường hợp sau được coi là hàng mua:
Hàng hóa hao hụt trong quá trình mua theo hợp đồng bên mua chịu
Hàng mua về vừa để bán, vừa để tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp mà chưa phân biệt rõ giữa các mục đích thì vẫn coi là hàng mua.
Tất cả các phương án
Căn cứ để ghi vào bên nợ của tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng” là:
Chứng từ thu tiền của khách hàng
Chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành
Hóa đơn GTGT theo tiến độ kế hoạch
Không có đáp án nào đúng
Chế độ kế toán được áp dụng trong kế toán hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:
QĐ15/2006 ngày 20/3/2006 cuả Bộ Tài Chính
QĐ48/2006 ngày 14/09/2006 cuả Bộ Tài Chính
TT 244/2009 ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính
TT200/2014 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Chi phí bảo hiểm cho khách du lịch được định khoản:
check_box Nợ TK 621Có TK 111, 112, 131
Nợ TK 622Có TK 3383
Nợ TK 627Có TK 3383
Nợ TK 642Có TK 111, 112, 131
Chi phí bảo hiểm cho xe cơ giới trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, kế toán ghi tăng:
check_box Chi phí sản xuất chung
Chi phí khác
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí hoa hồng dẫn khách trong các dịch vụ lưu trú, ăn uống được hạch toán tăng
check_box Chi phí sản xuất chung
Chi phí bán hàng
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí môi giới bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán:
Nợ 511,133Có 111
Nợ 521,133Có 111
Nợ 632, 133Có 111
Nợ 641,133Có 111
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây lắp công trình vượt định mức được kế toán định khoản:
Nợ TK 811/Có TK 621
Nợ TK 152/Có TK 621
Nợ TK 154/Có TK 621
Nợ TK 632/Có TK 621
Chi phí nhân công trực tiếp vượt định mức được kế toán định khoản:
Nợ TK 154/Có TK 622
Nợ TK 334/Có TK 622
Nợ TK 632/Có TK 622
Nợ TK 811/Có TK 622
Chi phí quà lưu niệm cho khách du lịch được hạch toán tăng:
check_box Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí bán hàng
Chi phí sản xuất chung
Giá vốn hàng bán
Chi phí sản xuất hoạt động xây lắp bao gồm các khoản mục sau:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung và chi phí bán hàng
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phi sử dụng máy thi công vượt định mức được kế toán định khoản:
Nợ TK 138Có TK 623
Nợ TK 154Có TK 623
Nợ TK 632Có TK 623
Nợ TK 811Có TK 623
Chi phí sửa chữa thường xuyên máy thi công được kế toán phản ánh
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp
Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí thu mua hàng hóa bao gồm:
Chi phí thuê kho, thuê bãi, tiền phạt lưu kho, lưu bãi,...
Chi phí vận chuyển bốc dỡ, chi phí của bộ phận thu mua
Hao hụt trong định mức trong quá trình thu mua
Tất cả các phương án
Chi phí thuê ngoài máy thi công được kế toán ghi vào:
Bên nợ tài khoản 154
Bên nợ tài khoản 621
Bên nợ tài khoản 623
Bên nợ tài khoản 627
Chi phí thuê nhà sử học giới thiệu về khu di tích cho khách du lịch được kế toán ghi tăng:
check_box Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí khác
Chi phí nhân công sản xuất chung
Chi phí nhân công trực tiếp.
Chi phí tiền lương trả cho đầu bếp tại một nhà hàng được kế toán phản ánh:
check_box Nợ TK 622Có TK 334
Nợ TK 621Có TK 334
Nợ TK 627Có TK 334
Nợ TK 642Có TK 334
Chi phí trả cho công nhân vận chuyển vật tư phục vụ xây dựng được kế toán ghi:
Tăng chi phí nhân công trực tiếp
Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp
Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí vận chuyển hàng đến cho Công ty M bên bán chịu đã chi bằng tiền mặt 2 triệu đồng. Kế toán ghi
Nợ 1388: 2Có 111: 2
Nợ 157: 2Có 111: 2
Nợ 632: 2Có 111: 2
Nợ 641: 2Có 111: 2
Chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu đến cảng xuất theo quy định được kế toán hạch toán:
check_box Tăng chi phí bán hàng
Giảm doanh thu xuất khẩu
Tăng chi phí khác
Tăng giá vốn hàng bán
Chi phí xây dựng lán trại tạm thời phục vụ thi công được kế toán phản ánh:
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng giá vốn hàng bán
Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua hàng ghi:
Nợ TK 111, 112Có TK 156
Nợ TK 111, 112Có TK 515
Nợ TK 111,112Có TK 515Có TK 333
Nợ TK 156Có TK 111,112
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua được hưởng hoặc hàng đã mua trả lại ghi vào tài khoản:
TK 156
TK 156 hoặc TK 611
TK 521,531,532
TK 611
Đặc điểm chủ yếu của hoạt động kinh doanh thương mại là:
Dự trữ hàng hóa
Gia công hàng hóa
Lưu chuyển hàng hóa
Sản xuất hàng hóa
Do sản phẩm dịch vụ không có hình thái vật chất nên:
check_box Tất cả các phương án
Không cần dùng đến TK 155
Không có nghiệp vụ hàng bán bị trả lại
Không có nghiệp vụ nhập xuất kho
Doanh thu của hàng xuất khẩu được xác định theo:
check_box Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa khẩu xuất theo quy định
Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa khẩu nhập theo quy định
Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa nhập xuất theo quy định sau khi trừ đi chi phí bảo hiểm hàng xuất khẩu
Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa nhập xuất theo quy định sau khi trừ đi chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu
Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:
Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng
Các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu
Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng
Tất cả các phương án
Doanh thu được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện:
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa.
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Tất cả các phương án
Doanh thu được ghi nhận khi:
Phụ thuộc vào phương pháp kế toán HTK KKTX hay KKĐK của doanh nghiệp
Phụ thuộc vào phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp
Tất cả các đáp án trên đều sai.
Thỏa mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định
Doanh thu hàng bán bị trả lại trong kỳ được ghi như sau:
Nợ 521,333Có 111,131
Nợ 531, 333Có 111,131
Nợ 532, 333Có 111,131
Nợ 632, 333Có 111, 131
Doanh thu về xuất khẩu hàng hóa tính theo giá FOB được ghi theo:
check_box Tỷ giá thực tế tại thời điểm thực tế khi hàng đã hoàn thành các thủ tục xuất khẩu
Tỷ giá tại thời điểm thu tiền của khách hàng
Tỷ giá thực tế tại thời điểm chuyển hàng đi để xuất khẩu
Tỷ giá thực tế tại thời điểm hàng đến cửa khẩu nhập của người mua theo quy định
Đối với các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu:
Khi thỏa mãn điều kiện: Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua; Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản;
Khi thỏa mãn điều kiện: Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua; Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản; Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.
Theo hợp đồng xây dựng
Tương ứng với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ
Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, khi mua hàng về để xuất khẩu phải có giai đoạn sơ chế, chi phí phát sinh trong giai đoạn này được tập hợp vào TK?
check_box TK 154
TK 155
TK 156
TK 157
From the transaction below: ‘Credit sale to K Devine at list price of £320, subject to 10% trade discount’. How much will be recorded into accounts?
check_box £288
£298
£32
£320
From the transaction: ‘Credit purchase from A John at list price of £880, subject to 20% trade discount’. How much discount will the business receive?
check_box £176
£167
£704
£880
From the transaction: ‘Credit purchase from S Letts at list price of £530, subject to 15% trade discount; then return goods to S Letts at list price £120’. How much will the business record in Return Outwards account?
check_box £102
£120
£18
£410
From the transaction: ‘K Devine returns to us goods with a list price of £150. No discount was previously made.’ In what accounts will it be recorded?
check_box Dr Returns Inwards £150 & Cr K Devine £150
Cr K Devine £150 & Dr Returns Outwards £150
Cr Returns Inwards £150 & Dr K Devine £150
Dr K Devine £150 & Cr Returns Outwards £150
Giá bán hàng hoá trong hoạt động thương mại thường được xác định:
Giá mua + lợi nhuận gộp của doanh nghiệp
Giá mua + Thặng số thương mại
Giá mua + Thuế GTGT đầu ra
Giá mua + Thuế GTGT đầu vào
Giá CIF bao gồm
Giá trị của hàng hóa và cước phí vận chuyển hàng hóa đến cảng quy định
Giá trị của hàng hóa tại cửa khẩu xuất theo quy định
Giá trị của hàng hóa và chi phí bảo hiểm hàng hóa đến cảng đến theo quy định
Giá trị của hàng hóa, chi phí bảo hiểm và cước phí vận chuyển hàng hóa đến cảng quy định
Giá FOB bao gồm
Giá trị của hàng hóa và cước phí vận chuyển hàng hóa đến cảng quy định
Giá trị của hàng hóa , chi phí bảo hiểm của hàng hóa và cước phí vận chuyển hàng hóa đến cảng quy định
Giá trị của hàng hóa tại cửa khẩu xuất theo quy định
Giá trị của hàng hóa và chi phí bảo hiểm hàng hóa đến cảng đến theo quy định
Giá thực tế của hàng hóa mua ngoài trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bao gồm:
Giá mua chưa thuế GTGT (trừ các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua) cùng các khoản thuế không được hoàn lại và chi phí thu mua
Giá mua thực tế ( cả thuế GTGT)
Giá mua thực tế và chi phí thu mua
Không có phương án nào đúng
Giá thực tế của hàng hóa mua vào là giá mua:
Bao gồm cả thuế GTGT
Bao gồm cả thuế GTGT hoặc Không bao gồm thuế GTGT, phụ thuộc vào PP tính thuế GTGT của DN
Không bao gồm thuế GTGT
Giá thực tế của hàng nhập khẩu bao gồm:
Giá mua của hàng nhập khẩu, các khoản thuế không được hoàn lại
Giá mua của hàng nhập khẩu, các khoản thuế không được hoàn lại, các chi phí phát sinh trong quá trình nhập khẩu
Giá mua của hàng nhập khẩu, các khoản thuế không được hoàn lại, các chi phí phát sinh trong quá trình nhập khẩu, loại trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá được hưởng
Giá mua của nhập khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT của hàng nhập khẩu
Giá trị hàng hóa nhập khẩu được ghi nhận theo:
Tỷ giá ghi sổ
Tỷ giá thực tế tại thời điểm người nhập khẩu thanh tóa tiền cho người bán nước ngoài
Tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ
Tỷ giá xuất ngoại tệ của người nhập khẩu
Giá vốn của hàng xuất khẩu bao gồm
check_box Giá mua của hàng xuất khẩu và chi phí thu mua được phân bổ cho hàng đã xuất khẩu được trong kỳ
Chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu
Chi phí thu mua được phân bổ cho hàng đã xuất khẩu được trong kỳ
Giá mua của hàng xuất khẩu
Hàng hóa được coi là nhập khẩu trong trường hợp
Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam và hàng hóa được đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước
Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam
Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức, cá nhân
Hàng hóa được coi là xuất khẩu trong các trường hợp sau:
check_box Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu
Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật
Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người Việt Nam cho các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài
Hàng hóa sau đây không được coi là xuất khẩu:
check_box Tất cả các phương án
Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật
Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người Việt Nam cho các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài
Hàng hóa trong hoạt động thương mại là các loại hàng mà doanh nghiệp mua về với mục đích để
Bán
Sản xuất
Tất cả các phương án
Tiêu dùng nội bộ
Hoa hồng ủy thác nhập khẩu bên giao ủy thác phải trả cho bên nhận ủy thác, tại nhận ủy thác kế toán ghi:
Giảm chi phí bán hàng
Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp
Tăng doanh thu cung cấp dịch vụ
Tăng thu nhập khác
Hoa hồng ủy thác nhập khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác, tại bên giao ủy thác kế toán ghi:
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí thu mua của hàng nhập khẩu
Tăng giá mua của hàng nhập khẩu
Tăng giá vốn hàng bán
Hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại là:
Hoạt động cung cấp dịch vụ
Hoạt động lưu chuyển hàng hóa
Hoạt động sản xuất
Tất cả các phương án
Khách sạn Hòa bình có 3 loại buồng cho thuê. Giá cho thuê buồng loại 1, 2, 3 tương ứng là 400.000 đồng, 300.000 đồng và 250.000 đồng/ ngày đêm. Biết rằng buồng loại 3 có hệ số = 1. Hãy cho biết hệ số buồng loại 1 và 2:
check_box 1,6 và 1,2
1,2 và 1,6
1,6 và 1,25
1,8 và 1,2
Khi bàn giao công trình bảo hành cho khách hàng, nếu chi phí bảo hành thực tế lớn hơn dự phòng bảo hành đã trích, phần chênh lệch sẽ ghi:
check_box Tăng giá vốn hàng bán
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp
Tăng chi phí sản xuất chung
Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa các khoản phí phải nộp cho hàng nhập khẩu như phí hải quan, phí ngân hàng... được hạch toán vào TK:
TK 1561
TK 1562
TK 632
TK 642
Khi hàng mua đã nhập kho nhưng cuối tháng chưa có hoá đơn, kế toán sẽ tiền hành ghi sổ theo giá tạm tính:
Nợ TK 151Có TK 331
Nợ TK 151Nợ TK 133Có TK 331
Nợ TK 156Có TK 331
Nợ TK 156Nợ TK 133Có TK 331
Khi hết thời hạn bảo hành công trình, chi phí bào hành đã trích không dùng hết được kế toán ghi:
check_box Nợ TK 3522/Có TK 711
Nợ TK 3522/Có TK 627
Nợ TK 3522/Có TK 632
Nợ TK 3522/Có TK 642
Khi hợp đồng xây dựng quy định bên nhận thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, các phương pháp mà bên nhận thầu có thể lựa chọn để xác định phần công việc hoàn thành:
Phương pháp đánh giá phần công việc hoàn thành
Phương pháp tỷ lệ phần trăm giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc hoàn thành tại một thời điểm với tổng chi phí dự toán của hợp đồng
Phương pháp tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng
Tất cả các phương án
Khi hợp đồng xây dựng quy định bên nhận thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, doanh thu của phần công việc hoàn thành được xác định dựa trên:
Cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng
Khối lượng công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định theo những phương pháp thích hợp
Số tiền chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu
Thỏa thuận với chủ đầu tư
Khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, cuối kỳ nhà thầu phải:
Căn cứ vào hóa đơn GTGT do chủ đầu tư chuyển đến để xác định doanh thu
Cùng với chủ đầu tư xác định phần khối lượng công việc xây lắp đã hoàn thành để lập hóa đơn GTGT
Không có đáp án nào đúng
Nhà thầu tự lựa chọn phương pháp xác định phần công việc hoàn thành để xác định doanh thu mà không cần xác nhận của chủ đầu tư
Khi mua hàng, đã nhận được hoá đơn, nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến doanh nghiệp, kế toán căn cứ vào bộ chứng từ mua hàng sẽ ghi nhận trị giá hàng đang đi đường như sau:
Nợ TK 151Có TK 156
Nợ TK 151Nợ TK 133Có TK 111…
Nợ TK 156Có TK 151
Nợ TK 156Nợ TK 133Có TK 111…
Khi nhân viên bán hàng nộp tiền thừa hoặc thiếu, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng theo:
Báo cáo bán hàng
Hóa đơn bán hàng
Tất cả các phương án
Khi nhập khẩu hàng hóa, phí lưu kho hàng hóa tại cảng được kế toán phản ánh?
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí thu mua hàng hóa nhập khẩu
Tăng giá mua của hàng nhập khẩu
Tăng giá vốn hàng bán
Khi trích dự phòng bảo hành công trình xây lắp được kế toán ghi:
Nợ TK 627Có TK 3522
Nợ TK 632Có TK 3522
Nợ TK 641Có TK 3522
Nợ TK 642Có TK 3522
Khi xác định giá thực tế hàng hóa mua vào, cần tuân thủ nguyên tắc:
Giá phí
Khách quan
Phù hợp
Thận trọng
Khi xuất dùng đồ dùng, dụng cụ phục vụ thi công kế toán ghi:
check_box Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp
Tăng chi phí sử dụng máy thi công
Mua lô hàng trị giá 300 chưa thuế GTGT, chi phí vận chuyển 1, công tác phí của bộ phận thu mua 5, trị giá lô hàng đó là:
300
301
305
306
Mua lô hàng trị giá 300 chưa thuế GTGT, Chiết khấu thanh toán 2%, công tác phí của bộ phận thu mua 5, trị giá lô hàng đó là:
299
300
305
311
Mua lô hàng trị giá 300 chưa thuế GTGT, Chiết khấu thương mại 2%, công tác phí của bộ phận thu mua 5, trị giá lô hàng đó là:
294
299
305
311
Nếu giá hoá đơn đúng bằng giá tạm tính, kế toán ghi:
Phản ánh bổ sung thuế GTGT nếu tính thuế theo PP khấu trừNợ 133Có 331
Phản ánh bổ sung thuế GTGT nếu tính thuế theo PP khấu trừNợ 133Có 331hoặcPhản ánh bổ sung thuế GTGT nếu tính thuế theo PP trực tiếpNợ 156Có 331
Phản ánh bổ sung thuế GTGT nếu tính thuế theo PP trực tiếpNợ 156Có 331
Nếu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển,hàng được xác định là đã được xuất khẩu khi:
check_box Thuyền trưởng ký vào vận đơn, hải quan đã ký xác nhận mọi thủ tục hải quan để hàng rời cảng bốc theo quy định
Hàng đã được xếp lên tầu tại cảng bốc theo quy định
Hàng được xuất khỏi kho để chuyển ra cảng bốc theo quy định
Khách hàng nhận được hàng và thanh toán tiền hàng
Nội dung khoản mục chi phí nhân công trực tiếp trong hoạt động xây lắp bao gồm:
check_box Tiền lương, tiền công phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp
Tiền lương, tiền công tiền thưởng thi đua phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp
Tiền lương, tiền công, các khoản trích theo lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp
Tiền lương, tiền công, tiền thưởng thi đua và các khoản trích theo lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp
Số tiền bán hàng nộp thiếu khi chưa rõ nguyên nhân được hạch toán vào tài khoản:
TK 1381
TK 1388
TK 3381
TK 3388
Số tiền bán hàng nộp thừa khi chưa rõ nguyên nhân được hạch toán vào tài khoản:
TK 1381
TK 1388
TK 3381
TK 3388
Tại bên giao ủy thác nhâp khẩu, hoa hồng ủy thác phải trả cho bên nhận ủy thác được kế toán phản ánh:
Nợ TK 1561Nợ TK 1331Có TK 331
Nợ TK 1562Nợ TK 1331Có TK 331
Nợ TK 1562Nợ TK 1331Có TK 3388
Nợ TK 632Nợ TK 1331Có TK 3388
Tại bên giao ủy thác nhập khẩu khi nhận được thông báo về nghĩa nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, Thuế BVMT phải nộp, kế toán số thuế phải nộp, ghi:
Nợ TK 1561/ Có TK 3332, 3333, 33381
Nợ TK 1561/Có TK 331
Nợ TK 331/ Có TK 3332, 3333, 33381
Nợ TK 3388/ Có TK 3332, 3333, 33381
Tại bên giao ủy thác nhập khẩu, khi chuyển tiền cho bên nhận ủy thác để nhập khẩu hàng hóa, kế toán ghi
Nợ TK 131/Có TK 1112, 1122
Nợ TK 1388/Có TK 1112, 1122
Nợ TK 331/Có TK 1112, 1122
Nợ TK 3388/Có TK 1112, 1122
Tại bên giao ủy thác xuất khẩu khi nhận được các chứng từ về các khoản chi phí cho số hàng xuất khẩu đã được bên nhận ủy thác chi hộ, kế toán phản ánh
check_box Nợ TK 641, 133/Có TK 111,112, 3388
Nợ TK 511/Có TK 111,112, 3388
Nợ TK 632,133/Có TK 111,112, 3388
Nợ TK 642,133/Có TK 111,112, 3388
Tại bên giao ủy thác xuất khẩu khi ứng trước tiền cho bên nhận ủy thác để xuất khẩu hàng hóa kế toán ghi:
check_box Nợ TK 1388/Có TK 111, 112
Nợ TK 131/Có TK 111, 112
Nợ TK 331/Có TK 111, 112
Nợ TK 3388/Có TK 111, 112
Tại bên giao ủy thác xuất khẩu, hoa hồng ủy thác xuất khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác được kế toán phản ánh
check_box Tăng chi phí bán hàng
Giảm doanh thu bán hàng
Tăng chi phí khác
Tăng giá vốn hàng bán
Tại bên giao ủy thác xuất khẩu, khi nhận được chứng từ nộp thuế của bên nhận ủy thác đã nộp hộ, kế toán phản ánh:
check_box Nợ TK 3333/ Có TK 111, 112, 1388, 3388
Nợ TK 3333/ Có 511
Nợ TK 3333/ Có TK 131
Nợ TK 3333/ Có TK 331
Tại bên giao ủy thác xuất khẩu, khi xuất hàng chuyển cho bên nhận ủy thác kế toán ghi:
check_box Nợ TK 157/Có TK 1561
Nợ TK 131/Có TK 1561
Nợ TK 1388/Có TK 1561
Nợ TK 532/Có TK 1561
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, các khoản chi phí chi hộ bên giao ủy thác được kế toán ghi:
Nợ TK 131/Có TK liên quan (111, 112, 331)
Nợ TK 1388/Có TK liên quan (111, 112, 331..)
Nợ TK 1561/Có TK liên quan (111, 112, 331)
Nợ TK 1562/Có TK liên quan (111, 112, 331)
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, hoa hồng ủy thác được hưởng được kế toán phản ánh:
Nợ TK 131, 111, 112Có TK 33311Có TK 331
Nợ TK 131, 111, 112Có TK 33311Có TK 3388
Nợ TK 131, 111, 112Có TK 33311Có TK 711
Nợ TK 131, 111, 112Có TK 511Có TK 33311
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, khi nhận tiền của bên giao ủy thác để nhập khẩu hàng hóa, kế toán ghi:
Nợ TK 1112, 1122/Có TK 131
Nợ TK 1112, 1122/Có TK 331
Nợ TK 1112, 1122/Có TK 3388
Nợ TK 1112, 1122/Có TK 341
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, khi nhập khẩu hàng ủy thác, kế toán phản ánh giá trị hàng nhập về
Không hạch toán trên tài khoản mà chỉ theo dõi trên hệ thống quản trị và thuyết minh trên Báo cáo tài chính về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời hạn nhập khẩu, đối tượng thanh toán...,
TK 131
TK 1388
TK 1561
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, số thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT, thuế GTGT của hàng nhâp khẩu phải nộp được kế toán phản ánh
Không phải phản ánh
Nợ TK 131/Có TK 3332, 3333, 33312, 33381
Nợ TK 1388, 3388/Có TK 3332, 3333, 33312, 33381
Nợ TK 1561/Có TK 3332, 3333, 33312, 33381
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu khi nộp hộ thuế xuất khẩu của hàng nhận ủy thác, kế toán phản ánh:
check_box Nợ TK 1388, 3388/Có TK 111, 112
Nợ TK 131/Có TK 111, 112
Nợ TK 331/Có TK 111, 112
Nợ TK 3333/Có TK 111, 112
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hàng xuất khẩu được kế toán phản ánh:
check_box Nợ TK 1388/ Có TK 111, 112
Nợ TK 131/Có TK 111, 112
Nợ TK 1388, 133/Có TK 111, 112
Nợ TK 641 133/Có TK 111, 112
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, hoa hồng ủy thác xuất khẩu được kế toán phản ánh:
check_box Tăng doanh thu cung cấp dịch vụ
Giảm giá vốn hàng bán
Tăng doanh thu tài chính
Tăng thu nhập khác
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, khi nhận hàng của bên giao ủy thác để tiến hàng xuất khẩu kế toán ghi:
check_box Không ghi gì, chỉ theo dõi trên hệ thống sổ kế toán của công ty
Nợ TK 156/Có TK 131
Nợ TK 156/Có TK 331
Nợ TK 156/Có TK 3388
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, khi nhận tiền của bên giao ủy thác để nộp các khoản thuế, kế toán ghi:
check_box Nợ TK 111, 112/ Có TK 3388
Nợ TK 111, 112/ Có TK 131
Nợ TK 111, 112/ Có TK 1388
Nợ TK 111, 112/ Có TK 331
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, số thuế xuất khẩu phải nộp được kế toán phản ánh:
check_box Không phải phản ánh
Nợ TK 131/Có TK 3333
Nợ TK 1388/Có TK 3333
Nợ TK 3388/Có TK 3333
Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, số tiền hàng thu về xuất khẩu được kế toán phản ánh:
check_box Nợ TK 112, 1388/Có TK 3388
Nợ TK 112, 1388/Có TK 131
Nợ TK 112, 1388/Có TK 331
Nợ TK 112, 1388/Có TK 511
Tài khoản 154 trong doanh nghiệp xây lắp được mở chi tiết:
1541”Xây lắp”, 1542”Sản phẩm khác”, 1543” Dịch vụ”, 1544”Chi phí bảo hành xây lắp”
1541”Xây lắp”, 1542”Sản phẩm khác”, 1543” Dịch vụ”, 1548”Chi phí bảo hành xây lắp”
1541”Xây lắp”, 1542”Sản phẩm khác”, 1543”Dịch vụ”
Theo yêu cầu quản lý của công ty
Tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng” được dùng để phản ánh quan hệ thanh toán với chủ đầu tư trong trường hợp:
check_box Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán với chủ đầu tư theo tiến độ kế hoạch
Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán với chủ đầu tư theo giá trị khối lượng thực hiện
Không theo hình thức nào trong 2 hình thức trên
Theo cả 2 hình thức trên
Tại một nhà hàng, chi phí may đồng phục cho nhân viên bán hàng được kế toán phản ánh
check_box Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp
Tại một công ty cung cấp dịch vụ vận tải, do làm thất lạc một kiện hàng của khách nên phải bồi thường khách hàng bằng tiền mặt theo trị giá của lô đó, khoản đền bù này được kế toán ghi:
check_box Nợ TK 811/Có TK111
Nợ TK 624/Có TK111
Nợ TK 632/Có TK111
Nợ TK 641/Có TK111
Tất cả các chi phí hao hụt trong quá trình mua hàng được tính vào:
Chi phí hao hụt trong định mức tính vào giá thực tế của hàng mua, chi phí hao hụt ngoài định mức tính vào giá vốn hàng bán hoặc nhân viên phải bồi thường
Giá thực tế của hàng mua vào
Giá vốn hàng bán trong kỳ
Tất cả các phương án trên đều sai
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, các TK 151, TK156, TK 157 được sử dụng để phản ánh hàng đang đi đường, trong kho, gửi bán tại thời điểm:
Cuối kỳ
Đầu kỳ
Đầu kỳ và cuối kỳ
Tăng, giảm trong kỳ
Theo phương thức xuất khẩu trực tiếp, khi xuất kho hàng hóa chuyển đi làm thủ tục xuất khẩu, với trị giá hàng xuất kho kế toán ghi Nợ TK?
check_box TK632
TK 131
TK 157
TK911
Theo PP KKTX, các TK 151, TK156, TK 157 được sử dụng để phản ánh hàng đang đi đường, trong kho, gửi bán tại thời điểm:
Cuối kỳ
Đầu kỳ
Đầu kỳ và cuối kỳ
Tăng, giảm trong kỳ
Theo quy định hiện hành, hàng hoá được coi là là đã bán trong hoạt động thương mại phải thoả mãn các điều kiện sau:
Hàng hoá phải được chuyển quyền sở hữu từ người bán (bên bán) sang người mua
Hàng hoá phải thông qua quá trình mua, bán và thanh toán theo một phương thức thanh toán nhất định
Người bán đã thu được tiền hay một loại hàng hoá khác hoặc được người mua chấp nhận nợ
Tất cả các phương án
Thời điểm ghi chép hàng nhập khẩu là:
Thời điểm người nhập khẩu đã hoàn thành các nghĩa vụ về các khoản thuế phải nộp cho hàng nhập khẩu
Thời điểm người nhập khẩu đã hoàn thành các thủ tục hải quan tại sân bay, cảng biển, biên giới để đưa hàng hóa vào Việt Nam
Thời điểm người nhập khẩu đã thanh toán xong tiền hàng
Thời điểm người nhập khẩu nhận hàng từ phía người xuất khẩu
Thời điểm xác định hàng đã được xuất khẩu là:
check_box Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa tức là khi người xuất khẩu mất quyền sở hữu về hàng hóa và nắm quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở người nhập khẩu
Thời điểm hàng được xuất khỏi kho để đem đi xuất khẩu
Thời điểm hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với hàng xuất khẩu
Thời điểm nhận được tiền của người mua ngước ngoài
Thủ tục phí hải quan phải nộp cho hàng xuất khẩu được kế toán phản ánh:
check_box Nợ TK 641
Nợ TK 632
Nợ TK 635
Nợ TK 642
Thủ tục phí ngân hàng phải nộp khi nhập khẩu hàng hóa được kế toán phản ánh:
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí thu mua hàng hóa nhập khẩu
Tăng giá mua của hàng nhập khẩu
Tăng giá vốn hàng bán
Thuế GTGT của hàng xuất khẩu được áp dụng ở mức thuế suất:
check_box 0%
10%
5%
Theo biểu thuế tùy theo từng mặt hàng
Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu được tính trên giá?
Giá mua của hàng tương tự trong nước
Giá nhập khẩu
Giá nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
Giá nhập khẩu đã có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) nhưng chưa có thuế nhập khẩu và thuế GTGT.
Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được kế toán định khoản:
Nợ TK 133/Có 33312
Nợ TK 1561/Có 33312
Nợ TK 1562/Có 33312
Nợ TK 632/Có 33312
Thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu được tính trên giá?
Giá giá nhập khẩu đã có thuế GTGT
Giá nhập khẩu
Giá nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu
Giá nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
Tiền công tác phí của nhân viên mua hàng được hạch toán vào tài khoản:
Không có phương án nào đúng
TK 1561”Giá mua hàng hóa”
TK 1562 “Chi phí mua hàng hóa”
TK 641 “Chi phí bán hang”
Tiền lương phải trả cho bộ phận thu mua hàng hóa được tính vào:
Chi phí bán hàng TK 641
Chi phí mua hàng hóa TK 1562
Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 642
Giá mua hàng hóa TK 1561
Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau như
Công ty kinh doanh tổng hợp
Công ty môi giới...
Tất cả các phương án
Tổ chức bán buôn, bán lẻ
Trong các hoạt động thương mại nói chung, hàng hóa được coi là hàng mua khi:
Doanh nghiệp đã nắm được quyền sở hữu về hàng và mất quyền sở hữu về tiền hay một loại hàng hóa khác.
Hàng mua vào nhằm mục đích để bán hoặc qua gia công, chế biến để bán
Phải thông qua một phương thức mua - bán - thanh toán tiền hàng nhất định.
Tất cả các phương án
Trong doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vận tải, khi phương tiện vận tải bị tai nạn và nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm, số tiền bảo hiểm này được kế toán ghi:
check_box Tăng thu nhập khác
Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp
Giảm giá vốn hàng bán
Tăng doanh thu bán hàng và CCDV
Trong doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vận tải, lệ phí cầu phà được kế toán tập hợp vào:
check_box Chi phí sản xuất chung
Chi phí khác
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê phòng nghỉ, chi phí tiền ga, gối, chăn màn trang bị cho phòng nghỉ được kế toán ghi:
check_box Tăng chi phí sản xuất chung
Tăng chi phí bán hàng
Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, chi phí thuê phương tiện vận tải để chuyên chở khách trong chuyến du lịch được kế toán ghi:
check_box Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí bán hàng
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí sản xuất chung
Trong doanh nghiệp kinh doanh vận tải, khi trích trước chi phí săm lốp được kế toán ghi:
check_box Nợ TK 627Có TK 335
Nợ TK 621Có TK 335
Nợ TK 632Có TK 335
Nợ TK 642Có TK 335
Trong doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, để phán ánh tình hình biến động hàng hóa trong kỳ, kế toán sử dụng tài khoản:
Không phải các tài khoản trên
TK 6111
TK 6112
TK 632
Trong doanh nghiệp thương mại, doanh thu chủ yếu gồm:
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp trợ giá
Trong hoạt động du lịch lữ hành, chi phí tiền ăn, nghỉ cho khách du lịch được kế toán ghi:
check_box Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí khác
Tăng chi phí bán hàng
Tăng chi phí sản xuất chung
Trong hoạt động vận tải, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải, được kế toán hạch toán vào khoản mục
check_box Chi phí sản xuất chung
Chi phí bán hàng
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Trong nhà hàng, chi phí hương liệu để tẩm ướp thực phẩm được phản ánh vào khoản mục chi phí:
check_box Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí khác
Chi phí sản xuất chung
Giá vốn hàng bán
Trong nhà hàng, thực phẩm bị hết hạn không sử dụng được, thiệt hại về số thực phẩm hỏng này được kế toán phản ánh:
check_box Tăng giá vốn hàng bán
Tăng chi phí bán hàng
Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tăng chi phí sản xuất chung
Trong PP kế toán HTK KKĐK, chi phí mua hàng được hạch toán như sau
Nợ 1562Nợ 133Có 331
Nợ 6112Nợ 133Có 331
Nợ 632Nợ 133Có 331
Nợ 641Nợ 133Có 331
Trong PP kế toán HTK KKĐK, chiết khấu thanh toán được hưởng ghi:
Nợ 111,331Có 156
Nợ 111,331Có 515
Nợ 111,331Có 635
Nợ 515Có 111,331
Trong PP KKĐK, để phán ánh tình hình biến động hàng hoá trong kỳ, kế toán sử dụng tài khoản:
Không phải các tài khoản trên
TK 6111
TK 6112
TK 632
Trong PP KKĐK, giá vốn hàng bán là:
Các phương án trên đều sai
Giá mua – Chi phí mua
Giá mua + Chi phí mua
Giá mua hàng hóa
Trong PP KKĐK, giá vốn hàng tiêu thụ được phản ánh tại thời điểm:
Cuối kỳ
Đầu kỳ
Không phải các phương án trên
Trong kỳ
Trong PP KKĐK, giá vốn hàng tiêu thụ được phản ánh:
Có TK 156
Nợ TK 6112
Nợ TK 632
Nợ TK 911
Trong PP KKĐK, khi nhập kho hàng bán trả lại trong kỳ, kế toán ghi:
Không định khoản
Nợ 156Có 6112
Nợ 156Có 632
Nợ 6112Có 632
Trong PP KKĐK, khi xuất kho hàng hóa gửi bán cho khách hàng ghi
Không định khoản vì đầu kỳ đã kết chuyển hàng gửi bán rồi
Nợ 157Có 156
Nợ 157Có 6112
Nợ 632Có 6112
Trong PP KKĐK, trị giá mua hàng hóa
Bao gồm cả chi phí vận chuyển, bốc dỡ
Các phương án trên đều sai
Chỉ là giá mua trả cho người bán
Không bao gồm cả chi phí vận chuyển, bốc dỡ
Trong PP KKĐK, trong kỳ nhập kho hàng mua đi đường kỳ trước sẽ được ghi sổ:
Không định khoản tại lúc nhập kho vì nó đã nằm trong bút toán kết chuyển tồn đầu kỳ rồi
Nợ TK 156Có TK 151
Nợ TK 156Nợ TK 1331Có TK 151
Nợ TK 611Có TK 151
Trong PP KKTX, giá vốn hàng tiêu thụ được phản ánh tại thời điểm:
Cuối kỳ
Đầu kỳ
Không phải các phương án trên
Trong kỳ
Trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán. Doanh thu môi giới ghi:
Nợ 111,112Có 156, 333
Nợ 111,112Có 511, 333
Nợ 111,112Có 632,333
Nợ 111,112Có 641, 333
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng theo hình thức giao khoán nội bộ, khi đơn vị nhận khoán có tổ chức công tác kế toán riêng và phân cấp quản lý, giá trị tiền vốn, vật tư giao cho đơn vị nhận khoán được kế toán định khoản:
check_box Nợ TK 1361(chi tiết)Có TK liên quan
Nợ TK 131Có TK liên quan
Nợ TK 138(1388)Có TK liên quan
Nợ TK 141(chi tiết)Có TK liên quan
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng theo hình thức giao khoán nội bộ, khi đơn vị nhận khoán có tổ chức công tác kế toán riêng và phân cấp quản lý, giá trị tiền vốn, vật tư nhận khoán được kế toán định khoản:
Chỉ mở sổ theo dõi riêng, không hạch toán tăng tài sản, tiền vốn nhận về
Nợ TK liên quanCó TK 331
Nợ TK liên quanCó TK 336 8(chi tiết)
Nợ TK liên quanCó TK 3388
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng theo hình thức giao khoán nội bộ, khi đơn vị nhận khoán không tổ chức công tác kế toán riêng, giá trị tiền vốn, vật tư giao cho đơn vị nhận khoán được kế toán định khoản:
Nợ TK 136(chi tiết)Có TK liên quan
Nợ TK 138(1388)Có TK liên quan
Nợ TK 141(chi tiết)Có TK liên quan
Nợ TK 142Có TK liên quan
Trường hợp hàng bán có bao bì đi kèm, tính giá riêng, khi xuất kho bao bì chuyển đến cho bên mua, kế toán ghi
Nợ 131Có 1532
Nợ 1388Có 1532
Nợ 632Có 1532
Nợ 641Có 1532
Trường hợp mua hàng bán thẳng, giá trị hàng mua được kế toán ghi như sau:
Nợ 1561Nợ 133Có 111,331
Nợ 157Nợ 133Có 111,331
Nợ 6112Nợ 133Có 111,331
Nợ 632Nợ 133Có 111,331
Trường hợp mua hàng gửi bán thẳng, giá trị hàng mua được kế toán ghi như sau
Nợ 1561Nợ 133Có 111,331
Nợ 157Nợ 133Có 111,331
Nợ 6112Nợ 133Có 111,331
Nợ 632Nợ 133Có 111,331

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập